Monitorul Oficial 139/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0139 - Partea I - Marți, 11 decembrie year::1990

Instrucțiuni

Instrucțiuni privind modul de calculare și de evidență a impozitului pe circulația mărfurilor

Ministerul Finanțelor

Nr. 117.083/12.XI.1990

În temeiul pct. 17 din anexa nr. 2 (nota metodologică) la Hotărârea Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, se fac următoarele precizări în legătură cu calcularea, evidența și vărsarea la bugetul statului a impozitului pe circulația mărfurilor:

1. La pct. 1 din normele metodologice cuprinse în anexa menționată se arată că persoanele juridice și fizice autorizate care au calitatea de agenți economici au obligația să plătească la bugetul statului impozit pe circulația mărfurilor.

În sensul acestui punct, prin agenți economici plătitori de impozit pe circulația mărfurilor se înțeleg toate persoanele juridice și fizice care, prin actul lor legal de constituire sau prin autorizații eliberate în acest scop, au dreptul să producă, să livreze sau să comercializeze produse ori să execute lucrări sau să presteze servicii.

În această categorie intră și întreprinderile mici, asociațiile cu scop lucrativ, asociațiile familiale și persoanele fizice individuale autorizate să desfășoare o activitate din care obțin încasări.

Pentru produsele petroliere desfăcute prin unitățile PECO, plătitori ai impozitului pe circulația mărfurilor sunt unitățile respective.

La produsele ce constituie rezervă de stat sau rezervă de mobilizare, plata impozitului se face de unitățile respective la scoaterea din rezervă.

2. Impozitul pe circulația mărfurilor se calculează după cum urmează:

a) pentru produsele din producția internă livrate direct de producători, prin aplicarea cotelor de impozit, stabilite potrivit Hotărârii guvernului nr. 1109/1990, la prețurile cu ridicata cu care se face livrarea;

b) pentru produsele din import cumpărate de agenții economici pe bază de contract cu partenerii externi și utilizate pentru nevoile proprii, prin aplicarea cotelor de impozit la valoarea în vamă[1], pe măsura trecerii în producție sau investiții a produselor respective.

În cazul în care importul se efectuează prin societăți de import-export, acestea au obligația de a înscrie în factură atât valoarea produselor exprimată în prețul negociat, cât și impozitul pe circulația mărfurilor aferent, care urmează a fi plătit de beneficiar pe măsura trecerii în producție sau investiții;

c) pentru produsele cumpărate din import și revândute în lei sau în valută, prin aplicarea cotelor de impozit asupra prețurilor de vânzare; în situația în care importul se efectuează prin societăți de import-export care-și desfășoară activitatea pe bază de comision, prin aplicarea cotei asupra prețului de vânzare (negociat cu beneficiarul), mai puțin comisionul; în cazul în care importul se efectuează de agenții economici care au unități de desfacere cu amănuntul, asupra prețului de vânzare cu amănuntul, mai puțin adaosul comercial.

Pentru produsele vândute în valută, cotele de impozit pe circulația mărfurilor se reduc cu 50%;

d) pentru produsele exportate, prin aplicarea cotelor de impozit asupra prețului extern pe care îl încasează producătorul, transformat în lei la cursurile în vigoare;

e) pentru lucrările executate sau serviciile prestate, prin aplicarea cotelor de impozit asupra prețului de deviz sau a tarifului încasat, după caz;

f) pentru activitățile de alimentație publică, poștă și telecomunicații, prin aplicarea cotelor de impozit asupra încasărilor totale, în cazul unităților de alimentație publică, respectiv a încasărilor din activitatea de bază, pentru activitatea de poștă și telecomunicații.

În situația încasării parțiale a valorii produselor livrate, a serviciilor prestate și a lucrărilor executate, impozitul pe circulația mărfurilor se datorează din ziua încasării parțiale și proporțional cu suma încasată.

Agenții economici, alții decât cei menționați la pct. 8 din nota metodologică din anexa nr. 2 la Hotărârea guvernului nr. 1109/1990, care au secții în care lucrează persoane ce, potrivit legii, sunt considerate handicapate, beneficiază de reducerea impozitului proporțional cu ponderea persoanelor respective în totalul salariaților. Persoanele fizice autorizate, care obțin încasări din producerea și vânzarea mărfurilor, precum și din executări de lucrări și prestări de servicii, în vârstă de peste 65 de ani - femeile și 70 de ani - bărbații, nu datorează impozit pe circulația mărfurilor.

3. Agenții economici sunt obligați să calculeze impozitul datorat și să-l verse la buget la termenele prevăzute în prezentele instrucțiuni, fiind răspunzători de exactitatea calculului și vărsarea integrală a sumelor datorate bugetului de stat.

Începând cu 1 noiembrie 1990, impozitul pe circulația mărfurilor se varsă de toți agenții economici la bugetul statului în contul 60.04 x 00...

Pentru întreprinderile mici, asociațiile cu scop lucrativ, asociațiile familiale și persoanele fizice, contul în care se varsă impozitul pe circulația mărfurilor este 60.04 x 00.75.

Vărsarea impozitului pe circulația mărfurilor se face la unitatea bancară unde agenții economici își au deschis contul de disponibilități în lei sau în valută, după caz.

Agenții economici care nu au conturi în bancă fac vărsămintele direct la unitățile C.E.C., la unitățile fiscale teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la agentul fiscal, în contul bugetului statului. Unitățile C.E.C. virează impozitul pe circulația mărfurilor cu dispoziție de plată în contul bugetului statului, potrivit prevederilor pct. 85 și 86 din Normele metodologice nr. 16/1987 ale Băncii Naționale a României privind organizarea și efectuarea operațiilor în legătură cu executarea de casă a bugetului, controlul realizării veniturilor și efectuării cheltuielilor de la buget.

Agenții fiscali care încasează impozit pe circulația mărfurilor, datorat de persoanele fizice autorizate, depun aceste sume astfel:

 • în comunele unde funcționează unități C.E.C., în prima zi lucrătoare după încasare;
 • în comunele unde nu funcționează unități C.E.C., sumele încasate se remit băncii prin mandat poștal cu carte poștală recomandată, în condițiile în care se depun impozitele și taxele de la populație (alin. 2 pct. 88 din Normele metodologice nr. 16/1987 ale Băncii Naționale a României).

Unitățile care încasează impozitul pe circulația mărfurilor sunt obligate să comunice lunar, în termen de 4 zile de la expirarea lunii, direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, după caz, sumele reprezentând impozitul pe circulația mărfurilor încasat în contul bugetului de stat, urmând ca direcția respectivă să le comunice, pe total județ sau municipiul București, la Ministerul Finanțelor pe data de 5 a lunii.

Impozitul pe circulația mărfurilor se datorează din ziua încasării contravalorii produsului, lucrării executate, serviciului prestat sau trecerii în producție sau investiții a produselor din import.

Vărsământul din impozitul pe circulația mărfurilor datorat în valută se efectuează astfel:

 • la termenele stabilite, agenții economici solicită unității bancare la care au deschis contul în valută transferarea sumei reprezentând impozitul pe circulația mărfurilor;
 • unitatea bancară virează cu notă contabilă, pentru fiecare plătitor, contravaloarea în lei a impozitului pe circulația mărfurilor în contul bugetului de stat;
 • în cazul în care plătitorii nu au conturi bancare deschise în valută, aceștia vor depune sumele în valută la casieria băncii, iar unitatea bancară va proceda ca mai sus.

Plata impozitului pe circulația mărfurilor se efectuează astfel:

 • zilnic, în termen de 3 zile de la data încasării contravalorii, pentru țiței și gaze naturale;
 • lunar, în termen de 3 zile de la expirarea lunii, de către întreprinderile mici și asociațiile cu scop lucrativ;
 • trimestrial, în termen de 5 zile de la expirarea trimestrului, de către asociațiile familiale și persoanele fizice;
 • semidecadal, în termen de 3 zile de la expirarea semidecadei, de către ceilalți plătitori.

Plătitorii de impozit pe circulația mărfurilor sunt obligați să specifice în dispoziția de plată sau să solicite înscrierea în documentul de plată a impozitului perioada pentru care se plătește impozitul și suma datorată.

Diferențele de impozit stabilite de plătitori pe baza decontului se specifică separat în explicația din documentul de plată.

4. În vederea stabilirii corecte a impozitului pe circulația mărfurilor datorat bugetului statului, agenții economici sunt obligați să țină distinct evidența acestuia, potrivit modelului din anexa nr. 1.

Totodată, agenții economici au obligația de a depune la unitățile fiscale teritoriale ale Ministerului Fânețelor, unde aceștia își au sediul, decontul de impozit pe circulația mărfurilor, conform modelului din anexa nr. 2.

Decontul se întocmește și se depune lunar de către plătitorii de impozit care efectuează vărsăminte zilnic sau semidecadal și, trimestrial, de către cei ce efectuează vărsăminte lunar sau trimestrial, în termen de 20 de zile de la expirarea perioadei pentru cate se întocmește decontul.

Pe baza deconturilor de impozit lunare sau trimestriale, plătitorii de impozit stabilesc impozitul pe circulația mărfurilor definitiv datorat pentru luna sau trimestrul respectiv, regularizând cu bugetul de stat eventualele diferențe ce apar între impozitul datorat stabilit prin decontul lunar sau trimestrial și impozitul corespunzător calculat la termenele de plată.

5. Neplata impozitului pe circulația mărfurilor la termenele stabilite atrage obligația calculării majorărilor de întârziere de 0,05% pentru fiecare zi de către organele fiscale teritoriale și vărsarea acestora la buget.

Majorările se calculează din ziua imediat următoare expirării termenului de plată și până la inclusiv ziua plății impozitului datorat.

Se consideră ziua efectuării plății:

 • ziua depunerii sumei pentru plățile în numerar;
 • ziua depunerii sumei la oficiul poștal, în cazul depunerii prin poștă;
 • ziua virării sumei din contul plătitorului, când plata se face prin dispoziție de plată.

Zilele legale nelucrătoare nu se iau în considerare la stabilirea termenelor de plată prevăzute mai sus.

Majorările aferente diferențelor constatate la verificarea impozitului pe circulația mărfurilor se calculează asupra diferenței datorate în plus per sold, prin compensarea impozitului neplătit la unele produse cu impozitul plătit în plus la alte produse. Compensarea se face în contul lunii respective, în cazul plătitorilor care varsă impozitul zilnic sau semidecadal, și în contul trimestrului, pentru plătitorii care varsă impozitul lunar sau trimestrial.

Majorările de întârziere datorate pentru neplata impozitului pe circulația mărfurilor cuvenit bugetului se înregistrează pentru toți plătitorii la capitolul 18.1, subcapitolul 17 „Penalități și majorări, pentru veniturile nevărsate în termen".

6. Reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere se aprobă numai în cazuri temeinic justificate de către:

 • circumscripții fiscale orășenești, până la 10.000 lei;
 • administrații financiare municipale și ale sectoarelor municipiului București și Sectorului agricol Ilfov, până la 50.000 lei;
 • direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, până la 100.0D0 lei;
 • Ministerul Finanțelor, pentru majorările de orice sumă.

Cererea de reducere sau scutire a majorărilor de întârziere se depune, de către plătitorul în sarcina căruia au fost calculate, la unitatea fiscală teritorială în raza căreia își desfășoară activitatea.

Cererea de reducere sau scutire a majorărilor va fi analizată de organul fiscal cu toată exigența, sub aspectul cauzelor care au determinat plata cu întârziere a sumelor datorate bugetului statului și frecvenței unor asemenea abateri ale plătitorului respectiv. Pe baza acestei analize se întocmește un referat prin care se propune scutirea, reducerea sau respingerea cererii și care, cu viza șefului serviciului sau biroului de impozite indirecte, se supune spre aprobare conducerii unității fiscale. Pentru sumele ce depășesc competențele acesteia, documentația se va înainta unităților fiscale superioare sau Ministerului Finanțelor, după caz.

Cererea de reducere sau scutire a majorărilor de întârziere nu suspendă executarea.

7. Pentru produsele, lucrările executate și serviciile prestate care nu figurează în anexa nr. 2 la Hotărârea guvernului nr. 1109/1990, conform prevederilor pct. 7 din nota metodologică din anexa respectivă, cotele de impozit pe circulația mărfurilor se stabilesc de către Ministerul Finanțelor.

În vederea stabilirii cotelor de impozit respective, agenții economici sunt obligați ca, până la data de 1 decembrie 1990, să trimită la Ministerul Finanțelor următoarele date: denumirea exactă a produsului, serviciului prestat sau lucrării executate, cheltuielile aferente, cota de adaos comercial pentru produsele desfăcute populației, nivelul prețului cu ridicata sau cu amănuntul ce se va practica la vânzarea produsului, precum și prețul de deviz sau tariful, după caz. Pentru produsele din import, datele se vor referi și la prețurile de cumpărare în valută, taxele vamale, cursul de schimb, comisionul societății de export-import și prețul de desfacere în valută cu care ar urma să se valorifice produsul.

Pentru produsele exonerate de la plata impozitului pe circulația mărfurilor prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 (nota metodologică) la Hotărârea guvernului nr. 1109/1990 nu se vor transmite datele de mai sus.

8. Controlul asupra calculării corecte și plății în termen a impozitului pe circulația mărfurilor și, în general, al modului cum se aplică și se respectă prevederile din nota metodologică din anexa nr. 2 la Hotărârea guvernului nr. 1109/1990, se exercită de organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor și aparatul fiscal teritorial, prin verificări periodice pe baza documentelor și evidențelor conduse de plătitorii de impozit.

Organele respective vor efectua verificări lunare, în termen de 30 de zile de la expirarea lunii, la agenții economici care au prevăzut un volum de impozit anual de poate 50 mil. lei și, trimestrial, în termen de 40 de zile de la expirarea trimestrului, la ceilalți agenți economici.

Cu prilejul controlului se va urmări: legalitatea cotelor de impozit practicate și aplicarea corespunzătoare a acestora, determinarea corectă a impozitului, respectarea termenelor de plată, vărsarea integrală a impozitului datorat, conducerea corectă a evidenței impozitului și, în general, modul în care sunt respectate prevederile din anexa nr. 2 la Hotărârea guvernului nr. 1109/1990.

Rezultatele verificării se vor consemna într-un act de control bilateral semnat de organul de control și agentul economic (președinte, director, întreprinzător etc.) și care va cuprinde: numele și prenumele persoanei care efectuează controlul și unitatea pe care o reprezintă, denumirea agentului economic și a persoanei prin care este reprezentat, perioada la care se referă controlul, abaterile constatate și măsurile luate pentru intrarea în legalitate (stabilirea de diferențe de impozit, vărsarea acestora la buget, calcularea de majorări de întârziere, sancțiuni aplicate etc.), precum și măsurile ce trebuie luate în continuare de agentul economic pentru înlăturarea și evitarea pe viitor a abaterilor de la lege.

Pentru abaterile constatate se vor aplica sancțiunile prevăzute la pct. 13 din nota metodologică din anexa nr. 2 la Hotărâre guvernului nr. 1109/1990, încheindu-se proces-verbal de contravenție.

Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan.


Anexa Nr. 1

Modelul
privind evidența impozitului pe circulația mărfurilor
Data realizării Felul și numărul actului (factură, bon, raport de producție etc.) Valoarea totală a încasării Defalcarea valorii produselor, serviciilor prestate și lucrărilor executate, pe cote de impozit pe circulația mărfurilor Alte sume cuprinse în valoarea facturii, evidențiate separat (cheltuieli de transport, ambalaj etc.) Numărul și data documentului de vărsare la buget a impozitului pe circulația mărfurilor (dispoziție de plată, chitanță etc.)
Cota i.c.m. ...
Capitolul ...
Nr. crt. ... din Lista cotelor de impozit
Cota i.c.m. ...
Capitolul ...
Nr. crt. ... din Lista cotelor de impozit
Total încasări
Total impozit
Notă:
Pentru produsele provenite din import, utilizate pentru nevoi proprii, evidența impozitului pe circulația mărfurilor va fi adaptată la metodologia de calcul al acestuia. În același mod se va proceda și în ce privește evidența impozitului pe circulația mărfurilor datorat în valută.


Anexa Nr. 2

Plătitorul impozitului ............................
Adresa ............................................
Decontul
privind impozitul pe circulația mărfurilor pe luna/trimestrul .................... 19.....
Nr. crt. Explicații Impozit pe circulația mărfurilor
- în lei -
1. Impozit datorat pentru perioada raportată
2. Impozit vărsat la termenele de plată pentru perioada raportată
3. Diferență de vărsat (rând 1-2)
Diferență de compensat (rând 2-1)
Diferența a fost vărsată/compensată prin dispoziția de plată nr. ...................... din .......................
Conducătorul unității plătitoare Contabil șefOrdine

Ordinul Nr. 544

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, emite următorul ordin:

1. Pentru produsele menționate mai jos, care fac parte din categoria celor de lux, impozitul pe circulația mărfurilor se va calcula cu următoarele cote:

a) confecții din piei naturale și blănuri naturale: 50%
b) articole din cristal: 45%
c) mobilier sculptat: 40%
d) cosmetice din import 30%
e) realizările barurilor de noapte și cazinourilor: 50%
f) bijuterii din metale prețioase 50%

În baza art. 8 din Hotărârea Guvernului României nr. 1109/1990, anexa nr. 2 referitoare la cotele de impozit pe circulația mărfurilor pentru produse, lucrări executate și servicii prestate se adaptează în mod corespunzător.

2. Prevederile prezentului ordin se aplică de la data de 1 noiembrie 1990.

3. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Emis în București la 22 octombrie 1990.

Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan.


* * * * *


Ordinul Nr. 568

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, emite următorul ordin:

1. Pentru produsele livrate la export, prevăzute în anexă, se datorează impozit pe circulația mărfurilor.

2. Prevederile prezentului ordin se aplică de la data de 1 noiembrie 1990.

3. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile acestui ordin.

Emis în București la 30 octombrie 1990.

Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan.


Anexă

Lista
produselor destinate exportului pentru care se datorează impozit pe circulația mărfurilor
Nr. crt. Denumirea produsului Cota de impozit pe circulația mărfurilor %
1. Cherestea 5
2. Lemn pentru construcții 3
3. Lemn pentru celuloză 1
4. Lemn pentru PAL și PFL 3
5. Bușteni 3
6. Căsuțe din lemn pentru camping 5
7. Semifabricate și prefabricate din lemn 5
8. Articole din lemn pentru utilizări interioare și exterioare 3
9. Ambalaje din lemn 5
10. Placaj din fag 3
11. Traverse de cale ferată 3
12. Parchete fag, stejar și înlocuitori 5
13. Împâslitură bitumată și nebitumată 2
14. Covor de policlorură de vinil plastifiată pe suport textil 10
15. Cărămizi pentru construcții, inclusiv BCA 2
16. Cărămizi din argilă 5
17. Țigle 5
18. Șervețele 5
19. Caiete, maculatoare și rechizite școlare (inclusiv ghiozdane și serviete) 3
20. Sticlărie de menaj 7
21. Faianțe de menaj 5
22. Chibrituri 7
23. Obiecte sanitare 5
24. Fire naturale (bumbac și tip bumbac, lână și tip lână, in, cânepă, mătase) 3
25. Fibre și câlți de in și cânepă 3
26. Fire și fibre chimice (celofibră, poliester, PNA, poliamide, relon) 3
27. Coloranți și chimicale pentru industria textilă și pielărie 3
28. Piei finite și semifabricate de bovine, ovine, caprine, porcine 3
29. Tananți sintetici, adezivi și materii prime pentru adezivi 3
30. Materii prime pentru piele sintetică și artificială 3
31. Spume poliuretanice și materii prime pentru spume poliuretanice 3
32. Pigmenți organici 3
33. Materiale de ambalaj (cartoane și hârtie) 3
34. Materii prime, materiale auxiliare și semifabricate pentru industria textilă și pielărie 3
35. Pompe submersibile de uz gospodăresc 3
36. Pluguri, grape și semănători 1
37. Piese de schimb pentru autoturisme 8


* * * * *


Ordinul Nr. 592

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, emite următorul ordin:

1. Începând cu data de 8 noiembrie 1990 cota de impozit pe circulația mărfurilor la bere este de 45%.

În baza art. 8 din Hotărârea Guvernului României nr. 1109/1990, anexa nr. 2 referitoare la cotele de impozit pe circulația mărfurilor pentru produse, lucrări executate și servicii prestate se adaptează în mod corespunzător.

2. Prevederile prezentului ordin se aplică de la data de 8 noiembrie 1990.

3. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Emis în București la 8 noiembrie 1990.

Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan.


* * * * *


Ordinul Nr. 606

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, emite următorul ordin:

1. Pentru produsele și serviciile prevăzute în prezentul ordin se stabilesc următoarele cote de impozit pe circulația mărfurilor:

a) Autoturisme de oraș tip DACIA 10%
b) Autoturisme de teren tip ARO 10, motor 1397 cm3 5%
c) Autoturisme de teren tip ARO 244, motor D. 127 20%
d) Autoturisme de teren tip ARO 244, motor L 25 sau L 27 17%
e) Pulberi abrazive, superabrazivi sintetici de tip diamant sintetic și azotură cubică de bor, policristale, precum și produse derivate pe bază de superabrazivi sintetici 2%
f) Discuri fonografice cu înregistrări de muzică populară, ușoară și licență; casete înregistrate 5%
g) Agende, stasuri, cărți poștale ilustrate și vederi pliante-color, calendare de perete sub formă de foi volante, imprimate 5%
h) Timbre de orice fel 10%
i) Mărfuri filatelice (plicuri filatelice, cărți maxime, plicuri „Prima zi a emisiunii”, clasoare, lupe, pensete, odontometre) 5%
j) Cacao, ciocolată, produse din ciocolată 15%
k) Apă minerală 5%
l) Oțet 10%
m) Praf de ouă 5%
n) Vinuri de consum curent (vin de masă, vin de masă superior, vin de regiune, vin de regiune superior) 30%
o) Vinuri superioare (vin sortiment din soiuri superioare și vin soiuri) 45%
p) Țuică și rachiuri naturale 60%
r) Băuturi pe bază de spirt, inclusiv lichioruri 60%
s) Băuturi pe bază de vin (coniac, vermut, spumos, bitter, aperitive) 60%
t) Șampanie 60%
u) Prestații turistice efectuate de unitățile de cazare, încadrate la categoriile de 5, 4 și 3 stele 10%
v) Prestații turistice efectuate de unitățile de cazare încadrate la categoriile de 2 stele sau 1 stea 5%

În baza art. 8 din Hotărârea Guvernului României nr. 1109/1990, anexa nr. 2 referitoare la cotele de impozit pe circulația mărfurilor pentru produse, lucrări executate și servicii prestate se adaptează în mod corespunzător.

2. Prevederile prezentului ordin se aplică de la data de 15 noiembrie 1990.

3. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Emis în București la 13 noiembrie 1990.

Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan.


* * * * *


Ordinul Nr. 636

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, emite următorul ordin:

I. Pentru produsele și serviciile prevăzute în prezentul ordin se stabilesc următoarele cote de impozit pe circulația mărfurilor:

1. Motorete, biciclete 10%
2. Aparate RÖNTGEN și produse de tehnică și optică medicală neimpozabil
3. Rame pentru ochelari de vedere neimpozabil
4. Portbagaj auto 10%
5. Apărătoare cablu C.F.R., paftale cablu, clame de pământ 8%
6. Produse, piese și sârme sintetizate din pulberi feroase, neferoase și superaluminoase 2%
7. Stilouri, pixuri și suport birou din diverse materiale; rezervă cu pastă pentru pixuri 5%
8. Brelocuri și brichete din diverse materiale 10%
9. Monedă metalică, diferite aliaje din aur dentar, embleme, însemne și accesorii pentru echipamentul militar neimpozabil
10. Ordine, medalii, decorații, plachete, insigne, embleme și ecusoane 5%
11. Jucării de orice fel 5%
12. Ambalaje din metal (butoaie, bidoane etc.) 5%
13. Medicamente, multivitamine, biostimulatori, nutrețuri combinate neimpozabil
14. Hexaclorplatinat de amoniu, soluție de sulfat de aluminiu și lirafin neimpozabil
15. Oxigen medicinal neimpozabil
16. Folie din P.V.C. 3%
17. Lenjerie de pat (cearșafuri, fețe și dosuri de pernă și saltea, garnituri de pat) 3%
18. Confecții din textile, cauciuc, piele și înlocuitori din piese, încălțăminte de orice fel, livrate ca echipament de protecție și de lucru (halate, salopete, palmare, mănuși, cizme, șube îmblănite etc.) 3%
19. Vată industrială, comprese, pansamente, feșe, bandaje, chingi, benzi, fitile, cordoane, elastice 3%
20. Articole de artizanat 3%
21. Pensule, bidinele și perii din păr de animale 10%
22. Cărți, broșuri și hărți neimpozabil
23. Ziare și reviste 1%
24. Condimente, ceai, sosuri, muștar 5%
25. Piureuri din fructe sau legume neimpozabil
26. Supe concentrate, vita-cava, cacao în amestec cu diferite ingrediente 10%
27. Drojdie de bere neimpozabil
28. Bioxid de carbon 30%
29. Conserve de legume și fructe 5%
30. Alcool medicinal (sanitar) neimpozabil
31. Acid citric 15%
32. Măsline 5%
33. Icre (Manciuria) 10%
34. Fulgi de creveți neimpozabil
35. Servicii de distribuire a apei, canalizare, salubritate și întreținere a străzilor neimpozabil
36. Servicii de deratizare, dezinfecție și dezinsecție neimpozabil
37. Asistență tehnică la montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor, utilajelor, mașinilor și agregatelor industriale 5%
38. Servicii funerare (îmbălsămare, incinerare, înhumare, transport) neimpozabil
39. Articole de orice fel pentru nou-născuți neimpozabil

În baza art. 8 din Hotărârea guvernului nr. 1109/1990, anexa nr. 2 referitoare la cotele de impozit pe circulația mărfurilor pentru produse, lucrări executate și servicii prestate se adaptează în mod corespunzător.

II. Prevederile prezentului ordin se aplică de la data de 1 decembrie 1990.

III. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Emis în București la 28 noiembrie 1990.

Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan.


* * * * *


Ordinul Nr. 659

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, emite următorul ordin:

1. Pentru produsele prevăzute în prezentul ordin se stabilesc următoarele cote de impozit pe circulația mărfurilor:

 • confecții din blănuri nobile de crescătorie (nurcă, vulpe, dihor): 30%
 • confecții din piei naturale și blănuri naturale executate din materiale recuperabile și refolosibile, precum și pentru confecții executate din înlocuitori de piele: 5%
 • produse din sectorul încălțăminte-marochinărie executate din materiale textile, cauciuc sau înlocuitori de piele: 5%

În baza art. 8 din Hotărârea guvernului nr. 1l09/1990, anexa nr. 2 referitoare la cotele de impozit pe circulația mărfurilor pentru produse, lucrări executate și servicii prestate se adaptează în mod corespunzător.

2. Prevederile prezentului ordin se aplică de la data de 5 decembrie 1990.

3. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Emis în București la 7 decembrie 1990.

Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan.Diverse

Lista produselor, lucrărilor executate și serviciilor ce se încadrează în grupele și cotele de impozit pe circulația mărfurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea guvernului nr. 1109/1990, la solicitarea agenților economici

Nr. crt. Denumirea produsului sau grupei de produse, lucrărilor execută sau serviciilor prestate Poziția din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1109/1990 Cota de impozit pe circulația mărfurilor %
Capitolul I
Sectorul metalurgic
1. Piese brut turnate, forjate, matrițate din metale feroase și neferoase 1 3
2. Aliaje, sârme, bandă, anozi din aur și argint 1 3
3. Ștampile metalice, sigilii pentru ceară, matrițe timbru sec, poansoane gravate și presate, plăci timbru, tipe clești și alte produse gravate, capse și sigilii metalice pentru sigilare 3 5
4. Produse abrazive 2 4
5. Folie aluminiu 1 3
Capitolul II
Sectorul construcțiilor de mașini
1. Piese de schimb pentru mașini și utilaje din industria chimică și ușoară 7 8
2. Mașini și utilaje pentru industria ușoară 3 3
3. Table perforate pentru site și ciururi ce echipează utilaje din agricultură, morărit, minerit etc. 1 1
4. Mașini de numerotat, înregistrat, compostoare cu rozete gravate 8 10
5. Pense cili 3 10
6. Utilaje, agregate și echipamente pentru industria frigului (utilaje și agregate, compresoare frigorifice, schimbătoare de căldură, pompe, ventilatoare, armături etc.) 3 3
7. Utilaje de transport și ridicat pentru rețeaua comercială (cărucioare, transpalete, containere) 6 6
8. Avioane, elicoptere, alte aparate pentru zbor, echipamente și instalații pentru acestea 1 1
9. Lacăte din metal 3 10
10. Piese de schimb pentru autovehicule (bujii ceramice, bujii incandescente, oglinzi, jante, faruri ceață, set motor, garnituri chiuloase, electromotor, cutie de viteză, elemente de caroserie, dispozitiv siguranță portbagaj) 7 8
11. Măști de sudură de mână și de cap; pompe și dispozitive de ungere 3 10
Capitolul III
Sectorul electrotehnic, electronic și mecanică fină
1. Ceasuri electronice 4 10
2. Diferite elemente pentru industria electrotehnică și electronică (șaibe, bucșe, contacte, cursoare, nituri etc.) din aur și argint 4 10
3. Matrițe 4 10
4. Mufe antenă TV 4 10
5. Tahoindicatori, întrerupători blocabili diverse amperaje, termostartere, electrozi de aprindere 2 5
6. Bandă electroizolatoare din PVC 4 10
7. Aparate de fotografiat, blitzuri, diaproiectoare, aparate de mărit foto, obiective foto, mese de montaj foto și filme, aparate de filmat, binocluri, aparate de uscat foto, filtre, accesorii și piese de schimb aferente 4 10
8. Aparate telefonice 4 10
9. Radiotelefoane 3 8
10. Roboți de bucătărie 4 10
11. Magneți turnați 1 2
12. Piese de schimb pentru biciclete 4 10
13. Mașini de cusut electrice 4 10
14. Cuptor de bucătărie cu microunde 4 10
15. Sistem antifurt auto și pentru imobile 4 10
16. Rezistență pentru eleveuze, regletă aerotermă 4 10
17. Benzi pentru casetofon și casete audio-video 2 5
Capitolul IV
Sectorul petrochimic și chimic
1. Pungi pentru reclamă din material plastic (PVC) 4 7
2. Oxigen tehnic 2 3
3. Ștampile din cauciuc 5 10
4. Articole din cauciuc, tuburi flexibile, coturi 2 3
5. Vopsea pe bază de ulei și rășini, diluant pentru vopsea 3 5
6. Cosmetice și detergenți auto și pentru veselă 3 5
7. Uleiuri auto 4 7
8. Insecticide; filme, hârtie și chimicale foto; tancuri developare; diarame 3 5
9. Baloane din cauciuc 5 10
10. Periuțe de dinți 5 10
11. Cremă de ghete 5 10
12. Mănuși din plastic pentru uz gospodăresc 5 10
Capitolul VI
Sectorul textile și pielărie
1. Bureți din spume poliuretani pentru bucătărie și baie 1 3
2. Perie din plastic cu textile pentru xerox 1 3
3. Țesături din bumbac, lână, in, cânepă, iută și mătase ce se desfac cu bucata (batiste, prosoape, fețe de masă, basmale, baticuri, pături, pleduri, peretare, mănuși baie, bavete, cravate, fulare, papioane, ecusoane, fanioane) 1 3
4. Saci din țesături groase tip in, cânepă, iută 1 3
Capitolul VII
Sectorul materialelor de construcții
1. Echipament metalic pentru binale și pentru mobilier 2 5
Capitolul VIII
Produse din lemn, hârtie, carton și sticlărie
1. Modele din lemn pentru turnătorii 3 5
2. Mobilier comercial din lemn, combinat cu metal sau mase plastice (tonete, gondole, rafturi, mese de lucru, dulapuri) 4 7
3. Produse de papetărie și rechizite școlare și de birou din hârtie și carton 2 3
4. Pungi din hârtie pentru ambalaj 4 7
5. Cărți de joc 4 7
Capitolul X
Produse din sectorul alimentar
1. Napolitane 13 15
2. Glucoză aromatizată 13 15
3. Lapte praf 11 5
4. Gumă de mestecat 13 15
Capitolul XI
Alte produse
1. Mărțișoare și alte obiecte de podoabă din metal comun 2 10
Capitolul XII
Lucrări executate și servicii prestate
1. Acoperiri metalice (aurie, argintare, nichelare, cromare, alămire, galvanizare etc.) 5 10
2. Executări de lucrări fotografice, developări filme foto 4 5
3. Servicii fotoceramice 5 10
4. Reparații și întreținere utilaje frigorifice, aparate de măsură și control, firme luminoase și din stiplex 4 5
5. Lucrări de întreținere și reparații la echipamente de tehnică de calcul, mijloace de automatizare, echipamente electronice și electrotehnice, aparataj și motoare electrice, radiotelefoane, televiziune cu circuit închis, aparatură de copiat acte 4 5
6. Prestații industriale: strunjire, debitare, broșare, rectificare, găurire, frezare 1 2
Notă:
Cotele se aplică începând cu data de 1.XI.1990.Referințe

 1. Valoarea în vamă se determină potrivit metodologiei stabilite de regulamentul aprobat prin Decretul nr. 337/1981.