Monitorul Oficial 14/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0014 - Marți, 23 ianuarie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind abrogarea Legii nr. 2/1989 referitoare la organizarea administrativă a teritoriului țării

Prin Legea nr. 2/1989, adoptată în timpul fostului regim dictatorial, au fost desființate în mod nejustificat și abuziv, ignorându-se voința cetățenilor, peste 300 comune și un mare număr de sate cu adâncă tradiție în istoria țării, aducându-se grave prejudicii desfășurării vieții și muncii cetățenilor.

Având în vedere caracterul dăunător al acestor măsuri și ținând seama de dorința exprimată de locuitorii din aceste localități, precum și de către consiliile teritoriale ale Frontului Salvării Naționale,

în baza măsurilor stabilite de Consiliul Frontului Salvării Naționale în sesiunea din 17 ianuarie 1990,

până la elaborarea unei noi legi de organizare administrativă a teritoriului României,

în temeiul art. 2 din Decretul-lege nr. 2/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Frontului Salvării Naționale și a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naționale,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor.

Art. 2. - Se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanta și Petroșani, care nu se aplică.

Art. 3. - Anexa la Legea nr. 2/1968 se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentului decret-lege.

Art. 4. - Consiliile județene ale Frontului Salvării Naționale și primăriile județene vor lua măsuri pentru constituirea consiliilor comunale ale Frontului Salvării Naționale și a primăriilor din localitățile reînființate, care vor asigura organizarea și desfășurarea în bune condiții a întregii activități economico-sociale.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor, la propunerea primăriilor județene, vor asigura suplimentarea indicatorilor de personal și a creditelor bugetare aferente, pentru aparatul propriu al primăriilor comunale reînființate, dimensionat potrivit normativului de personal aprobat prin Decretul nr. 313/1983.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 22 ianuarie 1990 | Nr. 38.Decrete

Decret privind numiri în funcție la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Dumitru Anghelina se numește în funcția de ministru secretar de stat - șef al Departamentului agriculturii de stat - la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Art. 2. - Victor Surdu se numește în funcția de ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 22 ianuarie 1990 | Nr. 70.


Decret privind rechemarea unui ambasador

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Nicolae Ecobescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Elenă.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 23 ianuarie 1990 | Nr. 72.


Decret privind rechemarea unui ambasador

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Constantin Tudor se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Italiană și Republica Malta.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 23 ianuarie 1990 | Nr. 73.


Decret privind rechemarea unui ambasador

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Constantin Dumitrescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Federativă a Braziliei.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 23 ianuarie 1990 | Nr. 74.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind numirea adjuncților ministrului apelor, pădurilor și mediului înconjurător

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Jelev Ion, Geambașu Nicolae și Negulescu Mircea se numesc în funcția de adjunct al ministrului apelor, pădurilor și mediului înconjurător.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 ianuarie 1990 | Nr. 62.


Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru identificarea și preluarea în patrimoniul statului a bunurilor care au aparținut fostului Partid Comunist Român

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Decretului-lege nr. 30/1990 se constituie comisia de specialitate în componența din anexă, care până la data de 25 februarie 1990 va prezenta la guvern raportul privind trecerea în patrimoniul statului a unităților economice, instituțiilor, bunurilor și fondurilor bănești și valutare ale fostului Partid Comunist Român.

Preluarea bunurilor se va face pe baza bilanțului ce se va întocmi pentru fiecare unitate în parte, potrivit legii.

Art. 2. - Comisia instituită va face propuneri privind modul de folosire a fiecărei categorii de bunuri ce se vor trece în proprietatea statului, precum și repartizarea, în subordinea unor ministere și altor organe centrale și locale de profil, a unităților economice și instituțiilor preluate, asigurându-se reintroducerea în circuitul public a valorilor culturale și artistice de interes național.

Măsurile stabilite cu privire la preluarea acestor bunuri, valoarea și destinația lor vor fi date publicității pentru informarea opiniei publice.

Art. 3. - Președintele comisiei va informa periodic guvernul asupra desfășurării acțiunii de inventariere a bunurilor ce urmează a fi trecute în patrimoniul statului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 ianuarie 1990 | Nr. 63.


Anexă

Componența Comisiei pentru identificarea și preluarea în patrimoniul statului a bunurilor care au aparținut fostului Partid Comunist Român

1. Victor Stănculescu ministrul economiei naționale - președintele comisiei
2. Ion Pățan ministrul finanțelor
3. Teofil Pop ministrul justiției
4. Cornel Burada ministrul transporturilor
5. Andrei Pleșu ministrul culturii
6. Mihai Șora ministrul învățământului
7. Dan Enăchescu ministrul sănătății
8. Nicolae Ștefan ministrul agriculturii și industriei alimentare
9. Mihai Lupoi ministrul turismului
10. Simion Hâncu ministrul apelor, pădurilor și mediului înconjurător
11. Decebal Urdea guvernatorul Băncii Naționale
12. Gheorghe Popescu președintele Băncii de Investiții
13. Vasile Voloșeniuc președintele Băncii Române de Comerț Exterior.


Hotărâre privind înființarea Centrului de perfecționare a cadrelor și consultanță în management

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, pe data prezentei hotărâri, Centrul de perfecționare a cadrelor și consultanță în management, ca unitate de stat cu personalitate juridică, având sediul în București - Otopeni, șos. Odăi nr. 20, în subordinea Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 2. - Obiectul de activitate al centrului îl reprezintă:

  • perfecționarea pregătirii conducătorilor din unitățile economico-sociale în domeniul managementului;
  • consultanță pentru conducerea unităților economice și formarea de consultanți în management;
  • formarea de instructori în domeniul metodelor moderne de management, pentru centrele de perfecționare ale ministerelor și ale altor unități;
  • asigurarea cooperării cu organisme și instituții naționale și internaționale în domeniul managementului.

Art. 3. - Baza materială, sub formă de clădiri, aparatură, bibliotecă și calculatorul IBM 360/40 și anexele sale, aflate pe platforma Otopeni, ca și toate bunurile de orice natură care au constituit patrimoniul fostei CEPECA la 30 septembrie 1971, precum și cele realizate ulterior în cadrul acordului cu PNUD - BIM, vor trece în administrarea Centrului de perfecționare a cadrelor și consultanță în management.

Art. 4. - Partea din patrimoniu a fostului Centru de perfecționare a cadrelor în informatică, calcul electronic și consultanță al Academiei de Studii Social-Politice, care nu se încadrează în prevederile art. 3, se pune la dispoziția centrului de perfecționare al Ministerului Economiei Naționale, trecut conform Hotărârii guvernului nr 42/13 I 1990 la acest minister.

Art. 5. - Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și Ministerul Finanțelor vor stabili o cotă din veniturile și beneficiile obținute de fosta Academie de Studii Social-Politice pe seama patrimoniului și activităților preluate în anul 1971 de la fosta CEPECA, care va fi transferată Centrului de perfecționare a cadrelor și consultanță în management, înființat prin prezenta hotărâre.

Art. 6. - Structura de organizare, condițiile de funcționare, numirea personalului de conducere și indicatorii specifici activității centrului sunt de competența Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 7. - Personalul de conducere și de predare va fi salarizat conform prevederilor din anexa nr. VI a Legii nr. 57/1974: cap. I. lit. A poziția 3 lit. a) pentru funcția de director coordonator, poziția 4 lit. a) pentru funcția de director adjunct și poziția 20 pentru personalul de predare (expert principal gradul I, II și III). Restul personalului de conducere și de execuție va fi salarizat conform grupei V de ramuri, grad special. Experții principali I și II vor reprezenta 10%, respectiv 20% din totalul posturilor cu studii superioare.

Art. 8. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale. În primul an de activitate cheltuielile de funcționare ale centrului se vor suporta parțial și de la bugetul statului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 ianuarie 1990 | Nr. 64.


Hotărâre privind numirea președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Ghibuțiu Aurel se numește în funcția de președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, cu grad de adjunct al ministrului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 ianuarie 1990 | Nr. 67.