Monitorul Oficial 1/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0001 - Partea I - Marți, 8 ianuarie year::1991

Legi

Lege privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Persoanele apte de muncă, ce nu pot fi încadrate din lipsă de locuri disponibile corespunzătoare pregătirii lor, sunt considerate șomeri și beneficiază, în condițiile prezentei legi, de ajutor de șomaj și de alte forme de protecție socială, precum și de sprijin în vederea reintegrării lor profesionale prin calificare și recalificare.

Art. 2. - Sunt îndreptățiți să primească ajutorul de șomaj în condițiile prezentei legi:

a) absolvenții instituțiilor de învățământ în vârstă de 18 ani împliniți, care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel puțin jumătate din salariul minim stabilit pe economie indexat, și care într-o perioadă de 60 de zile nu au reușit a se încadra în muncă potrivit pregătirii lor profesionale;
b) tinerii care înainte de efectuarea stagiului militar nu erau încadrați cu contract de muncă și care, într-o perioadă de 30 de zile de la data lăsării lor la vatră, nu s-au putut angaja;
c) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din inițiativa unității pentru motivele prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii sau cărora, după caz, le-a încetat calitatea de membru în cooperația meșteșugărească din motive neimputabile lor;
d) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din inițiativa unității, dacă s-a stabilit prin dispoziția sau hotărârea organului competent nelegalitatea măsurii luate de unitate ori lipsa vinovăției persoanei în cauză, iar reintegrarea în muncă nu mai este obiectiv posibilă la unitatea în care a fost încadrată anterior sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
e) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din inițiativa lor pentru motive care, potrivit legii, la reîncadrare nu întrerup vechimea în aceeași unitate, dacă au o vechime în muncă de cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni premergătoare datei de înregistrare a cererii pentru plata ajutorului de șomaj;
f) persoanele care au fost încadrate cu contract de muncă pe durată determinată și care au încetat activitatea la expirarea termenului prevăzut în contract, dacă au o vechime în muncă de cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni premergătoare datei de înregistrare a cererii pentru plata ajutorului de șomaj.
Capitolul II
Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor

Art. 3. - Ajutorul de șomaj constă într-o sumă calculată în mod diferențiat, pe categorii de persoane și vechime în muncă, avându-se în vedere salariul minim pe economie, indexat, sau ultimul salariu tarifar lunar avut, indexat, după cum urmează:

a) 60% din salariul minim pe economie, indexat, în cazul beneficiarilor de ajutor de șomaj care provin din rândul absolvenților școlilor din învățământul preuniversitar, profesional sau de ucenicie, în vârstă de minimum 18 ani, precum și al celor care au o vechime în muncă sub un an;
b) 70% din salariul minim pe economie, indexat, în cazul beneficiarilor de ajutor de șomaj care provin din rândul absolvenților învățământului superior;
c) 50% din ultimul salariu tarifar avut, lunar, indexat, în cazul beneficiarilor de ajutor de șomaj care au o vechime în muncă de la 1 până la 5 ani, dar nu mai puțin de 75% din salariul minim pe economie, indexat;
d) 55% din ultimul salariu tarifar avut, lunar, indexat, în cazul beneficiarilor de ajutor de șomaj care au o vechime în muncă de la 5 până la 15 ani, dar nu mai puțin de 80% din salariul minim pe economie, indexat;
e) 60% din ultimul salariu tarifar avut, lunar, indexat, în cazul beneficiarilor de ajutor de șomaj care au o vechime în muncă de 15 ani și peste, dar nu mai puțin de 85% din salariul minim pe economie, indexat.

Art. 4. - Pentru a putea beneficia de ajutorul de șomaj, persoanele prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie înscrise la oficiile forței de muncă din cadrul direcției de muncă și protecție socială din județe sau din municipiul București, unde își au domiciliul sau, după caz, unde își au reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă în acea localitate;
b) starea sănătății, dovedită cu certificat medical, să le permită să fie încadrate în muncă.

Art. 5. - (1) Nu beneficiază de ajutor de șomaj:

a) persoanele care dețin în proprietate terenuri agricole în suprafață de cel puțin 10.000 m.p. în zonele colinare și de șes și de cel puțin 20.000 m.p. în zonele montane;
b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activități autorizate în condițiile prevăzute de lege și care obțin pe aceste căi un venit de cel puțin jumătate din salariul minim stabilit pe economie, indexat;
c) persoanele cărora li s-a oferit loc de muncă corespunzător pregătirii și nivelului studiilor, situației personale și stării de sănătate, situat la o distanță de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau li s-a recomandat de către oficiile forței de muncă, în scris, să urmeze cursuri de calificare sau recalificare și au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea;
d) persoanele care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pentru munca depusă și limită de vârstă;
e) membrii cooperației agricole de producție sau cărora le-a încetat această calitate.

(2) Situațiile prevăzute la lit. a) și b) de la alin. (1) se dovedesc cu acte eliberate de primăria localității de domiciliu, respectiv de organele financiare teritoriale, și prin declarație pe proprie răspundere a salariatului.

Art. 6. - (1) Persoanele care au fost încadrate în muncă au dreptul să primească ajutorul de șomaj din momentul încetării contractului de muncă sau, după caz, a calității de membru în cooperația meșteșugărească în condițiile prevăzute la art. 2, dacă s-au înscris la oficiile forței de muncă în termen de 30 de zile de la încetarea activității.

(2) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. d) dobândesc dreptul de a primi ajutor de șomaj de la data hotărârii definitive de reintegrare, a dispoziției sau hotărârii definitive de achitare ori a punerii în libertate, dacă s-au înscris la oficiul forței de muncă în termen de 30 de zile de la data respectivă sau de la data înscrierii, când aceasta a avut loc după expirarea termenului de 30 de zile.

(3) Persoanele care nu au fost încadrate în muncă dobândesc dreptul de a primi ajutorul de șomaj după cum urmează:

a) după o perioadă de 30 de zile pentru absolvenții învățământului preuniversitar și învățământului superior, de la data la care s-au adresat oficiilor forței de muncă sau altor organe competente, potrivit legii, solicitând încadrarea într-o muncă corespunzătoare pregătirii;
b) după o perioadă de 30 de zile de la data la care persoanele care au terminat serviciul militar obligatoriu s-au adresat oficiilor forței de muncă, solicitând încadrarea într-o muncă corespunzătoare pregătirii.

(4) Termenele de 30 de zile prevăzute la alin. (3) încep să curgă la expirarea termenelor de 60 de zile, respectiv de 30 de zile, prevăzute la art. 2 lit a) și b);

Art. 7. - (1) Ajutorul de șomaj se plătește la cererea persoanelor îndreptățite potrivit legii.

(2) Ajutorul de șomaj se plătește de la data dobândirii dreptului. Retroactiv nu poate fi plătit pe o perioadă mai mare de 30 de zile de la data înregistrării cererii de plată.

Art. 8. - Cererile pentru plata ajutorului de șomaj se adresează direcțiilor de muncă și protecție socială județene și a municipiului București.

Art. 9. - (1) Ajutorul de șomaj se plătește pe o durată de cel mult 180 de zile calendaristice.

(2) Beneficiază de plata ajutorului de șomaj în continuare, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice, persoanele apte de muncă care, temporar, din motive legate de starea sănătății, nu pot fi cuprinse la cursurile de calificare sau recalificare organizate de direcțiile de muncă și protecție socială.

(3) Persoanele cuprinse la cursurile de calificare sau recalificare primesc în continuare ajutor, pe toată durata cursurilor și până la data primei repartizări în muncă, dar nu mai mult de 30 de zile de la absolvire.

Art. 10. - (1) Persoanele care urmează cursurile de calificare sau recalificare, organizate potrivit legii, au obligația la absolvire să se încadreze în unitățile la care sunt repartizate.

(2) Absolvenții care refuză fără motive temeinice două repartizări au obligația să restituie ajutorul de șomaj primit pe durata cursurilor până la repartizare, precum și cheltuielile de școlarizare. La data înscrierii la cursuri, persoanele respective vor încheia cu direcția de muncă și protecție socială un angajament în acest sens, care, în cazul nerespectării de către titular a obligațiilor asumate, constituie titlu executoriu.

Art. 11. - După expirarea perioadei de acordare a ajutorului de șomaj, persoanele în cauză urmează să beneficieze de drepturile de ocrotiri sociale prevăzute de lege.

Art. 12. - Pe perioada în care unei persoane i se plătește ajutorul de șomaj, aceasta beneficiază de alocația pentru copii în aceleași condiții ca în perioada anterioară șomajului, precum și de asistență medicală gratuită. Locuința de serviciu se păstrează pe întreaga perioadă în care chiriașul primește ajutor de șomaj, cu excepția cazului în care aceasta este situată în incinta unității sau este legată direct de asigurarea permanenței sau continuității în serviciu.

Art. 13. - Perioada pentru care o persoană este îndreptățită să primească ajutorul de șomaj constituie vechime în muncă și nu întrerupe vechimea în muncă și în aceeași unitate.

Art. 14. - Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă în perioada pentru care sunt îndreptățite să primească ajutor de șomaj și cât urmează un curs de calificare sau recalificare beneficiază de drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege pentru persoanele încadrate în muncă, inclusiv de pensie de invaliditate.

Art. 15. - (1) Beneficiarul ajutorului de șomaj este obligat ca, de două ori pe lună, pe baza programării efectuate sau ori de câte ori este solicitat, să se prezinte în oficiul forței de muncă.

(2) Persoana care primește ajutor de șomaj și se încadrează în muncă sau începe să realizeze venituri din sursele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) are obligația de a înștiința în termen de 3 zile oficiul forței de muncă.

(3) Obligația prevăzută la alin. (2) revine și persoanei juridice sau fizice care a efectuat angajarea.

Art. 16. - Calitatea de beneficiar al ajutorului de șomaj și îndeplinirea obligației prevăzute la art. 15 se dovedesc cu carnetul de evidență eliberat și vizat bilunar de oficiul forței de muncă.

Art. 17. - (1) Ajutorul de șomaj se plătește lunar de direcțiile de muncă și protecție socială proporțional cu numărul de zile calendaristice cât titularul este îndreptățit să primească acest ajutor, pe baza buletinului de identitate și carnetului de evidență.

(2) Ajutorul de șomaj nu este impozabil.

Art. 18. - (1) Plata ajutorului de șomaj încetează în următoarele situații:

a) la împlinirea termenelor prevăzute la art. 9;
b) la încadrarea în muncă a titularului sau după 30 de zile de la obținerea de către acesta a autorizației de exercitare a unei activități pe cont propriu;
c) în cazul refuzului nejustificat de a se încadra într-o unitate, cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, într-un loc de muncă corespunzător pregătirii și nivelului studiilor șomerului, situației personale și stării de sănătate a acestuia;
d) la data refuzului nejustificat de a urma un curs de calificare sau, după caz, la data întreruperii sau neabsolvirii cursului, organizat potrivit art. 10 alin. (2) din prezenta lege, din motive imputabile.

(2) Plata ajutorului de șomaj se suspendă:

a) în cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 15;
b) pe perioada îndeplinirii obligațiilor militare;
c) pe perioada în care titularul își stabilește domiciliul în străinătate;
d) pe perioada în care titularul este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate;
e) pe perioada în care este încadrat cu contract de muncă pe timp determinat.

Art. 19. - Persoanele care au fost reintegrate în muncă de organele de jurisdicție competente și li s-au acordat despăgubiri pentru perioada nelucrată vor restitui ajutorul de șomaj primit pe aceeași perioadă de timp.

Capitolul III
Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj

Art. 20. - Fondul necesar pentru plata ajutorului de șomaj se constituie din următoarele surse:

a) o cotă de 4 la sută aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar de regii autonome, societăți comerciale, instituții publice, organizații cooperatiste, particulare și mixte, de organizațiile economice străine cu sediul în România, de reprezentanțele din România ale societăților străine care angajează personal român și de persoanele fizice autorizate care utilizează munca salariată;
b) o contribuție de 1 la sută din salariul tarifar lunar de încadrare, plătită de salariații unităților prevăzute la lit. a);
c) o contribuție de 1 la sută din veniturile lunare obținute din munca prestată de către membrii cooperației meșteșugărești;
d) o subvenție de la bugetul de stat pentru completarea fondului, în caz că sursele de la lit. a), b) și c) nu acoperă plățile datorate.

Art. 21. - (1) Fondul pentru plata ajutorului de șomaj se păstrează într-un cont al Ministerului Muncii și Protecției Sociale deschis la Banca Națională, este gestionat de acesta și este purtător de dobândă.

(2) Sumele neconsumate într-o perioadă se reportează în perioadele imediat următoare, fără a exista obligația de a fi vărsate la bugetul statului.

Art. 22. - Din fondul constituit potrivit art. 20 din prezenta lege se vor face plăți și pentru:

a) acoperirea unor cheltuieli legate de efectuarea plății ajutorului de șomaj;
b) acoperirea unor cheltuieli privind calificarea și recalificarea șomerilor.
Capitolul IV
Dispoziții finale

Art. 23. - Pentru urmărirea desfășurării activității privind stabilirea și plata ajutorului de șomaj prevăzute de lege, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și la direcțiile de muncă și protecție socială, se constituie un corp de control specializat. Numărul de personal al corpului de control, precum și modul de salarizare a acestuia, se stabilesc prin hotărâre a guvernului.

Art. 24. - (1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) și art. 28 și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei, nerespectarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) și (3);
b) cu amendă de la 1.500 la 4.000 lei, nerespectarea dispozițiilor art. 28.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de organele corpului de control prevăzut la art. 23.

(3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

Art. 25. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, guvernul va stabili prin hotărâre modul de înființare, organizare și funcționare a centrelor de calificare și recalificare a persoanelor care primesc ajutor de șomaj, precum și drepturile și obligațiile persoanelor în cauză.

(2) Guvernul are obligația de a asigura, în termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, o bază materială corespunzătoare bunei desfășurări a procesului de calificare și recalificare a șomerilor.

(3) Centrele de calificare și recalificare vor fi organizate prin preluarea unor spații din rețeaua de învățământ care nu-și mai justifică funcționarea, a altor spații existente, precum și prin preluarea personalului necesar din aceste unități.

(4) Centrele de calificare și recalificare vor funcționa în subordinea direcțiilor de muncă și protecție socială.

(5) Pentru a asigura utilizarea tuturor posibilităților existente, direcțiile de muncă și protecție socială vor putea organiza cursuri de calificare și recalificare a personalului care primește ajutor de șomaj și în școli profesionale sau alte unități similare.

Art. 26. - Procedura de primire și soluționare a cererilor de plată a ajutorului de șomaj se va stabili în termen de 15 zile de la publicarea legii, prin ordinul ministrului muncii și protecției sociale, ce se va publica în Monitorul Oficial.

Art. 27. - Litigiile privind stabilirea și plata ajutorului de șomaj se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit procedurii aplicabile litigiilor de muncă.

Art. 28. - Unitățile au obligația de a comunica la oficiile forței de muncă toate posturile libere în termen de 3 zile de la data când au devenit vacante, iar direcțiile de muncă și protecție socială au obligația de a ține evidența și a afișa locurile de muncă vacante.

Art. 29. - (1) Persoanele prevăzute la art. 2, care sunt neîncadrate în muncă la data intrării în vigoare a prezentei legi și sunt înscrise la oficiile forței de muncă, beneficiază de ajutor de șomaj de la data cererii.

(2) În cazul când persoanele prevăzute la alin. (1) nu sunt înscrise la oficiile forței de muncă, ele dobândesc dreptul de ajutor de șomaj după 30 de zile de la data înscrierii.

Art. 30. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile Hotărârii guvernului nr. 758/1990 cu privire la salarizarea personalului devenit, în mod temporar, disponibil.

(2) Fondurile constituite în baza Decretului-lege nr. 144/1990 pentru prelungirea termenului de aplicare a Decretului-lege nr. 25/1990 cu privire la utilizarea și salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activității se virează în contul fondului de plată a ajutorului de șomaj.

(3) Dispozițiile art. 20 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială și art. 51 din Legea nr. 5/1973 se modifică corespunzător prevederilor prezentei legi.

(4) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 decembrie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 29 decembrie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 7 ianuarie 1991 | Nr. 1.


Lege privind cumulul de funcții

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Orice persoană poate cumula mai multe funcții și are dreptul să primească salariul corespunzător pentru fiecare din funcțiile ocupate.

Prevederile alin. 1 nu se aplică în situațiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilități pentru cumulul unor funcții.

Art. 2. - Persoanele care cumulează mai multe funcții sunt obligate să-și aleagă o unitate unde vor avea funcția de bază, care îi achită și celelalte drepturi de personal.

Unitatea prevăzută la alin. 1 plătește pentru salariatul respectiv contribuția de asigurări sociale și reține contribuția pentru pensia suplimentară, stabilite pe baza salariului luat în calcul pentru celelalte drepturi, și orice alte sume datorate potrivit legii. De asemenea, ține și completează carnetul de muncă al salariatului respectiv.

Art. 3. - Pensionarii pentru limită de vârstă, precum și pensionarii de invaliditate gradul III, pot fi angajați, în condițiile prezentei legi, cumulând, pe perioada angajării, pensia cu salariul.

Persoanele pensionate pe baza prevederilor Decretului-lege nr. 60/1990 privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor salariați primesc, pe durata angajării, numai salariul corespunzător funcțiilor ocupate.

Organele centrale și locale ale administrației de stat, instituțiile și celelalte unități, precum și regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, care au angajat persoane pensionate, au obligația să organizeze în fiecare an, dar nu mai înainte de 6 luni, în condițiile prevăzute de lege, concurs pentru ocuparea funcțiilor în care sunt angajate aceste persoane.

Art. 4. - Art. 4 alin. (3) și art. 199 alin. (1) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, art. 6 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 decembrie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 decembrie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea privind cumulul de funcții și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 7 ianuarie 1991 | Nr. 2.


Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din Guvernul României și a unor funcții de nivel guvernamental

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din Guvernul României și a unor funcții de nivel guvernamental se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa la Legea nr. 6/1990 devine anexa nr. 1.

2. Se introduce anexa nr. 2, conform anexei la prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 decembrie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 decembrie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din Guvernul României și a unor funcții de nivel guvernamental și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 7 ianuarie 1991 | Nr. 3.


Anexa Nr. 2

Salariile tarifare pentru funcțiile din organele centrale subordonate guvernului, asimilate cu cele din anexa nr. 1

Nr. crt.
Funcția
Salariul tarifar
-lei/lună-
I. Asimilate cu funcția de ministru
1. Președinte al Academiei Române 14.000
2. Guvernator al Băncii Naționale a României 14.000
II. Asimilate cu funcția de secretar de stat, șef de departament
3. Secretar de stat - Șeful Secretariatului de Stat pentru Culte 12.500
4. Președinte:
- Banca Română de Comerț Exterior 12.500
- Banca Română pentru Dezvoltare 12.500
- Banca Agricolă 12.500
- Banca Comercială Română 12.500
- Academia de Științe Agricole și Silvice 12.500
- Academia de Științe Medicale 12.500
5. Vicepreședinte:
- Academia Română 12.500
- Banca Naționala a României 12.500
III. Asimilate cu funcția de subsecretar de stat
6. Președinte:
- Comisia Națională de Statistică 11.500
- Comisia Națională de Informatică 11.500
- Comisia Națională pentru Standarde și Calitate 11.500
- C.E.C. 11.500
- ADAS 11.500
7. Director general al Institutului Național de Cercetări Economice 11.500
8. Președinte al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare 10.000
9. Director general al Institutului de Fizică Atomică 10.000
10. Director general al Agenției Naționale de Presă "ROMPRES" 10.000
11. Președinte al Centrului Național al Cinematografiei 10.000
12. Președinte al Fundației Culturale Române 10.000
13. Vicepreședinte:
- Comisia Națională de Statistică 10.000
- Banca Română de Comerț Exterior 10.000
- Banca Română pentru Dezvoltare 10.000
- Banca Comercială Română 10.000
- Banca Agricolă 10.000
- Fundația Culturală Română 10.000
IV. Asimilate cu funcția de consilier al primului-ministru
14. Secretar general al Academiei Române 10.000
15. Secretar general adjunct al guvernului 10.000
16. Vicepreședinte:
- C.E.C. 9.000
- ADAS 9.000
17. Director general adjunct al Agenției Naționale de Presă "ROMPRES" 9.000
18. Președinte al Comisiei Zonei Montane 9.000
19. Director al Institutului Român pentru Sondarea Opiniei Publice 9.000
20. Vicepreședinte al Centrului Național al Cinematografiei 9.000
21. Director general al Administrației Autonome a Loteriilor și Pronosticurilor Sportive din România 9.000
22. Director general adjunct al Administrației Autonome a Loteriilor și Pronosticurilor Sportive din România 8.000
Notă:
  1. Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate.
  2. Pentru funcțiile din alte organe centrale sau instituții, al căror nivel de salarizare este echivalat prin acte normative cu cel al unor funcții de nivel guvernamental desființate, nivelul de salarizare se stabilește în mod similar celor de mai sus, cu aprobarea guvernului.