Monitorul Oficial 1/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0001 - Miercuri, 3 ianuarie year::1990

Diverse

Discursul rostit cu prilejul Anului Nou de președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu, la posturile românești de radio și televiziune

Stimați cetățeni ai României,

Ne apropiem de sfârșitul unui an care pentru țara noastră a marcat un moment de cotitură istorică.

Prin voința neclintită a maselor și acțiunea hotărâtă a tineretului a fost răsturnată dictatura personală a lui Ceaușescu care a adus daune enorme țării și suferințe fără seamăn poporului român.

După ani îndelungați de acumulare a unor profunde tensiuni sociale, o veritabilă explozie a nemulțumirilor și mâniei populare a obligat dictatorul să fugă. Dar el nu a mai putut scăpa de pedeapsa inevitabilă meritată.

Din păcate, această eliberare s-a obținut printr-un dureros tribut de sânge. Monstruosul aparat de represiune conceput și organizat în slujba dictatorului a deschis focul asupra manifestanților la Timișoara și apoi, după fuga dictatorului, formațiuni de teroriști au acționat în Capitală și în alte orașe din țară în scopul destabilizării noii puteri - generată spontan de mișcarea de masă -, putere care abia s-a înfiripat.

Însă orice încercări ale rămășițelor vechiului regim nu mai sunt în stare să întoarcă roata istoriei. Procesul care a avut loc este ireversibil. Revoluția populară a învins și va rămâne invincibilă.

Doresc să mă folosesc de acest prilej pentru a aduce un profund omagiu tuturor celor ce s-au sacrificat pentru cauza revoluției, tuturor celor ce au participat activ la asaltul și înlăturarea dictaturii. Încă o dată doresc să repet prețuirea ce se cuvine acordată armatei noastre și formațiunilor Ministerului de Interne, care au rămas fidele poporului și au apărat revoluția.

Faptul cel mai remarcabil al acestei cotituri revoluționare este consensul larg al întregului popor, exprimat și în adeziunea largă la platforma Frontului Salvării Naționale - expresie a voinței populare pentru reconstrucție și reînnoirea României.

O dată cu intrarea în noul an, dorim să pășim într-o nouă etapă a procesului revoluționar. Menținând în continuare vigilența împotriva tuturor celor care ar încerca să împiedice procesul de renaștere a țării trebuie să ne concentrăm spre obiectivele constructive ale revoluției.

Pentru a sublinia caracterul profund popular și umanist al noului regim care a luat naștere, Consiliul Frontului Salvării Naționale a decis abolirea pedepsei cu moartea - în consens cu propunerile venite din mase și cu gândul exprimat de un grup de studenți că „cei doi dictatori au fost ultimele persoane care meritau această soartă”. Aceasta nu înseamnă slăbirea vigilenței - toți cei vinovați de crime vor avea parte de o judecată dreaptă.

Una din primele preocupări ale noii puteri - așa cum s-a putut vedea în aceste zile - a fost anularea legilor antipopulare impuse de vechiul regim, ca și un prim set de măsuri în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale oamenilor:

 • au fost anulate prevederile legale care încorsetau activitatea unităților economice - ca un prim pas spre înlăturarea centralismului excesiv și ca un început de descentralizare;
 • au fost abrogate legi și decrete care lezau grav libertățile individului, drepturile omului;
 • au fost luate măsuri concrete pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu alimente, energie, căldură. Cantitățile de energie electrică și gaze naturale alocate populației, în această perioadă, sunt cu 40-50 la sută mai mari decât în perioada corespunzătoare anului trecut;
 • au fost sistate exporturile de alimente și se livrează către unitățile comerciale stocurile existente în întreprinderile industriei alimentare, ușoare și altor ramuri producătoare de bunuri de consum;
 • s-a prevăzut realizarea unor importuri de bunuri de consum;
 • a fost redus tariful energiei electrice livrate populației și urmează reducerea celui de gaze naturale (la 1 leu/mc);
 • s-a hotărât sistarea unor lucrări de investiții costisitoare promovate fără studii de fundamentare economică, la indicația fostului dictator - bolnav de megalomanie.

Voi cita doar câteva din ele:

 • amenajarea râului Argeș pentru navigație și alte folosințe (așa-numitul canal Dunăre-București) - cu o valoare totală de peste 25 miliarde lei - din care s-au executat cca 11 miliarde lei;
 • sistemul hidrotehnic Dunăre-Jiu-Argeș - cu o valoare de peste 4 miliarde;
 • construirea zonei libere în Portul Constanța - 20 miliarde;
 • Centrala termoelectrică pe șisturi Anina - 11,3 miliarde (din care s-au executat 7,6 miliarde);
 • lucrările de la Casa Republicii au însumat până acum peste 5 miliarde lei.

La acestea se adaugă multe alte obiective din minerit, metalurgie, chimie și alte ramuri - care se vor sista, urmând să se analizeze minuțios eficiența lor.

Mijloacele eliberate vor fi îndreptate spre repararea obiectivelor distruse sau deteriorate de contrarevoluție în Capitală și alte orașe din țară.

Guvernul a primit sarcina să studieze și să prezinte măsuri pentru trecerea, în cursul lunii martie, la săptămâna de lucru de 5 zile.

Totodată, conducerea Consiliului Frontului Salvării Naționale și guvernul au decis o serie de măsuri în sprijinul agriculturii și al țărănimii:

 • verificând raportările false cu privire la producția agricolă a acestui an - pe care le trâmbița cu emfază dictatorul - putem informa că producția de cereale însumează nu 60 milioane tone, ci doar 16,9 milioane tone.

Producțiile medii pe țară reale sunt următoarele:

 • grâu, secară, 3.170 kg/ha față de 8.180;
 • orz 4.645 kg/ha față de 7.380;
 • porumb boabe 1.943 kg/ha față de 16.500 kg știuleți;
 • floarea-soarelui 1.301 kg/ha față de 5.635;
 • sfeclă de zahăr 24.700 kg/ha față de 100.000;
 • cartofi de toamnă 14.130 kg/ha față de 81.296.

Era clar pentru toată lumea că euforia minciunii de care era cuprins despotul a dus la niște cifre aberante, incredibile.

Dorim să curmăm o dată pentru totdeauna minciuna în practica economică și de stat cu sancționarea severă a tuturor celor ce vor încerca să o mai practice!

Întreaga noastră politică economică și socială trebuie să se bazeze pe cunoașterea reală a lucrurilor, pe adevăr.

Pentru a stimula unitățile agricole și țărănimea, în anul agricol 1990, consiliul frontului și guvernul au stabilit încă de acum câteva măsuri practice:

1. Atribuirea de terenuri arabile în folosință agricolă îndelungată membrilor cooperativelor agricole din zonele de deal-munte și preorășenești, slab dezvoltate economic, precum și altor locuitori din comuna sau satele respective.

Suprafețele arabile se vor atribui persoanelor apte de muncă care pot lucra și obține producții bune, fără a angaja forță de muncă.

 • Suprafețele de pășuni și fânețe vor fi folosite ca pășuni comunale.
 • Cooperativele agricole din aceste zone pot face acțiuni de cooperare, pe bază de contract, cu membrii cooperatori care doresc să preia animale în exploatare, cu condiția să livreze minimum 70 la sută din producția obținută unităților contractante.

Animalele care nu se vor prelua prin aceste acțiuni de cooperare sau nu pot fi ținute de cooperative pot fi vândute altor unități agricole.

2. Adunările generale ale cooperativelor agricole de producție din celelalte zone ale țării pot hotărî mărirea loturilor în folosință până la 5.000 metri pătrați, de fiecare membru cooperator sau mecanizator și alți lucrători din S.M.A., cu obligația ca aceștia să efectueze volumul de muncă stabilit de acestea.

De asemenea, adunările generale pot atribui loturi în folosință în condițiile de mai sus și celor care doresc să se întoarcă în sat și să devină membri cooperatori.

Adunările generale pot atribui loturi în folosință până la 2.500 metri pătrați pe familie și altor persoane care locuiesc în comună sau în orașele învecinate și nu sunt membri cooperatori, dar care se obligă să plătească o taxă și să cultive bine pământul.

 • Unitățile agricole de stat pot atribui în folosință lucrătorilor terenuri agricole de până la 5.000 metri pătrați din suprafața proprie sau a unităților agricole cooperatiste sau de stat unde aceștia își au domiciliul stabil, cu aprobarea acestora.

3. În zonele cooperativizate, terenul aferent casei de locuit, anexelor gospodărești și curtea din jurul acestora constituie proprietate particulară a deținătorilor, cu drept de moștenire și înstrăinare.

La stabilirea suprafeței acestor curți se va ține seama de situația existentă înainte de apariția legilor nr. 58 și 59 din anul 1974.

Această suprafață, împreună cu lotul dat în folosință, nu va depăși suprafața de 6.000 metri pătrați pentru deținătorul casei de locuit.

S-au stabilit, de asemenea, câteva măsuri cu privire la vânzarea produselor.

4. Deținătorii de terenuri în folosință agricolă sau în proprietate particulară pot să-și vândă în mod liber fără prețuri de mercurial produsele obținute de pe aceste suprafețe atât pe piață cât și pe bază de contracte încheiate cu unități specializate, în condiții reciproc avantajoase.

De asemenea, deținătorii de animale și păsări pot valorifica produșii și produsele obținute de la acestea, în mod liber și fără preț de mercurial, dacă și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contract.

Tăierea bovinelor se poate face numai în abatoarele autorizate.

5. Statul, prin stațiunile de mecanizare a agriculturii și alte unități ale sale, va sprijini pe toți deținătorii de terenuri agricole prin executarea de lucrări mecanizate cu plata în natură și în bani.

Totodată, producătorii agricoli vor fi sprijiniți prin unități specializate să-și procure semințe, material săditor, îngrășăminte, substanțe de combatere, reproducători, material seminal, furaje, utilaje de uz gospodăresc și să primească asistență tehnică.

Stimați compatrioți,

Situația moștenită de la vechiul regim - în economie și în viața socială - este grea. În perioada următoare vom avea de escaladat numeroase greutăți pentru a însănătoși economia țării. Va trebui să muncim cu încordare, uniți, pentru a asigura înfrângerea tuturor greutăților, reconstrucția și propășirea economiei naționale. Doar uniți vom putea învinge în continuare. Este apelul pe care Frontul Salvării Naționale îl adresează întregii țări cu convingerea că el va avea un larg ecou în toate straturile populației.

Trebuie să fie clar pentru noi toți că nu e suficientă înlăturarea tiraniei și cucerirea libertății - cu mult mai grea este consolidarea acestor cuceriri și activitatea practică pentru propășirea țării.

Consiliul Frontului Salvării Naționale, concomitent cu elaborarea proiectului noii constituții și a legii electorale, în vederea organizării alegerilor libere în primăvară, așa cum s-a angajat, va acționa în continuare atât pentru rezolvarea unor probleme concrete imediate ale vieții economice și sociale, în folosul oamenilor, cât și pentru elaborarea liniilor directoare ale strategiei economice de perspectivă - pentru a pune economia țării pe baze sănătoase, în concordanță cu legile economice și cu realitățile țării noastre.

O linie călăuzitoare în tot ce întreprinde Frontul Salvării Naționale trebuie să fie promovarea democrației în toate sferele vieții sociale, o veritabilă participare a maselor la actul decizional și controlul lor asupra factorilor de conducere. Vom promova, de asemenea, activ ideile programatice ale frontului privind realizarea unui larg pluralism politic, de natură nouă, nu bazat doar pe existența mai multor partide, ci pe o veritabilă afirmare a unui larg cadru democratic, în care să se poată afirma toate tendințele, toate interesele și toate valorile, să poată fi atrase la munca constructivă toate forțele creatoare ale țării.

În promovarea acestor idei nu suntem sclavii nici unei ideologii, nici unor idei preconcepute, nici unor modele prefabricate. Dorim să purtăm un dialog deschis, continuu cu toate forțele, cu toți cei interesați în propășirea României, indiferent de culoare politică, de naționalitate sau de convingeri religioase.

Dorim să creăm condiții optime pentru înlăturarea tuturor îngrădirilor, a tuturor surselor de tensiuni și neînțelegeri, pentru o conlucrare cu adevărat frățească între toate naționalitățile care conviețuiesc pe teritoriul României.

În viața internațională România se va afirma cu demnitate ca promotoare a ideilor de pace și colaborare internațională. Ne vom respecta toate obligațiile internaționale atât față de vecini, cât și față de tratatele și organizațiile internaționale din care facem parte. Totodată, vom promova o largă deschidere spre lume, înlăturând toate îngrădirile impuse de vechiul regim, dezvoltând activ colaborarea, în primul rând cu țările europene, dar și cu restul statelor lumii.

Cetățeni și cetățene,

Fie ca anul 1990, ultimul an al deceniului al nouălea al acestui secol, să marcheze în viața României, a poporului român, un veritabil salt într-o nouă etapă de progres și bunăstare, o înnoire radicală în viața economică, socială și spirituală a țării.

În numele Consiliului Frontului Salvării Naționale doresc să exprim, și pe această cale, tuturor cetățenilor României - tineri și vârstnici, bărbați, femei și copii - La mulți ani!Decrete-lege

Decret-lege privind unele măsuri ca urmare a încetării activității sau reorganizării unor organe centrale și locale de stat

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Persoanele din aparatul organelor centrale și locale de stat care și-au încetat activitatea sau au fost reorganizate ca urmare a stabilirii unor noi structuri de organizare vor primi, timp de 3 luni, drepturile bănești avute anterior.

Art. 2. - Consiliile teritoriale ale Frontului Salvării Naționale vor asigura încadrarea în muncă a persoanelor prevăzute la art. 1, potrivit pregătirii acestora.

Art. 3. - Perioada până la încadrarea în muncă, în limita termenului de 3 luni, se consideră vechime neîntreruptă în muncă.

Art. 4. - Fondurile necesare pentru plata drepturilor bănești, în condițiile prezentului decret, se asigură de la bugetul de stat.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 1 ianuarie 1990 | Nr. 1.


Decret-lege cu privire la organizarea adunărilor publice

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Adunările publice sunt autorizate, ca modalitate de manifestare a libertății de opinie și expresie, precum și de organizare a participării cetățenilor la viața publică a țării.

Art. 2. - În scopul garantării desfășurării normale a activităților economice și sociale și asigurării ordinii și liniștii publice, adunările publice în piețe și alte spații deschise pot avea loc numai după înregistrarea acestora de către organizatori, la organele poliției din localitatea unde urmează a avea loc adunarea, cu cel puțin 48 de ore înainte.

Art. 3. - Organizatorii adunării publice sunt obligați să ia toate măsurile care se impun pentru a asigura desfășurarea acesteia în mod pașnic, cu evitarea oricărui act de violență sau dezordine.

Art. 4. - În cazul producerii unor daune materiale sau comiterii de infracțiuni, organizatorii adunării răspund, potrivit legii, împreună cu autorii direcți ai acestor fapte.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 1 ianuarie 1990 | Nr. 2.Decrete

Decret privind desființarea unor organe centrale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret se desființează:

a) Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie;

b) Inspectoratul General de Stat pentru Investiții-Construcții;

c) Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 1 ianuarie 1990 | Nr. 1.


Decret privind desființarea Consiliului Organizării Economico-Sociale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic - Pe data prezentului decret se desființează Consiliul Organizării Economico-Sociale.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 1 ianuarie 1990 | Nr. 2.


Decret privind desființarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret se desființează Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 1 ianuarie 1990 | Nr. 3.


Decret privind desființarea Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic - Pe data prezentului decret se desființează Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 1 ianuarie 1990 | Nr. 4.


Decret privind desființarea Ministerului Contractării și Achiziționării Produselor Agricole

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole se desființează.

Art. 2. - Următoarele compartimente din structura fostului Minister al Contractării și Achiziționării Produselor Agricole se reorganizează astfel:

a) Direcția generală economică pentru contractarea, achiziționarea, recepționarea, păstrarea și livrarea cerealelor și plantelor tehnice trece la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;

b) Direcția economică pentru contractarea, achiziționarea, recepționarea, conservarea și livrarea pieilor, blănurilor, lânii, fibrei de in și cânepă, bumbacului și altor produse trece la Ministerul Industriei Ușoare;

c) Serviciul rezerva de stat de produse agroalimentare trece la Ministerul Economiei Naționale.

Art. 3. - Centrala pentru nutrețuri concentrate trece din subordinea fostului Minister al Contractării și Achiziționării Produselor Agricole în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 1 ianuarie 1990 | Nr. 5.


Decret privind desființarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară și înființarea Institutului de fizică atomică

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară se desființează.

Atribuțiile în domeniul energeticii nucleare ale comitetului se preiau de Ministerul Energiei Electrice.

Art. 2. - Pe data prezentului decret se înființează Institutul de fizică atomică București, în subordinea guvernului, prin preluarea unităților de cercetare din subordinea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, cu excepția Institutului de reactori nucleari energetici Pitești-Colibași, care trece în subordinea Ministerului Energiei Electrice.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 1 ianuarie 1990 | Nr. 6.


Decret privind înființarea Ministerului Comerțului Exterior

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Comerțului Exterior prin reorganizarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, care se desființează.

Art. 2. - Nicolae M. Nicolae se numește în funcția de ministru al comerțului exterior.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 2 ianuarie 1990 | Nr. 7.


Decret privind înființarea Ministerului Transporturilor și Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Transporturilor și Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor prin divizarea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, care se desființează.

Art. 2. - Corneliu Burada se numește în funcția de ministru al transporturilor.

Art. 3. - Stelian Pintelie se numește în funcția de ministru al poștelor și telecomunicațiilor.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 2 ianuarie 1990 | Nr. 8.


Decret privind înființarea Ministerului Geologiei

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Geologiei prin reorganizarea Centralei-Departament a Geologiei, care se desființează.

Art. 2. - Ioan Folea se numește în funcția de ministru al geologiei.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 2 ianuarie 1990 | Nr. 9.


Decret privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetări Economice

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Institutul Național de Cercetări Economice prin reorganizarea Institutului central de cercetări economice, care se desființează.

Art. 2. - Institutul Național de Cercetări Economice se organizează și funcționează provizoriu în subordinea guvernului.

Art. 3. - Institutul Național de Cercetări Economice are în componență următoarele unități:

a) Institutul de economie națională;

b) Institutul de economie mondială;

c) Institutul de cercetare a relațiilor interramuri și a structurilor industriale;

d) Institutul de economie agrară;

e) Institutul de prognoză economică;

f) Institutul de finanțe, prețuri și probleme valutare;

g) Institutul de cercetare a calității vieții;

h) Oficiul de calcul electronic;

i) Centrul de informare și documentare economică;

j) centrele teritoriale de cercetări economice din municipiile Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Timișoara.

Art. 4. - Institutul Național de Cercetări Economice editează publicații de specialitate.

Art. 5. - Institutul Național de Cercetări Economice este condus de un director general care are grad de ministru secretar de stat.

Art. 6. - Activitatea Institutului Național de Cercetări Economice se finanțează de la bugetul de stat.

Art. 7. - Patrimoniul fostului Institut central de cercetări economice trece, pe data prezentului decret, la Institutul Național de Cercetări Economice.

Art. 8. - Profesor universitar doctor Tudorel Postolache, membru corespondent al Academiei Române, se numește în funcția de director general al Institutului Național de Cercetări Economice, cu grad de ministru secretar de stat.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 2 ianuarie 1990 | Nr. 10.


Decret privind numirea ministrului minelor

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Nicolae Dicu se numește în funcția de ministru al minelor.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 2 ianuarie 1990 | Nr. 11.


Decret privind numirea lui Vasile Voloșeniuc în funcția de președinte al Băncii Române de Comerț Exterior

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Vasile Voloșeniuc se numește în funcția de președinte al Băncii Române de Comerț Exterior.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 2 ianuarie 1990 | Nr. 12.

Decret pentru modificarea Decretului nr. 444/1972 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret Consiliul Politic Superior al Armatei, prevăzut în anexa la Decretul nr. 444/1972 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, se desființează. Cu aceeași dată, în compunerea Ministerului Apărării Naționale se înființează Direcția pentru educație patriotică și cultură a armatei.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 3 ianuarie 1990 | Nr. 13.


Decret privind numirea unui adjunct al ministrului afacerilor externe

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Mircea Mitran se numește în funcția de adjunct al ministrului afacerilor externe.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 3 ianuarie 1990 | Nr. 14.


Decret privind unele numiri în funcție

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Teofil Pop se numește în funcția de ministru al justiției.

Art. 2. - Teodor Vasiliu se numește în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 3 ianuarie 1990 | Nr. 15.Hotărâri ale guvernului

Hotărâre privind unele eliberări din funcție

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se eliberează din funcțiile specificate în dreptul fiecăruia următorii:

 • Generalul-locotenent Alexandru Dănescu - vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării și șef al Direcției Generale a Rezervelor de Stat, în vederea pensionării
 • Vasile Iorgulescu, din funcția de adjunct al ministrului aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 ianuarie 1990 | Nr. 2.


Hotărâre privind numiri în funcția de adjunct al ministrului economiei naționale

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numesc în funcția de adjunct al ministrului economiei naționale următorii:

 • Alexandru Bădescu
 • Constantin Boștină
 • Dumitru Breabăn
 • Constantin Caloianu
 • Traian Carpen
 • Colonel Constantin Dincă (și șef al direcției Generale a Rezervelor de Stat)
 • Gheorghe Gheauș
 • Colonel Victor Năstase
 • Dumitru Popescu
 • Bujor Roșca
 • Gheorghe Stanca
 • Mihail Țenea
 • Nicolae Văcăroiu.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 ianuarie 1990 | Nr. 3.


Hotărâre privind trecerea Trustului-antrepriză generală „Energoconstrucția” din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale în subordinea Ministerului Energiei Electrice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 ianuarie 1990, Trustul-antrepriză generală „Energoconstrucția” din subordinea Ministerului Construcțiilor Industriale trece în subordinea Ministerului Energiei Electrice.

Art. 2. - Trustul-antrepriză generală „Energoconstrucția” trece la Ministerul Energiei Electrice cu întreg activul și pasivul, inclusiv cota-parte de utilaje aferente și tot nomenclatorul de lucrări în execuția acestuia.

Art. 3. - Personalul Trustului-antrepriză generală „Energoconstrucția” își menține drepturile de salarizare prevăzute în reglementările legale actuale.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici pe anul 1990 ai Ministerului Construcțiilor Industriale și Ministerului Energiei Electrice.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 ianuarie 1990 | Nr. 4.


Hotărâre privind înființarea și organizarea întreprinderii de comerț exterior „Mercur”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea de comerț exterior „Mercur”, persoană juridică, cu sediul în București.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Întreprinderii „Mercur” îl constituie exportul, importul, schimburile de mărfuri și alte operațiuni de comerț exterior, îndeosebi pentru bunuri de larg consum și utilaje comerciale, inclusiv schimburile dintre întreprinderi comerciale, magazine universale, organizații cooperatiste.

Întreprinderea „Mercur” asigură necesitățile din aceste domenii ale Ministerului Comerțului Interior, Ministerului Turismului, Centrocoop și altor ministere și organizații care se ocupă de producerea și vânzarea bunurilor de larg consum.

Art. 3. - Întreprinderea „Mercur” funcționează pe criterii de eficiență economică și își acoperă cheltuielile în lei și valută din veniturile proprii.

Art. 4. - Operațiunile de comerț exterior ce se efectuează de Întreprinderea „Mercur” se autorizează[1] de Ministerul Comerțului Exterior.

Art. 5. - Organizarea și numărul de personal al Întreprinderii „Mercur” se stabilesc de Ministerul Comerțului Interior.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai organizațiilor interesate.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 ianuarie 1990 | Nr. 5.


Hotărâre privind asigurarea interimatului la Ministerul Turismului

Guvernul României hotărăște:

Articol unic - În calitate de împuternicit al Consiliului Frontului Salvării Naționale, Mihai Lupoi asigură interimatul ministrului la Ministerul Turismului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 ianuarie 1990 | Nr. 6.


Hotărâre privind numiri în funcția de adjunct al ministrului transporturilor

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numesc în funcția de adjunct al ministrului transporturilor următorii:

 • Dediu Constantin Dumitru Horia;
 • Spirea Andrei Emil.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 ianuarie 1990 | Nr. 7.Referințe

 1. În original, „se autoriză”