Monitorul Oficial 83/1992

De la wiki.civvic.ro
Versiunea din 22 decembrie 2012 15:24, autor: CivvicBot (Discuție | contribuții) (Migrat la civvic.ro)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0083 - Partea I - Marți, 5 mai year::1992

Hotărâri ale Camerei Deputaților

Hotărâre privind demisia unor deputați

În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Seremi Ștefan, deputat în Circumscripția electorală nr. 5 Bihor, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, precum și de cererea de demisie, de la data de 16 aprilie 1992, prezentată de domnul Mihălăchioiu Marius, deputat în Circumscripția electorală nr. 16 Dâmbovița, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și declară vacante locurile de deputați deținute de aceștia.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan | București, 21 aprilie 1992 | Nr. 23.


Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat

În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, al art. 159 din Regulamentul Camerei Deputaților și având în vedere Raportul Comisiei de validare,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Berca Dumitru în Circumscripția electorală nr. 20 Gorj.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan | București, 21 aprilie 1992 | Nr. 24.Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind unele măsuri de îmbunătățire a activității Ministerului Agriculturii și Alimentației și a societăților comerciale agricole înființate în temeiul Legii nr. 15/1990

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Departamentul Societăților Comerciale Agricole cu Capital de Stat se reorganizează în Departamentul Societăților Comerciale Agricole, în structura Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Departamentul Societăților Comerciale Agricole are calitatea de minister de resort, în înțelesul Legii nr. 15/1990.

Art. 2. - Departamentul Societăților Comerciale Agricole, de comun acord cu consiliile de administrație ale societăților comerciale înființate în temeiul Legii nr. 15/1990, stabilește strategia dezvoltării producției vegetale, zootehnice și industriale, anuală și de perspectivă, pe baza condițiilor ecosistemului natural specific, efectivelor de animale și capacităților de industrializare.

Art. 3. - În perioada de tranziție, până la eliminarea completă a sistemului de repartiții prin balanțe materiale, societățile comerciale agricole, înființate în temeiul Legii nr. 15/1990, vor executa, pe baze contractuale, comenzile de stat care decurg din strategia dezvoltării agriculturii.

Refuzul de a executa comenzile de stat în condițiile prevăzute la alin. 1 atrage răspunderea administratorilor și directorilor executivi din societățile comerciale agricole, potrivit art. 102 alin. 1 și art. 105 alin. 3 din Legea nr. 31/1990.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii și Alimentației, pe baza propunerilor Departamentului Societăților Comerciale Agricole, supune aprobării Guvernului strategia de subvenționare a producției agricole și asigură aplicarea măsurilor aprobate în acest domeniu.

Art. 5. - Departamentul Societăților Comerciale Agricole, prin intermediul societăților comerciale de tip holding, urmărește aplicarea coerentă, în fiecare județ, a strategiei de privatizare, în scopul sporirii producției agricole și creșterii eficienței economice a acesteia.

Art. 6. - Structura organizatorică a Departamentului Societăților Comerciale Agricole se aprobă de ministrul agriculturii și alimentației, la propunerea secretarului de stat - șef al departamentului, în cadrul numărului de posturi existent, iar statul de funcții se aprobă în condițiile prevăzute de lege.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 2 aprilie 1992 | Nr. 157.

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu


Hotărâre privind reglementarea ordinii în efectuarea plăților în economie și obligațiile agenților economici aflați în incapacitate de plată

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Consiliile de administrație ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligația de a urmări și de a lua măsuri ca fondurile proprii ale acestora, inclusiv capitalul social, completate cu creditele bancare sau comerciale primite în condițiile legii, să asigure acoperirea financiară a mijloacelor fixe și circulante existente, precum și disponibilitățile bănești necesare activității economice, curente și de investiții.

Art. 2. - În vederea realizării unui circuit normal al decontărilor între agenții economici - indiferent de forma de proprietate -, a onorării datoriilor față de stat și prevenirii blocajului financiar, începând cu data prezentei hotărâri se instituie obligativitatea efectuării tuturor plăților, în ordinea scadenței, inclusiv a obligațiilor față de stat, datorate cu orice titlu.

Art. 3. - Scadența unei plăți se va înscrie pe documentele ce constituie mijlocul de plată utilizat de agenții economici și se stabilește în baza: clauzelor cuprinse în contractele încheiate între agenții economici sau în contractele de credit; titlurilor de credite; termenelor prevăzute de lege în cazul impozitelor, taxelor și altor obligații de acest fel. În cazul plăților pentru care nu este prevăzută scadență, aceasta se stabilește de creditor, prin înștiințarea debitorului cu cel puțin 10 zile înaintea termenului de plată.

Plățile privind salariile sunt prioritare fața de cele prevăzute în alineatul precedent.

Art. 4. - Efectuarea unor plăți într-o altă ordine decât cea stabilită la art. 3 alin. 1 se poate face numai în cazurile prevăzute expres prin lege și se realizează sub control bancar.

Art. 5. - Sarcina urmăririi efectuării plăților, în ordinea scadenței, revine debitorului. În acest scop, în vederea evitării intrării în incapacitatea de plată, agenții economici cu capital integral sau majoritar de stat vor organiza evidența operativă a datoriilor scadente și restante, în condițiile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 82/1992 privind măsuri de prevenire a plăților restante în economie.

Art. 6. - În perioada de realizare a măsurilor de organizare a acțiunii de rambursare a creditelor rezultate din operațiunile de decontare prin compensare, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 82/1992, în mod excepțional, băncile comerciale vor urmări, în cadrul reglementărilor privind plățile, emise de Banca Națională a României, utilizarea disponibilităților bănești ale agenților economici pentru achitarea obligațiilor de plată scadente.

În acest scop, pe o perioadă de 2 luni de la data prezentei hotărâri, băncile comerciale vor organiza primirea tuturor documentelor de plată emise de agenții economici și vor supraveghea stabilirea ordinii în efectuarea plăților și realizarea operațiunilor de decontare.

Art. 7. - Chenzinal și ori de câte ori este cazul, în perioada prevăzută la art. 6 alin. 2, băncile comerciale vor informa organele teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor asupra situației agenților economici cu capital integral sau majoritar de stat, intrați în incapacitate de plată, care au rămâneri în urmă în rambursarea creditelor de compensare acordate de bănci, precum și plăți restante către alți creditori, cât și față de bugetul statului.

Art. 8. - Ministerul Economiei și Finanțelor și băncile comerciale vor verifica, la agenții economici intrați în incapacitate de plată, cauzele acestei situații, stabilind măsuri pentru îmbunătățirea capacității de plată a acestora și, după caz, de executare a garanțiilor constituite pentru rambursarea creditelor de compensare.

Art. 9. - Unitățile bancare vor reține sumele încasate de agenții economici din înstrăinarea bunurilor mobile și imobile care au constituit garanții ale creditelor de compensare și le vor utiliza pentru rambursarea la scadență a ratelor de credit și dobânzilor aferente.

Art. 10. - Urmărirea silită prin scoaterea în vânzare a bunurilor constituite de agenții economici drept garanții pentru creditele de compensare, potrivit art. 2 din Legea nr. 80/1991, se inițiază de către unitățile bancare și se execută, potrivit legii, în situația în care nu s-a asigurat rambursarea creditului și a dobânzilor aferente în termen de 30 de zile de la scadența acestora.

Art. 11. - Creanțele asupra agenților economici, indiferent de creditor, inclusiv băncile, se urmăresc prin poprire sau scoatere în vânzare, potrivit legii, a elementelor de avere, în următoarea ordine: mijloace bănești, inclusiv disponibilități în conturi bancare, produse, materii prime și materiale, mijloace fixe și creanțe.

Art. 12. - În scopul achitării obligațiilor de plată și prevenirii extinderii blocajului financiar în economie, consiliile de administrație ale agenților economici cu capital integral sau majoritar de stat aflați în incapacitate de plată sunt obligate ca în cel mult 30 de zile de la apariția acestei situații să ia, în ordine, următoarele măsuri:

a) analiza cu creditorii a unor posibilități de amânare a datoriilor, asanarea acestora prin concordate, fuziuni sau alte măsuri de ieșire din starea de încetare a plăților;
b} analiza cu băncile a posibilităților de eșalonare a scadenței creditelor bancare sau de obținere a unor noi credite;
c) solicitarea amânării cu maximum 60 de zile a plății impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, în condițiile prevăzute de lege;
d) solicitarea obținerii de credite bancare, cu garanția Guvernului.

Art. 13. - În situațiile prevăzute la art. 12 lit. c) și d), la agenții economici aflați în incapacitate de plată se instituie de către Guvern comisii de supraveghere și analiză economico-financiară, formate din reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor, ministerului de resort, băncilor, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale pentru Privatizare și ai sindicatelor, care vor propune măsuri de restructurare, privatizare sau, după caz, de declarare a stării de faliment și lichidare a unităților în cauză.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 2 aprilie 1992 | Nr. 162.

Contrasemnează:

Ministrul economiei și finanțelor, George DanielescuOrdine

Ordinul nr. 516 P

Ministerul Comerțului și Turismului

Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului

Secretarul de stat al Departamentului Reglementării Comerțului și Turismului,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 776 din 13 noiembrie 1991 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor, în condițiile unificării cursurilor de schimb ale leului, ale Hotărârii Guvernului nr. 211 din 26 martie 1991 cu privire la unele măsuri în domeniul prețurilor și tarifelor, ale Hotărârii Guvernului nr. 763 din 9 noiembrie 1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente, ale Hotărârii Guvernului nr. 714 din 10 octombrie 1991 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 460 din 30 iunie 1991 și ale Hotărârii Guvernului nr. 24 din 20 ianuarie 1992 privind completarea art. 4 și modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 728 din 14 octombrie 1991,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/1990 și Hotărârea Guvernului nr. 556/1991, emite următorul ordin:

1. Prețurile cu ridicata și cu amănuntul pentru ulei de măsline în cutii cilindrice din tablă litografiată, conținut net 1 litru, primit ca ajutor din partea guvernului italian, se stabilesc astfel:

lei/cutie
Prețul de decontare 153
Prețul cu care livrează Societatea Comercială „Mercur” - S.A. către societățile comerciale cu ridicata (exclusiv cheltuielile de transport) 174
Prețul cu amănuntul 200

Diferența dintre prețul cu care livrează Societatea Comercială „Malimp” - S.A. și prețul cu amănuntul va fi negociată între agenții economici cu activitate de desfacere cu ridicata și cei cu activitate de desfacere cu amănuntul.

Societatea Comercială „Malimp” - S.A. are obligația plătirii impozitului pe circulația mărfurilor, precum și a taxelor vamale.

2. Încasările din vânzarea uleiului de măsline primit ca ajutor din partea guvernului italian, la prețul de decontare menționat, se va vărsa de Societatea Comercială „Malimp” - S.A. în contul 45.95.90.4. Banca Agricolă - S.A., Sucursala municipiului București.

3. Prețurile stabilite conform pct. 1 se aplică de la data primirii noului lot de ulei de măsline, în vederea comercializării de către toți agenții economici, indiferent de natura capitalului social.

Prevederile listei nr. 5040/19.VII.1990 a Departamentului Comerțului Interior se abrogă.

4. Inventarierea și reevaluarea stocurilor se vor efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5. Direcția generală a protecției consumatorilor din Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


Ordinul nr. 517 P

Ministerul Comerțului și Turismului

Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului

Secretarul de stat al Departamentului Reglementării Comerțului și Turismului,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 776 din 13 noiembrie 1991 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor, în condițiile unificării cursurilor de schimb ale leului, ale Hotărârii Guvernului nr. 211 din 26 martie 1991 cu privire la unele măsuri în domeniul prețurilor și tarifelor, ale Hotărârii Guvernului nr. 763 din 9 noiembrie 1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente, ale Hotărârii Guvernului nr. 714 din 10 octombrie 1991 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 460 din 30 iunie 1991 și ale Hotărârii Guvernului nr. 24 din 20 ianuarie 1992 privind completarea art. 4 și modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 728 din 14 octombrie 1991,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/1990 și Hotărârea Guvernului nr. 556/1991, emite următorul ordin:

1. Prețurile cu ridicata și cu amănuntul maxime pentru lama de ras Gillette Nacet, import Egipt (creanțe), se stabilesc după cum urmează:

 • 5,31 lei/buc. - preț cu ridicata maxim al importatorului;
 • 6,19 lei/buc. - preț cu ridicata maxim de livrare al Societății Comerciale „Traian” Constanța - S.A.;
 • 8,00 lei/buc. - preț cu amănuntul maxim.

Diferența dintre prețul de livrare al Societății Comerciale „Traian” Constanța - S.A. și prețul cu amănuntul va fi negociată între agenții economici cu activitate de desfacere cu ridicata și cei cu activitate de desfacere cu amănuntul.

2. Prețurile stabilite conform pct. 1 se aplică de la data primirii noilor loturi din aceste produse, în vederea comercializării, de către toți agenții economici, indiferent de natura capitalului social.

3. Inventarierea și reevaluarea stocurilor se vor efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. Direcția generală a protecției consumatorilor din Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


Ordinul nr. 518 P

Ministerul Comerțului și Turismului

Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului

Secretarul de stat al Departamentului Reglementării Comerțului și Turismului,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 776 din 13 noiembrie 1991 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor, în condițiile unificării cursurilor de schimb ale leului, ale Hotărârii Guvernului nr. 211 din 26 martie 1991 cu privire la unele măsuri în domeniul prețurilor și tarifelor, ale Hotărârii Guvernului nr. 763 din 9 noiembrie 1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente, ale Hotărârii Guvernului nr. 714 din 10 octombrie 1991 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 460 din 30 iunie 1991 și ale Hotărârii Guvernului nr. 24 din 20 ianuarie 1992 privând completarea art. 4 și modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 728 din 14 octombrie 1991,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/1990 și Hotărârea Guvernului nr. 556/1991, emite următorul ordin:

1. Prețurile cu ridicata și cu amănuntul maxime pentru detergenții tip JAX și SMASH, import Egipt (creanțe), se stabilesc conform listei anexe, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Diferența dintre prețul de livrare al Societății Comerciale „Traian” Constanța - S.A. și prețul cu amănuntul va fi negociată între agenții economici cu activitate de desfacere cu ridicata și cei cu activitate de desfacere cu amănuntul.

2. Prețurile stabilite conform pct. 1 se aplică de la data primirii noilor loturi din aceste produse, în vederea comercializării, de către toți agenții economici, indiferent de natura capitalului social.

3. Inventarierea și reevaluarea stocurilor se vor efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. Direcția generală a protecției consumatorilor din Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


Anexă

Lista
prețurilor maxime pentru detergenți tip JAX și SMASH, import Egipt, în cadrul creanțelor
Nr. crt. Denumirea produsului U.M. Prețul cu ridicata maxim al importatorului
- lei -
Prețul cu ridicata maxim de livrare al Societății Comerciale „Traian” Constanța - S.A.
- lei -
Prețul cu amănuntul maxim
- lei -
1. Detergent JAX, pentru spălări manuale, în cutii de carton litografiat kg 189 200 240
2. Detergent SMASH, pentru spălări automate, în cutii de carton litografiat kg 212 224 269


Ordinul nr. 519 P

Ministerul Comerțului și Turismului

Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului

Secretarul de stat al Departamentului Reglementării Comerțului și Turismului,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 776 din 13 noiembrie 1991 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor, în condițiile unificării cursurilor de schimb ale leului, ale Hotărârii Guvernului nr. 211 din 26 martie 1991 cu privire la unele măsuri în domeniul prețurilor și tarifelor, ale Hotărârii Guvernului nr. 763 din 9 noiembrie 1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente, ale Hotărârii Guvernului nr. 714 din 10 octombrie 1991 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 460 din 30 iunie 1991 și ale Hotărârii Guvernului nr. 24 din 20 ianuarie 1992 privind completarea art. 4 și modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 729 din 14 octombrie 1991,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/1990 și Hotărârea Guvernului nr. 556/1991, emite următorul ordin:

1. Prețurile cu ridicata și cu amănuntul maxime pentru acumulatorul auto tip DIN 66 L, 12 V, 66 Ah, import Egipt (creanțe), se stabilesc după cum urmează:

 • 5.904 lei/bucată - preț cu ridicata maxim al importatorului;
 • 7.350 lei/bucată - preț cu amănuntul maxim.

2. Prețurile stabilite conform pct. 1 se aplică de la data primirii noilor loturi din aceste produse, în vederea comercializării, de către toți agenții economici, indiferent de natura capitalului social.

3. Direcția generală a protecției consumatorilor din Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


Ordinul nr. 520 P

Ministerul Comerțului și Turismului

Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului

Secretarul de stat al Departamentului Reglementării Comerțului și Turismului,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 776 din 13 noiembrie 1991 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor, în condițiile unificării cursurilor de schimb ale leului, ale Hotărârii Guvernului nr. 211 din 26 martie 1991 cu privire la unele măsuri în domeniul prețurilor și tarifelor, ale Hotărârii Guvernului nr. 763 din 9 noiembrie 1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente, ale Hotărârii Guvernului nr. 714 din 10 octombrie 199l privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 460 din 30 iunie 1991 și ale Hotărârii Guvernului nr. 24 din 20 ianuarie 1992 privind completarea art. 4 și modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 723 din 14 octombrie 1991,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/1990 și Hotărârea Guvernului nr. 556/1991, emite următorul ordin:

1. Prețurile cu ridicata și cu amănuntul maxime pentru unele produse textile, import Egipt (creanțe), se stabilesc conform listei anexe, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Diferența dintre prețul cu ridicata al importatorului și prețul cu amănuntul va fi negociată între Societatea Comercială „Contrexin” - S.A. București și agenții economici cu activitate de desfacere cu ridicata și cei cu activitate de desfacere cu amănuntul.

3. Prețurile stabilite conform pct. 1 se aplică de la data primirii noilor loturi din aceste produse, în vederea comercializării, de către toți agenții economici, indiferent de natura capitalului social.

4. Direcția generală a protecției consumatorilor din Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


Anexă

Lista
cuprinzând prețurile cu ridicata și cu amănuntul pentru unele produse textile, import Egipt
Nr. crt. Produsul U.M. Prețul cu ridicata al importatorului
- lei -
Prețul cu amănuntul
- lei -
    Prosoape
1. Prosop plușat, vopsit în fir jaquard 100% bumbac, dimensiuni 47 × 107 cm, 200 g/buc. buc. 386 450
2. Idem, dimensiuni 60 × 100 cm, 206 g/buc. buc. 456 530
    Tricotaje din bumbac
3. Chiloți art. 21 EEGEX, 100% bumbac, interlok, cu elastic introdus în talie, pentru bărbați buc. 236 275
4. Maiou art. 31 EEGEX, 100% bumbac, tricot multiripp, pentru bărbați buc. 269 315


Ordinul nr. 429

Ministerul Culturii

Prin Legea nr. 62/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 4 noiembrie 1991, s-a instituit „Timbrul muzical” de 2 lei pe fiecare bilet de spectacol vândut în favoarea uniunilor interpreților, coregrafilor și criticilor muzicali din România.

De asemenea, Parlamentul României a dat relații prin scrisoarea nr. XIX/7/92 privitoare la interpretarea și aplicarea acestei legi.

1. Timbrul muzical de 2 lei se va aplica pe fiecare bilet de spectacol vândut la toate manifestările muzicale din țară, cu excepția celor folclorice, și este inclus în prețul de vânzare al biletului.

Acest timbru se aplică pe biletele vândute la spectacolele teatrelor muzicale profesioniste (operă, balet, operetă, estradă, muzicale), filarmonicilor, orchestrelor simfonice, ansamblurilor și formațiunilor corale, camerale, instrumentale, coregrafice, de divertisment (la sediu și în turnee), trupelor și companiilor particulare de gen (la sediu și în turnee), precum și celor organizate de Uniunea Interpreților, Coregrafilor și Criticilor Muzicali din România și din diverse alte instituții, fundații, societăți și asociații care folosesc artiști profesioniști și liber-profesioniști.

2. Până la tipărirea noilor bilete de spectacole se vor utiliza cele existente în stoc, la al căror tarif înscris pe bilet se va adăuga Timbrul muzical de 2 lei, prin înscrierea distinctă a acestuia - „+ 2 lei T.M.”, cu ștampilă.

3. Biletele de spectacole ce se vor tipări vor avea inclus în prețul de vânzare al biletului și cei 2 lei reprezentând Timbrul muzical.

4. Timbrul muzical nu se aplică biletelor deja vândute până la data prezentului ordin. De asemenea, nu se aplică spectacolelor de amatori fără taxă de intrare, precum și spectacolelor date în scop de binefacere.

5. La toate casele de bilete ale instituțiilor, societăților, trupelor și companiilor particulare se vor afișa la loc vizibil anunțuri cu privire la perceperea Timbrului muzical, conform legii, în sumă de 2 lei, ce se include în tariful pentru intrarea la spectacol.

6. Stabilirea sumei cuvenite uniunilor interpreților, coregrafilor și criticilor muzicali din România (cuprinse în anexă) se va determina în raport cu numărul biletelor vândute, iar sumele încasate vor fi evidențiate, separat, în borderourile de vânzare zilnică a biletelor.

7. Încasările rezultate din perceperea Timbrului muzical se vor raporta numai în darea de seamă statistică de stat privind prestările de servicii (P.S.). Aceste încasări nu vor fi înscrise în dările de seamă statistice de stat departamentale privind activitatea instituțiilor muzicale, întrucât nu constituie realizări pentru unitățile respective.

8. Sumele realizate din încasarea Timbrului muzical vor fi depuse la bancă, evidențiindu-se în contabilitate în contul „creditori”. Până la 10 ale lunii următoare, instituțiile de spectacole și concerte, unitățile și asociațiile, trupele și companiile particulare prevăzute la pct. 1 din prezentul ordin vor vira sumele realizate din perceperea Timbrului muzical la uniunile și asociațiile menționate în anexă, în părți egale.

9. Încasările realizate din perceperea Timbrului muzical nu sunt supuse la plata impozitului pe spectacole.

10. Verificarea modului de aplicare a reglementărilor Legii privind instituirea Timbrului muzical și a prevederilor prezentului ordin se va face de către:

 • conducătorii instituțiilor de spectacole și concerte, unităților, asociațiilor, trupelor și companiilor particulare prevăzute la pct. 1 din prezentul ordin;
 • organele de control ale Ministerului Culturii și ale instituțiilor menționate în anexa la prezentul ordin.

11. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Ministrul culturii, Ludovic Spiess | București, 15 aprilie 1992 | Nr. 429.


Anexă

Lista
privind uniunile și asociațiile care beneficiază de Timbrul muzical
 • Uniunea Interpreților, Coregrafilor și Criticilor Muzicali
  Cont virament: B.C.R. - Filiala sector 1, nr. 45.107.472
 • Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali
  Cont virament: B.R.D. - S.M.B. nr. 4620696061338
 • Liga Artiștilor Liber-Profesioniști
  Cont virament: B.R.D. - S.M.B. nr. 4620696060191