Monitorul Oficial 119/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0119 - Partea I - Vineri, 2 noiembrie year::1990

Hotărâri ale Parlamentului României

Hotărâre privind acordarea statutului de comisie permanentă Comisiei de redactare a proiectului Constituției României

Parlamentul României hotărăște:

Articol unic. - Se acordă statutul de comisie permanentă Comisiei de redactare a proiectului Constituției României.

Activitatea Comisiei de redactare a proiectului Constituției României se desfășoară conform Regulamentului și hotărârilor Adunării Constituante.

Prevederile referitoare la comisiile permanente ale Senatului și Adunării Deputaților, cuprinse în Legea nr. 4/1990 privind remunerarea și alte drepturi ale Președintelui României, senatorilor și deputaților, se aplică și Comisiei de redactare a proiectului Constituției României.


Această hotărâre a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 29 octombrie 1990.
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 30 octombrie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

București, 31 octombrie 1990 | Nr. 2.



Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic și Consular al României

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Statutul Corpului Diplomatic și Consular al României, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 6 octombrie 1990 | Nr. 1070.


Statutul Corpului Diplomatic și Consular al României

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1

Corpul Diplomatic și Consular al României este format din personalul diplomatic și consular de carieră, angajat în Ministerul Afacerilor Externe pentru activitatea în administrația centrală sau la misiunile diplomatice, misiunile permanente pe lângă organizațiile internaționale, oficiile consulare și la alte reprezentanțe cu caracter diplomatic ale României.

Ministrul afacerilor externe, secretarii de stat și subsecretarii de stat, atâta timp cât dețin aceste funcții, fac parte de drept din Corpul Diplomatic și Consular al României.

Articolul 2

Prezentul statut se aplică persoanelor care au calitatea de membri ai Corpului Diplomatic și Consular al României.

Pe timpul cât membrii Corpului Diplomatic și Consular se află în misiune în străinătate, li se vor aplica, după caz, și prevederile tratatelor la care România este parte, precum și regulile care decurg din normele și principiile dreptului internațional general.

Membrilor Corpului Diplomatic și Consular al României li se aplică dispozițiile legale în vigoare cuprinse în legislația muncii și cele referitoare la funcționarii publici, în măsura în care prin prezentul statut nu s-au stabilit alte reguli privind regimul drepturilor și obligațiilor lor.

Articolul 3

Calitatea de membru al Corpului Diplomatic și Consular al României o poate avea numai persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) dovedește loialitate deplină și necondiționată față de statul român și de politica externă a acestuia;
b) are, el și soția (soțul), cetățenia română în exclusivitate și domiciliul permanent în România;
c) se bucură de toate drepturile politice și civile înscrise în Constituție și nu a suferit o condamnare cu caracter penal (fac excepție infracțiunile la regulile de circulație pe drumurile publice, săvârșite din culpă);
d) a absolvit un institut de învățământ superior recunoscut de stat și posedă diploma respectivă;
e) cunoaște cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
f) are aptitudinile fizice și psihice pe care la reclamă activitatea în domeniul relațiilor externe;
g) are o conduită demnă și corectă în societate;
h) are contract de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe;
i) a obținut unul din gradele diplomatice sau consulare menționate la art. 5, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut.
Articolul 4

1. Membrii corpului Diplomatic și Consular se află în raporturi de subordonare față de Ministerul Afacerilor Externe și acționează pentru promovarea politicii externe astfel cum este stabilită de guvernul român. Comportarea lor nu trebuie să vină în conflict cu calitatea lor oficială și cu îndatoririle ce le revin.

2. Membrii Corpului Diplomatic și Consular nu pot face parte din partide politice sau alte organizații cu caracter politic, nu se vor implica în activitățile partidelor și organizațiilor politice și nu se vor situa pe pozițiile acestora.

Capitolul II

Gradele diplomatice și consulare și modul de acordare a acestora

Articolul 5

1. Membrii Corpului Diplomatic și Consular, alții decât cei menționați în art. 1 alin. 2, pot avea următoarele grade:

a) Gradele diplomatice:

 • ambasador
 • ministru plenipotențiar
 • ministru consilier
 • consilier
 • prim-secretar
 • al doilea secretar
 • al treilea secretar
 • atașat

b) Gradele consulare:

 • consul general
 • consul
 • viceconsul
 • agent consular

2. Trecerea de la un grad diplomatic la unul consular și invers se poate face numai cu respectarea condițiilor de echivalare a gradelor, ținându-se seama de corespondența între grade, vechimea în stagiu, examenele de grad susținute.

Articolul 6

Gradul de ambasador și cel de ministru plenipotențiar sunt conferite prin decret al Președintelui României, iar cel de consul general, în cazul numirii la post în străinătate, prin hotărâre a guvernului, la propunerea ministrului afacerilor externe.

Celelalte grade diplomatice și consulare se acordă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la recomandarea făcută de Comisia pentru acordarea de grade diplomatice și consulare, în baza rezultatelor obținute la examen sau concurs și cu respectarea reglementărilor legale.

Articolul 7

1. Avansarea în grad a membrilor Corpului Diplomatic și Consular se face prin examen sau concurs, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) să aibă stagiul prevăzut în art. 8 din prezentul statut pentru gradul respectiv;
b) să fi obținut calificativul și recomandările de avansare necesare în anii de stagiu, prin aprecierile profesionale;
c) să nu aibă sancțiuni disciplinare.

2. Pentru acordarea gradelor de atașat sau agent consular, respectiv avansarea în gradul de prim-secretar sau consul, este necesar să fi reușit la concursul instituit în acest scop.

Articolul 8

Stagiile minime care sunt necesare pentru avansarea de la un grad la altul sunt următoarele:

a) pentru gradele diplomatice:

 • 3 ani de la atașat la al treilea secretar;
 • 4 ani de la al treilea secretar la al doilea secretar;
 • 3 ani de la al doilea secretar la prim-secretar;
 • 4 ani de la prim-secretar la consilier;

b) pentru gradele consulare:

 • 4 ani de la agent consular la viceconsul;
 • 5 ani de la viceconsul la consul;
 • 4 ani de la consul la consul general.

Pentru a li se conferi gradul de ambasador sau de ministru plenipotențiar, pot fi propuși miniștrii consilieri și consilierii sau consulii generali care au un stagiu în activitate de cel puțin 5 ani în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Articolul 9

Membrii Corpului Diplomatic și Consular pot fi admiși la examen sau concurs, în mod excepțional, la împlinirea a jumătate din stagiul cerut pentru gradul respectiv, dacă au obținut în aprecierile profesionale din ultimii 2 ani calificativul și recomandările de avansare necesare. De această prevedere pot beneficia și persoanele care au titluri științifice sau desfășoară activitate științifică în domeniul relațiilor externe.

Avansările la excepțional sus-menționate nu pot depăși 10% din totalul avansărilor din anul în curs pentru gradul respectiv. Această prevedere nu se referă la gradele de prim-secretar și consul, care se acordă pe bază de concurs.

Articolul 10

Acordarea gradului de atașat sau de agent consular se face pe baza rezultatului obținut la concurs.

În afară de cele stabilite în art. 3, candidații la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu fi depășit vârsta de 30 ani;
b) să aibă o vechime în muncă de minimum 2 ani;
c) să fi îndeplinit obligațiile care decurg din legea privind serviciul militar;
d) să fie apți, din punct de vedere al sănătății, pentru activitatea diplomatică și consulară, în orice condiții de climă și efort.

Sunt admiși la concurs în special licențiații în domeniile științelor politice și relațiilor internaționale, dreptului, științelor economice, istoriei, precum și filologiei.

Lista candidaților admiși a lua parte la concurs se stabilește de ministrul afacerilor externe la data încheierii înscrierilor.

Articolul 11

Avansarea la gradul de prim-secretar sau de consul se face pe bază de concurs.

Pentru admiterea la concursul de prim-secretar sau de consul, candidații trebuie să îndeplinească, pe lângă cele prevăzute în art. 3 și 4, următoarele condiții;

a) să nu fi depășit vârsta de 48 ani;
b) să fi îndeplinit stagiul prevăzut pentru aceste grade;
c) sa fi efectuat până la data prezentării la concurs un stagiu la o misiune diplomatică sau un oficiu consular de cel puțin 2 ani;
d) să fi obținut, în aprecierile profesionale, calificativele și recomandările de avansare necesare în anii de stagiu;
e) să cunoască cel puțin doua limbi străine, din care una să fie de circulație internațională.

Pot fi admiși la concursul de prim-secretar sau consul candidații care, deși nu îndeplinesc condiția prevăzută la alineatul precedent lit. c), întrunesc condiții de pregătire și experiență în muncă, dobândite în cadrul activității desfășurate în Ministerul Afacerilor Externe.

Prevederile art. 9 alin. 1 se aplică în mod corespunzător pentru admiterea drept candidat la concursul de prin-secretar sau de consul. Admiterea la concursul de prim-secretar sau de consul se aprobă, în acest caz, prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Candidații care ating limita de vârstă prevăzută la alin. 2 lit. a) în anul în care nu s-a organizat concurs pot participa la concursul următor.

Articolul 12

Concursul pentru acordarea gradului de atașat sau de agent consular ori pentru avansarea la gradul de prim-secretar sau de consul se organizează anual în funcție de locurile disponibile.

Modul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru acordarea gradului de atașat sau agent consular ori pentru avansarea la gradul de prim-secretar sau de consul va fi stabilit printr-un regulament aprobat de ministrul afacerilor externe.

Articolul 13

Candidații care au obținut media de promovare a concursului, însă nu s-au clasat pentru posturile disponibile în schemă, se mai pot prezenta o singură dată la un nou concurs de atașat sau de agent consular, cu respectarea prevederilor art. 10.

Candidații care au obținut media de promovare a concursului, însă nu s-au clasat pentru posturile disponibile în schemă, se pot prezenta din nou la concurs pentru gradul de prim-secretar sau consul, cu respectarea prevederilor art. 11. Candidații care nu au obținut, însă, la două sesiuni media generală acordării gradului nu se mai pot prezenta la o altă sesiune.

Articolul 14

Pot fi admise să se prezinte la examenul sau la concursul pentru acordarea de grade diplomatice sau consulare și persoanele care nu sunt angajate în Ministerul Afacerilor Externe, dar au desfășurat o activitate care poate fi asimilată cu cea din acest minister. Condițiile de admitere sunt cele prevăzute în art. 3 în ceea ce privește admiterea în Corpul Diplomatic și Consular al României și cele din art 6, 7 și 8-11 în ceea ce privește admiterea la examen. Admiterea la examen sau concurs se face prin ordinul ministrului afacerilor externe.

Articolul 15

Pentru acordarea de grade diplomatice și consulare, inclusiv persoanelor nou angajate în minister, precum și pentru promovarea celor care au grade diplomatice și consulare, se instituie în Ministerul Afacerilor Externe Comisia pentru acordarea de grade diplomatice și consulare. Comisia este compusă din: președinte - un secretar de stat - și patru membri (1 ambasador, 1 director, șeful Consiliului juridic și șeful Direcției de personal) și prezintă propunerile sale ministrului afacerilor externe.

Capitolul III

Drepturile și obligațiile specifice membrilor Corpului Diplomatic și Consular al României

Articolul 16

Membrii Corpului Diplomatic și Consular au următoarele drepturi specifice:

a) să li se recunoască și să-și mențină calitatea de membri ai Corpului Diplomație și Consular al României, iar pierderea acesteia să nu se facă decât în condițiile prezentului statut;
b) să dețină funcții în centrala Ministerului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice, misiunile permanente, oficiile consulare și alte reprezentanțe cu caracter diplomatic ale României, în raport cu pregătirea și capacitatea lor profesională, cu gradul și vechimea în munca diplomatică sau consulară, experiența dobândită și în conformitate cu prevederile statului de funcții în vigoare;
c) la recunoașterea importanței pe care o are pentru țară activitatea lor și la acordarea sprijinului și asistenței pentru ca ei să o poată desfășura cu probitate și în deplină demnitate, în afara presiunilor politice și a altor încercări de natură a le afecta prestigiul;
d) să li se elibereze pașaport diplomatic, în condițiile stabilite prin dispozițiile legale în vigoare;
e) să beneficieze în străinătate de privilegiile, imunitățile și facilitățile pe care dreptul internațional sau tratatele la care România este parte le conferă;
f) să beneficieze de distincțiile și onorurile specifice gradului diplomatic sau consular pe care îl au, conform normelor și practicilor internaționale;
g) să beneficieze de formele de perfecționare a pregătirii profesionale și specializare, organizate de Ministerul Afacerilor Externe;
h) să aibă, la condiții egale, prioritate la avansare în grad și la promovarea în funcțiile de conducere, în cazul în care posedă titluri științifice (inclusiv cursuri de calificare și de limbi străine, cursuri postuniversitare și burse în străinătate) în domenii legate de activitatea Ministerului Afacerilor Externe sau au desfășurat activități științifice în specialități corespunzătoare activității Ministerului Afacerilor Externe;
i) să beneficieze, a singură dată, de concediu de studii fără plată de cel mult 30 de zile pentru pregătirea și prezentarea la concursul de prim-secretar sau consul;
j) să activeze în cadrul asociațiilor profesional-științifice din România și din străinătate, să prezinte conferințe și să publice, pe teme de specialitate, cu respectarea prevederilor de la art. 4 și 17 lit. e);
k) să participe la activitățile sindicale și la cele ale funcționarilor publici;
l) să participe la activitățile diplomatice și recreative (în condițiile stabilite de conducerea Ministerului Afacerilor Externe);
m) să fie înscriși în Anuarul Corpului Diplomatic și Consular al României;
n) să se retragă din cadrul Corpului Diplomatic și Consular al României.
Articolul 17

Membrii Corpului Diplomatic și Consular al României au următoarele obligații specifice:

a) să acționeze cu loialitate și răspundere pentru realizarea politicii externe a României;
b) să apere interesele statului și cetățenilor români în cadrul relațiilor externe;
c) să respecte legile statului român, să păstreze secretul de stat și să asigure protecția datelor și informațiilor pe care le dețin;
d) să aibă în toate împrejurările o comportare demnă și morală ireproșabilă;
e) să nu facă declarații care ar putea prejudicia relațiile României cu alte state sau organizații internaționale sau ar crea guvernului român dificultăți în realizarea politicii sale externe;
f) să respecte, fără a se aduce atingere privilegiilor și imunităților lor, legile statelor pe teritoriul cărora își desfășoară activitatea și să nu se lase implicați în activități care ar reprezenta un amestec în treburile interne ale acestor state; față de organizațiile internaționale la care participă România, să aibă o comportare conformă cu obligațiile care rezultă din statutul recunoscut de România; să nu abuzeze de privilegiile și imunitățile de care beneficiază în virtutea calității lor de agenți diplomatici sau consulari;
g) să nu folosească poziția lor oficială pentru a-și crea avantaje în probleme de interes personal;
h) să nu exercite în statul acreditar vreo activitate profesională sau comercială în vederea unui câștig personal (în afară de ținerea de conferințe, lecții sau activități de creație literară și științifică sau publicistice ce ar putea fi remunerat și care nu contravin statutului diplomatic);
i) să anunțe instituția despre modificările importante în ceea ce privește cetățenia, starea lor civilă și alte fapte care au relevanță pentru calitatea lor de diplomați.
Articolul 18

Membrii personalului diplomatic și consular, cu excepția șefilor de misiune, pot fi trimiși la post în exterior, de regulă, după o perioadă de doi ani în Ministerul Afacerilor Externe.

Membrii personalului diplomatic și consular, cu excepția șefilor de misiune, nu pot fi menținuți într-un post în exterior mai mult de cinci ani, iar în țările cu condiții de climă greu de suportat, această perioadă nu va depăși trei ani. Rechemarea în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe a membrilor personalului diplomatic și consular, cu excepția șefilor de misiune și a rechemării cu caracter disciplinar, se face cu un preaviz de minimum trei luni.

Membrii personalului diplomatic și consular nu pot fi trimiși din nou la post în țări care au - minimum șase luni pe an - un climat greu de suportat înainte de împlinirea a doi ani de la înapoierea din misiunea precedentă.

Capitolul IV

Salarizarea membrilor Corpului Diplomatic și Consular al României

Articolul 19

Salarizarea membrilor Corpului Diplomatic și Consular din administrația centrală se stabilește pe baza reglementărilor în vigoare, în raport cu funcția de încadrare, gradul diplomatic sau consular și vechimea în specialitate.

Membrii Corpului Diplomație și Consular, care lucrează în străinătate, beneficiază de salarii în valută, indemnizații în valută și în lei, în raport cu funcția de încadrare, gradul diplomatic sau consular, vechimea în specialitate și condițiile deosebite de climă în care își desfășoară activitatea, astfel încât să se asigure condiții corespunzătoare de muncă și viață personalului respectiv.

Salariile și celelalte indemnizații în valută se stabilesc și sunt supuse indexării potrivit prevederilor legale în vigoare.

Articolul 20

Șefii ad interim ai misiunilor diplomatice, respectiv ai oficiilor consulare ale României, primesc, pe timpul cât se află în străinătate, salariu potrivit funcției de încadrare și gradului diplomatic pe care îl au, precum și un spor de șef de misiune.

Cuantumul sporului de șef ad interim de misiune și condițiile în care se acordă se stabilesc prin hotărâre a guvernului.

Articolul 21

Personalul diplomatic și consular care lucrează în țări cu climă greu de suportat beneficiază, potrivit dispozițiilor legale, de:

 • reducerea timpului de lucru;
 • concediu anual suplimentar de odihnă;
 • adaos la vechimea în muncă pentru drepturile de asigurări sociale;
 • vaccinări și medicamente preventive gratuite, conform reglementărilor prevăzute prin dispozițiile legale speciale.
Capitolul V

Pierderea și retragerea gradelor diplomatice și consulare

Articolul 22

Calitatea de membru al Corpului Diplomatic și Consular al României se pierde de către cei care încetează de a mai fi angajați ai Ministerului Afacerilor Externe.

Membrul Corpului Diplomatic și Consular care candidează pentru a fi ales în parlament sau ca președinte al României, ori în alt organ de stat cu caracter electiv se consideră că a renunțat la calitatea sa de membru al Corpului Diplomatic și Consular.

Gradele de ambasador, ministru plenipotențiar, ministru consilier și consul general se pot păstra ca titlu onorific de cei care îl au în momentul ieșirii la pensie.

Articolul 23

Gradele diplomatice și cele consulare se pierd sau pot fi retrase în cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 și 4, respectiv al nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 17.

Pierderea sau retragerea gradelor diplomatice și consulare se constată sau se decide prin decret al Președintelui României, pentru gradele de ambasador și ministru plenipotențiar, prin hotărâre a guvernului pentru consulul general numit la post în străinătate și, respectiv, prin ordin al ministrului afacerilor externe, pentru celelalte grade diplomatice.

Articolul 24

În Ministerul Afacerilor Externe se va înființa și va funcționa Consiliul de onoare al Corpului Diplomatic și Consular al României. Consiliul va fi ales de colegiul ministerului.

În Consiliul de onoare al Corpului Diplomatic și Consular al României vor fi discutate cazurile de indisciplină, precum și alte acte care aduc atingere calității de membru al Corpului Diplomatic și Consular al României.

Capitolul VI

Dispoziții finale și tranzitorii

Articolul 25

Perioadele în care membrii Corpului Diplomatic și Consular al României își desfășoară activitatea ca funcționari la organizațiile internaționale sau sunt trimiși la specializare se consideră stagiu în munca diplomatică și consulară.

Articolul 26

Angajații Ministerului Afacerilor Extreme cu grad diplomatic și consular din administrația centrală, precum și personalul cu grad diplomatic și consular de carieră de la misiunile diplomatice, misiunile permanente pe lângă organizațiile internaționale și oficiile consulare ale României, fac parte din Corpul Diplomatic și Consular al României cu gradele pe care le au la data intrării în vigoare a prezentului statut.

Ministerul Afacerilor Externe întocmește Anuarul Corpului Diplomatic și Consular al României.


Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX, cu sediul în municipiul București, unitate cu personalitate juridică, în subordinea Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, prin comasarea actualului Laborator central pentru încercări și expertize fizico-chimice LAREX din subordinea comisiei, cu Secția de studii și cercetări pentru ambalare și manipulare care funcționează în subordinea Ministerului Resurselor și Industriei.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor LAREX îl reprezintă:

a) executarea, în calitate de organ neutru, de încercări, expertize și analize fizice-chimice în vederea omologării și certificării produselor fabricate în țară sau importate, precum și în cazul reclamațiilor privind nerespectarea condițiilor de calitate prevăzute în contracte, confirmând, prin certificate sau buletine de analiză, parametrii calitativi reali;
b) verificarea, la cererea producătorilor ori a beneficiarilor interni sau externi, a calității produselor ce urmează să fie livrate sau aprovizionate;
c) efectuarea de studii și cercetări privind ambalarea și manipularea, elaborând prescripții care să asigure conservarea calității produselor; proiectarea de sisteme, tehnologii și mijloace de ambalare, manipulare, transport și depozitare a produselor, precum și de dispozitive, standuri și aparate pentru încercarea produselor;
d) efectuarea de cercetări privind metode de încercare și verificare a calității; acordarea de asistență tehnică unităților producătoare pentru organizarea laboratoarelor proprii de încercări și de analize fizico-chimice, precum și pentru implementarea metodelor moderne de conducere a controlului calității produselor; elaborarea de standarde, proceduri și metode de încercare a produselor;
e) efectuarea, din împuternicirea Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, a autorizării sau acreditării laboratoarelor de încercări și analize fizico-chimice din unitățile producătoare sau prestatoare de servicii, precum și a certificării de conformitate;
f) organizarea de cursuri pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului din laboratoarele de încercări și analize fizice-chimice aparținând unităților producătoare sau prestatoare de servicii.

Art. 3. - Activul și pasivul Laboratorului central pentru încercări și expertize fizice-chimice și ale Secției de studii și cercetări pentru ambalare și manipulare trec la Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 4. - Personalul care trece de la Laboratorul central pentru încercări și expertize fizico-chimice și de la Secția de studii și cercetări pentru ambalare și manipulare la Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX se încadrează în grupa a III-a de ramuri, gradul special de organizare.

Șefii de laboratoare se asimilează cu funcțiile de șef serviciu sau șef birou, în funcție de numărul de personal din care este constituit laboratorul.

Structura organizatorică a Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX se aprobă de Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 6. - Numărul de personal al Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor este de 170 persoane.

Art. 7. - Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate este Împuternicită să aprobe înființarea și organizarea de laboratoare teritoriale ale Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX.

Art. 8. - Lucrările și serviciile comandate de unitățile de stat, mixte, cooperatiste sau particulare se execută de Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX, contra cost, pe baza de tarife sau devize. Tarifele pentru lucrările și serviciile executate de Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX se aprobă de președintele Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate cu acordul Departamentului pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor din cadrul Ministerului Finanțelor.

Art. 9. - Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX este autorizat să încheie contracte și cu firme din alte țări pentru executarea de lucrări și prestarea de servicii din profilul său de activitate și să dispună de o parte din valuta încasată, potrivit legii. Sumele în valută rămase la dispoziție se păstrează într-un cont special deschis la Banca Română de Comerț Exterior.

Art. 10. - Producătorii ale căror produse sunt verificate de Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX și pentru care primesc Certificate de conformitate de la acesta au dreptul să înscrie pe ambalajul sau eticheta mărfii respective sigla „LAREX”.

Art. 11. - Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate poate autoriza Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX să încheie acorduri de recunoaștere reciprocă a încercărilor și expertizelor cu laboratoarele de profil din alte țări.

Art. 12. - Activitatea Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX se organizează pe principiul autofinanțării, urmând ca cheltuielile ce depășesc veniturile proprii să se suporte din bugetul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, fără a depăși data de 31 decembrie 1990.

Art. 13. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990 ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 26 octombrie 1990 | Nr. 1144.


Hotărâre privind acoperirea cheltuielilor publicațiilor editate de Ministerul Culturii

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Direcția pentru presă, publicații și tipărituri, din subordinea Ministerului Culturii, să utilizeze veniturile rezultate din vânzarea publicațiilor editate de Ministerul Culturii și a imprimatelor tipizate pentru acoperirea cheltuielilor necesitate de editarea și difuzarea publicațiilor destinate diasporei românești și minorităților naționale, cu aprobarea Ministerului Culturii și avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu anul financiar 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 29 octombrie 1990 | Nr. 1145.


Hotărâre privind modul de încadrare a personalului din activitatea de contractări și achiziții

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Activitatea de contractări și achiziții se desfășoară, de regulă, de personal încadrat cu contract de muncă, salarizat cu cote procentuale stabilite potrivit legii.

(2) În măsura în care volumul de activitate nu justifică încadrarea cu o normă întreagă, unitățile pot încadra în aceste activități salariați cu 1/2 normă.

(3) Salariații încadrați în aceste activități cu contract de muncă au toate drepturile și obligațiile prevăzute de legislația muncii.

(4) În cazul în care activitatea de contractări și achiziții are un volum redus sau un caracter discontinuu, aceasta se va realiza de persoane cu care se încheie contracte civile, fiind plătite la tarife stabilite potrivit reglementarilor în vigoare.

Art. 2. - (1) Unitățile vor analiza, anual, volumul activității de contractări și achiziții desfășurat de fiecare persoană, menținând numai contractele de muncă cu normă întreagă, sau cu 1/2 normă, încheiate cu acei salariați care au îndeplinit în medie anuală un volum de activitate care să le asigure cel puțin salariul minim pe economie.

(2) Contractul de muncă al persoanelor care nu realizează volumul de activitate prevăzut la alin. 1 încetează ca urmare a restrângerii activității.

Art. 3. - Întreprinderile sau unitățile care desfășoară activități de contractări și achiziții vor calcula și plăti impozitul, contribuția de asigurări sociale și contribuția pentru pensia suplimentară, potrivit legii.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, unitățile care desfășoară activități de contractări și achiziții și au încadrați salariați cu contracte de muncă, plătiți pe bază de cote procentuale, vor analiza situația acestora, menținând numai acele contracte de muncă cu normă întreagă sau cu 1/2 normă, justificate potrivit criteriilor prevăzute în art. 2 alin. (1).

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile și altor activități salarizate cu cote procentuale.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 30 octombrie 1990 | Nr. 1151.


Hotărâre cu privire la modul de stabilire a prețurilor și tarifelor prin negociere cu agenții economici pentru produsele și serviciile din atribuția guvernului

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La produsele și serviciile pentru care nu există condiții de concurență reală asigurată de cel puțin trei agenți economici, la cele subvenționate temporar de la bugetul de stat și la cele care reprezintă resurse de bază ori cu importanță strategică pentru economia națională și nivelul de trai al populației, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, prețurile și tarifele se stabilesc și se adaptează de către guvern prin negociere cu agenții economici.

Art. 2. - Pentru produsele și serviciile de mai mică importanță, din categoria celor prevăzute la articolul precedent, menționate în anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre, guvernul împuternicește Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor sau, după caz, ministerele și departamentele economice, precum și prefecturile județene și Primăria municipiului București, să stabilească și să adapteze prețuri și tarife prin negociere cu agenții economici.

Pentru examinarea și negocierea prețurilor și tarifelor în cadrul Departamentului pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor va funcționa o comisie formată din reprezentanții producătorilor și beneficiarilor.

Art. 3. - La produsele și serviciile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre, în măsura în care vor fi realizate și comercializate de cel puțin trei agenți economici, prețurile și tarifele se vor forma pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei, prin negociere cu beneficiarii.

Art. 4. - Divergențele în negocierea prețurilor și tarifelor dintre agenții economici se arbitrează în vederea soluționării de către Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor.

Art. 5. - Prețurile și tarifele stabilite și adaptate potrivit prevederilor prezentei hotărâri se aplică de regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, precum și de unitățile care urmează a se constitui în regii autonome și societăți comerciale în temeiul Legii nr. 15/1990.

Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 1990.

Art. 7. - Orice prevederi contrare prezentei hotărâri nu se aplică.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 30 octombrie 1990 | Nr. 1154.


Anexa nr. 1

Lista produselor și serviciilor ale căror prețuri și tarife se stabilesc și se modifică de guvern prin negociere cu agenții economici

Industria energiei electrice și termice

 • Energie electrică
 • Energie termică
 • Distribuția energiei termice

Industria cărbunelui (sortimente de bază)[1]

 • Lignit
 • Cărbune brun
 • Huile
 • Antracit
 • Brichete din cărbune

Industria petrolului și a combustibililor gazoși

 • Țiței
 • Gaze naturale
 • Gazolină

Extracția și prepararea minereurilor[1]

 • Minereu de fier (sort de bază cu 55% Fe)
 • Minereuri și concentrate de metale neferoase rare și prețioase (sortimente de bază)
 • Argilă refractară (sort de bază)[2]
 • Sare gemă industrială în vrac[2]
 • Sare în soluție

Industria metalurgiei (sortimente de bază)[1]

 • Cocs și semicocs
 • Fonte brute
 • Cupru electrolitic
 • Plumb electrolitic
 • Zinc metalurgic
 • Aluminiu bloc

Industria construcțiilor de mașini, a prelucrării metalelor (tipuri sau sortimente de bază) [3]

 • Tractoare pe roți sau pe șenile
 • Autovehicule rutiere
 • Locomotive electrice sau cu motor Diesel
 • Vagoane pentru transportat călători sau mărfuri sau descărcătoare, basculante
 • Nave și ambarcațiuni maritime, peste 10.000 tdw (toate tipurile)
 • Nave maritime pentru pescuit oceanic cu instalații frigorifice, de prelucrare a peștelui, cu propulsie proprie (toate tipurile)
 • Tancuri maritime cu propulsie proprie, pentru transportat produse petroliere (toate tipurile)
 • Aeronave (toate tipurile)
 • Turbine cu abur sau hidraulice, peste 50 MW
 • Mașini și utilaje pentru extracția minereurilor
 • Generatoare de curent alternativ, de uz general, cu putere peste 100 KVA
 • Pompe pentru extracția țițeiului și gazelor
 • Unicatele specifice industriei constructoare de mașini de peste 25 mil. lei/buc. pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul de stat
 • Frigidere și congelatoare
 • Televizoare
 • Mașini automate de spălat

Industria chimică și petrochimică

 • Benzine
 • Motorine
 • Păcură
 • Combustibil lichid pentru încălzire (tipurile de bază)[4]
 • Gaze lichefiate
 • Petrol lampant
 • White spirit
 • Uleiuri minerale (sortimente de bază)[4]
 • Apatită, fosforită brută
 • Medicamente de uz uman și vată medicinală (sortimente de bază)[4]
 • Săpun de rufe și de toaletă (cu excepția sortimentelor de lux și a celor din import)
 • Detergenți

Industria exploatării și industrializării lemnului

 • Masă lemnoasă pe picior (preț mediu)[4]
 • Lemn brut (sortimente de bază)[4]
 • Lemn pentru celuloză (preț mediu)[4]
 • Lemn pentru PAL și PFL (preț mediu)[4]
 • Lemn de foc

Industria celulozei, hârtiei și cartoanelor (sortimente de bază)[4]

 • Hârtie de ziar
 • Hârtie pentru tipar

Industria alimentară (sortimente de bază)[1]

 • Pâine și produse de panificație
 • Făină de grâu
 • Mălai
 • Paste făinoase
 • Orez
 • Carne și subproduse de bovine, porcine, ovine și pasăre
 • Preparate din carne, cu excepția specialităților
 • Conserve de carne și mixte (cu legume)
 • Pește și conserve de pește
 • Grăsimi animale și vegetale
 • Lapte și produse lactate, cu excepția specialităților
 • Ouă
 • Zahăr
 • Conserve de legume și fructe
 • Fasole boabe
 • Cartofi de toamnă
 • Tutun și produse din tutun

Industria ușoară (sortimente de bază)[1]

 • Piei brute bovine și porcine
 • Proteze și produse ortopedice

Prestări de servicii (prestări de bază)[5]

 • Chirii pentru locuințe
 • Transport de mărfuri și călători pe calea ferată și aerian
 • Transport fluvial în Deltă pentru localnici
 • Abonamente pentru călătorii pe calea ferată și cu mijloace auto, transport urban și interurban
 • Servicii de poștă și telecomunicații
 • Abonamente radio-TV
 • Executări de lucrări tipografice pentru ziare
 • Servicii medicale
 • Contribuția părinților la creșe și grădinițe

Produse agricole (produse de bază)

 • Prețuri garantate producătorilor pentru cantitățile preluate de către stat prin contract sau achiziții.


Anexa nr. 2

Lista produselor și serviciilor ale căror prețuri și tarife se stabilesc și se modifică de către Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor prin negociere cu agenții economici

 • Produsele și serviciile prevăzute în anexa nr. 1, pentru care Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor prezintă propuneri guvernului sau aprobă, după caz, prețuri și tarife
 • Oțel brut
 • Feroaliaje
 • Metale neferoase și aliajele lor
 • Căzi de baie
 • Corpuri de încălzire din fontă sau tablă
 • Turbine cu aburi sau hidraulice, până la 50 MW
 • Unicate specifice industriei construcțiilor de mașini, de 10-25 mil./buc., pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul de stat
 • Cauciuc sintetic
 • Cărți școlare
 • Caiete, maculatoare și rechizite școlare, indiferent din ce material sunt confecționate
 • Confecții pentru copii
 • Încălțăminte pentru copii
 • Unele țesături pentru copii
 • Pături și pleduri pentru copii
 • Uniforme școlare
 • Ghiozdane și serviete școlare


Anexa nr. 3

Lista produselor și serviciilor ale căror prețuri și tarife se stabilesc și se modifică de ministere, departamente economice[6] sau prefecturi județene și Primăria municipiului București, după caz, prin negociere cu agenții economici[7]

 • Produse metalurgice feroase
 • Produse metalurgice din metale și aliaje neferoase
 • Motoare electrice
 • Unicate specifice construcțiilor de mașini, de 1-10 mil. lei/buc. pentru obiective de investiții finanțate de la bugetul de stat
 • Transportul în comun, de călători, în curse regulate, urban și interurban pe bază de bilet
 • Apă, canal, salubritate
 • Executarea lucrărilor agricole
 • Cazarea în unități hoteliere (cu excepția celor de lux), în localitățile în care nu sunt cel puțin trei agenți economici cu asemenea activitate
 • Cinematografe, teatre, muzee, în localitățile în care nu sunt cel puțin trei agenți economici, pe fiecare activitate
 • Servicii de igienă personală, întreținere și reparare a bunurilor în localitățile în care nu sunt cel puțin trei agenți economici pe fiecare activitate
 • Alte produse și servicii care se execută de mai puțin de trei agenți economici.


Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind transportul aerian, semnat la Ulan Bator la 10 iulie 1990

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind transportul aerian, semnat la Ulan Bator la 10 iulie 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 30 octombrie 1990 | Nr. 1155.


Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind transportul aerian

Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole (denumite în continuare părți contractante),
dorind să contribuie la dezvoltarea și adâncirea în continuare a colaborării între România și Republica Populară Mongolă în domeniul transporturilor aeriene civile,
au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1

Pentru aplicarea prezentului acord și a anexei sale, care face parte integrantă din prezentul acord, termenii următori înseamnă:

„Autoritate aeronautică”

 • în ceea ce privește România - Departamentul aviației civile din Ministerul lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului;
 • în ceea ce privește Republica Populară Mongolă - Compania aeriană, MIAT;
 • sau orice persoană sau organ, autorizate să îndeplinească funcțiile exercitate de aceste autorități aeronautice.

„Teritoriul părților contractante”

 • teritoriul României; și
 • teritoriul Republicii Populare Mongole.

„Întreprindere aeriană desemnată”

 • orice întreprindere de transport desemnată de fiecare parte contractantă în conformitate cu art. 3 al prezentului acord.

„Serviciu aerian regulat ”

 • orice serviciu aerian regulat care se efectuează cu aeronavele de folosință generală pentru transportul pasagerilor, mărfii și poștei.

„Serviciu aerian internațional”

 • un serviciu aerian care se efectuează prin spațiul aerian a două sau mai multe state.

„Escală necomercială ”

 • o escală în orice scop, alta decât pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, mărfii și poștei.

„Capacitate”

 • în ceea ce privește „serviciile convenite”: capacitatea aeronavelor exploatate pe aceste servicii, înmulțită cu frecvența zborurilor efectuate cu aceste aeronave pe întreaga rută sau o parte din rută, pe o anumită perioadă.

„Servicii convenite”

 • serviciile aeriene convenite în anexa la prezentul acord, pe rutele specificate în aceasta.
Articolul 2

1. Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părți contractante drepturile specificate în prezentul acord, în scopul înființării și exploatării de servicii aeriene internaționale pe rutele specificate în anexa la prezentul acord.

2. Părțile contractante vor acorda reciproc întreprinderilor aeriene desemnate de acestea următoarele drepturi:

a) de a survola, fără aterizare, teritoriul celeilalte părți contractante;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celeilalte părți contractante;
c) de a ateriza pe teritoriul celeilalte părți contractante pentru a îmbarca și/sau debarca, în trafic internațional, pasageri, marfă și poștă, destinate pentru transportul acestora între puncte ale părților contractante, specificate în anexa la prezentul acord;
d) de a ateriza pe teritoriul celeilalte părți contractante pentru a îmbarca și/sau debarca, în trafic internațional, pasageri, marfă și poștă în/din puncte intermediare și puncte mai departe, care sunt specificate în anexa la prezentul acord.

3. Întreprinderea aeriană desemnată de o parte contractantă nu are dreptul de a îmbarca și debarca pasageri, marfă și poștă pentru transportul acestora între puncte de pe teritoriul celeilalte părți contractante (cabotaj).

Articolul 3

1. Fiecare parte contractantă va avea dreptul de a desemna, pentru exploatarea serviciilor convenite, o întreprindere de transport aerian. Această desemnare va fi notificată în scris între autoritățile aeronautice.

2. Autoritatea aeronautică a fiecărei părți contractante, cu respectarea prevederilor pct. 3 și 4 ale prezentului articol, eliberează întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă autorizația pentru deschiderea serviciilor convenite, după ce i se va prezenta o cerere corespunzătoare. După primirea autorizației, întreprinderile aeriene desemnate pot începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu condiția intrării în vigoare a tarifelor stabilite în conformitate cu art. 14 al prezentului acord.

3. Autoritatea aeronautică a fiecărei părți contractante poate cere întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă să-i facă dovada că este în măsură să îndeplinească condițiile prevăzute în prezentul acord și în legislația națională cu privire la exploatarea serviciilor aeriene internaționale.

4. Fiecare parte contractantă are dreptul să limiteze ori să suspende temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 al prezentului acord sau să revoce autorizația de exploatare acordată întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, în cazul în care:

a) se va considera că o parte preponderentă a proprietății și controlul efectiv al acelei întreprinderi aeriene desemnate nu aparțin statului sau unor persoane juridice ale statului al cărui guvern este parte contractantă, care a desemnat această întreprindere aeriană sau
b) întreprinderea aeriană desemnată nu s-a conformat legilor și altor reglementări în vigoare în statul al cărui guvern este cealaltă parte contractantă sau
c) întreprinderea aeriană desemnată nu respectă prevederile prezentului acord și ale anexei sale.

5. Dacă nu este necesară luarea unor măsuri urgente pentru a se evita noi abateri de la legislația națională, părțile contractante vor face uz de reglementările de la pct. 4 numai după efectuarea de consultări potrivit prevederilor art. 15 din prezentul acord.

6. Întreprinderile aeriene desemnate pot efectua zboruri regulate și charter pe serviciile convenite cu aeronave și/sau echipaje închiriate din alte țări.

Aeronavele și/sau echipajele închiriate trebuie să respecte pe teritoriul părților contractante prevederile prezentului acord, precum și legislațiile și alte reglementări juridice ale celeilalte părți contractante.

Articolul 4

1. Întreprinderile aeriene desemnate se bucură de posibilități egale și echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite. Întreprinderea aeriană desemnată de o parte contractantă va ține seama în exploatarea serviciilor convenite, de interesele întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, pentru a nu se afecta serviciile regulate efectuate de către aceasta, în întregime sau în parte, pe aceeași rută.

2. Exploatarea serviciilor convenite, efectuată de întreprinderea aeriană desemnată de fiecare parte contractantă, va fi organizată ținându-se seama de capacitatea de transport și satisfacerea deplină a cererii de transport pasageri, marfă și poștă între teritoriile părților contractante.

3. Capacitatea de transport pasageri, marfă și poștă va fi convenită între autoritățile aeronautice ale părților contractante înainte de deschiderea serviciilor convenite. Această capacitate trebuie să fie corelată, din când în când, cu cererile de transport, de către autoritățile aeronautice.

Articolul 5

1. Întreprinderile aeriene desemnate trebuie să se pună de acord, în timp util, asupra orarelor zborurilor, care se aprobă de către autoritățile aeronautice cu 60 de zile înainte de începerea exploatării serviciilor convenite, iar modificările ulterioare ale orarelor se aprobă cu 30 de zile înainte.

2. Dacă întreprinderile aeriene desemnate nu vor putea să se pună de acord asupra orarelor, atunci acestea vor fi convenite de către autoritățile aeronautice. Până la stabilirea noilor orare, orarele existente rămân în vigoare timp de 6 luni, perioadă în care autoritățile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor oferte.

3. La cererea uneia dintre autoritățile aeronautice, autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante va comunica datele statistice referitoare la volumul transporturilor pe serviciile convenite.

Articolul 6

1. Fiecare parte contractantă stabilește, în mod independent, culoarele aeriene și punctele de survolare a frontierei pe teritoriul său.

2. Legile și alte reglementări care se aplică pe teritoriul fiecărei părți contractante la intrarea, șederea și ieșirea aeronavelor folosite în trafic internațional, precum și la exploatarea și navigația acestor aeronave pe timpul cât ele se găsesc în limitele teritoriului acesteia, se vor aplica și aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă.

Articolul 7

1. Aeronavele întreprinderilor aeriene desemnate, folosite pentru serviciile convenite, trebuie să poarte însemnele proprii de naționalitate și de înmatriculare.

2. Fiecare aeronavă folosită pentru serviciile convenite trebuie să poarte la bord următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare;
b) certificatul de navigabilitate;
c) brevetele de aptitudine și licențele sau certificatele membrilor de echipaj;
d) carnetul de drum al aeronavei;
e) autorizația pentru stația de radio a aeronavei;
f) celelalte documente de bord prevăzute de reglementările fiecărei părți contractante. Despre existența unor astfel de documente va trebui să fie informată cealaltă parte contractantă.

3. Toate documentele enumerate la pct. 2 al prezentului articol, emise sau recunoscute ca valabile de o parte contractantă, vor fi recunoscute ca valabile pe teritoriul celeilalte părți contractante.

Totuși, fiecare parte contractantă își rezervă dreptul de a nu recunoaște pentru zborurile pe teritoriul său brevetele de calificare și autorizațiile emise sau recunoscute ca valabile pentru cetățenii din statul său de către cealaltă parte contractantă.

Articolul 8

1. Legile și alte reglementări în vigoare pe teritoriul fiecărei părți contractante referitoare la intrare, ședere, ieșire și tranzit se vor aplica aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de o parte contractantă, precum și pasagerilor, mărfii și poștei transportate cu aceste aeronave pe timpul cât se găsesc pe teritoriul celeilalte părți contractante.

2. La aterizarea și decolarea aeronavelor, părțile contractante vor lua toate măsurile preventive necesare, potrivit reglementărilor internaționale, pentru prevenirea răspândirii bolilor infecțioase.

Articolul 9

Taxele și alte plăți pentru folosirea aeroporturilor, inclusiv a instalațiilor acestora, pentru mijloacele tehnice și alte mijloace și servicii, precum și plățile pentru folosirea mijloacelor de navigație aeriană și de comunicații și a serviciilor, se vor percepe în conformitate cu taxele și tarifele stabilite de fiecare parte contractantă. În acest sens, aceste taxe și tarife vor fi similare cu cele care se aplică aeronavelor altor întreprinderi aeriene.

Articolul 10

1. În cazul în care o aeronavă a întreprinderii aeriene desemnate de o parte contractantă a suferit un accident sau se află în pericol pe teritoriul celeilalte părți contractante, autoritatea aeronautică a acestei părți contractante trebuie să ia următoarele măsuri:

a) să acorde ajutorul necesar echipajului și pasagerilor;
b) să informeze autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante despre accident sau pericol;
c) să asigure securitatea aeronavei, bagajelor, mărfii și poștei;
d) să efectueze o anchetă asupra împrejurărilor și cauzelor producerii accidentului sau pericolului;
e) să acorde reprezentanților celeilalte părți contractante căreia îi aparține aeronava în cauză și expertului uzinei constructoare înlesnirile de a asista la anchetă, ca observatori, și accesul la aeronavă;
f) să pună la dispoziția deținătorului aeronava respectivă de îndată ce aceasta nu mai este necesara pentru anchetă;
g) să comunice autorității aeronautice a celeilalte părți contractante rezultatele anchetei, iar la cererea acesteia să-i emită o copie de pe întregul dosar al anchetei.

2. Membrii echipajului aeronavei care a suferit un accident sau se află în pericol, precum și întreprinderea aeriană desemnată, căreia îi aparține aeronava în cauză, vor furniza informațiile necesare pentru anchetă, în conformitate cu reglementările statului acelei părți contractante pe teritoriul căreia s-a produs accidentul sau se află în pericol aeronava.

Articolul 11

1. Aeronavele întreprinderii aeriene desemnate, precum și echipamentul de bord al acestora, rezervele de carburanți și lubrifianți și proviziile de bord (inclusiv articolele alimentare, băuturile, produsele de tutun și alte produse destinate vânzării și servirii pasagerilor în timpul zborului), aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite pe teritoriul celeilalte părți contractante de toate taxele vamale și de alte taxe și impozite, cu condiția ca aceste echipamente, rezerve și produse să rămână la bordul aeronavelor până la continuarea zborului.

2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleași taxe vamale, alte taxe și impozite:

a) produsele îmbarcate pe teritoriul unei părți contractante, în cadrul limitei stabilite de organele acestei părți contractante și destinate pentru folosirea lor la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate a celeilalte părți contractante;
b) piesele de schimb și echipamentul tehnic introduse pe teritoriul celeilalte părți contractante și destinate pentru întreținerea și repararea aeronavelor folosite de întreprinderea aeriană desemnată a celeilalte părți contractante în cadrul serviciului aerian internațional;
c) carburanții și lubrifianții îmbarcați pe teritoriul unei părți contractante și destinați pentru alimentarea aeronavelor exploatate de întreprinderea aeriană desemnată a celeilalte părți contractante în cadrul serviciului aerian internațional.

3. Dacă legislația națională a unei părți contractante prevede aceasta, materialele prevăzute la pct. 1 și 2 se păstrează sub controlul organelor vamale ale acestei părți contractante.

4. Echipamentul de bord obișnuit, precum și materialele și rezervele aflate la bordul aeronavelor exploatate de întreprinderea aeriană desemnată a unei părți contractante, pot fi descărcate, cu acordul organelor vamale, pe teritoriul celeilalte părți contractante.

În acest caz, potrivit reglementărilor vamale corespunzătoare, ele pot fi predate sub supravegherea acestor organe până în momentul reexportării sau folosirii lor în alt fel.

5. Marfa și bagajele în tranzit, transportate cu aeronavele fiecărei întreprinderi aeriene desemnate, vor fi scutite de taxe vamale și alte taxe similare.

Articolul 12

Toate decontările între întreprinderile aeriene desemnate de părțile contractante se vor realiza în conformitate cu acordurile de plăți în vigoare, care reglementează relațiile financiare dintre părțile contractante.

Articolul 13

1. Întreprinderea aeriană desemnată de o parte contractantă are dreptul să mențină pe teritoriul celeilalte părți contractante o reprezentanță proprie cu personal tehnic și comercial necesar pentru exploatarea serviciilor convenite.

Autoritățile aeronautice ale părților contractante se pun de acord asupra numărului lucrătorilor acestor reprezentanțe.

2. Personalul reprezentanței poate fi format din cetățeni ai oricăreia din părțile contractante și se va supune legilor și reglementărilor în vigoare în țara de reședință.

3. Fiecare parte contractantă va acorda sprijinul necesar reprezentanței întreprinderii aeriene desemnate a celeilalte părți contractante.

Articolul 14

1. Tarifele aplicate la transporturile pe serviciile convenite vor fi puse de acord între întreprinderile aeriene desemnate, ținându-se seama de:

a) acordurile în vigoare, la care sunt membre părțile contractante sau întreprinderile aeriene desemnate;
b) o operare eficientă din punct de vedere economic;
c) practica internațională de stabilire a tarifelor.

2. Tarifele puse astfel de acord vor fi supuse aprobării autorităților aeronautice ale părților contractante cu cel puțin 60 de zile înainte de data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare; dacă întreprinderile aeriene desemnate nu vor ajunge la înțelegere în problema tarifelor, tarifele vor fi puse de acord între autoritățile aeronautice ale părților contractante.

Dacă nici în această situație nu se va ajunge la o înțelegere reciprocă atunci diferendul va fi soluționat în conformitate cu art. 15 al prezentului acord.

3. Tariful convenit potrivit prezentului articol va rămâne în vigoare până în momentul stabilirii unui nou tarif.

Până la stabilirea noului tarif, tariful în vigoare se aplică în continuare, dar nu mai mult de 12 luni de la data propusă pentru intrarea în vigoare a noului tarif.

Articolul 15

1. Autoritățile aeronautice ale părților contractante vor colabora strâns pentru aplicarea prevederilor acestui acord și ale anexei sale. În caz de necesitate se vor consulta reciproc.

2. Deosebirile de păreri referitoare la aplicarea, interpretarea prezentului acord și anexei sale se soluționează prin negocieri directe între autoritățile aeronautice, iar dacă acestea din urmă nu ajung la înțelegere, pe cale diplomatică.

3. Consultările și tratativele între autoritățile aeronautice ale părților contractante vor începe nu mai târziu de 60 de zile de la primirea de către cealaltă parte contractantă a cererii uneia din părțile contractante pentru desfășurarea unor asemenea consultări sau tratative.

Articolul 16

1. Prezentul acord poate fi modificat cu acordul comun al părților contractante. Anexa la acord poate fi modificată, de asemenea, de autoritățile aeronautice.

2. Negocierile privind modificarea acordului și anexei sale trebuie să înceapă în termen de 60 de zile de la primirea notificării referitoare la desfășurare unor astfel de negocieri.

3. Modificările acordului și ale anexei sale vor intra în vigoare potrivit pct. 2 al art. 18 din prezentul acord.

Articolul 17

1. Prezentul acord și anexa sa, precum și eventualele modificări, vor fi înregistrate la Organizația Internațională a Aviației Civile.

2. Prezentul acord și anexa sa pot fi puse în concordanță, prin negocieri între părțile contractante, ca o convenție cu caracter multilateral la care acestea sunt membre.

Articolul 18

1. Prezentul acord a fost încheiat pe o perioadă nelimitată.

2. Prezentul acord se va aplica în mod provizoriu de la data semnării acestuia și va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care se înștiințează aprobarea acestuia, în conformitate cu legislația internă a fiecărei părți contractante.

3. Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul acord. În acest caz, prezentul acord își va încet valabilitatea după trecerea a 12 luni de la data primirii de către cealaltă parte contractantă a unei notificări scrise în acest sens.


Prezentul acord a fost încheiat la data de 10 iulie 1990 la Ulan Bator, în câte două exemplare originale fiecare în limba română, limba mongolă și limba rusă, toate textele având aceeași valoare, iar în cazul în care apar deosebiri de păreri textul în limba rusă va prevala.


Pentru Guvernul României, Nicolae Munteanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar
Pentru Guvernul Republici Populare Mongole, D. Surenhorloo, director general al Companiei MIAT


Anexă la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind transportul aerian

I.

Serviciile convenite deservite de întreprinderea aeriană desemnată de Guvernul României în conformitate cu pct. 2 din art. 2 al prezentului acord:

Puncte pe teritoriul României Puncte intermediare Puncte pe teritoriul Republicii Populare Mongole Puncte mai departe

Toate aceste puncte se stabilesc ulterior între autoritățile aeronautice ale părților contractante.


II.

Serviciile convenite deservite de întreprinderea aeriană desemnată de Guvernul Republicii Populare Mongole în conformitate cu pct. 2 din art. 2 al prezentului acord:

Puncte pe teritoriul Republicii Populare Mongole Puncte intermediare Puncte pe teritoriul României Puncte mai departe

Toate aceste puncte se stabilesc ulterior între autoritățile aeronautice ale părților contractante.


III.

Întreprinderile aeriene desemnate de părțile contractante pot omite, la aprecierea lor, orice puncte intermediare pe serviciile convenite.

IV.

Zboruri neregulate se pot efectua pe baza unei cereri anticipate, în formă scrisă. Această cerere trebuie să fie primită nu mai târziu de 7 zile înaintea efectuării zborului respectiv.

În timpul efectuării unor asemenea zboruri, întreprinderile aeriene desemnate trebuie să respecte și să îndeplinească prevederile prezentului acord, precum și reglementările legale ale părților contractante.

V.

Zborurile suplimentare se vor efectua pe baza unei cereri anticipate, formulată de fiecare întreprindere aeriană desemnată.


Hotărâre privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Secretariatul de Stat pentru Handicapați este organul central de specialitate al administrației de stat care realizează coordonarea, îndrumarea și controlul activității de ocrotire socială a persoanelor handicapate, în scopul recuperării, integrării socio-profesionale și asigurării protecției speciale a acestora.

Art. 2. - (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapați are următoarele atribuții principale:

a) organizează sistemul unitar de cunoaștere a problematicii economice, medico-sociale, profesionale și familiale, specifice următoarelor categoriile persoane handicapate:

 • minori-orfani, abandonați sau inadaptați;
 • minori-handicapați fizic, senzorial sau psihic;
 • adulți-handicapați fizic, senzorial sau psihic;
 • adulți cu handicap socio-economic - cu posibilități materiale reduse sau lipsiți de asemenea posibilități, atât ei cât și susținătorii legali;
 • invalizi de război, orfani de război și văduve de război, veterani de război și mari mutilați de război;
 • răniți în timpul revoluției din decembrie 1989;

b) stabilește și supune spre aprobare guvernului strategiile de urmat pentru recuperarea, integrarea socio-profesională și asigurarea protecției speciale a categoriilor de persoane menționate la lit. a), precum și proiectele de programe naționale, de urgență sau pe termen lung, pentru realizarea acestor strategii;

c) coordonează și controlează îndeplinirea programelor aprobate de guvern și ia sau, după caz, propune măsuri pentru îndeplinirea acestora;

d) elaborează, împreună cu organele centrale interesate, proiecte de acte normative din domeniul său de activitate și avizează proiectele de acte normative întocmite de alte organe care cuprind propuneri de reglementări ce au legătură cu activitatea sa;

e) întocmește și supune spre aprobare normativele de personal și baremurile de dotare pentru unitățile de ocrotire, educație specială și protecție a categoriilor de persoane prevăzute la lit. a);

f) întreprinde, împreună cu organele centrale și locale interesate, acțiuni comune sociale, de educație specială și profesională, în vederea atenuării, limitării sau eliminării consecințelor handicapului, precum și pentru reintegrarea în activitatea socio-profesională a persoanelor care și-au redobândit capacitatea de muncă;

g) coordonează realizarea acțiunilor recuperatorii medico-pedagogice, psiho-sociale și profesionale care se desfășoară în unitățile da ocrotire socială a categoriilor de persoane handicapate;

h) acționează pentru dezvoltarea și diversificarea sistemului de protecție specială la domiciliu pentru persoanele handicapate a căror ocrotire se poate realiza fără cuprinderea în sistemul instituționalizat;

i) stabilește și propune măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor de ocrotire socială și educația specială a handicapaților în unele colectivități - spitale, policlinici, mari întreprinderi, centre industriale, unități de învățământ;

j) întocmește studii medico-psiho-sociale privind evoluția fenomenelor sociale în vederea diversificării și modernizării activității de ocrotire socială a handicapaților;

k) analizează factorii carențiali generatori de categorii de persoane handicapate prevăzute la lit. a), în vederea stabilirii măsurilor adecvate de protecție specială;

l) urmărește și controlează realizarea planului de investiții pentru modernizarea și reprofilarea unităților de ocrotiri sociale ale handicapaților, precum și construirea de noi asemenea unități;

m) organizează, în colaborare cu organele centrale interesate, activitatea de selecționare a personalului din aparatul propriu și unitățile subordonate, prin examinări periodice, precum și perfecționarea pregătirii profesionale a acestuia;

n) propune proiecte de programe de cooperare cu organisme guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate și urmărește realizarea programelor aprobate;

o) întocmește studii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a surselor economico-financiare de susținere a acțiunilor de ocrotiri sociale ale handicapaților;

p) acționează pentru dezvoltarea formelor neinstituționalizate de ocrotire socială a handicapaților;

r) ia măsuri de colaborare cu organele centrale interesate pentru formarea specialiștilor în managementul programelor de ocrotire socială și de educație specială a handicapaților;

s) urmărește creșterea eficienței economice și sociale a fondurilor utilizate în domeniile ocrotirii și recuperării persoanelor handicapate.

(2) Corespunzător atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Secretariatul de Stat pentru Handicapați preia de la Ministerul Învățământului și Științei și, după caz, Ministerul Muncii și Protecției Sociale prestațiile privitoare la handicapați.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Secretariatul de Stat pentru Handicapați colaborează cu celelalte ministere și organe centrale sau locale de stat și poate solicita acestora documentații, date și informații necesare realizării atribuțiilor sale.

Art. 4. - (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapați are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1[8].

(2) Numărul maxim de posturi al Secretariatului de Stat pentru Handicapați este de 60, exclusiv demnitarii.

(3) Se vor prelua 8 posturi de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

(4) Posturile de conducere pot fi stabilite până la cel mult 20% din numărul maxim de posturi aprobat.

(5) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al secretarului de stat.

(6) Din numărul total al posturilor prevăzute cu studii superioare, cel mult 10% pot fi specialiști principali I, 15% specialiști principali II și 10% inspectori generali.

Art. 5. - Secretarul de stat reprezintă Secretariatul de Stat pentru Handicapați în raporturile cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 6. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Secretariatului de Stat pentru Handicapați se face conform prevederilor Legii nr. 57/1974, art. 172 alin. 5, completându-se în mod corespunzător Nota 1 din anexa nr. VI, cap. I, lit. A.

Art. 7. - (1) Centrul metodologic pentru recuperarea copiilor și tinerilor handicapați își schimbă denumirea în „Institutul național pentru recuperare și educație specială a persoanelor handicapate”. Personalul atestat de cercetare științifică se salarizează potrivit Legii nr. 57/1974 la nivelul I de salarizare, personalul cu studii superioare neatestat și personalul fără studii superioare la grupa a III-a de ramuri iar indemnizațiile pentru funcțiile de conducere sunt cele prevăzute pentru instituțiile de cercetare mici. Personalul didactic și sanitar se salarizează potrivit art. 5 din Decretul-lege nr. 138/1990.

(2) În subordinea Secretariatului de Stat pentru Handicapați funcționează tipurile de instituții de ocrotire prevăzute în anexa nr. 2, care își schimbă subordonare avută la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Înființarea și desființarea unităților subordonate secretariatului de stat, obiectul de activitate al acestora, precum și structurile lor organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și gradele de organizare, se aprobă de secretarul de stat.

Art. 8. - Secretariatul de Stat pentru Handicapați utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul central și unitățile subordonate, care se stabilește prin ordin al secretarului de stat, cu acordul ministrului de stat însărcinat cu calitatea vieții și protecția socială.

Art. 9. - (1) În teritoriu, Secretariatul de Stat pentru Handicapați își realizează atribuțiile prin inspectoratele de stat pentru handicapați județene și al municipiului București.

(2) Inspectoratele de stat teritoriale preiau de la oficiile de ocrotiri sociale ale direcțiilor de muncă și protecție socială atribuțiile ce le revin corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

(3) În subordinea inspectoratelor de stat pentru handicapați funcționează unitățile prevăzute în anexa nr. 3, care își schimbă subordonarea avută la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - (1) Inspectoratele de stat pentru handicapați vor funcționa în spațiul actual al uneia din unitățile de ocrotire prevăzute în anexa nr. 3, stabilite prin ordin al secretarului de stat, și vor beneficia de serviciile administrativ-gospodărești ale acestora.

(2) Plata drepturilor de personal, precum și cheltuielile aferente desfășurării activității inspectoratelor de stat pentru handicapați, vor fi executate de unitățile de ocrotire stabilite potrivit alin. 1, din fondurile ce vor fi puse la dispoziție de Secretariatul de Stat pentru Handicapați. Evidența contabilă a acestor cheltuieli va fi ținută de către serviciile de resort din unitățile de ocrotire, care vor încheia și prezenta Secretariatului de Stat pentru Handicapați dări de seamă contabile, potrivit normelor în vigoare.

Art. 11. - (1) Numărul de posturi pentru inspectoratele de stat teritoriale este de 230, din care 46 posturi se preiau de la direcțiile de muncă și protecție socială, câte un post din fiecare județ și 6 de la municipiul București.

(2) În cadrul numărului de 230 posturi aprobate, repartizarea în teritoriu a posturilor se face prin ordin al secretarului de stat.

(3) Structura organizatorică, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile personalului din inspectoratele de stat se stabilesc prin ordin al secretarului de stat.

(4) Nivelul de salarizare al funcțiilor de conducere și de execuție din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale este cel stabilit prin Nota 2 la anexa de la Legea nr. 16/1990. Personalul didactic și personalul sanitar încadrat în funcții de îndrumare și control al unităților de educație specială vor avea nivelul de salarizare prevăzut de art. 5 din Degetul-lege nr. 138/1990, precum și indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 57/1974 pentru inspectoratele școlare, beneficiind de dreptul de rezervare a postului didactic, potrivit legii.

(5) Numirea personalului de conducere din inspectoratele de stat teritoriale se face de către secretarul de stat.

Art. 12. - (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapați preia de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și de la prefecturi și Primăria municipiului București, direcțiile de muncă și protecție socială, pe baza de protocol, indicatorii economici-financiari aferenți posturilor preluate potrivit art. 4 alin. 3 și art. 11 alin. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Personalul preluat în condițiile prevăzute de art. 4 alin. 3 și art. 11 alin. 1 se consideră transferat în interesul serviciului. Personalul preluat sau transferat în interesul serviciului, trecut în alte funcții cu niveluri de salarizare mai mici ori rămas disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul de vechime și indemnizație de conducere, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Art. 13. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Secretariatul de Stat pentru Handicapați poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 14. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 1990. Pe aceeași dată se modifică în mod corespunzător Hotărârea guvernului nr. 586 din 17 mai 1990 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de ocrotire, instruire și recuperare a copiilor handicapați și a celor orfani, Hotărârea guvernului nr. 940 din 10 august 1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Învățământului și Științei, Hotărârea guvernului nr. 961 din 10 august 1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Hotărârea guvernului nr. 962 din 11 august 1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

(2) Se abrogă orice dispoziții contrare prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 noiembrie 1990 | Nr. 1161.


Anexa nr. 2

Unități subordonate Secretariatului de Stat pentru Handicapați

 • Inspectoratele de stat pentru handicapați
 • Institutul național pentru recuperare și educare specială a persoanelor handicapate
 • Întreprinderea de produse ortopedice și protezare București
 • Școlile speciale de reeducare
 • Asociația surzilor
 • Asociația nevăzătorilor.


Anexa nr. 3

Unitățile care funcționează în subordinea inspectoratelor de stat pentru handicapați

 • Grădinițele pentru deficienți
 • Școlile generale pentru deficienți
 • Școlile profesionale speciale pentru deficienți
 • Liceele speciale pentru deficienți
 • Școlile postliceale pentru deficienți
 • Centrele școlare pentru deficienți
 • Centrele de calificare-recalificare pentru invalizi
 • Centrele logopedice interșcolare
 • Clasele din spitalele de neuropsihiatrie infantilă
 • Căminele-școală pentru deficienți
 • Căminele-spital pentru minori deficienți
 • Căminele-atelier pentru deficienți
 • Căminele-spital pentru bolnavi cronici adulți
 • Căminele pentru bătrâni.



Referințe

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Pentru alte sortimente decât cele de bază prețurile se stabilesc și se modifică de Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor, prin negociere cu agenții economici.
 2. 2,0 2,1 Pentru alte produse nemetalifere prețurile se stabilesc și se modifică de ministere, departamente economice, prefecturi județene și Primăria municipiului București, după caz, prin negociere cu agenții economici.
 3. Pentru celelalte tipuri sau sortimente decât cele de bază prețurile se stabilesc și se modifică de Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor, prin negociere cu agenții economici.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Pentru celelalte tipuri și sortimente precum și prețurile pe sortimente în cadrul prețului mediu se stabilesc și se modifică de Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor, prin negociere cu agenții economici.
 5. Pentru celelalte prestări de servicii, tarifele se stabilesc și se modifică de Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor, prin negociere cu agenții economici.
 6. Ministerele vor delimita activitatea departamentelor în subordine pentru stabilirea și modificarea prețurilor și tarifelor prin negociere cu beneficiarii.
 7. Pentru produsele și sortimentele care devin mai puțin importante, precum și pentru cele la care se creează condiții de concurență reală, stabilirea și modificarea prețurilor și tarifelor vor fi lăsate în atribuția regiilor autonome și societăților comerciale, prin negociere cu agenții economiei.
 8. Anexa nr. 1 se comunică unităților interesate.