Monitorul Oficial 88/1992: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search
m (A protejat "Monitorul Oficial 88/1992": Migrat la civvic.ro ([edit=sysop] (indefinit)))
(Migrat la civvic.ro)
 
Linia 1: Linia 1:
 +
{{MigrationWarning}}
 
__FORCETOC__
 
__FORCETOC__
 
[[Category:Monitorul Oficial|*1992 0088]]
 
[[Category:Monitorul Oficial|*1992 0088]]

Versiunea curentă din 4 ianuarie 2013 11:34

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0088 - Partea I - Sâmbătă, 9 mai year::1992

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind înființarea Centrului de Calcul Electronic al Ministerului Finanțelor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Centrul de Calcul Electronic al Ministerului Finanțelor, prin reorganizarea Centrului de Calcul Electronic al Sistemului Financiar-Bancar, unitate cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Finanțelor.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Centrului de calcul îl constituie realizarea într-o concepție unitară a informatizării problematicii financiare și a dotării cu tehnică de calcul la nivelul Ministerului Finanțelor și unităților subordonate acestuia.

Art. 3. - Centrul de calcul electronic se încadrează în grupa a IV-a de ramuri, gradul I de organizare și funcționează ca unitate bugetară cu un număr de 227 posturi, la data înființării.

Personalul de conducere și de specialitate va fi salarizat potrivit anexei VI, capitolul I C din Legea nr. 57/1974 republicată, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Personalul care trece de la o unitate la alta, în cadrul măsurilor de înființare și organizare prevăzute de prezenta hotărâre, se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 4. - Activitățile de realizare a lucrărilor de informatizare pentru alte unități din sistemul financiar-bancar trec în sistemele de execuție proprii, pe măsura creării condițiilor tehnico-organizatorice necesare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 1991.

Încasările din aceste prestații se fac venit la bugetul statului.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1990 ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

Art. 6. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1731/1970, precum și orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 iulie 1990 | Nr. 783.


Hotărâre privind recunoașterea înființării unor camere de comerț și industrie teritoriale județene

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se recunoaște înființarea camerelor de comerț și industrie teritoriale în județele menționate în anexa la prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 23 iulie 1990 | Nr. 799.


Anexă

 • Camera de Comerț și Industrie a județului Alba
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Arad
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Cluj
 • Camera de Comerț, Industrie și de Navigație a județului Constanța
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Dîmbovița
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Gorj
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Iași
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Neamț
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Prahova
 • Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Teleorman
 • Camera de Comerț și Industrie teritorială Timișoara
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Botoșani
 • Camera de Comerț și Industrie teritorială Brașov
 • Camera de Comerț și Industrie Galați
 • Camera de Comerț și Industrie Călărași
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Argeș
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Satu Mare
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Vîlcea
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Vrancea
 • Camera de Comerț și Industrie a județul Brăila
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Buzău
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Bacău
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Bihor
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Dolj
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Bistrița-Năsăud
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Sălaj
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Mehedinți
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Ialomița
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Maramureș
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Tulcea
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Suceava
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Sibiu
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Vaslui
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Covasna
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Mureș
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Olt
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Harghita
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Giurgiu
 • Camera de Comerț și Industrie a județului Caraș-Severin.


Hotărâre privind schimbarea denumirii unei unități de cercetări agricole

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pe data prezentei hotărâri Stațiunea de Cercetări Agricole Albota cu sediul în comuna Albota, județul Argeș, din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice, își schimbă denumirea în Stațiunea de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Pitești, cu sediul în municipiul Pitești, județul Argeș.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 25 iulie 1990 | Nr. 815.


Hotărâre privind modificarea componenței comisiei de recepție pentru obiectivul de investiții „Canal Magistral Siret-Bărăgan etapa I”, județul Vrancea

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă modificarea componenței comisiei de recepție pentru obiectivul de investiții „Canal Magistral Siret-Bărăgan etapa I” - județul Vrancea, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 191/1988, în sensul că președinte al comisiei de recepție se numește domnul Valeriu Eugen Pop, ministru al Ministerului Mediului, vicepreședinte domnul Popovici Mihai, director al Direcției Apelor Siret, iar ca membru domnul Tecuci Ion, șef secție la Institutul de Cercetări și Proiectări pentru Gospodărirea Apelor.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 27 iulie 1990 | Nr. 872.


Hotărâre privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comunicațiilor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri se înființează Ministerul Comunicațiilor, ca organ central al administrației de stat, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor.

Art. 2. - Ministerul Comunicațiilor aplică strategia dezvoltării și politica economică a Guvernului României în domeniul poștelor (corespondență, mandate, mesagerii) și telecomunicații (telefon, telegraf, radioficare, radiodifuziune, televiziune etc.).

Art. 3. - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Comunicațiilor are următoarele atribuții și sarcini principale:

a) elaborează strategia dezvoltării comunicațiilor pe plan național și conectarea la sistemul mondial, urmărește satisfacerea cerințelor unităților economice și ale populației în domeniul comunicațiilor în condiții de competitivitate, calitate și eficiență;
b) acordă sau participă la acordarea de licențe și autorizații pentru serviciile de comunicații deschise concurenței;
c) asigură prin regii autonome de comunicații, ca serviciile și prestațiile pentru care sunt acordate drepturi speciale de rezervare (poșta, telefonia vocală publică, telegrafia, inclusiv serviciul telex, circuite închiriate de telecomunicații) și care au rol social ca servicii publice, să se dezvolte și să se modernizeze pe întreg teritoriul țării;
d) inițiază și aprobă norme și reglementări vizând serviciile de comunicații cu valoare adăugată, deschise concurenței: transmisii de date, videotext, radiotelefonie celulară mobilă, televiziune prin cablu, antene mici de comunicații speciale prin satelit, curier internațional accelerat de poștă, mesagerie electronică, rețele de comunicații între calculatoare, rețele închise ale unor organizații etc., prin care să se asigure condiții de concurență loială, echitabilă și reglementată, evitând crearea de monopoluri în aceste activități;
e) promovează politica generală de dezvoltare și modernizare a comunicațiilor, asigură gestionarea fondurilor valutare de la buget în acest sens, urmărind îndeplinirea rolului social al serviciilor de bază;
f) urmărește aplicarea legislației de poștă și telecomunicații, precum și a înțelegerilor internaționale, din acest domeniu, la care România este parte;
g) organizează, participă sau, după caz, colaborează la acțiunile de promovare și dezvoltare a relațiilor cu alte state sau cu organisme internaționale în domeniul comunicațiilor;
h) sprijină formarea și perfecționarea profesională a personalului care acționează în domeniul comunicațiilor;
i) asigură gestiunea spectrului de frecvență radioelectronică pe teritoriul României, resursă naturală limitată, bun al întregii omenirii.

Art. 4. - Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor este cea prevăzută în anexă, cu un număr maxim de 80 posturi, din care 11 posturi sunt prevăzute pentru personalul administrativ și muncitor. Ministerul va fi condus de un ministru și de un subsecretar de stat și are două posturi de consilier.

Art. 5. - În structura organizatorică a ministerului funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri cu un număr de personal, după cum urmează:

 • direcția generală - cu minimum 15 persoane
 • direcția - cu minimum 10 persoane
 • serviciul - cu minimum 5 persoane
 • biroul - cu minimum 3 persoane.

Numărul posturilor de inginer (economist) principal I este de cel mult 10%, cel de inginer (economist) principal II de cel mult 15%, iar cel de inspector general de cel mult 10% din numărul total de personal cu studii superioare.

Art. 6. - Structura organizatorică, atribuțiile și sarcinile direcțiilor generale se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor.

Art. 7. - Ministerul Comunicațiilor coordonează, pentru activitatea specifică, Regia Autonomă Rom-Post-Telecom, precum și Institutul de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Telecomunicații, Centrul de Calcul pentru Poștă și Telecomunicații și Centrul de Perfecționare a Lucrătorilor din Poștă și Telecomunicații, care urmează să se organizeze conform legii.

Art. 8. - Pentru conducerea activității Ministerului Comunicațiilor se constituie un consiliu de administrație, format din 9 persoane și un colegiu de conducere format din 21 persoane conduse de ministru, în calitate de președinte al acestora, componența stabilindu-se prin ordin al ministrului, potrivit legii.

Art. 9. - Toate activitățile operative de întreținere și exploatare a mijloacelor de poștă și telecomunicații, de decontări interne și internaționale, se vor prelua de către regia autonomă din domeniul comunicațiilor. Activitățile, activul și pasivul care se preiau sau se predau unităților nou înființate, se stabilesc pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 10. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicațiilor se va face conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa VI, cap. A, nota I și art. 172 alin. (5).

Art. 11. - Ministerul Comunicațiilor va utiliza în parcul propriu de transport un număr de 5 autovehicule.

Art. 12. - Personalul care trece de la fostul Minister al Poștelor și Telecomunicațiilor la Ministerul Comunicațiilor se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul transferat în interesul serviciului la alte unități sau trecut în cadrul Ministerului Comunicațiilor sau în unitățile acestuia în funcții cu niveluri de salarizare mai mici beneficiază de salariul tarifar avut, sporul și indemnizația de conducere, după caz, timp de 3 luni după intrarea în vigoare a noii structuri organizatorice.

De aceleași drepturi beneficiază și personalul care este menținut în activitate, în mod excepțional, în Ministerul Comunicațiilor sau în unitățile acestuia peste numărul de posturi aprobat.

Art. 13. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Comunicațiilor vor lua măsuri pentru introducerea modificărilor corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 30 iulie 1990 | Nr. 879.


Anexă

MO88.jpg

Structura organizatorică a direcțiilor generale și a celorlalte compartimente se elaborează de Ministerul Comunicațiilor cu avizul ministrului muncii și protecției sociale și se aprobă de ministrul de stat.


Hotărâre privind organizarea și atribuțiile Ministerului Agriculturii și Alimentației

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 august 1990 se înființează Ministerul Agriculturii și Alimentației, ca organ central al administrației de stat, cu personalitate juridică.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii și Alimentației elaborează și aplică strategia dezvoltării și politica economică a Guvernului României în domeniile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Agriculturii și Alimentației are următoarele atribuții și sarcini principale:

A. Orientări și direcții de bază în organizarea și dezvoltarea agriculturii și alimentației

a) elaborarea strategiei de dezvoltare a agriculturii și alimentației în concordanță cu politica generală de așezare pe baze noi a structurilor economice, care să răspundă cerințelor economiei de piață și care să asigure obținerea produselor agricole și alimentare la nivelul cerințelor economiei naționale și populației;

b) aplicarea fermă a principiului descentralizării prin transformarea și apropierea factorilor decizionali de unitățile economice, promovarea și folosirea valorilor materiale și umane în contextul unei largi autonomii economice și financiare a unităților;

c) sprijinirea procesului de privatizare și al liberei inițiative, prin acordarea de competențe, drepturi și răspunderi depline conducerilor de unități și producătorilor agricoli, în scopul dezvoltării activităților de producere de bunuri și produse agricole și alimentare, al comercializării acestora și extinderii serviciilor;

d) elaborarea și aplicarea programelor de modernizare tehnică și tehnologică în vederea sporirii randamentelor și producțiilor, ridicării calității produselor agricole și alimentare și creșterii competitivității acestora pe piața internă și externă;

e) sprijinirea afirmării și promovării valorilor autentice și a competenței profesionale, în special a tineretului, printr-un larg proces de formare și pregătire managerială a acestuia, de angrenare directă în noile valențe și structuri impuse de principiile și legile economiei de piață.

B. În domeniul producției vegetale

a) răspunde de îndeplinirea sarcinilor privind dezvoltarea agriculturii și obținerea unor producții sporite de cereale și plante tehnice, sigure și stabile; crearea de noi soiuri și hibrizi de plante cu potențial de producție ridicat și rezistente la intemperii;

b) ia măsuri și răspunde de evidența și folosirea rațională a tuturor terenurilor agricole, indiferent de posesor; asigură coordonarea lucrărilor agropedoameliorative care să ducă la creșterea potențialului de producție al pământului; controlează și răspunde de scoaterea terenurilor din producția agricolă vegetală pentru nevoile economiei, urmărind ca aceasta să se facă cu respectarea strictă a prevederilor legii;

c) coordonează activitatea geodezică-topografică din întreaga țară, cu excepția celei îndeplinite de Ministerul Apărării Naționale, care se execută în colaborare; organizează cadastrul funciar; asigură aplicarea în teren a organizării teritoriului și asolamentelor pe întreaga suprafață a țării;

d) recomandă zonarea producției de cereale, leguminoase, plante tehnice, legume, a plantațiilor de vii și pomi, potrivit condițiilor pedoclimatice și social-economice din fiecare zonă și microzonă; asigură repartizarea teritorială a soiurilor și hibrizilor pentru toate plantele de cultură, ia măsuri și asigură crearea de noi soiuri și hibrizi de plante, elaborează tehnologii unitare de producție pentru toate culturile, împreună cu Academia de Științe Agricole și Silvice și institutele de cercetare de profil;

e) organizează și ia măsuri ca unitățile agricole și alți producători să realizeze producțiile de cereale, leguminoase, plante tehnice și furajere, legume și fructe, precum și alte produse agricole vegetale necesare economiei și răspunde de activitatea de preluare și livrare a acestora la unitățile beneficiare și alți cumpărători;

f) organizează, prin unitățile de cercetare și alte unități specializate din subordinea sa, producerea semințelor și a materialului săditor, urmărește și răspunde de asigurarea cu sămânță și material săditor a nevoilor întregii agriculturi, precum și de calitatea acestora;

g) elaborează măsuri pentru protecția plantelor și norme de carantină fitosanitară; îndrumă acțiunile de combaterea bolilor și dăunătorilor și controlează aplicarea lor de către producători; avizează asupra producerii și utilizării insecticidelor, fungicidelor și erbicidelor;

h) asigură și ia măsuri de organizare a executării lucrărilor agricole în perioadele optime, de respectare a normelor tehnologice, folosirea cu eficiență a parcului de tractoare și mașini agricole;

i) stabilește sisteme de tractoare, mașini agricole și utilaje necesare mecanizării proceselor de producție din agricultură; omologhează și ia măsuri pentru introducerea lor în producția agricolă vegetală stabilind norme de folosire, întreținere și reparare a acestora.

C. În domeniul zootehniei

a) recomandă zonarea speciilor și raselor de animale potrivit cu condițiile naturale, social-economice din fiecare zonă și microzonă; urmărește aplicarea acesteia; elaborează împreună cu unitățile de cercetare de profil tehnologii și directive de producție pentru toate speciile și categoriile de animale și urmărește respectarea și aplicarea acestora;

b) organizează și ia măsuri ca unitățile agricole și alți producători să realizeze producțiile de carne, lapte, ouă, lână și alte produse agricole animale, necesare economiei;

c) organizează și îndrumă acțiunile privind reproducția și selecția animalelor, ameliorarea unor rase și crearea de noi rase și hibrizi care să asigure o producție sporită pe baza celor mai recente rezultate ale biologiei aplicate și ingineriei genetice;

d) îndrumă acțiunile de combatere a bolilor și controlează aplicarea lor, exercită atribuțiile serviciului sanitar veterinar de stat și ale inspecției de stat sanitare veterinare și răspunde de prevenirea și combaterea epizootiilor; organizează producerea materialelor biologice și avizează folosirea preparatelor biologice și a medicamentelor de uz zooveterinar;

e) organizează, îndrumă și controlează pescuitul în Marea Neagră și în oceane, piscicultura și pescuitul în apele interioare și ia măsuri de protecție a fondului piscicol, în toate bazinele piscicole, potrivit legii;

f) urmărește asigurarea unei baze furajere echilibrate pentru toate speciile și categoriile de animale și ia măsuri pentru întreținerea și exploatarea rațională a pășunilor și fânețelor naturale, de stabilire a unei structuri optime a plantelor de nutreț cultivate, de aplicarea tehnologiilor stabilite pentru acestea și de realizare a furajelor concentrate.

D. În domeniul îmbunătățirilor funciare și lucrărilor agroameliorative

a) asigură și răspunde de executarea în termenele stabilite a lucrărilor de irigații, desecări și combaterea degradării solului;

b) asigură realizarea programelor de ameliorare a fondului funciar prin studii, cercetare, proiectare și executarea lucrărilor de irigații, desecări și combaterea eroziunii solului în sisteme și amenajări locale și exploatarea suprafețelor amenajate pentru irigații, desecări și combaterea eroziunii solului;

c) asigură asistența tehnică în proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare; organizează și asigură exploatarea și întreținerea sistemelor de irigații și amenajări locale;

d) răspunde de realizarea sarcinilor ce-i revin cu privire la apărarea terenurilor agricole împotriva inundațiilor și ghețurilor.

E. În domeniul alimentației

a) asigură și răspunde de dezvoltarea continuă a activității de industrializare a produselor agricole, valorificarea superioară a materiilor prime agricole, diversificarea sortimentelor de produse alimentare și îmbunătățirea calității acestora în scopul satisfacerii nevoilor de consum ale populației;

b) elaborează studii, prognoze și programe de dezvoltare ale industriei alimentare, ținând seama de orientările și tendințele pe plan mondial ale progresului tehnic și de folosire în condiții de eficiență a capacităților de producție;

c) răspunde de asigurarea producției de carne și preparate din carne, lapte și produse lactate, ulei, zahăr și produse zaharoase, făină, pâine și alte produse de panificație, preparate din pește, vin, bere și alte băuturi alcoolice, conserve de carne, pește, legume și fructe, semiconserve de legume, sucuri, tutun și țigarete.

F. În domeniul contractării produselor vegetale și animale și constituirii fondului de cereale, formarea și păstrarea rezervei de stat de produse agroalimentare

a) ia măsuri și răspunde de contractarea și preluarea, pe bază de contracte prin unitățile sale, a produselor agricole vegetale și animale și de constituirea fondului de stat de cereale, leguminoase boabe și semințe oleaginoase;

b) asigură și răspunde de recepționarea, depozitarea, condiționarea și păstrarea cerealelor, leguminoaselor boabe și semințelor oleaginoase;

c) controlează și ia măsuri pentru respectarea normelor privind transportul și comercializarea cerealelor;

d) asigură și răspunde de formarea și păstrarea rezervei de stat de produse agroalimentare în care scop întocmește nomenclatoarele, nivelurile, stocurile minime anuale și de perspectivă, termenele de păstrare la astfel de produse și emite norme tehnice cu privire la rezerva de stat.

G. Alte atribuții

a) coordonează și îndrumă direct și prin Academia de Științe Agricole și Silvice activitatea de cercetare și proiectare din unitățile subordonate; urmărește rezultatele cercetării științifice și valorificarea acestora în producție; se preocupă de introducerea progresului tehnic, științific și economic în toate unitățile subordonate și editează publicații și lucrări privitoare la problemele de producție, știință și tehnică și organizează acțiuni de propagandă specifice agriculturii;

b) organizează și coordonează activitatea de export-import și de cooperare cu alte țări în domeniul agriculturii; asigură aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale privitoare la activitatea din domeniul său și controlează îndeplinirea obligațiilor ce decurg din acestea;

c) coordonează activitatea de aprovizionare tehnico-materială de exploatare și întreținere a mijloacelor de transport;

d) organizează evidența cadrelor cu studii superioare agricole și sprijină acțiunile de pregătire și perfecționare a tuturor categoriilor de specialiști agricoli;

e) stabilește norme și normative de muncă și personal specifice domeniului agriculturii și alimentației, precum și măsuri cu privire la protecția muncii și îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale personalului din unitățile din subordine;

f) stabilește măsuri și răspunde de respectarea reglementărilor legale, privind protejarea mediului înconjurător;

g) inițiază și promovează sau avizează, după caz, proiecte de acte normative și alte norme și reglementări;

h) urmărește aplicarea legislației din domeniul agriculturii și alimentației, precum și a altor reglementări și ia măsuri de sancționare sau trimitere în fața instituțiilor de drept, după caz, a celor care se fac vinovați de nerespectarea acestora, urmărind, totodată, recuperarea eventualelor prejudicii aduse unităților;

i) îndeplinește orice alte atribuții ce îi revin din reglementările legale, ca organ al administrației de stat pentru agricultură și alimentație.

Art. 4. - Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii și Alimentației este cea prevăzută în anexa nr. 2 cu un număr maxim de 900 posturi, exclusiv demnitarii.

Aparatul funcțional al Ministerului Agriculturii și Alimentației va avea un număr maxim de 355 persoane, din care numărul maxim de posturi de conducere, exclusiv demnitarii, va fi de maximum 20%, din totalul personalului.

În numărul maxim aprobat pentru aparatul funcțional nu se include personalul aferent executării activității de deservire și muncitorii, în număr maxim de 60 persoane.

Departamentele se vor organiza în limita a maximum 170 de posturi; majorarea numărului aprobat se va putea face în cazuri temeinic justificate, pentru buna desfășurare a activității cu până la maximum 5%, de ministrul agriculturii și alimentației. Majorarea numărului de posturi peste acesta se aprobă de ministrul de stat, la propunerea conducerii departamentului, cu avizul ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 5. - Structura organizatorică a departamentelor se elaborează de Ministerul Agriculturii și Alimentației cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și se aprobă de ministrul de stat.

Art. 6. - În cadrul structurilor organizatorice ale ministerului, departamentelor și Academiei de Științe Agricole și Silvice se pot constitui divizii, direcții și servicii cu un număr minim de personal astfel:

 • divizii (direcții generale) cu minimum 15 persoane;
 • direcții cu minimum 10 persoane;
 • servicii cu minimum 3 persoane.

Art. 7. - Numărul posturilor de inginer (economist) principal I - va fi de cel mult 10%, cel de inginer (economist) principal II - 15%, iar cel de inspector general va fi de cel mult 10% din numărul total de persoane cu studii superioare.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii și Alimentației este condus de ministru, ajutat de un secretar de stat și un subsecretar de stat, iar departamentele sunt conduse de secretari de stat - șefi de departamente; fiecare departament poate avea și câte un subsecretar de stat.

În cazuri temeinic justificate, ministrul de stat coordonator, la propunerea ministrului agriculturii și alimentației va putea, prin excepție, să aprobe și al doilea subsecretar de stat la unele departamente.

Art. 9. - Pentru conducerea activității Ministerului Agriculturii și Alimentației, se constituie consiliul de administrație și colegiul de conducere conduse de ministru, în calitate de președinte al acestora, care se organizează și funcționează potrivit legii.

Art. 10. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Alimentației și a departamentelor se va face conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa nr. VI.

Directorii diviziilor vor fi salarizați la nivelul directorului general, respectiv directorului general adjunct, conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa nr. VI, cap. A, poz. 1-2.

Art. 11. - Ministerul Agriculturii și Alimentației are în subordine și coordonare directă unitățile economice autonome și celelalte unități prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 12. - Structura organizatorică a unităților economice autonome se elaborează și se aprobă de Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale iar pentru celelalte unități structurile organizatorice se elaborează de acestea și se aprobă de ministrul agriculturii și alimentației.

Nivelurile de salarizare pentru personalul unităților economice autonome și celorlalte unități coordonate direct de Ministerul Agriculturii și Alimentației se vor aproba de consiliile de administrație ale acestora cu avizul ministrului agriculturii și alimentației, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13. - Institutele de cercetare, cercetare-producție și de studii și proiectări, stațiunile de cercetări agricole sunt coordonate pe linia realizării temelor și programelor de cercetare de Academia de Științe Agricole și Silvice.

Art. 14. - Academia de Științe Agricole și Silvice, ca organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației răspunde împreună cu institutele și stațiunile de cercetări și de cercetare- producție, de realizarea programelor și temelor de cercetare, de asigurarea întregii agriculturi cu semințe necesare de cereale, plante tehnice, leguminoase pentru boabe, plante furajere, legume și cartofi, material săditor viticol și pomicol și animale de reproducție.

Art. 15. - Activitățile, activul și pasivul, care se preiau sau se predau organelor centrale și unităților prevăzute în hotărâre, se stabilesc pe bază de protocol, încheiat în termen de 30 de zile de la data apariției prezentei hotărâri.

Art. 16. - Ministerul Agriculturii și Alimentației va utiliza în parcul propriu de transport un număr de 12 autovehicule.

Parcul de autovehicule al departamentelor, Academiei de Științe Agricole și Silvice, unităților economice autonome și celorlalte unități subordonate direct Ministerului Agriculturii și Alimentației se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 17. - Departamentele, unitățile economice autonome și celelalte unități coordonate de Ministerul Agriculturii și Alimentației se vor organiza, în termen de 60 de zile, cu statut propriu și autonomie decizională prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 18. - Personalul care trece la Ministerul Agriculturii și Alimentației, sau alte unități, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în cadrul aceleiași instituții, în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la salariul tarifar avut, sporuri și indemnizații de conducere, după caz, timp de 3 luni după intrarea în vigoare a noii structuri organizatorice.

De aceleași drepturi beneficiază în mod excepțional și personalul care a fost menținut în activitate, pe aceeași durată, în Ministerul Agriculturii și Alimentației sau în unitățile acestuia, peste numărul de posturi aprobat.

Art. 19. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Art. 20. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 138 din 14 februarie 1990 privind structura organizatorică a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu excepția structurilor organizatorice referitoare la direcțiile generale economice, care rămân în vigoare încă 60 de zile, până la reorganizarea acestora în societăți și companii.

Art. 21. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 31 iulie 1990 | Nr. 884.


Anexa Nr. 1

Domenii de activitate
ale Ministerului Agriculturii și Alimentației
 • fond funciar, cadastru, pedologie și agrochimie;
 • producția agricolă vegetală și animală;
 • mecanizarea lucrărilor agricole, asimilări, reparații;
 • îmbunătățiri funciare și construcții în agricultură;
 • protecția plantelor;
 • prevenirea și combaterea bolilor la animale și sănătatea publică veterinară;
 • industrializarea produselor vegetale și animale și prepararea produselor alimentare;
 • producerea furajelor combinate;
 • contractarea, preluarea și comercializarea la intern și export a produselor vegetale și animale;
 • contractarea, preluarea și comercializarea la intern și export a produselor și preparatelor alimentare;
 • cercetarea, proiectarea și învățământul agricol și de industrie alimentară;
 • producția industrială, recondiționări în unități proprii, transporturi;
 • mica industrie și comercializarea produselor agricole și neagricole din unitățile agricole asociate;
 • dezvoltarea rurală, educația populației rurale;
 • protecția și sprijinul proprietarilor agricoli privați;
 • aprovizionarea tehnico-materială a unităților din agricultură și industria alimentară;
 • inspecția de stat și controlul calității proprii în domeniul agriculturii, sanitar-veterinare și alimentației;
 • alte activități specifice din agricultură și industria alimentară.


Anexa Nr. 2

Ministerul Agriculturii și Alimentației

MO88 2.jpg


Anexa Nr. 3

Organe economice autonome și alte unități
din subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației
I. Companii, societăți, trusturi, comisii
Subordonate direct ministerului
 • Compania Întreprinderilor de Aprovizionare
 • Comisia pentru Zona Montană
Prin Departamentul Producției Vegetale
 • Compania pentru Producerea și Valorificarea Legumelor și Fructelor
 • Trustul Inului, Cânepii și Bumbacului
 • Societatea Comercială de Cereale și Plante Tehnice
 • Compania Asociațiilor Horticole
 • Compania de Exploatare a Sistemelor de Irigații
Prin Departamentul Producției Animale
 • Trustul Sericiculturii
 • Compania pentru Producerea Nutrețurilor Combinate
Prin Departamentul Agriculturii de Stat
 • Compania „Delta Dunării”
 • Compania Întreprinderilor de Sere
 • Compania pentru Producerea și Valorificarea Porcilor
 • Compania de Producție, Industrializare și Comercializare a Produselor Avicole
 • Compania Agroindustrială Timiș
 • Societatea Comercială „Prodas”
 • Centrul de Perfecționare a Cadrelor Crevedia
Prin Departamentul Mecanizării
 • Compania Întreprinderilor pentru Construcția de Mașini
Prin Departamentul Alimentației
 • Compania Cărnii și Frigului
 • Compania Laptelui „Romlacta”
 • Compania Pescăriilor Statului
 • Compania pentru Pescuitul Oceanic
 • Compania de Morărit și Panificație
 • Compania Zahărului și Produselor Zaharoase
 • Compania de Băuturi Alcoolice și Răcoritoare, Bere, Ape Minerale și Produse Amidonoase
 • Regia Autonomă a Tutunului
 • Compania Producătorilor de Conserve și Sucuri
 • Compania Uleiurilor Vegetale
II. Unități
Subordonate direct ministerului
 • Întreprinderea de Comerț Exterior „Fructexport”
 • Întreprinderea de Comerț Exterior „Agroexport”
 • Institutul de Studii și Proiectări de Construcții pentru Agricultură și Industrie Alimentară
 • Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Organizarea Teritoriului
 • Centrul de Material Didactic și Propagandă Agricolă
 • Centrul de Perfecționare a Personalului din Agricultura Asociată Băneasa
 • Centrul de Perfecționare a Pregătirii Profesionale a Cadrelor Economice din Unitățile Agricole Asociate Dobrogostea
 • Comisia de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor
 • Centrul Informațional și de Calcul
Prin Departamentul Producției Vegetale
 • Întreprinderea pentru Contractarea, Condiționarea și Ambalarea Semințelor
 • Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară
 • Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor
 • Institute și stațiuni de cercetare, cercetare și producție din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice
Prin Departamentul Producției Animale
 • Întreprinderea de Dezinfecție, Dezinsecție și Deratizare
 • Întreprinderea „Protan”
 • Institutul de Biologie și Nutriție Animală Balotești
 • Institutul de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Balotești
 • Institutul de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas
 • Institutul de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Brașov
 • Institutul de Cercetări și Biopreparate „Pasteur”
 • Centrul Republican pentru Creșterea și Calificarea Cailor de rasă
 • Centrul Național de Reproducție și Selecție a Animalelor
 • Laboratorul Central pentru Controlul Alimentelor de Origine Animală
 • Laboratorul Central de Control Științific al Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar.


Hotărâre privind organizarea de instituții de pregătire a cadrelor în domeniul managementului cu asistență străină

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul formării de cadre de conducere din domeniul industriei, agriculturii, comerțului, turismului și serviciilor financiar-bancare, atât pentru sectorul public, cât și pentru cel particular, pe data prezentei hotărâri se autoriză organizarea în România de instituții de pregătire a cadrelor în domeniul managementului cu asistență străină.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe, Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate, Ministerul Învățământului și Științei, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale sunt autorizate să întreprindă demersurile pentru invitarea deschiderii în România de asemenea instituții.

Art. 3. - Instituțiile de management vor organiza, contra cost în monedă locală, cursuri de pregătire a cadrelor cu profil postuniversitar de 4-6 săptămâni și 1-2 ani, precum și cursuri integrale de pregătire cu durata de 3-5 ani.

Art. 4. - Ministerul Învățământului și Științei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, alte ministere, precum și primăriile locale vor asigura spațiile necesare procesului de învățământ, putând fi folosite în acest scop și spații aparținând instituțiilor de învățământ superior din țară.

Dotarea cu echipamentul didactic necesar se va face prin asistența tehnică în domeniul formării de cadre acordată de guverne și organizații străine, precum și din producția internă din fondurile alocate de la buget și din fonduri proprii ale ministerelor și organelor locale pentru învățământ și pregătirea cadrelor.

Salariile în valută ale personalului didactic străin se vor acoperi din fondurile de asistență financiară străină, iar salariile în lei ale aceleiași categorii de personal se vor acoperi din bugetul național și bugetele locale.

Art. 5. - Primăriile locale vor aloca spații de locuit pentru personalul didactic străin, cu plata în lei, suportată din costurile achitate de cursanți instituțiilor de management constituite.

Art. 6. - Organizarea și funcționarea instituțiilor de management cu asistență străină se autoriză de Ministerul Învățământului și Științei.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 august 1990 | Nr. 902.


Hotărâre privind aprobarea constituirii Societății comerciale cu capital integral străin „Jaro International” - S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă constituirea Societății comerciale cu capital integral străin „Jaro International” - S.A., persoană juridică, cu sediul în România, București.

Art. 2. - Societatea „Jaro International” - S.A. are ca obiect de activitate atragerea de capital străin și promovarea tehnologiilor de vârf în domeniile industriei aeronautice, bunurilor de consum, turismului, precum și în alte domenii care vor fi utile și avantajoase economiei românești.

Art. 3. - Societatea „Jaro International” - S.A. își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legislației române, acordurilor și convențiilor încheiate de România cu alte state.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 august 1990 | Nr. 903.


Hotărâre privind prevenirea și combaterea abuzurilor și ilegalităților săvârșite în aplicarea prevederilor Decretului-lege nr. 42/1990

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea prevenirii și combaterii unor încălcări ale dispozițiilor Decretului-lege nr. 42/1990 în legătură cu atribuirea unor suprafețe de teren, preluarea de animale, de produse, ca și a altor fapte ce încalcă prevederile contractuale stabilite pentru asigurarea recoltei agricole, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară, împreună cu Ministerul de Interne și organele lor teritoriale vor organiza și desfășura acțiuni de verificare a situației unităților agricole de stat și cooperatiste la care s-au produs pagube ca urmare a unor astfel de abuzuri și încălcări.

La aceste acțiuni se va solicita, după caz, și sprijinul organelor locale ale procuraturii.

Art. 2. - Prefecturile și Primăria municipiului București vor constitui, dintre persoanele desemnate de organele prevăzute la art. 1, colective care, sub conducerea organelor locale ale administrației de stat, vor verifica toate cazurile de abuzuri și încălcări ale prevederilor Decretului-lege nr. 42/1990 semnalate sau de care vor lua cunoștință.

Art. 3. - Colectivele vor propune măsuri ferme și imediate care să conducă la instaurarea legalității și a ordinii în unitățile la care s-au constatat încălcări ale legii.

În situația în care se constată încălcări ale prevederilor legale, iar persoanele vinovate continuă să se mențină în stare de abuz cu privire la preluarea unor terenuri, animale sau produse agricole sau au produs pagube și nu plătesc despăgubirile, comisiile vor sesiza operativ organele în drept în vederea stabilirii și atragerii răspunderii civile sau penale, după caz.

Art. 4. - În cazul în care unele suprafețe de teren ce au fost atribuite în folosință nu sunt cultivate, pe acestea s-au ridicat construcții de orice fel sau au fost date de titular altor persoane, spre a fi lucrate, colectivele vor lua măsuri de identificare și vor sesiza unitatea agricolă pentru ca, pe baza hotărârii adunării generale a cooperativei agricole sau, după caz, a conducerii unității agricole de stat, titularului să-i fie retras dreptul de folosință asupra acestora, în conformitate cu art. 7 din Decretul-lege nr. 42/1990.

Art. 5. - Pentru preîntâmpinarea unor abuzuri și încălcări ale dispozițiilor Decretului-lege nr. 42/1990, organele locale ale administrației de stat vor organiza, la județe, municipii, orașe și comune, comisii speciale formate din reprezentanți ai direcțiilor generale pentru agricultură, Sucursalei Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară și al conducerii unităților agricole respective.

Aceste comisii speciale vor desfășura acțiuni, cu caracter de permanență, sub conducerea organelor locale ale administrației de stat, pentru aplicarea corectă a prevederilor Decretului-lege nr. 42/1990 în cadrul tuturor unităților agricole din județ și vor lua măsuri de prevenire a oricăror abuzuri sau încălcări ale dispozițiilor acestuia.

Comisiile speciale vor lua, totodată, măsuri pentru rezolvarea operativă a eventualelor contestații sau sesizări privind modul de aplicare a prevederilor Decretului-lege nr. 42/1990, precum și a semnalărilor în legătură cu orice abuzuri sau încălcări ale acestuia.

Art. 6. - Ministerul Agriculturii și Alimentației va urmări îndeplinirea dispozițiilor prezentei hotărâri și va informa periodic Guvernul în acest sens.

Art. 7. - Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică de la data emiterii ordinului primului-ministru, nr. 29/1990, pe care îl înlocuiește.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 august 1990 | Nr. 918.


Hotărâre privind încadrarea în muncă în unitățile de industrie alimentară a unor categorii de pensionari

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile din industria alimentară pot încadra în perioada de campanie, de industrializare a produselor agricole, în activitățile de prelucrare a sfeclei de zahăr, semințelor oleaginoase, cerealelor, legumelor și fructelor, tutunului, strugurilor de vinificație și animalelor, muncitori calificați și maiștri din cadrul meseriilor deficitare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din rândul pensionarilor, pe o perioadă de până la 4 luni.

Art. 2. - Pe timpul încadrării în muncă conform art. 1, pensionarii primesc salariu pentru munca prestată, pensia integrală și celelalte drepturi pe care le au în calitate de salariați și pensionari.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 august 1990 | Nr. 920.


Anexă

Subramura, Sector de activitate Meseria
Prelucrarea sfeclei de zahăr - operator la fabricarea zahărului
- mecanic locomotivă
- ajutor mecanic locomotivă
- impiegat mișcare
- șef manevră
- manevrant vagoane
- fochist
- mașinist utilaje încărcare-descărcare sfeclă de zahăr
- maistru industria extractivă
Prelucrarea semințelor oleaginoase - operator la fabricarea uleiurilor vegetale
Prelucrarea cerealelor - morar, brutar
Prelucrarea legumelor și fructelor - preparator conserve
- operator instalații sterilizare
- tractorist
Prelucrarea tutunului - operator la fermentarea tutunului
Prelucrarea strugurilor de vinificație - vinificator
- operator industria fermentativă
Producția drojdiei de panificație - operator la fabricarea drojdiei de panificație
Tăierea animalelor și tranșarea cărnii - măcelar, tranșator carne


Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 481/7.V.1990

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Anexa 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 481/7.V.1990 se completează cu locurile de muncă și activitățile:

 • tratament termic efectuat în plumb topit;
 • patentarea și alămirea sârmelor în flux continuu;
 • tratament termic la liniile de profile cu atmosferă controlată;
 • mașini de trefilat sârme și bare cu o forță de tragere de minimum 2.500 kgf.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 6 august 1990 | Nr. 931.


Hotărâre privind suplimentarea bugetului pe anul 1990 al Ministerului Justiției

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Bugetul pe anul 1990 al Ministerului Justiției se suplimentează cu suma de 3.000.000 lei pentru plata onorariilor de avocat în cazurile în care asistența juridică a fost acordată din oficiu la cererea organelor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990 ai Ministerului Justiției, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 august 1990 | Nr. 933.


Hotărâre privind aplicarea de către România a Rezoluției nr. 661/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U.

Având în vedere prevederile Rezoluției nr. 661/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U., adoptată la 6 august 1990,
ținând seama de obligația care revine statelor membre ale O.N.U. de a îndeplini rezoluțiile adoptate de Consiliul de Securitate în conformitate cu prevederile cap. VII al Cartei Națiunilor Unite,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se interzice tuturor organelor și instituțiilor de stat și persoanelor fizice și juridice române, precum și persoanelor fizice și juridice străine care desfășoară activități economice și financiare pe teritoriul României:

a) să importe, în România, bunuri sau produse originare din Irak sau Kuweit, exportate din aceste țări după data de 6 august 1990;
b) să desfășoare activități care ar promova sau ar avea în vedere promovarea exportului sau tranzitului oricăror bunuri sau produse din Irak sau Kuweit; să efectueze tranzacții cu bunuri sau produse originare din Irak sau Kuweit și exportate din aceste țări după data de 6 august 1990, precum și orice transfer de fonduri către Irak sau Kuweit în scopul unor asemenea activități sau tranzacții;
c) să vândă sau să furnizeze, din România, sau folosind nave sub pavilion românesc, către orice persoană fizică sau juridică din Irak sau Kuweit sau oricărei persoane fizice sau juridice în scopul oricărei activități comerciale desfășurate în Irak sau Kuweit sau de pe teritoriul acestor țări, bunuri și produse, inclusiv arme sau alte echipamente militare, originare sau nu din teritoriul României (sunt exceptate livrările destinate unor scopuri medicale și, în circumstanțe umanitare speciale, produsele alimentare); orice activitate care promovează sau este destinată să promoveze vânzări de asemenea bunuri și produse.

Art. 2. - Se interzice punerea la dispoziția guvernului Irakului sau a oricăror întreprinderi comerciale industriale sau de servicii publice din Irak sau Kuweit a oricăror fonduri sau alte resurse financiare sau economice.

Se interzice cetățenilor români și oricăror altor persoane aflate pe teritoriul României să scoată din România sau, în orice alt mod, să pună la dispoziția guvernului Irakului sau oricăror întreprinderi de felul celor menționate mai sus fonduri sau resurse și să transmită persoanelor fizice sau juridice din Irak sau Kuweit orice fonduri, cu excepția plăților în scopuri exclusiv medicale sau umanitare și, în situații umanitare speciale, a livrărilor de produse alimentare.

Art. 3. - Prevederile de mai sus nu afectează plățile efectuate, prin intermediul instituțiilor bancare românești, de către Ambasada Irakului la București pentru serviciile publice de care beneficiază și pentru alte activități normale desfășurate în conformitate cu Convențiile de la Viena privind relațiile diplomatice și relațiile consulare.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Resurselor și Industriei, Ministerul Apărării Naționale și celelalte organe de stat, potrivit competenței lor, vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5. - Orice încălcare a prevederilor prezentei hotărâri va atrage răspunderea administrativă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, în conformitate cu prevederile din reglementările legale în vigoare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 august 1990 | Nr. 935.