Monitorul Oficial 114/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0114 - Partea I - Luni, 22 octombrie year::1990

Hotărâri ale Adunării Deputaților

Hotărâre privind demisia unor deputați

În temeiul art. 165 din Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Adunarea Deputaților ia act de cererile de demisie prezentate de deputații Noghin Doina, aparținând grupului parlamentar ecologist și social-democrat, Circumscripția electorală nr. 24 Iași, și Zaharia Corneliu Dan, aparținând grupului parlamentar al Fontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 41 București, și declară vacante locurile de deputați deținute de aceștia.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan | București, 17 octombrie 1990 | Nr. 27.


Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre pentru completarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 935 din 10 august 1990 privind aplicarea de către România a Rezoluției nr.661/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U.

Având în vedere prevederile Rezoluției nr. 670/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U., adoptată la 25 septembrie 1990,
ținând seama de obligația care revine statelor membre ale O.N.U. de a îndeplini rezoluțiile adoptate de Consiliul de Securitate, în conformitate cu prevederile cap. VII al Cartei Națiunilor Unite,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pe data prezentei hotărâri se completează prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 935 din 10 august 1990 privind aplicarea de către România a Rezoluției nr. 661/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U. cu următoarele prevederi:

1. Organele aeronautice române nu vor autoriza decolarea de pe teritoriul României a oricărei aeronave, indiferent în ce stat ar fi înmatriculată, care ar transporta încărcături spre sau din Irak ori Kuweit, altele decât alimente pentru situații umanitare, cu autorizarea Consiliului de Securitate, sau livrări în scopuri strict medicale ori destinate exclusiv Grupului de observatori militari ai O.N.U. pentru conflictul Iran - Irak.

2. Organele române competente nu vor autoriza survolarea teritoriului României de către orice aeronave care ar urma să aterizeze în Irak sau Kuweit, indiferent de statul în care sunt înmatriculate aeronavele, cu excepția cazurilor în care aeronavele aterizează pe un aeroport românesc și se supun inspecției pentru a se asigura că nu transportă încărcături cu încălcarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate nr. 661 și 669/1990 sau a unor zboruri aprobate de Consiliul de Securitate ori certificate de O.N.U. ca fiind destinate exclusiv Grupului de observatori militari ai O.N.U. pentru conflictul Iran - Irak.

În toate cazurile, zborurile aprobate de Consiliul de Securitate sau certificate de O.N.U. trebuie să respecte prevederile legislației române, în vigoare, privind regimul de zbor în spațiul aerian al României.

3. Organele portuare competente vor reține orice navă înmatriculată în Irak care intră în porturile românești și care este sau a fost folosită cu încălcarea Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 661/1990 sau vor interzice intrarea unei asemenea nave în porturi, cu excepția cazurilor recunoscute potrivit dreptului internațional ca fiind necesare în scopul salvării vieții omenești.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 11 octombrie 1990 | Nr. 1080.


Hotărâre privind determinarea prețurilor de deviz pentru lucrările noi de construcții și a celor de reparații la construcții și la instalațiile aferente acestora, care se execută pentru populație de unitățile de stat și cooperatiste autorizate

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile lucrărilor noi de construcții și ale lucrărilor de reparații la construcții și la instalațiile aferente acestora, care se execută pentru populație de unitățile de stat și cooperatiste autorizate, se determină pe baza reglementărilor legale ce se aplică pentru executarea acelorași lucrări pentru unitățile beneficiare din sectorul de stat, materialele luându-se în calcul la prețurile cu amănuntul.

Art. 2. - Impozitul pe circulația mărfurilor și rabatul comercial, cuprinse în prețurile cu amănuntul ale materialelor utilizate la lucrările executate populației, se varsă la bugetul de stat de către unitățile executante.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică la lucrările care se contractează după data publicării ei în Monitorul Oficial.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1990 | Nr. 1081.


Hotărâre privind unele măsuri pentru conducerea activității până la reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, conform prevederilor Legii nr.15/1990

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Până la reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome sau societăți comerciale, conform prevederilor Legii nr. 15/1990, conducerile întreprinderilor, institutelor și celorlalte unități se numesc de către conducerile departamentelor de ramură.

Art. 2. - Conducerea unităților economice este asigurată de către:

a) Consiliul de administrație, compus din 7-15 persoane:

 • director - președinte
 • director adjunct tehnic sau științific - membru
 • director adjunct comercial - membru
 • ingineri șefi sau directori de fabrică - membri
 • contabil șef - membru
 • conducători ai unor sectoare importante de activitate din unitate - membri
 • șeful compartimentului juridic - membru

b) Comitetul de direcție, care asigură conducerea operativă, compusă din:

 • director;
 • director adjunct tehnic sau științific;
 • director adjunct comercial;
 • ingineri șefi sau directori de fabrică;
 • contabil șef;

c) directorul unității.

Art. 3. - Având în vedere creșterea atribuțiilor și răspunderilor ce decurg din afirmarea principiilor economiei de piață, se stabilesc principalele atribuții și responsabilități pentru:

a) Consiliul de administrație:

 • adoptă măsuri pentru pregătirea unității în vederea trecerii la aplicarea Legii nr. 15/1990 de reorganizare ca regii autonome sau societăți comerciale și urmărește realizarea acestora;
 • analizează și adoptă programele de activitate economică, de cercetare, dezvoltare și retehnologizare pe termen scurt, mediu și lung;
 • aprobă regulamentul de funcționare al unității economice, precum și limitele împuternicirii pentru subunitățile din structura ei organizatorică;
 • stabilește măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice și ierarhic administrative în cadrul structurilor organizatorice existente și aprobate, prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al unității;
 • stabilește măsuri pentru paza bunurilor unității, asigurarea patrimoniului și a datelor, luând toate măsurile necesare în acest scop, în conformitate cu prevederile legale;
 • asigură legătura permanentă cu sindicatele libere din unitate și cu reprezentanții salariaților, pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfășurării optime a procesului de producție;
 • ia măsuri, potrivit Codului muncii, pentru imputarea pagubelor rezultate din neîndeplinirea obligațiilor ce revin salariaților unității;
 • analizează modul de salarizare a personalului și ia măsurile de aplicare a acelor forme care să asigure cele mai bune rezultate economice, în conformitate cu prevederile legii;
 • negociază și aprobă conținutul contractului colectiv de muncă.

b) Comitetul de direcție:

 • defalcă sarcinile economice și de producție pe ateliere, secții, fabrici, asigurând realizarea activității în condiții de rentabilitate;
 • organizează activitatea tehnico-productivă, asigură baza materială necesară din țară și import, precum și contractarea și desfacerea producției;
 • stabilește răspunderile și competențele pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice, ca și relațiile dintre acestea;
 • aplică măsurile stabilite de Consiliul de administrație pentru paza bunurilor unității, protecția patrimoniului și a datelor, respectarea ordinii și disciplinei tehnologice și ierarhic administrative în unitate;
 • stabilește împuterniciri de reprezentare a unității, pentru fiecare din membrii Comitetului de direcție.

c) Directorul unității:

 • angajează, prin semnătură, unitatea în relațiile cu terții, în limita competențelor aprobate de Consiliul de administrație și regulamentul de funcționare;
 • angajează personalul unității;
 • aprobă normele privind disciplina tehnologică și administrativă în unitate;
 • emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse unității, în conformitate cu prevederile Codului muncii, pe baza celor stabilite de Consiliul de administrație;
 • numește și revocă conducătorii locurilor de muncă;
 • premiază sau sancționează personalul din unitate la propunerea șefilor locurilor de muncă;
 • încheie contractul colectiv de muncă.

Art. 4. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă hotărârile nr. 371/1990 și nr. 120/1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1990 | Nr. 1082.


Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare economică și industrială dintre România și Spania

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare economică și industrială dintre România și Spania, semnat la Madrid la 18 aprilie 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1990 | Nr. 1083.


Acord de cooperare economică și industrială între România și Spania

România și Spania,
în dorința de a dezvolta cooperarea economică și industrială între cele două țări,
în scopul utilizării resurselor economice pentru dezvoltarea celor două țări , în cadrul unei cooperări ample și pe termen lung, pe baza respectării principiilor suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc,
considerând că înțelegerile și acordurile pe termen lung sunt utile pentru asigurarea unei cooperări stabile și reciproc avantajoase,
decise să realizeze cooperarea economică și industrială,
au convenit următoarele:
Articolul 1

Părțile contractante vor promova dezvoltarea cooperării economice și industriale, având ca obiectiv creșterea și diversificarea relațiilor economice bilaterale. În ceea ce privește această cooperare, părțile contractante își vor acorda reciproc tratamentul cel mai favorabil posibil.

De asemenea, părțile contractante vor stimula și facilita cooperarea între persoanele fizice și juridice competente din ambele țări, conform legislațiilor lor interne.

Articolul 2

Cooperarea economică și industrială dintre România și Spania se va realiza în special prin:

 • cooperarea în domeniul explorării, prospectării, cercetării, tehnologiei, prelucrării și comercializării de materii prime și produse energetice ce prezintă interes pentru ambele țări;
 • construirea, modernizarea și dezvoltarea de instalații industriale prin furnizarea și montajul de fabrici industriale complete, echipamente și mașini;
 • elaborarea de studii privind proiecte de investiții și furnizarea de fabrici, punerea la dispoziție de documentații, cât și acordarea asistenței tehnice necesare;
 • achiziționarea și acordarea de licențe, accesul la know-how și schimbul reciproc de informații în sectoarele de interes comun;
 • crearea în ambele țări sau în terțe țări de societăți cu participare străină, de producție și comercializare.
Articolul 3

Condițiile concrete de cooperare economică și industrială se vor stabili prin contracte și acorduri între organizațiile economice și întreprinderile competente din România și Spania, în conformitate cu legislațiile lor interne.

Articolul 4

Părțile contractante se vor informa reciproc, în forma cea mai potrivită, asupra posibilelor proiecte de cooperare și realizare a lor.

De asemenea, vor contribui la îmbunătățirea schimbului reciproc de informații care sunt de interes pentru cooperarea în cadrul prezentului acord, în special acelea ce se referă la dispozițiile legale privind proiectele și programele economice, prioritățile stabilite în cadrul programelor și condițiilor de piață.

Articolul 5

În cadrul dispozițiilor legale în vigoare din ambele țări, părțile contractante vor promova și sprijini, în interesul reciproc, proiecte și acțiuni de cooperare între întreprinderi și organizații economice din România și Spania în terțe țări.

Articolul 6

Părțile contractante vor acorda o importanță specială acelor manifestări care conduc la dezvoltarea cooperării, cum sunt: târgurile, expozițiile specializate, simpozioanele și alte întâlniri între oameni de afaceri.

În acest scop vor stimula organizarea de astfel de acțiuni și vor promova participarea la acestea a întreprinderilor și organismelor din cele două țări.

Articolul 7

Părțile contractante, luând în considerație importanța finanțării pentru realizarea proiectelor de cooperare economică și industrială, se vor strădui să faciliteze accesul la credite, în condițiile cele mai favorabile posibile, pentru fiecare acțiune și proiect concrete de cooperare, conform legilor și reglementărilor respective din ambele țări.

Articolul 8

În scopul promovării cooperării economice și industriale, cele două părți vor acorda o atenție specială problemelor specifice pe care le prezintă cooperarea în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii.

Articolul 9

Cooperarea la care se referă prezentul acord se va realiza în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de părțile contractante, care se vor strădui ca aceste obligații internaționale să nu împiedice sau să afecteze relațiile de cooperare dintre cele două țări.

În cazul în care apar dificultăți în aplicarea acestui acord datorită unor obligații internaționale menționate din partea oricăreia dintre părți, se vor realiza consultări în cadrul Comisiei mixte, pentru a găsi soluțiile cele mai bune, în spiritul cooperării la care se referă prezentul acord.

Articolul 10

Pentru a urmări îndeplinirea prezentului acord de cooperare economică și industrială, părțile contractante vor constitui o Comisie mixtă, formată din reprezentanți ai ambelor guverne.

Se vor putea integra în activitățile respectivei Comisii mixte, în calitate de specialiști, și reprezentanți de întreprinderi și instituții din cele două țări.

Comisia mixtă va putea constitui grupe de lucru pentru a hotărî asupra acțiunilor și proiectelor de cooperare și propune negocierea de convenții și acorduri, în domenii specifice, între organismele competente din cele două țări.

Comisia mixtă va analiza dezvoltarea relațiilor de cooperare economică și industrială dintre România și Spania și va stabili domeniile pentru care se consideră că poate fi amplificată această cooperare.

Comisia mixtă va examina, de asemenea, proiectele prezentate de părțile contractante și propunerile adecvate pentru realizarea cooperării economice și industriale. Comisia mixtă va prezenta ambelor guverne recomandările și propunerile pe care le consideră necesare.

Comisia mixtă se va reuni anual sau la cererea uneia dintre părțile contractante alternativ în România și Spania.

Articolul 11

Prezentul acord va intra în vigoare în momentul în care ambele părți contractante își vor comunica pe cale diplomatică că s-au îndeplinit în acest scop procedurile prevăzute de legislațiile țărilor respective și va avea o valabilitate de 10 ani începând cu data intrării în vigoare.

La terminarea perioadei de valabilitate, acordul se va prelungi automat pe perioade succesive de câte un an, dacă nici una din părți nu comunică în scris celeilalte intenția sa de a nu prelungi acordul cu cel puțin 6 luni înainte de data expirării fiecărei perioade.

Articolul 12

La intrarea în vigoare a prezentului acord va înceta valabilitatea Acordului pe termen lung privind schimburile comerciale și cooperarea economică, industrială și tehnologică, încheiat între guvernele celor două țări, la București, la 19 ianuarie 1977.

Articolul 13

Expirarea prezentului acord nu va afecta îndeplinirea contractelor și înțelegerilor încheiate anterior în baza sa și nerealizate în timpul perioadei de valabilitate a acestuia.

Întocmit și semnat la Madrid la data de 18 aprilie 1990, în două exemplare originale în limbile română și spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru România,
Mircea Mitran,
adjunct al ministrului afacerilor externe
Pentru Spania,
Francisco Fernandez Ordonez,
ministrul afacerilor externe


Hotărâre privind stabilirea alocațiilor zilnice de hrană pentru unele unități și activități de învățământ

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Cuantumul alocațiilor zilnice de hrană pentru unele unități și activități de învățământ se stabilesc conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. - în cadrul alocațiilor zilnice de hrană se cuprinde numai valoarea alimentelor.

Art. 3. - Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Agriculturii și Alimentației, primăriile, cooperația de consum, întreprinderile agricole de stat și cooperatiste vor asigura aprovizionarea prioritară și de calitate superioară a unităților și activităților de învățământ prevăzute în anexă.

Art. 4. - Pe data prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 octombrie 1990 | Nr. 1103.


Anexă

Alocațiile de hrană
pentru unele unități și activități de învățământ
Beneficiarii de alocații Alocația zilnică de hrană (-lei-)
- copii în grădinițe cu program prelungit 16
- copii în grădinițe cu program săptămânal 23
- elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din școli speciale 30
- concursuri de elevi pe meserii, obiecte de învățământ, cultural-artistice la fazele județene, zonale și finale, precum și pe perioada de pregătire a participanților la olimpiade internaționale 21


Hotărâre privind instituirea taxei unice de magazinaj asupra bunurilor reținute de organele vamale la intrarea în țară

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Bunurile aparținând persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele autorizate să efectueze operațiuni de comerț exterior, pentru care nu sunt îndeplinite condițiile legale de introducere în țară, se păstrează, sub supraveghere vamală, la dispoziția titularilor, pe o perioadă de 48 de ore în cazul bunurilor perisabile și vietăților sau 30 de zile pentru alte categorii de bunuri.

Se desființează procedura de păstrare sub supraveghere vamală a bunurilor pentru care nu sunt îndeplinite condițiile legale de scoatere din țară. Deținătorii bunurilor sunt obligați să soluționeze personal situația acestora.

Art. 2. - Se instituie taxa unică de magazinaj de 100 lei pe zi, pentru fiecare bun păstrat sub supraveghere vamală, la intrarea în țară. Taxa se va percepe începând cu cea de-a 7-a zi de la reținerea bunului.

Pentru bunurile reținute de organele vamale în vederea evaluării și stabilirii taxelor vamale nu se percepe taxa unică de magazinaj.

În cazul expirării termenului de păstrare a bunurilor sau al abandonării acestora prin declarație scrisă dată organelor vamale, titularii nu mai datorează taxele de magazinaj, bunurile devenind proprietatea statului.

Art. 3. - Lucrătorii vamali care descoperă bunuri, valori sau sume sustrase de la control în scopul evitării unor restricții, autorizări, aprobări sau plăți de taxe vamale legale beneficiază de recompense bănești reprezentând 1% din valoarea descoperirilor.

Direcția generală a vămilor aprobă plata recompenselor după rămânerea definitivă a măsurilor dispuse prin procesele-verbale de contravenție încheiate persoanelor în cauză. Plata recompenselor se va face din încasările curente ale unităților vamale.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeași dată orice dispoziții contrare își încetează aplicarea.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 octombrie 1990 | Nr. 1107.