Monitorul Oficial 300/1992

De la wiki.civvic.ro
Salt la: navigare, căutare


Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0300 - Marți, 24 noiembrie year::1992

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul turismului

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Cairo la 2 septembrie 1992.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 29 octombrie 1992 | Nr. 691.

Contrasemnează:
p. Ministrul comerțului și turismului,
Napoleon Pop,

secretar de stat

Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul turismului

Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt, denumite în cele ce urmează părți, în dorința reciprocă de a dezvolta relațiile și cooperarea turistică între cele două țări, călăuzite de principiile și recomandările Conferinței Națiunilor Unite pentru turism și călătorii internaționale, ținută la Roma în septembrie 1963, ca și de statutul Organizației Mondiale a Turismului, au convenit cele ce urmează:

Articolul 1

Părțile sunt de acord să ia toate măsurile necesare pentru a promova și dezvolta schimburile turistice între cele două țări, pentru a încuraja călătoriile cu turiști din terțe țări și a facilita formalitățile de călătorie între ele.

Articolul 2

Părțile vor acorda prioritate specială cooperării turistice și schimbului de informații pentru elaborarea și realizarea unor proiecte de interes comun.

Articolul 3

Părțile vor încuraja și sprijini inițiativele de colaborare în domeniul promovării turistice întreprinse de agențiile de specialitate din cele două țări.

Articolul 4

Părțile vor efectua schimburi de materiale de promovare turistică și vor încuraja participarea agențiilor de voiaj la manifestări cu caracter cultural-turistic, organizate în cele două țări.

Articolul 5

Părțile vor efectua schimburi de informații reciproce cu privire la practicarea turismului în țările lor, vor organiza călătorii de documentare pentru ziariști, reporteri radio și TV, scriitori și experți în turism.

Articolul 6

Părțile vor încuraja asistența tehnică în domeniul turismului și al industriei hoteliere prin schimburi de experți și informații.

Articolul 7

Pentru punerea în aplicare a acestui acord se înființează o comisie mixtă formată din reprezentanți ai celor două părți.

Comisia mixtă se va întruni o dată la 2 ani, alternativ în cele două țări, pentru a analiza dezvoltarea relațiilor și cooperarea turistică bilaterală și a stabili liniile directoare pentru perioada următoare.

Dacă se consideră necesar, comisia poate fi convocată în sesiuni extraordinare.

Articolul 8

Plățile pentru activitățile turistice desfășurate de cele două părți se vor efectua în valută liber convertibilă în cadrul acestui acord și în conformitate cu prevederile din contracte.

Articolul 9

Prezentul acord va intra în vigoare la data schimbului notificării, potrivit procedurii legale din cele două țări, și va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani.

Acordul va fi considerat reînnoit automat pentru o nouă perioadă de 5 ani dacă nici una dintre cele două părți nu va notifica în scris celeilalte părți, cu 6 luni înainte de expirarea fiecărei perioade de valabilitate, dorința sa de a-l denunța.

Articolul 10

Părțile au semnat acest acord după efectuarea schimbului de împuterniciri oficiale autentice.

Semnat la Cairo, la data de 2 septembrie 1992, în trei exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă și engleză; în caz de diferențe de interpretare, textul în engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,
Gheorghe Albu,
secretar de stat

Pentru Guvernul Republicii Arabe Egipt,
Fouad Abdul Latif Sultan,
ministrul turismului și aviației civile

Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kârgâzstan, cu privire la comerț și cooperare tehnico-științifică și a Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kârgâzstan cu privire la schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1992

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kârgâzstan cu privire la comerț și cooperare tehnico-științifică și Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kârgâzstan cu privire la schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1992, încheiate la București la 18 septembrie 1992.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 29 octombrie 1992 | Nr. 692.

Contrasemnează:
Ministrul comerțului și turismului,
Napoleon Pop
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Năstase

Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Kârgâzstan cu privire la comerț și cooperare tehnico-științifică

Guvernul României și Guvernul Republicii Kârgâzstan, numite în cele ce urmează părți contractante,
în scopul consolidării prieteniei și colaborării între cele două țări și dezvoltării relațiilor comercial-economice bilaterale,
pornind de la principiile egalității în drepturi și avantajului reciproc și de la alte principii ale dreptului internațional,
dorind să creeze bazele juridice-contractuale în vederea folosirii mai eficiente a posibilităților economice și comerciale ale ambelor părți contractante,
au convenit asupra celor ce urmează:

Articolul 1

Părțile contractante vor lua toate măsurile necesare pentru a sprijini dezvoltarea relațiilor comercial-economice reciproc avantajoase, stabile și pe termen lung între România și Republica Kârgâzstan și vor crea în acest scop condiții favorabile.

Articolul 2

Participanții părților contractante la relațiile economice externe se vor conduce, în colaborarea reciprocă, după principiile adoptate în practica financiară și comerțul internațional, și de la 1 ianuarie 1992 vor trece la decontări și plăți în valută liber convertibilă, în conformitate cu reglementările valabile în statele lor, precum și în oricare din formele adoptate în practica bancară internațională, cu respectarea echilibrului balanței de plăți.

Prețurile mărfurilor și serviciilor, care fac obiectul prezentului acord, se vor conveni pe baza prețurilor de pe piețele internaționale de referință pentru produse și servicii similare din punct de vedere tehnic și calitativ.

Articolul 3

Tranzacțiile comerciale în cadrul prezentului acord vor fi efectuate pe bază de contracte încheiate între persoane fizice și/sau juridice din România și Republica Kârgâzstan, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în fiecare țară. Subiecții economici pot încheia contracte pentru livrări de mărfuri și prestări de servicii pentru orice nomenclator și în orice volume. Nomenclatorul celor mai importante mărfuri și servicii, pentru fiecare an următor, poate fi convenit și precizat prin protocoale anuale ce se încheie pe baza prezentului acord.

Articolul 4

Părțile contractante vor înlesni tranzitul pe teritoriul statelor lor al mărfurilor participanților romani și, respectiv, kârgâzi la relațiile economice externe în terțe țări sau din țările terțe.

Articolul 5

Băncile împuternicite ale României și Republicii Kârgâzstan vor stabili de comun acord modalitatea tehnică de deservire bancară a operațiunilor economice externe decurgând din prezentul acord.

Articolul 6

În scopul asigurării unor condiții reciproc-avantajoase pentru dezvoltarea colaborării comercial-economice, părțile contractante își acordă una celeilalte regimul națiunii celei mai favorizate.

Această prevedere nu se extinde asupra:

  1. avantajelor acordate sau care pot fi acordate în viitor de către una din părțile contractante altor țări, în scopul facilitării comerțului de graniță și riveran;
  2. avantajelor decurgând din participarea uneia dintre părțile contractante, în prezent sau în viitor, la uniuni vamale și zone de comerț liber.

Articolul 7

Părțile contractante vor contribui la adâncirea colaborării economice și tehnico-științifice. Direcțiile unei asemenea colaborări, pe lângă comerțul reciproc, vor cuprinde extinderea cooperării în producție, crearea de întreprinderi comune, uniuni și organizații internaționale, dezvoltarea turismului, precum și introducerea altor forme moderne de colaborare utilizate în economia mondială.

Problemele protecției investițiilor reciproce și ale evitării dublei impuneri vor fi reglementate ulterior prin acorduri corespunzătoare între organele de resort ale României și Republicii Kârgâzstan.

Articolul 8

În comerțul reciproc, pentru evaluarea calității produselor, vor fi folosite standardele naționale ale ambelor țări sau standardele internaționale și europene(ISO, MEK, SEN/SENELEK) în conformitate cu clauzele contractelor încheiate între agenții economici.

Colaborarea în domeniul standardizării se va înfăptui în cadrul convențiilor bilaterale încheiate între organele naționale de standardizare.

Articolu 9

Părțile contractante, în scopul stimulării schimburilor comerciale, își vor acorda reciproc, în conformitate cu legislația lor națională, exonerarea de la perceperea de taxe vamale la importul următoarelor categorii de mărfuri:

a) materiale pentru probe, experimentări și cercetări, în valoare nu mai mare decât cea determinată prin legislația vamală a părților contractante respective;

b) mostre fără valoare comercială, materiale publicitare de reclamă, documentare;

c) bunuri care au fost reparate sau înlocuite de partenerii la contract, în perioada de garanție;

d) produse și mărfuri importate în regim temporar.

Articolul 10

Mărfurile ce se livrează conform prezentului acord pot fi reexportate în țări terțe numai cu acordul prealabil scris al exportatorului.

Articolul 11

Rezultatele elaborărilor tehnico-științifice obținute împreună cu subiecții părților contractante nu pot fi transmise unor terțe persoane și nu vor fi publicate fără acordul prealabil, scris, al subiecților respectivi.

Articolul 12

Părțile contractante vor înființa o comisie mixtă formată din reprezentanți ai României și Republicii Kârgâzstan pentru examinarea stadiului de îndeplinire a prezentului acord și elaborarea de recomandări în vederea dezvoltării și extinderii colaborării comercial-economice și tehnico-științifice. Ședințele comisiei mixte vor avea loc, alternativ, în România și Republica Kârgâzstan, cel puțin o dată pe an.

Articolu 13

În prezentul acord pot fi introduse modificări și completări pe baza înțelegerii părților contractante.

Articolul 14

Eventualele diferende în interpretarea și aplicarea prezentului acord vor fi soluționate de părțile contractante prin consultări reciproce la solicitarea oricăreia dintre părți.

Prezentul acord va avea o valabilitate de 5 ani, putând fi denunțat prin notificarea de către fiecare dintre părțile contractante celeilalte părți contractante.

În acest caz, acordul își pierde valabilitatea după expirarea a 6 luni din ziua notificării privind denunțarea sa.

Prevederile prezentului acord vor continua să se aplice, și după expirarea lui, tuturor contractelor încheiate în perioada valabilității sale, dar care nu au fost realizate în întregime până la data expirării acestuia.

Articolul 15

Prezentul acord intră în vigoare la data notificării reciproce a îndeplinirii condițiilor de fond și formă necesare, potrivit legii naționale pentru adoptarea unor astfel de documente.

Încheiat la București la 18 septembrie 1992, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, kârgâză și rusă, toate trei textele având aceeași valabilitate. În caz de divergență în interpretarea textului, va fi considerat text de referință. textul în limba rusă.

Din împuternicirea Guvernului României,
Gheorghe Albu

Din împuternicirea Guvernului Republicii Kîrgîzstan,
Marat Tazabekov

Protocol între Guvernul României și Guvernul Republicii Kârgâzstan cu privire la schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1992

Guvernul României și Guvernul Republicii Kârgâzstan, în conformitate cu Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kârgâzstan, cu privire la relațiile comercial economice și colaborarea tehnico-științifică din 18 septembrie 1992, au convenit următoarele:

Articolul 1

În scopul realizării relațiilor comercial-economice necesare pentru economiile ambelor țări, o parte a livrărilor reciproce de mărfuri și acordării de servicii se va înfăptui pe baza listelor indicative prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul protocol și care sunt parte integrantă a acestuia.

Nomenclatorul mărfurilor și serviciilor prevăzute în listele indicative poate fi precizat și suplimentat cu acordul reciproc al ambelor părți.

Participanții la relațiile economice externe ai celor două țări vor încheia contracte pentru cumpărarea de mărfuri și acordarea de servicii prevăzute în listele indicative, dacă aceste mărfuri și servicii, din punct de vedere al nivelului lor tehnic, calității și condițiilor livrare, corespund cerințelor organizațiilor importatoare.

Articolul 2

Participanții români și kârgâzi la relațiile economice externe, prin înțelegere reciprocă și pe răspunderea lor, pot încheia contracte pentru livrarea de mărfuri și acordarea de servicii peste nomenclatorul prevăzut în listele indicative menționate în art. 1.

În legătură cu aceasta, organele competente ale celor două țări vor acorda licențe de export și import pentru realizarea de operațiuni privind livrarea mărfurilor și acordarea serviciilor, în cazul în care aceste operațiuni corespund legislației interne a țărilor lor.

Articolul 3

Decontările și plățile pentru toate felurile de operațiuni și servicii se vor efectua în valută liber convertibilă, în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Kârgâzstan și în orice formă adoptată în practica bancară internațională.

În urma înțelegerii dintre organele corespunzătoare ale părților contractante, decontările și plățile se pot efectua și în alte forme, adoptate în practica comerțului mondial, care nu contravin legislației din fiecare țară.

Articolul 4

Prezentul protocol este parte integrantă a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kârgâzstan privind relațiile comercial-economice și colaborarea tehnico-științifică din 18 septembrie 1992 și intră în vigoare în conformitate cu procedura acordului respectiv.

Articolul 5

Pentru tot ceea ce nu este prevăzut în prezentul protocol sunt valabile prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kârgâzstan din 18 septembrie 1992.

Articolul 6

Prezentul protocol va fi în vigoare până la 31 decembrie 1992.

Contractele încheiate în cadrul prezentului protocol, care însă nu au fost realizate în perioada lui de valabilitate, se vor îndeplini în conformitate cu prevederile prezentului protocol.

Încheiat la București la 18 septembrie 1992, în două exemplare originale, fiecare în limbile romană, kârgâză și rusă, toate textele având aceeași valabilitate.

În cazul unui diferend în interpretarea textului, se va lua ca bază textul în limba rusă.

Din împuternicirea Guvernului României,
Gheorghe Albu

Din împuternicirea Guvernului Republicii Kârgâzstan,
Marat Tazabekov

Anexa nr. 1

Lista indicativă a mărfurilor pentru exportul din România în Republica Kârgâzstan în anul 1992

Tablă din oțel (laminată la rece și la cald)

Țevi din oțel

Electrozi de sudură

Sodă calcinată

Lacuri și vopsele

Coloranți organici de sinteză

Carbid (în contrapartidă cu energie electrică)

Fibre artificiale

Fibre poliamidice

Fire poliester textile

Fire relon tip covor

Medicamente

Articole tehnice din cauciuc

Articole cosmetice și de parfumerie

Astrolită (în contrapartidă cu glicerină)

Policlorură de vinil

Tuburi din policlorură de vinil

Polietilenă de mare densitate

Linoleum

Tapet

Folie PVC

Ciment

Panouri semifabricate pentru construcții

Țigle

Cherestea de fag

Parchet din lemn de fag și de plop

Tâmplărie din lemn (uși, ferestre)

Mobilă

Încălțăminte din piele

Încălțăminte din înlocuitori

Încălțăminte din cauciuc

Mănuși din piele

Produse de galanterie din piele

Confecții textile îmblănite

Confecții textile

Tricotaje

Seturi de pat și fețe de masă

Stofă de mobilă

Țesături din in și cânepă, inclusiv cu bucata

Carne și produse din carne

Autobuze și microbuze

Autotransportoare

Autoîncărcătoare

Autoturisme Dacia

Autoturisme Oltcit

Autoturisme de teren ARO

Tractoare

Mașini agricole (semănători, grape, pluguri, combine pentru porumb, combine pentru cereale, depănușătoare de porumb tip OP-15 P și altele, componente și piese de schimb pentru acestea)

Buldozere

Excavatoare (P-502, P-802, S-1208, S-3602)

Autogreder AG-180

Betoniere

Mașini pentru amestecarea și turnarea asfaltului

Ciocane vibratoare

Macarale, inclusiv pe șenile

Automacarale G/P 10-20 t

Remorci, inclusiv agricole

Autocisterne

Vagoane de marfă

Echipament pentru industria cimentului și ceramicii și piese de schimb

Linii pentru fabricarea cărămizilor și țiglelor

Mașini-unelte așchietoare, inclusiv de șlefuit

Utilaj de forjare-presare, mașini-unelte, carusel, mașini de găurit și alte tipuri de mașini-unelte

Prese

Mașini de prelucrarea lemnului

Pompe de apă

Pompe dozatoare

Pompe electrice tehnologice

Motoare electrice de 25 KW și peste

Rulmenți

Cazane de abur

Cazane tip IMPAC pentru termoficare

Instalații de forat puțuri, tip FA-12, FA-32

Echipamente pentru industria chimică și petrochimică

Rezervoare pentru gaze lichefiate, inclusiv supape de siguranță

Armături industriale (din fontă și oțel)

Armături sanitare

Mașini de cusut

Utilaje pentru industria alimentară (pentru prelucrarea cărnii, conservelor de legume și fructe, morărit și panificație, linii pentru îmbuteliat lichide alimentare)

Transformatoare de putere

Aparataje electrice de înaltă tensiune

Aparataj electric de joasă tensiune

Mijloace de automatizare

Aparate de măsura și control, mecanice

Aparate de măsură și control, electrotehnice

Centrale telefonice automate, inclusiv electronice

Acționări electrice pentru mașini-unelte

Conectori pentru centrale telefonice

Echipamente pneumatice și hidraulice

Tehnică de calcul, inclusiv calculatoare personale

Componente electronice

Produse de mecanică fină

Scule de mână

Scule așchietoare

Tehnică medicală

Grupuri electrogene

Corpuri de iluminat

Aragazuri de uz casnic și piese de schimb

Instrumente muzicale

Anexa nr. 2

Lista indicativă a mărfurilor propuse la exportul Republicii Kârgâzstan în România

Lână

Tutun

Scule de lăcătușărie

Intestine subțiri de oaie

Pastă de roșii

Semințe de lucernă

Semințe de esparcet

Semințe de sfeclă de zahăr

Semințe de dovleac

Puf - pene de păsări

Apă minerală

Șampanie

Fructe uscate

Puf de capră

Lână de tipul angora

Deșeuri de bumbac

Suc gastric

Coarne și copite

Miere

Materie primă de coarne-copite

Piei brute, bucăți mari - sub standard

Prosoape flaușate

Jucării din mase plastice

Paltoane de blană

Jocuri de șah - suvenire

Joc de dame

Deșeuri din mătase

Deșeuri din lână

Covoare și produse tip covor

Țesături din bumbac

Țesături din lână

Țesături din mătase

Fire de lână pură

Produse tricotate

Cămăși bărbătești

Îmbrăcăminte pentru copii

Produse din piele brută

Pompe și agregate

Electromagneți

Foarfeci

Cărți și produse de papetărie

Semiremorci pentru tractoare

Semiremorci de tractor pentru transportul lemnului

Oxid de itriu

Lămpi electrice

Oxid de lantan

Oxid de ceriu

Oxid de niobiu

Oxid de disprosiu

Oxid de holmiu

Oxid de erbiu

Oxid de yterbiu

Siliciu monocristalin

Regulator de tensiune

Regulator de fază seria ZFR-132

Generator sincron SGAM-4

Statoare în arc SD-35

Dispozitiv de încărcare-descărcare 4 ZR-2-12/66

Regeneratoare

Agregate hidroelectrice ATE-1

Blocuri de granit

Plase

Freze

Freze disc

Scule de netezire

Burghie cilindrice

Pastile din aliaj dur

Dălți de alezat

Conectoare electrice

Demaroare magnetice

Întrerupători automați

Relee termice

Mandrine de strung ST-160

Palan electric TZ-8511-561

Lanțuri de combină PRA-25,4 6000 (m)

Tachet electrohidraulic TZ-30 U2, TZ-30 HL2

Presă de balotat

Agregate de redresare

Mașină centrifugă pentru laborator medical

Dispozitiv electroforeză PEF-3

Mașină electrică de tocat carne

Cazan pentru fiert produse alimentare

Cazan electric pentru fiert produse alimentare

Rotisor electric

Dispozitiv „Cascad”

Dispozitiv de comandă seria BU-3509, EPU

Reșou electric „Lada”

Reșou electric „Kainar”

Motor electric monofazat seria 4AMAT-80

Creioane mecanice

Flomaster

Țesături de sticlă electroizolatoare LSE-105/130

Țevi flexibile electroizolatoare - TKSM

Țevi flexibile electroizolatoare - TKR

Profile și benzi din sticlă plastică - SPP-EP

Țevi din sticlă plastică TSP-EU

Țesătură lăcuită electroizolatoare LSD-30

Panglică adezivă electroizolatoare LSEPL

Panglică adezivă electroizolatoare PMLK-2

Diode de putere

Ulei de brad alb 10 ml

Lichior (tincturi) jensen

Module

Mercur

Stibiu

Trioxid de stibiu

Trisulfat de stibiu

Burghie din oțel rapid de la 3 mm la 20 mm

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, precum și a altor unități agricole

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, precum și a altor unități agricole, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Structura organizatorică tip a direcțiilor generale pentru agricultură și alimentație se aprobă de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

În cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și alimentație se pot utiliza următoarele funcții de conducere: director general, director și director adjunct cu probleme tehnice, director cu probleme de restructurare, privatizare, dezvoltare rurală și economică, contabil șef, șefi de servicii și birouri.

Statul de funcții al direcțiilor generale pentru agricultură și alimentație se aprobă de Ministerul Agriculturii și Alimentației.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 1 decembrie 1992, dată la care orice prevederi contrare se abrogă.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 29 octombrie 1992 | Nr. 694.

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Petru Mărculescu,

secretar de stat