Monitorul Oficial 129/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0129 - Partea I - Luni, 19 noiembrie year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind aplicarea tarifului vamal de import în condițiile liberalizării prețurilor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea formării corecte a prețurilor liberalizate pentru mărfurile provenite din import, toți agenții economici vor lua efectiv în calcul taxele vamale prevăzute în Tariful vamal de import al României.

La pozițiile tarifare la care sunt prevăzute taxe diferite, în raport de destinație, se aplică taxele prevăzute la subpoziția cu nivelul de taxe cel mai scăzut.

Art. 2. - Pentru evitarea aplicării unor tratamente diferențiate, taxele vamale se vor aplica tuturor agenților economici, indiferent de forma de proprietate, și la toate produsele care fac obiectul importurilor.

Art. 3. - Sunt scutite de plata taxelor vamale următoarele categorii de bunuri:

a) probele și materialele pentru experimentări;
b) cărțile și alte tipărituri, imprimările fonice și pe peliculă, obiectele cu caracter cultural și didactice, primite în baza unor înțelegeri cu partenerii externi;
c) bunurile provenite din succesiuni testamentare sau ajutoare cu caracter social, cultural, umanitar;
d) bunurile aparținând organelor administrației de stat primite de la reprezentanțele lor din străinătate;
e) bunurile străine care devin, potrivit legii, proprietatea statului român prin părăsire sau confiscare;
f) mostrele și modelele de referință fără valoare comercială;
g) materialele publicitare, de reclamă și documentare;
h) bunurile destinate înlocuirii unor produse importate anterior sau bunurile exportate anterior returnate ca necorespunzătoare;
i) bunurile exportate anterior care se înapoiază în țară nefiind admise la destinație;
j) bunurile de origine română;
k) bunurile pentru unitățile militare și cele destinate apărării naționale;
l) bunurile care constituie aportul de capital în valută al părții străine în cadrul societăților comerciale cu participare străină sau al societăților comerciale cu capital integral străin.

Art. 4. - Agenții economici sunt obligați să depună la unitățile vamale declarația vamală împreună cu următoarele documente:

a) licența de import sau export în original emisă de Ministerul Comerțului și Turismului și copia de pe aceasta;
b) facturile originale și copii de pe acestea, care trebuie să cuprindă denumirea și cantitatea mărfurilor, prețul extern unitar și total, precum și valoarea cheltuielilor externe de transport, manipulare, asigurare și alte cheltuieli aferente transportului, atunci când transporturile au fost efectuate de întreprinderi de transport specializate;
c) documentul de transport al mărfurilor sau, în lipsa acestuia, alte documente emise de transportator, atunci când transporturile au fost efectuate de întreprinderi de transport specializate;
d) liste specificative conținând mențiuni cu privire la denumirea și cantitatea mărfurilor corespunzătoare mărcilor și numerelor de identificare a ambalajelor, atunci când declarația vamală se referă la acestea;
e) certificatul de origine în cazurile prevăzute de lege;
f) certificatul sanitar-veterinar sau fitosanitar, eliberat potrivit legii, pentru transporturile de animale, de produse de origine animală sau vegetală;
g) alte documente prevăzute de legi speciale.

Art. 5. - Verificarea încadrării tarifare, a calculului taxelor vamale înscrise în declarație de agentul economic, precum și încasarea taxelor vamale la import, se efectuează de organele vamale în momentul îndeplinirii formalităților de vămuire prevăzute de lege.

Plata taxelor vamale se poate face prin depunerea de numerar, prin depunerea de cecuri de decontare cu valoare limitată, precum și prin virament în contul unității vamale respective.

Art. 6. - Liberul de vamă pentru mărfuri se acordă în scris, după îndeplinirea condițiilor și efectuarea formalităților de vămuire, inclusiv încasarea taxelor vamale la import.

Liberul de vamă se poate acorda și cu caracter provizoriu pe timp de 30 de zile, dacă agentul economic sau reprezentantul acestuia (mandatar ori comisionar) depune o garanție egală cu valoarea taxelor vamale datorate.

Art. 7. - Rectificarea ulterioară vămuirii a declarațiilor vamale de import în ce privește cantitatea sau valoarea mărfii se poate cere organelor vamale numai prin depunerea la vamă a unor noi facturi pentru recalcularea taxelor vamale.

Art. 8. - Valoarea în vamă pentru mărfurile importate constă din prețul de import format din:

a) prețul extern, transformat în lei, în cazul mărfurilor al căror preț include cheltuielile externe de transport, manipulare și asigurare, precum și alte cheltuieli în valută;
b) prețul extern, transformat în lei, la care se adaugă cheltuielile externe de transport, manipulare și asigurare, precum și orice alte cheltuieli în valută, în cazul mărfurilor al căror preț extern nu include aceste cheltuieli, în baza documentelor de transport și asigurare;
c) prețul extern, transformat în lei, majorat cu o cotă procentuală de 10%, dacă nu există documente de transport, manipulare și asigurare în momentul calculării taxelor vamale.

Transformarea în lei a prețurilor externe pentru stabilirea valorii în vamă se face potrivit cursurilor în vigoare publicate de Banca Națională.

În lipsa documentelor care atestă valoarea mărfurilor importate, aceasta se stabilește de organele vamale pe baza prețurilor de import practicate pentru asemenea mărfuri sau mărfuri similare.

Art. 9. - Contestațiile cu privire la încadrarea tarifară și valoarea mărfurilor stabilite de organele vamale se depun în termen de 1 an de la vămuire și se soluționează de șeful unității vamale unde s-a efectuat vămuirea.

Împotriva soluției date se poate face întâmpinare, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării, la Direcția Generală a Vămilor, a cărei decizie este definitivă și executorie.

Art. 10. - Operațiunile de primire temporară de mărfuri din străinătate pot fi efectuate numai cu garantarea plății taxelor vamale, dacă acestea se datorează.

Art. 11. - Modalitățile de garantare a taxelor vamale sunt aceleași cu cele prevăzute pentru plata acestora.

Art. 12. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă egală cu valoarea mărfii neplata taxelor vamale pentru mărfurile importate în termenul de 30 de zile acordat prin liberul de vamă provizoriu.

Contravenției prevăzute la alin. 1 îi sunt aplicabile dispozițiile procedurale din Regulamentul vamal.

Art. 13. - Ministerul Finanțelor împreună cu Ministerul Comerțului și Turismului pot propune guvernului contingente și taxe reduse la unele produse pentru producție și de consum pentru populație.

Art. 14. - Normele metodologice privind aplicarea prezentei hotărâri se stabilesc de Ministerul Finanțelor.

Art. 15. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1.I.1991. Pe aceeași dată orice dispoziții contrare își încetează aplicarea.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 noiembrie 1990 | Nr. 1194.


Hotărâre privind organizarea Băncii Comerciale Române - S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Banca Comercială Română se organizează ca societate pc acțiuni, cu un capital social subscris de stat de 12.000.000.000 lei, din care 7.000.000.000 lei vărsat.

Art. 2. - Capitalul inițial vărsat de 7.000.000.000 lei se asigură de Banca Națională a României din fondurile existente în bilanțul ei la poziția „fondul de reevaluare a stocului de metale prețioase”.

Art. 3. - Pentru desfășurarea operațiunilor în valută se pune la dispoziția Băncii Comerciale Române, din rezerva valutară, un fond de 40.000.000 dolari S.U.A.

Art. 4. - Se aprobă statutul de funcționare al Băncii Comerciale Române, prezentat în anexă.

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile legale ale Adunării generale a acționarilor vor fi îndeplinite de Consiliul împuterniciților statului.

Art. 5. - Structura organizatorică, numărul și structura de personal, statul de funcții, criteriile de studii și stagiu pentru funcțiile specifice băncii, atât pentru administrația centrală, cât și pentru unitățile subordonate, se stabilesc de Consiliul de administrație al Băncii Comerciale Române.

Nivelul de salarizare pentru administrația centrală este cel prevăzut în Legea nr. 57/1974, anexa nr. VI, iar pentru unitățile teritoriale, în Hotărârea Guvernului României nr. 544/1990.

Art. 6. - Personalul care trece de la Banca Națională a României la Banca Comercială Română se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 7. - Banca Comercială Română își începe activitatea la 1 decembrie 1990.

Activul și pasivul, care se preiau de Banca Comercială Română de la Banca Națională a României, se stabilesc prin protocol pe baza bilanțului contabil de la 30 noiembrie 1990.

Art. 8. - Cheltuielile ce se efectuează până la 30 noiembrie 1990, necesare organizării și funcționării Băncii Comerciale Române, se suportă de Banca Națională a României.

Art. 9. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 noiembrie 1990 | Nr. 1195.


Anexă

Statutul Băncii Comerciale Române - S.A.

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Banca Comercială Română se organizează, potrivit legii, ca societate pe acțiuni și funcționează în baza prezentului statut.

În cuprinsul acestui statut Banca Comercială Română este denumită banca.

Art. 2. - Sediul central al băncii este în București. Banca își desfășoară activitatea prin sucursale, filiale, agenții și reprezentanțe, în țară și străinătate, pe baza aprobării Consiliului de administrație al băncii.

Art. 3. - Durata de activitate a băncii este de 99 ani de la data emiterii autorizației de funcționare de către Banca Națională a României, cu posibilitatea extinderii acestei perioade.

Banca își încetează activitatea după regulile societăților comerciale, la propunerea Consiliului de administrație al băncii și aprobarea Adunării generale a acționarilor.

Art. 4. - Banca are ca obiect de activitate atragerea și formarea de depozite bănești, în lei și valută, de la persoane fizice și juridice, din țară și străinătate, acordarea de credite pe termen scurt, mediu și lung, efectuarea de servicii bancare, operațiuni pentru activitatea de comerț exterior și alte operațiuni bancare, potrivit legii.

Capitolul II

Capitalul și fondurile băncii

Art. 5. - Capitalul social subscris de stat este de 12.000.000.000 lei, reprezentat prin 2.400.000 acțiuni a 5.000 lei fiecare, putându-se emite și titluri cumulative.

Capitalul social vărsat la înființarea băncii este în sumă de 7.000.000.000 lei.

Art. 6. - Acțiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului nu pot avea valoarea nominală mai mică decât cea inițială și vor putea fi transmise persoanelor fizice și juridice din țară și străinătate. Adunarea generală a acționarilor va fixa cuantumul noilor emisiuni și criteriile de subscriere.

Acțiunile sunt indivizibile, iar banca nu recunoaște decât un singur proprietar pe fiecare acțiune.

Dacă sunt mai mulți proprietari indivizi asupra unei acțiuni, aceștia vor trebui să delege o singură persoană pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei.

Banca va evidenția în registrul acționarilor, după caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative și va elibera certificate de proprietate, sub semnătura a doi membri ai Consiliului de administrație.

Art. 7. - Acțiunile pot fi nominative sau la purtător, forma acestora urmând a fi stabilită de Consiliul de administrație al băncii. Acțiunile sunt purtătoare de dividende, determinate în raport cu profitul realizat de bancă, care vor fi distribuite acționarilor, anual, după încheierea și aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea generală a acționarilor.

Deținerea de acțiuni înseamnă implicit acceptarea statutului băncii și a hotărârilor Adunării generale a acționarilor.

Art. 8. - Pentru desfășurarea activității sale, banca constituie următoarele fonduri:

 • fondul de rezervă;
 • fondul de risc;
 • alte fonduri prevăzute de lege.

Fondurile băncii se constituie, potrivit reglementărilor legale, din profitul anual și pot fi utilizate, cu aprobarea Adunării generale a acționarilor, pentru finanțarea unor acțiuni economice, financiare, valutare și de altă natură, în care banca este interesată, precum și pentru acoperirea unor pierderi.

Capitolul III

Operațiunile băncii

Art. 9. - Banca efectuează operațiuni bancare și financiare în țară și în străinătate, pentru contul său propriu, al clienților băncii - persoane fizice sau juridice - în numele unor instituții sau în colaborare cu acestea, precum și orice alte activități permise de reglementările legale în vigoare.

În acest scop, banca:

a) primește depozite bănești, la vedere și la termen, de la persoane fizice și juridice;
b) acordă credite pe termen scurt, cu scadență de rambursare de până la 12 luni, pentru activitățile de aprovizionare, producție, desfacere și prestări de servicii, precum și pentru consum gospodăresc și personal;
c) acordă credite pe termen mediu, cu rambursare până la 5 ani, și pe termen lung, până la 25 ani, în condițiile stabilite de lege, cu asigurarea resurselor corespunzătoare;
d) efectuează operațiuni de scontare a efectelor comerciale în cadrul operațiunilor de scont și rescont;
e) efectuează operațiuni de încasări și plăți, în numerar și virament, pentru clienții care deschid conturi la bancă, pentru livrări de mărfuri, prestări de servicii, executări de lucrări și pentru orice alte operațiuni bănești ale acestora;
f) efectuează operațiuni de schimb valutar;
g) acordă clienților săi credite în valută;
h) emite și primește cecuri sau documente de plată în valută;
i) primește și emite garanții pentru angajamentele de plată străine, proprii sau ale terților, sau în favoarea acestora;
j) efectuează operațiuni de arbitrajare pe piețele monetare sub formă de atragere și constituire de depozite la termen și vedere, proprii și ale clienților. Banca poate compensa din profitul realizat din aceste operațiuni eventualele diferențe nefavorabile;
k) participă, în calitate de asociat sau acționar, la înființarea unor societăți sau instituții bancare, în țară sau străinătate;
l) participă la tranzacții externe, financiare, de plăți și de credit, încheie cu bănci și instituții financiare străine angajamente și convenții de plăți; încheie contracte și convenții privind primirea sau acordarea de credite din și în străinătate;
m) încheie aranjamente de corespondent cu bănci și instituții financiare străine;
n) participă la organizații și organisme internaționale cu caracter financiar, bancar sau monetar;
o) efectuează operațiuni de încasări și plăți și servicii bancare pentru instituțiile finanțate de la buget sau autofinanțate;
p) efectuează operațiuni privind executarea de casă a bugetului statului, în limita mandatului primit;
r) cumpără sau vinde, în țară sau străinătate, aur și alte metale prețioase în lingouri, monede sau medalii;
s) efectuează orice alte operațiuni bancare, în țară și străinătate.

Art. 10. - Banca acordă credite prin negociere cu solicitantul, în funcție de bonitatea și solvabilitatea acestuia.

Banca este în drept să solicite, la acordarea creditelor, garanții asiguratorii cum sunt: bunurile ce se procură din creditul acordat, gajul mobiliar, înscrisuri de valori și alte efecte de comerț, ipoteca constituită asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorilor și garanților, scrisori de garanții bancare, cesiuni și alte active.

Banca stabilește, potrivit dispozițiilor legale, modul de gajare, condițiile în care bunurile care constituie garanția creditului rămân în păstrarea clientului beneficiar de credite, precum și modalitatea în care se poate dispune de acestea.

Art. 11. - Creditele se acordă de bancă pe baza contractului de împrumut care se încheie cu beneficiarul acestuia și în care se consemnează clauzele referitoare la volum, obiect, garanții, termene de rambursare, dobândă etc.

Contractul de credit are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

Art. 12. - Banca este îndreptățită, față de clienții care nu-și îndeplinesc angajamentele sau nu respectă clauzele din contractele de credite, să dispună următoarele măsuri:

a) recuperarea creditelor înainte de termen, atunci când se constată înstrăinarea garanțiilor prezentate, utilizarea creditelor în alte scopuri decât acelea pentru care au fost acordate, păstrarea în condiții necorespunzătoare a valorilor materiale aduse în garanție, sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor din contract;
b) valorificarea, totală sau parțială, a înscrisurilor care i-au fost date în garanție. Banca recuperează, din sumele rezultate din valorificarea înscrisurilor, creditele acordate, dobânzile și orice cheltuieli efectuate în legătură cu valorificarea, eventualul surplus remițându-se împrumutatului;
c) declanșarea, potrivit legii, a procedurii juridice de punere în faliment și lichidare.

Art. 13. - Banca nu va putea dobândi alte imobile decât cele necesare funcționării sale.

Ea va putea totuși dobândi imobile pentru acoperirea creanțelor sale ajunse la scadență, dar nerestituite de clienți, fiind însă obligată să le valorice la prima ocazie favorabilă.

Art. 14. - Depozitele constituite și creditele date sunt purtătoare de dobânzi din momentul constituirii și, respectiv, al acordării lor. Dobânda este negociabilă.

Art. 15. - Banca poate emite, potrivit legii, pe termen scurt, mediu și lung, obligațiuni și alte titluri de credit.

Consiliul de administrație al băncii va stabili forma, dobânda și celelalte condiții ale obligațiunilor și ale titlurilor de credit.

Banca efectuează, pentru contul său propriu sau al clienților săi, vânzarea de obligațiuni, titluri și alte înscrisuri, precum și răscumpărarea acestora.

Art. 16. - Pentru titlurile sau efectele de comerț primite în păstrare sau gaj, banca este obligată să elibereze clientului o dovadă din care să reiasă toate elementele distinctive, valoarea nominală, numerele și seriile ce le poartă, precum și toate semnele ce le deosebesc de alte titluri purtând aceeași denumire.

Banca nu poate încredința altor persoane sau valorifica înscrisurile primite în păstrare sau în gaj decât cu încuviințarea expresă a deponentului sau a constituitorului gajului, cu excepția situației prevăzute la art. 12 lit. b).

Art. 17. - Banca primește de la clienții săi bilanțurile contabile, contul de profit și pierderi, situația angajamentelor de plată și orice informații și date referitoare la bonitatea, lichiditatea și solvabilitatea acestora.

Capitolul IV

Conducerea băncii

Art. 18. - Conducerea și administrarea băncii sunt asigurate de:

 • Adunarea generală a acționarilor;
 • Consiliul de administrație;
 • Comitetul de credit;
 • președinte și vicepreședinți.

A. Adunarea generală a acționarilor

Art. 19. - Organul de conducere al băncii este Adunarea generală a acționarilor, care reprezintă totalitatea proprietarilor de acțiuni. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Art. 20. - La ședințele Adunării generale a acționarilor pot participa, personal sau prin delegat - pe bază de procură scrisă -, acționarii care fac dovada acestei calități cu propriile acțiuni sau cu certificatul de atestare a proprietății asupra acțiunilor.

Art. 21. - Norma de participare la ședințele Adunării generale a acționarilor va fi stabilită de Consiliul de administrație al băncii în funcție de valoarea acțiunilor aflate în proprietatea unui acționar.

Art. 22. - Adunarea generală ordinară se întrunește anual, în locul, ziua și ora stabilite, care trebuie să fie fixate înaintea datei de depunere a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi.

Art. 23. - Adunarea generală ordinară este îndreptățită să ia hotărâri cu privire la:

a) aprobarea bilanțului contabil anual al băncii și al contului de profit și pierderi, după ascultarea și analizarea raportului Consiliului de administrație al băncii și al Comisiei de cenzori;
b) stabilirea cuantumului dividendelor;
c) alegerea și numirea Consiliului de administrație și a Comisiei de cenzori și stabilirea indemnizației membrilor acestora;
d) numirea președintelui, vicepreședinților băncii, precum și a președintelui Comisiei de cenzori;
e) autorizarea transferului acțiunilor;
f) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate, pentru exercițiul următor;
g) descărcarea gestiunii anului încheiat.

Art. 24. - Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de Consiliul de administrație al băncii ori de câte ori se consideră necesar.

Convocarea extraordinară a Adunării generale a acționarilor se poate face și de președintele acesteia sau la cererea acționarilor proprietari care reprezintă cel puțin 25% din capitalul social al băncii.

Art. 25. - Adunarea generală extraordinară adoptă hotărâri privind:

a) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;
b) emiterea de obligațiuni și titluri de credit;
c) participarea cu capital la societăți comerciale, financiare și bancare, afilierea sau fuzionarea cu alte instituții bancare, cu respectarea legii;
d) modificarea statutului băncii;
e) alte aspecte majore privind activitatea băncii.

Art. 26. - Convocarea ședințelor Adunării generale a acționarilor se publică în Monitorul Oficial cu cel puțin 15 zile înainte de ținerea acestora și se afișează totodată la sediul central și al unităților teritoriale ale băncii.

Art. 27. - Comunicarea prezenței la Adunarea generală a acționarilor trebuie să ajungă la sediul central al băncii cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea acesteia.

În perioada dintre data publicării convocării de participare și cea de închidere a Adunării generale a acționarilor nu este permis nici un transfer de proprietate a acțiunilor.

Art. 28. - Ședințele Adunării generale sunt conduse de președintele Consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul, ajutat de un secretar și 3 supraveghetori pentru numărarea voturilor și efectuarea lucrărilor de secretariat, aleși prin majoritate simplă de voturi de către participanții la lucrări.

Art. 29. - Adunările generale ale acționarilor se consideră legal constituite, pentru a lua decizii, prin participarea unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin trei pătrimi din capitalul băncii.

Art. 30. - Hotărârile Adunării generale a acționarilor vor fi adoptate cu majoritate absolută din capitalul social aferent acționarilor prezenți, în cazul adunării ordinare, și cu cel puțin jumătate din capitalul social al acționarilor prezenți în situația adunărilor extraordinare.

Art. 31. - În cazul neconstituirii la prima ședință a reprezentării acționarilor în condițiile art. 29, Adunarea generală se reconvoacă pentru un nou termen.

Hotărârile luate în a doua ședință vor fi considerate valabile independent de numărul acționarilor prezenți și de valoarea capitalului reprezentat de aceștia, cu majoritate simplă de voturi.

Art. 32. - Adoptarea hotărârilor se poate face prin apel nominal, ridicarea mâinii sau prin vot secret, modalitatea urmând a fi stabilită la deschiderea ședințelor.

B. Consiliul de administrație

Art. 33. - Conducerea și administrarea curentă a băncii se încredințează de către Adunarea generală a acționarilor unui Consiliul de administrație, compus din 15 membri.

Membrii Consiliului de administrație se desemnează pe o perioadă de 4 ani. După expirarea mandatului oricare dintre aceștia pot fi realeși, dar nu mai mult de 3 mandate consecutiv.

Președintele Consiliului de administrație este președintele băncii. Din Consiliul de administrație fac parte și vicepreședinții băncii.

Art. 34. - Membrii Consiliului de administrație vor trebui să depună la casieria băncii o garanție care să reprezinte dublul remunerației lunare.

Garanția se depune înainte de intrarea în funcție, rămâne în casa băncii și va putea fi restituită după ce Adunarea generală a acționarilor a aprobat ultimul bilanț în exercițiul căruia aceștia au funcționat și li s-a dat descărcare de gestiune.

Art. 35. - Semnăturile membrilor Consiliului de administrație vor fi puse la registrul comerțului, o dată cu certificatul eliberat de cenzori, din care rezultă depunerea garanției.

Art. 36. - Ședințele Consiliului de administrație al băncii au loc lunar și ori de câte ori este necesar și se consideră valabile numai dacă la acestea sunt prezenți cel puțin 2/3 din membri.

Deciziile Consiliului de administrație al băncii vor fi luate cu majoritate de voturi.

Art. 37. - Consiliul de administrație al băncii deliberează asupra problemelor de bază ale activității, cum sunt:

a) bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, precum și propunerile ce urmează să fie prezentate Adunării generale a acționarilor privind destinația profitului;
b) politica băncii privind creditele, resursele și dobânzile;
c) propunerile ce urmează a fi prezentate Adunării generale a acționarilor privind rezervele și eventuala utilizare a acestora;
d) propunerile privind emiterea de acțiuni, obligațiuni și titluri de credit și modul de distribuire a acestora;
e) stabilirea veniturilor și cheltuielilor băncii, investițiilor proprii și reparațiilor capitale;
f) regulamentul de ordine interioară al băncii, structura organizatorică, funcțiile, atribuțiile, competențele și normele de funcționare;
g) aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, filialelor, agențiilor sau reprezentanțelor;
h) stabilirea numărului de personal al băncii și nivelul de salarizare a acestuia atât pentru administrația centrală, cât și pentru unitățile sale;
i) numirea directorilor, adjuncților acestora și contabililor șefi din centrala băncii și unitățile teritoriale;
j) numirea Comitetului de credit și stabilirea competențelor acestuia;
k) aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de administrație de a semna pentru bancă în lipsa președintelui;
l) aprobarea comisioanelor, taxelor și spezelor bancare;
m) normele, instrucțiunile și cadrul de desfășurare a operațiunilor băncii;
n) alte aspecte ale activității curente.

Art. 38. - Banca nu are dreptul să acorde credite sau alte facilități pentru nici unul din membrii Consiliului de administrație al băncii sau să garanteze împrumuturi pe care aceștia le-ar contracta cu altă instituție de credit.

Art. 39. - Membrii Consiliului de administrație al băncii sunt răspunzători de realitatea vărsămintelor efectuate de acționari, dividendele plătite, existența și evidența corectă a registrelor cerute de lege, îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor și respectarea îndatoririlor legale.

Art. 40. - Membrii Consiliului de administrație al băncii nu pot ocupa, fără autorizarea expresă a acestuia, posturi de membri în consiliile de administrație sau de directori în alte societăți bancare și nici să participe la asemenea firme ca asociați cu răspundere nelimitată.

De asemenea, directorii nu pot conduce alte societăți bancare, comerciale sau industriale; ei nu pot participa în alte societăți de acest fel, nici în calitate de asociați și nici ca administratori sau directori, afară de cazurile când exercită aceste funcții cu autorizarea Consiliului de administrație al băncii.

Art. 41. - Președintele angajează banca potrivit responsabilităților, sarcinilor și împuternicirilor stabilite de Consiliul de administrație al băncii.

În executarea hotărârilor Consiliului de administrație și în executarea atribuțiilor proprii, președintele Băncii Comerciale Române emite, potrivit legii, ordine și alte acte de dispoziție.

Atribuțiile și competențele vicepreședinților se stabilesc de Consiliul de administrație al băncii, la propunerea președintelui băncii.

C. Comitetul de credit

Art. 42. - Pentru conducerea operativă a activității, Consiliul de administrație al băncii poate delega o parte din competențele sale unui Comitet de credit, din care fac parte președintele băncii, vicepreședinții și directorii executivi din administrația centrală.

Art. 43. - Comitetul de credit îndeplinește sarcinile sale, în cadrul limitelor împuternicirii ce i se dă de Consiliul de administrație al băncii, în deliberări săptămânale sau ori de câte ori este necesar.

Comitetul de credit se consideră legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor săi, deciziile fiind luate cu majoritate de voturi.

Art. 44. - Comitetul de credit este obligat să prezinte la fiecare ședință a Consiliului de administrație al băncii registrul său de deliberări.

D. Comisia de cenzori

Art. 45. - Comisia de cenzori va fi compusă din 5 cenzori și 2 supleanți, numiți de Adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de 3 ani, putând fi realeși.

Art. 46. - Președintele Comisiei de cenzori participă la ședințele Consiliului de administrație al băncii. În cazul în care are un punct de vedere diferit de hotărârea luată de Consiliul de administrație al băncii, îl va prezenta în scris acestuia.

Art. 47. - Cenzorii sunt obligați, înaintea începerii mandatului, să depună drept garanție o sumă care să reprezinte nivelul unei remunerații lunare.

Art. 48. - Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea băncii, să verifice bilanțul, contul de profit și pierderi și evaluarea corectă a patrimoniului, despre care vor face un raport amănunțit Consiliului de administrație și Adunării generale a acționarilor.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă în fiecare lună și inopinat inspecția casei, să verifice existența obligațiunilor și titlurilor de credit proprietatea băncii sau primite în gaj, cauțiune sau depozit;
b) să verifice constituirea garanțiilor membrilor Consiliului de administrație al băncii;
c) să supravegheze ca prevederile statutului, precum și hotărârilor Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului de administrație, să fie aplicate întocmai.

Art. 49. - În cazul în care se constată abateri, Comisia de cenzori sau fiecare cenzor în parte va aduce la cunoștința președintelui Consiliului de administrație al băncii cele constatate.

Dacă acesta nu ia de îndată măsurile necesare de îndreptare, cenzorii vor aduce abaterile la cunoștința primei adunări generale, iar dacă neregulile sunt grave, Comisia de cenzori va convoca în cel mai scurt timp posibil Adunarea generala extraordinară, pentru a delibera asupra acestor nereguli.

Art. 50. - Comisia de cenzori verifică respectarea de către bancă a principiului tratamentului egal al acționarilor privind toate drepturile și obligațiile ce le revin. Cenzorii au drept de control asupra operațiunilor băncii, putând verifica la sediul central, la sucursale și filiale, reprezentanțe sau agenții orice acte, documente și registre.

Capitolul V

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 51. - Anul financiar al băncii începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an calendaristic.

Consiliul de administrație al băncii va asigura întocmirea, la termenele stabilite, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, precum și a dării de seamă anuale, pe care le prezintă Adunării generale a acționarilor.

Art. 52. - După aprobarea de către Adunarea generală a acționarilor a bilanțului, contului de profit și pierderi, acestea se publică în Monitorul Oficial și presă.

Art. 53. - Profitul rămas după plata impozitului datorat se repartizează pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor pentru constituirea fondurilor, plata dividendelor și altor destinații.

Art. 54. - Titularii de cont sunt obligați ca, în termenul stabilit de la data convenită pentru ridicarea sau expedierea extrasului de cont și a situațiilor prin care se comunică executarea operațiunilor dispuse, să reclame eventualele neînregistrări sau înregistrări greșite ale operațiunilor.

Răspunderea băncii încetează dacă până la expirarea termenului stabilit nu este sesizată cu reclamație scrisă în sensul celor de mai sus.

Art. 55. - Banca elaborează, cu respectarea legii, norme și instrucțiuni privind efectuarea operațiunilor bancare pentru desfășurarea activității în unitățile proprii.

Art. 56. - Banca și salariații săi au obligația să păstreze secretul operațiunilor. Relații asupra operațiunilor și conturilor se dau numai titularilor și în condițiile stabilite de lege, organelor de cercetare, procuratură și judecătorești.

Art. 57. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile legale ale Adunării generale a acționarilor vor fi îndeplinite de Consiliul împuterniciților statului până la constituirea Adunării generale a acționarilor, dată la care își încetează activitatea de drept.

Art. 58. - Din Consiliul împuterniciților statului fac parte reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, Agenției naționale pentru privatizare, Agenției române pentru promovarea investițiilor și a asistenței economice din străinătate, precum și specialiști din Banca Comercială Română.

Consiliul este format din 11 membri.

Președintele și vicepreședinții băncii sunt numiți, în perioada în care funcționează Consiliul împuterniciților statului, de către guvern.

Membrii Consiliului împuterniciților statului numiți până la constituirea Adunării generale a acționarilor își păstrează calitatea de angajați la unitatea din care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din aceasta.

Art. 59. - Consiliul împuterniciților statului are următoarele atribuții principale:

a) numește președintele Comisiei de cenzori;
b) numește membrii Consiliului de administrație și Comisiei de cenzori și stabilește competențele și răspunderile acestora;
c) aprobă remunerarea președintelui Comisiei de cenzori și membrilor acesteia și fixează indemnizația membrilor Consiliului de administrație;
d) analizează și aprobă bilanțul, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea beneficiului și recompensele ce se acordă funcționarilor, precum și descărcarea de gestiune pe baza raportului Consiliului de administrație asupra activității băncii și a raportului Comisiei de cenzori;
e) aprobă programul de activitate și bugetul pentru anul financiar următor;
f) aprobă înființarea, desființarea sau mutarea de sucursale, filiale, agenții sau reprezentanțe ale băncii;
g) aprobă plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
h) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
i) hotărăște cu privire la fuzionarea, afilierea la alte organisme bancare, dizolvarea și lichidarea băncii;
j) hotărăște asupra modificării statutului și a contractului de societate;
k) aprobă emisiunea de obligațiuni și titluri de credit;
l) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, a directorilor și a directorilor adjuncți din centrală și teritoriu, a cenzorilor, pentru paguba pricinuită băncii;
m) hotărăște orice alte măsuri prevăzute de lege.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i) și j) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către guvern.

Art. 60. - Pentru luarea unor decizii ce necesită o analiză complexă, Consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii pe bază de contract.

Art. 61. - Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul băncii.

Art. 62. - Până la constituirea Adunării generale a acționarilor, membrii Consiliului de administrație și Comisiei de cenzori nu depun garanție.

Art. 63. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii privind societățile comerciale, de la data intrării în vigoare a acesteia.


Hotărâre privind înființarea Băncii Agricole - S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 1990 se înființează Banca Agricolă - societate comercială pe acțiuni. Pe aceeași dată se desființează Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară.

Sediul central al băncii este în municipiul București, str. Smârdan nr. 3. Banca are în țară sucursale, filiale, agenții și reprezentanțe.

Art. 2. - Banca își începe activitatea cu un capital social subscris de stat de 6.000.000.000 lei, împărțit în 1.200.000 de acțiuni nominative în valoare de 5.000 lei fiecare.

Capitalul vărsat la data înființării băncii este de 3.000.000.000 lei.

Art. 3. - Obiectul principal de activitate al băncii îl constituie:

 • finanțarea în lei și valută a agenților economici și a altor persoane fizice și juridice, care acționează în cadrul economiei de piață, din țară și străinătate;
 • mobilizarea resurselor bănești temporar disponibile, finanțarea prin credite pe termen scurt, mediu și lung, în lei și valută, a activității de producție, comercializare, prestări de servicii, comerț exterior, investiții; finanțarea investițiilor statului, care se realizează integral sau parțial din fonduri de la bugetul de stat, potrivit convenției încheiate cu Ministerul Finanțelor;
 • efectuarea tuturor genurilor de operațiuni bancare și acordarea de asistență economico-financiară agenților economici și altor persoane fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate și sectorul în care își desfășoară activitatea.

Art. 4. - Personalul care trece de la Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară la Banca Agricolă se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul respectiv, trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la salariul tarifar avut, la sporuri, după caz, timp de 3 luni de la data înființării.

Art. 5. - Banca Agricolă preia la data înființării activele și pasivele Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară, inclusiv imobilele proprietatea acesteia.

Art. 6. - Banca Agricolă - societate comercială pe acțiuni își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul anexat.

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile legale ale Adunării generale a acționarilor vor fi îndeplinite de Consiliul împuterniciților statului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 noiembrie 1990 | Nr. 1196.


Anexă

Statutul Băncii Agricole - S.A.

Capitolul I

Art. 1. - Banca Agricolă- S.A.- se organizează sub forma unei bănci comerciale și de dezvoltare, societate pe acțiuni, și funcționează pe baza prevederilor prezentului statut și a legilor în vigoare.

În acest statut Banca Agricolă - S.A. este denumită banca.

Art. 2. - Sediul central al băncii este în București. Banca își desfășoară activitatea prin sucursale, filiale, agenții și reprezentanțe în țară și străinătate, inclusiv agenții și reprezentanțe pentru asistență financiară, pe baza aprobării Adunării generale a acționarilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - Durata de activitate a băncii va fi de 99 de ani de la data constituirii legale a acesteia, cu posibilitatea extinderii perioadei de funcționare.

Art. 4. - Obiectul principal de activitate al băncii îl constituie:

 • finanțarea în lei și valută a agenților economici și a altor persoane fizice și juridice, care acționează în cadrul economiei de piață, din țară și străinătate;
 • mobilizarea resurselor bănești temporar disponibile, finanțarea prin credite pe termen scurt, mediu și lung, în lei și valută, a activității de producție, comercializare, prestări de servicii, comerț exterior, investiții; finanțarea investițiilor statului care se realizează din fondurile de la bugetul de stat, potrivit convenției încheiate cu Ministerul Finanțelor;
 • efectuarea tuturor genurilor de operațiuni bancare și acordarea de asistență economico-financiară agenților economici și altor persoane fizice și juridice.
Capitolul II

Capitalul, fonduri și alte resurse financiare

Art. 5. - Capitalul social subscris de stat este de 6.000.000.000 lei, reprezentat printr-un număr de 1.200.000 acțiuni nominative a câte 5.000 lei fiecare, putându-se emite și titluri cumulative de 5, 10, 20 și 100 acțiuni.

Capitalul inițial vărsat de stat este de 3.000.000.000 lei.

Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până nu vor fi achitate cele din emisiunea precedentă.

Acțiunile ce se vor emite pentru majorarea capitalului nu pot avea valoare nominală mai mică decât cea inițială.

Persoanele fizice sau juridice din țară pot cumpăra acțiuni în lei sau valută. Persoanele fizice sau juridice din străinătate cumpără acțiuni numai în valută la cursul oficial, la data efectuării operațiunilor.

Acțiunile sunt purtătoare de dividende din beneficiile băncii, care se distribuie participanților la capitalul social.

Banca emite certificate, înscrise în registrul acționarilor, prin care se atestă deținerea acțiunilor. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. Acțiunile sunt indivizibile, banca recunoscând un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Dacă sunt mai mulți proprietari indivizi asupra unei acțiuni, aceștia vor trebui să delege o singură persoană pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei.

Banca nu va putea dobândi propriile sale acțiuni, nici acorda împrumuturi sau avansuri asupra lor, în afară de cazul în care adunarea generală a acționarilor hotărăște astfel cu votul acționarilor, care reprezintă două treimi din capitalul social.

La propunerea Consiliului de administrație, adunarea generala poate hotărî majorarea capitalului, fixând totodată condițiile, data emisiunii de noi acțiuni și drepturile de preferință pentru vechii acționari.

Toate acțiunile sunt purtătoare de drepturi și obligații egale. Acționarii răspund pentru activitatea băncii numai în limita capitalului acțiunilor subscrise.

Deținerea de acțiuni înseamnă, implicit, acceptarea statutului băncii și a hotărârilor Adunării generale a acționarilor.

Art. 6. - Pentru desfășurarea activității sale, banca poate constitui următoarele fonduri: fondul de rezervă, fondul de dezvoltare, fondul de risc și alte fonduri cu destinație specială, potrivit legii.

Fondul de rezervă se constituie pe baza cotelor anuale alocate din beneficiile băncii, dar nu mai mult decât capitalul social al băncii. Fondul de rezervă constituie garanția angajamentelor băncii și se poate utiliza și pentru acoperirea anumitor pierderi.

Fondul de dezvoltare se constituie și se utilizează potrivit aprobării adunării generale, din veniturile brute aprobate pentru fiecare exercițiu financiar. Acest fond este destinat dezvoltării băncii pe seama investițiilor proprii, constituind și o garanție a angajamentelor acesteia.

Fondul de risc se constituie și se utilizează la acoperirea eventualelor pierderi, cu aprobarea adunării generale, la propunerea Consiliului de administrație.

Banca poate constitui și alte fonduri pentru asigurarea unor acțiuni în care este interesată.

Pe baza hotărârilor Adunării generale a acționarilor, o parte din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și fondurilor cu destinație specială va fi plasată în titluri de stat sau alte valori.

Art. 7. - Banca utilizează, în completare, pe lângă capitalul social și fondurile proprii, și alte resurse financiare în lei și valută, și anume: disponibilitățile în lei și valută existente în conturile deschise de clienți la bancă; creditele pe termen scurt, mediu și lung în lei și valută contractate de bancă din țară sau străinătate; fondurile primite de la bugetul statului pentru realizarea de investiții în sectorul public sau cu alte destinații; obligațiunile și alte hârtii de valoare emise de bancă în țară și străinătate; depozitele în lei și valută din țară sau străinătate, alte resurse financiare la vedere și la termen atrase de bancă.

Capitolul III

Operațiunile băncii

Art. 8. - Banca efectuează operațiuni bancare și financiare în țară și străinătate în numele său propriu, al clienților băncii, în numele altora sau în colaborare cu alții, precum și alte activități permise de reglementările în vigoare, astfel:

a) primește disponibilitățile bănești de la persoane fizice și juridice în depozite la vedere și la termen în lei și valută;
b) efectuează operațiuni de încasări și plăți, în lei și valută, în numerar prin casierii proprii sau fără numerar prin conturile deschise de clienți la această bancă;
c) contractează credite pe termen scurt, mediu și lung, în lei și valută, în țară și străinătate, în completarea surselor de creditare;
d) acordă credite în lei și valută pe termen scurt, pentru activitatea de aprovizionare, producție, comerț și prestări de servicii, cu termen de rambursare de până la 12 luni, și pe termen mediu și lung pentru înființarea, extinderea și modernizarea obiectivelor economice din diferite sectoare de activitate, cu termene de rambursare de până la 5 și respectiv 25 ani;
e) acordă asistență și efectuează operațiuni bancare în legătură cu punerea în aplicare a diferitelor proiecte de investiții privind: expertizarea economică și financiară a proiectelor, utilizarea fondurilor potrivit destinației aprobate și prevederilor din documentații și alte servicii potrivit convențiilor încheiate;
f) participă la consorții de garanții și la credite consorțiale interne și internaționale;
g) emite efecte de comerț în lei și valută și acceptă efecte de comerț emise asupra sa; analizează și girează efecte de comerț emise de terți;
h) efectuează operațiuni de scontare a efectelor comerciale în cadrul operațiunilor de scont și rescont;
i) efectuează operațiuni privind executarea de casă a bugetului în limita mandatului primit;
j) emite, potrivit legii, pe termen scurt și mediu, obligațiuni și alte titluri de credit;
k) efectuează operațiuni pentru realizarea comenzilor de stat în diferite domenii de activitate, precum și de utilizare a subvențiilor de la bugetul statului;
l) emite cecuri bancare proprii sau în contul altor instituții de credit;
m) efectuează operațiuni de vânzare-cumpărare și alte operațiuni cu titluri emise de stat, precum și cu acțiuni, obligațiuni și hârtii de valoare, pentru contul propriu sau pentru terți, în țară și străinătate, potrivit legii;
n) emite, confirmă, negociază plata de acreditive, incasouri, ordine de plată și alte instrumente de decontare; emite, confirmă și efectuează operațiuni cu scrisori de garanții, avaluri și cauțiuni în țară și străinătate, potrivit legii;
o) efectuează servicii de depozitare și trezorerie pentru obiecte de valoare, proprietatea unor persoane fizice sau juridice;
p) angajează și acordă credite în valută pentru activitatea economică de comerț exterior; primește și efectuează transferuri bănești din țară și străinătate;
r) efectuează operațiuni de arbitrajare pe piețele internaționale valutare sub forma atragerii și constituirii de depozite la termen și la vedere, proprii și ale clienților;
s) cumpără și vinde valută, aur și metale prețioase, în lingouri sau monede și medalii;
t) participă la societăți mixte cu capital în lei sau valută în orice domeniu de activitate;
u) participă cu capital în lei sau valută la organizații cu caracter financiar-bancar din țară și străinătate, în calitate de membru sau acționar, precum și la orice alte organizații economice;
v) încheie cu bănci și instituții financiare străine convenții privind activități financiar-bancare și aranjamente de corespondent;
x) participă la orice operațiuni financiare și bancare în cadrul unor acorduri, convenții și înțelegeri încheiate de autoritățile române pe plan intern și internațional; participă la reuniuni internaționale cu caracter financiar-bancar sau monetar;
z) efectuează orice alte activități și operațiuni bancare și financiare în lei și valută solicitate de clienți, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 9. - Acordarea creditelor se va face pe bază de garanții asiguratorii, cum sunt: ipoteca constituită asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorilor și garanților; gajul imobiliar; cesiuni de alte active; scrisori de garanție bancară, hârtii de valoare și alte efecte de comerț; bunurile ce se procură sau se realizează din creditul acordat, precum și alte garanții.

Creditele se acordă pe bază de contracte care au valoarea unor înscrisuri autentice și constituie titluri executorii.

În cadrul dispozițiilor în vigoare, banca stabilește modul de gajare, condițiile în care bunurile care constituie garanția creditului rămân în păstrarea clientului beneficiar de credite, precum și modalitatea în care se poate dispune de acestea.

Dobânda pentru creditele acordate de bancă clienților săi este negociabilă în condițiile pieței.

Capitolul IV

Conducerea băncii

Art. 10. Conducerea și administrarea băncii sunt asigurate de:

 • Adunarea generală a acționarilor;
 • Consiliul de administrație;
 • Comitetul de direcție.

Adunarea generală a acționarilor

Art. 11. - Adunarea generală este organul de conducere care reprezintă pe toți acționarii băncii. Adunarea generală este ordinară și extraordinară.

Art. 12. - Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală este obligată:

a) să analizeze raportul anual al Consiliului de administrație asupra activității băncii și să aprobe direcțiile principale de orientare a activității de viitor;
b) să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se distribuie acționarilor și recompensele ce se acordă funcționarilor, precum și descărcarea de gestiune pe baza raportului Consiliului de administrație asupra activității băncii și a raportului Comisiei de cenzori;
c) să aprobe plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și a fondurilor cu destinație specială în titluri de stat și alte valori;
d) să aprobe emiterea de acțiuni, obligațiuni și a altor hârtii de valoare;
e) să aleagă membrii Consiliului de administrație și cenzorii și să le stabilească remunerarea pentru exercițiul în curs;
f) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și programele de activitate pe anul în curs;
g) să aprobe participarea cu capital la alte organizații economice și financiare, în țară și străinătate.
h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora din unitățile băncii.

Art. 13. - Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor, care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea absolută.

Dacă adunarea nu se poate întruni din cauza numărului insuficient, ea se va întruni după o a doua convocare, putând să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate simplă de voturi.

Art. 14. - Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

a) mărirea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;
b) mutarea sediului băncii;
c) fuziunea cu alte societăți;
d) dizolvarea anticipată a băncii;
e) emiterea de acțiuni, obligațiuni de credit;
f) prelungirea duratei de activitate;
g) orice modificare a contractului de societate, a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare.

Art. 15. - Adunarea generală extraordinară este valabil constituită dacă la data convocării acesteia sunt prezenți acționarii reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de asociați, care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social.

Dacă adunarea nu se poate ține din cauza numărului insuficient de acționari, la convocarea următoare, adunarea este valabil constituită dacă sunt prezenți acționarii reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate cu majoritate simplă.

Art. 16. - Convocarea adunării generale va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele ce se difuzează în întreaga țară.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale, precum și ordinea de zi.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Termenul de întrunire a adunării generale nu va putea fi mai mare de 15 zile de la publicarea comunicării.

Art. 17. - Consiliul de administrație este obligat să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor, reprezentând a zecea parte din capitalul social.

Adunarea va avea loc în termen de o lună de la cerere.

Art. 18. - Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Acționarii au dreptul să participe la adunarea generală personal sau prin alți acționari pe baza unei procuri speciale.

Acționarii care nu au capacitate legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procură specială altor acționari.

Pentru a putea participa la adunările generale cu drept de vot, acționarii care posedă acțiuni nominative trebuie să le depună la sediul central al băncii cu cel puțin 5 zile înainte de adunare.

În acest termen vor fi depuse și procurile în original.

Cenzorii vor constata printr-un proces-verbal depunerea la timp a acțiunilor și procurilor.

Acțiunile și procurile vor rămâne la bancă până după adunarea generală, dar nu mai mult de 10 zile de la data ținerii acesteia.

Art. 19. - Prezența la adunarea generală se va asigura prin delegați ai acționarilor, pe baza normelor de reprezentare și delegare stabilite de Consiliul de administrație.

Art. 20. - Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație sau de cel care îi ține locul.

Președintele va desemna dintre acționari doi sau mai mulți secretari, care vor verifica prezența acționarilor, arătând capitalul pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului acționarilor și tuturor formalităților cerute de lege și statut pentru ținerea adunării, după care se va trece la ordinea de zi.

Art. 21. - Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

Alegerea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, revocarea lor, precum și hotărârile referitoare la răspunderea administratorilor se fac prin vot secret.

La terminarea adunării generale, președintele și secretarul vor semna procesul-verbal încheiat cu această ocazie, care va cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Procesul-verbal va fi ținut în registrul adunărilor generale.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la registrul comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, contractului de societate și statutului sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotărârile adunării generale contrare contractului de societate, statutului sau legii pot fi atacate în justiție în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, în condițiile prevăzute de lege.

Consiliul de administrație

Art. 22. - Conducerea și administrarea băncii se realizează de Consiliul de administrație, format din 11 membri aleși de către adunarea generală. Din Consiliul de administrație fac parte președintele și vicepreședinții, reprezentanți ai acționarilor, precum și specialiști din aparatul băncii și din alte unități.

Președintele Consiliului de administrație, care este și președintele băncii, și cel puțin jumătate din numărul administratorilor vor fi cetățeni români.

Membrii Consiliului de administrație se aleg pe o perioadă de 4 ani.

După expirarea mandatului, administratorii pot fi realeși, dar nu mai mult de 3 mandate consecutiv.

Art. 23. - Nu pot face parte din Consiliul de administrație persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost sancționate pentru bancrută frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, mărturie mincinoasă, mituire și alte infracțiuni prevăzute de lege.

Art. 24. - Membrii Consiliului de administrație vor trebui să depună o garanție egală cu două remunerații lunare.

Dacă administratorul este acționar, garanția se poate constitui, la cererea acestuia, prin depunerea a 10 acțiuni, care pe perioada mandatului sunt inalienabile și se păstrează la bancă.

Garanția se depune înainte de începerea mandatului; dacă această obligație nu se realizează, administratorul în cauză este considerat demisionat.

Garanția rămâne în păstrarea băncii și nu va putea fi restituită administratorului decât după ce adunarea generală a aprobat bilanțul ultimului exercițiu, în care administratorul a funcționat, și i-a dat descărcarea.

Art. 25. - Semnăturile administratorilor vor fi depuse la registrul comerțului, o dată cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care să rezulte depunerea garanției.

Art. 26. - Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie.

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența personală a cel puțin 2/3 din administratori.

Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Art. 27. - Consiliul de administrație al băncii analizează și ia decizii cu privire în problemele de bază ale activității, cum sunt:

a) elaborează bilanțul, contul de profit și pierderi și raportul său de activitate, pe care le prezintă adunării generale cu propuneri privind destinația profitului;
b) stabilește nivelul veniturilor și cheltuielilor băncii, investițiilor proprii, reparațiilor capitale, precum și actele de dispoziție ce urmează a se efectua în cadrul prevederilor legale, cu privire la bunurile și mijloacele băncii;
c) hotărăște cu privire la activitatea de creditare, atragerea de resurse, utilizarea lor, cât și cu privire la nivelul dobânzilor, comisioanelor, taxelor, marjelor și altor speze bancare;
d) face propuneri la adunarea generală cu privire la emiterea de acțiuni, obligațiuni și alte titluri de credit, precum și modul de distribuire a acestora;
e) propune adunării generale majorarea, micșorarea sau reîntregirea capitalului social, precum și plasarea unor părți ale fondului de rezervă și a unor părți ale fondurilor cu destinație specială;
f) aprobă facilități la acordarea creditelor către anumiți clienți;
g) aprobă regulamentul de ordine interioară al băncii, structura organizatorică, funcțiile și atribuțiile personalului, competențele și normele de funcționare;
h) stabilește numărul de personal al băncii și nivelul de salarizare al acestuia, atât pentru administrația centrală, cit și pentru unitățile sale;
i) numește comitetul de direcție și îi stabilește competența;
j) aprobă împuternicirile membrilor Consiliului de administrație de a semna pentru bancă în lipsa președintelui;
k) numește directorii, adjuncții acestora și contabilii șefi din centrală și unitățile teritoriale;
l) aprobă normele, instrucțiunile și cadrul de desfășurare a operațiunilor băncii;
m) ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
n) exercită orice alte atribuții conforme cu legea ce intră în competența sa.

Art. 28. - Convocarea Consiliului de administrație se face la cererea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

Convocările pentru întrunirile Consiliului de administrație vor cuprinde locul unde se va ține ședința și ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență, și cu condiția ratificării lor în ședința următoare de către membrii absenți.

În ședințele Consiliului de administrație se convoacă și cenzorii.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi și opiniile separate.

Art. 29. - Membrii Consiliului de administrație răspund solidar față de bancă cu privire la realitatea vărsămintelor efectuate de asociați, existența reală a dividendelor plătite, existența registrelor cerute de lege și de corecta lor ținere, exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale și în general de îndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care legea, contractul de societate și statutul le impun.

Art. 30. - Președintele angajează banca în relațiile cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate, potrivit responsabilităților, sarcinilor și împuternicirilor stabilite de Consiliul de administrație sau rezultate din lege. Președintele este ales de adunarea generală.

Art. 31. - Vicepreședinții băncii sunt aleși de adunarea generală, la propunerea președintelui.

Atribuțiile și competența acestora se stabilesc de Consiliul de administrație.

Comitetul de direcție

Art. 32. - Pentru conducerea operativă a băncii, Consiliul de administrație poate delega o parte din competențele sale unui comitet de direcție compus din 7 membri.

Din comitetul de direcție fac parte președintele, vicepreședinții băncii și alți membri numiți de Consiliul de administrație.

Președintele băncii conduce activitatea comitetului de direcție.

Art. 33. - Comitetul de direcție îndeplinește sarcinile în limita împuternicirilor date de Consiliul de administrație, în întruniri săptămânale sau ori de câte ori este necesar.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Problemele dezbătute asupra cărora nu s-au putut adopta decizii, ca urmare a neîntrunirii majorității absolute de voturi, vor fi supuse dezbaterii în prima ședință a Consiliului de administrație.

Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a Consiliului de administrație registrul său de deliberări.

Capitolul V

Comisia de cenzori

Art. 34. - Supravegherea de ansamblu a gestiunii băncii se face de Comisia de cenzori, formată din 3 membri și tot atâția supleanți, care se aleg de adunarea generală.

Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani, după care pot fi realeși, dar nu mai mult de 3 mandate.

Cenzorii sunt obligați să-și exercite personal mandatul lor.

Cel puțin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

Majoritatea cenzorilor și supleanților vor fi cetățeni români.

Cenzorii sunt obligați să depună, înaintea începerii mandatului, în condițiile legii, o garanție egală cu o remunerație lunară.

Art. 35. - Cenzorii se aleg dintre acționari, cu excepția expertului contabil.

Nu pot fi aleși cenzori persoanele care se găsesc într-una din situațiile interzise prin lege.

Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea băncii, să verifice dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt corect ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului, în legătură cu care vor face un raport adunării generale.

Adunarea generală nu va putea aproba bilanțul și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

 • să facă, cel puțin o dată pe lună și inopinat, verificarea casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt în proprietatea băncii sau au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;
 • să convoace adunarea generală ordinară și extraordinară când nu au fost convocate de administratori;
 • să participe la adunările generale ordinare și extraordinare, ocazii prin care pot propune ca în ordinea de zi să fie inserate și alte probleme pe care le consideră necesare spre a fi dezbătute;
 • să verifice constituirea garanțiilor membrilor Consiliului de administrație;
 • să vegheze ca dispozițiile legii, contractului de societate și statutului să fie respectate.

În situațiile în care constată neregularități în administrație sau încălcări ale dispozițiilor legale sau statutare, cenzorii le vor aduce la cunoștința Consiliului de administrație, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

Art. 36. - Cenzorii au drept de control asupra tuturor operațiunilor băncii atât la sediul central, cât și la unitățile teritoriale și să obțină lunar de la administratori o situație despre numărul operațiunilor.

Cenzorii participă la întrunirile Consiliului de administrație fără drept de vot.

Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau persoanelor străine date referitoare la operațiunile băncii, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

Art. 37. - Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Art. 38. - Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate în funcție de atribuțiile ce le revin prin mandat, conform dispozițiilor legale.

Capitolul VI

Bilanțul băncii și contul de profit și pierderi

Art. 39. - Anul fiscal al băncii începe la 1 ianuarie și se va încheia la 31 decembrie al fiecărui an.

La finele anului se va face un inventar al capitalului băncii și al tuturor activelor și pasivelor, cu o anexă conținând toate angajamentele sale.

Art. 40. - Consiliul de administrație va întocmi pentru fiecare an fiscal, până la o dată care să permită convocarea adunării generale, în perioada stabilită, bilanțul, contul de profit și pierderi, raportul lor, însoțite de documente justificative, pe care le prezintă Comisiei de cenzori cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale.

Art. 41. - Bilanțul, contul de profit și pierderi, raportul anual al Consiliului de administrație și cel al Comisiei de cenzori vor fi depuse la sediul central al băncii și la sucursale, cu 15 zile înainte de data adunării generale, pentru a fi analizate de acționari.

După aprobarea lor în adunarea generală, în termen de 15 zile, administratorii sunt obligați să depună copie de pe bilanț, însoțită de contul de profit și pierderi, la organele prevăzute prin lege, în vederea publicării lor.

Art. 42. - Beneficiile nete rămase după impozitare și constituirea fondurilor băncii vor fi distribuite, pe baza aprobării adunării generale, sub formă de:

a) dividende ce se acordă acționarilor băncii;
b) tantieme pentru membrii Consiliului de administrație;
c) gratificații pentru personalul băncii;
d) alte destinații stabilite de adunarea generală.

Art. 43. - Banca primește de la clienții săi bilanțurile contabile și contul de profit și pierderi, situația angajamentelor de plată și orice alte informații și date referitoare la lichiditatea, solvabilitatea și rentabilitatea acestora.

Art. 44. - Banca are dreptul să verifice la clienții săi, persoane fizice sau juridice, modul de utilizare a creditelor acordate, respectarea destinației pentru care s-au acordat, existența valorilor materiale și a oricăror bunuri care constituie garanția creditelor.

Art. 45. - Față de clienții care nu-și îndeplinesc angajamentele sau nu respectă clauzele din contractele de credit, banca este îndreptățită să dispună următoarele măsuri:

 • recuperarea cu prioritate a creditelor nerambursate la termenul stabilit și a dobânzilor datorate;
 • recuperarea creditelor înainte de termen, atunci când se constată lipsa garanției acestora, utilizarea în alte scopuri decât acelea pentru care au fost acordate, păstrarea în condiții necorespunzătoare a valorilor materiale aduse în garanție, sustragerea de la supravegherea bancară;
 • declanșarea procedurii juridice de punere în faliment și lichidare.

Art. 46. - În relația cu clienții săi, banca răspunde pentru eventualele erori în eliberarea de mijloace bănești, neînregistrări sau înregistrări eronate în conturile acestora, numai în limita sumei eronat eliberate sau înregistrate, dacă nu se dovedește că erorile s-au produs din culpa clienților.

Răspunderea băncii încetează dacă nu a fost sesizată cu reclamație, în termen de cel mult 10 zile de la primirea de către clienți a extrasului de cont.

Pretențiile față de bancă sunt supuse prescripției prevăzute de lege.

Art. 47. - Banca nu va putea dobândi alte imobile decât cele necesare desfășurării activității sale sau pentru folosul salariaților băncii. Ea va putea totuși dobândi imobile pentru acoperirea creanțelor sale ajunse la scadență, dar nerestituite de clienți.

Art. 48. - Banca și salariații săi sunt obligați să păstreze secretul operațiunilor și conturilor acesteia și ale clienților săi. Relații asupra operațiunilor și conturilor se dau numai titularilor de conturi și organelor stabilite prin lege.

Art. 49. - Directorii unităților teritoriale reprezintă aceste unități în calitate de mandatari ai băncii, în fața organelor de stat, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice.

Art. 50. - În aplicarea prevederilor prezentului statut, banca poate să emită norme și instrucțiuni de aplicare, obligatorii în relațiile cu clienții săi.

Art. 51. - Adunarea generală a acționarilor poate hotărî lichidarea băncii în situațiile prevăzute de lege.

Capitolul VII

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 52. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile legale ale Adunării generale a acționarilor vor fi îndeplinite de Consiliul împuterniciților statului până la constituirea adunării generale a acționarilor, dată la care își încetează activitatea de drept.

Art. 53. - Din Consiliul împuterniciților statului fac parte reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, Agenției române pentru promovarea investițiilor și a asistenței economice din străinătate, Băncii Agricole, precum și specialiști din economie, învățământ și cercetare.

Consiliul este format din 9 membri.

Președintele și vicepreședinții băncii sunt numiți în perioada în care funcționează Consiliul împuterniciților statului de către guvern.

Membrii Consiliului împuterniciților statului numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor își păstrează calitatea de angajați la unitatea de unde provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din aceasta.

Art. 54. - Consiliul împuterniciților statului are următoarele atribuții principale:

a) numește președintele Comisiei de cenzori;
b) numește membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori și stabilește competențele și răspunderile acestora;
c) aprobă remunerarea președintelui Comisiei de cenzori și a membrilor acesteia și fixează indemnizația membrilor Consiliului de administrație;
d) analizează și aprobă bilanțul, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea beneficiului și recompensele ce se acordă funcționarilor, precum și descărcarea de gestiune pe baza raportului Consiliului de administrație asupra activității băncii și a raportului Comisiei de cenzori;
e) aprobă programul de activitate și bugetul pentru anul financiar următor;
f) aprobă înființarea, desființarea sau mutarea de sucursale, filiale, agenții sau reprezentanțe ale băncii;
g) aprobă plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
h) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
i) hotărăște cu privire la fuzionarea, afilierea cu alte organisme bancare, dizolvarea și lichidarea băncii;
j) hotărăște asupra modificării statutului și a contractului de societate;
k) aprobă emisiunea de obligațiuni și titluri de credit;
l) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, a directorilor și a directorilor adjuncți din centrală și teritoriu, a cenzorilor, pentru paguba pricinuită băncii;
m) hotărăște orice alte măsuri prevăzute de lege.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i) și n) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către guvern.

Art. 55. - Pentru luarea unor decizii ce necesită o analiză complexă, Consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii pe bază de contract.

Art. 56. - Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul băncii.

Art. 57. - Până la constituirea adunării generale a acționarilor, membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori nu depun garanție.

Art. 58. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii privind societățile comerciale, de la data intrării în vigoare.


Hotărâre pentru aprobarea schimbului de note din 19 martie 1990 referitoare la prelungirea valabilității și completarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene civile, semnat la Washington la 4 decembrie 1973

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă schimbul de note din 19 martie 1990 referitoare la prelungirea valabilității, până la 31 ianuarie 1992, a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene civile, semnat la Washington la 4 decembrie 1973, așa cum a fast modificat și prelungit, precum și completarea acestui acord cu un nou articol - articolul V bis - privind securitatea aviației civile.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 noiembrie 1990 | Nr. 1197.


Nota Nr. 76

Ambasada Statelor Unite ale Americii

Prezint complimentele mele șefului Departamentului aviației civile al României și am onoarea să mă refer la Acordul de transport aerian dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul României, semnat la Washington la 4 decembrie 1973, așa cum a fost modificat și prelungit. Am onoarea să propun, în numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, ca acordul să fie prelungit până la 31 ianuarie 1992, iar acestui acord să i se facă o nouă modificare, pentru a se include următorul articol:

Articolul V bis

a) În conformitate cu drepturile și obligațiile ce le revin potrivit dreptului internațional, părțile reafirmă că obligația lor de a proteja, în relațiile lor reciproce, securitatea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită, face parte integrantă din prezentul acord.
b) Părțile își vor acorda reciproc, la cerere, asistența necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor și a altor acte ilicite îndreptate împotriva securității pasagerilor, echipajelor, aeronavelor, aeroporturilor, instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană, precum și a oricăror alte amenințări pentru securitatea aviației civile.
c) Părțile vor acționa în conformitate cu obligațiile lor în baza Convenției referitoare la infracțiuni și la anumite alte acte săvârșite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokio la 14 septembrie 1963, Convenției pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 decembrie 1970, și Convenției pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securității aviației civile, încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971, așa cum au fost ratificate de fiecare parte.
d) Părțile, în raporturile lor reciproce, vor acționa în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviației, care au fost stabilite de către Organizația Aviației Civile Internaționale și desemnate ca anexe la Convenția privind aviația civilă internațională, în măsura în care aceste dispoziții se aplică părților contractante; ele vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate de ele sau operatorilor care au sediul lor principal de afaceri sau reședința permanentă pe teritoriul lor, precum și operatorilor de aeroporturi pe teritoriul lor, să acționeze în conformitate cu aceste prevederi de securitate a aviației civile.
e) Fiecare parte se angajează să respecte reglementările privind securitatea cerute de cealaltă parte contractantă în legătură cu intrarea pe teritoriul său și să ia măsuri adecvate pentru protecția aeronavelor și inspecția pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mână, precum și a mărfii (inclusiv a bagajelor de cală), poștei și proviziilor de la bord înainte și în timpul îmbarcării sau încărcării. Fiecare parte va examina, de asemenea, într-un spirit pozitiv orice cerere care îi este adresată de către cealaltă parte pentru măsuri speciale de securitate împotriva unei amenințări particulare.
f) Atunci când este comis sau există o amenințare de comitere a unui act ilicit împotriva securității pasagerilor, echipajelor, aeronavelor, aeroporturilor, instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană, părțile își vor acorda asistența reciprocă prin facilitarea comunicațiilor și alte măsuri potrivite, cu scopul de a pune capăt în mod rapid și în condiții de securitate actului sau amenințării cu un act ilicit.

g) Dacă o parte contractantă are temeiuri rezonabile să creadă că cealaltă parte contractantă a încălcat prevederile privind securitatea aviației civile din acest articol, acea parte poate solicita consultări imediate cu cealaltă parte contractantă. Nerealizarea unui acord satisfăcător în 30 de zile de la data solicitării consultărilor va constitui temei pentru aplicarea art. IV din acest acord. Când se impune, datorită urgenței, o parte poate lua măsuri provizorii înainte de expirarea celor 30 de zile.”

Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului României, am onoarea să propun ca această notă și nota Excelenței voastre de răspuns să constituie un acord între cele două guverne ale noastre, care va intra în vigoare la data notei de răspuns a Excelenței voastre, cu valabilitate de la 1 februarie 1990.

Acceptați, Excelență, reînnoirea asigurării celei mai înalte considerațiuni.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Alan Green jr.
București, 19 martie 1990.


Nota Nr. 2554

România

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului
Departamentul aviației civile

Prezint complimentele mele ambasadorului Statelor Unite ale Americii și am onoarea să mă refer la nota sa nr. 76 din 19 martie 1990, al cărei text, tradus în limba română, are următorul conținut:

«Prezint complimentele mele șefului Departamentului aviației civile al României și am onoarea să mă refer la Acordul de transport aerian dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul României, semnat la Washington la 4 decembrie 1973, așa cum a fost modificat și prelungit. Am onoarea să propun, în numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, ca acordul să fie prelungit până la 31 ianuarie 1992, iar acestui acord să i se facă o nouă modificare, pentru a se include următorul articol:

Articolul V bis

a) În conformitate cu drepturile și obligațiile ce le revin potrivit dreptului internațional, părțile reafirmă că obligația lor de a proteja, în relațiile lor reciproce, securitatea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită, face parte integrantă din prezentul acord.
b) Părțile își vor acorda reciproc, la cerere, asistența necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor și a altor acte ilicite îndreptate împotriva securității pasagerilor, echipajelor, aeronavelor, aeroporturilor, instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană, precum și a oricăror alte amenințări pentru securitatea aviației civile.
c) Părțile vor acționa în conformitate cu obligațiile lor în baza Convenției referitoare la infracțiuni și la anumite alte acte săvârșite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokio la 14 septembrie 1963, Convenției pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 decembrie 1970, și Convenției pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securității aviației civile, încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971, așa cum au fost ratificate de fiecare parte.
d) Părțile, în raporturile lor reciproce, vor acționa în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviației, care au fost stabilite de către Organizația Aviației Civile Internaționale și desemnate ca anexe la Convenția privind aviația civilă internațională, în măsura în care aceste dispoziții se aplică părților contractante; ele vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate de ele sau operatorilor care au sediul lor principal de afaceri sau reședința permanentă pe teritoriul lor, precum și operatorilor de aeroporturi pe teritoriul lor, să acționeze în conformitate cu aceste prevederi de securitate a aviației civile.
e) Fiecare parte se angajează să respecte reglementările privind securitatea cerute de cealaltă parte contractantă în legătură cu intrarea pe teritoriul său și să ia măsuri adecvate pentru protecția aeronavelor și inspecția pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mână, precum și a mărfii (inclusiv a bagajelor de cală), poștei și proviziilor de la bord înainte și în timpul îmbarcării sau încărcării. Fiecare parte va examina, de asemenea, într-un spirit pozitiv orice cerere care îi este adresată de către cealaltă parte pentru măsuri speciale de securitate împotriva unei amenințări particulare.
f) Atunci când este comis sau există o amenințare de comitere a unui act ilicit împotriva securității pasagerilor, echipajelor, aeronavelor, aeroporturilor, instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană, părțile își vor acorda asistența reciprocă prin facilitarea comunicațiilor și alte măsuri potrivite, cu scopul de a pune capăt în mod rapid și în condiții de securitate actului sau amenințării cu un act ilicit.

g) Dacă o parte contractantă are temeiuri rezonabile să creadă că cealaltă parte contractantă a încălcat prevederile privind securitatea aviației civile din acest articol, acea parte poate solicita consultări imediate cu cealaltă parte contractantă. Nerealizarea unui acord satisfăcător în 30 de zile de la data solicitării consultărilor va constitui temei pentru aplicarea art. IV din acest acord. Când se impune, datorită urgenței, o parte poate lua măsuri provizorii înainte de expirarea celor 30 de zile.”

Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului României, am onoarea să propun ca această notă și nota Excelenței voastre de răspuns să constituie un acord între cele două guverne ale noastre, care va intra în vigoare la data notei de răspuns a Excelenței voastre, cu valabilitate de la 1 februarie 1990.

Acceptați, Excelență, reînnoirea asigurării celei mai înalte considerațiuni.»


Am onoarea să confirm că propunerea din Nota nr. 76, din 19 martie 1990, a ambasadorului Statelor Unite ale Americii este acceptabilă Guvernului României.

Primiți, Excelență, asigurarea considerațiuni mele celei mai înalte.

Șeful Departamentului aviației civile, colonel inginer Dumitru Prunariu
București, 19 martie 1990.