Monitorul Oficial 13/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0013 - Partea I - Luni, 21 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Senatului

Hotărâre privind demisia unui senator

În temeiul art. 145 din Regulamentul Senatului,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de domnul senator Anagnoste Victor, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 41 București, și declară vacant locul de senator deținut de acesta.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 16 ianuarie 1991 | Nr. 1.Decrete

Decret privind recunoașterea episcopului Tirair Martichian în funcția de arhiepiscop, șef al Eparhiei Armeano-Grigoriene din România (Arcinort)

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru aleea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 alin. 1 din decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Episcopul Tirair Martichian se recunoaște în funcția de arhiepiscop, șef al Eparhiei Armeano-Grigoriene din România (Arcinort), pentru care a fost numit în ziua de 28 februarie 1980.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 ianuarie 1991 | Nr. 7.


Decret privind acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul de interne

În temeiul art. 82 lit. k) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Se acordă gradul de general-maior următorilor:

 • colonelului Bunoaica Andrei Ion;
 • colonelului Carp Agachi Gheorghe.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 18 ianuarie 1991 | Nr. 10.Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Proiect București” - S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „Proiect București” - S.A., având un capital social de 60 milioane lei, cu sediul în București, strada Vasile Alecsandri nr. 4, sector 1.

Capitalul social inițial este stabilit pe baza bilanțului la 30 iunie 1990, prin preluarea activului și pasivului de la Institutul de proiectare „Proiect” București, care se desființează.

Capitalul social inițial de 60 milioane lei are următoarea structură:

 • fonduri fixe la valoarea de 17,3 mil. lei;
 • fonduri circulante 42,7 mil. lei.

Valoarea capitalului societății va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului, dar nu mai târziu de 30 decembrie 1990.

Art. 2. - Societatea comercială "Proiect București" - S.A. are personalitate juridică și va avea ca obiect de activitate:

 • studii, cercetare, proiectare, expertizare etc., în țară și străinătate, în domeniile; construcții civile, industriale, restaurări, consolidări și translări de construcții, decorații și amenajări, mobilier stradal, spații verzi etc.;
 • actualizarea, întreținerea și exploatarea comercială a băncii de date asupra teritoriului municipiului București în domeniul urbanistic și al construcțiilor supra și subterane;
 • prestări de servicii în domeniile: topografie, geodezie, analize geotehnice, protecție catodică etc.;
 • formarea profesională a personalului societății și altor categorii de specialiști.

Art. 3. - Societatea comercială pe acțiuni „Proiect București” - S.A. se poate asocia cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate pentru constituirea de societăți comerciale.

Art. 4. - Personalul trecut la societate se consideră transferat în interesul serviciului, conform art. 56 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societatea comercială pe acțiuni „Proiect București" - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul anexă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 9 noiembrie 1990 | Nr. 1191.


Anexă

Statutul Societății comerciale „Proiect București” - S.A.

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „Proiect București” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” și inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Proiect București” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul București, strada Vasile Alecsandri nr. 4, sector 1. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, situate și în alte localități.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial.

Capitolul II

Scopul (obiectul de activitate) al societății

Articolul 5

Obiectul activității societății

Scopul activității societății constă în ridicarea nivelului calitativ de satisfacere a necesităților urbanistice și arhitectonice ale capitalei și ale altor localități din țară.

Principalele activități desfășurate în cadrul societății sunt:

a) realizarea de documentații în calitate de proiectant general sau de specialitate;
b) actualizarea, întreținerea și exploatarea comercială a băncii de date asupra teritoriului municipiului București în domeniul urbanistic și al construcțiilor supraterane și ale rețelelor edilitare subterane;
c) prestări de servicii în domeniile: topografie, geodezie, analize geotehnice, protecție catodică etc.;
d) elaborarea studiilor de fezabilitate, întocmiri de oferte, participarea la licitații, asistență și consultații tehnice pentru întocmire de teme, concursuri, expertize de construcții și instalații, avizări de documentații etc.
Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 60 milioane lei și se compune din: mijloace fixe în valoare de 17,3 milioane lei, mijloace circulante în valoare de 42,7 milioane lei.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, acționar,unic, și depus integral la data constituirii societății până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Societatea va emite, după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. 2, acțiuni cuprinzând mențiunile prevăzute de lege.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza,hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunii se înregistrează într-un registru de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economica și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive;
f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului și adjuncților acestuia și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competenta sa potrivit legii sau prezentului statut.
Articolul 14

Felurile adunării

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Articolul 15

Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă, în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de cite ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 16

Prezidarea lucrărilor adunării

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație va desemna doi secretari care vor face prezenta acționarilor și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Articolul 17

Condiții de validitate

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generala a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritate absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 18

Consiliul împuterniciților statului

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competenta adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezenta a patru cincimi din votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competenta adunării generale extraordinare.

Remunerarea membrilor consiliului împuterniciților statului se stabilește conform dispozițiilor ulterioare.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 19

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 9 persoane alese de adunarea generală a acționarilor, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numite pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de ministerul de resort.

Consiliul de administrație este condus de președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului.

El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile ide la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 20

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;
b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor; `
f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.
Capitolul VI

Gestiunea societății

Articolul 21

Controlul gestiunii

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii de adunarea generală a acționarilor formată din 5 membri, din care cel puțin unul trebuie să fie contabil.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Articolul 22

Prezentarea de date

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Articolul 23

Atribuțiile comisiei de cenzori

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 24

Modul de lucru

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca, dacă nu o face consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 25

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 26

Contabilitatea

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 27

Beneficiul

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor, respectiv statului, se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și sa ia măsuri de recuperare.

Articolul 28

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație și de directorul societății.

Articolul 29

Salarizarea

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Articolul 30

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 31

Transformarea societății

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

Articolul 32

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a cel puțin 1/2 din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5 timp de 6 luni;
 • în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
Articolul 33

Lichidarea societății

Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 34

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul IX
Articolul 35

Prevederile prezentului statut se completează și se modifică conform Legii privind societățile comerciale, după intrarea acesteia în vigoare.

Articolul 36

Atribuțiile ministerului de resort vor fi îndeplinite de Primăria municipiului București.


Hotărâre privind organizarea și funcționarea Subsecretariatului de stat al aviației civile

Guvernul României hotărăște:

Art 1. - Începând cu data de 1 decembrie 1990, autoritatea aeronautică civilă română se organizează și funcționează ca organism separat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, în subordinea directă a ministerului, sub denumirea de Subsecretariatul de stat al aviației civile, ca organ unic de specialitate al administrației de stat care elaborează și aplică, în baza programului guvernului, politica dezvoltării aviației civile, ținând seama de prevederile Convenției referitoare la aviație civilă internațională de la Chicago, precum și de acordurile bi și multilaterale privind aviația civilă la care România este parte.

Art. 2. - Subsecretariatul de stat al aviației civile îndeplinește funcția de organ unic de autoritate aeronautică în România, se organizează ca instituție bugetară și este persoană juridică.

Art. 3. - În realizarea obiectivelor sale, Subsecretariatul de stat al aviației civile are următoarele atribuții principale:

a) realizează cooperarea cu organizațiile de aviație civilă internațională și cu autoritățile aeronautice ale celorlalte state;
b) negociază și încheie acordurile aeriene bilaterale și face propuneri pentru participarea la acordurile bi și multilaterale în domeniul aviației civile;
c) organizează rețeaua generală de căi aeriene în interiorul țării și legătura acestora cu rețeaua de căi aeriene internaționale;
d) reglementează și controlează circulația aeronavelor civile în spațiul aerian al țării și colaborează cu celelalte organe de specialitate civile sau militare, din țara și din străinătate, în scopul asigurării siguranței zborurilor;
e) stabilește norme și normative tehnice de construcție, întreținere își reparații pentru tehnica de aviație civilă și supraveghează aplicarea acestor norme în procesul de proiectare, fabricație, reparare și exploatare a aeronavelor civile;
f) eliberează sau, după caz, validează certificatele de navigabilitate ale aeronavelor civile, efectuează controlul tehnic, și înmatricularea tuturor aeronavelor civile române;
g) autorizează, potrivit normelor Organizației Aviației Civile Internaționale și reglementărilor interne, unitățile care proiectează, construiesc, exploatează și repară tehnică de aviație;
h) autorizează funcționarea terenurilor de aeronautică civilă, a instalațiilor și a echipamentelor aeroportuare și de protecție a navigației aeriene și controlează modul în care se asigură menținerea acestora în stare de funcțiune;
i) avizează lucrările de investiții pe terenurile cu restricții aeronautice și ia sau propune măsuri când se constată nerespectarea acestora;
j) elaborează și pune în aplicare programul național de securitate a aviației civile în care scop:
 • elaborează norme, recomandări, practici și proceduri destinate prevenirii și combaterii actelor ilicite îndreptate împotriva aviației civile și controlează modul de punere în aplicare a programului de securitate la companiile aeriene și la aeroporturile din țară;
 • organizează și controlează utilizarea aparaturii și utilajelor necesare efectuării controlului antideturnare și antiterorist pe aeroporturile din țară;
k) organizează și controlează, în colaborare cu Centrul medical aeronautic din cadrul Ministerului Apărării Naționale, activitățile de asigurare medicală și psihologică a zborurilor, de asistență medicală de urgență la bordul aeronavelor, în aerogări și pe aeroporturi, precum și de igienă și epidemiologie în unitățile de aviație civilă;
l) anchetează accidentele și incidentele de zbor, precum și situațiile de pericol produse cu aeronavele civile în spațiul aerian al României;
m) asigură aplicarea înțelegerilor internaționale privind navigația aeriană civilă și stabilirea liniilor de comunicație aeriană;
n) în conformitate cu prevederile acordurilor aeriene și ale celorlalte reglementări interne și internaționale:
 • aprobă orarele, frecvența curselor aeriene, zilele de operare și tipurile de aeronave folosite de companiile aeriene române și străine care utilizează aeroporturile din România, precum și tarifele care se aplică în transporturile aeriene internaționale spre și dinspre România;
 • stabilește taxele, tarifele și celelalte sume de plată pentru utilizarea instalațiilor, echipamentului tehnic și a aeroporturilor de pe teritoriul României, precum și pentru serviciile prestate de organele sale de resort;
 • soluționează orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea acordurilor aeriene ori a anexelor acestor acorduri prin negocieri directe cu autoritățile aeronautice ale altor state, precum și problemele în litigiu existente între companiile aeriene desemnate să efectueze curse regulate;
 • se consultă periodic cu autoritățile aeronautice ale altor state pentru a se asigura că prevederile acordurilor aeriene se respectă și se aduc la îndeplinire;
o) autorizează operatorii de transporturi aeriene publice sau de alte prestări aviatice în România;
p) aprobă deschiderea de noi linii ale companiilor române de transport aerian;
r) urmărește asigurarea serviciilor aeriene potrivit normelor stabilite prin reglementările interne sau prin cele internaționale recunoscute de țara noastră;
s) organizează, conduce, reglementează și controlează învățământul aeronautic civil, urmărește perfecționarea pregătirii personalului de specialitate aeronautică și asigură realizarea standardelor internaționale de pregătire a acestuia;
t) eliberează brevete, certificate și licențe care atestă calificarea tuturor categoriilor de personal aeronautic civil, validează, dacă este cazul, astfel de documente, le prelungește valabilitatea și le suspendă sau anulează în cazul încălcării reglementărilor aeronautice;
u) colaborează cu Ministerul Apărării Naționale în vederea asigurării disponibilizării aeronavelor, aeroporturilor, tehnicii aeroportuare și a personalului aeronautic pentru nevoile de apărare a țării;
v) aprobă, avizează sau propune, după caz, norme și reglementări privind dezvoltarea activităților de aviație civilă și efectuează studii în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a bazei tehnico-materiale a aviației civile române.

Art. 4. - Subsecretariatul de stat al aviației civile, ca organ de specialitate al administrației de stat, îndeplinește în domeniul său de activitate toate atribuțiile stabilite prin lege pentru organele centrale ale administrației de stat.

Art. 5. - Subsecretariatul de stat al aviației civile organizează intervenția unităților de aviație civilă pentru eliminarea sau diminuarea efectelor unor calamități naturale, precum și participarea la acțiuni de căutare-salvare la care aviația civilă poate contribui eficient.

Art. 6. - Conducerea Subsecretariatului de stat al aviației civile este asigurată de un subsecretar de stat și de un consiliu de administrație.

Subsecretarul de stat reprezintă Subsecretariatul de atât al aviației civile în raporturile cu celelalte ministere, precum și în relațiile internaționale.

Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului Subsecretariatului de stat al aviației civile se aprobă prin ordin al subsecretarului de stat.

Art. 7. - În structura organizatorică a Subsecretariatului de stat al aviației civile se constituie direcții generale, direcții, servicii, oficii și birouri.

Subsecretariatul de stat al aviației civile se constituie cu un număr de 179 de posturi prin încadrarea personalului cu atribuții în domeniul său de activitate, angajat anterior în fostul Departament al aviației civile, diminuându-se corespunzător numărul de posturi aprobat Departamentului transporturilor prin Hotărârea guvernului nr. 963/1990, precum și prin preluarea personalului din Serviciul metrologie, supravegherea fabricației și reparațiilor de aeronave din subordinea acestuia, reorganizat conform Hotărârii guvernului nr. 94/1990, care se desființează la aceeași dată.

Numărul maxim de posturi de conducere este de 25 la sută din numărul total al personalului.

Numărul posturilor de inginer (economist etc.) principal I va fi de cel mult 10%, cel de inginer (economist etc.) principal II de cel mult 15% și de inspectori generali de cel mult 10% din numărul total de personal cu studii superioare din Subsecretariatul de stat al aviației civile.

Art. 8. - Sumele provenite din taxele, tarifele și celelalte încasări ale Subsecretariatului de stat al aviației civile constituie venituri la bugetul de stat.

Din sumele încasate în valută, o cotă de 50% rămâne la dispoziția Subsecretariatului de stat al aviației civile pentru finanțarea unor acțiuni proprii, strict legate de îndeplinirea atribuțiilor sale.

Art. 9. - Subsecretariatul de stat al aviației civile va utiliza în parcul propriu de transport un număr de 4 autovehicule primite prin redistribuire din parcul propriu al ministerului.

Art. 10. - Până la apariția noilor reglementări în domeniu, salarizarea personalului din aparatul Subsecretariatului de stat al aviației civile se va face conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa nr. VI, capitolul A, Nota 1, și anexa nr, IV pentru funcțiile specifice din aviația civilă, inclusiv sporul aprobat pentru personalul din unitățile de aviație civilă.

Art. 11. - În îndeplinirea atribuțiilor sale, Subsecretariatul de stat al aviației civile poate recurge temporar la servicii remunerate de consultanță și expertiză economică și tehnică, atât în țară cât și în străinătate, cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finanțelor.

Personalul încadrat la Subsecretariatul de stat al aviației civile de la unitățile care se desființează și personalul căruia i se schimbă locul de muncă ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul transferat în interesul serviciului la alte unități sau trecut, cu acordul fiecăruia, în cadrul Subsecretariatului de stat al aviației civile sau în unitățile acestuia în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la salariul tarifar avut, sporurile și indemnizația de conducere, după caz, timp de trei luni după intrarea în vigoare a noii structuri organizatorice.

Art. 12. - Ministerul Apărării Naționale va asigura asistenta medicală și controlul medical periodic al personalului navigant și al celui care contribuie la siguranța circulației aeriene din aviația civilă.

Art. 13. - Hotărârea guvernului nr. 963/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului se completează și se modifică corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 14. - Mijloacele fixe și obiectele de inventar aflate în dotarea Bazei de deservire tehnică și reparații aeroportuare, cât și a Companiei „TAROM”, și care sunt utilizate în prezent de fostul Departament al aviației civile, se transmit, fără plată, la Subsecretariatul de stat al aviației civile.

Art. 15. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor Și Amenajării Teritoriului va asigura fondurile necesare activității Subsecretariatului de stat al aviației civile.

Art. 16. - Ministerul Finanțelor va lua măsuri pentru introducerea modificărilor corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii financiari pe anii 1990 și 1991.

Art. 17. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 ianuarie 1991 | Nr. 43.