Monitorul Oficial 107/1992

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search


Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0107 - Partea I - Marți, 26 mai year::1992

Legi și Decrete

Parlamentul României

Camera Deputaților

Senatul

Lege pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Pensia suplimentară din sistemul asigurărilor sociale de stat se majorează cu 200%.

Cu același procent se majorează pensiile suplimentare oe vor fi stabilite după intrarea în vigoare a prezentei legi, dacă cei în cauză își aleg ca bază de calcul, pentru stabilirea sau recalcularea pensiei, potrivit legii, salariile anterioare datei de 1 august 1991.

Art. II. - Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„Pentru persoanele juridice și fizice care folosesc personal salariat, contribuția asigurărilor sociale de stat se stabilește diferențiat, astfel:

 • 35% asupra câștigului brut realizat de salariații încadrați în grupa I de muncă;
 • 30% asupra câștigului brut realizat de salariații încadrați în grupa a II-a de muncă;
 • 25% asupra câștigului brut realizat de celelalte categorii de salariați;
 • 15% asupra salariului brut primit, dar nu mai puțin decât salariul minim brut pe țară, în cazul personalului casnic angajat de persoane fizice pentru îngrijirea persoanelor în vârstă, handicapaților și a copiilor.

2. După alineatul 1 al articolului 1 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:

„Cotele prevăzute la alin. 1 cuprind și contribuția de 2% pentru compensarea creșterii prețurilor la medicamente, care se virează lunar Ministerului Sănătății.

3. Articolul 3 alineatul 1 va avea următorul cuprins: „Calcularea, precum și depunerea contribuției prevăzute la art. 1 se fac lunar în contul asigurărilor sociale de stat.”

4. După alineatul 1 al articolului 3 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:

„Termenele de plată a contribuției la asigurările sociale de stat sunt:

 • o dată cu lichidarea drepturilor de salarii pe luna expirată, de către persoanele juridice;
 • în 20 de zile de la expirarea lunii calendaristice, de către persoanele fizice care folosesc personal salariat.”

5. Alineatul 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„În cazul în care persoanele juridice sau fizice care folosesc personal salariat au plătit, potrivit dispozițiilor legale, direct salariaților lor unele drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege, altele decât cele care se suportă din fondurile proprii, acestea vor depune în contul asigurărilor sociale de stat numai diferența dintre sumele reprezentând contribuția datorată și drepturile de asigurări sociale ce trebuie plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat.”

6. După alineatul 2 al articolului 3 se introduc două alineate noi, cu următorul cuprins:

„Neplata contribuției de asigurări sociale și pentru pensia suplimentară la termenele prevăzute atrage majorarea sumelor datorate cu 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, fără ca majorările calculate să depășească suma datorată. Sumele reprezentând majorările de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Controlul încasării veniturilor asigurărilor sociale de stat și a celor privind pensia suplimentară se asigură de organele Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care vor fi constituite, în acest scop, prin hotărâre a Guvernului.

7. Articolul 4 se abrogă.

8. Alineatul 1 al articolului 5 se abrogă.

Art. III. - Legea nr. 3 din 30 iunie 1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Baza de calcul la stabilirea pensiei este media din 5 ani lucrați consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate, a salariului de bază și a următoarelor:

 • sporul de vechime în muncă;
 • sporul pentru lucrul în subteran, precum și pentru lucrul pe platformele marine de foraj și extracție;
 • indemnizația de zbor;
 • sporul pentru condiții grele de muncă;
 • sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
 • sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare;
 • alte sporuri cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă, potrivit legii.”

2. Articolul 20 alineatul 1 litera d) va avea următorul cuprins:

„d) a îndeplinit serviciul militar în termen, a fost elev al unei școli militare sau al unei instituții de învățământ superior militare, a fost concentrată, mobilizată sau în prizonierat; de acest drept beneficiază și cei pensionați după 1 iulie 1977. Drepturile cuvenite se vor acorda de la data intrării în vigoare a legii, la cerere, începând cu luna următoare depunerii acesteia.”

3. Alineatul 1 al articolului 64 va avea următorul cuprins:

„Contribuția de 3% pentru pensia suplimentară se plătește, în condițiile legii, de către toți salariații cuprinși în sistemul asigurărilor sociale, pentru sumele încasate drept salarii de bază la care se adaugă:

 • sporul de vechime în muncă;
 • sporul pentru lucrul în subteran, precum și pentru lucrul pe platformele marine de foraj și extracție;
 • indemnizația de zbor;
 • sporul pentru condiții grele de muncă;
 • sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
 • sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare;
 • alte sporuri cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă, potrivit legii.”

4. Alineatul 2 al articolului 64 va avea următorul cuprins:

„Contribuția pentru pensia suplimentară se reține de persoanele juridice și fizice care folosesc personal salariat și se virează de acestea într-un cont special la Casa de Economii și Consemnațiuni, pentru care se acordă dobândă.”

5. După alineatul 2 al articolului 64 se.introduce1 un alineat nou, cu următorul cuprins:

„Fondurile pentru pensia suplimentară constituite din contribuția plătită de persoanele cuprinse în sistemul asigurărilor sociale de stat se gestionează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, autorizat să ia măsuri pentru protejarea și valorificarea sumelor temporar disponibile, păstrându-se în conturi în bănci sau la C.E.C.”

6. Alineatul 2 al articolului 71 va avea următorul cuprins:

„Pe perioada în care persoanele încadrate în muncă nu-și pot îndeplini obligațiile de muncă, datorită îmbolnăvirii care necesită îngrijiri medicale, beneficiază de concedii medicale și indemnizații.”

7. După alineatul 2 al articolului 71 se introduc trei alineate noi cu următorul cuprins:

„Indemnizațiile pentru plata concediilor medicale în caz de boală, prevenirea îmbolnăvirilor, întărirea și refacerea sănătății se suportă astfel:

 • pentru primele 10 zile lucrătoare, de către persoanele juridice și fizice care folosesc personal salariat;
 • începând eu a 11-a zi lucrătoare, din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Indemnizațiile pentru concediile medicale acordate pentru boli profesionale și accidente de muncă, cu excepția accidentelor survenite în timpul deplasării la și de la locul de muncă, se suportă din prima zi de incapacitate temporară de muncă și până la data încetării acesteia sau pensionării, indiferent de vechimea în muncă, din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul își desfășoară activitatea.

În cazul când persoana juridică sau fizică ce folosește personal salariat își încetează activitatea, drepturile de asigurări sociale care au început să curgă anterior acestor situații se plătesc din fondurile de asigurări sociale de stat.”

8. Articolul 72 va avea următorul cuprins:

„Art. 72. - Pentru concediile medicale ce se acordă în caz de sarcină și lehuzie și îngrijirea copilului bolnav până la vârsta de 3 ani, precum și pentru concediile ce se acordă pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de un an a acestuia, indemnizațiile bănești se acordă integral, pe toată durata acestora, din bugetul asigurărilor sociale de stat.”

Art. IV. - Hotărârea nr. 880 din 21 august 1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul 1 al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă determinată de* boală sau accident, în afara cazurilor prevăzute de art. 7, se stabilește în raport cu vechimea în munca, la salariul de bază- și sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, astfel:

 • până la 2 ani ...... 50%
 • de la 2-5 ani ...... 65%
 • de la 5-8 ani .......75%
 • peste 8 ani ........ 85%.

2. Alineatul 2 al articolului 6 se abrogă.

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă provocată de accident de muncă, de accident survenit în timpul deplasării la și de la locul de muncă în perioada și pe traseul normal al deplasării, de boală profesională, de tuberculoză sau de celelalte boli infectocontagioase din grupa A este de 100% din salariul de bază și sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, indiferent de natura contractului de muncă și de vechimea în muncă.”

4. Alineatul 2 al articolului 11 va avea următorul cuprins:

„Ajutoarele pentru carantină se acordă în cuantum de 90% din salariul de bază și sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, indiferent de natura contractului de muncă și de vechimea în muncă.”

5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Cuantumul ajutorului pentru sarcină și lehuzie este de:

 • 85% din salariul de bază lunar și sporurile prevăzute la art, 21 alin. 1, după caz, pentru angajatele cu o vechime în muncă de peste 12 luni;
 • 65% din salariul de bază lunar și sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, după caz, pentru angajatele cu o vechime în muncă de la 6 la 12 luni;
 • 50% din salariul de bază lunar și sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, după caz, pentru angajatele cu o vechime în muncă până la 6 luni;
 • 94% din salariul de bază lunar și sporurile prevăzute la art. 21 alin, 1, după caz, pentru angajatele care nasc al treilea copil și următorii, indiferent de vechimea în muncă.

6. Alineatul 1 al articolului 21 va avea următorul cuprins:

„Pentru calcularea indemnizațiilor de asigurări sociale se ia în considerare salariul de bază din luna în care s-a acordat concediul medical, la care se adaugă:

 • sporul de vechime în muncă;
 • sporul pentru lucrul în subteran și pe platformele marine de foraj și extracție;
 • indemnizația de zbor;
 • sporul pentru condiții grele de muncă;
 • sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
 • sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare;
 • sporul pentru condiții nocive și periculoase;
 • alte sporuri cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă, potrivit legii.”

Art. V. - Dispozițiile prezentei legi se aplică de la data de 1 aprilie 1992.

Art. VI. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

 • alineatul 2 al articolului 3 din Decretul nr. 330/ 1970, cu modificările ulterioare;
 • alineatul 2 al articolului 1 din Decretul nr. 389/ 1972, eu modificările ulterioare;
 • articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1109/ 1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, cu modificările ulterioare;
 • articolul 27 din Legea nr. 32/19.91 privind impozitul pe salarii;
 • punctul 4 din nota la anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991;
 • orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 mai 1992 , cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 mai 1992 , cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan

București, 25 mai 1992 | Nr. 49.


Președintele României

Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale

În temeiul art. 77 alin. (1) din Constituția României, promulgăm Legea pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale și dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 22 mai 1992 | Nr. 107.


Hotărâri ale Camerei Deputaților

Parlamentul României

Camera Deputaților

Hotărâre privind demisia unui deputat

În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,

Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererea de demisie, la data de 17 mai 1992, prezentată de domnul Albu Gheorghe, deputat în Circumscripția electorală nr. 16 Dâmbovița, și declară vacant locul de deputat deținut de acesta.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan | București, 25 mai 1992 | Nr. 34.