Monitorul Oficial 136/1993

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search


Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul V, Nr. issue::0136 - Partea I - Luni, 28 iunie year::1993

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind unele măsuri pentru continuarea liberalizării prețurilor și tarifelor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile și tarifele se stabilesc și se adaptează de către agenții economici, indiferent de forma de organizare și titularul dreptului de proprietate, prin negociere cu beneficiarii.

La produsele și serviciile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, negocierea prețurilor și tarifelor se face sub supravegherea Ministerului Finanțelor - Departamentul de evoluție a prețurilor și protecția concurenței. Pentru prețurile cu amănuntul, supravegherea se exercită și de Ministerul Comerțului.

Prețurile cu ridicata și tarifele negociate de agenții economici la materiile prime de bază, energie electrică și produse energetice nu vor fi mai mari decât cele de pe piețele internaționale, în condiții de livrare și de parametri calitativi comparabili.

Art. 2. - Pentru determinarea obligațiilor, pe teritoriul național, ale agenților economici importatori, prețurile cu ridicata ale bunurilor provenite din import se formează pe baza prețului extern, în condițiile de livrare franco frontiera română, transformat în lei la cursul de schimb utilizat la plata taxelor vamale, taxei vamale, impozitului pe circulația mărfurilor sau accizei și altor taxe legale datorate bugetului.

Art. 3. - Intenția de majorare a prețurilor și tarifelor va fi notificată beneficiarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicare. O copie după notificare va fi transmisă pentru informare și serviciilor teritoriale de prețuri și protecție a concurenței, conform îndrumarului emis în acest scop de Ministerul Finanțelor.

Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage după sine prelungirea posibilității de majorare a prețului sau tarifului la 6 luni.

Art. 4. - Agenților economici le este interzisă schimbarea unilaterală a prețului negociat pentru tranzacția încheiată.

Art. 5. - Agenții economici, indiferent de forma de organizare și titularul dreptului de proprietate, sunt obligați să aducă la cunoștința beneficiarului și a populației:

 • prețurile și tarifele practicate;
 • principalele caracteristici calitative și de confort ale produselor și serviciilor respective.

Informarea beneficiarilor și a populației se face prin cataloage sau liste de prețuri și tarife, afișate în magazine sau locuri de desfacere sau prestare a serviciilor, marcare, etichetare ori inscripționare a prețurilor pe produs sau loturi de marfă.

Art. 6. - Controlul aplicării prevederilor prezentei hotărâri revine organelor competente ale Ministerului Finanțelor, Ministerului Industriilor, Ministerului Comerțului, Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Turismului, ale Poliției, altor organe centrale, celor ale administrației publice județene și a municipiului București, cu atribuții în domeniul prețurilor și tarifelor, protecției concurenței și consumatorilor, care constată abaterile și aplică măsurile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Agenții economici, indiferent de forma de organizare și titularul dreptului de proprietate, sunt obligați să pună la dispoziția organelor prevăzute la alineatul precedent datele și informațiile necesare.

Personalul care exercită atribuțiile de control prevăzute la alin. 1 va păstra caracterul confidențial al tuturor informațiilor ce constituie secrete de producție sau comerciale de care a luat cunoștință în cadrul activității desfășurate.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție, în măsura în care se încadrează în dispozițiile Legii nr. 12/1990, astfel cum a fost modificată și completată, și ale Legii nr. 11/1991 și se sancționează potrivit dispozițiilor acestora.

Constituie, de asemenea, contravenție, dacă fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea dispozițiilor art. 1-3 din prezenta hotărâre.

Contravențiile prevăzute la alin. 2 se sancționează cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei.

Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârșirii unei contravenții la prezenta hotărâre sunt supuse confiscării și se vor vira integral la bugetul de stat.

Contravențiilor prevăzute la prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 8. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeași dată se abrogă:

 • art. 4, 6, 7, 10-14, 17, 19, 21, 22 și 24, precum și anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 776/1991;
 • art. 5 și 14 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1991;
 • art. 1 și anexa la Hotărârea Guvernului nr. 53/1992;
 • Hotărârea Guvernului nr. 73/1992;
 • Hotărârea Guvernului nr. 160/1992;
 • Hotărârea Guvernului nr. 801/1992.

Art. 9. - Ministerul Finanțelor, Ministerul Industriilor, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Comerțului, Ministerul Turismului și celelalte ministere de resort vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 7 mai 1993 | Nr. 206.

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat,
președintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie și Reformă Economică,
Mișu Negrițoiu


Anexă

Lista produselor și serviciilor executate în țară, ale căror prețuri și tarife se stabilesc și se adaptează de regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat prin negociere cu beneficiarii, sub supravegherea Ministerului Finanțelor - Departamentul de evoluție a prețurilor și protecția concurenței

 • Energie electrică și termică
 • Cărbuni
 • Țiței
 • Gaze naturale
 • Minereu de fier
 • Minereuri și concentrate de metale neferoase, rare și prețioase
 • Metale neferoase și prețioase
 • Produse metalurgice feroase
 • Autovehicule rutiere (exclusiv cele cu destinație civilă)
 • Aeronave (exclusiv cele cu destinație civilă)
 • Produse petroliere
 • Îngrășăminte chimice (până la 1 septembrie)
 • Antidăunători (cele plătite de la buget)
 • Medicamente de uz uman și medicamente de uz veterinar
 • Masa lemnoasă pe picior
 • Lemn de foc
 • Proteze și produse ortopedice
 • Pâine
 • Lapte și produse lactate
 • Carne și preparate din carne
 • Chirii pentru locuințe din fondul de stat
 • Transport mărfuri și călători pe calea ferată
 • Transport fluvial în Deltă și pe relația Orșova-Moldova Nouă, Brăila-Hîrșova și Galați-Grindu, pentru localnici
 • Transportul urban de călători în comun, inclusiv metroul
 • Servicii de poștă și telecomunicații
 • Întreținerea copiilor în creșe și grădinițe
 • Produse și servicii de gospodărire a apelor
 • Apă, canal, salubritate
 • Distribuția energiei termice
 • Servicii medicale, inclusiv tarife pentru prestațiile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 390/1991
 • Prestări de servicii efectuate în condițiile legii de Ministerul de Interne.