Monitorul Oficial 94/1992: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search
m (A protejat "Monitorul Oficial 94/1992": Migrat la civvic.ro ([edit=sysop] (indefinit)))
(Nicio diferență)

Versiunea de la data 12 ianuarie 2013 15:16


Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0094 - Partea I - Joi, 14 mai year::1992

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâri cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 102/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 16 aprilie 1992

Hotărâre privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Secretariatul de Stat pentru Culte este organul central de specialitate al administrației de stat, care asigură relațiile statului cu toate cultele din România.

(2) Secretariatul de Stat pentru Culte are următoarele atribuții:

a) sprijină și susține întreaga activitate a cultelor potrivit statutelor de organizare și funcționare a acestora, precum și legilor în vigoare;
b) avizează regulamentele elaborate de culte potrivit statutelor lor;
c) asigură legătura dintre culte și ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, colaborând cu acestea în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin;
d) analizează și face propuneri, potrivit legii, în vederea recunoașterii cultelor, în care scop întocmește formele necesare pentru aprobarea statutelor acestora;
e) încuviințează înființarea de asociații civile religioase, pe baza statutelor acestora, în vederea autorizării lor ca persoane juridice. Își retrage avizul de recunoaștere a acestor asociații dacă activitatea lor se dovedește a fi potrivnică legilor țării, ordinii publice și bunelor moravuri;
f) propune, potrivit legii, înființarea de eparhii pe baza cererilor organelor reprezentative ale cultelor și își dă acordul la delimitarea lor teritorială;
g) autorizează, în condițiile legii, înființarea celorlalte unități și părți componente (protopopiate, parohii, comunități și asimilatele acestora) ale cultelor recunoscute;
h) face propuneri conducerii statului pentru recunoașterea prin decret a șefilor cultelor, a conducătorilor de eparhii, a celorlalți ierarhi și a celor asimilați acestora;
i) ia act de forurile de conducere alese, precum și de persoanele care urmează a ocupa funcții de conducere, clericale și laice, din cadrul cultelor, cu excepția celor prevăzute la lit. h);
j) acordă persoanelor ce urmează să între în rândul personalului de cult autorizația de a exercita funcții corespunzătoare și ține evidența acestora;
k) autorizează înființarea așezămintelor monahale;
l) autorizează, potrivit legii, înființarea și funcționarea instituțiilor teologice de învățământ; confirmă și ține evidența personalului didactic din aceste instituții și sprijină, în colaborare cu Ministerul Învățământului și Științei, desfășurarea activității din aceste unități de învățământ și asigură corelarea permanentă a programelor analitice cu cerințele și necesitățile procesului de învățământ;
m) sprijină cultele în educarea religioasă a tineretului;
n) ia măsuri, potrivit legii, pentru inventarierea, organizarea evidenței, conservarea și valorificarea monumentelor și obiectelor de valoare istorică, culturală și artistică, a documentelor și arhivelor, din patrimoniul cultelor;
o) sprijină cultele, potrivit legii, în inițierea și desfășurarea acțiunilor de relații externe și de promovare a colaborării între bisericile din România și cele din străinătate;
p) sprijină Biserica Ortodoxă Română în organizarea și funcționarea comunităților religioase ale românilor din străinătate;
r) asigură respectarea dispozițiilor legale cu privire la relațiile dintre culte;
s) rezolvă, potrivit competenței sale, problemele de muncă, salarii din cadrul cultelor și acordă sprijinul necesar în scopul aplicării unitare a elementelor sistemului de retribuire corespunzător prevederilor legale;
ș) sprijină cultele în întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, organizarea evidenței și utilizarea fondurilor conform legii;
t) contribuie, potrivit legii, cu fonduri bănești la întregirea surselor proprii ale cultelor;
ț) veghează asupra respectării normelor legale cu privire la utilizarea fondurilor primite de către culte de la stat, precum și a fondurilor proprii;
u) asigură, potrivit legii, întocmirea formelor necesare obținerii de repartiții și sprijină cultele în rezolvarea problemelor de aprovizionare tehnico-materială pentru construirea și întreținerea lăcașurilor de cult, ca și pentru producerea unor obiecte de cult;
v) întreprinde acțiunile necesare pentru acordarea de sprijin financiar din partea statului unităților de cult pentru construirea de lăcașuri noi, precum și pentru conservarea și întreținerea obiectivelor de patrimoniu; acordă unităților de cult sprijinul solicitat în vederea întocmirii documentațiilor tehnice pentru construcții de lăcașuri de cult, precum și pentru întreținerea și restaurarea lor, cu respectarea normelor legale;
z) asigură, potrivit legii, condițiile necesare în vederea facilitării primirii de către organizațiile de cult de ajutoare, donații sau legate, precum și a oferirii de către acestea de ajutoare sau donații; își dă acordul pentru dobândirea sau înstrăinarea, cu orice titlu, de bunuri imobile.

Art. 2. - Secretariatul de Stat pentru Culte întocmește și asigură realizarea, potrivit legii, a bugetului propriu de venituri și cheltuieli, a bilanțului și dării de seamă contabile privind activitatea proprie.

Art. 3. - Secretariatul de Stat Pentru Culte prezintă Guvernului și conducerii statului proiecte de acte normative din domeniul său de activitate și avizează proiectele de acte normative care interesează activitatea sa elaborate de ministere, de alte organe centrale, precum și de organele locale ale administrației de stat.

Art. 4. - (1) Secretariatul de Stat pentru Culte are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi la Secretariatul de Stat pentru Culte este de 56, exclusiv demnitarul.

(3) Posturile de conducere pot fi stabilite până la cel mult 20% din numărul maxim de posturi aprobat.

(4) Numărul posturilor de specialiști și inspectori generali se stabilește în procent la numărul total al personalului cu studii superioare, de 10% pentru principal I, 15% pentru principal II și de 10% pentru inspectori generali.

(5) Structura compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al secretarului de stat pentru culte.

(6) Nivelul de salarizare pentru funcțiile de conducere și de execuție tehnice, economice și de altă specialitate din aparatul propriu al Secretariatului de Stat pentru Culte este cel prevăzut pentru ministere la cap. I, lit. A din anexa nr. VI la Legea nr. 57/1974.

Art. 5. - (1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de secretarul de stat, consiliul de administrație și consiliul de conducere.

(2) Secretarul de stat reprezintă Secretariatul de Stat pentru Culte în raport cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 6. - Secretariatul de Stat pentru Culte utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul său, care se stabilește prin ordin al secretarului de stat, cu acordul ministrului de stat.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10.VIII.1990. Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 august 1990 | Nr. 939.


Anexa Nr. 1

Secretariatul de Stat pentru Culte

Mo94-a-1-1.jpg


Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Învățământului și Științei

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Învățământului și Științei este organ central de specialitate al administrației de stat, care aplică strategia dezvoltării și politica Guvernului României în domeniul învățământului și științei.

Art. 2. - Ministerul Învățământului și Științei organizează, finanțează și coordonează învățământul de toate gradele, inclusiv inspectoratele școlare județene și al municipiului București, care sunt subordonate ministerului ca organe de specialitate pentru învățământul preuniversitar.

Art. 3. - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Învățământului și Științei are, în principal, următoarele atribuții:

I. În domeniul învățământului

a) Îndrumă și controlează activitatea didactică, metodică, educativă și științifică a tuturor instituțiilor de învățământ.

b) Stabilește volumul școlarizării și aprobă rețeaua școlară la toate gradele de învățământ. Înființează școli, licee, facultăți și alte unități specifice activității de învățământ.

c) Conduce și îndrumă activitatea de documentare pentru învățământul de toate gradele.

d) Asigură, potrivit legii, pregătirea, numirea, transferarea, eliberarea și evidența personalului didactic, de conducere, îndrumare și control din învățământul de stat și din unitățile proprii, conferirea gradelor didactice; pentru învățământul superior aplicarea acestor principii se face cu respectarea autonomiei universitare.

e) Elaborează normative minimale și acționează pentru înzestrarea instituțiilor de învățământ cu materiale didactice și mijloace moderne de învățământ.

f) Asigură aplicarea unitară a elementelor sistemului de salarizare pentru instituțiile de învățământ și celelalte unități proprii și controlează modul lor de aplicare.

g) Elaborează și aprobă metodologiile specifice de normare a personalului didactic de toate gradele, precum și normele și normativele de muncă pentru toate categoriile de personal din instituțiile de învățământ.

h) Repartizează fondurile alocate pentru bursele din învățământul de toate gradele, inclusiv specializare și doctorat.

i) Asigură, potrivit legii, organizarea efectuării studiilor, specializării și doctoratului pentru cetățenii străini.

j) Organizează activitatea de perfecționare profesională a personalului didactic din învățământul de toate gradele, a celorlalte categorii de personal din unitățile proprii și participă la organizarea și realizarea perfecționării profesionale a personalului din întreaga activitate social-economică.

k) Organizează sistemul informațional al învățământului.

l) Asigură colaborarea internațională cu organisme similare din alte țări și cu organizații internaționale; facilitează stabilirea de legături directe între instituții de învățământ.

m) Elaborează planurile de învățământ și programele școlare pentru învățământul preuniversitar.

n) Avizează, în condițiile legii, organizarea și funcționarea instituțiilor particulare de învățământ, omologhează planurile de învățământ, programele școlare și diplomele acestora.

o) Asigură elaborarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar.

p) Aprobă planul editorial pentru cursurile și manualele necesare învățământului universitar.

r) Are competența și organizează, potrivit legii, activitatea de doctorat, avizează conducătorii de doctorat, atestă doctoratele obținute în țară și echivalează pe cele obținute în străinătate.

II. În domeniul științei

a) Asigură elaborarea de studii, analize, fundamentarea propunerilor și strategiilor de dezvoltare privind promovarea științei și a progresului tehnic.

b) Realizează cooperarea interdepartamentală.

c) Asigură elaborarea de programe de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, inclusiv cele cu caracter intersectorial și multidisciplinar, prin care se urmărește soluționarea obiectivelor strategice generale, prioritare pe plan național.

d) Administrează fondurile alocate de la buget pentru aceste programe (finanțarea, stabilirea executanților și coordonatorului, încheierea contractelor cu persoane juridice sau fizice).

e) Realizează controlul îndeplinirii programelor, organizează activități specifice și înființează unități proprii pentru finalizarea acestor activități.

f) Asigură cooperarea internațională la nivel guvernamental în domeniul relațiilor științifice și tehnice.

g) Încheie acorduri bilaterale cu organizații guvernamentale similare din alte țări.

h) Întreține contacte profesionale cu organisme și instituții pentru politica științei și tehnologiei din alte țări, cu organizații ale sistemului O.N.U., organizații interguvernamentale și organizații internaționale neguvernamentale.

i) Asigură popularizarea cunoștințelor în domeniul științei, tehnologiei, progresului tehnic și editează publicații proprii; acționează pentru dezvoltarea creativității și interesului pentru știință și inventivitate.

j) Organizează manifestări tehnico-științifice, expoziționale, alte acțiuni de reprezentare și comunicare în țară și străinătate.

k) Repartizează unităților de cercetare bursele și fondurile alocate pentru specializări în străinătate.

l) Organizează sistemul informațional specific referitor la politica științei, tehnologiei, cât și la potențialul tehnico-științific uman și material, structura de organizare, tematica obiectivelor în derulare, inclusiv conectarea la sisteme naționale sau internaționale similare.

Art. 4. - (1) Conducerea Ministerului Învățământului și Științei este asigurată de ministru, Consiliul de administrație și Colegiul de conducere.

(2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 5. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Învățământului și Științei pot funcționa departamente, direcții generale, direcții, servicii, oficii și birouri.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Învățământului și Științei este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Numărul maxim de posturi este de 365, exclusiv demnitarii.

(4) Posturile de conducere pot fi stabilite până la cel mult 20% din numărul maxim de posturi al ministerului.

(5) Numărul posturilor de referent de specialitate, economist, inginer și altele similare, principal I este de cel mult 10%, principal II de cel mult 15%, iar cel de inspector general de cel mult 10%, din numărul total de personal cu studii superioare.

(6) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al ministerului se aprobă prin ordin al ministrului învățământului și științei.

Art. 6. - Salariile tarifare ale funcțiilor de conducere și de execuție tehnice, economice și de altă specialitate din aparatul propriu al Ministerului Învățământului și Științei sunt cele prevăzute la cap. I, pct. I, lit. A din anexa nr. VI la Legea nr. 57/1974.

Art. 7. - (1) Unitățile publice subordonate Ministerului Învățământului și Științei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Înființarea și desființarea unităților subordonate Ministerului Învățământului și Științei, obiectul de activitate al acestora, structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor, gradele de organizare și grupele de ramuri, se aprobă prin ordin al ministrului învățământului și științei.

(3) Înființarea și desființarea unităților finanțate de la bugetul de stat se pot face numai cu acordul Ministerului Finanțelor.

Art. 8. - Ministerul Învățământului și Științei va utiliza un parc propriu de transport, atât pentru aparatul central cât și pentru unitățile subordonate, ce se stabilește prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat coordonator.

Art. 9. - (1) Personalul care trece la Ministerul Învățământului și Științei, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului.

(2) Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, beneficiază de salariul tarifar avut, sporul de vechime și indemnizațiile de conducere, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri ministrul învățământului și științei poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 11. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 august 1990.

Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 august 1990 | Nr. 940.


Anexa Nr. 1

Ministerul Învățământului și Științei

Mo94-a-1-2.jpg


Anexa Nr. 2

Unitățile subordonate
Ministerului Învățământului și Științei
 • Inspectoratele școlare județene și al municipiului București
 • Palatul Copiilor din București
 • Editura Didactică și Pedagogică
 • Instituțiile de învățământ superior
 • Institutul de Științe ale Educației
 • Institutul de Științe Biologice
 • Centrul de Cercetări Biologice Iași
 • Centrul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca
 • Centrul ce Cercetări Biologice Jibou
 • Comitetul Român pentru U.N.I.C.E.F.
 • Centrul European U.N.E.S.C.O. pentru Învățământul Superior (C.E.P.E.S.)
 • Comisia Națională a României pentru U.N.E.S.C.O.
 • Bibliotecile centrale universitare (București, Iași, Cluj-Napoca)
 • Biblioteca Centrală Pedagogică
 • Centrul Metodologic pentru Recuperarea Handicapaților
 • Oficiul de Informare Documentară pentru Învățământ
 • Oficiul Central pentru Mijloace de Învățământ
 • Centrul de Perfecționare pentru Construcții de Învățământ și Cercetare
 • Muzeul de Istorie Naturală „Gr. Antipa”
 • Casele universitarilor (București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Brașov)
 • Institutul Central de Perfecționare a Personalului Didactic
 • Centrul de Perfecționare a Personalului Didactic în domeniul învățării cu ajutorul calculatorului
 • Centrul (Oficiul) de Calcul Electronic al Ministerului Învățământului și Științei
 • Cluburile Sportive Studențești
 • Administrația Centrală a Acțiunilor Sportive Școlare
 • Casele studențești
 • Complexul Cultural-Sportiv Studențesc „Tei”.


Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Culturii este organ central de specialitate al administrației de stat, care are misiunea de a asigura aplicarea strategiei culturale în folosul tuturor categoriilor sociale, al întregii societăți românești.

Art. 2. - Ministerul Culturii își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:

a) Principiul autonomiei culturii și artei

Ministerul Culturii asigură crearea condițiilor materiale și morale necesare pentru libera manifestare a legilor proprii și criteriile specifice de valoare și de selecție ale artei și culturii, protejează activitatea creatoare și acțiunea cultural-artistică de ingerințele unor criterii care le sunt străine, cum sunt angajarea politică, funcționalitatea propagandistică, spiritul comercial.

b) Principiul libertății de creație

Ministerul Culturii protejează libertatea de creație și veghează asupra respectării ei neîngrădite. Orice creator se bucură de libertate deplină în alegerea mijloacelor de expresie, în transmiterea mesajului artistic, pentru care poartă întreaga răspundere.

c) Principiul primordialității valorii

Ministerul Culturii sprijină buna funcționare a mecanismului selecției valorice înlesnind afirmarea talentelor autentice, înscrierea în circuitul cultural național și internațional a operelor și realizărilor artistice de certă valoare.

d) Principiul șansei egale la cultură

Ministerul Culturii asigură repartizarea echitabilă a mijloacelor financiare, tehnice, organizatorice, gestionarea, gospodărirea și utilizarea eficientă a acestora în vederea accesului liber la cultură al tuturor cetățenilor țării, indiferent de apartenența politică, categorie socială, convingeri religioase, naționalitate, sex și vârstă.

e) Principiul neangajării politice

Activitatea Ministerului Culturii și a salariaților acestuia nu este guvernată de nici o ideologie politică, nu exprimă și nici nu facilitează exprimarea intereselor vreunui partid, vreunei formațiuni sau grupări politice.

f) Principiul identității culturale naționale în circuitul mondial de valori

Ministerul Culturii stimulează difuziunea, în țară și în străinătate, a valorilor spirituale românești și facilitează circulația pe plan național a valorilor spirituale universale.

Art. 3. - Pentru aplicarea acestor principii, Ministerul Culturii are următoarele atribuții principale:

 • concepe și realizează priorități, direcții de acțiune, programe, în toate domeniile culturii și artei, elaborând în acest scop norme și normative pentru domeniul său de activitate aplicabile tuturor instituțiilor și așezămintelor culturale indiferent de subordonare;
 • ocrotește dezvoltarea personalității creatoare în folosul individului și al societății;
 • apără drepturile și interesele oamenilor de cultură și artă din România, în țară și în străinătate;
 • acționează, pentru dezvoltarea bazei materiale, pentru diversificarea, modernizarea și optimizarea serviciilor culturale ale statului;
 • organizează, încurajează și sponsorizează, activități de creație prin achiziții, burse, concursuri și alte modalități specifice, finanțează acțiuni de interes național în toate domeniile culturii și artei, achiziții muzeale și de altă natură, precum și organizarea de expoziții pe plan intern și extern;
 • subvenționează, atunci când este cazul, inițiativa culturală particulară;
 • organizează concursuri internaționale de creație și interpretare și facilitează participarea artiștilor români la manifestări similare din străinătate;
 • contribuie la crearea cadrului și la asigurarea unor șanse egale pentru dezvoltarea artei și culturii minorităților naționale din România;
 • promovează acțiuni culturale cu participarea diasporei românești pentru întărirea prestigiului culturii noastre în țară și în străinătate;
 • asigură condiții pentru conservarea și valorificarea bunurilor din patrimoniul cultural național, a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice, precum și a caselor de creație;
 • acționează, prin măsuri protecționiste, pentru revitalizarea și consolidarea tradițiilor și obiceiurilor locale, potrivit calendarului religios și ocupațiilor specifice rurale;
 • stimulează formarea de specialiști și meseriași în domeniul artizanatului autentic și al meșteșugurilor tradiționale;
 • protejează spațiul cultural de efectele prostului gust, ale diletantismului și incompetenței;
 • elaborează prognoza necesarului de personal de specialitate în domeniul său de activitate și colaborează cu Ministerul Învățământului și Științei la definitivarea programelor anuale, specifice, de învățământ;
 • organizează atestarea artiștilor liber-profesioniști și a traducătorilor;
 • asigură perfecționarea pregătirii personalului din domeniul culturii și artei, organizează forme de pregătire postliceală și postuniversitară pentru specialiști și meserii specifice necuprinse în sistemul învățământului public;
 • stabilește normele unitare de structură pentru așezămintele și unitățile cultural-artistice de stat, precum și criteriile de clasificare specifice;
 • coordonează activitatea instituțiilor și așezămintelor culturale din teritoriu, încurajând specificul și autonomia locală;
 • coordonează și controlează activitatea unităților direct subordonate, inclusiv a unităților de cercetare științifică;
 • propune Guvernului înființarea de noi unități în subordinea Ministerului Culturii și avizează înființarea instituțiilor culturale publice din teritoriu;
 • avizează înființarea unităților culturale private de orice fel și elaborează norme referitoare la obligațiile de factură culturală și statistică ale acestora față de stat;
 • avizează înființarea de ligi, fundații, asociații etc. culturale cu scop lucrativ sau nelucrativ;
 • gestionează, în perioada de tranziție la economia de piață, cantitatea de hârtie repartizată anual domeniului culturii, inclusiv pentru sectorul particular, asigurând, cu prioritate, necesarul publicațiilor și editurilor publice, al uniunilor de creație și asociațiilor de breaslă;
 • evaluează și decide asupra oportunității înființării și continuității activității publicațiilor culturale al căror editor este;
 • cooperează cu uniunile și asociațiile de creație, utilizează competența membrilor acestora în cadrul comisiilor de experți ale Ministerului Culturii;
 • asigură cadrul instituțional necesar protecției dreptului de autor și a celorlalte drepturi adiacente în țară și în străinătate;
 • colaborează cu ministere, alte organe centrale și locale, uniuni, ligi, asociații, fundații etc., în vederea asigurării bunei funcționări a unităților culturale din subordinea acestora și pentru realizarea unor acțiuni comune în țară și în străinătate;
 • inițiază și încheie, cu avizele legale necesare, acorduri culturale bilaterale cu ministere ale culturii, organisme guvernamentale sau neguvernamentale culturale din alte țări, participă la elaborarea de convenții culturale internaționale;
 • coordonează activitatea de impresariat artistic, de import-export în domeniul său de activitate;
 • coordonează, asigură și urmărește, potrivit reglementărilor legale, inițierea și realizarea investițiilor în domeniul său de activitate;
 • numește și revocă, după caz, directorii instituțiilor publice direct subordonate și avizează numirea sau revocarea directorilor instituțiilor publice de gradul I;
 • propune bugetul necesar Ministerului Culturii și unităților subordonate, gestionează, în funcție de necesități, folosirea acestuia și participă, împreună cu Ministerul Finanțelor, la stabilirea alocațiilor bugetare ale activității culturale din teritoriu;
 • inițiază proiecte de acte normative și alte reglementări prevăzute de lege în domeniul său de activitate și avizează proiectele de acte normative promovate de celelalte ministere, de organele centrale și locale ale administrației de stat cu implicații în sfera culturii;
 • este abilitat să solicite și să primească, de la ministere, organe centrale și locale ale administrației de stat, asociații, ligi, societăți, uniuni, fundații, unități de stat și particulare cu profil cultural, din domeniul artelor și informării publice, avize de specialitate, date și documente necesare îndeplinirii atribuțiilor sale;
 • elaborează, potrivit legii, normative privind stabilirea prețurilor și tarifelor pentru domeniul său de activitate;
 • îndeplinește orice alte atribuții în domeniul său de activitate.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi este de 240, exclusiv demnitarii. Posturile de conducere pot fi stabilite până la cel mult 20% din numărul maxim de posturi al ministerului.

(3) În acest număr maxim de 240 posturi, nu este inclus personalul unităților subordonate și consilierii teritoriali șefi.

Art. 5. - (1) În structura organizatorică a ministerului pot funcționa departamente, direcții generale, direcții, servicii, oficii și birouri.

(2) Numărul posturilor de referent de specialitate, economist, inginer și altele similare principal I este de cel mult 10%, cel de referent de specialitate, economist, inginer și altele similare principal II este de cel mult 15%, iar cel de inspector general este de cel mult 10%, din numărul total de personal cu studii superioare.

Art. 6. - (1) Conducerea Ministerului Culturii se exercită de ministru, consiliul de administrație și colegiul de experți.

(2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

(3) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu, se aprobă prin ordin al ministrului culturii.

Art. 7. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Culturii se face potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974, anexa nr. VI, cap. A și pct. 12 din cap. I al notei la aceasta. Șoferii care deservesc autoturismele Ministerului Culturii vor fi salarizați potrivit Legii nr. 57/1974 - anexa nr. IV, nivelul A de salarizare, grupa de autovehicule IV.

Art. 8. - Personalul transferat în interesul serviciului la alte unități sau trecut în funcții cu niveluri de salarizare nici mici, precum și cel rămas disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul de vechime și indemnizația de conducere, după caz, timp de 3 luni după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. - (1) Unitățile publice direct subordonate Ministerului Culturii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Înființarea și desființarea unităților subordonate Ministerului Culturii, obiectul de activitate al acestora, structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor, gradele de organizare și grupele de ramuri se aprobă de ministrul culturii.

(3) Înființarea și desființarea unităților finanțate de la bugetul de stat se pot face numai cu acordul Ministerului Finanțelor.

(4) Ministrul culturii aprobă nivelul de salarizare, categoriile de organizare, grupa de ramuri și rețele tarifare pentru personalul din toate instituțiile de cultură și artă indiferent de subordonare, precum și pentru inspectoratele de cultură județene și al municipiului București, prin corelare cu cele aprobate pentru personalul din unități publice cu același profil de activitate.

Art. 10. - (1) Atribuțiile Ministerului Culturii în planul activității cultural-artistice din teritoriu sunt exercitate de către inspectoratele pentru cultură județene și al municipiului București, coordonate de consilieri delegați șefi numiți de ministrul culturii.

(2) Numirea celorlalți consilieri delegați din teritoriu se face de primăriile județene și a municipiului București, cu avizul ministrului culturii.

(3) Salariile consilierilor delegați șefi se suportă din bugetul Ministerului Culturii.

Art. 11. - (1) Pentru dezvoltarea bazei proprii tehnico-materiale și reducerea alocațiilor bugetare destinate acestui scop, instituțiile publice și activitățile autofinanțate din domeniul culturii și artei se autorizează să rețină excedentul de venituri realizat la finele anului financiar.

(2) Unitățile publice de cultură și artă pot efectua servicii pe valută având obligația, potrivit legii, de a vira 50% din încasări la bugetul statului, după depunerea bilanțului anual. Pentru valuta virată la buget, unitățile vor primi echivalentul în lei, la cursul oficial.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică agenției de impresariat artistic „Romstar” din cadrul ARTEXIM și Trustului „Domus” care au reglementări proprii.

Art. 12. - Pe data prezentei hotărâri, centrele de librării județene și al municipiului București trec, cu activul și pasivul existent, conform bilanțului de la 30 iunie 1990, din subordinea primăriilor județene și a municipiului București în subordinea Companiei pentru Difuzarea Cărții din sistemul Ministerului Culturii. Cu aceeași dată, activitatea de difuzare a discurilor și casetelor audio trece de la Ministerul Comerțului și Turismului la Ministerul Culturii.

Art. 13. - Ministerul Culturii utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul central și unitățile subordonate, care se stabilește prin ordin al ministrului cu acordul ministrului de stat coordonator.

Art. 14. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri ministrul culturii poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 15. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 august 1990. Pe aceeași dată se abrogă orice alte reglementări contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 august 1990 | Nr. 942.


Anexa Nr. 1

Ministerul Culturii

Mo94-a-1-3.jpg


Anexa Nr. 2

Unitățile publice
subordonate Ministerului Culturii
 1. Direcția Muzeelor și Colecțiilor
 2. Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice
 3. Regia Autonomă pentru Poligrafie
 4. Societatea de Prestații Editoriale „Romlibri”
 5. Editura „Humanitas”
 6. Compania pentru Difuzarea Cărții
  • prin preluarea centrelor de librării județene și al municipiului București;
  • grupa de ramuri V și grad organizare I
 7. Trustul pentru Presă, Publicitate și Tipărituri
 8. Biblioteca Națională
 9. Muzeul Național de Artă al României
 10. Muzeul Național de Istorie al României
 11. Muzeul Bruckenthal - Sibiu
 12. Muzeul Satului
 13. Muzeul Țăranului Român
 14. Muzeul Literaturii Române
 15. Muzeul din Bran
  • prin preluare de la Primăria județului Brașov
 16. Oficiul Național pentru Documentare și Expoziții de Artă
 17. Teatrul Național „I. L. Caragiale” - București
 18. Teatrul Național Cluj-Napoca
 19. Teatrul Național „Vasile Alecsandri” - Iași
 20. Teatrul Național „Matei Millo” - Timișoara
 21. Teatrul Național - Craiova
 22. Teatrul din Târgu Mureș
 23. Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca
 24. Teatrul „Excelsior”
 25. Teatrul „Emil Botta”
 26. Teatrul „Masca”
 27. Opera Română - București
 28. Opera Română - Cluj-Napoca
 29. Opera Maghiară - Cluj-Napoca
 30. Opera Română - Iași
 31. Opera Română - Timișoara
 32. Teatrul de Operetă - București
 33. Filarmonica „George Enescu”
 34. Ansamblul Artistic al Tineretului din România
 35. Casa de Discuri „Electrecord”
 36. Studioul de Creație Cinematografică
 37. Editura Video - instituție publică, categoria I A, autofinanțată, care poate primi alocații de la buget în completarea veniturilor proprii
 38. Întreprinderea Publică „Decorativa”
 39. Institutul de Studii Orientale „Sergiu Al. George”
 40. Întreprinderea de Comerț Exterior „ARTEXIM”
 41. Agenția Română pentru Protejarea Drepturilor de Autor
 42. Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare
 43. Centrul de Perfecționare a Personalului din Cultură și Artă, de Pregătire Postliceală și Postuniversitară
 44. Centrul de Informatică, Memorie și Sinteză Culturală
 45. Trustul „DOMUS” pentru Administrarea și Valorificarea Caselor de Creație, a Imobilelor Ministerului Culturii
 46. Direcția de aprovizionare.


Hotărâre privind completarea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 279 din 19 martie 1990

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se completează Hotărârea nr. 279 din 19 martie 1990, cu următorul articol:

„Întreprinderile producătoare care dețin stocuri la care organele comerțului de stat au redus prețurile, conform art. 3 din Hotărârea nr. 279/1990, pot livra produsele respective la prețurile astfel reduse, urmând ca diferențele față de prețul inițial aprobat să se reflecte în rezultatele financiare proprii.”

Prim-ministru, Petre Roman | București, 9 august 1990 | Nr. 946.


Hotărâre privind categoriile de cetățeni români cărora li se eliberează pașapoarte diplomatice și oficiale

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pașaportul diplomatic se eliberează următoarelor categorii de cetățeni români:

a) președintelui României;
b) președintelui Senatului;
c) președintelui Camerei Deputaților;
d) primului-ministru și membrilor Guvernului;
e) membrilor Biroului permanent al Senatului, precum și membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaților;
f) președintelui Curții Supreme de Justiție și procurorului general;
g) secretarilor de stat - șefi de departamente;
h) președintelui Academiei Române.
Persoanelor menționate la lit. f)-h) li se eliberează pașaport diplomatic când călătoresc în scop oficial;
i) soțiilor (soților) persoanelor prevăzute la lit. a)-h), când însoțesc pe titular;
j) funcționarilor cu grad diplomatic sau consular care se deplasează temporar în străinătate în interes de serviciu;
k) personalului cu grad diplomatic sau consular al misiunilor diplomatice, reprezentanțelor permanente pe lângă organizațiile internaționale și oficiilor consulare;
l) membrilor de familie ai persoanelor prevăzute la lit. j) și k), pentru perioada în care titularul se află în misiune;
m) curierilor diplomatici;
n) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, dacă natura misiunii îndreptățește la un asemenea pașaport.

Art. 2. - Pașaportul oficial se eliberează următoarelor categorii de cetățeni români care se deplasează în străinătate în misiune oficială:

a) senatorilor și deputaților;
b) prefecților județelor și primarului Capitalei;
c) delegaților ministerelor și instituțiilor centrale ale administrației de stat;
d) personalului tehnico-administrativ și de serviciu al misiunilor diplomatice, reprezentanțelor permanente pe lângă organizațiile internaționale, oficiilor consulare, precum și membrilor de familie ai acestora;
e) membrilor comitetelor de conducere ale organizațiilor și asociațiilor profesionale la nivel republican, legal constituite;
f) soțiilor (soților) persoanelor prevăzute la literele a) și b), când însoțesc pe titular;
g) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, dacă natura misiunii îndreptățește la un asemenea pașaport.

Art. 3. - Potrivit prezentei hotărâri sunt considerați membri de familie: soțul (soția) și copiii minori ai acestora.

Art. 4. - Încetarea calității oficiale, în baza căreia a fost eliberat pașaportul diplomatic sau oficial, atrage după sine pierderea dreptului la pașaportul diplomatic sau oficial și retragerea acestuia de către organul emitent.

Art. 5. - Hotărârea Guvernului nr. 29/1990 se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 august 1990 | Nr. 949.


Hotărâre privind majorarea numărului maxim de posturi la unitățile teritoriale ale Ministerului Justiției

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se majorează cu 406 numărul maxim de posturi la unitățile teritoriale ale Ministerului Justiției.

Art. 2. - Repartizarea posturilor pe unități se face prin ordin al ministrului justiției.

Art. 3. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Justiției, în conformitate cu prevederile din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 august 1990 | Nr. 955.


Hotărâre privind condițiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și numirea guvernatorului și a supleantului său

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Banca Națională a României este autorizată să depună la Banca Europeană de Investiții, ca depozitar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, suma de 14,4 milioane ECU, reprezentând 30% din cota subscrisă de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în 5 rate anuale egale, începând din anul 1990.

Plata celor 5 rate anuale a câte 2,88 milioane ECU se va asigura din încasările valutare curente anuale sau din rezerva valutară existentă la data efectuării vărsământului.

Se autoriză Ministerul Finanțelor să acopere echivalentul în lei al plății în valută prevăzute la alineatul precedent al prezentei hotărâri din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 2. - Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare este ministrul finanțelor, iar supleantul său este guvernatorul Băncii Naționale a României.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 august 1990 | Nr. 956.


Hotărâre privind constituirea Comisiei guvernamentale pentru participarea României la crearea unei noi organizații interguvernamentale de colaborare economică multilaterală, în locul C.A.E.R.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se constituie Comisia guvernamentală pentru participarea României la crearea unei noi organizații interguvernamentale de colaborare economică multilaterală, în locul C.A.E.R.

Obiectivele principale ale activității comisiei:

a) definitivarea pozițiilor părții române în privința viitoarei organizații, inclusiv a documentelor prin care va lua naștere noua organizație (în principal „Concepția noului sistem de cooperare economică a țărilor membre ale consiliului” și „Statutul organizației interguvernamentale de colaborare economică multilaterală, succesoare a C.A.E.R.”);
b) coordonarea acțiunilor practice care să faciliteze ca tranziția de la C.A.E.R. la noua organizație, să se realizeze în condiții avantajoase economiei noastre naționale, edificării economiei de piață în România și integrării ei organice în ansamblul economiei europene și mondiale;
c) asigurarea concordanței obiectivelor României în cadrul noii organizații ce va înlocui C.A.E.R. cu obiectivele generale ale înfăptuirii economiei de piață în interior și cele promovate de țara noastră în relațiile economice externe, în alte organisme și organizații economice internaționale.

Art. 2. - Componența Comisiei guvernamentale este prezentată în anexă. Celelalte ministere și organe centrale vor conlucra efectiv cu Comisia guvernamentală, în vederea îndeplinirii obiectivelor care-i sunt stabilite.

În elaborarea și dezbaterea materialelor, precum și în formularea recomandărilor, propunerilor și concluziilor vor fi invitați, în funcție de necesități, cadre cu munci de răspundere, specialiști de înaltă calificare din ministere, organe centrale, unități economice.

Art. 3. - În desfășurarea activității sale, Comisia guvernamentală va antrena specialiști de înaltă calificare din institute de cercetare și învățământ superior.

Art. 4. - Se numește în funcția de coordonator al Comisiei guvernamentale academician Tudorel Postolache.

Art. 5. - Secretariatul Comisiei guvernamentale va fi asigurat de către aparatul Diviziunii C.A.E.R. și al Reprezentanței României în C.A.E.R.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 august 1990 | Nr. 959.


Anexă

Componența Comisiei guvernamentale
 • Theodor Stolojan - ministrul finanțelor
 • Romulus Neagu - secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
 • Victor Babiuc - ministrul justiției
 • Doru Pană - ministrul lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului
 • Napoleon Pop - secretar de stat, șeful Departamentului de Comerț Exterior
 • Dumitru Popescu - secretar de stat la Ministerul Resurselor și Industriei
 • Constantin Sederiaș - secretar de stat la Ministerul Resurselor și Industriei
 • Petre Terzi - secretar de stat la Agenția Națională de Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii
 • Vasile Voloșeniuc - președintele Băncii Române de Comerț Exterior
 • Gheorghe Zaman - directorul Institutului de Economie Națională
 • Ionel Desmireanu - directorul Institutului de Prognoză Economică
 • Nistorescu Nicolae - directorul ad-interim al Institutului de Economie Mondială
 • Paul Cosmovici - directorul Institutului de Științe Juridice al Academiei Române


Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Sănătății este organul central de specialitate al administrației de stat, care înfăptuiește strategia de ansamblu a Guvernului în domeniul sănătății populației.

Art. 2. - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătății are următoarele atribuții principale:

 • asigură și răspunde de organizarea activității de asistență medicală preventivă, curativă și de recuperare medicală ce se acordă prin unitățile sanitare de stat;
 • stabilește principalele obiective de etapă și pe termen lung în activitatea preventivă;
 • îndrumă și controlează modul de aplicare a normelor de igienă și sanitaro-antiepidemice în mediul de viață al populației și la locul de muncă; îndeplinește prin organele sale de specialitate funcția de inspecție sanitară de stat; dispune în situații deosebite măsuri antiepidemice;
 • stabilește și urmărește împreună cu organele competente folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;
 • îndrumă și controlează activitatea unităților de ocrotire și asistență medicală a mamei, copilului și adolescentului, asistență medicală de urgență și la locul de muncă;
 • asigură asistența medicală a persoanelor în vârstă, a copiilor și adulților bolnavi neuropsihici și handicapaților;
 • colaborează la utilizarea rațională a factorilor naturali de mediu și își dă acordul pentru utilizarea și funcționarea stațiunilor balneoclimaterice;
 • coordonează și îndrumă împreună cu organele centrale competente, activitatea de medicină a culturii fizice;
 • autorizează producerea, înregistrarea, introducerea și folosirea în practica medicală a medicamentelor, produselor biologice de uz uman și reactivilor, a plantelor medicinale și cosmeticelor, precum și a echipamentelor medicale;
 • organizează, îndrumă și controlează activitatea în rețeaua farmaceutică; organizează și răspunde de controlul calității medicamentelor, coordonează importurile de medicamente, aparatură medicală și alte produse necesare rețelei sanitare, prin întreprinderea de comerț exterior proprie;
 • coordonează și supraveghează regimul substanțelor și produselor stupefiante, psihotrope și toxice în conformitate cu prevederile legale;
 • întocmește anual Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman; coordonează și urmărește aprovizionarea cu medicamente, echipamente medicale, reactivi în unitățile sanitare de stat;
 • organizează în situații deosebite asistența medicală, asigurând rezerva de mobilizare cu medicamente și materiale sanitare;
 • organizează și elaborează împreună cu Academia de Științe Medicale, strategia și orientarea activității de cercetare științifică;
 • elaborează împreună cu organele competente, documentele de cooperare internațională, în domeniul ocrotirii sănătății; organizează activitatea de relații internaționale, urmărind realizarea contractelor;
 • sprijină informarea și documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate și organizarea manifestărilor științifice;
 • analizează și evaluează periodic indicatori ai stării de sănătate;
 • îndrumă și controlează activitatea privind deontologia medicală și etica profesională a personalului sanitar;
 • asigură resursele umane pentru sectorul sanitar de stat;
 • elaborează și emite norme de încadrare, promovare, transferare și detașare a personalului sanitar având în vedere repartizarea judicioasă pe întreg teritoriul țării;
 • participă potrivit legii la repartizarea în muncă a absolvenților institutelor de învățământ superior medical și farmaceutic (medicii, farmaciștii);
 • stabilește specialitățile medico-sanitare, organizează concursuri și examene pentru ocuparea posturilor vacante și acordarea specialității medicale sau farmaceutice;
 • stabilește structura și normele de organizare și funcționare a unităților sanitare din sectorul public; își dă acordul asupra înființării, desființării, schimbării sediului, profilului și structurii unităților sanitare;
 • analizează și avizează proiectarea investițiilor în domeniul sanitar;
 • asigură, analizează și urmărește executarea indicatorilor de plan și a bugetului de stat pentru ocrotirea sănătății;
 • acordă avize pentru activitățile bazate pe libera inițiativă și privatizare în domeniul medical și farmaceutic, veghează asupra climatului de concurență loială și ia măsuri de protejare a intereselor bolnavilor și populației;
 • emite, în vederea aplicării legii, norme obligatorii privind activitatea specifică în domeniul sanitar; elaborează și prezintă proiecte de acte normative; avizează proiecte de acte normative, elaborate de alte organe centrale ce interesează domeniul sanitar;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătății constituie comisii de specialitate.

Art. 4. - (1) Conducerea ministerului este asigurată de ministru, consiliul de administrație și colegiul ministerului.

(2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 5. - Nivelul de salarizare pentru funcțiile de conducere și de execuție tehnice, economice și de altă specialitate din aparatul propriu al Ministerului Sănătății este cel prevăzut la cap. I, pct. I lit. A din anexa VI la Legea nr. 57/1974.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Sănătății este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al ministerului este de 220, exclusiv demnitarii.

(3) În structura organizatorică a Ministerului Sănătății pot funcționa departamente, direcții generale direcții, servicii, oficii și birouri.

(4) Numărul maxim de posturi de conducere este de 20% din numărul maxim de posturi din aparatul propriu al ministerului.

(5) Numărul posturilor de medici, farmaciști (ingineri, economiști etc.) principali I va fi cel mult de 10%, cel de medici, farmaciști (ingineri, economiști etc.), principali II, de cel mult 15% din numărul total de personal cu studii superioare, iar cel de inspectori generali de cel mult 45 posturi.

(6) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(7) Pentru comisiile de specialitate Ministerul Sănătății va putea utiliza 8 posturi prin plata cu ora în mod temporar.

Art. 7. - (1) Ministerul Sănătății are în subordine unitățile publice prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Înființarea și desființarea unităților subordonate Ministerului Sănătății, obiectul de activitate al acestora, structurile organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și gradele de organizare se aprobă de ministrul sănătății.

(3) Înființarea și desființarea unităților finanțate de la bugetul de stat se poate face numai cu acordul Ministerului Finanțelor.

Art. 8. - În vederea asigurării, respectării normelor morale și ale deontologiei medicale, precum și pentru aplicarea regulilor de bună practică a profesiunilor de către personalul medico-sanitar și farmaceutic, funcționează colegiul central și colegiile județene (al municipiului București); modul de organizare și funcționare a acestor colegii se stabilește prin regulament aprobat de ministrul sănătății.

Art. 9. - Ministerul Sănătății va utiliza un parc propriu de transport, atât pentru aparatul central, cât și pentru unitățile subordonate care va fi stabilit prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat coordonator.

Art. 10. - Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază de salariul tarifar avut, sporul de vechime și indemnizația de conducere, după caz, pe o perioadă de 3 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Art. 11. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, ministrul sănătății poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 12. - Ministerul Finanțelor și Misterul Resurselor și Industriei vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari ai Ministerului Sănătății, pe anul 1990.

Art. 13. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10.08.1990. Pe aceeași dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 65 din 22 ianuarie 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 august 1990 | Nr. 961.


Anexa Nr. 1

Ministerul Sănătății

Mo94-a-1-4.jpg


Anexa Nr. 2

Lista
unităților direct subordonate Ministerului Sănătății
Nr. crt. Denumirea unității Sediul
localitatea județul
I. Unități bugetare
A. Spitale, sanatorii
1. Spitalul Clinic Fundeni București
2. Spitalul Elias și Policlinica nr. 10 București
3. Spitalul Interdepartamental București
4. Policlinica Corpului Diplomatic București
5. Sanatoriul Climateric de Nevroze Predeal Brașov
6. Sanatoriul T.B.C. Moroeni Dâmbovița
7. Spitalul de Patologie Neuromusculară Vâlcele Covasna
8. Spitalul de Copii Neuropsihici Siret Suceava
9. Sanatoriul Balneoclimatic de Copii Bușteni Prahova
10. Sanatoriul Balneoclimatic de Copii Gura Ocniței Dâmbovița
B. Institute și centre medicale
11. Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu” București
12. Institutul Național pentru Servicii de Sănătate și Conducere București
13. Institutul de Igienă și Sănătate Publică București
14. Institutul de Sănătate Publică și Cercetări Medicale Iași Iași
15. Institutul de Sănătate Publică și Cercetări Medicale Cluj-Napoca Cluj
16. Institutul de Sănătate Publică și Cercetări Medicale Timișoara Timiș
17. Institutul de Sănătate Publică și Cercetări Medicale Târgu Mureș Mureș
18. Institutul de Medicină Internă „N. Gh. Lupu” București
19. Institutul de Fiziologie Normală și Patologică „D. Danielopolu” București
20. Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” București
21. Institutul de Ftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta” București
22. Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului și Cercetări Farmaceutice „Prof. dr. Petre Ionescu Stoian” București
23. Institutul Oncologic București
24. Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca Cluj
25. Institutul de Medicină Fizică, Balneoclimatologie și Recuperare Medicală București
26. Institutul de Medicină Legală „Prof. dr. Mina Minovici” București
27. Institutul de Endocrinologie „C. I. Parhon” București
28. Institutul de Hematologie București
29. Centrul Medical de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. București
30. Centrul de Nutriție și Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu” București
31. Centrul de Medicină Socială „Christiana” București
32. Centrul Dermato-Venerologic București
33. Centrul de Medicină Sportivă București
34. Centrul de Acupunctură și Homeopatie București
C. Direcții sanitare
35. Direcția Sanitară a județului Alba Alba Iulia Alba
36. Direcția Sanitară a județului Arad Arad Arad
37. Direcția Sanitară a județului Argeș Pitești Argeș
38. Direcția Sanitară a județului Bacău Bacău Bacău
39. Direcția Sanitară a județului Bihor Oradea Bihor
40. Direcția Sanitară a județului Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud
41. Direcția Sanitară a județului Botoșani Botoșani Botoșani
42. Direcția Sanitară a județului Brăila Brăila Brăila
43. Direcția Sanitară a județului Brașov Brașov Brașov
44. Direcția Sanitară a județului Buzău Buzău Buzău
45. Direcția sanitară a județului Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin
46. Direcția Sanitară a județului Călărași Călărași Călărași
47. Direcția Sanitară a județului Cluj Cluj-Napoca Cluj
48. Direcția Sanitară a județului Constanța Constanța Constanța
49. Direcția Sanitară a județului Covasna Sf. Gheorghe Covasna
50. Direcția Sanitară a județului Dâmbovița Târgoviște Dâmbovița
51. Direcția Sanitară a județului Dolj Craiova Dolj
52. Direcția Sanitară a județului Galați Galați Galați
53. Direcția Sanitară a județului Giurgiu Giurgiu Giurgiu
54. Direcția Sanitară a județului Gorj Târgu Jiu Gorj
55. Direcția Sanitară a județului Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
56. Direcția Sanitară a județului Hunedoara Deva Hunedoara
57. Direcția Sanitară a județului Ialomița Slobozia Ialomița
58. Direcția Sanitară a județului Iași Iași Iași
59. Direcția Sanitară a județului Maramureș Baia Mare Maramureș
60. Direcția Sanitară a județului Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
61. Direcția Sanitară a județului Mureș Târgu Mureș Mureș
62. Direcția Sanitară a județului Neamț Piatra-Neamț Neamț
63. Direcția Sanitară a județului Olt Slatina Olt
64. Direcția Sanitară a județului Prahova Ploiești Prahova
65. Direcția Sanitară a județului Satu Mare Satu Mare Satu Mare
66. Direcția Sanitară a județului Sibiu Sibiu Sibiu
67. Direcția Sanitară a județului Sălaj Zalău Sălaj
68. Direcția Sanitară a județului Suceava Suceava Suceava
69. Direcția Sanitară a județului Teleorman Alexandria Teleorman
70. Direcția Sanitară a județului Timiș Timișoara Timiș
71. Direcția Sanitară a județului Tulcea Tulcea Tulcea
72. Direcția Sanitară a județului Vaslui Vaslui Vaslui
73. Direcția Sanitară a județului Vâlcea Râmnicu Vâlcea Vâlcea
74. Direcția Sanitară a județului Vrancea Focșani Vrancea
75. Direcția Sanitară a municipiului București București
D. Centre de medicină preventivă
76. Centrul de Medicină Preventivă al județului Alba Alba Iulia Alba
77. Centrul de Medicină Preventivă al județului Arad Arad Arad
78. Centrul de Medicină Preventivă al județului Argeș Pitești Argeș
79. Centrul de Medicină Preventivă al județului Bacău Bacău Bacău
80. Centrul de Medicină Preventivă al județului Bihor Oradea Bihor
81. Centrul de Medicină Preventivă al județului Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud
82. Centrul de Medicină Preventivă al județului Botoșani Botoșani Botoșani
83. Centrul de Medicina Preventivă al județului Brăila Brăila Brăila
84. Centrul de Medicină Preventivă al județului Brașov Brașov Brașov
85. Centrul de Medicină Preventivă al județului Buzău Buzău Buzău
86. Centrul de Medicină Preventivă al județului Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin
87. Centrul de Medicină Preventivă al județului Călărași Călărași Călărași
88. Centrul de Medicină Preventivă al județului Cluj Cluj-Napoca Cluj
89. Centrul de Medicină Preventivă al județului Constanța Constanța Constanța
90. Centrul de Medicină Preventivă al județului Covasna Sfântu Gheorghe Covasna
91. Centrul de Medicină Preventivă al județului Dâmbovița Târgoviște Dâmbovița
92. Centrul de Medicină Preventivă al județului Dolj Craiova Dolj
93. Centrul de Medicină Preventivă al județului Galați Galați Galați
94. Centrul de Medicină Preventivă al județului Giurgiu Giurgiu Giurgiu
95. Centrul de Medicină Preventivă al județului Gorj Târgu Jiu Gorj
96. Centrul de Medicină Preventivă al județului Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
97. Centrul de Medicină Preventivă al județului Hunedoara Deva Hunedoara
98. Centrul de Medicină Preventivă al județului Ialomița Slobozia Ialomița
99. Centrul de Medicină Preventivă al județului Iași Iași Iași
100. Centrul de Medicina Preventivă al județului Maramureș Baia Mare Maramureș
101. Centrul de Medicină Preventivă al județului Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
102. Centrul de Medicină Preventivă al județului Mureș Târgu Mureș Mureș
103. Centrul de Medicină Preventivă al județului Neamț Piatra-Neamț Neamț
104. Centrul de Medicină Preventivă al județului Olt Slatina Olt
105. Centrul de Medicină Preventivă al județului Prahova Ploiești Prahova
106. Centrul de Medicină Preventivă al județului Satu Mare Satu Mare Satu Mare
107. Centrul de Medicină Preventivă al județului Sibiu Sibiu Sibiu
108. Centrul de Medicină Preventivă al județului Sălaj Zalău Sălaj
109. Centrul de Medicină Preventivă al județului Suceava Suceava Suceava
110. Centrul de Medicină Preventivă al județului Teleorman Alexandria Teleorman
111. Centrul de Medicină Preventivă al județului Timiș Timișoara Timiș
112. Centrul de Medicină Preventivă al județului Tulcea Tulcea Tulcea
113. Centrul de Medicină Preventivă al județului Vaslui Vaslui Vaslui
114. Centrul de Medicină Preventivă al județului Vâlcea Râmnicu Vâlcea Vâlcea
115. Centrul de Medicină Preventivă al județului Vrancea Focșani Vrancea
116. Centrul de Medicină Preventivă al municipiului București București
E. Unități de învățământ
117. Centrul de Perfecționare a Personalului Sanitar Superior București
118. Centrul de Perfecționare a Personalului Sanitar Mediu București
119. Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia Alba
120. Școala Postliceală Sanitară Călărași Călărași
121. Școala Postliceală Sanitară Sfântu Gheorghe Covasna
122. Școala Postliceală Sanitară Giurgiu Giurgiu
123. Școala Postliceală Sanitară Târgu Jiu Gorj
124. Școala Postliceală Sanitară Slobozia Ialomița
125. Școala Postliceală Sanitară Piatra-Neamț Neamț
126. Școala Postliceală Sanitară Slatina Olt
127. Școala Postliceală Sanitară Reșița Caraș-Severin
128. Școala Postliceală Sanitară Zalău Sălaj
129. Școala Postliceală Sanitară Tulcea Tulcea
130. Școala Postliceală Sanitară Focșani Vrancea
131. Școala Postliceală Sanitară Alexandria Teleorman
132. Școala Postliceală Sanitară Vaslui Vaslui
133. Grupul Școlar Sanitar (liceu și școală postliceală) Arad Arad
134. Grupul Școlar Sanitar Bacău Bacău
135. Grupul Școlar Sanitar Bistrița Bistrița-Năsăud
136. Grupul Școlar Sanitar Baia Mare Maramureș
137. Grupul Școlar Sanitar Botoșani Botoșani
138. Grupul Școlar Sanitar Brăila Brăila
139. Grupul Școlar Sanitar Buzău Buzău
140. Grupul Școlar Sanitar Brașov Brașov
141. Grupul Școlar Sanitar Constanța Constanța
142. Grupul Școlar Sanitar Cluj-Napoca Cluj
143. Grupul Școlar Sanitar Craiova Dolj
144. Grupul Școlar Sanitar Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
145. Grupul Școlar Sanitar Galați Galați
146. Grupul Școlar Sanitar Iași Iași
147. Grupul Școlar Sanitar Odorheiu Secuiesc Harghita
148. Grupul Școlar Sanitar Hunedoara Hunedoara
149. Grupul Școlar Sanitar Oradea Bihor
150. Grupul Școlar Sanitar Pitești Argeș
151. Grupul Școlar Sanitar Ploiești Prahova
152. Grupul Școlar Sanitar Râmnicu Vâlcea Vâlcea
153. Grupul Școlar Sanitar Satu Mare Satu Mare
154. Grupul Școlar Sanitar Sibiu Sibiu
155. Grupul Școlar Sanitar Suceava Suceava
156. Grupul Școlar Sanitar Timișoara Timiș
157. Grupul Școlar Sanitar Târgu Mureș Mureș
158. Grupul Școlar Sanitar Târgoviște Dâmbovița
159. Grupul Școlar Sanitar București
F. Alte unități
160. Academia de Științe Medicale București
161. Oficiul Central de Stocare București
162. Stația Centrală de Salvare București
163. Secția pentru Controlul de Stat al Serurilor și Vaccinurilor București
164. Stația de Verificare și Întreținere a Aparaturii Medicale București
165. Centrul de Calcul și Statistică Sanitară București
166. Centrul de Documentare Medicală „Dr. Dimitrie Nanu” București
II. Unități economice
A. Oficii farmaceutice
167. Oficiul Central Farmaceutic București
168. Oficiul Farmaceutic nr. 1 București
169. Oficiul Farmaceutic nr. 2 București
170. Oficiul Farmaceutic nr. 3 București
171. Oficiul Farmaceutic Bacău Bacău
172. Oficiul Farmaceutic Brașov Brașov
173. Oficiul Farmaceutic Cluj-Napoca Cluj
174. Oficiul Farmaceutic Constanța Constanța
175. Oficiul Farmaceutic Craiova Dolj
176. Oficiul Farmaceutic Deva Hunedoara
177. Oficiul Farmaceutic Galați Galați
178. Oficiul Farmaceutic Oradea - comuna Sânmartin Bihor
179. Oficiul Farmaceutic Ploiești Prahova
180. Oficiul Farmaceutic Satu Mare Satu Mare
181. Oficiul Farmaceutic Suceava Suceava
182. Oficiul Farmaceutic Timișoara Timiș
183. Oficiul Farmaceutic Iași Iași
184. Oficiul Farmaceutic Pitești Argeș
185. Oficiul Farmaceutic Târgu Mureș Mureș
186. Întreprinderea de Comerț Exterior „Farmexim” București
B. Alte unități
187. Editura Medicală București
188. Baza de Aprovizionare București
189. Întreprinderea de Produse Ortopedice și Protezare București
190. Sectorul de Studii și Proiectare în Construcții București
191. Centrul de Cercetare și Producție Medicamente Antitumorale București
C. Unități de cercetare științifică (cu gestiune economico-financiară)
192. Institutul Cantacuzino București
193. Institutul „Victor Babeș” București
194. Institutul de Neurologie și Psihiatrie București


Hotărâre privind utilizarea fondurilor valutare obținute prin exportul cărților și revistelor științifice editate de Editura Academiei

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Academia Română să utilizeze 80% din veniturile nete în valută obținute din exportul cărților și revistelor științifice editate de Editura Academiei, precum și din alte operațiuni derulate prin Întreprinderile de Comerț Exterior „Artexim” și „Rompresfilatelia”, pe relația devize convertibile și cliring țări socialiste, pentru plăți valutare proprii, stabilite prin bugetul anual de venituri și cheltuieli în valută al Academiei Române.

Art. 2. - Disponibilitățile valutare pe relația devize convertibile și cliring țări socialiste vor fi păstrate în contul Academiei Române deschis la Banca Română de Comerț Exterior și se vor reporta de la un an la altul.

Art. 3. - Exportul cărților și revistelor științifice editate de Editura Academiei se va efectua, în continuare, de întreprinderile de comerț exterior prevăzute la art. 1, în funcție de specificul produsului exportat sau serviciului prestat.

Art. 4. - Veniturile nete în valută obținute de la data prezentei hotărâri de întreprinderile de comerț exterior prevăzute la art. 1 vor fi transferate în contul Academiei Române, în termen de maximum 10 zile de la încasarea sumelor de la partenerii externi.

Art. 5. - Fondurile valutare realizate de Academia Română potrivit prevederilor art. 1 sunt destinate importului unei tipografii moderne pentru Editura Academiei, importului de materiale tipografice consumabile, participării la târguri și expoziții internaționale de cărți științifice, cointeresării, potrivit legii, a autorilor lucrărilor științifice, precum și altor plăți valutare necesare pentru sporirea exportului de cărți și reviste științifice românești.

Art. 6. - Prezenta hotărâre nu afectează fondurile valutare care se acordă anual Academiei Române pentru importurile de aparatură și substanțe destinate unităților de cercetare din subordinea acesteia, precum și plata cotizațiilor la organizațiile științifice internaționale, efectuarea deplasărilor la manifestările științifice în străinătate și alte asemenea plăți valutare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 august 1990 | Nr. 968.


Hotărâre privind constituirea Comisiei guvernamentale pentru cercetarea, prevenirea și combaterea sustragerilor de bunuri din unitățile producătoare și din circuitul comercial normal

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se constituie Comisia guvernamentală pentru cercetarea, prevenirea și combaterea sustragerilor de produse alimentare și alte bunuri de consum, în vederea comercializării lor la prețuri de speculă în țară și în străinătate, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Acțiunea de cercetare, prevenire și combatere a sustragerilor de bunuri se va efectua sub coordonarea și îndrumarea Corpului de control economico-financiar al primului-ministru.

Art. 2. - Prefecții județelor și primarul general al Capitalei vor lua măsura imediată de constituire a Comisiilor locale de coordonare a activității echipelor de control ce vor acționa pe raza lor de competență, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Echipele mixte județene de control, respectiv a Capitalei, vor fi formate din reprezentanți ai unităților locale, aparținând Ministerului Finanțelor, Direcției Generale a Vămilor, Departamentului Comerțului Interior, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, primăriilor, Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale.

Membrii echipelor astfel constituite vor efectua, potrivit competențelor ce le revin prin lege, controale și activități specifice, potrivit planului tematic de control elaborat de Comisia guvernamentală.

Acțiunile de control se vor desfășura în unitățile economice producătoare, unitățile comerciale cu ridicata și amănuntul, în piețe, târguri și oboare, pe șosele, în stații de cale ferată, trenuri și alte mijloace de transport în comun, asupra mijloacelor de transport mărfuri, în zonele și punctele de trecere ale frontierei etc.

Art. 4. - Raportarea de către comisiile județene și a Capitalei a rezultatelor controalelor efectuate și a măsurilor luate se va face la termenele prevăzute în planul tematic de control elaborat de Comisia guvernamentală.

Art. 5. - Comisia guvernamentală va sintetiza și raporta bilunar Guvernului rezultatele acțiunilor întreprinse la nivelul județelor și Capitalei, prezentând concluzii și măsurile ce se impun.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 18 august 1990 | Nr. 969.


Anexa Nr. 1

Componența
Comisiei guvernamentale

Președinte:

 • Simion Tiberiu - șeful Corpului de control economico-financiar al primului-ministru

Membri:

 • Focșa Ion - inspector general - Ministerul Finanțelor
 • Velea Constantin - șeful Serviciului vămuiri la Direcția Generală a Vămilor
 • Mr. Munteanu Emanoil - locțiitor al șefului Direcției economice din Departamentul Poliției
 • Mareș Gheorghe - consilier al șefului Departamentului Comerțului Interior
 • Otobâcu Ilie - consilier al șefului Departamentului Alimentației - Ministerul Justiției
 • Col. Podea Dan - consilier juridic principal, șef Oficiu juridic - Ministerul de Interne
 • Lt. col. Poncea Pîrvu - Direcția Generală pentru Pașapoarte, Evidența străinilor și Controlul Trecerii Frontierei
 • Col. Chișcă Vasile - Ministerul Apărării Naționale - Secția grăniceri.


Anexa Nr. 2

Componența
comisiei județene și a Capitalei

Președinte

 • prefectul județului (primarul general al Capitalei)

Membri:

 • inspectorul șef al Inspecției Teritoriale Financiare de Stat
 • directorii sucursalelor județene ale băncilor
 • directorul Direcției Financiare
 • șeful unității vamale județene
 • șeful Inspectoratului județean de poliție
 • directorul Direcției Comerciale
 • inspectorii comerciali de stat și inspectorii generali pentru expansiune comercială
 • comandantul unității de grăniceri (în județele limitrofe frontierei).


Hotărâre privind schimbarea subordonării Întreprinderii pentru Nutrețuri Concentrate a sectorului agricol Ilfov

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Întreprinderea pentru Nutrețuri Concentrate a sectorului agricol Ilfov, cu sediul în comuna Periș, sectorul agricol Ilfov, trece din subordinea Direcției generale economice pentru contractarea, preluarea, păstrarea, industrializarea și livrarea furajelor, în subordinea Institutului de Cercetare și Producție pentru Creșterea Porcinelor Periș, cu sediul în comuna Periș, sectorul agricol Ilfov, păstrându-și personalitatea juridică, autonomia financiară și gradul de organizare.

Art. 2. - Pe aceeași dată, Fabrica pentru Nutrețuri Concentrate Sabaru, cu sediul în comuna Bragadiru, sectorul agricol Ilfov, trece din subordinea Întreprinderii pentru Nutrețuri Concentrate a sectorului agricol Ilfov în subordinea Întreprinderii pentru Nutrețuri Concentrate Giurgiu.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii și Alimentației va lua măsuri pentru trecerea indicatorilor economico-financiari de la Direcția generală economică pentru contractarea, preluarea, păstrarea, industrializarea și livrarea furajelor la Institutul de Cercetare și Producție pentru Creșterea Porcinelor Periș.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 20 august 1990 | Nr. 973.


Hotărâre privind prevenirea scoaterii ilicite peste graniță și comercializării în străinătate a produselor agroindustriale și a bunurilor industriale de larg consum

În vederea prevenirii scoaterii ilicite peste graniță și comercializării în străinătate a produselor agroindustriale și a bunurilor industriale de larg consum, care afectează stabilitatea publică prin dezechilibrarea accesului cetățenilor la produsele deficitare și perturbă aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor,
în scopul asigurării de condiții corespunzătoare cetățenilor români care doresc să călătorească în străinătate în interes de serviciu, turistic sau personal,
în aplicarea art. 16 lit. c) din Decretul-lege nr. 10/1990,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Neprezentarea bunurilor pentru efectuarea controlului vamal, precum și nedeclararea la organele vamale a sumelor în lei pe care călătorii le au asupra lor sau în bagaje se sancționează potrivit legii și atrag după sine întreruperea călătoriei și retragerea pașaportului sau, după caz, a altui document pentru trecerea frontierei emis de autoritățile de stat române celui în cauză pe un termen de la 1 la 3 luni.

În același mod se procedează și în cazul ascunderii bunurilor în scopul sustragerii de la operațiunile de vămuire.

Art. 2. - Ascunderea bunurilor în locuri special construite în mijloacele de transport, în scopul sustragerii acestora de la vămuire, se sancționează potrivit legii și atrage după sine întreruperea călătoriei și retragerea pașaportului sau, după caz, a altui document pentru trecerea frontierei emis de autoritățile de stat române celui în cauză pe un termen de la 3 luni la 6 luni.

Art. 3. - Măsura întreruperii călătoriei și a retragerii pașaportului sau, după caz, a altui document pentru trecerea frontierei de stat române se adoptă de către șeful (înlocuitorul legal) punctului de control pentru trecerea frontierei, cu consultarea șefului vămii (înlocuitorul legal). Despre luarea acestor măsuri se întocmește proces-verbal și se face mențiune în pașaportul persoanei în cauză.

Împotriva procesului-verbal se poate face contestație în termen de 15 zile. Soluționarea contestației este de competența unei comisii formate din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor - Direcția Generală a Vămilor și Ministerului de Interne - Direcția Generală pentru Pașapoarte, Controlul Trecerii Frontierei și Evidența Străinilor.

Art. 4. - În cazul repetării faptelor prevăzute în prezenta hotărâre, se dublează termenul pentru care se dispune retragerea pașaportului sau, după caz, a altui document pentru trecerea frontierei.

Art. 5. - Direcția Generală pentru Pașapoarte, Controlul Trecerii Frontierei și Evidența Străinilor va ține evidența nominală a persoanelor împotriva cărora s-au luat măsurile prevăzute în prezenta hotărâre și asigură executarea acestor măsuri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 august 1990 | Nr. 975.


Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Tineretului și Sportului este organ central de specialitate al administrației de stat, care elaborează și aplică, în baza programului Guvernului României, măsuri în sprijinul tineretului și dezvoltării activității sportive.

Art. 2. - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții:

A. Departamentul Tineretului

a) Realizează cercetări și studii orientate către cunoașterea și rezolvarea problemelor tineretului și prezintă Guvernului și Parlamentului concluzii asupra problematicii din acest domeniu;

b) Inițiază proiecte de acte normative pentru cadrul legislativ specific preocupărilor, aspirațiilor și necesităților tinerilor;

c) Emite, în condițiile legii, ordine și instrucțiuni cu privire la folosirea mijloacelor materiale și financiare din activitatea pentru tineret;

d) Stimulează înființarea și funcționarea, conform legii și propriilor statute, a instituțiilor autonome (organizațiilor destinate aplicării programelor de tineret);

e) Elaborează programe speciale culturale, pentru timpul liber și de altă natură, destinate tineretului;

f) Menține un contact direct cu organizațiile de tineret legal constituite receptând și analizând inițiativele acestora în vederea sprijinirii realizării lor;

g) Îndrumă, avizează și sprijină activitatea fundațiilor de tineret în vederea realizării scopurilor de utilitate publică pentru care acestea au fost înființate. Aprobă regulamentele elaborate de consiliile fundațiilor și urmărește folosirea patrimoniului acestora în concordanță cu prevederile legii;

h) Organizează, coordonează și controlează activitatea instituțiilor subordonate departamentului, conform art. 5 și anexei nr. 2 din prezenta hotărâre;

i) Stabilește legături cu instituțiile specializate în domeniul tineretului sau cu preocupări privind activitatea tineretului;

j) Realizează contacte internaționale cu organisme guvernamentale corespondente lui și cu organizații internaționale care se ocupă cu probleme de tineret;

k) Facilitează crearea cadrului necesar stabilirii de contacte internaționale directe între organizații de tineret în vederea cunoașterii reciproce și realizării de programe comune prin înființarea de instituții specializate în acest domeniu;

l) Informează opinia publică asupra concepției și rezultatelor aplicării politicii pentru tineret.

B. Departamentul Sportului

a) Stabilește direcțiile de dezvoltare a sportului pentru toți, în vederea creșterii nivelului de pregătire fizică și păstrării sănătății populației;

b) Elaborează strategia generală a organizării și dezvoltării sportului de performanță;

c) Colaborează cu Comitetul Olimpic Român în vederea pregătirii și participării sportivilor români la programele olimpice;

d) Asigură, în colaborare cu instituțiile administrației de stat, organizațiile economice și social-culturale dezvoltarea bazei materiale a activității sportive;

e) Stabilește norme tehnico-metodologice de organizare și folosire a mijloacelor materiale și financiare în activitatea sportivă;

f) Organizează și coordonează activitatea de cercetare științifică în domeniul sportului;

g) Stimulează înființarea și dezvoltarea instituțiilor medicale specializate în vederea asigurării asistenței specifice sportivilor de performanță;

h) Coordonează dezvoltarea relațiilor cu organisme guvernamentale sau internaționale și înlesnește contactele internaționale ale federațiilor, cluburilor și asociațiilor sportive;

i) Asigură o largă informare publică în vederea stimulării interesului populației pentru activitatea sportivă;

j) Organizează și controlează activitatea instituțiilor subordonate Departamentului Sportului.

Art. 3. - Structura organizatorică a Ministerului Tineretului și Sportului este prevăzută în anexa nr. 1.

Numărul maxim de posturi este de 160, exclusiv demnitarii.

Numărul posturilor de specialiști (ingineri, referenți etc.) și de inspectori generali, se stabilește în procente față de numărul total al personalului cu studii superioare, la 10% pr. I, 15% pr. II, 10% inspector general.

Patrimoniul Ministerului Sportului trece la Ministerul Tineretului și Sportului - Departamentul Sportului, pe baza bilanțului întocmit la 31 iulie 1990.

Art. 4. - În structura organizatorică a Ministerului pot funcționa departamente, direcții generale, direcții, servicii, oficii și birouri.

Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Art. 5. - În subordinea Ministerului Tineretului și Sportului sunt unitățile publice prevăzute în anexa nr. 2.

Înființarea și desființarea unităților subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, obiectul de activitate, precum și modificarea structurilor organizatorice, finanțarea, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și gradelor de organizare se aprobă de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Înființarea și desființarea unităților finanțate de la bugetul de stat se fac cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 6. - În profil teritorial, de rezolvarea problemelor diverselor categorii de tineri și activității sportive răspund, în mod nemijlocit, conducerile organelor administrative la nivel județean, municipal, orășenesc și comunal, care vor acorda sprijin acțiunilor și programelor inițiate de Ministerul Tineretului și Sportului.

Art. 7. - Ministerul Tineretului și Sportului utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul central și unitățile subordonate, care se stabilește prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat.

Art. 8. - În aplicarea prezentei hotărâri, ministrul tineretului și sportului poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 9. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 3 septembrie 1990.

Pe aceeași dată orice dispoziții contrare se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 septembrie 1990 | Nr. 994.


Anexa Nr. 1

Ministerul Tineretului și Sportului

Mo94-a-1-5.jpg


Anexa Nr. 2

Unități publice
în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
A. Departamentul Tineretului
1. Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
2. Compania Autonomă de Turism pentru Tineret (C.A.T.T.)
B. Departamentul Sportului
3. Oficii teritoriale pentru sport
4. Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.)
5. Federațiile, cluburile
6. Muzeul Sportului
C. Unități comune celor două departamente
7. Editura „Start”.


Hotărâre privind aprobarea înființării unor posturi de pază și ordine cu efective de poliție la sediile instanțelor judecătorești și al Ministerului Justiției

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea unor posturi de pază și ordine cu efective de poliție la sediile tribunalelor județene și al municipiului București, la cele ale judecătoriilor care funcționează în clădiri separate, precum și la sediul Ministerului Justiției.

Art. 2. - Posturile de pază și ordine de la sediile instanțelor judecătorești, prevăzute la art. 1, vor funcționa pe durata desfășurării activității cu publicul, iar personalul de poliție va exercita atribuții de pază și de menținere a ordinii și va aduce la îndeplinire dispozițiile conducerii instanțelor.

Art. 3. - Posturile de pază și ordine de la sediile instanțelor judecătorești și al Ministerului Justiției, precum și mijloacele tehnice de pază și alarmare necesare se vor stabili prin protocol încheiat între Ministerul Justiției și Ministerul de Interne.

Art. 4. - Efectivele Ministerului de Interne se suplimentează cu 165 posturi de subofițeri pentru Departamentul Poliției.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990 ai Ministerului de Interne.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 septembrie 1990 | Nr. 1019.