Monitorul Oficial 10/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0010 - Luni, 15 ianuarie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind sancționarea ocupării abuzive a locuințelor din fondul locativ de stat

În timpul și după victoria revoluției populare din luna decembrie 1989 unele persoane, înțelegând în mod greșit sensul și scopurile revoluției, ignorând prevederile legale, au ocupat în mod abuziv unele locuințe din fondul locativ de stat, fără a ține seama că mulți cetățeni cărora li s-au distrus casele în timpul revoluției nu au unde locui și că prin fapta lor aduc, în condițiile actuale, o gravă atingere ordinii și legalității în domeniul atribuirii locuințelor.

În vederea restabilirii legalității în acest domeniu,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Ocuparea unei locuințe din fondul locativ de stat înainte de încheierea contractului de închiriere constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani.

Art. 2. - Unitatea care are în administrare ori care urmează să preia în administrare locuința ocupată abuziv are obligația să aducă la cunoștință organelor de urmărire penală că s-a săvârșit fapta prevăzută la art. 1, ori de câte ori o constată.

Art. 3. - Urmărirea și judecarea persoanelor care au săvârșit infracțiunea prevăzută la art. 1 se fac de urgență, potrivit procedurii prevăzute pentru infracțiunile flagrante.

Dacă persoanele prevăzute la alin. 1 eliberează locuința din proprie inițiativă, în timpul procesului penal, urmărirea sau judecata încetează, iar dacă eliberarea s-a făcut după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedeapsa nu se mai execută.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 14 ianuarie 1990 | Nr. 24.


Decret-lege cu privire la utilizarea și salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activității

În toate unitățile personalul este salarizat în raport cu munca prestată.

Pentru a se asigura o utilizare cât mai bună a personalului și o salarizare corespunzătoare a acestuia în cazuri deosebite, când procesul de producție se întrerupe din motive independente de activitatea personalului,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - În unitățile în care, în cursul trimestrului I/1990, ca urmare a neasigurării condițiilor tehnico-materiale necesare sau a temperaturilor deosebit de scăzute, procesul de producție trebuie să fie întrerupt, se reține în activitate pentru întreținerea și supravegherea instalațiilor, mașinilor și utilajelor oprite temporar numai personalul strict necesar stabilit de conducerea unităților.

De asemenea, va fi reținut personalul necesar pentru lucrări de revizii, reparații și alte lucrări, în vederea reluării lucrului în condiții bune.

Personalul utilizat în condițiile alin. 1 și 2 va primi pentru perioadele respective salariul tarifar corespunzător încadrării fiecăruia, dacă și-a îndeplinit în totalitate sarcinile stabilite, precum și toate celelalte drepturi de salarizare.

Art. 2. - În situația unor întreruperi temporare ale procesului de producție, personalul va primi, potrivit prevederilor art. 86 din Codul muncii, 75% din salariul tarifar corespunzător încadrării fiecăruia, precum și celelalte drepturi de salarizare aferente perioadelor respective.

Acest personal se află la dispoziția conducerii unității și va executa în perioada de stagnare lucrări de organizare a locului de muncă, degajarea de zăpadă a căilor de acces și alte lucrări de acest fel.

Art. 3. - În situațiile arătate la art. 1, personalul stabilit de conducerea întreprinderii ca nefiind necesar să fie prezent în unitate va rămâne la domiciliu, asigurându-i-se pe perioada respectivă 50% din salariul tarifar corespunzător încadrării fiecăruia.

Atunci când conducerea unității solicită ca acest personal să se prezinte la locul de muncă, persoanele care nu se conformează vor fi considerate în concediu fără plată.

Art. 4. - În afara personalului programat în concediu de odihnă, conducerea unității poate aproba efectuarea concediului de odihnă și personalului de la locurile de muncă unde s-a întrerupt activitatea, dacă acest personal este de acord.

Art. 5. - Personalul salarizat în condițiile prezentului decret-lege beneficiază pe perioada respectivă de vechimea în muncă și de alocația de stat pentru copii, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 6. - Drepturile de salarizare stabilite în condițiile prezentului decret-lege se eliberează de către bănci în limita fondului de salarii cuvenit fiecărei unități. Diferențele față de acest fond se acoperă din rezervele de fond de salarii constituite la nivelul organelor ierarhic superioare.

Art. 7. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică în perioada 1 ianuarie - 31 martie 1990.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 14 ianuarie 1990 | Nr. 25.


Decret-lege privind acordarea unor drepturi și înlesniri beneficiarilor prestațiilor de transporturi, poștă și telecomunicații, precum și personalului din unitățile Ministerului Transporturilor

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Turiștii organizați în grup, prin unitățile de turism ale tineretului, vor beneficia de reducere de 25% la tariful trenurilor de persoane, la orice clasă.

Art. 2. - Copiii beneficiarilor de permise gratuite pe calea ferată, care sunt în întreținerea părinților, tutorilor sau aflați în plasament familial, în cazul în care continuă studiile universitare, tehnice, profesionale sau de altă natură, organizate în cadrul formelor de învățământ stabilite prin lege, vor beneficia și după majorat de călătorii gratuite, fără a depăși vârsta de 25 de ani.

Art. 3. - Studenții și elevii la cursurile serale, încadrați cu contract de muncă pe durată nedeterminată în unități de cale ferată, care lucrează 1/2 normă, vor beneficia de jumătate din numărul de permise de călătorie gratuită pe calea ferată.

Art. 4. - Studenții și elevii până la vârsta de 25 de ani împliniți, copii ai personalului muncitor și pensionarilor C.F.R. care sunt în întreținerea părinților, tutorilor sau aflați în plasament familial și care urmează cursuri în altă localitate decât cea de domiciliu, vor beneficia de abonamente gratuite până la distanță de 75 km.

Art. 5. - Personalul muncitor și membrii lor de familie din secțiile, atelierele, laboratoarele și alte formații și compartimente din unitățile Ministerului Transporturilor, care efectuează lucrări pentru calea ferată, vor beneficia de permise de călătorie gratuite pe calea ferată în aceleași condiții ca și personalul muncitor din unitățile de cale ferată.

Art. 6. - Pensionarii care beneficiază de călătorii gratuite pe calea ferată vor avea dreptul la 12 călătorii gratuite dus-întors pe calea ferată, anual. Membrii de familie ai pensionarilor beneficiază de jumătate din numărul de călătorii dus-întors acordate acestora.

Art. 7. - Abonamentele pentru personalul muncitor care se deplasează de la domiciliu la locul de muncă cu trenuri de persoane se vor elibera și pe distanțe între 75-300 km, cu plata tarifelor stabilite potrivit legii.

Art. 8. - Personalul din transporturi care lucrează în tură sau turnus va beneficia în continuare de plata orelor suplimentare. Modul de calcul cu privire la plata orelor suplimentare se stabilește de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 9. - Muncitorii docheri și conducătorii de utilaje portuare, nelocalnici, vor beneficia de rambursarea cheltuielilor de transport pentru vizitarea familiei o dată la 3 luni.

Art. 10. - Pentru convorbirile telefonice și comunicările telex internaționale nu se va mai aplica suprataxa de 500 lei pentru efectuarea a mai mult de o convorbire pe trimestru, precum și majorări ale tarifelor pentru durata convorbirii și respectiv a comunicării telex, prevăzute în Decretul nr 311/1987.

Obiectele de corespondență și coletele poștale care au fost scutite de taxe vamale vor fi scutite și de taxele poștale corespunzătoare, prevăzute în Decretul nr. 311/1987.

Art. 11. - Prezentul decret-lege se aplică cu începere de la 1 ianuarie 1990.

Pe aceeași dată, Decretul nr. 1/1981 privind călătoriile gratuite pe căile ferate în interes personal și călătoriile gratuite pe căile ferate, cu navele fluviale „NAVROM” și cu autovehicule în interes de serviciu și Decretul nr. 311/1987 privind aprobarea tarifelor în transporturi, poștă și telecomunicații se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentului decret-lege.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 14 ianuarie 1990 | Nr. 26.


Decret-lege privind organizarea și funcționarea în condiții de autonomie economică a organizațiilor de scriitori, artiști plastici și compozitori, creatori de film și de teatru

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Scriitorii, artiștii plastici, compozitorii, creatorii de film și de teatru se pot asocia, potrivit specificului lor de creație, în organizații profesionale cu personalitate juridică, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Fiecare organizație de creatori funcționează în temeiul statutului propriu și are dreptul să-și aleagă forma și structura organizatorică pe care le consideră cele mai potrivite specificului activității sale.

Art. 2. - Aderarea la organizațiile de creatori se face, în condițiile prevăzute de statute, fără discriminări de limbă, naționalitate sau religie și nu este condiționată de apartenența la vreun program sau partid politic.

Art. 3. - Organizațiile de creatori nu pot promova, în activitatea lor, concepții fasciste, șovine, rasiste sau contrare libertății, democrației și demnității umane.

Art. 4. - Organizațiile de creatori se bucură de o deplină autonomie structurală, funcțională și economică.

Art. 5. - Resursele financiare ale organizațiilor de creatori se constituie din surse de finanțare proprii, inclusiv beneficiul unor donații și legate din țară sau străinătate.

În îndeplinirea scopurilor prevăzute în statut, organizațiile de creatori pot avea unități economice independente, cum sunt edituri, unități poligrafice, librării, ateliere de creație, magazine de desfacere și altele asemenea, care funcționează pe principiile rentabilității și eficienței economice.

După vărsarea impozitelor și constituirea unui fond de rezervă, veniturile obținute se folosesc în realizarea obiectivelor culturale și sociale ale organizației de creatori, stabilite în statut și desfășurate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Art. 6. - Controlul realizării bugetului de venituri și cheltuieli se face de către organele proprii ale organizației, în condițiile prevăzute de statut.

Art. 7. - Fiecare organizație de creatori își stabilește normele de structură a aparatului funcțional și indicatorii financiar-economici în raport de necesitățile proprii și în limita posibilităților financiare de care dispune. Normele de structură și indicatorii financiar-economici nu sunt supuși aprobării sau controlului nici unui organ din afara organizației.

Art. 8. - Statul nu acordă subvenții bugetare organizațiilor de creatori decât în condiții excepționale și pentru scopuri bine determinate.

Art. 9. - Pe data prezentului decret se abrogă orice dispoziții contrare.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 14 ianuarie 1990 | Nr. 27.


Decret-lege privind desfășurarea activității de investiții

În vederea restructurării activității de investiții pe baza criteriilor rentabilității și eficienței și eliminării imediate a metodelor administrativ-birocratice de conducere centralizată în acest domeniu,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Nominalizarea în plan a obiectivelor de investiții, a listelor de utilaje de dotare și a altor acțiuni de investiții se face de către întreprinderi, centrale, ministere și alte organe centrale, precum și de către organele administrației de stat, județene și al municipiului București, în limita fondurilor prevăzute în acest scop în plan, după aprobarea lor conform competențelor stabilite prin prezentul decret-lege.

Introducerea în plan a obiectivelor de interes național se face la propunerea ministerelor și altor organe centrale după aprobarea acestora de către guvern.

Art. 2. - Competențele de aprobare a investițiilor și organele care aprobă studiile tehnico-economice și proiectele de execuție sunt cele prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul decret-lege.

Proiectele de execuție care se încadrează în prevederile studiilor tehnico-economice aprobate de guvern se aprobă de ministere și alte organe centrale, respectiv de organele administrației de stat, județene și al municipiului București.

Art. 3. - Documentațiile tehnico-economice care se supun aprobării guvernului se avizează în prealabil de organele centrale de sinteză și ministerele interesate.

Art. 4. - Deschiderea finanțării pentru fiecare obiectiv de investiții în parte se face de către băncile finanțatoare, pe baza proiectelor de execuție aprobate.

Art. 5. - Lucrările de investiții în execuție la 31 decembrie 1989, cu documentații aprobate, vor continua, cu excepția celor pentru care s-a dispus sistarea.

Art. 6. - Prevederile prezentului decret-lege au un caracter tranzitoriu până la definitivarea și intrarea în vigoare a noilor reglementări legale privind investițiile.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 14 ianuarie 1990 | Nr. 28.


Anexă

Competențele de aprobare a studiilor tehnico-economice și proiectelor de execuție

Ramura din care fac parte investițiile Se aprobă de către guvern Se aprobă de către Ministerul Economiei Naționale Se aprobă de către ministere, alte organe centrale și ale administrației de stat, județene și al municipiului București Se aprobă de către centrale industriale și unități asimilate acestora Se aprobă de către întreprinderi și instituții
Industria extractivă și a prelucrării cărbunelui, țițeiului, gazelor naturale și a minereurilor; industria metalurgică, inclusiv cea refractară; industria construcțiilor de mașini, electronică, electrotehnică și informatică; producția și transportul energiei electrice și termice; industria chimică; agricultura; industria materialelor de construcții Peste 500 mil. lei Între 100-500 mil. lei Între 60-100 mil. lei Între 20-60 mil. lei Până la 20 mil. lei
Lucrări de investiții din celelalte ramuri ale industriei, precum și lucrări pentru gospodărirea apelor, din silvicultură, transporturi și telecomunicații, construcții, silozuri și depozite cerealiere Peste 300 mil. lei Între 70-300 mil. lei Între 40-70 mil. lei Între 10-40 mil. lei Până la 10 mil. lei
Construcții de locuințe, inclusiv dotările social-culturale, spațiile comerciale și de prestări de servicii, precum și lucrările tehnico-edilitare și energetice aferente Peste 50 mil. lei Între 30-50 mil. lei Între 5-30 mil. lei Până la 5 mil. lei
Lucrări de investiții pentru învățământ, ocrotirea sănătății, cultură, sport Peste 40 mil. lei Între 20-40 mil. lei Între 5-20 mil. lei Până la 5 mil. lei
Lucrări de investiții pentru comerț și construcții turistice, gospodăria comunală, aprovizionarea tehnico-materială, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, administrație de stat Peste 30 mil. lei Între 10-30 mil. lei Între 5-10 mil. lei Până la 5 mil. leiDecrete

Decret privind unele numiri în funcție

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Mihai Lupoi se numește în funcția de ministru al turismului.

Art. 2. - Vintilă Rotaru se numește în funcția de ministru secretar de stat - șef al Departamentului industriei alimentare - la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 14 ianuarie 1990 | Nr. 54.


Decret privind înființarea Ministerului Industriei Lemnului

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Industriei Lemnului prin reorganizarea Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții, care se desființează.

Art. 2. - Ion Râmbu se numește în funcția de ministru al industriei lemnului.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 14 ianuarie 1990 | Nr. 55.


Decret privind înființarea Comisiei Naționale pentru Industria Mică și Servicii

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Comisia Națională pentru Industria Mică și Servicii.

Art. 2. - Virgil Pascu se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale pentru Industria Mică și Servicii, cu grad de ministru secretar de stat.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 14 ianuarie 1990 | Nr. 56.


Decret privind înființarea Editurii „Presa liberă”

Ținând seama de necesitatea asigurării condițiilor tehnico-materiale și financiare pentru apariția și difuzarea ziarelor și revistelor,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înființează Editura „Presa liberă”, instituție centrală specializată în administrarea presei, cu personalitate juridică.

Editura „Presa liberă” funcționează autonom și are drept scop asigurarea tuturor condițiilor de tipărire, difuzare, precum și a celor tehnico-materiale, financiare, administrativ-gospodărești, de publicitate și reclamă, pentru ziarele și revistele care apar în municipiul București.

Art. 2. - Activitatea Editurii „Presa liberă”, precum și cea a ziarelor și revistelor din administrarea acesteia, se desfășoară în sistem de autofinanțare integrală.

Din încasările în valută realizate prin difuzarea ziarelor și revistelor, publicarea de anunțuri de reclamă și publicitate, donații și altele asemenea, două treimi rămân la dispoziția editurii pentru acoperirea cheltuielilor în valută, iar diferența se varsă la bugetul de stat.

Art. 3. - Pe data prezentului decret Editura „Scânteia” se desființează; patrimoniul acesteia trece, pe bază de bilanț, la Editura „Presa liberă”.

Art. 4. - Numărul și structura personalului din aparatul propriu al Editurii „Presa liberă” se stabilesc corespunzător cerințelor redacțiilor administrate, în corelare cu indicatorii economici prevăzuți în planurile anuale.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în planul și bugetul pe anul 1990.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 14 ianuarie 1990 | Nr. 57.


Decret privind desființarea Penitenciarului București-Jilava

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Având în vedere condițiile actuale improprii pentru executarea pedepselor privative de libertate, Penitenciarul București-Jilava se desființează ca loc de deținere.

Art. 2. - Deținuții aflați în prezent în acest penitenciar vor fi transferați, prin grija Ministerului de Interne, la alte locuri de deținere.

Art. 3. - Cadrele devenite disponibile ca urmare a desființării acestui penitenciar rămân la dispoziția Ministerului de Interne pentru a fi folosite în raport de nevoi.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 14 ianuarie 1990 | Nr. 58.