Monitorul Oficial 74/1992: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search
m (A protejat "Monitorul Oficial 74/1992": Migrat la civvic.ro ([edit=sysop] (indefinit)))
(Migrat la civvic.ro)
 
Linia 1: Linia 1:
 +
{{MigrationWarning}}
 
__FORCETOC__
 
__FORCETOC__
 
[[Category:Monitorul Oficial|*1992 0074]]
 
[[Category:Monitorul Oficial|*1992 0074]]

Versiunea curentă din 29 noiembrie 2012 19:02

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0074 - Partea I - Joi, 23 aprilie year::1992

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâri cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 102/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 16 aprilie 1992

Hotărâre privind scăderea din evidență a unor proiecte sistate la bazele județene de aprovizionare din subordinea Ministerului Economiei Naționale

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă scăderea din evidența contabilă a cheltuielilor efectuate cu proiectele investițiilor sistate și care nu pot fi refolosite, în valoare de 465 mii lei, la bazele județene de aprovizionare Bacău, Timiș și Tulcea.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 27 martie 1990 | Nr. 328.


Hotărâre privind aprobarea planului de credite pe trimestrul II/1990

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă planul de credite pe trimestrul II/1990 la suma de 562.610 milioane lei, conform anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. - Banca Națională a României este autorizată să acorde credite băncilor specializate pentru completarea resurselor acestora, potrivit planului, astfel: Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară 53.285 milioane lei pe termen scurt și 76.757 milioane lei pe termen mijlociu și lung, Băncii de Investiții 1.021 milioane lei pe termen scurt și 66.964 milioane lei pe termen mijlociu și lung și Băncii Române de Comerț Exterior 81.000 milioane lei pe termen mijlociu și lung.

Art. 3. - Finanțarea mijloacelor circulante planificate se asigură din fondurile proprii și atrase ale unităților economice și, în completare, din credite bancare.

Art. 4. - Băncile pot acorda unităților economice care au greutăți financiare temporare, din cauze obiective, credite cu dobândă curentă, pe perioada necesară înlăturării cauzelor care au determinat nevoile respective de fonduri, fără a se depăși 90 de zile. Aceste credite se vor acorda în limita rezervei de plan în sumă de 20 miliarde lei, în condițiile stabilite de Banca Națională a României, împreună cu celelalte bănci.

Art. 5. - Ministerele Minelor, Industriei Metalurgice, Industriei Construcțiilor de Mașini și Centrul Național al Industriei Aeronautice Române vor prezenta Guvernului, în cursul trimestrului II/1990, măsurile ce se vor lua pentru valorificarea stocurilor de minereuri în concentrate în valoare de 3.406 milioane lei, cargouri nefinalizate de 5.000 tdw pentru care sunt efectuate cheltuieli în sumă de 1.033 milioane lei și materii prime, materiale, componente și echipamente pentru industria aeronautică în valoare de 2.011 milioane lei, în vederea recuperării cheltuielilor și rambursării creditelor primite pentru finanțarea acestor stocuri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 30 martie 1990 | Nr. 340.


Anexa Nr. 1

Creditele planificate
pe trimestrul II/1990 - pe economie

- milioane lei -
Sume
I. Credite pentru finanțarea activității de producție, circulația mărfurilor, prestări de servicii și alte activități economice
1. Credite pentru finanțarea mijloacelor circulante planificate 235.500
  din care în:
  - industrie 115.761
  - agricultura de stat 24.948
  - agricultura cooperatistă 17.000
  - stațiuni pentru mecanizarea agriculturii 6.500
  - construcții-montaj 11.000
  - transporturi 3.500
  - cercetare-proiectare 1.500
  - comerț interior 16.855
  - turism 475
  - aprovizionare tehnico-materială 15.000
  - contractări-achiziții 3.907
  - comerț exterior 15.000
  - construcții-montaj în străinătate 1.200
  - gospodărie comunală și prestări servicii 1.000
  - foraj - geologie 1.739
  - silvicultură 25
  - poștă și telecomunicații 15
  - cultură și artă 45
2. Credite pentru stocuri sezoniere de materii prime și produse agroalimentare 3.180
  din care:
  - materii prime agricole 4.150
  - produse agroalimentare 4.030
3. Credite pentru stocuri, cheltuieli de producție și alte active ce se constituie pe anumite perioade peste mijloacele circulante planificate 23.839
  din care:
  - materii prime și materiale 7.320
  - producție în curs de fabricație 3.332
  - produse finite 4.682
  - stocuri disponibile preluate de baze pentru redistribuire 4.996
  - alte active 3.509
4. Credite pentru sectorul particular 3.000
  din care pentru:
  - activități economice pe baza liberei inițiative 2.000
  - producători agricoli particulari 1.000
5. Credite restante 40.000
6. Rezerva de plan 20.000
  Total I - credite pentru activități economice
  din care 54.306 milioane lei se acordă de băncile specializate din credite primite de la Banca Națională
330.519
II. Credite acordate pentru constituirea fondurilor necesare finanțării pe termen mijlociu și lung
1. Credite pentru beneficiarii de investiții 4.700
2. Credite pentru finanțarea reparațiilor capitale ce se acordă de Banca Națională 7.370
3. Credite ce se acordă de Banca Națională băncilor specializate pentru completarea resurselor acestora privind creditarea pe termen mijlociu și lung pentru:
  - finanțarea investițiilor și reparațiilor capitale 139.021
  - exportul de mărfuri cu plata la termen de peste un an și acțiuni de cooperare în producție în străinătate 50.000
  - contravaloarea în lei a creditelor în valută acordate societăților mixte (OLTCIT) 31.000
  Total II 232.091
  Total (I + II) 562.610
III. Contravaloarea în lei a depozitelor în valută constituite de bănci în străinătate și a metalelor prețioase 66.000
IV. Contravaloarea în lei a participațiilor la F.M.I., B.I.R.D., B.R.I. și la formarea capitalului băncilor mixte 7.100
V. Alte active bancare 23.446
  Total general 659.156


Anexa Nr. 2

Mijloace bănești planificate
pe trimestrul II/1990 - pe economie

- milioane lei -
Sume
1. Fondurile proprii ale băncilor 25.820
  - fond statutar 4.500
  - fond de rezervă 4.000
  - fond din reevaluarea metalelor prețioase și alte active 17.320
2. Mijloacele bugetului de stat 9.615
  - excedent din anii precedenți -
  - soldul bugetului republican pe anul în curs 8.110
  - soldul bugetelor locale 1.505
3. Disponibilitățile unităților economice din conturile curente și de decontare 69.168
  - disponibilitățile unităților economice de stat 28.900
  - disponibilitățile unităților cooperatiste 18.900
  - disponibilitățile în expediție în circuitul între bănci 19.868
  - disponibilitățile în conturile de reparații capitale 1.500
4. Disponibilitățile din fonduri cu destinație specială și alte disponibilități 137.481
  - contribuția pentru pensia suplimentară (se păstrează în conturi deschise la C.E.C.) 60.145
  - disponibilitățile centralelor și întreprinderilor pentru constituirea fondurilor de redistribuire (fond cercetare științifică, dotări sau creșteri de mijloace circulante, plata primelor de export, fond de dezvoltare a întreprinderii, fond pentru întreprinderi noi și dezvoltări importante) 51.256
  - disponibilitățile organizațiilor de masă și obștești 11.800
  - disponibilitățile privind fondul de solidaritate internațională 406
  - disponibilitățile din decontarea bunurilor primite din străinătate pentru înlăturarea efectelor cutremurului 4.474
  - disponibilitățile instituțiilor de stat {disponibilitățile pentru autofinanțare, sume de mandat și sume în depozit) 9.000
  - alte disponibilități 400
5. Mijloace pentru acoperirea diferențelor între cursul comercial și prețul complet de export 21.000
6. Disponibilitățile instituțiilor de credit și asigurare 246.900
  - Casa de Economii și Consemnațiuni 239.000
  - Administrația Asigurărilor de Stat 7.900
7. Disponibilitățile din resurse externe 23.535
  - credite bancare externe primite 3.585
  - disponibilitățile și decontările cu corespondenții străini 14.900
  - disponibilitățile în valută ale persoanelor fizice române și străine 5.050
8. Contravaloarea în lei a unei părți din fondul de participare depus la F.M.I., B.I.R.D. și B.R.I. 4.000
9. Depozite în lei constituite în țară la dispoziția F.M.I., B.I.R.D. 6.400
10. Numerarul în circulație 90.971
11. Alte pasive bancare 24.266
  Total resurse 659.156


Hotărâre privind procurarea echipamentelor de comunicare - telefax - pentru dotarea primăriilor județene și a municipiului București, precum și a unor ministere și organe centrale

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se suplimentează planul de investiții al Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, pe anul 1990, cu suma de 82.500 dolari S.U.A., necesară procurării unui număr de 55 echipamente telefax pentru dotarea primăriilor județene și a municipiului București, precum și a Ministerului Economiei Naționale, Ministerului Finanțelor, Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, Oficiului pentru Administrația Locală, Comisiei Naționale pentru Statistică, Comisiei Naționale de Informatică, Comisiei pentru Administrația Locală a Consiliului Provizoriu de Uniune Națională și Biroului Electoral Central.

Art. 2. - Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor va asigura instalarea și buna funcționare a acestora, atât între primăriile județene, cât și cu organele centrale. De asemenea, va asigura materialele, piesele de schimb, întreținerea, exploatarea și instruirea personalului care folosește această aparatură.

Cheltuielile ocazionate de exploatarea acestor echipamente de comunicare vor fi suportate de primăriile județene și a municipiului București, precum și de organele centrale beneficiare, în baza tarifului aprobat de Guvern, la propunerea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, Ministerului Economiei Naționale și Ministerului Finanțelor.

Art. 3. - Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor va asigura procurarea, instalarea și punerea în funcțiune a acestor echipamente până la data de 10 aprilie 1990.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990, la propunerea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor. De asemenea, se suplimentează planul de import al Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor pe anul 1990 cu suma de 82.500 dolari S.U.A.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 31 martie 1990 | Nr. 341.


Hotărâre privind autorizarea Ministerului Culturii să acorde subvenții unor publicații aparținând minorităților naționale

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Culturii să acorde subvenții unor publicații aparținând minorităților naționale conlocuitoare pentru acoperirea pierderilor rezultate din cauza tirajului redus ca urmare a numărului restrâns al cunoscătorilor limbii respective, până la găsirea soluțiilor de rentabilizare a publicației în cauză, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 2. - Subvenția se va acorda din excedentele publicațiilor Ministerului Culturii, fără afectarea bugetului statului.

Art. 3. - Ministerul Culturii va informa anual Guvernul asupra modului de aducere la îndeplinire a acestei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 aprilie 1990 | Nr. 343.


Hotărâre privind unele măsuri de îmbunătățire a situației economico-financiare în transportul feroviar

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Lucrările de reparații capitale la liniile de căi ferate se finanțează integral din fondurile de investiții, având în vedere că prin caracterul lor sunt lucrări de modernizări importante.

Art. 2. - Tarifele de transport pentru tranzitul de mărfuri și călători în traficul internațional pe rețeaua căilor ferate române se decontează la cursul unic în vigoare.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari, precum și în volumul și structura bugetului de stat pe anul 1990, pe baza propunerilor prezentate de Ministerul Transporturilor.

Art. 4. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 aprilie 1990 | Nr. 352.


Hotărâre privind înființarea Fundației Culturale Române

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Fundația Culturală Română, persoană juridică autonomă, cu sediul în București.

Fundația are ca scop să participe la promovarea cooperării culturale cu alte popoare, să sprijine eforturile și preocupările unor uniuni de creație și ale unor persoane, să întrețină legături cu organizațiile românilor stabiliți în străinătate, precum și cu asociațiile de prietenie cu alte state. De asemenea, noul organism va răspunde de administrarea și îndrumarea activității așezămintelor culturale ale statului român în alte țări (centre culturale, biblioteci, institute etc.) și va ține legătura cu instituțiile similare străine din România.

Art. 2. - Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe vor acorda fundației asistență în domeniul culturii și politicii culturale.

Art. 3. - Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile Fundației Culturale Române se stabilesc prin statut propriu, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Culturii care se aprobă de adunarea generală.

Art. 4. - Sursele de finanțare ale Fundației Culturale Române se constituie din cotizații și alte venituri proprii, din donații sau ajutoare ale persoanelor fizice sau juridice din țară și străinătate, precum și din alocații bugetare prin Ministerul Afacerilor Externe, aprobate anual.

Art. 5. - Fundația Culturală Română poate edita reviste și alte publicații de profil.

Art. 6. - Pentru asigurarea bazei materiale a fundației, pe data prezentei hotărâri, unitățile și activitățile cuprinse în anexă, cu întregul lor patrimoniu, trec în administrarea Fundației Culturale Române.

Activul și pasivul unităților preluate, stabilite pe bază de bilanț la data prezentei hotărâri, precum și indicatorii economici și financiari trec la Fundația Culturală Română, pe bază de protocol.

Art. 7. - Structura organizatorică și numărul de personal necesar fundației se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. - Cheltuielile în valută necesare pentru desfășurarea activității fundației se suportă de la balanța de plăți externe, iar veniturile realizate în valută se preiau ca încasări la posturile corespunzătoare din balanță.

Art. 9. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în planul și bugetul de stat pe anul 1990.

Art. 10. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă: H.C.M. nr. 474/1962 privind autorizarea înființării Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, ca organizație obștească; H.C.M. nr. 600/1962 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționării Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, ca organizație obștească; H.C.M. nr. 1434/1972 privind autorizarea înființării Asociației „România” și a organului ei de presă „Tribuna României”, precum și orice alte dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 aprilie 1990 | Nr. 354.


Anexă

 1. Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea
 2. Asociația „România”
 3. Revista „Tribuna României”.


Hotărâre privind calificarea muncitorilor în unități de stat

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru asigurarea necesarului de muncitori calificați în structura meseriilor specifice activității, unitățile de stat pot organiza cursuri de calificare, recalificare și policalificare, cu aprobarea organelor centrale sau locale ierarhic superioare și cu avizul direcțiilor muncii și ocrotirilor sociale.

Art. 2. - (1) Cursurile se organizează pe meserii, cu sau fără pregătire teoretică, de regulă fără scoatere din producție a cursanților.

(2) Instruirea teoretică se poate desfășura, după caz, în unitățile în care sunt încadrați muncitorii, în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua proprie sau în centre de pregătire aparținând ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale tutelare.

(3) Durata cursurilor este între 2 și 12 luni, diferențiate în raport de complexitatea meseriilor.

Art. 3. - (1) Cursurile cu scoatere din producție a cursanților se organizează în limita fondului prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al unității. La aceste cursuri pot fi cuprinși muncitori care se califică, se recalifică sau se policalifică în meserii care nu pot fi însușite fără riscuri și pericole evidente pentru colectivele de lucru, cei care necesită autorizarea exercitării meseriei sau cei care se află pe locuri de muncă dispersate. De asemenea, pot fi cuprinși cei care se pregătesc pe bază de contract cu alte unități, precum și alte categorii de personal care acceptă să se pregătească în astfel de meserii.

(2) Nomenclatorul meseriilor specifice care se pregătesc prin cursuri cu scoatere din producție se aprobă de ministere, celelalte organe centrale și locale, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 4. - (1) La pregătirea prin cursuri sunt admise persoanele în vârstă de muncă care au absolvit învățământul general obligatoriu și au starea sănătății corespunzătoare:

 • încadrate cu contract de muncă pe durată nedeterminată, care nu au calificare, cei care nu mai pot exercita meseria avută (recalificare) sau nu pot fi utilizate eficient pe toată durata timpului de lucru (policalificare);
 • alte categorii de personal, care acceptă să se pregătească în vederea reintegrării în muncă.

(2) Pentru calificare în meserii simple care nu necesită pregătire teoretică pot fi admise și persoane care au absolvit cel puțin 4 clase primare.

Art. 5. - (1) Pe durata cursurilor, muncitorii cu contract de muncă vor fi salarizați în regie, având sarcini de serviciu stabilite de unități, în legătură cu pregătirea profesională.

(2) Drepturile de salarizare de care beneficiază muncitorii în meseriile în care se pregătesc sunt:

a) salariul tarifar avut la data admiterii la curs;
b) sporul de vechime și, după caz, celelalte sporuri la salariu pentru condiții deosebite de muncă, condiții grele, spor de șantier, ce se acordă potrivit reglementărilor legale la locurile de muncă respective.

(3) Perioada de pregătire prin cursuri se înscrie în carnetul de muncă și constituie vechime în muncă și în unitate.

Art. 6. - Planurile de învățământ și programele de pregătire a muncitorilor calificați, de recalificare și de policalificare se elaborează de unitățile organizatoare și se aprobă de organele ierarhice superioare, pe baza metodologiei elaborate de ministerele respective.

Art. 7. - (1) Cursurile se încheie prin susținerea examenului de absolvire, în fața comisiei tehnice de încadrare și promovare a muncitorilor din unitatea organizatoare.

(2) Cursanții care dovedesc că posedă cunoștințele necesare, notate pozitiv la probele teoretice, și execută pe parcursul unui schimb de lucru proba practică de calitate corespunzătoare vor fi declarați calificați în meserii, pe baza procesului-verbal al comisiei, și li se va elibera certificat de calificare.

Art. 8. - Muncitorii care se pregătesc prin cursuri cu scoatere din producție vor semna, înainte de începerea cursurilor, un act adițional la contractul de muncă și, dacă părăsesc unitatea fără aprobarea conducerii în următorii 3 ani de la absolvirea cursului, sunt obligați să suporte cheltuielile de școlarizare proporțional cu timpul nelucrat dedus din perioada celor 3 ani.

Art. 9. - (1) Personalul însărcinat cu predarea cunoștințelor teoretice la cursurile de calificare, recalificare, policalificare și desfășoară activitatea în afara programului normal de lucru va fi salarizat prin plata cu ora corespunzător nivelului prevăzut pentru personalul didactic din școlile profesionale.

(2) Persoanele care se ocupă de instruirea practică a muncitorilor cursanți vor beneficia de premii în sumă de până la 1.000 lei, stabilite de unități în cadrul fondului total de salarii, diferențiate în funcție de durata cursului, rezultatele obținute la examenul de încheiere a cursului și de numărul muncitorilor instruiți.

(3) Pe baza propunerilor ministerelor, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale va elabora instrucțiuni de aplicare a măsurilor prevăzute de această hotărâre.

Art. 10. - Organizațiile cooperatiste și unitățile de liberă inițiativă pot aplica prezentele reglementări în condițiile specifice de organizare a activității de pregătire a forței de muncă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 aprilie 1990 | Nr. 360.


Hotărâre privind plata muncii prestate în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, de către personalul din stațiile de salvare

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Munca prestată în zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu salariul tarifar majorat cu 100% pentru întreg personalul care asigură asistența medicală de urgență din stațiile de salvare.

Art. 2. - Se autoriză Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor privind aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, să ia măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari pe anul 1990 ai stațiilor de salvare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 aprilie 1990 | Nr. 367.


Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi din unitățile teritoriale ale Ministerului Justiției

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă numărul maxim de posturi în limita a 4.994, pentru unitățile teritoriale ale Ministerului Justiției.

Art. 2. - Repartizarea posturilor pe unități se face prin ordin al ministrului justiției.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Justiției, în conformitate cu prevederile din prezenta hotărâre.

de scos data

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 aprilie 1990 | Nr. 368.


Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Centrala electrică de termoficare Paroșeni - Instalarea unui cazan de 270 t/h și a unui cazan de apă fierbinte de 100 Gcal/h, inclusiv amenajări în gospodăria de cărbune și lucrări de alimentare cu apă de adaos”

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Centrala electrică de termoficare Paroșeni - Instalarea unui cazan de 270 t/h și a unui cazan de apă fierbinte de 100 Gcal/h, inclusiv amenajări în gospodăria de cărbune și lucrări de alimentare cu apă de adaos”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici din anexa la prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 aprilie 1990 | Nr. 379.


Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Centrala electrică de termoficare Paroșeni - Instalarea unui cazan de 270 t/h și a unui cazan de apă fierbinte de 100 Gcal/h, inclusiv amenajări în gospodăria de cărbune și lucrări de alimentare cu apă de adaos”

1. Beneficiar: Întreprinderea „Electrocentrale” Deva din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

2. Amplasament: În incinta centralei și, parțial, în afara acesteia.

3. Necesitatea și oportunitatea: Asigurarea alimentării cu căldură a consumatorilor din Valea Jiului și creșterea gradului de siguranță în funcționarea instalațiilor existente în Termocentrala Paroșeni.

4. Indicatorii tehnico-economici:

 • Valoarea totală: 1.630.000 mii lei
 • Capacități:
270 t/h
100 Gcal/h
 • Energie termică livrată: 200 mii Gcal/an
 • Volumul total al importului, integral pe relația cliring țări socialiste: 696,8 mii ruble / 10.800 mii lei
 • Durata de realizare a investiției: 30 luni
 • Locuri de muncă nou create: 100

5. Factori de risc: Gradul de protecție antiseismică a amplasamentului obiectivului de investiții este 6, conform STAS nr. 11100/1977. La sala de cazane și construcțiile din zona spate cazane, estacade transport cărbune, stația de concasare, digul de bază al acumulării Baleia, digul aferent regularizării râului Jiu și coșul de fum, gradul de seismicitate se va mări cu 0,5.

6. Măsuri privind protecția mediului înconjurător: În cadrul obiectivului sunt cuprinse măsuri corespunzătoare privind protecția muncii, paza împotriva incendiilor și protecția mediului înconjurător.

7. Unele măsuri: Pentru pornirea și întreținerea flăcării în cazane se vor utiliza gazele naturale.


Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Centrala electrică de termoficare Comănești, pe cărbune brun”

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Centrala electrică de termoficare Comănești, pe cărbune brun”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici din anexa la prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 aprilie 1990 | Nr. 380.


Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Centrala Electrică de Termoficare Comănești, pe cărbune brun”

1. Beneficiar: Întreprinderea „Electrocentrale” Borzești, din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

2. Amplasament: În incinta Centralei Electrice de Termoficare Comănești.

3. Necesitatea și oportunitatea: Prin realizarea acestui obiectiv de investiții se va asigura energia termică sub formă de abur și apă fierbinte, pentru consumatorii industriali și urbani din orașele Comănești și Moinești.

4. Indicatorii tehnico-economici:

 • Valoarea totală a investiției: 1.500.000 mii lei
  din care:
  • construcții-montaj: 809.600 mii lei
 • Capacitățile noii investiții:
  • cazane de abur: 3 buc. × 120 t/h
  • turboagregate: 2 buc. × 12 MW
 • Volumul total al importului integral pe relația cliring țări socialiste: 7.500 mii lei / 484 mii ruble
 • Durata de realizare a investiției: 36 luni
 • Producția fizică anuală:
  • energia electrică produsă: 135,15 GWh/an
  • energia electrică livrată: 100 GWh/an
  • energia termică livrată: 489,5 mii Gcal/an
  • apă demineralizată: 60.000 tone/an
 • Consum specific de combustibil pentru:
  • energia electrică livrată: 351 tcc/MWh
  • energia termică livrată: 0,180 tcc/Gcal
 • Locuri de muncă nou create: 262

5. Factori de risc: Gradul de protecție antiseismică a amplasamentului obiectivului de investiții este 7, conform STAS nr. 11100/1977. La dimensionarea clădirii principale, a coșului de fum, a stației de concasare și a benzilor de cărbune, gradul de seismicitate se va mări cu 0,5.

6. Măsuri privind protecția mediului înconjurător: În cadrul obiectivului de investiții sunt cuprinse măsuri corespunzătoare privind protecția muncii, paza împotriva incendiilor și protecția mediului înconjurător.


Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Abator nou în municipiul Sibiu, cu fabrică de preparate din carne”

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic și proiectul de execuție pentru obiectivul de investiții „Abator nou în municipiul Sibiu, cu fabrică de preparate din carne”, având o valoare totală de investiții de 576.400 mii lei, din care construcții-montaj 438.000 mii lei.

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzut la alin. 1 sunt cuprinși în anexa la prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 aprilie 1990 | Nr. 381.


Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Abator nou în municipiul Sibiu, cu fabrică de preparate din carne”

1. Beneficiar: Întreprinderea de industrializare a cărnii Sibiu.

2. Amplasament: În perimetrul construibil al municipiului Sibiu, județul Sibiu.

3. Necesitatea și oportunitatea: Capacitatea noului abator va asigura, împreună cu capacitățile similare din municipiul Mediaș și orașul Agnita, necesarul de tăieri de animale și de preparate din carne din județul Sibiu, având în vedere că actualul abator și actuala secție de preparate din carne Sibiu, construite în anul 1914 și, respectiv, în anul 1939, au un grad avansat de uzură fizică și morală, fiind amplasate în zonele centrale ale municipiului Sibiu, supuse sistematizării. Obiectivul de investiții este în curs de execuție din anul 1988.

4. Indicatorii tehnico-economici:

 • Valoarea totală a investiției: 576.400 mii lei
  din care:
  • construcții-montaj: 438.000 mii lei
  • utilaje: 113.130 mii lei
 • Capacitatea:
  • carne și grăsimi: 25.000 tone/an
  • carne tranșată: 20.000 tone/an
  • preparate din carne: 6.000 tone/an
  • preparate culinare (pentru cantina proprie): 2.400 meniuri/zi

5. Valoarea anuală a producției-marfă: 1.081.932 mii lei

 • Cheltuieli la 1.000 lei producție-marfă: 645,9 lei
 • Valoarea acumulărilor anuale (beneficii): 383.104 mii lei
 • Durata:
  • de realizare a investiției: 36 luni
  • de recuperare a investiției din beneficii: 1,8 ani
 • Locuri de muncă nou create: 250

6. Măsuri privind protecția mediului înconjurător: Apele uzate sunt trecute prin separatoare de grăsimi locale la fiecare activitate și preepurate într-o stație din incintă, după care sunt trimise la stația de epurare a municipiului Sibiu.


Hotărâre privind stabilirea salariilor tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în Polonia și Republica Socialistă Vietnam

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Salariile tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în Polonia și Republica Socialistă Vietnam se stabilesc pentru funcția de portar, luată ca bază de calcul, astfel:

 • 192 dolari S.U.A. pentru misiunea diplomatică română din Polonia; plata se va face în zloți, la cursul zilei;
 • 197 dolari S.U.A pentru misiunea diplomatică română din Republica Socialistă Vietnam, plata urmând a se face în proporție de 40% în dolari S.U.A. și 60% în dongi, la cursul zilei.

Art. 2. - Salariile tarifare în valută corespunzătoare celorlalte funcții prevăzute din nomenclatorul aprobat misiunilor diplomatice se vor stabili prin aplicarea coeficienților de ierarhizare cuprinși în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Fondurile în valută necesare aplicării prezentei hotărâri se suportă din sumele alocate prin planul pe anul 1990 Ministerului Afacerilor Externe și celorlalte ministere și unități trimițătoare.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 aprilie 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 9 aprilie 1990 | Nr. 386.


Anexă

Nomenclatorul
funcțiilor și coeficienții de ierarhizare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate
Nr. crt. Funcțiile Coeficient de ierarhizare
1. Ambasador 4,00
2. Ministru consilier 3,80
3. Consilier diplomatic cl. I, consilier economic cl. I, consul general cl. I, atașat militar cl. I 3,00
4. Consilier diplomatic cl. II, consilier economic cl. II consul general cl. II, atașat militar cl. II, director (societate, bancă) cl. I 2,80
5. Secretar I cl. I, secretar economic I cl. I, consul general cl. I, inginer, economist, chimist, fizician (și altele similare) principal I, atașat militar adjunct cl. I, șef birou comercial (tehnic) cl. I 2,50
6. Secretar I cl. II, secretar economic I cl. II, consul cl. II, inginer, economist, chimist, fizician (și altele similare) principal II, reprezentant comercial I, șef serviciu economic, atașat militar cl. II, consilier juridic șef 2,40
7. Secretar II cl. I, secretar economic II cl. I, viceconsul cl. I, contabil șef (societate, bancă), șef birou comercial (tehnic) cl. II, reprezentant comercial II, șef agenție (birou) „TAROM”, „NAVROM”, „TURISM” cl. I 2,30
8. Secretar II cl. II, secretar economic II cl. II, viceconsul cl. II, inginer, economist, chimist, fizician (și altele similare) principal III, reprezentant comercial III, consilier juridic principal, șef agenție (birou) „TAROM”, „NAVROM”, „TURISM” cl. II 2,20
9. Secretar III cl. I, secretar economic III cl. I, referent relații șef, secretar militar, șef serviciu administrativ cl. I 2,10
10. Secretar III cl. II, secretar economic III cl. II, inginer, economist, fizician (și altele similare), consilier juridic, șef serviciu administrativ cl. II 2,00
11. Atașat cl. I, agent consular cl. I, referent principal relații, referent specialitate I 1,80
12. Atașat cl. II, agent consular cl. II, referent relații, tehnician principal, șef birou administrativ, referent specialitate II, agent principal cl. I („TAROM”, „NAVROM”, „TURISM”) 1,70
13. Atașat stagiar, referent relații, tehnician 1,65
14. Contabil (merceolog) principal, funcționar principal, stenodactilograf principal I, secretar dactilo principal I, agent principal cl. II, agent cl. I („TAROM”, „NAVROM”, „TURISM”) 1,50
15. Contabil, merceolog, agent cl. II („TAROM”, „NAVROM”, „TURISM”), funcționar administrativ principal 1,30
16. Stenodactilograf I, secretar dactilo I, funcționar administrativ I, intendent I 1,25
17. Dactilograf I, șofer I, muncitor calificat I, telexist 1,20
18. Funcționar administrativ II, șofer II, muncitor calificat II, telefonist 1,10
19. Portar 1,00
20. Îngrijitoare 0,90
Notă:
Funcțiile și coeficienții de ierarhizare, altele decât cele prevăzute mai sus, specifice unor ministere sau organe centrale, se stabilesc prin asimilare, de către acestea, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.


Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 55 din 19 ianuarie 1990

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 55 din 19 ianuarie 1990 se completează cu următorul alineat:

„Atestarea echivalării studiilor absolvenților fostei Academii de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu” se va putea face după susținerea de către aceștia a examenelor de diferență stabilite de către Ministerul Învățământului. Examenele de diferență vor putea fi susținute până la data de 1 octombrie 1991. Pe aceasta perioadă, persoanele respective vor putea fi menținute sau încadrate pe funcții de specialitate cu salariul corespunzător. După expirarea acestei perioade, salariile persoanelor care nu au obținut atestarea se diminuează potrivit art. 36 din Legea nr. 57/1974.”

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 aprilie 1990 | Nr. 404.


Hotărâre privind reglementarea unor probleme financiar-valutare la Clubul Sportiv „Dinamo” București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Banca Română de Comerț Exterior pentru a deschide, în evidența sa, un cont de încasări și plăți în valută liber convertibilă, pe numele Clubului Sportiv „Dinamo” București.

Art. 2. - În contul deschis pe numele Clubului Sportiv „Dinamo” București se vor evidenția încasările în valută liber convertibilă realizate din activitatea unităților sportive ale Ministerului de Interne, precum și plățile efectuate pentru îmbunătățirea bazelor sportive, procurarea de aparatură, materiale și echipament pentru instruirea sportivă, achitarea taxelor de înscriere și participare la competițiile sportive internaționale, asigurarea plăților pentru acțiuni ce nu pot fi tratate pe bază de reciprocitate sau cu plata în lei și alte cheltuieli cu activitatea sportivă de performanță.

Art. 3. - Clubul Sportiv „Dinamo” București va împuternici un număr de 3 persoane care să aprobe plățile ce se vor efectua din contul de încasări și plăți în valută liber convertibilă deschis pe numele acestuia.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 aprilie 1990 | Nr. 408.


Hotărâre privind înființarea Întreprinderii de Mașini-Unelte Cluj-Napoca

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea de Mașini-Unelte Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, în subordinea Centralei Industriale de Mașini-Unelte București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, având ca obiect de activitate fabricarea de mașini de rectificat, echipamente hidraulice, accesorii și piese de schimb pentru mașini-unelte.

Întreprinderea prevăzută la art. 1 se înființează prin reorganizarea Fabricii de Mașini de Rectificat Cluj-Napoca, care se desființează.

Art. 2. - Întreprinderea de Mașini-Unelte Cluj-Napoca se organizează pe baza gestiunii economico-financiare proprii și cu personalitate juridică, potrivit normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 3. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat, împreună cu indicatorii economici și financiari și cu contractele economice încheiate aferente activităților preluate, ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la întreprinderea înființată potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Salariații care trec la Întreprinderea de Mașini-Unelte Cluj-Napoca se consideră transferați în interesul serviciului.

Salariații transferați în interesul serviciului sau trecuți în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Lista unităților din subordinea Centralei Industriale de Mașini-Unelte București se modifică și se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 aprilie 1990 | Nr. 422.


Hotărâre privind reglementarea unor probleme în legătură cu aplicarea Decretului-lege nr. 30/1990

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Termenul de funcționare a comisiilor de identificare și preluare în proprietatea statului a patrimoniului care a aparținut fostului partid comunist român și fostei uniuni a tineretului comunist se prelungește după cum urmează:

 • 30 aprilie 1990 pentru comisiile județene;
 • 15 mai 1990 pentru comisiile municipiului București și cea constituită la nivelul fostului sector de reprezentare.

Art. 2. - Personalul menținut în activitate după 22 decembrie 1989 și încadrat la comisiile de inventariere, gestionare, întocmire a bilanțurilor și predare a bunurilor fostelor comitete și instituții de partid, potrivit statelor de funcții avizate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, se consideră disponibil la încetarea activității în cadrul comisiilor respective. De la data la care personalul este trecut în cadru disponibil beneficiază, pe o perioadă de 3 luni, de drepturile prevăzute la art. 6 alin. 2 din Decretul-lege nr. 30/1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 aprilie 1990 | Nr. 424.


Hotărâre cu privire la aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale a Vămilor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Se aprobă pentru Direcția Generală a Vămilor și unitățile vamale din subordine un număr de 2.523 posturi.

(2) Structura organizatorică a Direcției Generale a Vămilor este cea prevăzută în anexă.

(3) Repartizarea numărului de posturi pe vămi și puncte vamale se aprobă de Ministerul Finanțelor.

(4) Constituirea compartimentelor pentru aparatul propriu al Direcției Generale a Vămilor se va face conform prevederilor art. 2 lit. a) și b) și ale art. 3 din Decretul nr. 65/1990.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari pe anul 1990, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 aprilie 1990 | Nr. 427.


Anexă

Direcția Generală a Vămilor din România


mo74.png


Hotărâre privind instituirea de noi grade didactice în învățământul superior

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se instituie în învățământul superior românesc gradul didactic de profesor asociat, ce poate fi atribuit în cadrul instituțiilor de învățământ superior din România.

Art. 2. - Numirea unei persoane în funcția de profesor asociat este făcută de Biroul Senatului instituției de învățământ superior, la propunerea bine motivată a consiliului unei facultăți.

Profesorul asociat va fi ales dintre personalitățile de înalt prestigiu științific, cu o reală reputație națională și internațională stabilită într-o anumită disciplină, indiferent dacă este sau nu cadru didactic. Numirea trebuie confirmată de Ministerul Învățământului.

Art. 3. - Profesorii asociați pot fi cetățeni români ori străini rezidenți sau nu în România.

Art. 4. - Calitatea de profesor asociat este conferită pe o perioadă de 2 săptămâni până la 3 luni, cu drept de prelungire pe încă maximum 3 luni.

În cazuri excepționale, instituția de învățământ superior poate reînnoi invitația pentru un anumit profesor asociat în 2 ani universitari succesivi. Instituția de învățământ superior poate invita profesori sau personalități științifice de renume pentru ținerea de conferințe în fața studenților și profesorilor; invitația poate fi lansată pentru o perioadă între 2 și 7 zile.

Art. 5. - Salariul unui profesor asociat este cel corespunzător gradului de profesor cu vechime maximă din învățământul superior românesc. În cazul cetățenilor străini sau români rezidenți în străinătate, se adaugă salariului o indemnizație zilnică între 100 și 200 lei, precum și plata cheltuielilor de cazare.

Pentru cheltuielile legate de invitarea unor conferențiari străini se va reînființa fondul rectorului în valoare de 30.000-50.000 lei anual, în funcție de mărimea fiecărei instituții de învățământ superior.

Art. 6. - Se instituie în învățământul superior românesc gradul didactic de preparator. Pot deveni preparatori cei mai dotați absolvenți care s-au situat - ca medie generală - în fruntea listei absolvenților și care au dovedit, pe parcursul studiilor, reale aptitudini pentru cercetarea științifică.

Art. 7. - Postul de preparator se creează la propunerea senatelor universitare printr-o dispoziție a Ministerului Învățământului; el se ocupă prin concurs. Concursurile au loc, de regulă, toamna și sunt organizate de consiliile pe facultate. Metodologia concursului este aceeași ca pentru gradul didactic de asistent.

Art. 8. - Pot participa la concursul pentru postul de preparator absolvenții din ultimii 3 ani. Nu există limită de vârstă.

Art. 9. - Se instituie în învățământul superior românesc gradul didactic de profesor consultant. El este atribuit de Ministerul Învățământului, la propunerea senatelor universitare, în urma validării propunerii de Comisia superioară de atestare. Vor fi propuse pentru gradul de profesor consultant, în momentul pensionării lor, cadrele didactice de un prestigiu profesional și științific unanim recunoscut, având contribuții esențiale în domeniul disciplinei căreia i s-au consacrat.

Art. 10. - Profesorii consultanți pot ține, în mod excepțional, cursuri ori seminarii speciale, pot conduce lucrări de doctorat și pot participa în comisiile de doctorat, sunt antrenați în viața științifică a catedrelor. Indemnizația de profesor consultant va fi egală cu diferența dintre valoarea ultimului salariu și cea a pensiei.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 23 aprilie 1990 | Nr. 428.