Monitorul Oficial 178/1994

De la wiki.civvic.ro
Versiunea din 7 aprilie 2012 10:31, autor: CivvicBot (Discuție | contribuții) (convertesc issue:: la patru cifre.)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Jump to navigation Jump to search


Monitorul Oficial al României

Anul VI, Nr. issue::0178 - Partea I - Miercuri, 13 iulie year::1994


Hotărâri ale Senatului

Parlamentul României

Senatul

Hotărâre privind prelungirea datei depunerii Raportului Comisiei pentru cercetarea evenimentelor din Decembrie 1989

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Comisia pentru cercetarea evenimentelor din Decembrie 1939, instituită prin Hotărârea Senatului nr. 15/1993, își va continua activitatea și va depune Raportul până la data de 5 decembrie 1994.

Președintele Senatului, prof. univ. Oliviu Gherman | București, 29 iunie 1994 | Nr. 22.


Parlamentul României

Senatul

Hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Național al Audiovizualului

În temeiul art. 25 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea audiovizualului, nr. 48/1992,

având în vedere prevederile procesului-verbal din 29 iunie 1994 referitor la rezultatul votului în legătură cu numirea unui membru al Consiliului Național al Audiovizualului, din partea Senatului,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Domnul Constantin Vaeni se numește în calitatea de membru al Consiliului Național al Audiovizualului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 14 iulie 1994.

Președintele Senatului, prof. univ. Oliviu Gherman | București, 29 iunie 1994 | Nr. 23.


Hotărâri ale Guvernului României

Guvernul României

Hotărâre privind înființarea Zonei Libere Brăila și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere-Brăila”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Zona Liberă Brăila cu o suprafață de 65,1 ha compusă din trei platforme conform anexelor nr. 1 și 3[1] la prezenta hotărâre.

Activitățile specifice, regimului de zonă liberă se vor desfășura numai în perimetre împrejmuite. Desfășurarea unor astfel de activități în afara perimetrelor împrejmuite este interzisă.

Art. 2. - Se înființează Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” cu sediul în municipiul Brăila, str. împăratul Traian nr. 27.

Art. 3. - Se aprobă deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei „Zona Liberă Brăila” și înființarea Vămii „Zona Liberă Brăila”.

Art. 4. - Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” este persoană juridică română coordonată de Ministerul Transporturilor prin Agenția Zonelor Libere și funcționează pe principiile gestiunii economice și autonomiei financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1992 și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Pentru primul an calendaristic de activitate a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, cheltuielile de organizare și funcționare, inclusiv pentru realizarea primei investiții de împrejmuire a platformelor, se vor face în limita sumei de 642,5 milioane lei și se suportă din Fondul de rezervă bugetară îa dispoziția Guvernului, majorându-se în mod corespunzător prevederile din bugetul de stat pentru Ministerul Transporturilor.

Art. 5. - Terenurile care întră în perimetrul Zonei Libere Brăila sunt bunuri proprietate publică, administrate de Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”, și sunt compuse din următoarele suprafețe:

a) suprafața de 22,5 ha teren proprietate publică situată în zona digului - malul stâng al Dunării, la km 168, în valoare de 412.087.500 lei transmisă fără plată din administrarea Regiei Autonome „Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați”, cu diminuarea corespunzătoare a patrimoniului acesteia;

b) suprafața de 34,3 ha teren proprietate publică situată în partea de sud a municipiului Brăila pe malul stâng al Dunării, în valoare de 577.269.000 lei, transmisă fără plata din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila;

c) suprafața de teren de 8.3 ha situată între Gara Fluvială și Pescărie, între malul Dunării și faleza orașului, în valoare de 324.571.500 lei, transmisă fără plată din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila.

Art. 6. - Persoanele fizice și juridice care introduc sau scot bunuri în și din „Zona Liberă Brăila” au obligația să prezinte organelor vamale documentele prevăzute de legislația română și convențiile - internaționale.

Mărfurile periculoase pot intra în „Zona Liberă Brăila” numai în condițiile prevăzute de legislația în vigoare în acest domeniu și pot fi depozitate numai în spațiile amenajate special în acest scop de Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Brăila”.

Art. 7. - Supravegherea vamală se efectuează potrivit reglementărilor legale în vigoare. în vederea exercitării acestei supravegheri, la căile de acces în „Zona Liberă Brăila”, vor fi instalate posturi fixe și mobile de control permanente, iar pentru căile de acces fluviale vor fi folosite posturi de patrulare fluvială sau aeriană, după caz, permanente ori temporare, în funcție de trafic.

în scopul desfășurării activităților specifice din Punctul de control, pentru trecerea frontierei „Zona Liberă Brăila” se aprobă suplimentarea numărului de posturi la Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor potrivit anexelor nr. 4 și 5 la prezenta hotărâre.

Vama „Zona Liberă Brăila" se dotează de către Ministerul Finanțelor, prin Direcția Generală a Vămilor, în condițiile reglementărilor în vigoare, cu mijloacele tehnice prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre, finanțarea acestora asigurându-se din fondul special prevăzut de Legea nr. 8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale.

Cheltuielile ce privesc personalul și dotarea, cu excepția cheltuielilor privind mijloacele tehnice prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre, se asigură de către fiecare dintre ordonatorii principali de credite implicați, în cadrul prevederilor aprobate prin bugetul de stat.

Art. 8. - Autoritățile vamale, autoritățile poliției de frontieră, alte autorități administrative care desfășoară activități în Punctul de control pentru trecerea frontierei „Zona Liberă Brăila” pot efectua verificări în interiorul Zonei libere Brăila în cazul existenței unor sesizări sau suspiciuni privind încălcarea prevederilor legale specifice domeniului lor de activitate, cu anunțarea prealabilă a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”.

Art. 9. - Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” va pune gratuit la dispoziția autorităților care funcționează, potrivit legii, în Punctul de control pentru trecerea frontierei „Zona Liberă Brăila”, spațiile de lucru și mijloacele de comunicații necesare bunei desfășurări a activităților lor specifice. Spațiile vor fi stabilite de Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” împreună cu Direcția Generală a Vămilor și vor fi realizate conform proiectelor avizate de aceasta,

Activitatea autorităților prevăzute la alineatul precedent va începe numai după darea în folosință a acestor spații.

Art. 10. - Controlul pașapoartelor și al celorlalte documente pentru trecerea frontierei de stat române, aparținând persoanelor care intră și ies în/din Zona liberă Brăila, se efectuează de către autoritățile poliției de frontieră, conform prevederilor Legii nr. 56/1992..

Art. 11. - Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” va realiza împrejmuirea platformelor menționate în anexa nr. 1, în anul 1994, pe baza studiilor de fezabilitate, avizate în prealabil de către Direcția Generală a Vămilor, elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Art. 12. - Activitatea de concesionare și închiriere de terenuri și construcții în Zona liberă Brăila se desfășoară sub îndrumarea și coordonarea Agenției Zonelor Libere din cadrul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Comisia de licitație va fi numită de Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” și va fi formată din reprezentanți ai acesteia, ai Agenției Naționale pentru Privatizare, ai Ministerului Finanțelor, precum și ai Agenției Zonelor Libere din cadrul Ministerului Transporturilor.

Realizarea activităților care se pot efectua, potrivit legii, în Zona liberă Brăila de către persoanele fizice sau juridice române sau străine este permisă numai pe bază de licențe eliberate de Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”.

Art. 13. - Predarea-primirea patrimoniului afectat Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” se va efectua pe bază de protocol. încheiat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, între Consiliul Local al Municipiului Brăila și respectiv Regia Autonomă „Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați” în calitate de predă tor, și Regia Autonomă „Administrația Zonei Libera Brăila”, în calitate de primitor.

Patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați”, prevăzut la poziția 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 19/1991 se diminuează cu valorile prevăzute în protocolul de predare-primire.

Art. 14. - Pentru primul an calendaristic de funcționare, salarizarea personalului Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” se va face în conformitate cu prevederile anexei nr. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, iar statul de funcții și organigrama regiei vor fi aprobate de Ministerul Transporturilor.

Art. 15. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 22 iunie 1994 | Nr. 330.

Contrasemnează:

p. Ministrul finanțelor, Dan Mogoș, secretar de stat

Ministrul transporturilor, Aurel Novac

p. Ministru] apelor, pădurilor și proiecției mediului, Florin Stadiu, secretar de stat

Ministru de interne, Doru Ioan Tărăcilă

p. Ministrul comerțului Mihai Berinde, secretar de stat

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Anexa Nr. 1

Delimitarea teritoriala a zonei libere Brăila

Zona liberă Brăila cuprinde teritoriile delimitate de următoarele platforme:

 • Platforma nr. I - cu o suprafață de 22,5 ha delimitată astfel:
la est - Dunărea, pe o distanță de 300 m
la sud - Platforma Transconteiner A.P.D.M. - șantier
la nord - Canalul colector secundar Brăilița, pe 600 m
la vest - Triajul C.F. - Port și drumul de acces în construcție pe distanța de 300 m
 • Platforma nr. II - cu o suprafață de 34,3 ha delimitată astfel:
la nord-est - Drum de acces la baza de producție Regia Autonomă „Brailoc” - front 550 m
la sud-est - Drum de acces - exploatare
la nord-vest - Drumul Național 21 Brăila - Slobozia
la sud-vest - Drum de acces perpendicular pe DN 21, front 660 m
 • Platforma nr. III - cu o suprafață de 8,3 ha delimitată astfel:
la est - Str. Debarcader, front 885 m
la sud - Str. Împăratul Traian, front 32 m
la vest - Str. Rizeriei, front 92 m
la nord - Str. Anghel Saligny, front 872 m.


Anexa Nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Zonei libere Brăila

Capitolul I

Prevederi generale

Art. 1. - Zona liberă Brăila este supusă prevederilor prezentului regulament de organizare și funcționare.

Art. 2. - Administrarea Zonei libere Brăila se realizează de către „Administrația Zonei Libere Brăila” care se organizează și funcționează ea regie autonomă având atribuțiile prevăzute în prezentul regulament.

Art. 3. - Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” este persoană juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament de organizare și funcționare și a legislației" în vigoare.

Art. 4. - Sediul Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” este în municipiul Brăila, str. Danubiului nr. 10.

Acest sediu va putea fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Delimitarea geografică a Zonei libere Brăila este următoarea:

 • Platforma nr. I - cu o suprafață de 22,5 ha delimitată astfel:
la est - Dunărea, pe o distanță de 300 m
la sud - Platforma Transconteiner A.P.D.M. - șantier
la nord - Canalul colector secundar Brăilița, pe 600 m
la vest - Triajul C.F. - Port și drumul de acces în construcție pe distanța de 300 m
 • Platforma nr. II - cu o suprafață de 34,3 ha delimitată astfel:
la nord-est - Drum de acces la baza de producție Regia Autonomă „Brailoc” - front 550 m
la sud-est - Drum de acces - exploatare
la nord-vest - Drumul Național 21 Brăila - Slobozia
la sud-vest - Drum de acces perpendicular pe DN 21, front 660 m
 • Platforma nr. III - cu o suprafață de 8,3 ha delimitată astfel:
la est - Str. Debarcader, front 885 m
la sud - Str. Împăratul Traian, front 32 m
la vest - Str. Rizeriei, front 92 m
la nord - Str. Anghel Saligny, front 872 m.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art. 6. - Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” are ca obiect de activitate administrarea și exploatarea suprafeței declarate zonă liberă.

Art. 7. - Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”, în calitate de administrator al bunurilor din patrimoniul său, are următoarele atribuții:

a) răspunde de respectarea reglementărilor legale aplicabile în realizarea obiectului său de activitate și controlează felul în care persoanele care activează în zona liberă respectă prevederile legale ce se aplică în această zonă;

b) concesionează și închiriază terenuri și construcții din Zona liberă Brăila persoanelor fizice șî juridice, române sau străine, în condițiile prevăzute de lege;

c) administrează și asigură exploatarea platformelor, magaziilor, instalațiilor, utilajelor, clădirilor social-administrative, grupurilor sociale, stațiilor de transformare, suprafețelor de teren și a altor imobile aflate în dotare proprie;

d) asigură repararea și întreținerea construcțiilor și instalațiilor pe care le administrează;

e) asigură întreținerea în stare de funcționare a utilităților privind furnizarea de apă, agent termic și energie electrică;

f) asigură întreținerea căilor rutiere de acces;

g) asigură salubrizarea clădirilor și construcțiilor situate în Zona liberă Brăila și preluarea reziduurilor petroliere, menajere și industriale;

h) înregistrează situația statistică a datelor de producție și financiare a agenților economiei care utilizează Zona liberă Brăila;

i) avizează și controlează realizarea activităților în Zona liberă Brăila prin eliberarea de licențe tuturor utilizatorilor zonei libere - agenți economici, persoane fizice și juridice, române sau străine - , în scopul dezvoltării echilibrate a zonei, evitării concurenței neloiale și protejării mediului ambiant;

j) stabilește, potrivit reglementărilor legale, tarifele minime anuale pentru toate activitățile pe care ie efectuează în interiorul Zonei libere Brăila sau în legătură, cu aceasta, pe baza analizei complete și comparative, și le supune aprobării consiliului de administrație al regiei;

k) în calitate de administrator al Zonei libere Brăila, însoțește echipele care controlează mijloacele de transport maritim și fluvial la trecerea frontierei:

l) avizează documentațiile tehnice și proiectele de execuție ale noilor obiective economice realizate prin mijloace proprii de către agenții economici români sau străini ori în cooperare cu aceștia în conformitate cu legislația în vigoare, în scopul dezvoltării echilibrate a Zonei libere Brăila și protecției mediului ambiant;

m) asigură aplicarea normelor de pro teci ie a muncii și a mediului înconjurător, a normelor de igienă și de prevenire și combatere a bolilor transmisibile și controlează modul de respectare a acestor norme;

n) organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;

o) întocmește, supune spre aprobare și execută, conform legii, bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie;

p) informează periodic sau la cererea Ministerului Transporturilor, prin Agenția Zonelor Libere, asupra activităților desfășurate în Zona liberă Brăila, și a eficienței acestora;

r) elaborează studii și programe privind proporțiile, nivelurile și ritmurile de dezvoltare, modernizare și sistematizare a Zonei libere Brăila;

s) organizează și desfășoară activitatea de pază și control la porțile de acces și pe întreg teritoriul Zonei libere Brăila.

Art. 8. - În Zona liberă Brăila se pot desfășura următoarele activități:

a) manipularea, depozitarea, sortarea, măsurarea, ambalarea, condiționarea, asamblarea, prelucrarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vânzarea-cumpărarea, expertizarea, repararea, dezmembrarea mărfurilor, transportul și expedițiile interne și internaționale;

b) organizarea de expoziții;

c) organizarea operațiunilor de bursă și financiar-bancare cu avizul Băncii Naționale a României;

d) înființarea de cantine și restaurante, precum și magazine de desfacere sau comercializare „en gros” sau „en detail”, în perimetrul zonei libere;

e) închirierea sau concesionarea clădirilor, terenurilor, spațiilor de depozitare și a spațiilor neamenajate din zona liberă, destinate construirii de obiective economice;

f) controlul calitativ și cantitativ al mărfurilor;

g) aprovizionarea mijloacelor de transport care operează în Zona liberă Brăila;

h) prestări de servicii, precum și alte activități specifice regimului de zonă liberă.

Activitățile prevăzute la alin. 3 se vor desfășura asigurându-se măsurile de protecție a mediului. în baza aprobării conducerii Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, personalului de control al protecției mediului i se permite accesul în Zona liberă Brăila pentru efectuarea controlului de specialitate.

Art. 9. - Activitățile prevăzute la art. 8 se realizează de agenții economici utilizatori ai Zonei libere Brăila, cu avizul și pe baza licențelor eliberate de Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”, în conformitate eu instrucțiunile Ministerului Transporturilor și cu legislația în vigoare.

Art. 10. - Introducerea sau scoaterea în/din Zona liberă Brăila a mărfurilor de orice fel și a mijloacelor de transport se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce privește controlul sau supravegherea vamală, controlul de frontieră, controlul sanitar-veterinar sau fitosanitar, după caz.

În Zona liberă Brăila este interzis accesul mărfurilor al căror import este prohibit pe teritoriul României prin lege sau prin convențiile internaționale la care România este parte.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 11. - Patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” se constituie din valoarea terenurilor proprietate publică prevăzute la art. 5 din prezenta hotărâre și este în valoare de 1.313,928 milioane lei.

Art. 12. - Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” este administratorul bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de administrare, regia folosește bunurile pe care le are în patrimoniu în scopul realizării obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora, potrivit legislației în vigoare.

Capitolul IV

Organele de conducere

Art. 13. - Conducerea Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” este asigurată de:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general al regiei. Acesta este și președintele consiliului de administrație și este numit de ministrul transporturilor.

Art. 14. - Consiliul de administrație se numește prin ordinul ministrului transporturilor și este compus din 7 membri, după cum urmează:

 • un reprezentant al Ministerului Transporturilor;
 • un reprezentant ăl Ministerului Finanțelor;
 • economiști, ingineri, juriști, tehnicieni dintre salariații Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” sau specialiști din afara acesteia.

La lucrările consiliului de administrație pot participa, ca invitați, și reprezentanți ai unor instituții publice, pentru consultare.

Activitatea consiliului de administrație se desfășoară pe baza prezentului regulament și a regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Art. 15. - Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani. Consiliul de administrație poate propune Ministerului Transporturilor înlocuirea unui membru necorespunzător, precum și completarea locurilor devenite vacante din diferite motive, în cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit va funcționa numai până la încheierea acestei perioade. Membrii consiliului de administrație nu pot participa la conducerea societăților comerciale și regiilor autonome cu care Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” întreține relații de afaceri sau față de care are interese contrare.

Art. 16. - Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, cu toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Pentru activitatea depusă în consiliul de administrație aceștia primesc o indemnizație lunară al cărei cuantum se stabilește prin hotărârea consiliului de administrație, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. - Consiliul de administrație se întrunește lunar și ori de câte ori interesele regiei o cer, la solicitarea președintelui care stabilește astfel ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puțin jumătate plus unu din membrii consiliului de administrație.

Art. 18. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri din diferite sectoare. Activitatea acestora poate fi remunerată pe bază de contract civil.

Art. 19. - Consiliul de administrație poate lua hotărâri numai în prezența majorității simple a membrilor săi. Dacă această majoritate nu este realizată, întrunirea consiliului de administrație se reprogramează într-un termen de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

Art. 20. - Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă concepția și strategia de dezvoltare a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente, întreținerea funcționalității și repararea tuturor construcțiilor din administrare;

b) analizează bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi și le înaintează Ministerului Finanțelor, cu avizul Ministerului Transporturilor, pentru a fi aprobate potrivit legii;

c) propune spre aprobare organelor competente bugetul de venituri și cheltuieli;

d) aprobă sau propune spre aprobare, potrivit competențelor, investițiile ce urmează a se realiza de către regie;

e) stabilește prin negociere, potrivit legii, salariile personalului regiei, începând cu al doilea an calendaristic de funcționare;

f) - aprobă structura organizatorică a regiei, întocmește nomenclatoarele de funcții și decide înființarea de noi compartimente de activitate sau desființarea altora existente, începând cu al doilea an calendaristic de funcționare;

g) stabilește atribuțiile, precum și relațiile compartimentelor din aparatul propriu al regiei cu terții;

h) aprobă volumul maxim al creditelor bancare ce pot fi contractate pentru investiții, conform prevederilor legale;

i) propune spre aprobare, în condițiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum și încheierea unor contracte de concesionare, închiriere sau locație de gestiune;

j) aprobă constituirea fondului de rezervă, a fondului de dezvoltare și a altor fonduri, în condițiile legii;

k) aprobă, în condițiile legii, angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv pentru investiții, tranzacții financiare și comerciale, vânzări sau închirieri de bunuri mobile sau imobile proprietatea regiei autonome, care nu mai sunt necesare sau ale căror cheltuieli de întreținere sunt nejustificate economic;

l) aprobă nivelul minim anual al tarifelor și taxelor pentru toate activitățile și prestațiile pe care le efectuează în Zona liberă Brăila, pe baza analizei complete și comparative, și le supune spre avizare Ministerului Transporturilor;

m) aprobă și supune spre avizare Ministerului Transporturilor nivelurile sumelor încasate pentru eliberarea de licențe utilizatorilor Zonei libere Brăila, agenților economici, persoane fizice sau juridice române sau străine, pentru desfășurarea, de către aceștia, de activități în nume propriu;

n) asigură respectarea prevederilor legale privind protecția mediului înconjurător, salubrizarea și preluarea reziduurilor petroliere, menajere și a gunoiului;

o) prezintă anual Ministerului Transporturilor un raport asupra activității desfășurate în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru anul următor;

p) exercită orice alte atribuții ce îi revin din prevederile legale în vigoare și adoptă orice alte măsuri care privesc activitatea regiei.

Art. 21. - Directorul general al regiei reprezintă interesele acesteia în raport cu terții și în fața organelor și organizațiilor din țară și din străinătate.

Art. 22. - Directorul general al regiei are, în principal, următoarele atribuții:

a) conduce ședințele consiliului de administrație;

b) asigură conducerea curentă a regiei;

c) dispune, urmărește și asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrație și a prevederilor legale;

d) aprobă regulamentele și instrucțiunile de serviciu pentru administrarea, păstrarea și întreținerea mijloacelor materiale aflate în administrarea regiei, dezvoltarea și modernizarea acestora, recrutarea, pregătirea și perfecționarea personalului;

e) aprobă angajarea și concedierea personalului din aparatul propriu al regiei, cu respectarea prevederilor legale;

f) numește și revocă conducătorii compartimentelor de muncă;

g) îndeplinește orice alte atribuții și aprobă orice alte măsuri privind activitatea regiei, potrivit legii.

Art. 23. - Directorul general poate delega o parte dintre atribuțiile sale directorilor de specialitate. Unul dintre directorii de specialitate îl înlocuiește pe directorul general, în lipsa acestuia, pe baza unei împuterniciri scrise, dată de acesta.

Capitolul V

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 24. - Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă în condițiile legii și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 25. - Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” este obligată să-și acopere din veniturile rezultate în urma realizării obiectului său de activitate toate cheltuielile necesare funcționării și dezvoltării.

Art. 26. - Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, care va fi supus aprobării conform reglementărilor legale în vigoare, se stabilește pentru fiecare exercițiu financiar și cuprinde:

a) venituri din încasarea sumelor rezultate din contractele de închiriere și concesionare, din sumele provenite din prestări de servicii, din taxele de licențe, comisioane, precum și alte venituri legale;

b) cheltuieli din valori consumate în activitatea de bază, inclusiv cheltuielile de salarizare, amortizare mijloace fixe, întreținere, repararea și exploatarea mijloacelor din patrimoniu, cheltuieli de administrație, rambursarea creditelor cu plata dobânzilor, precum și celelalte cheltuieli prevăzute de actele normative în vigoare.

Bugetul de venituri și cheltuieli se întocmește anual și se defalcă pe trimestre.

Art. 27. - Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” hotărăște cu privire la investițiile care urmează a fi realizate, în limita competențelor ce îi sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și a creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Capitolul VI

Dispoziții finale

Art. 28. - Pentru lucrările cu ciclu lung de execuție, Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” poate încheia contracte de antrepriză, în înțelesul legii civile, cu plata eșalonată în rate, a căror achitare poate fi prevăzută în mai multe exerciții financiare consecutive.

Art. 29. - Litigiile Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România sau. pot fi soluționate prin arbitraj, potrivit prevederilor legale.

Art. 30. - Dispozițiile prezentului regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 84/1992 și cu alte prevederi legale conexe.

Anexa Nr. 4

Numarul de posturi necesar ministerului de interne

 • Ofițeri 8
 • Subofițeri 39 din care:
2 șoferi
1 secretară

Total: 47


Lista mijloacelor tehnice pentru dotarea Ministerului de Interne în Zona liberă Brăila

 • 2 autoturisme de teren
 • 1 stație radio fixă de emisie-recepție
 • 9 stații radio portabile de emisie-recepție
 • 2 stații radio mobile de emisie-recepție.


Anexa Nr. 5

Numărul de posturi necesar Ministerului Finanțelor - Direcția Generală a Vămilor

Denumirea funcției Numărul de posturi
- conducere (un șef vamă; un adjunct șef vamă; 12 șefi tură) 14
- controlor vamal 56
- economist 3
- contabil 5
- casier 4
- îngrijitor 3
- muncitor (șofer) 2
- personal navigant și tehnic-navigant profesionist 2
- conducător șalupă 3
- motorist 3
- radiotelegrafist 3
Total 98


Anexa Nr. 6

Lista mijloacelor tehnice pentru dotarea Vămii „Zona Liberă Brăila”

1. Un elicopter pentru patrulare aeriană, dotat cu instalație de semnalizare vizuală și acustică.

2. Două autoturisme de teren.

3. O șalupă rapidă pentru navigație fluvială, dotată eu radar pentru navigație pe orice timp și cu instalație de semnalizare vizuală și acustică.

4. O stație radio fixă de emisie-recepție.

5. Zece stații radio portabile de emisie-recepție.

6. Patru stații radio mobile de emisie-recepție.


Referințe

 1. Anexa nr. 3, reprezentând planul de amplasament al Zonei Libere Brăila se transmite celor interesați.