Monitorul Oficial 115/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0115 - Partea I - Marți, 23 octombrie year::1990

Hotărâri ale Adunării Deputaților

Hotărâre privind validarea mandatelor unor deputați

În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și având în vedere Raportul Comisiei de validare,

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatele următorilor deputați:

 1. Bezdadea Mariana - Circumscripția electorală nr. 24 Iași
 2. Radu Aurică - Circumscripția electorală nr. 41 București

Președintele Adunării Deputaților, Marţian Dan | București, 22 octombrie 1990 | Nr. 28.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind aplicarea prețurilor de livrare la energia electrică, energia termică, carburanți și lubrifianți

În aplicarea prevederilor Hotărârii guvernului nr. 1051/1990,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu 1 octombrie 1990 toți agenții economici vor plăti pentru energia electrică tarifele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru puterea activă maximă și pentru energia electrică consumată în orele de vârf, care se vor adăuga la prețurile de livrare aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 1051/1990.

Art. 2. - Prețul de livrare al energiei termice, de 220 lei/Gcal, aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 1051/1990 include și cheltuielile de transport în limita maximă de 15 lei/Gcal, precum și cheltuielile de distribuție în limită maximă de 41 lei/Gcal.

Pentru energia termică livrată de către alți agenți economici decât cei ai Departamentului energiei electrice se vor practica prețurile legale în vigoare la data de 1 octombrie 1990, în condițiile în care acestea sunt mai mari decât prețul de 220 lei/Gcal.

Art. 3. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului - Departamentul transporturilor va stabili împreuna cu Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor noi tarife la transporturile de mărfuri, pentru acoperirea influențelor modificării prețurilor la energie, combustibili și lubrifianți conform Hotărârii guvernului nr. 1051/1990, care nu au putut fi eliminate pe seama măsurilor proprii luate în domeniul raționalizării consumurilor. Tarifele astfel stabilite se vor aplica tuturor beneficiarilor de transport de mărfuri din economie.

Pentru transporturile de mărfuri efectuate pentru aprovizionarea rețelei comerciale din mediul urban și rural, precum și pentru transporturile către bazele de recepție ale produselor agricole din recolta anului 1990, diferențele rezultate din creșterea prețurilor la carburanți, respectiv a tarifelor la transport, se acoperă de la bugetul de stat pe bază de documente justificative verificate de organele financiar-bancare.

Art. 4. - Pentru transportul regulat de călători, diferențele din aplicarea noilor prețuri la energie, carburanți și lubrifianți, potrivit Hotărârii guvernului nr. 1051/1990, se vor acoperi de la bugetul de stat pe bază de documente justificative verificate de organele financiar-bancare.

Pentru închirierea unor mijloace de transport călători la diferiți agenți economici, pe bază de comandă, se vor stabili noi tarife cu influențele rezultate din aplicarea prevederilor Hotărârii guvernului nr. 1051/1990, prin ordine ale departamentelor ce dețin astfel de mijloace de transport.

Art. 5. - Ministerul Agriculturii și Alimentației împreună cu Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor vor stabili noi tarife pentru lucrările de mecanizare în agricultură, care se vor practica către toți beneficiarii de astfel de lucrări, indiferent de forma de proprietate, începând cu data de 1 octombrie 1990, pentru lucrările aferente anului agricol 1991.

Pentru lucrările agricole rămase de executat pentru anul agricol 1990, diferențele de tarif se suportă de la bugetul de stat pe bază de documente justificative, întocmite de către stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și unitățile agricole de stat, verificate de organele financiar-bancare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 octombrie 1990 | Nr. 1092.


Anexă

Lista tarifelor pentru puterea activă maximă și pentru energia electrică activă consumată în orele de vârf

Nr. crt. Denumirea produsului U.M. Tarif -lei/U.M.-
1. Energie electrică activă consumată în orele de vârf de către toți agenții economici care au aparate de măsurare pentru putere și pentru energie Mwh 1.050,0
2. Putere activă maximă la vârf Mw 840,0
3. Energie electrică activă consumată în orele de vârf de către toți agenții economici care au aparate de măsurare numai pentru energie Mwh 1.755,0
4. Energie electrica activă consumată de către toți agenții economici care nu au aparate de măsurare sau în stare de funcționare Mwh 300,0


Hotărâre cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială

În scopul eliminării abaterilor și distorsiunilor din sistemul de prețuri actual,
pentru trecerea la liberalizarea generală a prețurilor - condiție hotărâtoare pentru înfăptuirea economiei de piață - și sporirea preocupărilor tuturor agenților economici pentru folosirea cu maximă eficiență a resurselor materiale, financiare și umane,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:
Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat formează prețuri și tarife, pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei, în toate cazurile în care pe piața românească există cel puțin trei agenți economici care produc, prestează și comercializează același tip de bun, lucrare sau serviciu, prin negociere cu beneficiarii.

Prevederile alineatului precedent se aplică și de unitățile economice care urmează a se constitui în regii autonome și societăți comerciale, în termenul prevăzut de Legea nr. 15/1990.

Art. 2. - În situațiile în care nu există condiții pentru o concurență reală asigurată de cel puțin trei agenți economici potrivit prevederilor art. 1, ca și în cazul produselor și serviciilor subvenționate temporar de la bugetul de stat, stabilirea prețurilor și tarifelor se face de guvern pe baza propunerilor făcute de Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor, rezultate în urma negocierilor cu agenții economici.

Guvernul stabilește prețuri și tarife și la unele resurse de bază, pentru care trebuie dusă o politică de protejare și folosire rațională de către toți agenții economici, precum și la unele produse și servicii de importanță strategică pentru economia națională și nivelul de trai al populației.

Art. 3. - Prețurile și tarifele pentru produsele și serviciile realizate de către ceilalți agenți economici decât cei prevăzuți la art. 1 se stabilesc în mod liber, în funcție de cerere și ofertă, prin negocierea părților.

Art. 4. - Prețurile și tarifele se vor negocia între agenții economici în funcție de acțiunea conjugată a cererii și ofertei, pe baza concurenței libere și loiale, fiind interzisă practicarea prețurilor de speculă sau de monopol.

Capitolul II

Prețurile cu ridicata

Art. 5. - Prețurile cu ridicata la materiile prime de bază, combustibil, energie și principalele resurse naturale, cu care acestea se livrează către toți agenții economici, indiferent de forma de proprietate, în scop productiv, sunt cele din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Prețurile și tarifele din anexa nr. 1 vor fi adaptate în funcție de tendințele de durată ale evoluției prețurilor externe, de modificările intervenite în structura cererii și ofertei, a cursului valutar, de rezultatul negocierilor cu agenții economici, la propunerea Ministerului Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor.

Art. 6. - Prețurile cu ridicata ale mărfurilor din import se formează astfel:

a) la materiile prime, combustibili și energie destinate producției, prețurile în lei se formează pe baza noilor prețuri și tarife prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, la care se adaugă comisionul cuvenit societății de export-import;
b) la materiile prime și materialele de producție, altele decât cele din anexa nr. 1, precum și la piese de schimb, ansamble și subansamble, mașini, utilaje, instalații complexe și alte importuri, destinate producției și investițiilor, prețurile în lei se formează pe baza prețurilor externe în valută, exprimate în lei la cursul în vigoare, la care se adaugă, după caz, taxele vamale, impozitul pe circulația mărfurilor și comisionul cuvenit societății de export-import.

Art. 7. - Prețurile cu ridicata ale produselor agricole livrate la fondul de stat se determină pe baza prețurilor de contractare și achiziție garantate de stat, a adaosurilor și altor avantaje acordate, precum și a comisionului organizațiilor achizitoare. Peste prețurile de contractare și achiziție, producătorii agricoli vor primi adaosuri de preț pentru compensarea majorării prețurilor la combustibili și unele produse industriale destinate agriculturii, pe măsura livrării produselor agricole pentru fondul de stat, adaosuri care se cuprind în prețurile produselor prelucrate.

Art. 8. - Pentru produsele și serviciile livrate și executate de toți agent economici, indiferent de forma de proprietate, se datorează impozitul pe circulația mărfurilor, calculat pe baza cotelor și a notei metodologice din anexa nr. 2.

Ministerul Finanțelor poate completa și adapta anexa nr. 2 precum și nivelul cotelor de impozit, în funcție de modificările intervenite în structura producției și conjunctura pieței.

Art. 9. - Începând cu data de 1 noiembrie 1990, toți agenții economici ai căror salariați sunt cuprinși în sistemul asigurărilor de stat vor lua în calculul costurilor și vor plăti o cotă unică de 20% drept contribuție pentru asigurările sociale, cu excepția cazurilor pentru care prin prevederile legale în vigoare s-a stabilit o cotă mai mare.

Art. 10. - Pentru materiile prime din industria extractivă prevăzute în anexa nr. 8 se acordă în mod temporar subvenții de la bugetul de stat regiilor autonome și societăților comerciale producătoare.

Nivelul subvențiilor se determină anual de Ministerul Finanțelor și se aprobă prin buget, pe baza unei verificări temeinice a costurilor de producție și a măsurilor luate de producători pentru reducerea continuă a subvențiilor acordate.

Capitolul III

Prețuri cu amănuntul și măsuri de protecție socială

Art. 11. - Prețurile cu amănuntul la produsele care se execută și se comercializează de cel puțin trei agenți economici se formează pe baza prețurilor cu ridicata, negociate între producători și comercianți în funcție de condițiile pieței, precum și a adaosului comercial declarat al unităților de desfacere.

Adaosul comercial se stabilește de agentul economic și se diferențiază în funcție de rețeaua de desfacere cu ridicata, mic gros, cu amănuntul, de alimentație publică, precum și de natura produselor și categoria de încadrare a unităților pe baza brevetelor de funcționare.

Art. 12. - Pentru produsele și serviciile la care nu există cel puțin trei agenți economici, la cele subvenționate temporar de la buget, precum și la unele produse importante în consumul populației - la care se impune a fi prețuri unice pe țară - prețurile cu amănuntul și tarifele pentru populație se stabilesc de guvern, pe baza propunerilor făcute de Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor, în urma negocierilor cu agenții economici.

Art. 13. - În conformitate cu programul privind protecția socială a populației se stabilesc următoarele măsuri:

a) la energia electrică și termică, chiriile pentru locuințe, combustibilii pentru încălzit și prepararea hranei, abonamentele pentru transport călători, prevăzute în anexa nr, 4, prețurile și tarifele pentru populație, în vigoare la data prezentei hotărâri, rămân nemodificate. La aceste produse și servicii, diferențele de preț se acoperă temporar de la bugetul de stat;
b) la produsele alimentare de bază, unele produse industriale și servicii importante în consumul populației, prevăzute în anexa nr. 5, influențele din noile prețuri cu amănuntul și tarife - care rămân nemodificate un an - se compensează prin acordarea unei sume fixe lunare acordate pe o persoană, suportate de unitățile la care beneficiarii sunt încadrați, sau, după caz, din buget. Această compensare se acorda salariaților din unitățile cu capital de stat și cele bugetare, beneficiarilor ajutorului de șomaj, pensionarilor de asigurări sociale de stat și IOVR și pentru soțiile de militari în termen, beneficiare de ajutor social.
Cuantumul compensației se stabilește în raport de influențele provenite din majorarea prețurilor, nivelului și structura unui consum normal, calculat pe o persoană, pe baza bugetelor de familie.
c) bursele, alocațiile de hrană pentru consumuri colective și ajutoarele sociale plătite de la bugetul de stat se vor majora în mod corespunzător modificării prețurilor, în care scop se vor face propuneri guvernului, în termen de 15 zile;
d) pentru produsele și serviciile prevăzute în anexa nr. 6, ale căror prețuri și tarife evoluează în mod liber, se va calcula trimestrial indicele mediu previzibil de creștere a prețurilor și tarifelor, care va sta la baza indexării salariilor și pensiilor;
Indicele previzibil al creșterii prețurilor și tarifelor se va calcula de Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor, împreună cu Ministerul Comerțului și Turismului și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Nivelul compensațiilor prevăzute la lit. b) de mai sus și indicele cu care se indexează salariile și pensiile se aprobă de guvern.
e) se recomandă unităților din sectorul privat și cooperatist, precum și caselor de pensii din alte sectoare decât cel de stat, să compenseze în mod corespunzător prevederilor de la lit. b), c) și d) de mai sus efectele majorărilor de prețuri și tarife din fondurile financiare proprii;
f) stabilirea de către guvern de noi niveluri de dobânzi care să asigure protejarea economiilor populației depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni.

Art. 14. - Prețurile cu amănuntul la bunurile de consum provenite din import se formează ținând seama de prețurile externe în valută franco frontiera română, exprimate în lei la cursul în vigoare, taxele vamale, comisionul societății de export-import, adaosul societăților comerciale și impozitul pe circulația mărfurilor stabilit de Ministerul Finanțelor în funcție de natura produselor și raportul dintre cerere și ofertă.

Capitolul IV

Cursul valutar și decontarea operațiunilor de export-import

Art. 15. - La 1 noiembrie 1990 cursul în lei al dolarului S.U.A. și al rublei transferabile se stabilește la 35 lei.

Cursul în lei al dolarului S.U.A. și al celorlalte valute convertibile se modifică săptămânal de Banca Națională a României în funcție de evoluția cursurilor valutare pe piețele internaționale și metodologia stabilită în acest scop împreună cu Ministerul Finanțelor.

Art. 16. - Sumele în valută încasate sau plătite din activități de export-import, servicii internaționale, turism, credite și dobânzi externe, servicii necomerciale și alte operațiuni valutare se decontează și se evidențiază în lei la cursul stabilit de Banca Națională a României conform art. 15 de mai sus.

Art. 17. - Contravaloarea în lei a mărfurilor exportate se decontează agenților economici pe baza prețurilor externe în valută franco frontiera română și a cursului în lei al valutei.

Ministerul Finanțelor poate acorda scutiri de la plata impozitului pe circulația mărfurilor la produse prelucrate, livrate la export.

Acest sistem se va aplica până la introducerea taxei pe valoarea adăugată, când întregul mecanism de stimulare a exportului va fi revizuit.

Art. 18. - Diferențele în lei rezultate la importuri între prețul extern în valută franco frontiera română exprimat în lei la cursul în vigoare și prețurile interne prevăzute la produsele din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre se decontează de beneficiarii importurilor la și de la un fond de regularizare constituit în cadrul bugetului de stat.

Art. 19. - De la 1 ianuarie 1991 se introduce treptat convertibilitatea leului în cadrul licitațiilor valutare organizate de Banca Națională a României sau împuterniciții acesteia. În acest scop Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României vor elabora un program de introducere a convertibilității leului, corelat cu creșterea rezervelor valutare.

În cadrul licitațiilor valutare se fac următoarele operațiuni:

a) se cumpără valuta oferită de agenții economici indiferent de forma de proprietate, de alte persoane juridice române și de cetățenii români rezidenți în România;
b) se vinde valută către agenții economici, alte persoane juridice române și cetățeni români rezidenți în România în vederea satisfacerii unor necesități pentru efectuarea de importuri, călătorii în străinătate, participări la congrese, conferințe și alte manifestări științifice, culturale și de altă natură, plata biletelor de călătorie în trafic internațional, precum și pentru alte activități.

Cursul în lei al valutelor care formează obiectul tranzacțiilor în cadrul licitațiilor valutare se stabilește pe baza raportului dintre cerere și ofertă.

Banca Națională a României poate interveni în cadrul licitațiilor valutare numai în scopul protejării cursului monedei naționale.

Fondurile în valută pentru intervenții în cadrul licitațiilor valutare se formează pe seama sumelor în valută cumpărate de Banca Națională a României la aceste licitații, precum și din sumele în valută prevăzute cu această destinație prin balanța de plăți.

Capitolul V

Urmărirea și controlul prețurilor și tarifelor

Art. 20. - Divergențele dintre agenții economici cu privire la nivelul prețurilor și tarifelor supuse negocierii, precum și sesizările din partea beneficiarilor că la unele produse se practică de către unii producători prețuri libere fără să existe cel puțin trei agenți economici pentru același tip de bun, lucrare sau serviciu, care solicită sau practică prețuri de speculă sau de monopol, se arbitrează în vederea soluționării de Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor, împreună cu părțile interesate. La arbitrare se va ține seama și de prețurile practicate la produse similare pe piața externă.

Art. 21. - Agenții economici au obligația să aducă la cunoștința beneficiarilor prețurile și tarifele, prin cataloage sau liste de prețuri, marcarea sau inscripționarea prețurilor pe produs și prin afișarea vizibilă a prețurilor și tarifelor la locurile de vânzare sau prestare.

Art. 22. - Agenții economici au obligația să respecte prețurile și tarifele înscrise în contractele încheiate cu beneficiarii, pentru cantitățile, volumul prestării, calitatea execuției și celelalte condiții avute în vedere la negocierea prețurilor și tarifelor.

Art. 23. - Urmărirea evoluției prețurilor și tarifelor, calculul și publicarea indicilor de prețuri și tarife vor fi realizate de Comisia Națională pentru Statistică împreună cu Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor, în vederea realizării acestor sarcini în cadrul Comisiei Naționale pentru Statistică se înființează o Direcție de statistică a prețurilor și tarifelor cu un număr de 30 de posturi, peste numărul actual aprobat, și se majorează în medie cu 5 posturi direcțiile județene de statistică și Direcția municipală de statistică București.

Art. 24. - Unitățile de stat, cooperatiste, private și mixte, care efectuează activități productive, comerciale, de alimentație publică și de servicii, sunt obligate să pună la dispoziția organelor statistice toate informațiile necesare pentru înregistrarea evoluției prețurilor și tarifelor.

Art. 25. - Ministerul Finanțelor va prezenta guvernului odată cu propunerile privind bugetul de stat, prognoza evoluției prețurilor și tarifelor în exercițiul următor și măsurile economico-financiare necesare pentru realizarea indicilor de prețuri preconizați.

Art. 26. - Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor înfăptuiește, prin organele de specialitate din aparatul central și teritorial, controlul general al procesului de formare și corecta aplicare a prețurilor și tarifelor în economie, respectarea reglementărilor legale cu privire la loialitatea concurenței, combaterea practicării prețurilor de speculă și de monopol, luând măsuri de sancționare a abaterilor constatate, potrivit legii.

Sumele încasate necuvenit prin practicarea de prețuri nelegale, de speculă, de monopol sau ca urmare a concurenței neloiale se varsă integral la bugetul de stat.

Capitolul VI

Dispoziții finale

Art. 27. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 noiembrie 1990.

Contractele încheiate anterior acestei date, în derulare, se realizează în condițiile de preț rezultate din negocierea părților.

În perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 1990 agenții economici vor negocia noile prețuri, urmând ca regularizarea diferențelor de prețuri să se facă începând cu data aplicării acestei hotărâri.

Art. 28. - Regiile autonome și societățile comerciale vor trece la determinarea noilor prețuri, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, asigurându-se o confruntare și transmitere reciprocă a datelor între furnizori și beneficiari, pentru luarea în considerare a efectelor modificării prețurilor la materiile prime, materiale, subansamble etc. în prețurile produselor finale.

Art. 29. - Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat vor inventaria și reevalua stocurile de materii prime, materiale, combustibili și alte produse existente la data de 31 octombrie 1990, potrivit normelor Ministerului Finanțelor.

Art. 30. - Reglementările privind prețurile de deviz sunt cele prevăzute în Hotărârea guvernului nr.449 din 27 aprilie 1990 referitoare la întocmirea devizelor în activitatea de investiții și reparații.

Art. 31. - Prețurile la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare se stabilesc potrivit Hotărârii guvernului nr. 826/25 iulie 1990.

Art. 32. - Ministerul Finanțelor, Ministerul Resurselor și Industriei, Ministerul Comerțului și Turismului, celelalte ministere și organe centrale, prefecturile și primăria municipiului București vor urmări și acționa pentru aplicarea măsurilor de liberalizare a prețurilor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 33. - Prevederile contrare prezentei hotărâri nu se aplică.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 18 octombrie 1990 | Nr. 1109.


Anexa nr. 1

Lista prețurilor cu ridicata la materiile prime de bază, din țară și din import

Nr. crt. Produsul U/M Preț cu ridicata
actual modificat
1. Țiței 50% produse albe tonă 2.000,0 7.000,0
2. Gaze naturale 1.000 mc 1.000,0 2.800,0
3. Lignit Gcal 121,2 218,0
4. Cărbune brun Gcal 122,1 219,5
5. Huilă energetică spălată Gcal 181,9 249,0
6. Huilă energetică sortată Gcal 125,6 237,0
7. Huile mixte și șlam Gcal 125,6 238,0
8. Huilă cu șist de Banat Gcal 125,6 237,0
9. Huilă brută de Valea Jiului - preț mediu tonă 451,0 798,0
10. Huilă spălată pentru cocs - preț mediu tonă 1.236,0 2.450,0
11. Huilă spălată pentru semicocs - preț mediu tonă 786,1 1.557,0
12. Antracit tonă 1.635,0 1.650,0
13. Cupru în concentrate de cupru la conținut de 16,5% Cu tonă 42.400,0 70.000,0
14. Cupru în rest concentrate - preț mediu tonă 35.900,0 59.300,0
15. Plumb în concentrate de plumb cu conținut de 43% Pb tonă 12.200,0 17.150,0
16. Plumb în rest concentrate - preț mediu tonă 11.440,0 16.100,0
17. Zinc în concentrate de zinc la conținut de 48% zinc tonă 12.590,0 29.750,0
18. Zinc în rest concentrate - preț mediu tonă 12.185,0 28.800,0
19. Sulf în concentrate neferoase tonă 700,0 1.400,0
20. Bauxită spălată, uscată, măcinată, cu 55% Al2O3 și 4,5% SiO2 tonă 630,0 1.120,0
21. Minereu de fier, bulgări în stare uscată la conținutul de 55% Fe tonă 466,2 924,0
22. Minereu de fier mărunt și concentrate, în stare uscată, la conținutul de 55% Fe tonă 880,8 803,0
23. Concentrat de zirconiu, la conținut de 61-68% ZrO3 tonă 16.000,0 35.000,0
24. Concentrat de ilmenit, la conținutul de 45% TiO2 tonă 3.300,0 9.800,0
25. Argilă refractară cu conținut de 29% Al2O3 tonă 509,2 797,0
26. Sare gemă - preț mediu tonă 142,7 300,0
27. Sare în soluție tonă 24,0 70 0
28. Cocs metalurgic pentru furnale - preț mediu tonă 1.745,0 5.145,0
29. Cocs metalurgic pentru turnătorie - preț mediu tonă 2.040,0 7.525,0
30. Cupru electrolitic 99,97% Cu tonă 62.480,0 120.000,0
31. Plumb electrolitic 99,98% Pb tonă 23.770,0 28.000,0
32. Zinc metalurgic 98,5% Zn tonă 23.710,0 53.000,0
33. Aluminiu bloc 99,5% Al tonă 25.000,0 70.000,0
34. Gazolină tonă 1.582,0 7.800,0
35. Benzina tip Premium I CO R 96-98 tonă 19.610,0 19.610,0
36. Benzina tip Premium II CO R min 95 tonă 19.610,0 19.610,0
37. Benzină tip Regular CO R min 87 tonă 17.220,0 17.220,0
38. Benzină auto normală CO R min 75 tonă 16.110,0 16.110,0
39. Motorină auto tonă 13.950,0 13.950,0
40. Petrol lampant tonă 3.860,0 13.250,0
41. White spirit tonă 5.000,0 13.750,0
42. Uleiuri pentru motor tonă 6.900-35.700 18.150-102.280
43. Uleiuri pentru transmisii tonă 20.600-28.700 20.600-90.200
44. Păcură tonă 1.825,0 4.000,0
45. Benzină nafta tonă 3.115,0 12.290,0
46. Apatită, fosforită brută tonă 900,0 5.495,0
47. Masă lemnoasă pe picior - volum brut fără coajă - preț mediu mc 78,2 215,0
48. Lemn brut rotund de rășinoase - preț mediu mc 461,0 1.445,0
49. Lemn brut rotund de fag - preț mediu mc 545,0 1.625,0
50. Lemn brut rotund de stejar - preț mediu mc 641,0 2.085,0
51. Lemn brut rotund de diverse specii - preț mediu mc 379,0 1.240,0
52. Lemn pentru celuloză - preț mediu mc 403,0 1.110,0
53. Lemn pentru PAL și PFL - preț mediu mc 315,0 1.070,0
54. Distribuția energiei termice Gcal 41,0 119,0
Indici ficși - %
55. Piei brute bovină din țară % 100,0 150,0
56. Piei brute porcine din țară % 100,0 130,0

Notă:

 • La produsele din prezenta anexă prețurile pe calități și sortimente se stabilesc de către Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor, prin negociere între producători și beneficiari; prețurile sunt valabile atât pentru livrările din producția internă, cât și din import, cu excepția pieilor de bovine și porcine din import, la care prețurile se stabilesc conform art. 6 lit. b) din prezenta hotărâre.
 • Se mențin condițiile de livrare actuale la data prezentei hotărâri. La benzine, motorine, petrol lampant, white spirit și uleiuri pentru motor și transmisie, condiția de livrare este franco depozit sau stația PECO, iar la păcură și benzină nafta este tranzit franco stația de destinație beneficiar.


Prețuri de livrare pentru energia electrică

Nr. crt. Energie electrică pe niveluri de tensiune Prețuri pentru energia electrică activă (D.E.E) Prețuri pentru energia electrică reactivă livrată consumatorilor cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92
A.Pentru marii consumatori care au instalate echipamente de măsurare corespunzătoare B.Pentru marii consumatori industriali și similari la care nu se pot aplica prețurile „A” din lipsa echipamentelor de măsurare C.Pentru restul consumatorilor, la oricare consumator pe durata nefuncționării echipamentului de măsurare
Pentru putere[1] Pentru energie
Lei/KW anual Lei/KWh Lei/Kwh Lei/Kwh Lei/KVAR
Ore vârf Restul orelor Ore vârf Restul orelor Ore vârf Restul orelor
1. Joasă tensiune (0,1-1 kV inclusiv) 5.664 2.304 2,89 0,83 4,88 1,76 2,23 0,220
2. Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 3.528 2.640 2,23 0,80 3,33 1,22 1,52 0,150
3. Înaltă tensiune (110 kV și mai mari) 1.556 708 2,23 0,80 2,68 1,01 1,19 0,110


Prețuri de livrare pentru energia termică

Nr. crt. Energia termică pe niveluri de presiune Consumatori și revânzători racordați la ieșirea din centrala electrică de termoficare sau din centrala termică (D.E.E) Consumatori și revânzători racordați la rețelele de transport
Preț pentru 1 Gcal/h putere maximă anuală contractată
-lei/an-
Preț pentru energie Lei/Gcal energie
-lei/Gcal-
Preț pentru 1 Gcal/h putere maximă anuală contractată
-lei/an-
Preț pentru energie
-lei/Gcal-
1. Apă fierbinte - 371,0 - 415
2. Abur în funcție de presiunea la ieșirea din centrală, în ata
2.1. Presiuni până la 19 ata inclusiv 307.274 462 442.411 486
2.2. Presiuni peste 19 ata
2.2.1. din prizele turbinelor 307.274 532 442.411 556
2.2.2. din cazane 307.274 614 442.411 638
3. Condensat nereturnat și apă demineralizată livrată: 39,8 lei/mc
4. Apă fierbinte nereturnată și apă dedurizată livrată: 20,2 lei/mc


Anexa nr. 2

Lista cotelor de impozit pe circulația mărfurilor pentru produse, lucrări executate și servicii prestate

Nr. crt. Denumirea produsului sau grupei de produse, lucrărilor executate sau serviciilor prestate Cota de impozit pe circulația mărfurilor
%
Capitolul I
Sectorul metalurgic
1. Feroaliaje; semifabricate metalurgice; laminate și produse trefilate din metale neferoase și feroase; cabluri de aluminiu 3
2. Electrozi și nipluri de grafit; cărămizi refractare; siliciu; electrozi sudura 4
3. Cabluri din oțel; lanțuri; cuie; laminate zincate; cord metalic; împletituri din sârmă și bunuri de uz casnic și gospodăresc fabricate de industria metalurgica 5
Capitolul 2
Sectorul construcțiilor de mașini
1. Utilaje și echipamente energetice, miniere; de exploatare geologică și foraj și pentru agricultură și silvicultură; nave maritime și

fluviale

1
2. Rulmenți și organe de asamblare 2
3. Motoare cu ardere internă; pompe; ventilatoare; macarale; poduri rulante; echipament de ridicat; reductoare și armături industriale; utilaje pentru industria alimentară, industria chimică, exploatarea și prelucrarea lemnului, pentru industria materialelor de construcții și industria metalurgică; utilaje pentru construcții și lucrări terasiere 3
4. Locomotive; vagoane pentru transport mărimi și călători 4
5. Mașini pentru prelucrat metale; construcții metalice; compresoare 5
6. Tractoare; autocamioane; autobasculante și alte autovehicule pentru transport marfă; remorci și semiremorci 6
7. Autobuze; autoutilitare; troleibuze; piese de schimb pentru utilaje și echipamente din ramura construcțiilor de mașini 8
8. Bunuri de uz casnic și gospodăresc, fabricate de industria construcțiilor de mașini 10
9. Autoturisme de oraș și de teren 17
Capitolul III
Sectorul electrotehnic, electronic și mecanică fină
1. Motoare electrice; transformatoare și autotransformatoare; elemente de baterii de orice tip și acumulatoare; componente electronice și subansamble și piese de schimb pentru industria electrotehnică și electronică 3
2. Mijloace de automatizare; echipamente electrotehnice și de electronică industrială; mijloace și accesorii ale tehnicii de calcul; aparataj electric 5
3. Radioreceptoare; radiocasetofoane; picupuri; televizoare și alte echipamente pentru înregistrări și redare audiovizuale 8
4. Produse de mecanică fină, optică și hidraulică, inclusiv piese de schimb pentru acestea; diverse bunuri de uz casnic și gospodăresc fabricate de industria electrotehnică, electronică și de mecanică fină 10
Capitolul IV
Sectorul petrochimic și chimic
1. Benzi de transport și curele late de transmisie din cauciuc 1
2. Păcură; combustibili petrolieri lichizi pentru încălzire; produse tehnice din cauciuc; produse organice și anorganice de bază; fire și fibre chimice; coloranți și pigmenți 3
3. Anvelope; lacuri și vopsele; detergenți; săpun 5
4. Benzina și motorină auto; unsori și uleiuri minerale; vaselină; produse prelucrate din mase plastice 7
5. Cosmetice și diverse bunuri de consum din industria chimică 10
Capitolul V
Sectorul extractiv
1. Țiței din producția internă 65
2. Gaze naturale din producția internă 90
3. Sare 5
Capitolul VI
Sectorul textile și pielărie
1. Fire naturale de orice tip; fire în amestec; țesătură; textile nețesute; spume din poliuretani; semifabricate din piele naturală, sintetică și artificială; cauciuc și mase plastice; vată medicinală; diverse produse și accesorii specifice sectorului textile-pielărie; ață 8
2. Confecții textile din piele și înlocuitori, din blană de orice fel; mănuși; încălțăminte de orice fel; tricotaje; ciorapi; articole de marochinărie; pasmanterie; corturi; covoare mecanice 20
a) aceleași produse pentru copii, inclusiv ghiozdane 5
b) încălțăminte, proteze și alte produse ortopedice neimpozabil
Capitolul VII
Sectorul materialelor de construcții
1. Ciment; var; ipsos; produse din azbociment; produse din beton și beton armat; produse pe bază de bitum; vată minerală și produse din valea minerală; cărămizi și alte produse refractare 2
2. Obiecte sanitare din porțelan sau metal; produse din faianță; gresie și marmură; cărămizi din argila arsă; țigle; coarne; olane; plăci teracotă; corpuri de încălzire din fonta și tablă; alice sablaj; armături și tuburi; piese de schimb pentru industria materialelor de construcții și exploatarea și prelucrarea lemnului 5
Capitolul VIII
Produse din lemn, hârtie, carton și sticlărie
1. Lemn rotund pentru mină și celuloză 1
2. Lemn rotund pentru construcții; lemn pentru PAL și PFL; bușteni; lemn de foc; traverse pentru calea ferata; mangal de bocșă; produse stratificate din lemn; furnire; geam tras și laminate; rechizite școlare, inclusiv creioane; platforme auto și pentru vagoane de cale ferată; hârtii, cartoane și mucavale pentru ambalaje 3
3. Cherestea; parchet; ambalaje; case prefabricate și plăci înnobilate; uși; ferestre; casete pentru radio și televizoare; hârtie pentru ziare și tipărituri; hârtie și cartoane pentru alte destinații; ambalaje din sticlă 5
4. Mobilier; instrumente muzicale; articole pentru sport; chibrituri; butoaie; putini; ciubere; rame și pervazuri pentru tablouri; articole din sticlă, ceramică și porțelan de menaj, pentru ornamentații și uz casnic; articole pentru corpuri de iluminat electric și diverse bunuri de uz casnic și gospodăresc din lemn, hârtie, carton, sticlă și porțelan 7
Capitolul IX
Sectorul construcțiilor industriale
1. Ascensoare de persoane sau mărfuri; aparataj pentru instalații de condiționare și ventilație aerului; vase și rezervoare; gazometre; buncăre și silozuri metalice de uz general 3
2. Boilere și hidrofoare 5
Capitolul X
Produse din sectorul alimentar
1. Alcool rafinat, dublu rafinat și tehnic 30
2. Țuică și rachiuri naturale 35
3. Băuturi din spirt 40
4. Vinuri și șampanie 45
5. Bere 60
6. Cafea și cafea solubilă 50
Înlocuitori de cafea conținând cafea 20
7. Țigarete și produse din tutun 50
8. Produse de panificație, exclusiv pâine 5
9. Făină din cereale și mălai 10
10 Carne, preparate și conserve din carne 5
11. Lapte și produse din lapte 5
12. Zahar 5
13. Produse zaharoase 15
14. Băuturi răcoritoare și sucuri naturale 15
15. Grăsimi vegetale și animale 5
16. Pește și conserve din pește 5
17. Biscuiți și paste făinoase 5
18. Citrice, banane, curmale, alune, arahide, susan 10
Capitolul XI
Alte produse
1. Lame de ras 5
2. Pietre prețioase și semiprețioase; bijuterii de orice fel 10
Capitolul XII
Lucrări executate și servicii prestate
1. Activitatea de construcții-montaj; lucrări de prestații în construcții și instalații; activitatea de cercetare în unități specializate; transportul de maria și călători; lucrări de reparații și întreținere la mijloace de transport naval, aerian, feroviar și de transport auto de mărfuri și călători, cu excepția autoturismelor; reparații și întreținere utilaje pentru construcții; închirieri utilaje 2
2. Activitatea de proiectare în unități specializate; prelucrarea automată a datelor și servicii de informatică 3
3. Activitatea de alimentație publică 4
4. Lucrări de reparații și întreținere la autoturisme; servicii de agrement; prestații turistice (cazare, transport auto, alte prestații); servicii de reparații la îmbrăcăminte și încălțăminte; spălătorii și curățătorii chimice; multiplicare; copiere; dactilografiere reparații articole de uz casnic și mobilier; servicii personale (frizerie, coafură, manichiură și altele asemenea) 5
5. Executarea, pe bază de comandă, de confecții de îmbrăcăminte, încălțăminte, mobilier, confecții metalice; executări și transformări de bijuterii și alte produse decontate pe bază de tarif; activitatea de poștă și telecomunicații 10

Notă:

Pentru produsele din import desfăcute pe valută, cotele de impozit pe circulația mărfurilor se reduc cu 50%


Notă metodologică privind modul de așezare, calcul și vărsare a impozitului pe circulația mărfurilor

1. Persoanele juridice și fizice autorizate care au calitatea de agenți economici, denumite în continuare unități plătitoare de impozit, au obligația să plătească la bugetul statului impozit pe circulația mărfurilor.

2. Sunt supuse impozitului pe circulația mărfurilor prevăzut de prezentele norme metodologice:

a) vânzările produselor de orice fel obținute în țară;
b) produsele din import;
c) realizările unităților de alimentație publică;
d) serviciile prestate și lucrările executate, pentru terți, la intern.

3. Sunt exonerate de la plata impozitului pe circulația mărfurilor:

a) produse ale industriei extractive, cu excepția țițeiului, gazelor naturale și sării;
b) energia electrică și termică;
c) produsele agricole;
d) produsele livrate la rezerva de stat și rezerva de mobilizare pe perioada cât au acest regim;
e) produsele de tehnică militară;
f) produsele aprovizionate de către unitățile comerciale la prețuri cu impozit pe circulația mărfurilor și revândute ca atare;
g) produsele și serviciile utilizate în consum propriu.

4. Pentru produsele livrate sau comercializate din producția internă, lucrări executate și servicii prestate la intern, impozitul pe circulația mărfurilor se calculează prin aplicarea cotelor din prezenta anexă asupra prețului cu care se livrează sau se comercializează produsele și, respectiv, asupra prețului de deviz sau tarifului, după caz.

5. Impozitul pe circulația mărfurilor pentru produsele din import, utilizate de agenții economici pentru nevoile proprii, se calculează prin aplicarea cotelor prevăzute în prezenta anexă asupra valorii în vamă, la trecerea în producție sau la investiții, a produselor respective, iar pentru produsele din import revândute la intern, asupra prețului de vânzare. Pentru produsele vândute în valută, impozitul pe circulația mărfurilor se plătește în valută. Pentru produsele din import desfăcute pe valută, cotele de impozit pe circulația mărfurilor se reduc cu 50%.

6. Impozitul pe circulația mărfurilor se datorează din ziua încasării contravalorii produsului, lucrării executate sau serviciului prestat și se varsă la bugetul statului semidecadal în termen de 3 zile de la expirarea semidecadei, cu excepția impozitului pe circulația mărfurilor datorat de persoanele fizice, care se varsă lunar, în termen de 3 zile de la expirarea lunii.

Ministerul Finanțelor, în cazuri bine justificate, poate stabili și alte termene de plată în funcție de volumul impozitului pe circulația mărfurilor, distanță la care se află unitatea plătitoare de impozit față de unitatea la care se efectuează vărsământul sau de alte situații specifice fiecărui plătitor.

Zilele legale nelucrătoare nu se iau în considerare la stabilirea termenelor de plată.

7. Pentru produsele, lucrările executate și serviciile prestate care nu sunt prevăzute în prezenta anexă, cotele de impozit pe circulația mărfurilor se stabilesc de Ministerul Finanțelor.

8. Unitățile de nevăzători sunt scutite de la plata impozitului pe circulația mărfurilor, iar cele de invalizi beneficiază de o reducere a cotelor de impozit cu 50%.

9. Obligația calculării și vărsării la buget a impozitului pe circulația mărfurilor revine unităților plătitoare de impozit.

Neplata impozitului în termenele stabilite atrage majorarea sumei de plată cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.

Calculul majorărilor se face din ziua următoare expirării termenului de plată și până la inclusiv ziua plății impozitului datorat. În cazuri bine justificate, Ministerul Finanțelor poate aproba reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere.

10. Pentru corecta determinare a impozitului pe circulația mărfurilor, unitățile plătitoare au obligația să țină distinct evidența acestuia.

11. Controlul asupra respectării prevederilor din prezenta anexă se face de Ministerul Finanțelor și organele sale teritoriale.

12. Diferențele în minus constatate la verificarea impozitului se plătesc în termen de 2 zile de la data încheierii actului de control, împreună cu majorările de întârziere aferente, iar cele în plus se restituie în același termen sau se compensează cu plățile următoare, la cererea unităților plătitoare de impozit.

13. Constituie contravenții următoarele fapte, dacă potrivit legii penale nu sunt considerate infracțiuni:

a) ținerea eronată sau necorespunzătoare a evidențelor privind calculul și determinarea impozitului pe circulația mărfurilor datorat bugetului statului;
b) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control documentele privind evidența impozitului pe circulația mărfurilor.

Contravențiile de la lit. a) și b) de mai sus se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de persoanele din cadrul Ministerului Finanțelor sau organelor sale teritoriale împuternicite în acest scop de conducerea acestuia.

14. În măsura în care nu se dispune altfel, contravențiilor prevăzute la pct. 13 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

15. Contestațiile privind stabilirea și încasarea impozitului pe circulația mărfurilor și a majorărilor de întârziere se depun în termen de 30 de zile de la data înștiințării unității plătitoare de impozit și se rezolvă de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare. Împotriva deciziei date se poate face contestație la Ministerul Finanțelor, care cel mult în 40 de zile de la înregistrare este obligat să o soluționeze. Soluția dată este definitivă.

Depunerea contestației nu suspendă obligația plătitorilor cu privire la virarea la bugetul statului a sumelor datorate potrivit prezentei hotărâri.

16. Contestațiile cu privire la stabilirea impozitului pe circulația mărfurilor și a majorărilor de întârziere sunt supuse unei taxe de timbru de 2% calculată la suma contestată. Această taxă nu poate fi mai mică de 50 lei.

Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o altă contestație, cu același obiect, înregistrată și rezolvată anterior a fost taxată.

În vederea calculării taxei de timbru, unitățile plătitoare de impozit sunt obligate să specifice în scris cuantumul sumei contestate.

În situația admiterii integrale sau parțiale a contestației, taxa de timbru se restituie proporțional cu reducerea sumei contestate.

17. Ministerul Finanțelor va emite instrucțiuni cu privire la modul de calcul și evidență a impozitului pe circulația mărfurilor, care vor fi publicate în Monitorul Oficial.

18. Pe data punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1276/1962 privind impozitul pe circulația mărfurilor, Hotărârea guvernului nr. 784/1990 privind impozitul pe circulația mărfurilor la produsele desfăcute de societățile comerciale și de persoanele fizice sau juridice autorizate, altele decât unitățile de stat, precum și orice alte prevederi contrare.


Anexa nr. 3

Lista materiilor prime din industria extractivă la care se acordă temporar subvenții de la bugetul de stat

 1. Lignit din carieră
 2. Lignit din subteran
 3. Cărbune brun
 4. Huilă energetică spălată
 5. Huilă energetică sortată
 6. Huile mixte și șlam
 7. Huilă cu șist de Banat
 8. Huilă brută de Valea Jiului
 9. Huilă spălată pentru cocs
 10. Huilă spălată pentru semicocs
 11. Antracit
 12. Cupru în concentrate de cupru
 13. Cupru în rest concentrate
 14. Plumb în concentrate de plumb
 15. Plumb în rest concentrate
 16. Zinc în concentrate de zinc
 17. Zinc în rest concentrate
 18. Minereu de fier bulgări în stare uscată
 19. Minereu de fier mărunt și concentrate, în stare uscată
 20. Concentrat de zirconiu
 21. Concentrat de ilmenit


Anexa nr. 4

Lista produselor și serviciilor destinate populației la care prețurile cu amănuntul și tarifele nu se modifică și la care se acordă subvenții de la buget

 1. Energie electrică
 2. Energie termică
 3. Lemn de foc
 4. Cărbune și brichete din cărbune
 5. Petrol lampant
 6. Combustibil lichid de calorifer
 7. Gaze naturale
 8. Gaze lichefiate
 9. Chirie pentru locuințe
 10. Transport fluvial în Deltă pentru localnici
 11. Abonamentele pentru transportul de călători urban și interurban


Anexa nr. 5

Lista produselor și serviciilor de bază în consumul populației la care creșterea prețurilor și tarifelor va fi compensată prin adaosuri la salarii și pensii

 1. Pâine și produse de panificație (exclusiv produsele de patiserie)
 2. Făină și griș
 3. Mălai
 4. Paste făinoase
 5. Orez
 6. Carne tăiată și subproduse comestibile de bovine, porcine, ovine și pasăre
 7. Preparate din carne, cu excepția specialităților (salam tip Sibiu, mușchi Montana, mușchi picant Azuga) și a altor specialități similare
 8. Conserve din carne și mixte (carne cu legume)
 9. Pește și conserve din pește
 10. Grăsimi animale și vegetale
 11. Lapte și produse din lapte, cu excepția specialităților de brânzeturi fermentate (tip Camembert, Roquefort etc.)
 12. Ouă
 13. Zahăr
 14. Conserve de legume și fructe
 15. Fasole boabe
 16. Cartofi de toamnă
 17. Medicamente de uz uman și vată medicinală
 18. Servicii medicale
 19. Săpun de rufe și de toaletă, cu excepția produselor din import
 20. Detergenți
 21. Articole pentru nou-născuți
 22. Confecții pentru copii
 23. Tricotaje pentru copii
 24. Încălțăminte pentru copii
 25. Unele țesături pentru copii (finet, diftină)
 26. Pături și pleduri pentru copii
 27. Uniforme școlare
 28. Cărți școlare
 29. Caiete, maculatoare, rechizite școlare (inclusiv ghiozdane și serviete)

Notă:

La produsele și serviciile cuprinse în prezenta anexă, prețurile cu amănuntul în vigoare și tarifele pentru populație rămân nemodificate până la data de 31 decembrie 1990, adaosurile la salarii și pensii urmând a se acorda începând cu luna ianuarie 1991, o dată cu aprobarea noilor prețuri cu amănuntul și tarife.

Pentru lunile noiembrie și decembrie 1990, diferențele dintre prețurile cu ridicata stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri și prețurile cu amănuntul în vigoare la 31 octombrie 1990, mai puțin rabatul comercial, se acoperă unităților producătoare de la bugetul de stat.


Anexa nr. 6

Lista produselor și serviciilor destinate populației la care modificările de prețuri și tarife se vor lua în calcul la indexarea salariilor și pensiilor

I. Produse alimentare
 1. Cartofi timpurii și de vară
 2. Legume proaspete
 3. Fructe proaspete
 4. Struguri de masă
 5. Produse zaharoase, cu excepția specialităților de ciocolată
 6. Sucuri și siropuri din producția internă
 7. Băuturi răcoritoare și ape minerale din producția internă
  II. Produse nealimentare
 8. Confecții textile, exclusiv cele executate pe comandă și măsură individuală
 9. Tricotaje, exclusiv cele executate pe comandă și măsură individuală
 10. Ciorapi și șosete
 11. Încălțăminte, exclusiv cea executată pe comandă și măsură individuală
 12. Sodă de rufe
  III. Servicii
 13. Transport de călători pe calea ferată, auto și fluvial
 14. Servicii de poștă și telecomunicații
 15. Abonamente radio-TV
 16. Servicii de întreținere, curățare și reparare a îmbrăcămintei, încălțămintei și lenjeriei
 17. Contribuția părinților la creșe și grădinițe
 18. Unele servicii de igienă (tuns, bărbierit etc.)
 19. Cazare în unități hoteliere, cu excepția celor de lux
 20. Cinematografe, teatre și muzee

Notă:

Produsele și serviciile la care se acordă subvenții de la bugetul de stat (anexa nr. 4 la prezenta hotărâre), precum și cele la care majorările de prețuri și tarife de la 1 ianuarie 1991 se compensează prin adaosuri la salarii și pensii (anexa nr. 5 la prezenta hotărâre) se cuprind în calculul indicelui pentru indexarea salariilor și pensiilor numai în situațiile în care intervin modificări de prețuri și tarife ulterior datei de 1 ianuarie 1991.


Hotărâre privind încetarea activității unor centrale industriale și unități cu statut similar

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, centralele industriale și unitățile cu statut similar, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, își încetează activitatea.

Art. 2. - Patrimoniul centralelor industriale și al unităților cu statut similar care se desființează va fi împărțit și transmis întreprinderilor care erau subordonate acestora și departamentelor respective din Ministerul Resurselor și Industriei.

Activul și pasivul unităților care își încetează activitatea se preiau de întreprinderile subordonate sau departamente pe bază de protocol încheiat la termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 3. - Personalul centralelor industriale și al unităților cu statut similar din anexă, care se desființează, va fi preluat de unitățile economice care au fost subordonate acestora.

Personalul preluat de la centralele industriale și al unităților cu statut similar se consideră transferat în interesul serviciului și în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic are dreptul la diferența până la salariul avut și la sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Art. 4. - Ministerul Resurselor și Industriei și Ministerul Finanțelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 octombrie 1990 | Nr. 1135.


Anexă

Lista centralelor industriale și a unităților cu statut similar care își încetează activitatea în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 15/1990

Nr. crt. Departamentul Denumirea centralei industriale sau unității cu statut similar care își încetează activitatea Actul de înființare Sediul/Localitatea, județul
1. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de tractoare, autovehicule și mașini agricole Brașov Decretul nr.276/1987 Brașov, str. Poienelor nr. 5, județul Brașov
2. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de utilaj petrolier Ploiești Decretul nr. 223/1985 Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, județul Prahova
3. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de utilaj chimic și alimentar București Decretul nr. 223/1985 București, calea Griviței nr. 355-357, sector 1
4. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de mașini-unelte București Decretul nr. 223/1985 București, b-dul Muncii nr. 250, sector 3
5. Departamentul industriei electrotehnice, electronice, mecanică fină Centrala industrială electrotehnică Craiova Decretul nr. 225/1985 Craiova, calea București nr. 1448, județul Dolj
6. Departamentul industriei electrotehnice, electronice, mecanică fină Centrala industrială mecanică și articole casnice București Decretul nr.241/1985 București, str. Fântânica nr. 38, sector 3
7. Departamentul industriei electrotehnice, electronice, mecanică fină Centrala industrială de electronică pentru tehnica de calcul Decretul nr. 225/1985 București, b-dul Dimitrie Pompei nr. 6, sector 2
8. Departamentul industriei electrotehnice, electronice, mecanică fină Centrala industrială de echipamente pentru automatizare București Decretul nr. 225/1985 București, b-dul Kalinin nr. 8, sector 1
9. Departamentul materialelor de construcții Centrala materialelor de construcții București H.C.M. nr. 367/1973 București, calea Griviței nr. 136, sector 1
10. Departamentul materialelor de construcții Centrala cimentului București H.C.M. nr. 367/1973 București, str. Radu Calomfirescu nr. 8, sector 3
11. Departamentul industriei textile și pielăriei Direcția de preindustrializare și achiziții materii prime de origine animală Hotărârea guvernului nr. 151/1990 București, str. dr. Markovici nr. 2, sector 1
12. Departamentul industriei textile și pielăriei Centrala industrială a bumbacului Hotărârea guvernului nr. 151/1990 București, șos. Morarilor nr. 2, sector 3


Hotărâre privind reorganizarea Centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru motoare de aviație București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru motoare de aviație București, din cadrul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație București, din subordinea Centrului național al industriei aeronautice române București, din cadrul Departamentului industriei construcțiilor de mașini, din coordonarea Ministerului Resurselor și industriei, se reorganizează ca Institut de cercetare și proiectare pentru motoare de aviație București, unitate cu personalitate juridică, și funcționează pe baza gestiunii economico-financiare proprii, potrivit normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 2. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 30.09.1990, împreună cu indicatorii economici și financiari și cu contractele încheiate trec de la Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru motoare de aviație București la Institutul de cercetare și proiectare pentru motoare de aviație București.

Salariații care trec la noua unitate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se consideră transferați în interesul serviciului.

Art. 3. - Salariații transferați în interesul serviciului sau trecuți în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 4. - Lista unităților din subordinea Centrului național al industriei aeronautice române București se modifică și se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 octombrie 1990 | Nr. 1136.


Hotărâre privind desființarea Trustului pentru aprovizionarea Capitalei cu carne

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 octombrie 1990 se desființează Trustul pentru aprovizionarea Capitalei cu carne din subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației - Departamentul agriculturii de stat.

Art. 2. - Unitățile de stat pentru creșterea și îngrășare porcilor subordonate Trustului pentru aprovizionarea Capitalei cu carne, ce se desființează potrivit art. 1, precum și întreaga activitate a acestuia trec în subordinea Trustului pentru producerea și industrializarea cărnii, cu excepția Combinatului agroindustrial Copăceni și Întreprinderii pentru creșterea și îngrășarea porcilor Popești-Leordeni, care trec în subordinea Trustului de întreprinderi agricole de stat municipiul București.

Art. 3. - Personalul care trece la alte unități în condițiile prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel devenit disponibil sau trecut în funcții cu salarii mai mici beneficiază pe o perioadă de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, de salariul avut anterior.

Art. 4. - Activitatea unităților prevăzute la art. 2 se preia împreună cu activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la 30 septembrie 1990, cu indicatorii de plan economici și financiari și cu contractele încheiate, pe bază de protocol.

Art. 5. - Orice prevedere contrară prezentei hotărâri, precum și art. 3 și 4 din Decretul nr. 262/1989, se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 octombrie 1990 | Nr. 1137.Referințe

 1. În cazul echipamentelor cu un singur indicator de maxim se aplică numai prețul pentru putere în orele de vârf.