Monitorul Oficial 86/1992

De la wiki.civvic.ro
Versiunea din 27 decembrie 2012 19:23, autor: CivvicBot (Discuție | contribuții) (A protejat "Monitorul Oficial 86/1992": Migrat la civvic.ro ([edit=sysop] (indefinit)))
Jump to navigation Jump to search


Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0086 - Partea I - Joi, 7 mai year::1992

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind autofinanțarea unor activități organizate de Ministerul Sănătății

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Ministerul Sănătății de a organiza și finanța concursurile de secundariat, specialitate și alte concursuri privind promovarea medicilor și farmaciștilor pe principiul autofinanțării, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - Taxele de participare vor fi stabilite și aprobate de Ministerul Sănătății și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea și desfășurarea acestor activități, inclusiv procurarea de utilaje-aparatură. Soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 31 mai 1990 | Nr. 642.


Hotărâre privind acordarea unor drepturi personalului din unitățile subordonate Ministerului Industriei Ușoare

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Personalul care este în activitate la locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, din unitățile Ministerului Industriei Ușoare, conform listei anexă la prezenta hotărâre, beneficiază de încadrare în grupele I și a II-a de muncă, în vederea pensionării, pe întreaga perioadă lucrată, potrivit prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990.

Muncitorii și personalul tehnic productiv care își desfășoară activitatea în secții, ateliere, inclusiv activitățile auxiliare, care sunt în activitate, din unitățile aparținând Ministerului Industriei Ușoare cu profil tăbăcărie și prelucrare cauciuc, necuprinși în grupa I de muncă prin reglementările în vigoare, beneficiază de încadrare în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, pe întreaga perioadă efectiv lucrată.

Art. 2. - Personalul din stațiile pilot, care desfășoară activitate de cercetare pentru produse de natura celor realizate în locurile de muncă sau activitățile încadrate în grupa I de muncă, beneficiază de acest drept ca cel prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Personalul din unitățile aparținând Ministerului Industriei Ușoare care își desfășoară activitatea în locuri de muncă la care, potrivit legii, se acordă atât salarii tarifare mai mari pentru condiții grele de muncă, precum și spor pentru condiții deosebite de muncă, beneficiază cumulativ de aceste drepturi.

Art. 4. - Ministerul Industriei Ușoare va lua măsuri pentru o mai bună organizare a muncii, pentru creșterea eficienței și obținerea unor rezultate economice superioare, în vederea acoperirii prin eforturi proprii a fondurilor suplimentare necesare aplicării prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 aprilie 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 iunie 1990 | Nr. 647.


Anexă

Lista
locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale din unitățile subordonate Ministerului Industriei Ușoare
Grupa I de muncă
 1. Manevrarea manuală și prelucrarea pieilor în stare umedă până la uscarea lor în tăbăcării și argăsitorii, manipularea răzăturilor carne-var. Tăbăcării și argăsitorii: preparatorii și dozatorii de materiale, sprițuirea și vopsirea pieilor.
 2. Producerea tălpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat, formarea plăcilor în filtre și alimentarea preselor cu 10 etape).
 3. Reducerea bicromatului în tăbăcării.
 4. Dozarea manuală a antioxidanților, a acceleratorilor și agenților de vulcanizare, prepararea soluțiilor și amestecurilor prime de cauciuc în malaxoare.
 5. Dezambalarea și manipularea negrului de fum; prepararea și preîncălzirea amestecurilor de cauciuc pe valțuri și calandre.
 6. Confecționarea articolelor din cauciuc prin înmuiere în soluții de cauciuc preparate cu solvenți aromatici sau clorurați, impregnarea și gumarea cu soluție de cauciuc preparată cu solvenți aromatici sau clorurați.
 7. Activitatea permanentă la prepararea pastelor, soluțiilor chimice și a amestecurilor de coloranți pentru vopsit și imprimat textile și tricotaje.
Grupa a II-a de muncă
 1. Curățitori canale, cicloane și camere de colectare a prafului industrial.


Hotărâre privind organizarea unor concursuri cu premii în domeniul culturii și artei

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă ca Ministerul Culturii și inspectoratele pentru cultură județene și al municipiului București să organizeze concursuri cu premii, pe teme ale artei muzicale, teatrale, plastice, literare, fotografice, ale arhitecturii, designului etc.

Art. 2. - Concursurile se organizează potrivit reglementărilor aprobate de Ministerul Culturii.

Art. 3. - Premiile vor fi prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale Ministerului Culturii și inspectoratelor pentru cultură județene și al municipiului București.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 iunie 1990 | Nr. 657.


Hotărâre privind stabilirea structurii organizatorice și a numărului de personal pentru Fundația Culturală Română

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Fundației Culturale Române în limita a 62 posturi, potrivit anexei.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Fundației Culturale Române, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se aprobă achiziționarea a două autoturisme „Dacia 1310”.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 6 iunie 1990 | Nr. 664.


Anexă

Fundația Culturală Română

MO86.jpg

Notă:
Salarizarea personalului Fundației Culturale Române se face conform anexei nr. VI din Legea nr. 57/1974. Structura organizatorică a compartimentelor și statul de funcții se aprobă prin ordinul președintelui în limita numărului total de posturi, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.
Numărul și structura
personalului din aparatul propriu al Fundației Culturale Române

I. Președinte: 1

II. Vicepreședinte: 2

III. Secretar executiv: 1

IV. Direcția relații externe: 28

Director: 1
Serviciul relații externe, învățământ și tineret: 12
Serviciul documentare, schimburi culturale și protocol: 14
Oficiul juridic: 1

V. Direcția economică și administrativă: 30

Director: 1
Serviciul organizare, salarizare, financiar, contabilitate: 21
Serviciul secretariat, administrativ-gospodăresc: 8
———————————
Total personal - 62


Hotărâre privind încadrarea în grupa I de muncă în vederea pensionarii personalului existent la I.R.E.M.O.A.S. București, în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanică

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Personalul în activitate la Întreprinderea de Radiatoare, Echipament Metalic, Obiecte și Armături Sanitare București, care a desfășurat efectiv activitate în locuri de muncă cu condiții deosebite în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanică, inclusiv operațiile de pregătire a suprafeței suport de la această întreprindere, beneficiază de încadrarea în grupa I de muncă, în vederea pensionarii, potrivit prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990, de la data de la care au lucrat în locurile respective.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 9 iunie 1990 | Nr. 671.


Hotărâre privind stabilirea atribuțiilor Comisiei Zonei Montane din România

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 438 din 24 aprilie 1990 privind înființarea și organizarea Comisiei Zonei Montane din România, se stabilesc următoarele atribuții principale:

A. În domeniul economiei producției agrozootehnice

a) elaborează studii și programe pentru valorificarea superioară a producțiilor vegetale și animale obținute prin practicarea agriculturii montane biologice în vederea realizării unor produse agroalimentare de calitate prin consacrarea mărcilor locale;

b) elaborează tehnologii specifice zonei montane urmărind folosirea resurselor furajere de îngrășăminte naturale, ameliorarea florei montane, realizarea și extinderea plantațiilor de arbori și arbuști fructiferi, plante medicinale și aromatice, altor culturi vegetale tradiționale, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului Înconjurător;

c) studiază experiența tradițională românească din zona montană și din alte țări avansate, în scopul preluării selective și a extinderii soluțiilor de modernizare a activităților cu eficiență ridicată.

B. În domeniul agroturismului

a) elaborează studii pentru modernizarea gospodăriilor familiale agromontane și organizarea de pensiuni adaptate agroturismului prin Institutul de Montanologie propriu și în colaborare cu alte instituții specializate; atestă, prin expertizare, gospodăriile care îndeplinesc condițiile pentru agroturism;

b) elaborează și propune programe de sprijinire materială și de asistență tehnică pentru agricultorii din zona montană în vederea construirii gospodăriilor noi cu profil agroturistic sau amenajarea celor existente;

c) sprijină înființarea de asociații ale agricultorilor, întreprinderi pilot și de societăți mixte cu atragerea de capital din țară și din străinătate pentru crearea de microcomplexe agroturistice în zona montană, inclusiv unități proprii;

d) identifică, în colaborare cu organele de specialitate, microzone cu condiții naturale și perspective de dezvoltare a agroturismului, propunând Guvernului măsuri pentru punerea lor în valoare;

e) elaborează studii pentru înființarea și amenajarea de mici așezări cu profil agroturistic, propunând organelor competente complexul de măsuri tehnico-organizatorice necesare atragerii familiilor tinere de crescători de animale spre astfel de activități;

f) colaborează cu instituții de turism și organizații private, naționale și internaționale, pentru dezvoltarea agroturismului de tip montan.

C. În domeniul amenajării teritoriului montan și a cadrului construit

a) elaborează studii pentru amenajarea teritoriului montan, asigurarea echilibrului între spațiul natural și cel construit, propunând Guvernului programe de investiții imediate și de perspectivă;

b) colaborează cu organele locale pentru a orienta populația din zona montană, în scopul alegerii soluțiilor de amplasare și construcție a gospodăriilor (locuințe, grajduri, spații productive), integrate armonios în mediul înconjurător, cu funcționalitate, igienă și confort, în condiții de eficiență;

c) elaborează studii pentru stabilirea cauzelor nepopulării sau depopulării unor zone montane, propunând soluții care să conducă la atragerea agricultorilor de munte, mai ales familii tinere, în vederea permanentizării acestora, prin amplasarea unor gospodării și mici așezări în aceste zone;

d) elaborează proiecte tip de gospodării montane și de construcții cu caracter social-cultural, precum și pentru echipamente energetice și mijloace de comunicare, în colaborare cu organizații de proiectare specializate de stat și private;

e) participă la avizarea studiilor de dezvoltare și a proiectelor de investiții în zona montană, în colaborare cu factorii de specialitate la nivel național și local; elaborează studii pentru delimitarea zonei montane.

D. În domeniul cercetării, dezvoltării și progresului tehnic

a) elaborează programe de cercetare-dezvoltare, coordonează proiecte complexe, multidisciplinare pentru integrarea activităților din zona montană în ansamblul strategiei de dezvoltare, realizează studii pentru amplasarea și folosirea instalațiilor energetice și utilizarea energiei în folosul populației;

b) inițiază studii pentru dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale și a unor noi activități, bazate pe valorificarea resurselor locale și în special prin munca la domiciliu, în scopul folosirii timpului disponibil și a asigurării unor venituri suplimentare pentru populație;

c) realizează studii privind asistența socială și protecția populației din zona montană, cât și pentru crearea unei rețele de instituții sociale și culturale de specialitate;

d) colaborează cu Ministerul Învățământului pentru adaptarea conținutului învățământului liceal și profesional din zona montană la condițiile economice și sociale ale acesteia, organizarea unor programe de instruire profesională legate de activitatea practică în cadrul gospodăresc a agricultorilor adulți, organizarea formelor de perfecționare profesională a specialiștilor care acționează în această zonă prin cursuri efectuate în țară și prin specializări în străinătate;

e) inițiază și participă la organizarea târgurilor, concursurilor de animale, expozițiilor agropastoral-turistice, stabilește criterii de premiere și alte forme de stimulare a crescătorilor de animale din zona montană, organizează expoziții și demonstrații de utilizare a mașinilor, utilajelor și uneltelor specifice activității din zona montană, organizează concursuri de creație pentru soluții optime în construcții și cadrul construit;

f) inițiază programe de măsuri în domeniul ecologiei pentru eliminarea surselor de poluare din zona montană, colaborând cu celelalte organisme specializate;

g) proiectează și elaborează, în colaborare cu Comisia Națională pentru Statistică, cu alte instituții și unități teritoriale de profil, un sistem informațional complet care să asigure o bancă de date statistice necesare fundamentării deciziilor pentru elaborarea programelor de dezvoltare în zona montană;

h) coordonează activitatea Institutului de Montanologie și a stațiunilor sale teritoriale;

i) elaborează și coordonează programe de pregătire și perfecționare a cadrelor, programe de asistență tehnică și desfășoară activități de consulting și engineering, pe baza rezultatelor științifice proprii;

j) editează publicații proprii, realizând și alte materiale documentare, cu caracter științific și de popularizare a informațiilor și experiențelor valoroase în domeniul montan;

k) stabilește colaborări cu organismele de specialitate din alte țări și cu organisme internaționale, cooperări economice cu parteneri străini, inclusiv prin sistemul de burse de studiu, documentare și specializare, aderă la organizații internaționale cu specific montan și asigură schimbul de publicații de specialitate;

l) inițiază acțiuni pentru înfrățirea unor localități din zona montană cu localități similare din străinătate, în scopul cunoașterii reciproce între populația montană din țara noastră și cele din țările dezvoltate; cooperarea internațională a Comisiei Zonei Montane din România se realizează prin alocarea fondurilor valutare necesare acțiunilor programate.

E. Alte atribuții

a) inițiază, propune și elaborează proiecte de acte normative pentru asigurarea unui cadru legislativ adecvat activităților din zona montană care să permită dezvoltarea eficientă a acesteia;

b) studiază și inițiază acțiuni privind trecerea la economia de piață în zona montană;

c) sprijină și îndrumă metodologic activitatea comisiilor județene pentru zonele montane, care cooperează cu organele tehnice și administrative locale; atestă în acord cu directorul general al D.G.A.I.A. personalul tehnic de specialitate ce se încadrează în cadrul comisiilor județene; dotează comisiile județene cu câte un mijloc de transport și materiale specifice activității;

d) exercită orice alte atribuții ce decurg din actele normative care sunt legate de obiectul său de activitate.

Comisia Zonei Montane din România realizează atribuțiile cuprinse în această hotărâre cu ajutorul comisiilor județene ale zonei montane, a Institutului de Montanologie și a structurilor experimentale teritoriale specifice, de cercetare, proiectare, asistență tehnică și microproducție.

Comisia, având caracter multidisciplinar, colaborează cu organele centrale și locale ale administrației de stat, instituții și organizații de profil, asociații profesionale, economice, firme private și alți agenți economici, științifici, sociali și culturali, care acționează în zona montană.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 iunie 1990 | Nr. 688.


Hotărâre privind înființarea și funcționarea Societății Comerciale „Românoexport” - S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri, Întreprinderea de Comerț Exterior „Românoexport” își încetează activitatea.

Art. 2. - Pe aceeași dată se autoriză constituirea Societății Comerciale „Românoexport” - S.A., persoană juridică română, cu un capital social de 36 milioane lei, având personalitate juridică și sediul în București, str. Doamnei nr. 17-19, sector 3.

Partenerii inițiali la societate sunt: Întreprinderea Textilă „Bucegi Pucioasa”, Întreprinderea Textilă Năsăud, Întreprinderea de Confecții Suceava, Întreprinderea Textilă Satu Mare, Întreprinderea Textilă „Teba” Arad, I.N.G.M. „Leonard” Piatra-Neamț și persoane fizice române în cotele stabilite prin actele constitutive ale societății.

Societatea Comercială „Românoexport” - S.A., își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul și contractul de societate.

Art. 3. - Societatea are ca obiect activitatea de export-import de:

 • tricotaje;
 • țesături metraj și confecționate;
 • covoare, pături;
 • fire bumbac sau tip bumbac, fire lână sau tip lână;
 • perdele;
 • cravate, pălării, cloșuri, berete;
 • articole camping (corturi, saci de dormit);
 • coloranți și produși auxiliari;
 • bumbac;
 • lână;
 • fibre și fire chimice și alte materii prime și auxiliare pentru industria textilă și/sau alte sectoare de activitate.

De asemenea, societatea are ca obiect și activități de control calitativ și cantitativ cu mandat extern, marketing, consulting, de transport, reprezentare, publicitate, schimb de marfă, comercializare prin magazine proprii de desfacere, putând fi dezvoltat și diversificat în condițiile legii în funcție ale posibilitățile și cerințele pieței interne și externe.

Art. 4. - Pe data înregistrării la Ministerul Finanțelor a Societății Comerciale „Românoexport” - S.A., aceasta preia activul și pasivul I.C.E. „Românoexport”, contractele comerciale, precum și toate drepturile și obligațiile, urmând ca fondurile proprii preluate de la I.C.E. „Românoexport” să fie virate la bugetul statului cu dobânzile corespunzătoare, după caz, pe măsura creării fondurilor de dezvoltare din activitatea Societății Comerciale „Românoexport” - S.A., după aprobarea bilanțului acesteia de către adunarea generală.

Art. 5. - Adunarea generală a Societății Comerciale „Românoexport” - S.A. va putea hotărî participarea la capital și a altor acționari, întreprinderi de producție sau beneficiare, persoane fizice din țară, precum și firme străine, alte persoane fizice din străinătate, în vederea atragerii în viitor de capital străin pentru modernizare, ridicarea eficienței economice și sprijinirea proceselor de producție în întreprinderi acționare.

Art. 6. - Decontările interne pentru mărfurile exportate și/sau importate se vor face conform reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Activitatea societății comerciale pe acțiuni se desfășoară funcțional și organizatoric, în condițiile legii, pe baza statutului întocmit conform normelor în vigoare.

Art. 8. - Activitatea la intern se desfășoară prin contracte de reprezentare pe bază de comision sau de vânzare-cumpărare, încheiate cu unitățile de stat sau private, pentru operațiuni comerciale, export și/sau import.

Activitatea la extern se desfășoară prin contracte de vânzare-cumpărare sau de cooperare încheiate de societate în nume propriu și/sau în contul unităților interne, conform contractelor de reprezentare.

Art. 9. - Societatea va fi condusă de către adunarea generală a acționarilor, care va fi constituită și va funcționa în conformitate cu prevederile statutului societății.

Art. 10. - Schema de organizare, repartiția funcțiilor de conducere, normele tarifare de salarizare pe funcții ale personalului, se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

Adunarea generală a acționarilor va putea hotărî și înființarea de reprezentanțe, birouri sau alte forme de producție și/sau comercializare în România și/sau în străinătate, precum și schema de organizare a acestora.

Art. 11. - Durata societății, drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni, majorarea și diminuarea aportului societății, cesiunea și pierderea acțiunilor, atribuțiile adunării generale a acționarilor, convocarea și organizarea adunării generale, exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor, numirea și organizarea consiliului de administrație, competențele consiliului de administrație, numirea directorilor societății, controlul societății, amortizarea fondurilor fixe, întocmirea bilanțurilor, dizolvarea, lichidarea și modul de rezolvare a litigiilor societății se vor stabili prin statutul societății, pe baza dispozițiilor legale și principiilor Codului comercial român.

Art. 12. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Industriei Ușoare vor lua măsuri pentru modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 18 iunie 1990 | Nr. 694.


Hotărâre privind obiectivul de investiții „Modernizarea și concentrarea producției la Întreprinderea de Ulei „13 Decembrie” București, municipiul București”

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic și proiectul de execuție pentru obiectivul „Modernizarea și concentrarea producției la Întreprinderea de Ulei „13 Decembrie” București, municipiul București”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prezentate în anexă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 20 iunie 1990 | Nr. 706.


Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Modernizarea și concentrarea producției la Întreprinderea de Ulei „13 Decembrie” București, municipiul București”

- Faza unică -

Beneficiar: Întreprinderea de Ulei „13 Decembrie” București, municipiul București, din subordinea Centralei Industriei Uleiului București.

Amplasament: În perimetrul construibil al municipiului București, zona industrială Obor, pe un teren de categoria „curți-construcții” proprietate de stat.

Necesitatea și oportunitatea: Potrivit planului de sistematizare a municipiului București, se va dezafecta unitatea nr. 1 a Întreprinderii de Ulei „13 Decembrie”, situată în str. Halmeu nr. 25, sectorul 2, zona Lizeanu. Pentru menținerea capacității de producție se va dezvolta și moderniza corespunzător unitatea nr. 2 „Biruința”, situată în zona industrială Obor, înlocuindu-se utilajele uzate fizic și depășite tehnic. Obiectivul este în curs de execuție, lucrările fiind începute în regim derogatoriu conform Decretului nr. 289/1988.

Indicatorii tehnico-economici
 1. Valoarea totală a investiției: 457.600 mii lei
  din care:
  • construcții-montaj: 224.000 mii lei
  • utilaje: 186.233 mii lei
 2. Capacitatea de producție:
  • prelucrare semințe de floarea-soarelui: 400 t/24 h
  din care:
  • spor capacitate: 280 t/24 h
  • modernizare: 120 t/24 h
  • rafinare ulei: 70 t/24 h
  din care:
  • spor capacitate: 58 t/24 h
  • modernizare: 12 t/24 h
  • îmbuteliere ulei: 2.500 sticle/h
  din care:
  • spor de capacitate: 1.000 sticle/h
  • modernizare: 1.500 sticle/h
 3. Valoarea anuală a producției-marfă
  • în preț de producție: 641.587 mii lei
  • în preț de livrare: 683.045 mii lei
 4. Cheltuieli totale la 1.000 lei producție-marfă: 848 lei
 5. Valoarea acumulărilor anuale: 139.148 mii lei
  din care:
  • beneficii: 97.690 mii lei
 6. Durata:
  • de realizare a investiției: 3 ani
  • de recuperare a investiției din:
   • acumulări: 4,4 ani
   • beneficii: 6,3 ani
  • de realizare a indicatorilor tehnico-economici la nivelul proiectat: 12 luni
 7. Locuri nou create: 68
 8. Lucrări conexe necesare:
  • titular: Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice
  „Mutare atelier mecanic, laboratoare, vestiare și atelier electric și AMC” - Întreprinderea „Sindrofarm”, în valoare de 10.000 mii lei, din care construcții-montaj 8.855 mii lei.
  • titular: Primăria municipiului București
  „Mutare atelier de întreținere a parcului auto” - Întreprinderea de Administrare a Domeniului Public, în valoare de 1.200 mii lei, din care 858 mii lei construcții-montaj.
  Lucrările conexe se vor realiza de titulari din fondurile de investiții ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, corelate de fiecare beneficiar de dotare cu necesitățile creării frontului de lucru la investiția de bază.
 9. Măsuri privind protecția mediului înconjurător: Apele uzate tehnologic vor fi trecute prin stația de epurare proprie, după care vor fi deversate în canalizarea orașului.
 10. Factori de risc:
  • Gradul de protecție antiseismică al obiectivului de investiții, conform STAS - 11000/1-77 este de 8 grade Richter.
  • Utilajele și instalațiile de decojire a semințelor de floarea-soarelui, extracție, rafinare a uleiurilor vegetale și de epurare biologică a apelor uzate tehnologic se execută și montează în regim de prototip, fiind neomologate.


Hotărâre privind unele măsuri în domeniul finanțării- creditării investițiilor la unitățile de stat, precum și cu privire la transmiterea fondurilor fixe între întreprinderile de stat

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La nivelul fiecărei întreprinderi de stat se constituie fondul de investiții din care se asigură, în condițiile legii, finanțarea cheltuielilor de investiții, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia.

Art. 2. - Fondul de investiții se creează, în anul 1990, prin comasarea fondului de dezvoltare economică al întreprinderii cu fondul pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social și cu partea aferentă fiecărei întreprinderi din fondul pentru întreprinderi noi și dezvoltări importante constituit la centrală.

Art. 3. - Sursele fondului de investiții vor fi în anul 1990, în ordine, următoarele:

(1) Disponibilitățile din anii precedenți la fondurile de investiții ale întreprinderii;
(2) Beneficiile obținute peste plan în anul 1989, repartizate în anul 1990 la fondurile de investiții ale întreprinderilor, în condițiile legii;
(3) Sumele din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcțiune și alte resurse pentru investiții, potrivit legii;
(4) Sumele din recuperarea cheltuielilor geologice pentru investiții;
(5) Amortizarea fondurilor fixe;
(6) Sumele repartizate din beneficiile anului curent în limitele stabilite de fiecare întreprindere, după deducerea din masa beneficiului a obligațiilor datorate bugetului de stat, în condițiile legii.

Art. 4. - Din sursele fondului de investiții prevăzute la art. 3, care se vor constitui în anul 1990, se asigură, în ordine:

(1) Rambursarea creditelor scadente primite pentru investiții, precum și plata dobânzilor aferente creditelor respective;
(2) Restituirea integrală a părților sociale virate la fondul de dezvoltare economică al întreprinderii până la 31 decembrie 1989;
(3) Restituirea beneficiilor vărsate în plus în anul 1989 la fondurile de investiții;
(4) Finanțarea cheltuielilor de investiții prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli.

În condițiile în care la nivelul unei întreprinderi sursele proprii depășesc nevoile de plăți din fondul de investiții pe anul 1990, excedentul de surse poate fi folosit pentru rambursarea creditelor bancare primite pentru investiții și plata dobânzilor aferente acestor credite, indiferent de scadență.

Disponibilitățile de surse proprii rămase la finele anului 1990 la fondul de investiții se reportează de fiecare întreprindere în anul următor la același fond.

Art. 5. - Amortizarea fondurilor fixe și celelalte surse proprii ale fondului de investiții rămân integral la dispoziția întreprinderilor, în scopul folosirii lor pentru cheltuieli de natura celor cuprinse la art. 4 din prezenta hotărâre.

Se anulează obligația de restituire de către întreprinderi a fondurilor avansate de societate pentru investiții, precum și obligația de vărsare a prisosului de surse proprii la organul ierarhic superior ori la bugetul de stat.

Art. 6. - În situația în care, la nivelul unei întreprinderi, sursele proprii ale fondului de investiții nu asigură nevoile de plăți pentru investiții, la cererea fiecărei întreprinderi, băncile pot acorda credite pe termen mijlociu și lung. În acest scop, băncile vor negocia cu întreprinderile în cauză, urmând a încheia contracte de creditare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la condițiile de rambursare, de dobândă și de garanție a creditelor.

Creditele pentru investiții se vor acorda de către bănci din sursele de creditare mobilizate de acestea sau din alte surse financiare care se vor pune la dispoziția bărcilor, în condițiile prevăzute de normele legale.

Sumele necesare creditării investițiilor, reprezentând dezvoltări importante, de natura investițiilor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, se vor pune la dispoziția băncilor, în limita alocațiilor prevăzute în bugetul de stat pentru investiții.

Art. 7. - Investițiile pentru întreprinderi de stat noi se vor credita de bănci din fondurile care se vor pune la dispoziția acestora de la bugetul de stat.

Condițiile de creditare de către bănci pentru întreprinderile de stat noi, de rambursare a creditelor, de plată a dobânzilor și de garanție a rambursării creditelor se stabilesc, potrivit legii, prin contracte încheiate între bănci și întreprinderile respective.

Art. 8. - Pentru sumele care se pun la dispoziția băncilor din bugetul de stat, în vederea creditării investițiilor pentru dezvoltări importante și pentru întreprinderi de stat noi, băncile datorează o dobândă de 2%.

Ratele la creditele acordate de bănci pentru dezvoltări importante și pentru întreprinderi de stat noi, împreună cu dobânzile datorate de bănci pentru sumele puse la dispoziția acestora din alocațiile de la buget pentru creditarea unor astfel de investiții, se vor constitui ca surse ale statului la capitalul băncilor, pentru a fi utilizate, în continuare, la creditarea dezvoltării economiei naționale. Pentru partea de capital a statului la bănci, acestea datorează dividende care se vor stabili în condițiile legii.

Art. 9. - Investițiile pentru construcțiile de locuințe destinate fondului locativ de stat se realizează din următoarele surse:

(1) sumele din valorificarea fondului locativ de stat scos din funcțiune;
(2) amortizarea fondurilor fixe aferentă fondului locativ de stat, stabilită și vărsată la bancă, în condițiile legii;
(3) alocații de la buget, în completarea surselor de la alineatele precedente, în limitele prevăzute prin bugetul de stat.

Art. 10. - Investițiile instituțiilor de stat se realizează din veniturile proprii ale acestora, sumele din valorificarea fondurilor fixe și alte surse pentru investiții ale instituțiilor și din alocații de la buget, în condițiile legii.

În aceleași condiții se asigură sursele financiare și pentru realizarea investițiilor cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 11. - Admiterea la finanțare și creditare a investițiilor se face de către bănci, la solicitarea beneficiarilor, pe baza proiectelor de execuție și a altor documentații specifice acțiunilor aprobate, conform prevederilor legale, însoțite, unde este cazul, de autorizația de construcție.

Pentru investițiile a căror acoperire financiară se asigură și din credite bancare ori alocații de la buget, admiterea la finanțare-creditare se face numai după ce băncile vor examina documentațiile tehnico-economice sub aspectul eficienței, rentabilității și al garanției rambursării creditelor.

Art. 12. - Pe parcursul realizării investițiilor care se finanțează din alocații de la buget și a celor pentru a căror realizare se acordă credite bancare, băncile verifică utilizarea fondurilor, potrivit destinației aprobate, conform prevederilor din documentația admisă la finanțare-creditare.

Art. 13. - Pentru formarea surselor de creditare a investițiilor pe termen mijlociu și lung, băncile vor putea utiliza plasamente ale Casei de Economii și Consemnațiuni, Administrației Asigurărilor de Stat, Administrației de Stat Loto-Pronosport, precum și ale altor instituții, cu o dobândă negociată de până la 5%.

Dobânzile la creditele acordate se stabilesc de consiliile de administrație ale băncilor, în corelare cu costurile de mobilizare a surselor de creditare.

Nivelurile dobânzilor astfel stabilite pot să fie peste cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 294/5 aprilie 1990.

Art. 14. - Transmiterea fondurilor fixe între unitățile economice de stat se poate face, în condițiile legii, numai cu plată. Sumele încasate, respectiv plățile efectuate din astfel de operațiuni se vor evidenția de către unitățile economice de stat în cauză în poziții distincte, în cadrul fondului de investiții.

Art. 15. - Prevederile din prezenta hotărâre se aplică de la 1 ianuarie 1990 și au caracter tranzitoriu, iar până la definitivarea și intrarea în vigoare a unor noi reglementări legale privind investițiile, orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 16. - Ministerul Finanțelor, împreună cu băncile, vor elabora norme de punere în aplicare a prevederilor din prezenta hotărâre, iar pe baza propunerilor primite de la ministere, celelalte organe centrale și locale, Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în sarcinile de venituri și limitele de cheltuieli bugetare și în ceilalți indicatori financiari pe anul 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 iulie 1990 | Nr. 740.


Anexa Nr. 1

Lista
investițiilor de natura dezvoltărilor importante care se pot credita de către bănci din fondurile puse la dispoziția acestora din bugetul de stat
 • Extinderi de capacități de producție de energie electrică și termică în termocentrale și amenajări hidroenergetice cu capacități mai mari de 100 MW și linii electrice de 220 KW și 400 KW;
 • Lucrări pentru exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze, inclusiv lucrările pentru creșterea factorului final de recuperare;
 • Instalații noi pentru recuperarea fracțiilor din gazele de sondă;
 • Dezvoltări cu creșterea de capacitate de peste 300 mii tone/an pentru minele de huilă, fier și neferoase și peste 500 mii tone/an pentru nivelele și carierele de lignit;
 • Alte investiții la unitățile economice existente din industrie, cu valoare de peste 500 milioane lei, sau cu valori care depășesc volumul total al capacităților existente;
 • Dotări cu tractoare și combine agricole;
 • Dotări cu locomotive și vagoane;
 • Dotări cu nave maritime și fluviale, inclusiv cele de pescuit;
 • Dotări cu nave aeriene;
 • Lucrări de gospodărie comunală privind alimentare cu apă, canalizări și rețele magistrale de termoficare;
 • Transport pe cablu în turism;
 • Obiective de investiții necesare dezvoltării bazei materiale a turismului pentru tineret.


Anexa Nr. 2

Lista
investițiilor privind obiective noi sau de natura dezvoltărilor importante la unitățile economice de stat existente a căror acoperire financiară se poate asigura din alocații de la bugetul de stat
 • Centrale nuclearo-electrice;
 • Lucrări privind descoperiri de rezerve de țiței și gaze, inclusiv lucrările premergătoare confirmării rezervelor;
 • Lucrări pentru exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze din platforma continentală a Mării Negre;
 • Conducte de transport magistrale de țiței;
 • Deschideri și puneri în exploatare a zăcămintelor de cărbuni și șisturi bituminoase;
 • Deschideri și puneri în exploatare a zăcămintelor de minereuri cuprifere și metale neferoase, fier și nemetalifere și metale rare;
 • Amenajări de îmbunătățiri funciare în sisteme (irigații, desecări și combaterea eroziunii solului, inclusiv lucrările privind refacerea fertilității solului, realizate o dată cu acestea);
 • Lucrări de investiții pentru apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor;
 • Lucrări de investiții pentru apărarea mediului înconjurător, inclusiv stații de epurare pentru ape menajere;
 • Împăduriri;
 • Drumuri forestiere;
 • Linii de cale ferată, dublări și electrificări pe linii de cale ferată;
 • Poduri peste Dunăre și Borcea;
 • Construcții și extinderi metrou;
 • Construcții de aeroporturi;
 • Rețele noi și dezvoltări pentru transportul în comun și orășenesc, inclusiv dotări cu tramvaie, autobuze și troleibuze;
 • Canale navigabile;
 • Sistematizări și extinderi de porturi, diguri și dane.


Hotărâre privind impozitul pe beneficiu la unitățile economice de stat

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile economice de stat sunt obligate să plătească la bugetul statului o parte din acumularea realizată din activitatea totală, sub forma impozitului pe beneficiu, potrivit prezentei hotărâri.

Art. 2. - Impozitul pe beneficiu se datorează de către unități economice, precum și de către centrale, companii, trusturi, societăți comerciale, grupuri și alte unități asimilate acestora[1], pentru unitățile componente cu gestiune economică, fără personalitate juridică din: industrie, construcții, transporturi, telecomunicații, aprovizionare tehnico-materială, comerț, turism, informatică, cercetare, proiectare, contractări-achiziții, cultură și artă, agricultura de stat, silvicultură și prestări de servicii.

Întreprinderile producătoare de energie electrică, cărbune și minereuri nu au obligația calculării și vărsării la buget a impozitului pe beneficiu.

Art. 3. - Unitățile prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre nu mai efectuează vărsăminte din beneficiu la bugetul statului.

Art. 4. - Impozitul pe beneficiu se calculează cu cote progresive, diferențiate în funcție de nivelul rentabilității unității plătitoare.

Cotele de impozit sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre și se aplică asupra beneficiului impozabil.

Beneficiul impozabil reprezintă diferența dintre veniturile din activitatea totală și cheltuielile aferente acestora, din care se scad sumele care, potrivit legii, se suportă direct din rezultatele financiare.

Art. 5. - Rentabilitatea care se are în vedere la încadrarea unităților plătitoare în cotele de impozit se determină ca raport între beneficiul impozabil și cheltuielile totale de producție sau de circulație.

Art. 6. - Impozitul pe beneficiu se calculează lunar, în funcție de beneficiul efectiv realizat și de rentabilitatea realizată, cumulat de la începutul anului.

Vărsămintele din impozitul pe beneficiu se efectuează lunar, se recalculează și regularizează cu bugetul statului cumulat de la începutul anului pe baza realizărilor din Situația principalilor indicatori economico- financiari și a bilanțurilor contabile pe 20 ale lunii următoare în cursul anului și pe 25 ianuarie pentru bilanțul la 31 decembrie. În cazul în care ziua de plată este nelucrătoare, vărsământul se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia.

Sumele vărsate în plus la bugetul statului față de cele efectiv datorate se compensează cu sumele datorate pentru perioada imediat următoare sau se restituie unităților plătitoare în termen de 5 zile de la cererea acestora.

Vărsământul se efectuează la bugetul republican sau local în funcție de subordonarea unității plătitoare.

Beneficiul rămas după plata impozitului pe beneficiu se utilizează de unitățile plătitoare pentru constituirea fondurilor proprii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 7. - În situația în care, după plata impozitului pe beneficiu, unele unități plătitoare nu pot să-și asigure constituirea fondurilor proprii, potrivit legii, Ministerul Finanțelor poate acorda, în cazuri bine justificate, reduceri ale cotelor de impozit.

Cererile pentru reducerea cotelor de impozit, precum și datele de fundamentare a acestora, avizate de ministere sau alte organe centrale sau locale, după caz, vor fi depuse de unitățile plătitoare la Ministerul Finanțelor.

Art. 8. - Unitățile plătitoare care utilizează cel puțin 80% din beneficiul rămas după plata impozitului pentru investiții în scop productiv beneficiază de o reducere a cotei de impozit cu 20%, urmând ca sumele să fie folosite cu aceeași destinație.

Calculul și regularizarea cu bugetul statului a sumelor aferente reducerii cotei de impozit se face până la data de 20 ianuarie a anului următor și se reflectă în beneficiul unităților respective, al anului de bază.

Art. 9. - Unitățile plătitoare au obligația de a depune la direcțiile financiare județene și la direcția generală financiară a municipiului București, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, declarația de impunere pentru anul următor, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finanțelor.

Unitățile nou înființate au obligația de a depune declarația de impunere în termen de 30 zile de la data înregistrării acestora la organele în drept.

Art. 10. - Obligația calculării și răspunderea pentru efectuarea plății în termen a impozitului pe beneficiu revine unităților plătitoare.

Neplata impozitului pe beneficiu datorat bugetului statului la termenele legale, atrage după sine plata unei majorări de 0,05 la sută asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere.

În cazuri justificate, Ministerul Finanțelor poate aproba reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere.

Art. 11. - Verificarea corectei determinări a sumelor datorate bugetului statului ca impozit pe beneficiu, precum și a modului în care sunt respectate prevederile prezentei hotărâri se face de către organele financiare și bancare.

Art. 12. - Ministerul Finanțelor va lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990, pe baza datelor prezentate de organele tutelare ale unităților plătitoare.

Art. 13. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică experimental, începând cu data de 1 ianuarie 1990, urmând ca, pe baza bilanțului contabil la 30 iunie 1990, să se efectueze recalcularea și regularizarea cu bugetul statului a vărsămintelor.

În funcție de rezultatele obținute în anul 1990, Ministerul Finanțelor va prezenta, până la data de 15 martie 1991, propuneri de îmbunătățire a prevederilor referitoare la impozitul pe beneficiu.

Art. 14. - Pe data prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 iulie 1990 | Nr. 741.


Anexă

Cotele de impozit pe beneficiu
Rentabilitatea Cota de impozit
până la 5% 54%
de la 5,1% la 10% 55%
de la 10,1% la 15% 56%
de la 15,1% la 20% 57%
de la 20,1% la 25% 58%
peste 25% se preia ca impozit beneficiul aferent rentabilității care depășește 10,5%


Hotărâre privind trecerea în administrarea unor ministere și organe centrale a clădirilor și transferarea obiectelor de inventar și a bunurilor de uz gospodăresc în proprietatea acestora și modificarea corespunzătoare a obiectului de activitate a Întreprinderii pentru Administrarea Clădirilor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile prevăzute în anexa nr. 1, trec în administrarea acestora.

Obiectele de inventar și bunurile de uz gospodăresc de natura fondurilor fixe administrate de Întreprinderea pentru Administrarea Clădirilor potrivit Decretului nr. 285/1977, vor fi transferate fără plată unităților care le folosesc în prezent.

Art. 2. - Personalul de întreținere, de deservire și pază se transferă, în interesul serviciului, de la Întreprinderea pentru Administrarea Clădirilor la unitățile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Clădirile ocupate de unitățile prevăzute în anexa nr. 2 rămân în administrarea Întreprinderii pentru Administrarea Clădirilor, care va executa în continuare lucrările de întreținere și reparații curente, precum și serviciile solicitate cu plata chiriei și a tarifelor legale.

Întreprinderea pentru Administrarea Clădirilor, pentru activitățile în care este specializată poate executa lucrări și presta servicii la persoane juridice și fizice în cazul în care are capacitatea disponibilă, cu plata în lei și în valută, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Reparațiile capitale la clădirile repartizate unităților din anexele nr. 1 și 2 se execută și se suportă de Întreprinderea pentru Administrarea Clădirilor, în contul chiriei pe care o încasează potrivit legii.

Art. 4. - Structura organizatorică a ministerelor și organelor centrale primitoare se completează și se suplimentează cu numărul de posturi preluat de la Întreprinderea pentru Administrarea Clădirilor, după cum se arată în anexa nr. 3.

În mod corespunzător se modifică numărul de personal din structura organizatorică a Întreprinderii pentru Administrarea Clădirilor.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și Ministerul Finanțelor vor efectua modificările corespunzătoare în indicatorii financiari, în structura de personal și fondul de salarii, cu data de 1 iulie 1990.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 574/18.V.1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 6 iulie 1990 | Nr. 764.


Anexa Nr. 1

Lista
unităților al căror personal de administrație și întreținere trece în schema ministerelor și organelor centrale pe care le deservesc
Nr. crt. Unitatea (ministerul, organul central) Adresa imobilului în care funcționează Suprafața locativă
- mp -
Nr. personal de deservire
din care:
îngrij. pază telef. muncit. întreț.
1. - Ministerul Industriei Ușoare
- ICE Românoexport
- ICE Romsit
- Alte unități
Str. I. Ghica nr. 13
Str. Doamnei nr. 17-19
11.717 37 19 7 4 7
2. - Ministerul Comerțului Interior
- Instit. Cercetări Comerc.
Str. Doamnei nr. 12 5.383 23 11 5 2 5
3. - Ministerul Comerțului Exterior
- Centrul Calcul al MCE
- Centrala pe cărbune
Bd. Republicii nr. 12-14 12.354 29 17 - 6 6
4. - Ministerul Agriculturii Bd. Republicii nr. 24 3.138 29 12 6 5 6
5. - Departamentul Industr. Alimentare
- ICE Fructexport
- ICE Prodexport
- Alte unități ale ind. alimentare (9)
P-ța Valter Mărăcineanu nr. 1 17.836 60 30 16 6 8
6. - Ministerul Învățământului Str. Nuferilor nr. 26-30 5.969 18 8 4 3 3
7. - Ministerul Finanțelor
- Instit. Cercetări Financiare
Str. Doamnei nr. 8 13.822 31 17 6 3 5
8. - Club Finanțe-bănci Str. Doamnei nr. 2 518 3 2 - - 1
9. - Ministerul Justiției
- Laborator Criminalist.
Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 33 5.812 18 10 4 2 2
10. - Ministerul Industr. Chimice
- ICE Chimica
- Alte unități
Splaiul Independenței nr. 202-A 13.231 40 20 - 12 8
11. - Ministerul Petrolului
- ICE Rompetrol
- Alte unități
Cal. Victoriei nr. 109 5.298 26 9 5 8 4
12. - Ministerul Industrializării Lemnului Cal. Griviței nr. 21 3.915 19 10 4 2 3
13. - Ministerul Turismului
- ONT „Carpați”
Bd. Magheru nr. 7 4.964 18 8 6 3 1
14. - Banca Națională a României Str. Lipscani nr. 25
Str. Doamnei nr. 8
Str. Lipscani nr. 16
Intr. Caragea Vodă nr. 15A (garaj)
23.924 58 35 3 8 12
15. - Banca de Investiții Str. Doamnei nr. 4 7.348 21 10 4 4 3
16. - Banca pt. Agricultură și Industr. Alimentară Str. Smârdan nr. 3 3.477 16 9 5 - 2
17. - Banca Română de Comerț Exterior Cal. Victoriei nr. 22-24
Str. Eugen Carada nr. 1-3
3.628 25 15 - 3 7
18. - C.E.C. Central Cal. Victoriei nr. 13 6.083 17 8 5 2 2
19. - A.D.A.S.
- Edit. medicală
Str. Smârdan nr. 5 3.206 11 6 3 - 2
20. - Loto-Pronosport Cal. Victoriei nr. 9 2.884 11 5 4 1 1
21. - Ministerul Cultelor Str. Snagov nr. 40
Str. Blanduziei nr. 1
1.423 8 3 3 1 1
22. - Procuratura României Str. Alex. Sahia nr. 13 4.905 15 7 5 1 2
23. - Ministerul Apărării Naționale Str. Drumul Taberei nr. 9-11 5.936 8 8 - - -
24. - Ministerul de Interne Str. Mihai Vodă nr. 6 12.567 17 15 - - 2
25. - Departamentul Agriculturii de Stat Bd. Republicii nr. 17 3.643 16 5 5 3 3
26. - Direcția G-rală Păstr. Produselor Agricole Str. Transilvaniei nr. 2 2.391 12 6 3 1 2
27. - Ministerul Economiei Naționale Cal. Victoriei nr. 152 16.637 38 25 - 5 8


Anexa Nr. 2

Lista
unităților al căror personal de administrație și întreținere rămâne în schema de funcțiuni a Întreprinderii pentru Administrarea Clădirilor
Nr. crt. Unitatea (ministerul, organul central) Adresa imobilului în care funcționează Suprafața locativă
- mp -
Nr. personal de deservire
din care:
îngrij. pază telef. muncit. întreținere
1. - Sediul Guvernului
- Ministerul Afacerilor Externe
Piața Victoriei nr. 1 17.654 70 26 - - 34
2. - Activități ale Guvernului Str. Ilie Pintilie nr. 5 6.575 10 10 - - -
3. - Ministerul Sănătății
- Comisii parlamentare
- Alte ministere
Str. Academiei nr. 32-34
(fostul sediu CC)
30.452 104 53 - 19 23
4. - Sedii ministere
- Aripa de Nord
Str. Apolodor nr. 17
(Centrul civic)
51.600 197 90 40 16 50
5. - Sedii ministere
- Aripa de Sud
Str. Apolodor nr. 17
(Centrul civic)
51.000 195 90 40 16 50
6. - Sediul Parlamentului Aleea Marii Adunări Naționale nr. 5 9.052 36 19 - - 17
7. - Ministerul Industr. Construcțiilor de Mașini
- Ministerul Industr. Electronice
- Alte unități de profil
Cal. Victoriei nr. 135 15.941 39 25 1 5 8
8. - Ministerul Energiei Electrice
- Alte unități
Bd. Magheru nr. 33 6.110 19 8 4 3 4
9. - Ministerul Minelor
- Ministerul Geologiei
- Alte unități
Str. Mendeleev nr. 36-38 7.187 24 10 4 5 5
10. - Ministerul Muncii
- Uniunea Sindicatelor
Str. Modrogan nr. 14
Aleea Alexandru nr. 36
8.322 29 16 7 3 3
11. - Comisia Națională pt. Urbanism și Amenajări Teritoriale
- Comisia Națională pt. Ind. Mică
- Institutul Român pt. Sondarea Opiniei Publice
Str. Ministerului nr. 274 5.513 25 21 2 - 2
12. - Ministerul Culturii
- Alte unități de profil (50)
P-ța. Presei Libere nr. 1 71.000 235 102 51 18 64
13. - Tribunalul Sect. 3
- Notariat Sect. 5
Str. Ilfov nr. 6 3.466 13 6 3 2 2
14. - Camera de Comerț a României
- ICE Romcontrol
- Întrepr. de Târguri și Expoziții
- Alte unități (2)
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 22 3.071 12 5 2 2 3
15. - Comisia Națională pt. Standarde și Calitate
- Comisia Națională pt. Protecția Muncii
- Sediul P.N.L.
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21 5.230 12 6 4 - 2
16. - Redacția ziarului „AZI”
- Redacția revistei „Democrația”
- Instit. Proiect. „Carpați”
Str. 13 Decembrie nr. 20 6.001 17 8 5 2 2
17. - Asociația Tineretului Liber din București Str. Onești nr. 4-6 3.139 10 10 - - -
18. - Instit. Econ. Mondiale
- ICE Danubiana
Bd. Republicii nr. 10 4.889 16 7 5 2 2
19. - ICE Terra
- ICE Navlomar
- ICE Mineralimportexport
Bd. Republicii nr. 16 5.261 19 9 5 2 3
20. - ICE Vitrocim
- Trustul Antrepriză G-rală de lucrări spec.
Str. Blănari nr. 18 1.513 7 3 2 - 2
21. - ICE Arpimex
- IAPL Central
- Alte unități
Str. Lipscani nr. 19 3.113 11 6 4 1 -
22. - ICE Tehnoimportexport
- ICE Forexim
Str. Doamnei nr. 2 3.390 17 6 6 2 3
23. - ICE Romconsult
- IUGTCS
Str. Matei Millo nr. 7 2.062 12 4 5 1 2
24. - ICE Uzinexportimport
- ICE Mașinexportimport
Bd. Republicii nr. 32 7.224 23 8 5 3 7
25. - ICE Tehnoforestexport
- ICE Exportlemn
P-ța Rosetti nr. 4 3.780 16 8 2 3 3
26. - ICE Electronum
- Instit. de Econom. Industrială
- Revista Economică
Bd. Magheru nr. 28-30 5.234 13 6 4 1 2
27. - Societatea „Dunărea”
- Centrul de Calcul MIM
P-ța Amzei nr. 6 576 - 1 - - -
28. - ICE Romproiect Str. Matei Millo nr. 13 5.037 14 7 4 1 2
29. - ICE Industrialexportimport Bd. Dacia nr. 13 2.182 8 3 3 1 1
30. - ICE Mecanoexportimport Str. M. Eminescu nr. 10 2.113 9 4 3 1 1
31. - ICE ICECOOP-Ilexim Str. 13 Decembrie nr. 5 1.769 7 3 3 1 -
32. - ICE Comturist Str. Gabriel Pery nr. 3, 7, 9 a și 9 b 2.137 15 4 8 1 2
33. - ICE Comturist (magazin)
- Redacția ziarului „România Pitorească”
Str. Gabriel Pery nr. 8-10 965 4 - 4 - -
34. - ICE Mercur
- Muzeul de Istorie
- Secția de proiectare
- Centrala Cărnii
Cal. Victoriei nr. 118 3.167 11 4 4 1 2
35. - ICE Romenergo Cal. Victoriei nr. 91-93 1.743 6 2 3 1 -
36. - ICE Electroexportimport Cal. Victoriei nr. 216 2.510 10 4 4 1 1
37. - ICE Romtrans Cal. Rahovei nr. 196 2.216 13 4 4 2 3
38. - ICE „Carpați” Str. C-tin Mille nr. 17 1.002 7 2 3 1 1
39. - Ministerul Industr. Metalurgice
- ICE Metalimportexport
- Alte unități
Str. Mendeleev nr. 21-25 8.009 28 15 6 3 4
40. - Ministerul Construcțiilor
- ARCIF
Str. Scaune nr. 1-3
Șos. Chitilei nr. 113 (arhivă)
7.161 21 9 3 5 4
41. - Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător Str. Negustori nr. 1 B-3 2.413 10 3 4 1 2
42. - Ministerul Sporturilor
- Federații
Str. Vasile Conta nr. 16 6.180 16 8 3 3 2
43. - Comisia Națională pentru Statistică Str. Stavropoleos nr. 6 6.848 15 10 - 2 3
44. - Uniunea Națională a CAP-urilor Bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19 1.655 8 2 5 - 1


Anexa Nr. 3

Completarea
structurii organizatorice și suplimentarea numărului de posturi ale unor ministere
Nr. crt. Denumirea ministerului și nr. Hotărârii Guvernului de aprobare a structurii Nr. de posturi suplimentare
Total
din care:
îngrij. pază telef. muncit. întreț.
1. Ministerul Industriei Ușoare 37 19 7 4 7
2. Ministerul Comerțului Interior 23 11 5 2 5
3. Ministerul Comerțului Exterior 29 17 - 6 6
4. Ministerul Agriculturii 117 53 30 15 19
5. Ministerul Învățământului 18 8 4 3 3
6. Ministerul Finanțelor 34 19 6 3 6
7. Ministerul Justiției 18 10 4 2 2
8. Ministerul Industriei Chimice 40 20 - 12 8
9. Ministerul Petrolului 26 9 5 8 4
10. Ministerul Industrializării Lemnului 19 10 4 2 3
11. Ministerul Turismului 18 8 6 3 1
12. Banca Națională a României 58 35 3 8 12
13. Banca de Investiții 21 10 4 4 3
14. Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară 16 9 5 - 2
15. Banca Română de Comerț Exterior 25 15 - 3 7
16. CEC - Central 17 8 5 2 2
17. A.D.A.S. 11 6 3 - 2
18. Loto-Pronosport 11 5 4 1 1
19. Ministerul Cultelor 8 3 3 1 1
20. Procuratura României 15 7 5 1 2
21. Ministerul Apărării Naționale 8 8 - - -
22. Ministerul de Interne 17 15 - - 2
23. Ministerul Economiei Naționale 38 25 - 5 8
Notă:
Completarea structurii organizatorice se stabilește prin statul de funcțiuni ce va fi avizat de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.Referințe

 1. Denumite în continuare în prezenta hotărâre „unități plătitoare”.