Monitorul Oficial 101/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0101 - Partea I - Vineri, 24 august year::1990

Decrete

Decret privind acreditarea unui ambasador

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Romulus-Ioan Budura se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Populară Chineză.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 4 iunie 1990 | Nr. 235.


Decret privind acreditarea unui ambasador

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Nicolae Iordache se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Confederația Elvețiană.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 4 iunie 1990 | Nr. 236.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind numirea unor secretari de stat

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numesc în funcția de secretar de stat - șefi ai departamentelor din cadrul Ministerului Resurselor și Industriei următorii:

 • Andrei Pintilie - șeful Departamentului industriei construcțiilor de mașini
 • Vasile Baltac - șeful Departamentului industriei electrotehnice, electronice, mecanicii fine și mașinilor-unelte
 • Victor Murea - șeful Departamentului industriei petrolului
 • Ion Rambu - șeful Departamentul industrializării lemnului
 • Dan Corneliu Zaharia - șeful Departamentului industriei textile și pielărie.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 6 iulie 1990 | Nr. 755.


Hotărâre privind numirea secretarilor de stat și a subsecretarului de stat la Ministerul Comerțului și Turismului

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pe data de 1 iulie 1990 se numesc:

 • Napoleon Pop, în funcția de secretar de stat, șeful Departamentului comerțului exterior;
 • Cornel Ceucă, în funcția de secretar de stat, șeful Departamentului comerțului interior;
 • Petre Baron, în funcția de secretar de stat, șeful Departamentului turismului;
 • George Calihman, în funcția de subsecretar de stat la Departamentul comerțului interior pentru problemele protecției sociale a cumpărătorilor și ale inspecției comerciale de stat.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 6 iulie 1990 | Nr. 756.


Hotărâre privind numirea unor secretari de stat

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numesc în funcția de secretar de stat în Ministerul Resurselor și Industriei următorii:

 • Constantin Sederias
 • Dumitru Popescu.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 6 iulie 1990 | Nr. 757.


Hotărâre privind înființarea și funcționarea Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 iulie 1990 se înființează Regia autonomă română de turism și prestații „DACOREX & CO.”, cu sediul în București.

Regia autonomă română de turism și prestații „DACOREX & CO.” este societate comercială pe acțiuni cu capital de stat.

Art. 2. - La data înființării, în componența Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.” intră întreprinderile menționate în anexa nr. 1[1], care se preiau cu activul și pasivul existent la data de 30 iunie 1990 de la Direcția generală de producție și prestații, din cadrul fostului Minister al Economiei Naționale, care se desființează pe aceeași dată.

Cu aprobarea Consiliului de administrație al Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.” pot intra în această companie și alte întreprinderi românești cu capital de stat care recunosc și acceptă statutul societății.

Art. 3. - Capitalul social al Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.” se va constitui din preluarea a 30% din acțiunile întreprinderilor componente.

Acțiunile întreprinderilor componente vor fi determinate în urma definitivării evaluării patrimoniului acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii guvernului nr. 619 din 25 mai 1990, prin divizarea acestui patrimoniu în acțiuni nominale a câte 5.000 lei fiecare.

Acțiunile nominale astfel constituite vor fi păstrate la nivelul companiei „DACOREX & CO.”, de către președintele acesteia numit de guvern, iar la nivelul fiecărei întreprinderi, de către directorul acesteia numit de Consiliul de administrație al Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.”.

Art. 4. - Obiectul de activitate al Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.” îl reprezintă:

 • organizarea, dezvoltarea și exploatarea în scopuri turistice a imobilelor, bazelor de agrement și agrosilvice, precum și a mijloacelor de transport din dotare;
 • atragerea capitalului străin pentru construirea și modernizarea vilelor, hotelurilor, bazelor turistice și de agrement prin constituirea și participarea la firme și societăți mixte în țară și în străinătate;
 • întreținerea și deservirea palatelor și caselor aflate la dispoziția Secretariatului general al guvernului pentru primirea personalităților oficiale invitate de Președintele Republicii, parlament sau guvern;
 • prestarea altor servicii pentru instituții publice;
 • organizarea și executarea reclamei și publicității turistice interne și internaționale;
 • realizarea operațiunilor de import-export specifice profilului său de activitate, inclusiv operațiuni de aport valutar.

Art. 5. - Organizarea și funcționarea Regiei autonome române de turism și prestații se vor face în conformitate cu statutul care va fi elaborat în termen de 30 de zile și va fi aprobat de consiliul de administrație al societății, cu avizul Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 6. - Valuta încasată din activitatea societății și întreprinderilor componente se va utiliza astfel:

 • 20 % se virează la balanța de încasări și plăți externe, fiind decontată în lei la cursul oficial al zilei;
 • 80% rămâne la dispoziția Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.” pentru necesitățile proprii ori ale întreprinderilor componente. Soldul valutar la finele anului se reportează în anii următori.

Art. 7. - Regia autonomă română de turism și prestații „DACOREX & CO.” poate participa cu capital la alte firme sau societăți mixte din țară sau străinătate, în condițiile stabilite de lege.

Întreprinderile componente pot efectua asemenea operațiuni numai cu aprobarea consiliului de administrație al societății „DACOREX & CO.”.

Art. 8. - Pe aceeași dată Trustul de antrepriză generală „Carpați” și Institutul de proiectare „Carpați” se organizează în companii autonome cu capital de stat, având ca obiective prioritare realizarea de lucrări de interes public.

Organizarea și funcționarea acestor companii autonome se vor face în conformitate cu statutul propriu ce va fi aprobat de consiliul de administrație, cu avizul Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 9. - Întreprinderea pentru administrarea clădirilor trece la data de 1 iulie 1990, cu întreg activul și pasivul și cu personalul existent, în subordinea Secretariatului general al guvernului.

Art. 10. - Palatele și casele de oaspeți menționate în anexa nr. 2[2], aflate în administrarea societății „DACOREX & CO.”, sunt ținute la dispoziția Secretariatului general al guvernului.

Cheltuielile pentru întreținerea și deservirea acestora se suportă de la bugetul de stat.

Art. 11. - Nivelurile de salarizare aprobate pentru Direcția generală de producție și prestații se mențin și în cadrul societății „DACOREX & CO.”.

Salariații deveniți disponibili ca urmare a desființării Direcției generale de producție și prestații care nu îndeplinesc condițiile de pensionare vor fi încadrați în alte unități, potrivit pregătirii lor, prin grija Direcției de muncă și ocrotiri sociale a municipiului București. Pe timp de 3 luni li se va asigura de către Regia autonomă română de turism și prestații diferența dintre salariul avut și salariul cuvenit la noua unitate.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 6 iulie 1990 | Nr. 763.


Hotărâre privind numirea unui secretar de stat

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numește în funcția de secretar de stat - Șef de departament în cadrul Ministerului Resurselor și Industriei:

 • Marin Cristea - șeful Departamentului materialelor de construcții.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 iulie 1990 | Nr. 780.


Hotărâre privind înființarea Companiei Comerciale „BARTIMEX S.A.”

Art. 1. - Se înființează Compania „BARTIMEX S.A.” ca societate pe acțiuni, cu sediul în București, bulevardul Magheru nr. 7-9.

Compania este persoană juridică română și va funcționa pe bază de autonomie economică.

Acționarii fondatori ai companiei sunt persoane juridice și fizice române prevăzute în contractul de societate.

Pentru perioada 1990-1991, acționarii persoane fizice pot deține până la 20% din capitalul social al companiei.

Art. 2. - Compania va avea ca obiect de activitate realizarea de schimburi comerciale în barter, efectuarea și intermedierea de operațiuni de export și import, înfăptuirea altor activități comerciale în condiții de autonomie valutară și financiară.

Art. 3. - La importurile pe care le va efectua în baza autorizației Ministerului Comerțului și Turismului pentru valorificarea creanțelor externe ale României, compania va beneficia de un comision de 1-3% stabilit pentru fiecare caz în parte de Ministerul Comerțului și Turismului și Ministerul Finanțelor, din care jumătate în valută și restul în lei la cursul în vigoare.

În cazuri justificate, Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului și Turismului vor putea stabili comisioane superioare.

Comisionul în lei și valută va fi transferat de Banca Română de Comerț Exterior în contul companiei.

Art. 4. - Compania va solicita în fiecare caz aprobarea Ministerului Comerțului și Turismului, precum și a ministerului de ramură pentru contractele de import în care se prevede plata de penalizări în situația necontractării de către partener a mărfurilor românești destinate compensării valorii importului.

Art. 5. - Compania se va organiza și își va desfășura activitatea în conformitate cu documentele constitutive ale companiei aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Art. 6. - Fondul de salarii pentru salariații companiei, inclusiv impozitul aferent și cota de asigurări sociale pe primele trei luni de activitate, vor fi asigurate din fondurile Ministerului Comerțului și Turismului prevăzute pe anul 1990.

Art. 7. - Pentru desfășurarea activității sale, compania va beneficia de credite în lei și în valută acordate în condițiile legii de instituțiile bancare române.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 iulie 1990 | Nr. 782.


Hotărâre privind impozitul pe circulația mărfurilor la produsele desfăcute de societățile comerciale, precum și de persoanele fizice sau juridice autorizate, altele decât unitățile de stat

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Societățile comerciale organizate potrivit Decretului-lege nr. 96/1990, care își vând produsele pe piața internă, la prețul de desfacere cu amănuntul, în lei sau în valută datorează statului impozit pe circulația mărfurilor calculat cu cotele prevăzute în anexa nr. 1.

În cazul în care societățile comerciale respective vând produse din import la prețuri de desfacere cu amănuntul în lei sau în valută, datorează bugetului de stat impozit pe circulația mărfurilor calculat cu cotele prevăzute în anexa 2.

Cotele de impozit pe circulația mărfurilor din anexa nr. 2 se aplică și pentru produsele din import care se vând la prețuri de desfacere cu amănuntul, în lei sau în valută, de către unitățile organizate pe baza liberei inițiative potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum și de orice persoane fizice sau juridice autorizate, altele decât unitățile de stat.

Art. 2. - Pentru alte produse necuprinse în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, cotele de impozit pe circulația mărfurilor se stabilesc de Ministerul Finanțelor, ținând seama de prețurile de desfacere pe piața internă, prețurile externe, tariful vamal, cursul de schimb în vigoare, precum și de alte criterii.

Art. 3. - Se autoriză Ministerul Finanțelor ca, în cazuri temeinic justificate, să modifice cotele de impozit pe circulația mărfurilor la produsele ce fac obiectul prezentei hotărâri, în funcție de schimbările intervenite în evoluția prețurilor pe piața internă și externă și de alți factori.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 17 iulie 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 iulie 1990 | Nr. 784.


Anexa nr. 1

Lista impozitului pe circulația mărfurilor la produsele provenite din producția internă și comercializate în țară

Nr. crt. Denumirea produsului Cota de impozit %
1. Detergenți 10
2. Lacuri și vopsele 10
3. Anvelope 30
4. Săpun de rufe 20
5. Produse cosmetice și de parfumerie 25
6. Medicamente 15
7. Piese de schimb auto 40
8. Piese de schimb din industria electrotehnică 40
9. Țesături din bumbac și tip bumbac 35
10. Țesături din lână și tip lână 20
11. Țesături de mătase și tip mătase 10
12. Covoare 5
13. Tricotaje 5
14. Confecții din piele și înlocuitori din piele 15
15. Galanterie, pasmanterie, mercerie 5
16. Marochinărie 10
17. Încălțăminte fețe piele naturală 10
18. Încălțăminte fețe înlocuitori 15
19. Încălțăminte din cauciuc 30
20. Carne 10
21. Preparate din carne 20
22. Produse zaharoase și de patiserie 30
23. Ulei comestibil 20
24. Lapte de consum 10
25. Produse lactate proaspete 15
26. Vin pentru consum 30
27. Țuică și rachiuri naturale 30
Notă:
 • Cotele de impozit pe circulația mărfurilor se aplică la prețurile de vânzare. Pentru produsele vândute pe valută, impozitul se va calcula și vărsa în valută.
 • Impozitul pe circulația mărfurilor se datorează din ziua încasării contravalorii produsului și se varsă la bugetul statului în termen de 5 zile de la încasare.
  Zilele nelucrătoare nu se iau în considerare la stabilirea termenului de plată.
  Pentru neplata la termen a impozitului se calculează majorări de întârziere de 1% asupra sumelor datorate pentru fiecare zi de întârziere.
 • Plătitorii impozitului pe circulația mărfurilor au obligația de a conduce corect și la zi evidența contabilă din care să rezulte volumul impozitului datorat și vărsat la buget.
  Obligația calculării și plății în termen a impozitului pe circulația mărfurilor revine plătitorilor, iar controlul se exercită de organele financiar bancare de specialitate.

Anexa nr. 2

Lista impozitului pe circulația mărfurilor la produse din import și comercializate în țară

Nr. crt. Denumirea produsului Cota de impozit %
1. Icre de consum (Manciuria) 20
2. Brânzeturi și lapte concentrat (praf) neimp.
3. Măsline și ulei de măsline 10
4. Banane, curmale 25
5. Citrice (portocale, lămâi, grappe-fruite, mandarine), smochine 10
6. Stafide 15
7. Cafea și cafea solubilă 30
8. Înlocuitori de cafea conținând cafea, cacao pudră 10
9. Ceai și vanilie 20
10. Piper și cuișoare 10
11. Alune, arahide, susan, nucșoară 10
12. Preparate și conserve de pește, scoici și creveți 10
13. Sucuri de fructe nefermentate fără adaos de alcool (suc de ananas - sucuri citrice) 20
14. Bere 30
15. Vin îmbuteliat, șampanie, vermut 10
16. Alte băuturi spirtoase: rachiuri de struguri, coniac, rom, lichior, aperitive, gin, whisky 25
17. Țigarete 50
18. Medicamente neimp.
19. Produse de parfumerie sau toaletă și cosmetice 50
20. Bandă de casetofon 50
21. Poșete, serviete, mape, valize 10
22. Poșete din mătase naturală cu mărgele și paiete 40
23. Haine din piele, mănuși, curele 20
24. Blănuri artificiale 10
25. Cărți, broșuri și tipărituri similare, inclusiv foi volante, ziare și publicații periodice, albume pentru desenat sau de colorat, broșate, cartonate sau legate 40
26. Țesături din mătase naturală și din mătase naturală în amestec 10
27. Țesături din fibre textile sintetice și artificiale 10
28. Țesături de lână sau din păruri de lână pentru costume sau rochii 20
29. Ață de cusut, de tricotat și brodat 20
30. Batist, poplin, semipoplin, damasc, șifon, satin, zefir din bumbac 100% 20
31. Prosoape plușate 10
32. Doc, diftină, finet, barchet, pânză albită, tapițerie, olandină, decorative, inserție, blue jeans 20
33 Covoare lână 5
34. Cuverturi, fețe de masă, carpete 20
35. Catifea, plușcord, stofă mobilă din bumbac 100% și bumbac în amestec 20
36. Perdele poliester 20
37. Ciorapi, șosete, dresuri din bumbac 20
38. Articole de îmbrăcăminte din fire artificiale sintetice sau alte materii prime 10
39. Ciorapi, șosete, dresuri, din fire supraelastice 40
40. Îmbrăcăminte pentru bărbați și băieți 20
41. Îmbrăcăminte pentru femei, fete și copii 20
42. Lenjerie de corp pentru bărbați, băieți, femei, fete și copii 20
43. Basmale, fulare, baticuri 25
44. Sutiene, costume de baie, corsete, bretele, elastic, jartiere, portjartiere, centuri elastice 30
45. Pături din lână și pături din alte materii prime 20
46. Încălțăminte fețe piele sau alte materii prime 20
47. Pălării din fetru și pălării din împletituri 20
48. Pietre prețioase 30
49. Bijuterii de fantezie 10
50. Lame de ras 50
51. Mașini de ras electrice și manuale 15
52. Piese de schimb pentru radio, televizor și magnetofon, piese de schimb auto și moto 20
53. Ceasornice și piese de schimb pentru ceasornice 20
54. Articole sportive și de pescuit 20
55. Stilouri și penițe 20
56. Timbre poștale și similare 10
Notă:
 • Cote de impozit pe circulația mărfurilor se aplică la valoarea în vamă.
  Pentru produsele vândute la intern pe valută, impozitul se va calcula și vărsa în valută.
 • Impozitul pe circulația mărfurilor se datorează din ziua încasării contravalorii produsului și se varsă la bugetul statului în termen de 5 zile de la încasare. Zilele nelucrătoare nu se iau în considerare la stabilirea termenului de plată.
  Pentru neplata la termen a impozitului se calculează majorări de întârziere de 1% asupra sumelor datorate pentru fiecare zi de întârziere.
 • Plătitorii impozitului pe circulația mărfurilor au obligația de a conduce corect și la zi evidența contabilă din care să rezulte volumul impozitului datorat și vărsat la buget.
  Obligația calculării și plății în termen a impozitului pe circulația mărfurilor revine plătitorilor, iar controlul se exercită de organele financiar-bancare de specialitate.

Hotărâre cu privire la aprobarea structurii organizatorice a Centrului Național al Cinematografiei și a unor măsuri de organizare a unităților din subordinea acestuia

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Centrului Național al Cinematografiei în limita a 26 posturi, potrivit anexei nr. 1[3].

Art. 2. - Direcția rețelei cinematografice și difuzării filmelor se organizează ca unitate economică, cu aparat propriu.

Nivelul de salarizare și funcțiile sunt similare cu cele stabilite de Legea nr. 57/1974, pentru centrale.

Art. 3. - Normele de structură pentru unitățile din activitatea de producție, difuzare și conservare a filmelor se aprobă de către Centrul Național al Cinematografiei, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 4. - În anexa nr. 2[4] sunt prevăzute grupele de ramuri și gradele de organizare a unităților subordonate Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 5. - Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, salarizarea și drepturile personalului din Centrala „Româniafilm” și Studioul de producție cinematografică „București” pe care a fost grefată sunt cele prevăzute în anexa nr. V, cap. III lit. a) din Legea nr. 57/1974, republicată.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 26 iulie 1990 | Nr. 861.


Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Rom-Post-Telecom”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri se organizează Regia autonomă de interes național denumită „Rom-Post-Telecom”, căreia i se încredințează activitatea operativă de exploatare și administrare a serviciilor de poștă și telecomunicații.

Art. 2. - Regia autonomă „Rom-Post-Telecom” are sediul principal în municipiul București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, are personalitate juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Art. 3. - Activul patrimonial se constituie din activul preluat de la fostul Minister al Poștelor și Telecomunicațiilor și de la unitățile sale, din domeniul de activitate al poștelor și telecomunicațiilor.

Art. 4. - „Rom-Post-Telecom” funcționează sub coordonarea Ministerului Comunicațiilor, în vederea asigurări integrității sistemului național de comunicații.

Art. 5. - Obiectul de activitate este exploatarea și administrarea serviciilor de poștă și telecomunicații de bază, cu aspect social important și drepturi speciale rezervate pentru stat și anume: telefonia vocală, telegrafia, inclusiv telex, circuite de telecomunicații închiriate și poștă.

„Rom-Post-Telecom” participă la piața liberă a serviciilor de comunicații cu valoare adăugată în calitate de concurent, în condiții de egalitate cu alți furnizori de servicii, direct sau prin societăți mixte la care „Rom-Post-Telecom” este parte.

Art. 6. - Toate activitățile operative de decontare internă și internațională se preiau de la fostul Minister al Poștelor și Telecomunicațiilor pe baza activului și pasivului la data prezentei hotărâri.

Art. 7. - Regia autonomă „Rom-Post-Telecom” are în structura sa entități constituite teritorial (anexa) și care au atribuțiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al „Rom-Post-Telecom”.

Regulamentul de organizare și funcționare este elaborat de consiliul de administrație al regiei și este aprobat prin hotărâre a guvernului.

Art. 8. - Regia autonomă „Rom-Post-Telecom” este autorizată să desfășoare activitate de comerț exterior în profilul său de activitate, în special pentru importul de echipamente și piese de schimb, urmărind strategia generală stabilită de Ministerul Comunicațiilor.

Art. 9. - Conducerea „Rom-Post-Telecom” revine consiliului de administrație format din 19 membri și se numește prin ordin al ministrului comunicațiilor. Din consiliu fac parte câte un reprezentant al Ministerului Comunicațiilor, Ministerului Finanțelor, Ministerului Industriei și Resurselor. Cel puțin 50% din membri vor fi din cadrul regiei autonome și entităților sale teritoriale, conform structurii aprobate prin lege.

Art. 10. - Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de un director general, numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului comunicațiilor.

Art. 11. - Structura organizatorică și funcțională a regiei autonome se stabilește de consiliul de administrație.

Art. 12. - Regia autonomă „Rom-Post-Telecom” va lua măsuri de organizare a serviciilor și a evidențelor pe prestații, astfel ca într-un termen de 18 luni să se separe activitățile de poștă, telecomunicații, radiocomunicații, constituindu-se regii autonome sau societăți comerciale, după caz, în vederea măririi eficienței economice.

Art. 13. - Ministerul Comunicațiilor și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri și introducerea modificărilor corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 30 iulie 1990 | Nr. 883.


Anexă

Lista unităților existente care vor intra în componența Regiei autonome „Rom-Post-Telecom” și a căror denumire, obiect de activitate și organizare vor fi specificate în viitorul regulament de organizare și funcționare al regiei

 1. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Alba
 2. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Arad
 3. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Argeș
 4. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Bacău
 5. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Bihor
 6. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Bistrița-Năsăud
 7. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Botoșani
 8. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Brașov
 9. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Brăila
 10. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Buzău
 11. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Caraș-Severin
 12. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Călărași
 13. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Cluj
 14. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Constanța
 15. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Covasna
 16. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Dâmbovița
 17. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Dolj
 18. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Galați
 19. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Giurgiu
 20. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Gorj
 21. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Harghita
 22. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Hunedoara
 23. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Ialomița
 24. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Iași
 25. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Maramureș
 26. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Mehedinți
 27. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Mureș
 28. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Neamț
 29. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Olt
 30. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Prahova
 31. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Satu Mare
 32. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Sălaj
 33. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Sibiu
 34. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Suceava
 35. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Teleorman
 36. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Timiș
 37. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Tulcea
 38. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Vaslui
 39. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Vâlcea
 40. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Vrancea
 41. Direcția de telecomunicații a municipiului București
 42. Direcția de poștă a municipiului București
 43. Direcția de radio și televiziune București
 44. Direcția de radio și televiziune Cluj
 45. Direcția de radio și televiziune Iași
 46. Direcția de radio și televiziune Timișoara
 47. Direcția de transporturi poștale București
 48. Oficiul special pentru editarea timbrelor și controlul mandatelor
 49. Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru activitatea de poștă și telecomunicații.Referințe

 1. Anexa se comunică unităților interesate.
 2. Anexa se comunică unităților interesate.
 3. Anexa se comunică unităților interesate.
 4. Anexa se comunică unităților interesate.