Monitorul Oficial 87/1992: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search
m (A protejat "Monitorul Oficial 87/1992": Migrat la civvic.ro ([edit=sysop] (indefinit)))
(Nicio diferență)

Versiunea de la data 3 ianuarie 2013 13:44


Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0087 - Partea I - Vineri, 8 mai year::1992

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâri cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 102/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 16 aprilie 1992

Hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, precum și a altor unități agricole

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă numărul de personal pe direcții generale pentru agricultură și industrie alimentară și trusturile economice din cadrul acestora potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Structura organizatorică tip a Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară se aprobă de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

În cadrul Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară se pot utiliza următoarele funcții de conducere: director general, director general adjunct (coordonează direct și problemele economice și financiare ale direcției generale), director cu producția vegetală, director cu producția animală, director cu industria alimentară și contabil șef.

În structura organizatorică a Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară se constituie și un compartiment de economie de piață și bursă.

Statul de funcții al Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară se avizează de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și se aprobă de primăria județului sau a municipiului București.

Art. 3. - Structura organizatorică și statul de funcții ale Trustului de Întreprinderi Agricole de Stat, Trustului Horticulturii și Trustului pentru Mecanizarea Agriculturii se aprobă de organul ierarhic superior de profil al acestora din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

În cadrul acestor trusturi se pot utiliza următoarele funcții de conducere:

 • Trustul de Întreprinderi Agricole de Stat: director, inginer șef cu producția vegetală, inginer șef cu producția animală, inginer șef cu mecanizarea, inginer șef adjunct hidroameliorații (se acordă numai la trusturile cu peste 100 mii ha amenajate prin lucrări de desecare, irigații și combaterea eroziunii solului) și director economic, salarizat potrivit anexei nr. IV cap. III, lit. B, a - nr. curent 3 din Legea nr. 57/1974, plus o clasă;
 • Trustul Horticulturii: director, inginer șef cu producția horticolă, inginer șef cu mecanizarea și contabil șef;
 • Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii: director, inginer mecanic șef, inginer agronom șef și contabil șef.

Art. 4. - Inspectoratele sanitare veterinare din cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară se organizează ca direcții sanitare veterinare în subordinea directă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Direcția generală sanitară veterinară.

Direcțiile sanitare veterinare sunt unități bugetare cu personalitate juridică, având denumirea, sediul și obiectul de activitate prevăzute în anexa nr. 2.

Finanțarea Direcției sanitare veterinare se face de la bugetul local.

Art. 5. - În cadrul fiecărei direcții sanitare veterinare funcționează câte un laborator de profil, organizat potrivit legii.

Art. 6. - La direcțiile sanitare veterinare se pot utiliza funcțiile de director și contabil șef.

Art. 7. - Personalul de conducere al direcțiilor sanitare veterinare va fi salarizat potrivit prevederilor din ((lege 57/1974|Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974)), anexa nr. IV, cap. III, lit. B, a - nr. curent 33, coloanele 4 și 5 pentru funcția de director și nr. curent 78 pentru funcția de contabil șef, majorate pentru ambele funcții cu o clasă.

Pentru personalul de execuție de specialitate se vor aplica nivelurile de salarizare prevăzute în aceeași anexă, cap. III, lit. B, b.

Art. 8. - Direcțiile sanitare veterinare au în subordine circumscripțiile sanitare veterinare constituite la nivelul fiecărei comune, prin reorganizarea actualelor dispensare comunale care se desființează, și circumscripțiile sanitare veterinare pentru controlul alimentelor de origine animală, organizate potrivit legii.

Programele de acțiuni sanitare veterinare pentru unitățile din agricultură și industria alimentară se stabilesc împreună cu direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară, direcțiile sanitare veterinare având obligația să prezinte informări lunare directorului general al Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară.

Art. 9. - Structura organizatorică și statele de funcții pentru direcțiile sanitare veterinare se aprobă de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Organizarea direcțiilor sanitare veterinare se face în cadrul numărului de posturi existent în rețeaua sanitară veterinară.

Art. 10. - Inspectoratele pentru protecția plantelor din subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară își schimbă denumirea în inspectorate pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară, completându-și în mod corespunzător obiectul de activitate și numărul de personal pentru activitatea de carantină fitosanitară.

Art. 11. - Oficiile de cadastru și organizarea teritoriului, inspectoratele pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară, inspectoratele pentru calitatea semințelor și materialului săditor și oficiile de reproducție și selecție a animalelor se organizează ca unități bugetare cu personalitate juridică, iar oficiile de studii pedologice și agrochimice se organizează ca unități cu personalitate juridică și funcționează ca instituții de stat autofinanțate potrivit Decretului nr. 151/1975, toate în subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară, având denumirea, sediul și obiectul de activitate prevăzute în anexele nr. 3-6.

Aceste unități au subordonare tehnică și la direcțiile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și își pot constitui laboratoare potrivit prevederilor legale.

Activitatea în teritoriu a acestor unități se va desfășura, în continuare, prin subunități și formații de lucru organizate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 12. - Statele de funcții pentru unitățile prevăzute la art. 11 se aprobă de consiliile de administrație ale acestora, cu acordul conducerii Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară, ținându-se seama de volumul activităților și normativelor aprobate.

Nivelurile de salarizare pentru funcțiile de conducere la aceste unități sunt cele prevăzute în Legea nr. 57/1974, anexa nr. IV, cap. III, lit. B, a - nr. curent 33-38, iar personalul de execuție de specialitate va fi salarizat potrivit prevederilor din aceeași anexă, cap. III, lit. B, b.

Nivelurile de salarizare prevăzute în Legea nr. 57/1974, de la cap. III, lit. B, a - poziția 34, coloana 4 și 5 se vor aplica și inspectorului șef al Inspectoratului pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor.

Art. 13. - Laboratorul pentru controlul calității nutrețurilor și alimentația animalelor este unitate de specialitate agricolă, prin care Direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară execută programele de control pentru determinarea componentelor nutritive pentru rețetele furajere, pentru obținerea unor producții animaliere cât mai ridicate. Acestea funcționează ca unități bugetare, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară.

Art. 14. - Se aprobă înființarea Laboratorului central pentru controlul calității semințelor cu sediul în municipiul București, în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Laboratorul central pentru controlul calității semințelor este unitate autofinanțată parțial, potrivit art. 1 din Decretul nr. 151/1975, cu personalitate juridică, având în conducere un șef de laborator și un contabil șef și un număr de 10 posturi - personal de specialitate.

Laboratorul central pentru controlul calității semințelor are următorul obiect de activitate:

 • verificarea prin controlul periodic a modului de executare a analizelor de valoare culturală, efectuate de laboratoarele de controlul semințelor din cadrul inspectoratelor județene;
 • certificarea purității biologice la semințe din verigi superioare, produse de I.C.C.P.T. Fundulea și controlul acestora în toate fazele de condiționare, păstrarea calității și livrarea către beneficiari;
 • implementarea perfecționării metodologice de analiza valorii culturale a semințelor în concordanță cu recomandările cercetării și ale Asociației Internaționale pentru Controlul Semințelor;
 • rezolvarea litigiilor și sesizărilor prin analiză de expertiză, privind valoarea culturală a semințelor;
 • instruirea și verificarea periodică a personalului din laboratoarele județene pentru controlul calității semințelor.

Laboratorul central pentru controlul calității semințelor are gradul I de organizare, iar șeful de laborator se salarizează potrivit Legii nr. 57/1974, anexa nr. VI, cap. IV, lit. A, nr. crt. 1, iar contabilul șef potrivit anexei nr. IV, lit. B, a, nr. crt. 38, coloana 4.

Art. 15. - Se aprobă înființarea Casei Agronomului ca unitate fără personalitate juridică, care se organizează și funcționează ca instituție de stat autofinanțată potrivit Decretului nr. 151/1975, subordonată direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, având ca obiect de activitate organizarea și realizarea instruirii, perfecționării și pregătirii profesionale a specialiștilor din agricultura de stat și cooperatistă și a tuturor producătorilor individuali, precum și organizarea asistenței tehnice, implementarea și generalizarea rezultatelor cercetării.

Personalul administrativ, de deservire și personalul pentru cămine și cantine se normează potrivit normelor stabilite pentru centrele de perfecționare. Statul de funcții pentru Casa Agronomului se aprobă de Direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară în cadrul căreia funcționează.

Art. 16. - Întreprinderile de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor prevăzute în anexa nr. 7 trec în subordinea directă a Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară, exceptând pajiștile împădurite.

Întreprinderile de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor din subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară se organizează pe principii economice și au subordonare și la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - Direcția generală a zootehniei.

Art. 17. - Circumscripțiile agrozooveterinare comunale organizate în zonele de deal și munte se desființează.

În comunele unde nu funcționează cooperative agricole de producție și în cele care își au sediul stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, se organizează ocoale agricole comunale, încadrate cu 1-3 specialiști și tehnicieni agricoli, ca organe tehnice de lucru ale Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară.

Specialiștii încadrați la ocoale agricole acordă pentru producătorii individuali asistență tehnică, sprijină aprovizionarea cu semințe, îngrășăminte, mașini și utilaje specifice și valorificarea mai bună a producțiilor agricole, asigură conlucrarea cu primăriile comunale pentru dezvoltarea vieții economice și sociale a satelor.

Pentru încadrarea în activități productive a specialiștilor agricoli disponibilizați, ca urmare a atribuirii loturilor în folosință îndelungată și altor măsuri, în fiecare cooperativă agricolă se va organiza redimensionarea actualelor ferme agricole pe suprafețe și efective de animale care să poată fi cuprinse și exploatate în condiții optime, urmând ca în fermele noi să fie numiți ca șefi de fermă acești specialiști.

Până la reglementarea limitelor de gradare a unităților și subunităților agricole cooperatiste dezarondate, retribuțiile personalului tehnico-economic și de administrație se va face la gradul avut de acestea înainte de dezarondare.

Art. 18. - Veniturile realizate de unitățile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre se varsă integral la bugetul statului.

Art. 19. - Normele de structură aprobate pentru agricultura de stat, la unitățile agricole de stat, se completează cu funcțiile de inginer șef adjunct mecanic, care răspunde de activitatea de mecanizare din cadrul unităților, cu funcția de inginer șef cu hidroameliorațiile la unitățile cu peste 5.000 ha amenajate la irigat și cu funcția de inginer șef adjunct cu producția animală în unitățile de profil vegetal sau mixt cu cel puțin două ferme de taurine sau trei ferme de alte specii de animale. Salarizarea funcției de inginer șef adjunct va fi cea prevăzută în Legea nr. 57/1974 pentru funcția de contabil șef la întreprinderile agricole de stat cu grad similar de organizare.

Art. 20. - În structura organizatorică a unităților agricole funcția de epizootolog șef se poate utiliza la toate unitățile care au peste 4.000 unități vită mare sau 2.000 capete taurine.

La unitățile agricole care au gradul III și IV de organizare, salarizarea epizootologului șef este mai mică cu 2 clase decât cea prevăzută pentru funcția de inginer șef la unitățile de același grad de organizare.

Art. 21. - La combinatele pentru producerea și industrializarea cărnii de porc, la unitățile agricole pentru creșterea și îngrășarea porcilor cu o capacitate de peste 60.000 capete și la unitățile avicole cu un efectiv rulat anual de peste 1 milion de păsări se organizează câte un laborator de analiză și control. Laboratoarele de analiză și control vor produce și autovaccinuri și seruri cu avizul Direcției generale sanitare veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Art. 22. - Normele de structură aprobate pentru agricultura de stat la unitățile agricole de stat se completează cu un sector de hidroameliorații și un sector de construcții, rezultate prin reorganizarea sectorului de hidroameliorații și construcții existent.

Art. 23. - Asociațiile economice intercooperatiste se gradează după metodologia unităților agricole de stat și se aplică pentru întregul personal nivelurile de salarizare utilizate în agricultura de stat.

Art. 24. - La funcțiile de conducere salarizate de la bugetul statului, din cooperativele agricole, se aplică nivelurile de salarizare prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 25. - Directorul general adjunct, directorii direcțiilor de profil și contabilul șef din cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară, vor fi salarizați la nivelul directorilor trusturilor de întreprinderi agricole de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974, anexa nr. IV, cap. III, lit. B, a - nr. crt. 1 și, respectiv, 3 pentru contabilul șef.

Art. 26. - Salarizarea funcției de inspector principal de specialitate de la Direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară, pe care vor fi încadrați ingineri și economiști șefi ai fostelor consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste, se va face potrivit Legii nr. 57/1974, anexa nr. IV, cap. IX, lit. a - nr. crt. 13 și 14, coloana 4.

Art. 27. - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare poate aproba în cazuri deosebite încadrarea în funcții a unor cadre care îndeplinesc condițiile de studii, dar nu au stagiul cerut de indicator, fiind salarizați cu o clasă de salarizare sub salariul tarifar prevăzut în funcția respectivă.

Art. 28. - Personalul care trece la alte unități ca urmare a aplicării prezentei hotărâri se consideră transferat în interesul serviciului. Personalul devenit disponibil sau trecut pe funcții cu niveluri de salarizare mai mici își menține, pe o perioadă de trei luni, nivelurile de salarizare avute la data reorganizării.

Art. 29. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului contabil încheiat, împreună cu indicatorii de plan economici și financiari și contractele aferente încheiate la unitățile prevăzute la art. 4, 13, 14, 16 și 17 se preiau pe bază de protocol.

Art. 30. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și primăriilor județene și a municipiului București vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari pe anul 1990, care rezultă din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 31. - Parcul auto la direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară se suplimentează cu câte 1 autoturism de teren pentru transport persoane și câte un autolaborator pentru protecția muncii, la Casa Agronomului câte un microbuz, iar la unitățile prevăzute la art. 4, 11, 13 și 14 câte un mijloc de transport persoane în interesul serviciului și 1-3 autolaboratoare de profil.

Art. 32. - Prezenta hotărâre se aplică cu data de 1 aprilie 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 mai 1990 | Nr. 477.


Direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară

MO87.jpg


Anexa Nr. 1

Numărul maxim de posturi de administrație
din direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară
Nr. crt. Județul
Numărul maxim de posturi
Total Aparatul bugetar Aparatul economic
din care:
Trustul I.A.S. Trustul Horticulturii Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii Întreprinderi cu atribuții de trust
Nr. posturi
din care:
5.075 2.973 2.102 791 579 728 4
1. Alba 111 67 44 15 14 15 -
2. Arad 153 87 66 30 16 20 -
3. Argeș 119 70 49 15 15 19 -
4. Bacău 112 70 42 10 15 17 -
5. Bihor 136 83 53 20 15 18 -
6. Bistrița-Năsăud 91 52 39 15 10 14 -
7. Botoșani 131 80 51 20 13 18 -
8. Brașov 114 65 49 20 13 16 -
9. Brăila 153 83 70 34 16 20 -
10. Buzău 127 78 49 15 15 19 -
11. Caraș-Severin 105 65 40 15 11 14 -
12. Călărași 162 85 77 39 16 22 -
13. Cluj 131 75 56 25 13 18 -
14. Constanța 178 98 80 39 16 25 -
15. Covasna 89 52 37 10 13 14 -
16. Dîmbovița 109 65 44 15 15 14 -
17. Dolj 169 98 71 30 16 25 -
18. Galați 131 75 56 25 11 20 -
19. Giurgiu 112 65 47 15 14 18 -
20. Gorj 90 53 37 10 14 13 -
21. Harghita 111 75 36 10 11 15 -
22. Hunedoara 91 52 39 10 14 15 -
23. Ialomița 155 85 70 30 16 24 -
24. Iași 137 80 57 25 14 18 -
25. Maramureș 94 63 31 - 14 15 2
26. Mehedinți 120 75 45 15 15 15 -
27. Mureș 138 30 58 25 11 22 -
28. Neamț 104 64 40 10 13 17 -
29. Olt 138 80 58 20 16 22 -
30. Prahova 113 66 52 20 15 17 -
31. Satu Mare 122 70 52 20 15 17 -
32. Sălaj 80 152 23 - 11 15 2
33. Sibiu 128 71 55 25 14 16 -
34. Suceava 112 75 37 10 13 14 -
35. Teleorman 161 98 63 25 16 22 -
36. Timiș 185 105 80 39 16 25 -
37. Tulcea 129 70 59 25 16 13 -
38. Vaslui 132 80 52 20 14 18 -
39. Vîlcea 90 52 38 10 15 13 -
40. Vrancea 103 56 47 20 11 16 -
41. Municipiul București 106 58 48 15 18 15 -
Notă:
Numărul de posturi pentru aparatul bugetar al direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară poate fi modificat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar cel al trusturilor economice de profil, de către organele ierarhice superioare ale acestora, ținându-se seama de schimbările care intervin în volumul de activitate.


Anexa Nr. 2

Lista
direcțiilor sanitare veterinare județene, denumirea, sediul și obiectul de activitate
Nr. crt. Denumirea unității
Sediul
localitatea județul
1. Direcția sanitară veterinară Alba Alba Iulia Alba
2. Direcția sanitară veterinară Arad Arad Arad
3. Direcția sanitară veterinară Argeș Pitești Argeș
4. Direcția sanitară veterinară Bacău Bacău Bacău
5. Direcția sanitară veterinară Bihor Oradea Bihor
6. Direcția sanitară veterinară Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud
7. Direcția sanitară veterinară Botoșani Botoșani Botoșani
8. Direcția sanitară veterinară Brașov Brașov Brașov
9. Direcția sanitară veterinară Brăila Brăila Brăila
10. Direcția sanitară veterinară Buzău Buzău Buzău
11. Direcția sanitară veterinară Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin
12. Direcția sanitară veterinară Călărași Călărași Călărași
13. Direcția sanitară veterinară Cluj Cluj-Napoca Cluj
14. Direcția sanitară veterinară Constanța Constanța Constanța
15. Direcția sanitară veterinară Covasna Sfîntu Gheorghe Covasna
16. Direcția sanitară veterinară Dîmbovița Tîrgoviște Dîmbovița
17. Direcția sanitară veterinară Dolj Craiova Dolj
18. Direcția sanitară veterinară Galați Galați Galați
19. Direcția sanitară veterinară Giurgiu Giurgiu Giurgiu
20. Direcția sanitară veterinară Gorj Tîrgu Jiu Gorj
21. Direcția sanitară veterinară Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
22. Direcția sanitară veterinară Hunedoara Deva Hunedoara
23. Direcția sanitară veterinară Ialomița Slobozia Ialomița
24. Direcția sanitară veterinară Iași Iași Iași
25. Direcția sanitară veterinară Maramureș Baia Mare Maramureș
26. Direcția sanitară veterinară Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
27. Direcția sanitară veterinară Mureș Tîrgu Mureș Mureș
28. Direcția sanitară veterinară Neamț Piatra-Neamț Neamț
29. Direcția sanitară veterinară Olt Slatina Olt
30. Direcția sanitară veterinară Prahova Ploiești Prahova
31. Direcția sanitară veterinară Satu Mare Satu Mare Satu Mare
32. Direcția sanitară veterinară Sălaj Zalău Sălaj
33. Direcția sanitară veterinară Sibiu Sibiu Sibiu
34. Direcția sanitară veterinară Suceava Suceava Suceava
35. Direcția sanitară veterinară Teleorman Alexandria Teleorman
36. Direcția sanitară veterinară Timiș Timișoara Timiș
37. Direcția sanitară veterinară Tulcea Tulcea Tulcea
38. Direcția sanitară veterinară Vaslui Bîrlad Vaslui
39. Direcția sanitară veterinară Vîlcea Rîmnicu-Vîlcea Vîlcea
40. Direcția sanitară veterinară Vrancea Focșani Vrancea
41. Direcția sanitară veterinară București București -

Obiectul de activitate:

 • prevenirea și combaterea epizootiilor și asanarea bolilor cronice la animale, pentru evitarea pagubelor și transmiterii de boli de la animale la om;
 • asigurarea asistenței tehnice de specialitate în toate sectoarele, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, tratarea și redarea stării de sănătate a animalelor;
 • autorizarea funcționării unităților care prelucrează, depozitează, transportă și valorifică produse de origine animală și atestarea salubrității alimentelor destinate consumului public;
 • verificarea îndeplinirii condițiilor sanitare veterinare privind exportul, importul și tranzitul de animale și produse de origine animală;
 • constatarea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare.


Anexa Nr. 3

Lista
oficiilor de cadastru și organizarea teritoriului, denumirea, sediul și obiectul de activitate
Nr. crt. Denumirea unității
Sediul
localitatea județul
1. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Alba Alba Iulia Alba
2. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Arad Arad Arad
3. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Argeș Pitești Argeș
4. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Bacău Bacău Bacău
5. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Bihor Oradea Bihor
6. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud
7. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Botoșani Botoșani Botoșani
8. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Brașov Brașov Brașov
9. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Brăila Brăila Brăila
10. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Buzău Buzău Buzău
11. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin
12. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Călărași Călărași Călărași
13. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Cluj Cluj-Napoca Cluj
14. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Constanța Constanța Constanța
15. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Covasna Sfîntu Gheorghe Covasna
16. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Dîmbovița Tîrgoviște Dîmbovița
17. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Dolj Craiova Dolj
18. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Galați Galați Galați
19. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Giurgiu Giurgiu Giurgiu
20. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Gorj Tîrgu Jiu Gorj
21. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
22. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Hunedoara Deva Hunedoara
23. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Ialomița Slobozia Ialomița
24. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Iași Iași Iași
25. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Maramureș Baia Mare Maramureș
26. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
27. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Mureș Tîrgu Mureș Mureș
28. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Neamț Piatra-Neamț Neamț
29. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Olt Slatina Olt
30. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Prahova Ploiești Prahova
31. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Satu Mare Satu Mare Satu Mare
32. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Sălaj Zalău Sălaj
33. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Sibiu Sibiu Sibiu
34. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Suceava Suceava Suceava
35. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Teleorman Alexandria Teleorman
36. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Timiș Timișoara Timiș
37. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Tulcea Tulcea Tulcea
38. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Vaslui Vaslui Vaslui
39. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Vîlcea Rîmnicu-Vîlcea Vîlcea
40. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Vrancea Focșani Vrancea
41. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului București București -

Obiectul de activitate:

 • introducerea și ținerea la zi a cadastrului funciar general, pentru toate categoriile de deținători;
 • întocmirea de studii, proiecte de organizare și documentații privind amenajarea terenurilor agricole și folosirea rațională a fondului funciar pe zone naturale și la nivelul județului;
 • reglementarea folosințelor agricole, potrivit legii;
 • coordonarea activității topografice și cartografice la nivelul județului;
 • organizarea fondului de date județean privind activitatea de geodezie, cartografie și cadastru funciar.


Anexa Nr. 4

Lista
inspectoratelor pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară, denumirea, sediul și obiectul de activitate
Nr. crt. Denumirea unității
Sediul
localitatea județul
1. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Alba Alba Iulia Alba
2. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Arad Arad Arad
3. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Argeș Pitești Argeș
4. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Bacău Bacău Bacău
5. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Bihor Oradea Bihor
6. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud
7. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Botoșani Botoșani Botoșani
8. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Brașov Brașov Brașov
9. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Brăila Brăila Brăila
10. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Buzău Buzău Buzău
11. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin
12. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Călărași Călărași Călărași
13. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Cluj Cluj-Napoca Cluj
14. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Constanța Constanța Constanța
15. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Covasna Sfîntu Gheorghe Covasna
16. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Dîmbovița Tîrgoviște Dîmbovița
17. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Dolj Craiova Dolj
18. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Galați Galați Galați
19. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Giurgiu Giurgiu Giurgiu
20. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Gorj Tîrgu Jiu Gorj
21. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
22. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Hunedoara Deva Hunedoara
23. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Ialomița Slobozia Ialomița
24. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Iași Iași Iași
25. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Maramureș Baia Mare Maramureș
26. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
27. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Mureș Tîrgu Mureș Mureș
28. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Neamț Piatra-Neamț Neamț
29. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Olt Slatina Olt
30. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Prahova Ploiești Prahova
31. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Satu Mare Satu Mare Satu Mare
32. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Sălaj Zalău Sălaj
33. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Sibiu Sibiu Sibiu
34. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Suceava Suceava Suceava
35. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Teleorman Alexandria Teleorman
36. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Timiș Timișoara Timiș
37. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Tulcea Tulcea Tulcea
38. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Vaslui Vaslui Vaslui
39. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Vîlcea Rîmnicu Vîlcea Vîlcea
40. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Vrancea Focșani Vrancea
41. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară București București -

Obiectul de activitate:

 • organizează, îndrumă, controlează și răspunde, în mod unitar, de activitatea de protecție a plantelor, aplicarea tratamentelor fitosanitare și carantină fitosanitară în toate sectoarele agriculturii (de stat, cooperatist, privat);
 • întocmește cartarea buruienilor, determină rezerva biologică de agenți patogeni și dăunători, stabilind planul de aprovizionare cu pesticide și alte mijloace de combatere, cu utilaje și echipamente;
 • execută activitatea de inspecție și expertiză fitosanitară, pentru combaterea tuturor dăunătorilor, bolilor și buruienilor în culturile agricole și în depozite;
 • organizează, îndrumă și controlează activitatea de testare biologică a pesticidelor în loturi de verificare și demonstrative și adaptarea tehnologiilor, metodicilor și recomandărilor la condițiile specifice județului;
 • asigură controlul calității pesticidelor, al reziduurilor de pesticide din produsele agricole vegetale și al eficacității tratamentelor aplicate, precum și al randamentului utilajelor.


Anexa Nr. 5

Lista
inspectoratelor pentru calitatea semințelor și materialului săditor, denumirea, sediul și obiectul de activitate
Nr. crt. Denumirea unității
Sediul
localitatea județul
1. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Alba Alba Iulia Alba
2. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Arad Arad Arad
3. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Argeș Pitești Argeș
4. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Bacău Bacău Bacău
5. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Bihor Oradea Bihor
6. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud
7. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Botoșani Botoșani Botoșani
8. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Brașov Brașov Brașov
9. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Brăila Brăila Brăila
10. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Buzău Buzău Buzău
11. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin
12. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Călărași Călărași Călărași
13. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Cluj Cluj-Napoca Cluj
14. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Constanța Constanța Constanța
15. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Covasna Sfîntu Gheorghe Covasna
16. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Dîmbovița Tîrgoviște Dîmbovița
17. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Dolj Craiova Dolj
18. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Galați Galați Galați
19. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Giurgiu Giurgiu Giurgiu
20. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Gorj Tîrgu Jiu Gorj
21. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
22. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Hunedoara Deva Hunedoara
23. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Ialomița Slobozia Ialomița
24. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Iași Iași Iași
25. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Maramureș Baia Mare Maramureș
26. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
27. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Mureș Tîrgu Mureș Mureș
28. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Neamț Piatra-Neamț Neamț
29. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Olt Slatina Olt
30. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Prahova Ploiești Prahova
31. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Satu Mare Satu Mare Satu Mare
32. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Sălaj Zalău Sălaj
33. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Sibiu Sibiu Sibiu
34. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Suceava Suceava Suceava
35. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Teleorman Alexandria Teleorman
36. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Timiș Timișoara Timiș
37. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Tulcea Tulcea Tulcea
38. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Vaslui Vaslui Vaslui
39. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Vîlcea Rîmnicu Vîlcea Vîlcea
40. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Vrancea Focșani Vrancea
41. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor București București -

Obiectul de activitate:

 • controlul calității semințelor și materialului săditor în toate fazele de producere, condiționare și de folosire în procesul de producție;
 • verificarea în laborator a valorii culturale a semințelor;
 • eliberarea certificatelor de puritate biologice și a buletinelor de analiză a valorii culturale.


Anexa Nr. 6

Lista
oficiilor de studii pedologice și agrochimice, denumirea, sediul și obiectul de activitate
Nr. crt. Denumirea unității
Sediul
localitatea județul
1. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Alba Alba Iulia Alba
2. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Arad Arad Arad
3. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Argeș Pitești Argeș
4. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Bacău Bacău Bacău
5. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Bihor Oradea Bihor
6. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Botoșani Botoșani Botoșani
7. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Brașov Brașov Brașov
8. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Brăila Brăila Brăila
9. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Buzău Buzău Buzău
10. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Călărași Călărași Călărași
11. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Cluj Cluj-Napoca Cluj
12. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Constanța Constanța Constanța
13. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Dîmbovița Tîrgoviște Dîmbovița
14. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Dolj Craiova Dolj
15. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Galați Galați Galați
16. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Giurgiu Giurgiu Giurgiu
17. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Gorj Tîrgu Jiu Gorj
18. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
19. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Hunedoara Deva Hunedoara
20. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Ialomița Slobozia Ialomița
21. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Iași Iași Iași
22. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Maramureș Baia Mare Maramureș
23. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
24. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Mureș Tîrgu Mureș Mureș
25. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Neamț Piatra-Neamț Neamț
26. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Olt Slatina Olt
27. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Prahova Ploiești Prahova
28. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Satu Mare Satu Mare Satu Mare
29. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Sălaj Zalău Sălaj
30. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Sibiu Sibiu Sibiu
31. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Suceava Suceava Suceava
32. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Teleorman Alexandria Teleorman
33. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Timiș Timișoara Timiș
34. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Tulcea Tulcea Tulcea
35. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Vaslui Vaslui Vaslui
36. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Vîlcea Rîmnicu Vîlcea Vîlcea
37. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Vrancea Focșani Vrancea

Obiectul de activitate:

Efectuează studii pedologice, agrochimice, pedohidrologice și geotehnice, inclusiv analiza de laborator pentru soiuri, sedimente, ape, îngrășăminte și plante, după cum urmează:

 • studii pedologice pentru organizarea producției agricole;
 • studii pedoameliorative și hidrofizice pentru proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare;
 • studii agrochimice și analize de sol-plantă și îngrășăminte pentru elaborarea planurilor de fertilizare;
 • studii de poluare a solului și apei de irigații pentru supravegherea stării de calitate a acestora.


Anexa Nr. 7

Lista
întreprinderilor de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor din subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător care trec în subordinea directă a direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene
Nr. crt. Denumirea întreprinderii
Sediul
Organul căruia îi sunt subordonate
localitatea județul
1. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Alba Alba Iulia Alba Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
2. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Argeș Pitești Argeș Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
3. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Bihor Oradea Bihor Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
4. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
5. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
6. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Covasna Sfîntu Gheorghe Covasna Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
7. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Dîmbovița Tîrgoviște Dîmbovița Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
8. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Harghita Miercurea-Ciuc Harghita Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
9. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Hunedoara Deva Hunedoara Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
10. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Maramureș Baia Mare Maramureș Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
11. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Neamț Piatra-Neamț Neamț Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
12. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Suceava Suceava Suceava Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător


Anexa Nr. 8

Funcții
de conducere în cooperativele agricole cooperatiste
Denumirea funcției Nivel studii Nivel gradații Clasa de salarizare la nivelul de bază
Gradul de salarizare
I II III
Inginer șef S - 31 33 31
Contabil șef S - 33 32 30
Șef de fermă sau alte subunități asimilate S 6 27 26 25
Responsabil economic fermă, sectoare sau alte subunități asimilate S 6 25 21 22


Hotărâre privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimică și petrochimică

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Personalul care este în activitate de la locurile de muncă cu condiții deosebite din unitățile Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice, conform listei-anexe la prezenta hotărâre, beneficiază de încadrare în grupa I de muncă în vederea pensionării, pe întreaga perioadă lucrată, potrivit prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990.

Art. 2. - Personalul care este în activitate din unitățile de profil, aparținând Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice, necuprins în grupa I de muncă prin reglementările în vigoare, beneficiază de încadrarea în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării, pe întreaga perioadă lucrată după data de 18 martie 1969.

Categoriile de personal care, potrivit sarcinilor și atribuțiilor de serviciu, pot beneficia de această prevedere, se stabilesc de Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice, proporțional cu timpul efectiv lucrat în condiții deosebite.

Art. 3. - Art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990 se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 mai 1990 | Nr. 559.


Anexă

Lista
locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale din unitățile subordonate Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice
Grupa I
 1. Fabricarea și utilizarea industrială a săpunurilor de plumb și a stabilizatorilor pe bază de plumb; fabricarea stearatului de plumb pe bază de litargă; a naftenaților metalici; îmbrăcarea (decojirea) furtunurilor cu manta de plumb, fabricarea cărbunelui activ.
 2. Etilarea benzinei și verificarea cifrei oceanice la benzina etilată în rafinării și baze petroliere.
 3. Rafinații cu acid sulfuric în industria de prelucrare a țițeiului.
 4. Dozarea manuală a negrului de fum și pigmenților, prepararea pastei cu negru de fum și pigmenți la vopsirea fibrelor sintetice, granulelor de polietilenă și polistiren.
 5. Instalația bitum - fabricare, ambalare, depozitare; prepararea mixturilor asfaltice.
 6. Fabricarea izopropilbenzenului, alchilfenolului, orotsecundar-butilfenolului, preparare catalizatori, depozit rampe încărcare fenol și cumil-fenol; fabricarea fenolului și a acetonei din izopropilbenzen; solvenți clorurați; alchilamine, alchilenamine.
 7. Fabricarea acidului diclorfenoxiacetic, paragelului și aditivilor polifuncționali pentru uleiuri minerale (toate fazele); laboratoarele de cercetare și stațiile de epurarea apelor reziduale.
 8. Fabricarea acidului azotic concentrat, acizilor sulfonitrici, denitrarea și concentrarea acidului sulfuric, hidrazinei, precum și separarea izomerilor, manipularea și prelucrarea nitro și aminoderivaților.
 9. Turnarea și prelucrarea cauciucurilor poliuretanice; injectarea sumelor poliuretanice; manipularea și dozarea manuală a izocianaților.
 10. Fabricarea formaldehidei, paraformaldehidei și a produsului ampora.
 11. Instalații de fabricarea rezorcinei, anioniților cu clordimetileter (inclusiv laboratoarele de cercetare), rășinilor sintetice epoxidice, fenolformaldehidice, melamino-formaldehidice, nitrocelulozice și poliuretanice - fabricare, condiționare.
 12. Instalații de fabricare și ambalare anhidridă ftalică și maleică.
 13. Instalații de fabricarea superfosfatului și hidrosulfitului de sodiu.
 14. Instalații de fabricare: polietilenă, oxid de etilenă, modificatori, alfametilstiren.
 15. Instalații de fabricarea acidului adipic și poliamidelor, precum și polinitrilacrilului.
 16. Personalul care execută operații periculoase la fabricarea, manipularea și transportul produselor explozive, laboratoare produse speciale, fitil Bikford, probe, recepție produse speciale (poligoane); obținerea explozivilor pe cale experimentală în laboratoarele de cercetare.
 17. Fabricarea acetilenei din carbid și din gaz metan, acidului formic și acidului oxalic.
 18. Fabricarea pulberilor metalice din deșeuri, confecționat recipienți din poliesteri armați cu fibră de sticlă, emailare recipienți prin pulverizare.