Monitorul Oficial 72/1992

De la wiki.civvic.ro
Versiunea din 27 noiembrie 2012 18:15, autor: CivvicBot (Discuție | contribuții) (Migrat la civvic.ro)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0072 - Partea I - Miercuri, 22 aprilie year::1992

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâri cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 102/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 16 aprilie 1992

Hotărâre privind trecerea unor unități de cercetare la Academia Română

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României și ale Decretului-lege nr. 4/1990 privind organizarea și funcționarea Academiei Române,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, următoarele institute de cercetare trec, din subordinea Ministerului Învățământului, la Academia Română:

 • Institutul de Cercetări Juridice;
 • Institutul de Filozofie;
 • Institutul de Psihologie;
 • Institutul de Sociologie.

Art. 2. - Pe data prezentei hotărâri, Institutul de Teorie Socială și Politologie, din subordinea provizorie a Ministerului Învățământului, trece la Academia Română, sub denumirea de Institutul de Teorie Socială al Academiei Române.

Art. 3. - Pe data prezentei hotărâri, următoarele unități de cercetare din teritoriu trec, din subordinea Ministerului Învățământului, la Academia Română:

 • Institutul de Istorie și Arheologie din Cluj, în următoarea organizare:
a) Institutul de Arheologie;
b) Institutul de Istorie;
 • Institutul de Lingvistică și Istorie Literară din Cluj;
 • Centrul de Științe Sociale din Cluj, în următoarea organizare:
a) Institutul de Cercetări Socio-Umane;
b) Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, cu o secție la Baia Mare;
 • Institutul de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol” din Iași, în următoarea organizare:
a) Institutul de Arheologie;
b) Institutul de Istorie „A D. Xenopol”;
 • Institutul de Lingvistică și Istorie Literară din Iași, sub denumirea de Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”;
 • Centrul de Științe Sociale din Iași, sub denumirea de Institutul de Științe Socio-Umane;
 • Centrul de Științe Sociale din Sibiu sub denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane.

Art. 4. - Colectivele de geografie de la Cluj și Iași trec, din subordinea Ministerului Învățământului, la Academia Română - Institutul de Geografie și vor funcționa ca unități afiliate ale acestuia.

Art. 5. - Institutele prevăzute la art. 1-4 trec la Academia Română cu întreg activul și pasivul, pe baza bilanțului de la 28 februarie 1990.

Fondurile necesare funcționării institutelor vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 1990, aprobat de conducerea Academiei Române.

Art. 6. - Institutele prevăzute la art. 1-4 vor funcționa în spațiile actuale.

Art. 7. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în planul și bugetul de stat pe anul 1990, ca urmare a prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 martie 1990 | Nr. 209.


Hotărâre privind trecerea unor unități de cercetare la Academia Română

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României și ale Decretului-lege nr. 4/1990 privind organizarea și funcționarea Academiei Române,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Secția de astronomie a Centrului de Științe Spațiale trece, din subordinea Institutului de Fizică Atomică București, la Academia Română, sub denumirea de Institutul Astronomic.

Observatoarele astronomice din Cluj și Timișoara vor funcționa ca unități afiliate ale Institutului Astronomic.

Art. 2. - Institutele prevăzute la art. 1 trec la Academia Română cu întreg activul și pasivul, pe baza bilanțului de la 28 februarie 1990.

Fondurile necesare funcționării institutelor vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 1990, aprobat de conducerea Academiei Române.

Art. 3. - Institutele prevăzute la art. 1 vor funcționa în spațiile actuale.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în planul și bugetul de stat pe anul 1990, ca urmare a prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 martie 1990 | Nr. 211.


Hotărâre privind transformarea unor institute de învățământ superior în universități

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, institutele de învățământ superior din municipiile Constanța, Sibiu și Suceava, se transformă în universități, cu statut independent, în subordinea Ministerului Învățământului.

Art. 2. - Profilul și structura acestor universități vor fi stabilite de Ministerul Învățământului, împreună cu factorii interesați, în termen de 60 de zile.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 martie 1990 | Nr. 225.


Hotărâre privind aprobarea și organizarea continuării studiilor de către absolvenții specializării de stomatologie de 3 ani (dentiști)

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Absolvenții cu examen de diplomă ai secțiilor stomatologice de 3 ani pot continua studiile de profil la învățământul superior de 5 ani.

Art. 2. - Înscrierea se face la cerere, la una din secțiile de stomatologie de 5 ani, fără concurs de admitere, în limita posibilităților de școlarizare existente în anii de studii și în centrele universitare respective.

Art. 3. - Consiliile facultăților vor analiza și decide în legătură cu cererile de înscriere în anul IV, cu stabilirea, la propunerea catedrelor, a examenelor de diferență și eventuala echivalare a unor examene promovate la secția de 3 ani.

Art. 4. - Studenții din această categorie vor îndeplini toate obligațiile ce decurg din planul de învățământ și din reglementările universitare în vigoare.

Art. 5. - Pe perioada completării studiilor, absolvenților secțiilor de 3 ani, li se vor rezerva actualele posturi de dentist, fără plata salariului; după susținerea și promovarea, cu examen de diplomă, a specializării de 5 ani, absolvenții vor reveni ca medici stomatologi pe posturile rezervate.

Art. 6. - Pe perioada completării studiilor, instituțiile de învățământ superior respective nu vor acorda burse acestor studenți și nu au obligația să le asigure masa la cantină și cazarea în căminele studențești.

Art. 7. - Ministerul Învățământului și Ministerul Sănătății vor lua măsuri de aplicare a prezentei hotărâri începând cu anul universitar 1990/1991.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 martie 1990 | Nr. 226.


Hotărâre privind intensificarea acțiunilor de pază a pădurilor, a controlului circulației materialului lemnos și legalității funcționării instalațiilor de debitat lemn rotund în cherestea

Guvernul României hotărăște:
Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător, prin Departamentul Pădurilor, împreună cu Ministerul de Interne, va iniția acțiuni comune pentru intensificarea pazei pădurilor și asigurarea integrității fondului forestier astfel:

1. Începând cu data de 10 martie 1990, se constituie la nivelul fiecărui județ, al capitalei și al sectorului agricol Ilfov, comandamente operative, formate din reprezentanți ai inspectoratelor și ocoalelor silvice, precum și ai organelor teritoriale de poliție care, cu sprijinul primăriilor, vor organiza și coordona activitățile de pază efectivă a pădurilor, de identificare a contravenienților și infractorilor, de controlul circulației materialului lemnos pe drumurile publice și al legalității funcționării instalațiilor de debitat lemn rotund în cherestea.

2. Acțiunile se vor desfășura de către echipe formate din personal silvic și de poliție, cu precădere în trupurile de pădure și în zonele cele mai expuse. În situații cu totul deosebite, comandamentele vor solicita sprijinul unor unități ale Ministerului Apărării Naționale.

3. Pentru cointeresarea personalului silvic și a organelor de poliție în apărarea pădurilor, se propune constituirea unui fond special de premiere, după cum urmează:

 • 35% din valoarea materialelor lemnoase legal confiscate prin acte de contravenții silvice și valorificate prin ocoalele silvice;
 • 20% din valoarea materialelor lemnoase și a despăgubirilor stabilite, pe baza actelor de constatare a infracțiunilor silvice.

Acest fond va constitui mijloace speciale la dispoziția unităților silvice subordonate Departamentului Pădurilor.

Premiile se vor acorda personalului silvic și celui de poliție pe bază de instrucțiuni comune ale Departamentului Pădurilor și Inspectoratului General al Poliției, ce se vor aproba de conducerile Ministerului Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător și Ministerului de Interne, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

4. Separat de fondul de premiere prevăzut la pct. 3 din prezenta hotărâre, se acordă organelor silvice 20% din valoarea amenzilor aplicate de acestea personalului unităților și subunităților forestiere pentru nerespectarea regulilor silvice de exploatare a lemnului.

5. Inspectoratele și ocoalele silvice, primarii și unitățile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției vor acționa în vederea cunoașterii și respectării de către populație a legislației silvice în vigoare și vor lua operativ măsurile ce se impun pentru prevenirea și combaterea fermă a oricăror încălcări ale acesteia.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 martie 1990 | Nr. 232.


Hotărâre privind acordarea de credite pe anul 1990 Ministerului Cultelor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În planurile anuale de cheltuieli ale Ministerului Cultelor se vor prevedea credite bugetare, pentru anul 1990, acestea reprezentând 4,1 milioane lei necesare acordării de sprijin financiar cultelor, pentru:

a) lucrări de întreținere și conservare a monumentelor istorice și de arhitectură, exceptând lucrările de reparații capitale pentru care s-au obținut avizele și aprobările organelor competente și al Ministerului Cultelor;
b) conservarea unor obiecte de cult cu valoare istorică sau documentară deosebită, suma cheltuită nedepășind 10.000 lei de fiecare obiect;
c) amenajarea unor colecții de artă veche bisericească, pentru care s-au obținut aprobările organelor competente și al Ministerului Cultelor.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Cultelor ca urmare aplicării prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sumele acordate unităților de cult în scopul menționat în prezenta hotărâre se vor înregistra în bugetul acestora și se vor utiliza potrivit destinației, fiind supuse controlului financiar-bancar și al Ministerului Cultelor.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 martie 1990 | Nr. 233.


Hotărâre cu privire la acordarea materialelor igienico-sanitare în unitățile din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice

În scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă și prevenirii unor îmbolnăviri profesionale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale și diminuarea capacității temporare provocate de existența la locul de muncă a unor factori nocivi, cu influență negativă asupra stării de sănătate a personalului muncitor, unitățile din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice vor acorda materialele igienico-sanitare necesare.

Art. 2. - Prin materiale igienico-sanitare, în sensul prezentei hotărâri, se consideră: săpunul, pasta de dinți, peria de dinți, peria de baie și după caz, preparatele pentru protecția pielii împotriva substanțelor periculoase, precum și mijloacele de uscare (prosop, lavetă sau aer cald).

Art. 3. - Materialele igienico-sanitare se acordă salariaților, elevilor și studenților în timpul practicii în producție, în limitele și la procesele de muncă prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Fondurile necesare procurării materialelor igienico-sanitare vor fi prevăzute în planul cheltuielilor de protecție a muncii la capitolul „Măsuri și materiale igienico-sanitare”.

Art. 5. - (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 1 martie 1990.

(2) Pe aceeași dată își încetează aplicabilitatea pentru unitățile din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, Decretul Consiliului de Stat nr. 84/1979 cu privire la acordarea materialelor igienico-sanitare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 martie 1990 | Nr. 241.


Anexă

Materiale igienico-sanitare
care se acordă de unitățile Ministerului Industriei Metalurgice în funcție de caracteristicile sanitare ale locurilor de muncă
Nr. crt. Caracteristicile sanitare ale locului de muncă Materiale igienico-sanitare Cantități
1. Procesele de muncă ce se desfășoară în condiții de murdărire a corpului, sau de contact cu noxe chimice, care contaminează pielea:
- activitățile din cocserii, furnale, oțelării, secții de feroaliaje (inclusiv întreținere și reparații);
- prepararea și brichetarea semicocsului și cocsului mărunt;
- prelucrarea produselor din cărbune (electrozi, nipluri, blocuri carbonice, dale carbonice, anozi etc.);
- curățirea coșurilor industriale;
- procesele de sablare;
- activitățile de producere și manipulare a unor substanțe toxice fără acțiune iritativ-cutanată;
- prelucrarea și manipularea plumbului și a aliajelor de plumb;
- activitățile de întreținere și reparații la cuptoarele din dotarea unităților metalurgice;
- activitățile din unitățile de produse refractare, abrazive, prefabricate și altele asemănătoare;
- manipularea materialelor pulverulente în vrac, la activitățile de transport rutier, feroviar și maritim;
- activitățile din turnătorii și forje;
- activitățile de tratamente termice și acoperiri metalice;
- fabricarea pulberilor metalice;
- activitățile din laminoare și trăgătorii;
- activitățile din silozuri (manipularea produselor prăfoase);
- activități de derocare, concasare și prelucrare manuală;
- fabricarea fluxurilor de sudură;
- activitățile din ateliere de întreținere și reparare a mijloacelor de transport;
- activitățile din atelierele de confecționare piese de schimb, întreținere și reparații mecano-energetice;
- alte activități similare.
- săpun
- perie baie
- prosop
- lavete
- perie de dinți
- pastă de dinți
- 300-600 gr./om/lună
- 2 buc./om/an
- 2 buc./om/an
- 6 buc./om/an
- 2 buc./om/an
- 6 buc./om/an
2. Procese de muncă ce se desfășoară în condiții de contact direct cu substanțe toxice sau cu substanțe iritante:
- activitățile din sectorul chimic al cocseriilor;
- fabricarea și manipularea solvenților organici;
- activitățile din vopsitorii;
- activități din decapări;
- spălarea, degresarea și decaparea subansamblelor și pieselor mari din atelierele mecano-energetice și reparații siderurgice;
- utilizarea de acizi și baze;
- utilizarea clorului, a produșilor clorurați, precum și a altor produse cu acțiune iritativă asupra pielii;
- activitățile din laboratoarele chimice;
- activitățile de bituminare;
- fabricarea rășinilor și lacurilor electroizolante;
- activitățile din atelierele și stațiile de întreținere, reparare și încărcare a acumulatoarelor electrice;
- alte activități similare.
- săpun
- perie de dinți
- pastă de dinți
- preparate pentru protecția pielii
- lavete
- perie de baie
- 250-500 gr./om/lună
- 2 buc./om/an
- 6 buc./om/an
- 200-300 gr./om/lună

- 6 buc./om/an
- 2 buc./om/an
3. Procese de muncă ce se desfășoară la manipularea și prelucrarea unor materiale infectate:
- colectarea deșeurilor, gunoierii, vidanjorii;
- întreținerea și repararea instalațiilor sanitare;
- alte activități similare.
- săpun
- perie de baie
- prosop
- lavete
- 300-600 gr./om/lună
- 1 buc./om/an
- 2 buc./om/an
- 6 buc./om/an
Notă:
Categoriile de salariați și cantitățile reale de materiale igienico-sanitare repartizate acestora, vor fi stabilite anual (în funcție de condițiile concrete) de consiliile de administrație împreună cu organele sindicatelor libere, la încheierea contractelor colective de muncă.


Hotărâre privind drepturile de indemnizație de străinătate, alocație de hrană și fond de reprezentare ce se acordă personalului navigant de pe navele flotei de pescuit oceanic

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Drepturile în valută pentru personalul ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Alocația de hrană și fondul de reprezentare în lei și valută, pentru personalul ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Cheltuielile în valută determinate de acordarea drepturilor prevăzute la art. 1 și 2 se vor acoperi prin realizarea de producții suplimentare de pește și încasări valutare din navlosirea navelor de transport frigorific și de deservire.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 februarie 1990 pentru drepturile în valută (anexa nr. 1) și cu data de 20 februarie 1990 pentru alocația de hrană și fond de reprezentare (anexa nr. 2).

Art. 5. - La încheierea anului financiar 1990 drepturile în valută prevăzute în prezenta hotărâre vor fi reanalizate în vederea definitivării lor.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Se abrogă orice alte dispoziții contrare din actele normative existente până la data adoptării prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 martie 1990 | Nr. 246.


Anexa Nr. 1

Drepturi în valută
ale personalului ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic

Indemnizația de străinătate în valută ce se acordă personalului ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic, pe categorii de personal, este următoarea:

A. Pentru personalul de pe navele de transport frigorific și de deservire
- dolari S.U.A./om/zi -
Nr. crt. Funcția Barem de indemnizație
I II
1. Comandant 12,70 13,20
2. Șef mecanic 11,60 12,10
3. Ofițer maritim I 10,30 10,70
4. Ofițer mecanic I, șef RTG, ofițer electric I, frigotehnist I 9,90 10,30
5. Ofițer maritim II, ofițer mecanic II, ofițer electric II, frigotehnist II și ofițer RTG I și II 8,90 9,20
6. Ofițer maritim III, ofițer mecanic III, ofițer electric III, frigotehnist III și IV 8,20 8,40
7. Lăcătuș mecanic, strungar 8,00 8,00
8. Șef echipaj 7,60 7,80
9. Ajutor ofițer mecanic, frigoriferist 7,40 7,50
10. Șef timonier 7,30 7,30
11. Motorist 7,30 7,30
12. Fochist - 7,30
13. Electrician bord 7,30 7,30
14. Timonier 7,30 7,30
15. Marinar, lemnar 7,10 7,10
16. Bucătar 7,20 7,20
17. Brutar 7,20 7,20
18. Ospătar 7,10 7,10
19. Medic 8,00 8,00
20. Asistent medical 7,00 7,00
21. Tehnician (principal) 7,20 7,20
22. Lucrător comercial I (magaziner) 7,50 7,50
23. Responsabil economic I și II 10,30 10,30

Baremul I - se acordă personalului de pe navele frigorifice de transport tip POLAR I și II de construcție sovietică și personalului de pe navele frigorifice tip POLAR VII-XII de construcție românească.

Baremul II - se acordă personalului de pe navele frigorifice de transport tip POLAR III-VI de construcție R.D. Germană și personalului de pe navele de deservire.

Notă:
Drepturile de indemnizație în valută ale personalului ambarcat pe navele de transport frigorific și de deservire a flotei se stabilesc pe durata voiajului planificat la începutul fiecărei curse de către armator și vor fi vizate de Comitetul Sindicatului Liber al Marinarilor. Pe timpul ce depășește durata planificată inițial nu se acordă indemnizația de străinătate, decât în caz de forță majoră justificată (asistență și salvare, coliziune, sinistru, transport bolnavi, stări interdicționale impuse de autoritățile străine, nerespectarea clauzelor contractuale de către armator) independent de voința echipajului și/sau contrastalii. Aprobarea timpului depășit față de timpul planificat se face de către armator cu viza Comitetului Sindicatului Liber al Marinarilor.
B. Pentru personalul de pe navele de pescuit oceanic
- dolari S.U.A./om/zi -
Nr. crt. Funcția Barem de indemnizație
I II
1. Comandant, comandant coordonator 12,70 14,20
2. Șef mecanic 11,60 13,20
3. Ofițer maritim I, tehnolog șef I, responsabil economic I și II 10,30 12,00
4. Ofițer mecanic I, ofițer electrician I, tehnolog șef III, frigotehnist I, șef stație RTG, ofițer RTG I 9,90 11,20
5. Ofițer maritim II, ofițer mecanic II, ofițer electrician II, electronist I, II, III și IV, frigotehnist II, ofițer RTG II 8,90 10,80
6. Ofițer maritim III, ofițer mecanic III, frigotehnist III și IV, ofițer electrician III, traulist I, II, III și IV, medic 8,20 10,20
7. Șef echipaj, frigoriferist 7,60 9,20
8. Morar făină pește, reglor mașini tehnologice, lăcătuș, strungar 8,00 9,50
9. Lemnar bord, timonier, electrician bord, marinar, bucătar, asistent medical, brutar, motorist, ospătar 7,30 9,00
10. Profesori și studenți în practică 4,00 4,00
11. Șef echipă reparații 9,50 9,50
12. Cercetători în domeniul pescuitului, muncitori pentru reparare nave (echipe de reparații) 9,00 9,00

Specialiștii Întreprinderii de Pescuit Oceanic - din conducere și serviciile funcționale -, pe timpul deplasării în zonă, vor primi indemnizația conform pregătirii la nivelul grupei în care se încadrează.

Baremul I se va acorda:

a) personalului ambarcat pe navele de pescuit oceanic aflate în marș spre zonă sau țară, și/sau port;
b) personalului ambarcat pe navele de pescuit oceanic aflate în situații de forță majoră când activitatea se întrerupe din motive independente de voința echipajului (asistență și salvare, coliziune, sinistru, transport bolnavi, stări interdicționale impuse de autoritățile străine, nerespectarea clauzelor contractuale de către armator);
c) personalului ambarcat pe navele de pescuit și transport frigorific sau de deservire aflate în porturi.

Baremul II se va acorda:

a) personalului ambarcat pe navele de pescuit oceanic când acestea se află în activitatea de pescuit oceanic.

Când timpul de staționare al navelor de pescuit oceanic în porturi străine este mai mare decât cel acordat de armator pentru odihnă, aprovizionare, reparații și/sau alte activități, acesta nu se plătește.

În cazul când un membru al echipajului prestează la bordul navelor o funcție superioară brevetului sau calificării sale se va acorda indemnizația de străinătate în raport cu funcția prestată.

C. Alte reglementări aferente indemnizației valutare

1. Pentru navele de transport frigorific și deservire, precum și pentru navele de pescuit oceanic în cazul depășirii a 120 de zile calendaristice de voiaj, din vina armatorului, se acordă un spor de 1 dolar S.U.A./om/zi peste indemnizația zilnică.

2. Pentru fracțiuni de timp mai mici de 24 ore indemnizația în valută se calculează astfel:

 • până la 8 ore nu se acordă
 • de la 8 ore la 16 ore se acordă 50% din barem
 • peste 16 ore se acordă integral baremul unei zile.

Calculul timpului de voiaj începe din momentul în care nava este în travers far ieșire Constanța pentru navele ce pleacă din portul Constanța și travers far bară Sulina pentru navele ce pleacă din portul Tulcea direct în zonă. Timpul de calcul se încheie în momentul în care nava atinge punctele de la plecarea în voiaj.

Pentru marinarii ce pleacă/sosesc cu avionul timpul se calculează de la decolare/aterizare Aeroport Otopeni.

3. Pe timpul internării în spital personalul ambarcat are dreptul la 30% din diurna categoriei I cuvenită delegaților care se deplasează în misiuni temporare în străinătate.

După ieșirea din spital până la ambarcarea pe navă, sau pe timpul de așteptare până la întoarcerea cu trenul sau avionul, personalul ambarcat are dreptul la o diurnă și cazare aferentă categoriei I cuvenită delegaților care se deplasează în misiuni temporare în străinătate.

4. Personalul ambarcat rămas la bordul navelor care intră în reparații, porturi străine, când masa și cazarea nu pot fi asigurate, beneficiază de indemnizație și cazare conform pct. 3 alin. 2.

5. La plata indemnizației se va avea în vedere:

 • calculul se va face în dolari S.U.A. și se va plăti în moneda țării unde se primește la paritatea zilei;
 • indemnizația se poate ridica și într-un singur port, nu anticipat, cu excepția ultimului port de escală în marș spre țară;
 • sumele încasate în plus se recuperează integral în valută de la cei ce le-au primit sau de la cei vinovați.

6. În cazul când armatorul constată că echipajul unei nave nu-și realizează sarcinile de producție din vina proprie producând pagube întreprinderii, persoanele din echipaj sau, după caz, întregul echipaj va fi retras și îndepărtat din întreprindere.

7. Drepturile de indemnizație de străinătate vor fi acordate proporțional cu realizările, dar nu mai puțin de 30% din drepturile de indemnizație cuvenite pentru perioada de marș.

8. La încheierea anului financiar drepturile de indemnizație în valută pot fi reanalizate la cererea sindicatului sau a consiliului de administrație.


Anexa Nr. 2

I. Drepturi privind alocația de hrană a personalului ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic

Aprovizionarea pentru hrană a echipajelor se va face conform Regulamentului Internațional de aprovizionare cu apă și alimente a navelor maritime (intrat în vigoare la 1.III.1989), în conformitate cu prevederile Convenției nr. 68/1946 a Organizației Internaționale a Muncii (I.L.O.):

a) pentru personalul de pe navele de transport frigorific și de deservire: 20,00 lei și 3 $ S.U.A./om/zi;
b) pentru personalul de pe navele de pescuit oceanic:
 • în activitatea de pescuit și/sau transbordarea producției: 25,00 lei și 3 $ S.U.A./om/zi;
 • în alte activități: 20,00 lei și 3 $ S.U.A./om/zi;
c) pe durata staționării în țară, baremul de hrană pentru toate tipurile de nave va fi de 40 lei/om/zi pe durata serviciului programat la bord, exceptând localnicii în serviciu de 8 ore care vor beneficia de o singură masă la bord;
d) pe timpul serviciului de noapte se acordă hrană suplimentară astfel:
1) nave de pescuit:
 • deservite de Polar, 12,50 lei/om/noapte;
 • nave izolate nedeservite de Polar, 1,50 $ S.U.A./om/noapte;
2) nave transportoare:
 • pentru voiaj planificat 10 lei/om/noapte;
 • peste voiajul planificat 1,00 $/om/noapte;
e) în cazul când navele activează independent și nu se justifică trimiterea de alimente din țară sau când armatorul nu asigură alimentele necesare în lei alocația de hrană va fi de 6 $ S.U.A./om/zi;
f) personalului ambarcat pe navele de pescuit i se acordă, în limita baremului de alocație, 0,200 l vin pe om/zi sau alte băuturi alcoolice în echivalent;
g) pentru navele de transport frigorific și de aprovizionare ce depășesc justificat voiajul planificat în condițiile prevăzute în nota de la pct. A, precum și pentru navele noi ce intră în dotarea flotei din șantierele străine alocația de hrană va fi de 6 $ S.U.A./om/zi;
h) alocația de hrană servește numai pentru aprovizionarea cu alimente necesare pregătirii hranei la bordul navei și nu se poate achita în numerar membrilor echipajului;
i) noul barem de hrană intră în vigoare începând cu data de 20 februarie 1990.
II. Fondul de reprezentare

Cheltuielile de reprezentare ale comandantului pentru fiecare port străin vor fi în următoarele limite:

a) pentru navele de pescuit: 350 lei și 15 $ S.U.A.;
b) pentru navele frigorifice de transport și specializate: 500 lei și 20 $ S.U.A.


Hotărâre privind trecerea unor unități de cercetare la Academia Română

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României și ale Decretului-lege nr. 4/1990 privind organizarea și funcționarea Academiei Române,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri trec, din subordinea Ministerului Învățământului, la Academia Română:

 • Centrul de Științe Sociale din Timișoara, sub denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Timișoara al Academiei Române;
 • Centrul de Științe Sociale din Târgu Mureș, sub denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Târgu Mureș al Academiei Române;
 • Centrul de Științe Sociale din Craiova, sub denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova al Academiei Române.

Art. 2. - Institutele prevăzute la art. 1 trec la Academia Română cu întreg activul și pasivul, pe baza bilanțului de la 28 februarie 1990.

Fondurile necesare funcționării institutelor vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 1990, aprobat de conducerea Academiei Române.

Art. 3. - Institutele prevăzute la art. 1 vor funcționa în spațiile actuale.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în planul și bugetul de stat pe anul 1990, ca urmare a prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 martie 1990 | Nr. 256.


Hotărâre privind autorizarea Ministerului Culturii să stabilească tarifele și modalitățile de plată pentru remunerarea colaboratorilor din domeniile culturii și artei

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Ministerul Culturii să stabilească tarifele și modalitățile de plată pentru remunerarea colaboratorilor din activitățile instituțiilor teatrale și muzicale ale statului, ale Radioteleviziunii și „Electrecord”, precum și ale altor instituții publice care desfășoară activități cultural-artistice, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și al Ministerului Finanțelor, de comun acord cu uniunile de creație.

Art. 2. - Aplicarea tarifelor ce vor fi stabilite, conform prevederilor art. 1, se va face de instituțiile publice cultural-artistice în cadrul bugetelor anuale de venituri și cheltuieli aprobate.

Se autoriză Ministerul Economiei Naționale să suplimenteze fondul de salarii fără desfășurare pe trimestre, pentru aplicarea prevederilor de la art. 1, la cererea fundamentată a titularilor de plan.

Art. 3. - Pentru activitățile și manifestările realizate sau organizate de instituțiile publice din domeniul culturii și artei cu interpreți de mare popularitate se pot contracta onorarii care să depășească pe cele prevăzute la art. 1, prin înțelegere între părți.

Art. 4. - Plata colaboratorilor se poate efectua și direct din încasări, în situația când spectacolele se desfășoară în turnee sau în alte localuri decât la sediul instituției.

Art. 5. - Pe data aprobării prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 martie 1990 | Nr. 263.


Hotărâre privind practicarea artelor marțiale în România

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Artele marțiale constituie o componentă valoroasă a activității de educație fizică și sport în România, dezvoltarea lor la nivel național contribuind la educarea cu precădere a tinerilor în spiritul respectului pentru înaltele valori morale ale umanității, propagării nonviolenței, la menținerea și întărirea sănătății, creșterea capacităților fizice și intelectuale ale populației, precum și la înlăturarea unor maladii.

Art. 2. - Se aprobă înființarea Federației Române de Arte Marțiale, în subordinea Ministerului Sportului, organ de specialitate autonom, având personalitate juridică.

Organul de conducere al Federației Române de Arte Marțiale este adunarea generală.

Adunarea generală alege din rândurile sale un birou federal format din 21 membri, având un președinte, doi vicepreședinți, un secretar general, un secretar general adjunct, trei antrenori federali, care îndeplinesc atribuțiile acesteia între ședințele sale.

În cadrul Federației Române de Arte Marțiale funcționează Colegiul centurilor negre, a cărui componență este aprobată de biroul federal.

Directorul Colegiului centurilor negre este ales de adunarea generală a Federației Române de Arte Marțiale.

Art. 3. - Federația Română de Arte Marțiale coordonează, la nivel național, activitatea unităților sportive - ligi, asociații, cluburi, centre de inițiere și de antrenament - din domeniul artelor marțiale, asigură îndrumarea de specialitate și exercită controlul riguros al modului de desfășurare a acestei activități, organizează sistemul competițional național, selecționează și pregătește loturile sportive naționale, asigură perfecționarea cunoștințelor profesionale ale instructorilor și antrenorilor.

Art. 4. - Federația Română de Arte Marțiale, prin Colegiul centurilor negre, este unicul organism de specialitate care are dreptul să acorde, în România, grade (Kyu și dan) în artele marțiale.

Art. 5. - Sunt permise inițierea și antrenarea persoanelor în domeniul artelor marțiale numai în unități sportive - ligi, asociații, cluburi etc. sau în alte unități autorizate și înregistrate, conform legii.

Inițierea și antrenarea în domeniul artelor marțiale se pot face numai de persoane care posedă atestat de instructor sau antrenor confirmat de către Federația Română de Arte Marțiale, și înregistrat la federație nominal și numeric.

Practicarea artelor marțiale este permisă numai cu respectarea prevederilor codului etic al practicanților acestor sporturi, aprobat conform statutului Federației Române de Arte Marțiale.

Art. 6. - Toate competițiile, invitațiile adresate specialiștilor străini, organizarea de stagii naționale sau internaționale, cursurile pentru formarea de instructori, antrenori și arbitri, precum și distribuirea de materiale de propagandă în domeniul artelor marțiale se vor organiza numai cu acordul Federației Române de Arte Marțiale.

Art. 7. - Titlurile de campion mondial, european, olimpic sau național se vor putea omologa numai pentru persoanele care sunt membre ale Federației Române de Arte Marțiale.

Art. 8. - Funcționarea sălilor de sport necesare inițierii și antrenamentului în domeniul artelor marțiale este permisă numai cu avizul Federației Române de Arte Marțiale, indiferent de deținătorul care o pune la dispoziție, persoană fizică sau juridică.

Art. 9. - Constituie contravenție următoarele fapte, dacă acestea nu se săvârșesc în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) predarea artelor marțiale fără a poseda atestat de instructor sau antrenor confirmat de Federația Română de Arte Marțiale;
b) inițierea și antrenarea sportivilor în afara unităților menționate la art. 5 alin. 1, chiar dacă aceste fapte se săvârșesc de către persoane care posedă atestat confirmat de către Federația Română de Arte Marțiale;
c) punerea la dispoziție de săli pentru inițieri și antrenamente în artele marțiale fără avizul Federației Române de Arte Marțiale.

Contravențiile prevăzute la lit. a) și b) se sancționează cu închisoare contravențională de la 15 zile la 3 luni sau cu amendă de la 3.000 la 7.000 lei, iar cea prevăzută la lit. c) se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Art. 10. - Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către primar sau împuterniciții acestuia, precum și de ofițerii și subofițerii de poliție care sunt obligați să intervină și să ia măsuri legale ori de câte ori au cunoștință despre săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 9 din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție se soluționează potrivit prevederilor din Legea nr. 32/1968.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 martie 1990 | Nr. 297.


Hotărâre privind înființarea Departamentului de Management în subordinea Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Departamentul de Management ca unitate cu personalitate juridică, având structura organizatorică prevăzută în anexă și sediul în București-Otopeni, șos. Odăi nr. 20. Nomenclatura funcțiilor și nivelul de salarizare a personalului se stabilesc de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, potrivit legii.

Art. 2. - Se aprobă trecerea în administrarea directă a Departamentului de Management a bazei materiale sub formă de clădiri, aparatură, biblioteci, echipament de calcul electronic, precum și toate anexele gospodărești de pe platforma București-Otopeni, șos. Odăi nr. 20, sector 1, ca și echivalentul mijloacelor de transport și al bunurilor de orice natură care au constituit patrimoniul fostei CEPECA la 30 septembrie 1971, precum și cele realizate ulterior în cadrul acordului cu P.N.U.D. și B.I.T.

Art. 3. - Departamentul de Management editează publicații de specialitate.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 42/13.I.1990, anexa nr. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 115/6.II.1990, precum și art. 3 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 64/22.I.1990 se abrogă.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 martie 1990 | Nr. 299.


Anexă

Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale
Departamentul de management

Anexa-mo-72-1992.png

Notă:
*) Consiliul de administrație va cuprinde și specialiști din ministere și organe centrale, institute de cercetare și învățământ.
 • Salariul funcției de director general este cel prevăzut în Legea nr. 57/1974, anexa nr. IV, poz. 1, pentru centrale industriale din grupa III de ramuri, gradul special.
 • Funcțiile de predare de expert principal I, II, III și expert din Centrul de calcul și informatică pentru management sunt cele prevăzute la poz. 7, 8, 9 din anexa nr. IV, cap. I, lit. B și C din Legea nr. 57/1974, pentru centrale industriale din grupa III de ramuri, gradul special.


Hotărâre privind obiectivul de investiții „Centrala electrică de termoficare Craiova II, instalarea a două cazane de apă fierbinte”

În conformitate cu prevederile decretelor-lege nr. 10/1989 și nr. 28/1990 și având în vedere propunerile Ministerului Energiei Electrice și Ministerului Economiei Naționale,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Centrala electrică de termoficare Craiova II, instalarea a două cazane de apă fierbinte”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici din anexă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 24 martie 1990 | Nr. 307.


Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Centrala electrică de termoficare Craiova II, instalarea a două cazane de apă fierbinte”

(Faza - Studiul tehnico-economic)

1. Beneficiar: Întreprinderea „Electrocentrale” Craiova din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

2. Amplasament: În incinta Centralei electrice de termoficare Craiova II și, parțial, în fața acesteia, conform planului anexat.

3. Necesitatea și oportunitatea: Prin realizarea lucrărilor aferente montării celor două cazane de apă fierbinte se asigură alimentarea cu căldură a consumatorilor urbani din municipiul Craiova.

4. Indicatorii tehnico-economici:

 • Valoarea totală a investiției: 730.000 mii lei
din care:
 • construcții-montaj: 440.000 mii lei
 • Capacitățile noii investiții: 2 × 100 Gcal/h
 • Producția fizică anuală:
 • energia termică livrată: 500 mii Gcal
 • Durata de realizare a investiției: 25 luni
 • Consum specific de combustibil pentru energia termică livrată: 0,181 tcc/Gcal
 • Locuri de muncă nou create: 67

5. Factorii de risc: Gradul de protecție antiseismică a amplasamentului obiectivului de investiții este 7,5 conform S.T.A.S. nr. 11100/1977. La clădirea principală, coșul de fum, stația de concasare și benzile de cărbune, gradul de seismicitate se va mări cu 0,5.

6. Măsuri privind protecția mediului înconjurător: În cadrul obiectivului sunt cuprinse măsuri corespunzătoare privind protecția muncii, paza împotriva incendiilor și protecția mediului înconjurător.


Hotărâre privind obiectivul de investiții „Lucrări pentru creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție din Centrala Termoelectrică Turceni, inclusiv platforme și spații de depozitare a echipamentelor și utilajelor”

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Lucrări pentru creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție din Centrala Termoelectrică Turceni, inclusiv platforme și spații de depozitare a echipamentelor și utilajelor”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici din anexă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 26 martie 1990 | Nr. 310.


Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Lucrări pentru creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție în Centrala Termoelectrică Turceni, inclusiv platforme și spații de depozitare a echipamentelor și utilajelor”

1. Beneficiar: Întreprinderea „Electrocentrale” Turceni din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

2. Amplasamentul: Incinta Centralei Termoelectrice Turceni.

3. Necesitatea și oportunitatea: Menținerea în funcțiune a capacităților de producție și mărirea capacității grupurilor termoenergetice, care vor asigura un spor de energie electrică de 900.000 MWh/an față de media produsă pe ultimii trei ani.

4. Indicatorii tehnico-economici:

 • Valoarea totală: 560.000 mii lei
din care:
 • construcții-montaj: 425.000 mii lei
 • Volumul total al importului integral pe relația cliring țări socialiste: 448 mii lei / 28,95 mii ruble
 • Durata de realizare a investiției: 24 luni

5. Factorii de risc: Gradul de protecție antiseismică este 6, conform S.T.A.S. nr. 11100/1977.

6. Măsuri privind protecția mediului înconjurător: În cadrul obiectivului sunt cuprinse măsuri corespunzătoare privind protecția muncii, paza împotriva incendiilor și protecția mediului înconjurător.