Monitorul Oficial 102/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0102 - Partea I - Sâmbătă, 25 august year::1990

Decrete

Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori

Președintele României decretează:

Art. 1. - Niculai Gîrba se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Populară Democrată Coreeană.

Art. 2. - Ion Aurelian Lazăr se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Populară Democrată Coreeană.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 iulie 1990 | Nr. 19.


Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind unele măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunii de recoltare a porumbului

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru realizarea lucrărilor de recoltare a porumbului persoanele care le execută vor beneficia de plata în bani, în natură sau în bani și natură.

Proporția plății în natură și bani, din totalul drepturilor cuvenite, pentru executarea lucrărilor de recoltare, se va stabili, prin înțelegere, cu persoanele care execută lucrările respective.

Cantitatea de porumb cuvenită va rezulta din valoarea lucrărilor executate, care va fi raportată la prețul unitar oficial de valorificare al acestuia.

În calculul acesteia se va ține seama de normele de muncă, tarifele în vigoare și volumul lucrărilor realizate.

Cantitățile de porumb obținute, ca plată în natură, pot fi valorificate de cei ce le-au obținut, în care sens unitățile agricole vor elibera adeverință de proveniență și proprietate a acestora.

Art. 2. - Pot beneficia de prevederile art. 1 persoanele care doresc să participe la lucrările de recoltare, eliberare a terenului, transport și depozitare a porumbului și care vor presta muncile respective, cu ziua sau pe perioade de timp determinate, în unitățile agricole.

La această acțiune pot participa și persoanele angajate în unități din celelalte ramuri ale economiei, care pot executa lucrările respective în concedii de odihnă, sărbători legale, zile libere sau concedii fără plată, precum și în timpul disponibil, după orele de program.

De asemenea, pot participa la executarea acestor lucrări și pensionarii. Veniturile astfel obținute nu vor afecta drepturile lor de pensii.

Art. 3. - Conducerile unităților agricole cultivatoare de porumb vor lua măsuri pentru a angaja din timp necesarul de forță de muncă și a asigura executarea lucrărilor de recoltare, eliberare a terenului, transport și depozitare a porumbului, la timp și fără pierderi.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 11 august 1990 | Nr. 944.


Hotărâre privind modernizarea rețelei de drumuri existente și construcția de autostrăzi în România

În scopul modernizării rețelei de drumuri și construirii de noi autostrăzi, lucrări de utilitate publică,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă programul național de modernizare a drumurilor și construcția de autostrăzi, prevăzut în anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Beneficiarul de investiții al lucrărilor de modernizare a drumurilor și construcțiilor de autostrăzi este Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, prin Administrația națională a drumurilor.

Art. 3. - Documentațiile tehnice necesare lucrărilor de modernizare a drumurilor și construcțiilor de autostrăzi vor fi elaborate de Institutul de proiectare transporturi auto, navale și aeriene, din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, cu respectarea reglementărilor privind avizarea documentațiilor.

La elaborarea proiectelor, institutul de proiectări transporturi auto, navale și aeriene poate colabora și cu alte institute de specialitate din țară și străinătate, inclusiv cu institute de consulting.

Art. 4. - Execuția lucrărilor de construire a autostrăzilor și de modernizare a drumurilor se poate realiza prin:

 • regii autonome și societăți comerciale specializate în construcții de drumuri și poduri din România;
 • asocieri de societăți române și firme străine pentru realizarea unuia sau mai multor loturi de lucrări;
 • societăți comerciale mixte.

Toate aceste categorii de unități de execuție pot funcționa și cu asociere de capital român sau străin.

Pentru lucrările de altă specialitate cum sunt: mutări sau protejări de instalații, conducte apă, canalizări, conducte petrol și gaze, rețele telefonice și electrice aeriene sau în cablu, irigații, alte instalații, execuția se contractează cu unități de construcții specializate din țară sau din străinătate.

Art. 5. - Acordarea execuției unei lucrări se face de către stat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, de regulă pe bază de licitație pentru fiecare lucrare în parte. În toate cazurile criteriul de acordare va fi cel economic.

Statul român poate acorda execuția și exploatarea unor lucrări prin concesiune atunci când această formulă se impune din punct de vedere economic.

Art. 6. - Sursele de finanțare pot fi:

 • fonduri în lei acordate de statul român pe baza documentației tehnice și economice a fiecărei lucrări;
 • fonduri în valută provenite din credite de la B.I.R.D., B.E.R.D. și alte bănci agreate de statul român;
 • fonduri în valută asigurate de societățile străine cărora li se concesionează dreptul de execuție și exploatare;
 • fonduri în lei și valută ale societăților comerciale constituite în acest scop;
 • alte surse de finanțare agreate de statul român.

Art. 7. - Principala sursă de rambursare a capitalului investit pentru construcția de autostrăzi și drumuri expres va fi taxa de utilizare ce se instituie pe sectoare puse în funcțiune. Nivelurile taxelor de utilizare vor fi avizate de Ministerul Finanțelor. Orice modificare a taxelor se face la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și, după caz, și a societății căreia i s-a concesionat dreptul de exploatare, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 8. - Ministerul Finanțelor poate acorda scutiri de impozite pe beneficiu pe o perioadă de 2 ani de la data începerii realizării de venituri impozabile de către societățile mixte sau cu capital străin. Pentru cota de beneficiu ce se investește în concesiune cu participare românească, pentru un termen de cel puțin 5 ani, impozitul pe beneficiul respectiv se poate reduce cu 50%.

Art. 9. - Se va putea acorda concesionarilor, în condițiile legii, posibilitatea reinvestirii unor părți din beneficiile realizate în scopul construirii și exploatării în lungul autostrăzilor de servicii publice, care pot să scurteze perioada de rambursare a capitalului investit, respectiv: moteluri, hoteluri, restaurante, stații de parcare, stații de benzină, ateliere de întreținere, stații de spălare și altele asemenea. De asemenea, se acordă investitorilor străini posibilitatea să-și transfere beneficiile din țară, în condițiile legii.

Art. 10. - Toate societățile și întreprinderile care participă la construcția autostrăzilor și la modernizarea de drumuri sunt supuse controlului economic și financiar conform prevederilor legale și supravegherii tehnice de specialitate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Beneficiarul de investiții prevăzut la art. 2 este în drept să retragă concesiunea în cazul nerespectării prevederilor contractuale.

Decizia de retragere a concesiunii dă dreptul beneficiarului de a prelua în mod temporar rolul concesionarului, până la stabilirea unei soluții definitive.

Art. 11. - Ocuparea terenurilor pentru modernizările de drumuri și construcțiile de autostrăzi se va face în limita suprafețelor minime necesare, conform legii.

Art. 12. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului este autorizat să facă investigații și să înceapă tratative cu societăți străine în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 august 1990 | Nr. 947.


Hotărâre privind unele măsuri de stabilire a programelor de funcționare a magazinelor și unităților de alimentație publică

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenții economici care desfășoară activitate de comerț cu amănuntul și de alimentație publică, indiferent de forma de proprietate, sunt obligați să stabilească programul de funcționare a magazinelor și unităților de alimentație publică, prin glisare, astfel

a) în zilele de luni până vineri:

 • magazinele alimentare între orele 6,00-20,00;
 • magazinele nealimentare între orele 8,00-20,00;
 • unitățile de alimentație publică cu profil culinar și de cofetărie-patiserie între orele 7,00-21,00, iar restaurantele și unitățile cu program distractiv între orele 10,00 și 5,00 dimineața;

b) în zilele de sâmbătă astfel: magazinele generale alimentare și nealimentare cu două schimburi între orele 7,00-14,30; magazinele specializate de pâine între orele 6,30-17,00, iar unitățile de alimentație publică după programul de la lit. a.

Art. 2. - În zilele de duminică și alte sărbători legale vor funcționa, după necesități, între orele 7,00-11,00, unitățile situate în marile piețe agroalimentare, precum și magazinele specializate de pâine, lapte, sifonării, tutun-presă și florării.

Numărul magazinelor specializate care vor fi deschise duminica potrivit alineatului precedent va fi de cel puțin 30% din totalul acestora.

Unitățile de alimentație publică vor funcționa după programul unei zile normale de lucru, cu excepția cofetăriilor și patiseriilor, care vor fi deschise în proporție de 50% din totalul lor.

Pentru farmacii și stații PECO se vor stabili unități cu program de funcționare pe toată durata zilei, corespunzător solicitărilor specifice ale populației în aceste zile.

Art. 3. - Pentru satisfacerea unor cerințe specifice cu alimente, produse farmaceutice și carburanți-lubrifianți, în cantine, gări, autogări, aeroporturi, hoteluri și pe trasee turistice se va organiza serviciul de noapte.

Art. 4. - Programul concret de funcționare pentru fiecare magazin și unitate de alimentație publică se va stabili de către agenții economici care desfășoară activitate de comerț cu amănuntul și de alimentație publică, cu avizul primăriilor locale, pe baza consultării organelor sindicale și a reprezentanților consumatorilor.

Art. 5. - Pentru acoperirea programelor de funcționare stabilite la art. 1-3, agenții economici vor asigura numărul suficient de schimburi de lucru, ținând seama de necesitatea acordării a 2 zile libere săptămânal și a efectuării de către fiecare salariat a 40 ore de muncă săptămânal.

Personalul suplimentar poate fi angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă sau 1/2 normă, precum și în calitate de remizieri pentru activități determinate.

Pentru munca efectuată sâmbăta, duminica și în alte sărbători legale, personalul comercial va beneficia de un spor de salarizare de 100%.

Personalul care lucrează pe timp de noapte, între orele 22-6 dimineața, beneficiază de sporurile prevăzute de Codul muncii.

Art. 6. - Unitățile producătoare și cele de comerț cu ridicata vor organiza activitățile de producție și de livrare a produselor destinate aprovizionării populației, corelat cu programul de lucru obligatoriu stabilit prin prezenta hotărâre pentru magazine și unități de alimentație publică.

Personalul care participă la realizarea acestor activități beneficiază de aceleași drepturi prevăzute la art. 5.

Art. 7. - În toate unitățile cu amănuntul și de alimentație publică se vor afișa obligatoriu, la loc vizibil, la intrarea în magazin și în unitate pe secții, programul de funcționare stabilit, asigurându-se respectarea cu strictețe a acestuia fără întrerupere.

Agenții economici vor asigura o largă publicitate a programelor de funcționare stabilite pentru fiecare unitate, inclusiv prin mijloacele mass-media și afișaj în locurile publice.

Art. 8. - Nerespectarea programului de lucru obligatoriu stabilit, precum și neafișarea acestuia potrivit prevederilor din prezenta hotărâre, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Totodată, persoanele vinovate vor răspunde și disciplinar, potrivit Codului muncii.

Art. 9. - Nerespectarea de care unitățile producătoare și cele ale comerțului cu ridicata a obligațiilor prevăzute de art. 6 se consideră contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 10. - Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 8 și 9 se face prin proces-verbal de către inspectorii comerciali de stat și inspectorii generali pentru expansiune comercială din teritoriu.

Art. 11. - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 12. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 august 1990 | Nr. 952.


Hotărâre privind organizarea unor activități de agrement tip cazino

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul diversificării ofertei de agrement la turismul internațional, Ministerul Comerțului și Turismului este autorizat să organizeze, în unitățile subordonate Departamentului turismului, prestații de agrement tip cazino. Aceste prestații vor fi oferite clientelei deținătoare de valută convertibilă.

Art. 2. - Având în vedere specificul și complexitatea organizării și operării unor astfel de activități, ele se vor angaja, de regulă, prin cooperare cu firme străine specializate, sub forma societăților comerciale mixte și în condițiile în care participarea părții române la capital este majoritară.

Art. 3. - La alegerea partenerilor pentru încheierea contractelor de asociere vor fi preferate firmele specializate dispuse să investească, total sau parțial, în proiecte de dezvoltare turistică în România, beneficiile provenind din activitățile de cazino.

Art. 4. - Având în vedere necesitatea unei coordonări a acestei activități pe plan național, autorizația de exploatare a unităților de agrement tip cazino va fi eliberată de Ministerul Comerțului și Turismului - Departamentul turismului.

Art. 5. - În termen de o lună de la emiterea prezentei hotărâri, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Finanțelor și Ministerul de Interne vor elabora regulamentul de funcționare al unităților de agrement tip cazino.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 august 1990 | Nr. 958.


Hotărâre privind numirea reprezentantului permanent al României la C.A.E.R.

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pe data prezentei hotărâri academician Tudorel Postolache se numește în funcția de secretar de stat, reprezentant permanent al României la C.A.E.R.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 august 1990 | Nr. 960.


Hotărâre privind acoperirea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru efectuarea operațiunilor electorale potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 92/1990

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea acoperirii cheltuielilor pentru efectuarea operațiunilor electorale potrivit Decretului-lege nr. 92/1990 se alocă de la bugetul de stat suma de 14.373,4 mii lei, în completarea fondurilor prevăzute în Hotărârea guvernului nr. 326/1990.

Art. 2. - Cheltuielile efectuate, potrivit legii, de primăriile județene și a municipiului București pentru operațiunile electorale se acoperă din suma prevăzută la art. 1 și din economiile realizate de unele județe față de fondurile alocate prin Hotărârea guvernului nr. 326/1990, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Sumele vor fi puse la dispoziția prefecturilor județene și Primăriei municipiului București de către Ministerul Finanțelor, în conturi distincte.

Sumele neutilizate vor fi restituite Ministerului Finanțelor până la data de 31 august 1990.

Art. 4. - Se autoriză Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe trimestrul III.1990, inclusiv în rezerva bugetară.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 20 august 1990 | Nr. 974.


Anexă

Situația sumelor alocate de la buget și a cheltuielilor efectuate pentru operațiuni electorale

Nr. crt. Județul Sume alocate de la buget potrivit hotărârii guvernului nr. 326/1990 Cheltuieli conform deconturilor prezentate de primării Diferențe
de primit de restituit
1. Alba 2.200 2.291,3 91,3 -
2. Arad 2.600 2.600,0 - -
3. Argeș 3.500 3.135,9 235,9 -
4. Bacău 3.800 3.373,3 - 426,7
5. Bihor 3.400 2.195,0 - 1.105,0
6. Bistrița-Năsăud 1.700 2.285,8 585,8 -
7. Botoșani 2.400 1.762,1 - 637,9
8. Brașov 3.600 4.301,1 701,1 -
9. Brăila 2.100 2.326,0 226,0 -
10. Buzău 2.700 2.368,0 - 332,0
11. Caraș-Severin 2.100 2.169,4 669,4 -
12. Călărași 1.300 2.225,1 425,1 -
13. Cluj 3.900 4.400,0 500,0 -
14. Constanța 3.800 4.250,0 450,0 -
15. Covasna 1.200 991,7 - 206,3
16. Dâmbovița 2.900 2.352,0 - 547,4
17. Dolj 4.000 4.549,7 549,7 -
18. Galați 3.300 4.850,0 1.550,0 -
19. Giurgiu 1.700 2.465,6 765,6 -
20. Gorj 2.000 1.100,3 - 299,7
21. Harghita 1.900 1.900,0 - -
22. Hunedoara 2.900 3.387,3 487,3 -
23. Ialomița 1.600 1.600,0 - -
24. Iași 4.200 6.305,3 2.105,3 -
25. Maramureș 2.900 2.900,0 - -
26. Mehedinți 1.700 1.637,4 - 12,8
27. Mureș 3.200 3.030,5 430,5 -
23. Neamț 3.000 3.701,4 701,4 -
29. Olt 2.800 1.930,0 - 870,0
30. Prahova 4.500 3.962,5 - 537,5
31. Satu Mare 2.200 2.140,4 - 59,0
32. Sălaj 1.400 1.400,0 - -
33. Sibiu 2.600 3.030,0 1.080,0 -
34. Suceava 3.600 3.850,0 250,0 -
35. Teleorman 2.600 3.734,6 1.134,6 -
36. Timiș 3.800 3.573,4 - 226,3
37. Tulcea 1.400 1.309,0 - 91,0
38. Vaslui 2.400 2.290,7 - 109,3
39. Vâlcea 2.200 3.000,0 800,0 -
40. Vrancea 2.000 2.197,2 197,2 -
4l. Municipiul București 19.900 25.900,0 6.000,0 -
42. Biroul Electoral Central 2.500 2.500,0 - -
Total: 130.000[2] 144.373,4 19.936,7 5.563,3


Hotărâre privind organizarea sistemului de aprovizionare de la intern a agenților economici ce își desfășoară activitatea în baza decretelor-lege nr. 54/1990 și nr. 96/1990

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenții economici care efectuează activități comerciale cu amănuntul și de alimentație publică pe baza decretelor-lege nr. 54/1990 și nr. 96/1990 se pot aproviziona cu mărfurile necesare de la unitățile din sectorul public astfel:

a) pentru mărfurile care nu fac obiectul unei sarcini de livrare stabilite prin balanțe, aprovizionarea se face de la întreprinderile comerciale cu ridicata și unitățile de mic gros;

b) pentru mărfurile care fac obiectul sarcinilor de livrare stabilite prin balanțe și care se folosesc ca materie primă în procesul de producție, aprovizionarea se face în limita unei cote globale cantitative destinate sectorului economic privat, stabilită de direcția (sucursala) comercială teritorială.

Cotele individuale pentru fiecare agent economic se stabilesc lunar de către întreprinderea comercială furnizoare, în raport de ponderea fiecăruia în volumul total al cifrei de afaceri al unităților de același profil, care se corectează în funcție de realizarea fondului de mărfuri luat în calcul.

Art. 2. - Unitățile cu ridicata sau de mic gros organizate pe baza decretelor-lege nr. 54/1990 și nr. 96/1990 se pot aproviziona și de la producători. În acest caz cotele de produse se stabilesc de direcțiile comerciale în condițiile prevăzute la art. 1 lit. b).

Art. 3. - Facturarea mărfurilor aprovizionate de la întreprinderile cu ridicata și de la producători se va face la prețurile cu amănuntul cu cedarea cotei de rabat comercial.

Plata mărfurilor vândute se face prin virament sau pe bază de C.E.C.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 august 1990 | Nr. 976.Referințe

 1. Anexa se comunică unităților interesate.
 2. Inclusiv fondul de rezervă de 10.000 mii lei (Primăria municipiului București 7.500 mii lei și Biroul Electoral Central 2.500 mii lei).