Monitorul Oficial 13/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0013 - Sâmbătă, 20 ianuarie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind repartizarea în muncă, potrivit pregătirii și calificării, a persoanelor neîncadrate care solicită loc de muncă

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Direcțiile pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București vor repartiza în muncă, la unități din localitatea unde își au domiciliul sau în localități apropiate, persoanele neîncadrate care solicită încadrarea.

Încadrarea în muncă se face potrivit pregătirii și calificării fiecărei persoane, în condițiile legii.

Repartizarea și încadrarea în muncă se vor face, în toate unitățile, proporțional cu numărul salariaților fiecărei unități.

Art. 2. - Unitățile au obligația de a primi persoanele repartizate și de a le crea condiții pentru integrarea în activitatea respectivă.

Primarii și conducătorii unităților din fiecare localitate vor acorda sprijinul necesar acțiunii de încadrare în muncă a persoanelor repartizate, astfel ca aceasta să fie încheiată până la data de 15 februarie 1990.

După această dată, încadrarea în muncă se va face numai pe baza repartiției oficiilor forței de muncă.

Art. 3. - Organele locale ale administrației de stat vor lua măsuri imediate pentru repartizarea spațiilor corespunzătoare persoanelor care au calificare și solicită să activeze ca mici meseriași, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 4. - Numărul de personal al direcțiilor pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București se suplimentează cu câte 5 posturi pentru oficiile forței de muncă.

Fiecare direcție pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale se dotează cu câte un autoturism și se încadrează cu câte un șofer; autoturismele se vor asigura din disponibilitățile județelor și ale municipiului București.

Art. 5. - Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor și Banca Națională vor lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului decret-lege.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 19 ianuarie 1990 | Nr. 33.


Decret-lege pentru abrogarea unor acte normative în domeniul prețurilor

Prin Legea nr. 14/1988 și Decretul nr. 154/1988 s-a introdus un sistem de prețuri de producție cu rentabilități limitate, care se situează sub nivelul prețurilor de livrare ce se practică efectiv în economie, diferența constituind un nou impozit pe circulația mărfurilor.

Având în vedere caracterul arbitrar-restrictiv al acestor prețuri, în contradicție cu necesitățile reale ale funcționării normale și perfecționării economiei, numărul important de produse și unități care au intrat în pierdere ca urmare a vărsării la buget a acestui nou impozit, precum și necesitatea reîntregirii beneficiilor unităților la nivelul anterior acestor reglementări,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data de 1 ianuarie 1990 se abrogă:

 • Legea nr. 14/1988 privind perfecționarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor.
 • Decretul nr. 154/1988 pentru aprobarea măsurilor cu privire la perfecționarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor, cu excepția anexelor nr. 4 și 5 care rămân în vigoare.

Art. 2. - Prețurile de producție și de livrare, cu excepția celor cuprinse în anexele nr. 4 și 5 din Decretul nr. 154/1988, sunt cele în vigoare înainte de data de 15 aprilie 1988, precum și cele stabilite ulterior pentru produsele noi în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/1971.

Art. 3. - Beneficiul cuprins în prețurile de producție și de livrare și, respectiv, în tarifele legale urmează a se repartiza și vărsa la bugetul de stat, potrivit legii.

Beneficiile unităților economice se determină ca diferență între veniturile rezultate din încasarea prețurilor și tarifelor legale și cheltuielile aferente acestor venituri, inclusiv cheltuielile care, potrivit legii, se suportă din rezultatele financiare.

Impozitul pe circulația mărfurilor se calculează și se plătește la buget potrivit reglementărilor legale aplicate până la emiterea Decretului nr. 154/1988.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret-lege în indicatorii financiari pe anul 1990.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 19 ianuarie 1990 | Nr. 34.


Decret-lege pentru modificarea unor reglementări privind salarizarea

Pentru a înlătura diminuarea nejustificată a salariului din cauze independente de activitatea salariaților, pentru înlăturarea situațiilor de inechitate în acordarea sporurilor, încadrarea în grupe de muncă, în promovarea personalului pe categorii sau funcții și acordarea de gradații, precum și pentru creșterea competențelor ce revin întreprinderilor, ministerelor și altor organe centrale în domeniul salarizării, până la elaborarea unui sistem de salarizare complet restructurat într-o nouă concepție,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Prevederile referitoare la acordarea salariilor în raport cu realizarea criteriilor, a condițiilor și a exportului cuprinse în Legea nr. 1/1986 și în Decretul nr. 161/1986 se abrogă.

Art. 2. - În activitatea de construcții-montaj, reparații capitale, foraj, lucrări geologice, agricultură, proiectare-cercetare și în toate celelalte sectoare de activitate economică, salariile se plătesc lunar în raport cu lucrările executate, cu producția realizată sau cu ceilalți indicatori, după caz, care exprimă volumul de activitate, fără a se mai face rețineri lunare de 10-20% din salarii. Reținerile efectuate în cursul anului 1989 sau de la data începerii lucrărilor, după caz, se vor restitui integral în anii 1990-1991, potrivit eșalonării ce va fi stabilită de ministere și celelalte organe centrale împreună cu băncile finanțatoare.

Salariile personalului din unitățile de învățământ, artă, cultură, sănătate, edituri, cinematografie și celelalte unități social-culturale și ale administrației de stat se plătesc în funcție de îndeplinirea sarcinilor de serviciu, fără a mai fi condiționate de realizarea unor indicatori cu conținut politico-ideologic sau a altor indicatori.

Art. 3. - Se abrogă reglementările referitoare la diminuarea nelimitată a salariilor și neasigurarea unui venit garantat cuprinse în Legea nr. 57/1974, Legea nr. 2/1983, Legea nr. 1/1986 și în alte acte normative.

În cazuri excepționale când, din motive tehnice sau din alte motive independente de activitatea personalului, procesul de producție a fost întrerupt, personalul va fi salarizat conform prevederilor Codului muncii.

Art. 4 - Sporurile la salariu pentru munca desfășurată în condiții vătămătoare, grele, periculoase și celelalte categorii de sporuri se plătesc tuturor celor îndreptățiți potrivit legii, fără a se condiționa acordarea lor de încadrarea într-un număr limitat și fără celelalte limitări stabilite prin decretele pentru desfășurarea pe titulari a planului.

Locurile de muncă la care se acordă salarii tarifare mai mari cu până la 10% pentru condiții grele de muncă, precum și obiectivele de investiții și celelalte lucrări la care se acordă spor de șantier, se stabilesc de ministere sau organele locale ale administrației de stat județene și al municipiului București, după caz, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 5. - Se abrogă art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 215/1977, urmând ca salariații să beneficieze, pentru anii 1988 și 1989 și în continuare, de încadrarea în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, potrivit legislației în vigoare.

Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale va actualiza reglementările adoptate în aplicarea acestui decret.

Art. 6. - Promovarea muncitorilor în categoria a 5-a și următoarele nu se mai condiționează de obținerea calificării în a doua meserie, abrogându-se prevederile art. IX din Decretul nr. 19/1986.

Art. 7. - Se abrogă prevederile art. 16 alin. 4 și art. 33 alin. 2 și 3 din Legea nr. 57/1974, referitoare la:

a) limitarea numărului de muncitori care pot fi încadrați în ultima categorie a rețelelor tarifare;

b) limitarea numărului de persoane care, în cadrul numărului total stabilit potrivit legii, pot fi trecute în gradațiile 4, 5, 6 și 7.

Încadrarea muncitorilor în ultima categorie și a personalului TESA în gradațiile 4, 5, 6 și 7 se va face potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale împreună cu Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor.

Art. 8. - Gradarea întreprinderilor, fabricilor, a celorlalte unități, precum și a subunităților de producție - secții, ateliere și altele asemenea -, se aprobă de către organele ierarhic superioare, pe baza criteriilor de gradare stabilite de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale împreună cu ministerele și celelalte organe centrale interesate.

Art. 9. - Prevederile din Legea nr. 57/1974 referitoare la stabilirea prin plan sau prin decret a nivelurilor de salarizare și a grupelor de ramuri se abrogă.

Competențele respective revin Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 10. - Vechimea minimă prevăzută de Legea nr. 12/1971 pentru promovarea în categorii sau funcții, precum și vechimea minimă necesară pentru trecerea în trepte sau gradații superioare, pot fi reduse cu până la 50% pentru cadrele tinere, valoroase, care obțin rezultate deosebite în activitate. Aceste reduceri se aprobă nominal de către ministrul, conducătorul organului central sau al organului județean căruia îi este subordonată unitatea respectivă.

Art. 11. - Statele de funcții ale tuturor unităților vor fi aprobate de organele ierarhic superioare și vor preciza specialitățile pentru fiecare post.

Condițiile de studii și vechime pentru funcțiile care nu sunt prevăzute în Legea nr. 12/1971 se stabilesc prin nomenclatorul ce va fi elaborat de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale în termen de 30 de zile.

Art. 12. - Cotele procentuale, tarifele și salariile tarifare de calcul prevăzute la art. 113 alin. 1 și 2, la art. 193 alin. 2 și art. 201 alin. 2 din Legea nr. 57/1974 se stabilesc de către ministerele și celelalte organe centrale în cadrul cărora se desfășoară activitatea respectivă, împreună cu Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și Ministerul Finanțelor, prin corelare cu salariile tarifare ale personalului care desfășoară activitate asemănătoare.

Art. 13. - Persoanelor înlăturate din muncă pentru motive politice până la data de 22 decembrie 1989 sau care se întorc în patrie li se stabilește salariul în modul prevăzut la art. 200 alin. 2 din Legea nr. 57/1974 și li se ia în considerare vechimea neîntreruptă în aceeași unitate avută la data încetării contractului de muncă, în vederea acordării sporului de vechime corespunzător.

Art. 14. - Sumele ce s-au plătit în plus până la 31 decembrie 1989, ca urmare a nerespectării prevederilor abrogate sau modificate prin prezentul decret-lege, nu vor mai fi recuperate.

Art. 15. - Se abrogă prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 1/1986 referitoare la obligativitatea asigurării unei stricte corelări între retribuții și creșterea productivității muncii, precum și prevederile art. 47 alin. 1 lit. f) și g) din Legea nr. 5/1985.

Art. 16. - Termenul de retribuție prevăzut în Legea nr. 57/1974 și în celelalte reglementări se înlocuiește cu termenul de salariu.

Art. 17. - În aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale poate elabora instrucțiunile necesare.

Art. 18. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică de la data de 1 ianuarie 1990.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 19 ianuarie 1990 | Nr. 35.Decrete

Decret privind acordarea gradului de general-maior unui colonel din Ministerul de Interne

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se acordă gradul de general-maior colonelului Penciuc Neculai Dumitru.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 19 ianuarie 1990 | Nr. 69.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind desființarea Academiei de Studii Social-Politice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se desființează Academia de Studii Social-Politice, situată în bulevardul Armata Poporului, municipiul București.

Art. 2. - Clădirile și întreaga bază materială ale acestei instituții trec în patrimoniul Ministerului Învățământului - Universitatea București și Institutul politehnic București.

Art. 3. - La Universitatea București se constituie și funcționează:

 • Facultatea de psihologie și sociologie - cu durata de 4 ani - care va forma psihologi și sociologi pentru domeniile industriei, agriculturii, culturii, medicinii de terapie și expertiză mentală, cadre pentru cercetarea problemelor organizării și funcționării societății, precum și a diverselor procese și fenomene sociale;
 • Facultatea de jurnalistică - cu durata de 4 ani - pentru crearea cadrelor necesare formării sociale prin mijloace de comunicare în masă, precum și a personalului ce va lucra în presă, televiziune, radio și care va prelua întreaga bază materială a fostei facultăți de ziaristică.
  Actualii studenți vor susține, în perioada 20-31 ianuarie 1990, un examen de verificare în fața unei comisii formate din reprezentanți ai presei, culturii și Ministerului Învățământului.
  Studenții care promovează această verificare a cunoștințelor vor susține examenele din sesiunea de iarnă în perioada 1-28 februarie 1990, potrivit anului de studiu în care se află.
  Studenții care nu vor dovedi un minimum de cunoștințe necesare unui student în ziaristică urmează să fie încadrați în producție;
 • Facultatea de înalte studii politice, cu durata de 2 ani, având profil postuniversitar, asigură pregătirea necesară activității - pentru expertiză specializată - în instituțiile centrale ale statului, la nivelul partidelor politice, al Ministerului Afacerilor Externe și în învățământul superior.

Art. 4. - Actualele institute și cursuri din cadrul fostei Academii de Studii Social-Politice pentru pregătirea cadrelor în probleme social-politice, economice și din administrația de stat, comerț exterior, cooperare economică internațională și din domeniul relațiilor externe, sociologice, filozofie și altele se desființează după cum urmează:

 • studenții anilor I-III se reîntorc în producție, potrivit calificării pe care o au;
 • studenții anului IV pot opta pentru continuarea studiilor și absolvirea facultății după programa modificată și restructurată, cu susținerea unor examene de diferență ce vor fi stabilite de Ministerul Învățământului.

După absolvire, atât studenții anului IV, cât și toți absolvenții fostei Academii de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu” pot fi atestați, la cerere, ca având studii superioare.

Diplomele omologate nu intră în obligativitatea unei repartiții la absolvire din partea statului.

Art. 5. - Se înființează Institutul de teorie socială și politologie, în subordinea provizorie a Ministerului Învățământului, care va prelua biblioteca, mijloacele de multiplicat și o parte din clădirea fostei Academii de Studii Social-Politice.

Profesorul Radu Florian se numește în funcția de director al acestui institut.

Art. 6. - Ministerul Învățământului împreună cu Comisia pentru știință și învățământ din cadrul Consiliului Frontului Salvării Naționale vor stabili, în termen de 30 de zile, repartizarea clădirilor rămase disponibile, cu prioritate pentru Facultatea de electronică și telecomunicații din cadrul Institutului politehnic București.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 ianuarie 1990 | Nr. 55.


Hotărâre privind trecerea Întreprinderii de comerț exterior „Icecoop-Ilexim” din subordinea Ministerului Comerțului Exterior în subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești - UCECOM

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri Întreprinderea de comerț exterior „Icecoop-Ilexim”, cu sediul în municipiul București, trece din subordinea Ministerului Comerțului Exterior în subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești cu întreg activul și pasivul.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Întreprinderii „Icecoop-Ilexim” stabilit prin Decretul nr. 165/1987 se completează cu operațiuni de schimb de mărfuri ale Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești și ale unităților din industria mică.

Art. 3. - Operațiunile de comerț exterior ce se efectuează de către „Icecoop-Ilexim” se autorizează de către Ministerul Comerțului Exterior.

Art. 4. - Organizarea și numărul de personal ale Întreprinderii de comerț exterior „Icecoop-Ilexim” se stabilesc de către UCECOM cu avizul Ministerului Comerțului Exterior.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai UCECOM și Ministerului Comerțului Exterior.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 ianuarie 1990 | Nr. 56.


Hotărâre privind unele măsuri referitoare la învățământul superior fără frecvență

Guvernul României hotărăște:

 1. Actualul învățământ superior fără frecvență va continua conform structurii existente pentru toți anii de studiu, până la absolvirea facultății. Examenele se vor desfășura cu aceeași exigență ca și pentru învățământul superior de zi și seral.
 2. Repartiția absolvenților învățământului superior fără frecvență, inclusiv a actualei serii ce se află în anul I de studiu, se va face, în principiu, respectând-se repartiția la unitățile în care lucrează, cu excepția celor încadrați în unități fără posturi în profilul facultății și cărora li se vor oferi locuri de muncă corespunzătoare studiilor.
 3. În consiliile profesorale vor fi cooptați studenți de la toate formele de învățământ superior.
 4. Pe baza unor criterii stabilite de Ministerul Învățământului se va admite transferul de la o formă de învățământ la alta.
 5. Studenții de la învățământul superior fără frecvență vor efectua, după dorința lor, un număr între 4 și 8 ore de muncă pe zi. Vechimea în muncă va fi considerată proporțional cu numărul de ore prestate. Se va asigura un program de lucru flexibil, adică un program decalat, astfel încât să existe o corelare între programul unităților și cel al instituțiilor de învățământ superior.
 6. Studenții de la învățământul superior fără frecvență au dreptul la concedii de studii de până la 60 de zile într-un an calendaristic pentru sesiuni de examene, proiecte și lucrări practice. Această perioadă va fi considerată vechime în muncă, proporțional cu numărul de ore pe care îl prestau anterior cererii pentru concediul fără plată.
 7. La cerere, studenții exmatriculați din motive politice, religioase sau din cauza nepromovării unor discipline cu caracter ideologic vor fi reînmatriculați. Această măsură se aplică imediat.
 8. Pentru sesiunile de examene pentru anul școlar 1989/1990, facultățile vor solicita numai adeverință de încadrare în muncă.
 9. Studenții de la învățământul superior fără frecvență pot candida, în aceleași condiții ca și studenții de la cursurile de zi, pentru obținerea de burse în străinătate.
 10. Studenții de la învățământul superior fără frecvență au dreptul să susțină examenele a doi ani de studii într-un singur an universitar.
 11. Studenții pot opta pentru schimbarea specializării în cadrul aceleiași facultăți, inclusiv cei din actualul an terminal, cu susținerea examenelor de diferență necesare.
 12. În anul universitar 1989/1990, pentru studenții din anul terminal se vor organiza cel puțin 2 sesiuni de examene înaintea sesiunii deschise de susținere a lucrării de diplomă, care va începe la 1 iulie 1990.
 13. Alte probleme implicând procesul de învățământ la învățământul fără frecvență vor fi soluționate prin legea învățământului, care se află în curs de pregătire.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 ianuarie 1990 | Nr. 59.


Hotărâre privind eliberarea și numirea unor adjuncți ai ministrului industriei construcțiilor de mașini

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Căldărușe Violeta și Alecu Dumitru se eliberează din funcția de adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.

Art. 2. - Dumitru Constantin, Necula Stelian, Stănescu Alexandru, Babici Emanuel și Stanca Constantin se numesc în funcția de adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 20 ianuarie 1990 | Nr. 60.


Hotărâre privind acordarea de facilități cetățenilor români care dobândesc sume în valută

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Cetățenii români care dobândesc sume în valută cu titlu de succesiuni, pensii, donații, despăgubiri, ajutoare și altele asemenea pot să le utilizeze integral în valută.

Art. 2. - Sumele în valută pot fi păstrate în conturi deschise la unitățile Băncii Naționale a României sau la Banca Română de Comerț Exterior fără a se justifica proveniența valutei.

Art. 3. - Sumele în valută aflate în conturi deschise pe numele cetățenilor români pot fi utilizate în favoarea titularilor conturilor, precum și a altor persoane fizice sau juridice nominalizate de titulari.

Art. 4. - La disponibilitățile din conturile în valută deschise pe numele cetățenilor români în condițiile prezentei hotărâri, unitățile Băncii Naționale a României și Banca Română de Comerț Exterior acordă dobânzi în valută.

Nivelul dobânzii în valută va fi stabilit de Banca Națională a României împreună cu Banca Română de Comerț Exterior, ținând seama de natura și felul monedei, de categoriile de operațiuni bancare, de cuantumul și de durata de păstrare a disponibilităților valutare și de nivelul dobânzilor practicate pe piața internațională.

Art. 5. - Valuta poate fi schimbată în lei la unitățile Băncii Naționale a României, Banca Română de Comerț Exterior sau alte unități autorizate.

Schimbul în lei al valutei se va face la cursul în vigoare la data efectuării operațiunii.

Art. 6. - Prevederile art. 2, 3, 4 și 5 din prezenta hotărâre se aplică și cetățenilor români pentru sumele în valută rămase la dispoziția lor potrivit art. 29, 37 alin. 1 și 38 din Decretul nr. 233/1974, modificat și completat prin Decretul nr. 159/1984.

Art. 7. - Dispozițiile art. 3, 4 și 5 din prezenta hotărâre se aplică și persoanelor care își stabilesc domiciliul în România.

Art. 8. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data semnării, inclusiv pentru sumele în valută nedecontate aflate în evidențele băncilor sau altor unități autorizate.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 20 ianuarie 1990 | Nr. 61.