Monitorul Oficial 140/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0140 - Partea I - Miercuri, 12 decembrie year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre pentru aprobarea metodologiei concesionarii, închirierii și locației gestiunii

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Metodologia concesionării, închirierii și locației gestiunii, anexă la prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 noiembrie 1990 | Nr. 1228.


Anexă

Metodologia concesionării, închirierii și locației gestiunii

Capitolul I
Dispoziții generale și comune

Art. 1. - Activitatea de concesionare, închiriere și locație a gestiunii se efectuează în condițiile legii și cu respectarea dispozițiilor prezentei metodologii.

Art. 2. - Concesionarea și subconcesionarea de activități economice, servicii publice, unități de producție ale unor regii autonome și de terenuri proprietate de stat se desfășoară sub controlul guvernului.

Închirierea de bunuri proprietatea statului se efectuează, în condițiile legii, pe bază de licitație, cu aprobarea guvernului sau a organului administrației locale de stat, după caz.

Închirierea de bunuri proprietatea regiilor autonome sau societăților comerciale cu capital integral de stat se face, în condițiile legii, pe baza aprobării consiliului de administrație ori a consiliului împuterniciților statului, după caz.

Locația gestiunii pentru secții, uzine, fabrici și alte subunități economice comerciale cu capital integral de stat se efectuează pe baza aprobării consiliului de administrație ori a consiliului împuterniciților statului, după caz.

Pentru concesionarea, închirierea și locația gestiunii unor capacități de producție, linii de fabricație, secții, uzine și fabrici care execută produse sau subansamble destinate înzestrării armatei se va solicita și avizul Ministerului Apărării Naționale.

Art. 3. - Licitațiile publice în vederea concesionării se desfășoară sub îndrumarea Agenției Naționale pentru Privatizare.

Agenția Națională pentru Privatizare controlează respectarea de către concesionar a caietului de sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul de concesiune.

Art. 4. - În cazul în care contractul de concesionare sau de închiriere se încheie cu persoane fizice sau persoane juridice străine, acestea pot plăti redevența, respectiv chiria în lei, dacă sumele în lei sunt obținute din activități desfășurate, în condițiile legii, în România.

Art. 5. - Concesionarea, închirierea și locația gestiunii presupun, dacă este cazul, inițierea, fundamentarea, aprobarea, licitația, contractarea și controlul lor.

Capitolul II
Concesionarea

Art. 6. - Prin contractul de concesiune, o parte - concedentul - transmite celeilalte părți - concesionarul - spre administrare rentabilă, pe un termen determinat, în schimbul unei redevențe, o activitate economică, un serviciu public, o subunitate productivă sau un teren proprietate de stat.

Art. 7. - Când obiectul concesiunii îl constituie terenuri conținând substanțe minerale utile, precum țiței, gaze și altele asemenea, se vor respecta uzanțele internaționale în materie, iar contractul va produce efecte juridice numai după aprobarea lui de către Guvernul României.

Art. 8. - Inițiativa concesionării aparține titularului dreptului real - proprietate ori folosință - asupra bunurilor care vor forma obiectul contractului de concesiune.

În cazul prevăzut de art. 25 alin. 3 din Legea nr. 15/1990, inițiativa concesionării aparține organului administrației de stat care are în subordine regia autonomă în structura căreia se găsește subunitatea productivă ce va forma obiectul concesionării.

Inițiativa concesionării o poate avea și persoana fizică ori juridică, română ori străină, care justifică interesul dobândirii, în regim de concesiune, a bunurilor ori activităților ce vor forma obiect al contractului de concesionare.

Art. 9. - Propunerea de concesionare se fundamentează prin studiul tehnico-economic, care se aprobă de către consiliul de administrație al concedentului ori de organul de conducere al inițiatorului, în cazul prevăzut de art. 8 alin. 2. Elementele studiului tehnico-economic sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 10. - Propunerea de concesionare fundamentată se transmite, spre avizare, Agenției Naționale pentru Privatizare. Agenția Națională pentru Privatizare emite avizul său potrivit anexei nr. 1 a).

Art. 11. - Propunerea de concesionare va avea cuprinsul prevăzut de anexa nr. 1 b).

Art. 12. - După obținerea avizului Agenției Naționale pentru Privatizare, inițiatorul concesiunii va elabora caietul de sarcini al concesiunii.

Întocmirea caietului de sarcini se va face cu respectarea dispozițiilor art. 27 din Legea nr. 15/1990 și potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

Art. 13. - Propunerea de concesionare, avizată favorabil de Agenția Națională pentru Privatizare, și caietul de sarcini se transmit ministerului de resort, care le înaintează ministrului de stat pentru industrie și comerț. Acestea se supun aprobării guvernului, potrivit art. 25 alin. 1 din Legea nr. 15/1990. Hotărârea guvernului constituie temeiul trecerii la organizarea licitației concesiunii.

Art. 14. - Organizarea licitației privind concesiunea și caietul de sarcini cuprinzând condițiile concesiunii, aprobate de guvern se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum și în presă, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii licitației.

Art. 15. - Procedura licitației și condițiile participării la ea sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

Art. 16. - Pe baza rezultatului licitației, Agenția Națională pentru Privatizare emite acordul prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 17. - Contractul de concesiune se încheie cu conținutul prevăzut de art. 27 din Legea nr. 15/1990 și în condițiile precizate prin anexa nr. 5 la prezenta metodologie.

Capitolul III
Închirierea

Art. 18. - Bunuri din proprietatea statului pot fi închiriate numai pe bază de licitație, organizată de organul de stat care le are în patrimoniu. În acest scop, organul de stat prevăzut la alin. I are obligația să publice, cel puțin într-un ziar de largă circulație, un anunț referitor la bunul și condițiile de închiriere, precum și la data de închidere și locul de ținere a licitației.

Licitația are loc în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Art. 19. - Pentru închirierea de bunuri proprietatea regiilor autonome sau societăților comerciale licitația nu este obligatorie, dacă nu sunt mai mulți ofertanți.

Art. 20. - Contractul de închiriere se încheie între proprietarul bunului și persoane fizice sau persoane juridice, române ori străine.

Prin contractul de închiriere se vor conveni clauze care să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia, cu respectarea prevederilor conținutului cadru din anexa nr. 6.

Art. 21. - Pentru determinarea chiriei se vor avea în vedere: valoarea bunului închiriat, amplasarea acestuia pe zone de interes, dotările de care beneficiază bunul, nivelul chiriei pe piața internă și externă pentru bunuri similare, importanța socială a activității pentru desfășurarea căreia urmează a fi folosit bunul închiriat și alte elemente de asemenea natură.

Capitolul IV
Locația gestiunii

Art. 22. - Prin contractul de locație a gestiunii, regia autonomă sau societatea comercială acordă uneia sau mai multor persoane fizice sau persoane juridice, române ori străine, gestionarea unor secții, uzine, fabrici ori altor subunități.

Art. 23. - Drepturile și obligațiile părților se stabilesc prin contractul de locație a gestiunii, cu respectarea prevederilor conținutului cadru din anexa nr. 7.

Art. 24. - Regiile autonome și societățile comerciale au obligația să menționeze despre încheierea contractului de locație a gestiunii în registrul comerțului, în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii contractului.

Capitolul V
Dispoziții specifice referitoare la concesionarea, închirierea și locația gestiunii de spații comerciale, servicii către populație, mijloace de transport pentru mărfuri sau persoane și activități de colectare a materialelor refolosibile

Art. 25. - Concesionarea de spații comerciale, servicii către populație, mijloace de transport pentru mărfuri sau persoane și activități de colectare a materialelor refolosibile se efectuează prin licitație directă, organizată pe baza ofertelor primite de către concedent.

Art. 26. - Închirierea și locația gestiunii în situațiile prevăzute la art. 25 se fac și la cererea unui singur ofertant, cu aprobarea organelor executive de conducere ale regiilor autonome sau societăților comerciale. Licitația nu este obligatorie. Contractul de închiriere sau de locație a gestiunii se încheie după 15 zile de la data înregistrării ofertelor.

Capitolul VI
Dispoziții finale

Art. 27. - Dispozițiile prezentei metodologii se aplică și unităților de stat.

Art. 28. - Prezenta metodologie se aplică pe data publicării hotărârii în Monitorul Oficial.


Anexa Nr. 1

Studiul tehnico-economic de fundamentare în vederea concesionării

 1. Date privind persoana juridică căreia îi aparține domeniul ce se va concesiona:
  1. denumirea și sediul;
  2. actul de înființare;
  3. forma juridică de organizare;
  4. obiectul de activitate;
  5. structura organizatorică (unități, subunități ce urmează a fi concesionate).
 2. Titlul juridic al deținerii (proprietate, folosință).
 3. Motive care determină concesionarea.
 4. Date privind bunul care se concesionează:
  1. denumirea activității sau serviciului;
  2. obiectul de activitate, volumul producției;
  3. sediul activității respective;
  4. descrierea bunurilor conform inventarului: terenuri, clădiri, utilități, utilaje, mijloace circulante în stoc, mijloace circulante în rulaj, după caz, planul de situație.
 5. Date privind eficiența bunului ce se concesionează, elaborate conform normelor de proiectare specifice domeniului, la care se adaugă, după caz:
  1. gradul de tehnicitate al bunului ce se concesionează
  2. costurile necesare pentru realizarea produselor;
  3. utilitatea produselor ce se realizează;
  4. ansamblul în care funcționează bunul și condițiile ce se cer pentru a nu prejudicia acest ansamblu; gradul de integrare;
  5. productivitatea realizată în ultimii ani;
  6. valoarea investițiilor făcute în bunul ce face obiectul contractului de concesionare în ultimii 3 ani;
  7. forța de muncă necesară desfășurării activității; nivelul asigurat;
  8. gradul de instruire cerut; gradul de instruire asigurat pe specialități de bază;
  9. sarcini de care este grevat bunul ce urmează a fi concesionat;
  10. principalii furnizori și beneficiari și dificultățile în aprovizionare și desfacere;
  11. principalii debitori și creditori înregistrați. Concluzii privind eficiența activității, cu propuneri concrete.
 6. Date privind prețul minim pentru concesiune:
  1. valoarea rezultată din inventariere și reevaluare;
  2. estimarea valorii globale a concesiunii și calcularea dobânzilor bancare, conformi Legii nr. 15/1990;
  3. media beneficiilor realizate în ultimii 5 ani, conform bilanțurilor anuale, la valoarea actualizată;
  4. cota de amortizare calculată la valoarea rezultată în urma acțiunii de reevaluare;
  5. cheltuieli efectuate și nerecuperate la data predării.
 7. La stabilirea valorii minime de la care pleacă licitația, în studiul tehnico-economic se propune o valoare estimată în funcție de toate elementele prevăzute la pct. 6, precum și de unele aspecte de reevaluare menționate la pct. 5, în mod diferențiat după specificul concesiunii.


Anexa Nr. 1 a)

Conținut cadru

Agenția Națională pentru Privatizare

Nr. ......... din .............


Aviz
privind studiul tehnico-economic


Consiliul de experți al Agenției Naționale pentru Privatizare, examinând studiul tehnico-economic prezentat de autoritatea concedentă ....................................... cu privire la obiectul concesiunii ..................................................................... constată că sunt întrunite condițiile pentru a fi promovată propunerea de concesionare la guvern în vederea aprobării.


Secretar de stat,

Director Direcția dezetatizare,

Președintele Consiliului de experți,


Anexa Nr. 1 b)

Conținut cadru


Propunere (Cerere) de concesionare


 1. Date privind denumirea, sediul și organizarea inițiatorului concesiunii
 2. Contul bancar
 3. Termenul
 4. Principalele propuneri de exploatare, investire, creștere a eficienței
 5. Propuneri referitoare la preț ori redevență
 6. Alte elemente.


Semnătura inițiatorului,


Anexa Nr. 2

Conținut cadru


Concedent

Data ......................
Aviz A.N.P.[1]
Data și nr..............

Aprobarea guvernului,
Data ................


Caiet de sarcini al concesiunii


1. Obiectul concesiunii

Se trec toate datele necesare determinării cât mai exacte a obiectului concesiunii, date ce se vor lua din studiul tehnico-economic de fundamentare, referitoare la situația actuală a acestuia. Pentru terenuri și clădiri se va anexa un plan de situație.

Inventarul bunurilor este cel rezultat din inventarierea și reevaluarea patrimoniului.

2. Modul de organizare a unității care preia concesiunea

Se indică opțiunea autorității concedente pentru forma de organizare a concesionarului.

Concesionarul își poate organiza activitatea ca societate comercială conform legii, dar este obligat să aibă, pe toată durata concesiunii, sediul principal sau secundar în țară.

3. Durata concesiunii

4. Program minimal de lucrări

4.1. Programul minimal al lucrărilor ce urmează a fi executate de concesionar și investițiile noi necesare activității reprezintă dispoziții obligatorii.

Se descrie, schematic, fluxul de producție sau exploatare strict necesar care va fi în sarcina concesionarului, astfel încât să poată fi verificat pe parcurs: utilajele în funcțiune, utilajele de pus în funcțiune, situația fondurilor fixe neamortizate, activități comerciale, evidențe financiar-contabile obligatorii, condiții de conservare a patrimoniului, condiții de exploatare și consum al fructelor.

Se propun scenarii de retehnologizare prin mijloace proprii sau investiții noi care se estimează ca valoare globală, volum, furnizori posibili.

În cazul în care prin investiție se afectează patrimonii cu regim special - terenuri, construcții, cursuri de apă, mediul înconjurător, defrișări de păduri - se menționează avizele ce trebuie luate de la forurile de resort.

Se menționează valoarea acțiunilor ce se atribuie autorității concedente dacă aceasta contribuie cu fonduri sau utilaje la investiție.

Se notifică regimul investițiilor care nu se amortizează pe durata concesiunii. În ultimii 5 ani investițiile se fac numai cu avizul autorității concedente care va aproba devizele și va fixa cotele de amortismente.

Programul de investiții pe ultimii 5 ani propus de autoritatea concedentă va cuprinde norme pentru repartiția între părți a cheltuielilor făcute cu aceste lucrări. În această perioadă se vor încheia inventare amănunțite care să stabilească, pe de o parte, imobilele care revin concedentului, iar pe de altă parte, materialele și uneltele care rămân la dispoziția concesionarului.

În perioada respectivă este interzis a se demonta instalații sau părți de instalații ori a se ridica materiale și scule care servesc la exploatarea obiectului concesiunii.

Se vor enumera unele condiții care sunt valabile pentru ramura autorității concedente, ca de exemplu: protecția mediului, protecția muncii, materiale cu regim special, secret de stat, condiții de siguranță în exploatare.

4.2. Se vor preciza căile de creștere a eficienței, astfel încât să poată fi verificate pe parcurs de către organele de control.

5. Sarcini care grevează patrimoniul

Se vor menționa: valoarea investițiilor făcute până la data concesionării și nerecuperate (de exemplu: renovări, reparații capitale, retehnologizări, proiecte neaplicate), amortismente neîncasate, contracte de închiriere sau locație pe termen lung, ipoteci, restanțe în plata prețului de la beneficiar sau în plată către furnizor.

6. Capitalul social

În situația în care unitatea care urmează a fi concesionată are forma juridică a unei societăți comerciale, se vor preciza capitalul social și modalitățile de majorare a acestuia.

7. Elemente de preț

7.1. Dobândă B.N. calculată în valoarea estimată a patrimoniului.

7.2. Media beneficiilor realizate în ultimii 5 ani, conform bilanțurilor anuale.

7.3. Subvenții de la stat și credite acordate în ultimii 5 ani, din care credite rambursate.

7.4. Prețul de plecare propus pentru licitație.

7.5. Alte modalități de plată a redevenței (prestații în natură, participare la beneficii, reinvestire în afacerile autorității concedente sau în alte unități). Modalitățile de calcul și de percepere a redevenței se stabilesc prin devizul anexă la contract.

8. Încetarea concesiunii

8.1. Încetarea concesiunii prin expirarea duratei

8.1.1. La termenul prevăzut în contract, de încetare a concesiunii, concesionarul are obligația de a preda toate bunurile ce au făcut obiectul concesiunii și cele ce au rezultat în urma investițiilor făcute de el, gratuit și libere de orice sarcini.

8.1.2. Concesionarul va prezenta, din partea administrației financiare în raza căreia s-a desfășurat activitatea, dovada eliberării de orice sarcină a obiectivelor concesionate, după care, între concedent și concesionar, se va întocmi un proces-verbal de predare a obiectului concesionat și a bunurilor dobândite pe perioada concesiunii și destinate concesiunii.

8.1.3. La sfârșitul concesiunii, concedentul are facultatea de a prelua pe bază de contract: materialele aprovizionate și alte obiecte mobiliare rămase la dispoziția concesionarului, instalațiile ce nu sunt destinate pentru uzul exclusiv al concesiunii, precum și alte bunuri ce se vor conveni între părți, la prețuri actualizate.

Intenția de preluare va fi adusă la cunoștința concesionarului cu 2 ani înainte de terminarea concesiunii.

8.2. Încetarea concesiunii prin rambursare

8.2.1. În situația în care interese majore impun răscumpărarea unei concesiuni, aceasta se poate face numai prin hotărârea guvernului, la propunerea autorității concedente și cu avizul A.N.P. În caietul de sarcini se va menționa această situație, eventual cu menționarea cazurilor posibile.

8.2.2. În cazul prezentat la pct. 8.2.1. se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În acest caz, de încetare a concesiunii, nu se percep daune.

8.3. Încetarea concesiunii prin retragere

8.3.1. În situația în care concesionarul nu respectă obligațiile asumate prin contract ori prevăzute în caietul de sarcini, concesiunea se retrage și contractul se reziliază.

Constatarea nerespectării obligațiilor se face de către organele de control prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

8.3.2. În acest caz, concesionarul este ținut a plăti penalități și daune.

Obligația de plată se prevede în caietul de sarcini, iar cuantumul penalităților se prevede în anexa la contract.

8.4. Încetarea concesiunii prin renunțare

8.4.1. Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul dispariției obiectului contractului sau al imposibilității de a-l exploata din alte cauze obiective.

8.4.2. În situația de la pct. 8.4.1., aspectele semnalate de către concesionar vor fi verificate de o comisie formată din reprezentanți ai ministerului sau administrației centrale de resort și ai A.N.P. În urma concluziilor prezentate se va stabili veridicitatea motivelor invocate și, după caz, se va conveni asupra continuării sau încetării contractului.

8.5. Condiții generale la încetarea concesiunii

8.5.1. La încetarea concesiunii, în oricare din situațiile arătate mai sus, concesionarul este obligat să predea concedentului toată documentația tehnică referitoare la obiectul concesiunii, registrele de producție și personal, precum și orice alte acte sau documente în legătură cu exploatarea obiectului concesiunii.

8.5.2. Concesionarul este obligat să prevadă în actele juridice pe care le încheie și prin care își asumă obligații față de terți sau dobândește drepturi prin prestații succesive în legătură cu exploatarea obiectului concesionat, o clauza specială potrivit căreia autoritatea concedentă se va substitui concesionarului la încetarea concesiunii din orice cauză.

Concesionarul este răspunzător de daunele ce s-ar produce prin nerespectarea acestei obligații.

9. Clauze referitoare la personal

9.1. Concesionarul este obligat, în principiu, să respecte dispozițiile legilor în vigoare referitoare la personalul ce lucrează în cadrul regiilor autonome. Nu-și găsesc, însă, aplicarea dispozițiile privitoare la salarizare.

9.2. Se menționează, de asemenea, în mod obligatoriu, clauze de protecție socială.

10. Controlul

10.1. Se va detalia modul în care se exercită de către Ministerul Finanțelor și de către ministerul economic de resort controlul prevăzut de art. 27 alin. 1 lit. i) din Legea nr. 15/1990.

10.2. Controlul general al respectării de către concesionar a caietului de sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul de concesiune se face, potrivit art. 28 din Legea nr. 15/1990, de către - A.N.P.

11. Soluționarea litigiilor

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului de concesiune sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Pentru soluționarea lor, părțile pot apela și la arbitraj.

12. Dispoziții finale

12.1. Concesionarul este obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate de instituirea concesiunii. Se vor nominaliza aceste cheltuieli, inclusiv costul studiilor tehnico-economice efectuate, și se vor deconta în cel mult 12 luni către cel care le-a avansat.

12.2. Concesionarul este obligat să plătească, pe toată durata concesiunii, taxele și impozitele către stat, județ sau comună.

12.3. La încheierea concesiunii, părțile vor stabili, de comun acord, și alte probleme care urmează a fi reglementate.

12.4. Se enumeră dispozițiile de reglementare prin trimiterea la punctele din prezentul caiet de sarcini, astfel:

 • dispozițiile care pot fi modificate unilateral de către autoritatea concedentă;
 • dispozițiile care se supun controlului superior;
 • dispozițiile a căror încălcare atrage răspunderea persoanelor în culpă.

Exemple: pentru bunuri și servicii cu destinație publică sau cu drepturi de monopol se introduc clauze ca: obligația de păstrare a calității, a mărcii de fabrică sau de serviciu, obligația concesionarului de a asigura regularitatea și continuitatea serviciului, cu menționarea concretă în ce constau acestea; reglementarea orarelor, dacă este cazul; dreptul autorității concedente de a aproba tarifele practicate de concesionar; dispoziții care să permită în viitor adaptarea prevederilor caietului de sarcini în vederea satisfacerii nevoilor publicului; obligații de raportare și de evidență, obligația de păstrare a anumitor furnizori sau beneficiari.

Caietul de sarcini se întocmește în 4 exemplare, de către autoritatea concedentă, se avizează de care A.N.P. și se aprobă de guvern.


Anexa Nr. 3

Procedura și condițiile licitației pentru concesionare

1. Publicarea licitației

Publicarea licitației se face după aprobarea de către guvern a caietului de sarcini și a organizării licitației.

Data ținerii licitației va fi la cel puțin 30 de zile după data apariției anunțului. Publicarea licitației se va face atât în Monitorul Oficial, Partea a III-a, cât și în presă. De asemenea, anunțurile se vor face și la sediul central al A.N.P. sau la cel al filialelor județene. Pentru obiective de interes deosebit, anunțurile se pot da și în presa străină.

Publicațiile de licitații vor conține:

a) obiectul licitației, locul de amplasare unde poate fi vizitat;
b) locul unde se poate studia caietul de sarcini;
c) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească licitatorul pentru a fi admis la licitație;
d) taxa, garanția de participare și contul de plată;
e) adresa, ziua și ora licitației.

2. Condiții de participare la licitație

2.1. La licitație pot participa firme particulare, de stat, mixte, persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, care au acceptat caietul de sarcini și care au depus garanția minimă necesară de 5% din valoarea prețului de concesionare de la care pornește licitația și taxa de participare.

2.2. Pentru toți participanții români este necesar ca la înscrierea la licitație să se dovedească, pe lângă capacitatea juridică a ofertantului, și capacitatea tehnică și economică de a desfășura activitățile preconizate.

2.3. Pentru participanții din străinătate este necesară prezentarea la A.N.P. a dovezilor prin care se certifică forma juridică de organizare a firmei, precum și bonitatea acesteia, pe bază de recomandări bancare.

3. Cazuri de limitare a participării concurenților la licitație

Licitațiile publice referitoare la concesiuni de furnituri, lucrări speciale, exploatări și altele pot fi limitate la firme recunoscute, capabile de a concura potrivit condițiilor prevăzute în caietele de sarcini și pe baza unor motivări speciale, în următoarele cazuri:

a) când pentru executarea lucrărilor ce fac obiectul concesiunii se cere o capacitate de execuție sau încredere specială, fără de care nu s-ar garanta buna executare;
b) când interesele militare sau alte interese importante nu permit ținerea unei licitații publice;
c) când ținerea unei licitații publice, libere, ar prilejui o amânare care ar periclita interesele publice imediate.

4. Desfășurarea licitației

4.1. Ofertanții la licitație, fie din țară, fie din străinătate, își vor declara domiciliul ori sediul în țară, în ce privește îndeplinirea angajamentelor luate.

4.2. În termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii guvernului se depun la concedent documentațiile prevăzute la pct. 2.2. și 2.3.

4.3. A.N.P., pe baza examinării documentațiilor prevăzute la pct. 4.2., stabilește persoanele care pot prezenta oferte de participare la licitație.

4.4. După publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a, a aprobării guvernului pentru ținerea licitației și pentru caietul de sarcini, se depun la A.N.P., în plic închis și sigilat, cererile de concesionare, întocmite conform anexei nr. 1 b).

Acestea vor răspunde, în mod obligatoriu, pe lângă aspectele legate de obiectul concesiunii, la condițiile speciale arătate de organizatorul licitației în caietul de sarcini.

Exemple de condiții speciale ale licitației pot fi:

 • investițiile făcute de ofertant, de bună-credință, până la data ținerii licitației, în obiectul concesiunii;
 • angajamentul de reinvestire a unei părți din profit în obiectul concesiunii sau în alte obiecte de interes public;
 • angajamentele de sponsorizare a unor activități culturale, umanitare, sportive etc;
 • plata unei părți din redevență, în valută forte.

4.5. Condițiile speciale ale licitației vor fi afișate și la sediul A.N.P. în 48 de ore de la publicarea licitației în Monitorul Oficial, Partea a III-a.

4.6. Cererile de concesionare pot fi transmise la A.N.P., direct sau prin poștă. În acest al doilea caz, ofertele vor fi închise în două plicuri: cel exterior va purta adresa A.N.P., iar în cel interior sigilat va fi cererea purtând numele ofertantului și concesiunea pentru care licitează. În primul plic se va afla și dovada achitării la CEC a garanției, pe numele concedentului, și pe numele A.N.P. a taxei de participare cu mențiunea concesiunii dorite.

Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, telex sau telefax.

4.7. Licitațiile se vor ține în fața unei comisii aprobate de ministrul de stat pentru industrie și comerț, formată din:

 • reprezentant A.N.P. - președinte;
 • reprezentant Ministerul Finanțelor - membru;
 • reprezentant al concedentului - membru;
 • secretarul comisiei - din partea A.N.P.

4.8. În ziua stabilita pentru licitație, ofertanții vor prezenta, la începerea ședinței, foaia de vărsământ CEC reprezentând 5% din valoarea minimă a concesiunii, dacă nu a fost expediată în plic. Foaia respectivă este valabilă la o singură licitație.

După adjudecarea provizorie, se va reține numai garanția persoanei în favoarea căreia s-a făcut adjudecarea, iar celelalte garanții se vor returna imediat, cu viza A.N.P.

4.9. Licitațiile se țin în ziua și la ora indicate în publicație numai dacă sunt cel puțin doi ofertanți. În caz contrar, se așteaptă o oră, pentru a avea cel puțin doi concurenți. Dacă nici după acest termen nu se îndeplinește această condiție, licitația nu va mai avea loc, încheindu-se un proces-verbal de constatare.

4.10. Concurenții la licitație pot trimite mandatar, cu procură autentică. Această procură se va atașa întotdeauna în original sau în copie legalizată la procesul-verbal al licitației.

4.11. Din momentul anunțat pentru închiderea licitației nu se va putea admite nici o altă ofertă. Președintele, după ce a primit toate ofertele, deschide plicurile în prezența concurenților. Toate ofertele vor fi semnate de membrii comisiei și fiecare ofertant în parte. Se va încheia un proces-verbal în care se arată modul în care a decurs licitația și prețul în cifre și litere al ofertei celei mai avantajoase; se va trece, totodată, numele câștigătorului licitației.

Câștigătorul licitației va fi desemnat astfel:

 • cu punctajul acordat pentru condițiile speciale puse se va face o medie, care, însumată cu punctajul acordat pentru valoarea oferită pentru concesiune, va determina punctajul final al ofertantului.

Punctajul cel mai mare va determina câștigătorul.

4.12. În cazul în care un număr de concurenți obțin același număr de puncte maxim, se va proceda în aceeași ședință la o nouă licitație cu oferte închise, numai între aceștia. În cazul în care concurenții aflați la egalitate nu vor să-și modifice ofertele, va fi preferat concurentul care obține cel mai mare punctaj la condițiile speciale, dar nu mai mic decât baremul stabilit de comisie, comunicat în ședința de licitație. Dacă există egalitate între doi sau mai mulți concurenți, din care cel puțin unul nu este prezent, licitația se va ține la o altă dată, anunțată de comisie (în termen de cel mult 5 zile).

4.13. În situația prevăzută la pct. 3, se vor trimite invitații de participare la cel puțin 5 firme recunoscute sau persoane particulare.

Licitația se va putea ține în cazul în care se prezintă minimum doi din cei invitați. Dacă această condiție nu este îndeplinită, se va reface licitația după un termen de 5 zile. Dacă și de această dată se prezintă un singur ofertant, acesta este examinat și dacă îndeplinește condițiile de licitație va fi declarat câștigător.

4.14. Dosarul licitației, cuprinzând procesul-verbal și copiile certificate ale actelor arătate mai sus, se va depune de către președintele comisiei la A.N.P., care va emite un acord după modelul din anexa nr. 4.

În caz de infirmare, licitația se repetă.

4.15. Garanția depusă de câștigătorul licitației rămâne la dispoziția autorității concedente și nu se mai poate retrage decât după executarea și lichidarea definitivă a contractului încheiat.

Garanția definitivă este de 10% din valoarea concesiunii și se va depune la concedent în cel mult o lună de la data adjudecării.

4.16. Garanția provizorie de 5% pentru participare la licitație se pierde în cazul în care concurentul nu semnează la timp contractul, adică în 30 de zile de la data acordului A.N.P., în calitate de câștigător al licitației.

4.17. Cazurile de forță majoră care împiedică predarea sau preluarea obiectului concesiunii, precum și încheierea contractului, trebuie dovedite cu acte și anunțate în termen de 5 zile de la ivire la A.N.P., care va propune, împreună cu părțile contractante, măsurile ce se impun a fi luate. Aceasta nu presupune rezilierea contractului decât în cazuri deosebite, după o atentă examinare a situației.

4.18. În caz de încetare din viață a câștigătorului licitației, moștenitorii săi, fie direct, fie prin reprezentanții lor, dacă nu au exercițiul drepturilor lor, pot prelua, cu avizul autorității concedente, drepturile câștigătorului, cu aprobarea A.N.P., dacă prezintă o declarație autentificată din care rezultă că înțeleg să continue executarea strictă a tuturor stipulațiilor din caietul de sarcini.

4.19. Taxele de participare a ofertanților la licitație se stabilesc de către A.N.P., cu avizul Ministerului Finanțelor, și sunt destinate acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea licitației.


Anexa nr. 4

Conținut cadru

Agenția Națională pentru Privatizare


Acord
nr. ....... din ...........
privind acordarea concesiunii


Pe baza referatului Consiliului de experți al Agenției Naționale pentru Privatizare întocmit în urma examinării condițiilor de susținere a licitației din data de .............. privind concesionarea domeniului ........... deținut de concedentul ........... obținut de concesionarul ............................ precum și documentele oficiale:

 • Hotărârea guvernului nr. ..............
 • Studiul tehnico-economic
 • Caietul de sarcini
 • Aprobarea guvernului pentru licitație și conținutul caietului de sarcini ...................................................................................

Având în vedere că oferta solicitantului de mai sus constând în:

 • prețul concesiunii ..........
 • celelalte condiții .......................................................

asigură câștigarea licitației, conform procesului-verbal încheiat la data de ............


Agenția Națională pentru Privatizare acordă concesiunea ................. ............................................................................

Concedent ....................................................................

Concesionar ....................................................................

Prezentul acord intra în vigoare la data de ................................

Secretar de stat,


Anexa nr. 5

Conținut cadru


Agenția Națională pentru Privatizare

Nr. ....... din ....................


Contract de concesiune


I. Părțile contractante

Între .................. statutul juridic ......................... actul de înființare ............ cu sediul central în ................................... reprezentat prin .......................... funcția ..........................în calitate de concedent, pe de o parte, și .............................. statutul juridic ................. cu sediul central în ................ reprezentat prin ........... funcția .............. în calitate de concesionar, pe de altă parte,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. ..... din ...... și al Acordului nr. ... din ........ dat de Agenția Națională pentru Privatizare, privind adjudecarea la licitație a concesiunii, s-a încheiat prezentul contract de concesiune.


II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului este cedarea și preluarea în concesiune a (activității, serviciului public, unității, terenului) ...................... ............................................................................. ............................................................................. situat în ...................................................................


Obiectul concesiunii este detaliat prin caietul de sarcini - anexa nr. 1 la contract.

Art. 2. - Predarea-primirea obiectului concesiunii este consemnată în procesul-verbal - anexa nr. 3 la contract.


III. Termenul

Art. 3. - Durata concesiunii este de ... ani începând de la data predării-primirii.


IV. Prețul

Art. 4. - Prețul concesiunii este o redevență valorică de ....... anual și redevența în natură, conform caietului de sarcini și devizului - anexa nr. 2 la contract.

V. Plata prețului

Art. 5. - Plata redevenței valorice se face prin conturile:

Contul concedentului nr. ......... deschis la Banca ......................
Contul concesionarului nr. ....... deschis la Banca ......................

Depunerea redevenței în natură și executarea celorlalte obligații care intră în preț se fac conform devizului anexă - anexa nr. 2 la contract.

Neplata sau nepredarea, după caz, a redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la retragerea concesiunii cu consecințele prevăzute în caietul de sarcini.

VI. Obligațiile părților

Art. 6. - Condițiile concrete de exploatare a bunului concesionat și obligațiile reciproce ale părților sunt prevăzute în caietul de sarcini.

Alte clauze și obligații specifice stabilite de părți sunt prevăzute în anexa nr. 4 la contract.

Art. 7. - Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului și să despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa, în condițiile stabilite în caietul de sarcini. Obiectul concesionat cu toate instalațiile, dependințele și anexele lui vor fi restituite concedentului, la încetarea concesiunii, gratuit și libere de orice sarcini.

Prin semnarea contractului, concesionarul confirmă că a luat act de toate condițiile impuse de concedent prin caietul de sarcini și Acordul A.N.P. și că le acceptă integral.

Concesionarul se obligă să pună la dispoziția organelor de control toate evidențele și informațiile solicitate.

Art. 8. - Concedentul se obligă să pună la dispoziția concesionarului, la data începerii concesiunii, inventarul complet, liber de orice sarcini, și să răscumpere plusurile valorice care apar la încetarea concesiunii, conform celor stabilite prin caietul de sarcini.

VII. Răspunderea contractuală

Art. 9. - Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin caietul de sarcini și prin contract, părțile datorează penalități în limitele stabilite prin caietul de sarcini.

Daunele se plătesc în măsura în care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majoră apără de răspundere.

VIII. Litigii

Art. 10. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competența instanței de drept comun sau arbitrajului.

IX. Alte cauze

Art. 11. - .....................................................................................................................................

X. Dispoziții finale

Art. 12. - Modificarea sau adaptarea contractului se poate face prin acordul părților, cu excepția clauzelor obligatorii prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 13. - Contractul de concesiune nu se va încheia ori, deși încheiat, nu va produce efecte decât după achitarea de către concesionar a garanției de 10% din prețul concesiunii.

Art. 14. - Anexele nr. 1 - caietul de sarcini, nr. 2 - devizul estimativ, nr. 3 - procesul-verbal de predare-primire și, după caz, anexa nr. 4 - clauze speciale, fac parte integrantă din contract.


Prezentul contract de concesiune privind obiectul: .......................... s-a încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și câte unul pentru organele de control.


Data ....................

Concedent, ................

Concesionar, ...................


Anexa nr. 6

Conținut cadru


Contract de închiriere


I. Părțile contractante

Între ............ statutul juridic ............................ actul de înființare ............... cu sediul în ..................... reprezentat prin ........... funcția ............... în calitate de locator și .................. statutul juridic ................... cu sediul în ................ reprezentat prin ................ funcția ........... în calitate de locatar,

În baza aprobării ........... din ......... s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului este procurarea folosinței bunului (imobil sau mobil) .................... situat în ......................................

Art. 2. - Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în procesul-verbal, anexă la contract.

III. Termenul

Art. 3. - Termenul închirierii este de .... ani (luni) cu începere de la data procesului-verbal menționat la art. 2.

IV. Prețul

Art. 4. - Prețul închirierii - chiria - pentru folosirea obiectului închirierii este de ..........................

V. Plata chiriei

Art. 5. - Plata chiriei se face lunar (semestrial), cel mai târziu până la expirarea lunii (semestrului) pentru care se face plata.

Art. 6. - Plata chiriei se face prin conturile:

Contul locatorului nr. .................. deschis la Banca ...................
Contul locatarului nr. .................. deschis la Banca ...................

Art. 7. - Neplata chiriei la termen autoriză pe locator a cere rezilierea contractului și plata de daune.

VI. Obligațiile locatorului

Art. 8. - Locatorul se obligă:

a) să predea bunul cu toate accesoriile sale în starea corespunzătoare folosinței pentru care a fost închiriat și să-l întrețină în această stare tot timpul cât durează închirierea;
b) să execute toate lucrările de reparații care nu sunt în sarcina locatarului;
c) să asigure folosința bunului închiriat în tot timpul contractului, garantând pe locatar contra pierderii totale sau parțiale a bunului, contra viciilor bunului ori contra tulburării folosinței bunului;

VII. Obligațiile locatarului

Art. 9. - Locatarul se obligă:

a) să folosească bunul închiriat după destinația care rezultă din contract;
b) să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații ce-i revin;
c) să plătească chiria la termenele fixate prin contract;
d) la sfârșitul contractului să restituie bunul închiriat în starea în care l-a primit, fiind considerat că l-a primit în stare bună.

VIII. Alte obligații

Art. 10. - Locatorul suportă sarcinile și impozitele asupra bunului închiriat.

Art. 11. - Taxele comunale, precum și utilitățile consumate sunt în sarcina locatarului.

IX. Subînchirierea și cesiunea

Art. 12. - Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terț este permisă numai cu acordul prealabil scris al locatorului și cu respectarea condițiilor și obținerea aprobărilor cerute pentru închiriere.

X. Răspunderea contractuală

Art. 13. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale părțile datorează despăgubiri.

Art. 14. - Forța majoră apără de răspundere.

XI. Litigii

Art. 15. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competența instantei judecătorești de drept comun sau arbitrajului.

XII. Clauze speciale

Art. 16. - În raport de natura și specificul obiectului închirierii, părțile pot prevedea prin contract clauzele speciale de folosire a acestuia, obligații și garanții suplimentare, cazuri de reziliere a contractului și altele.


XIII. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Anexa face parte integrantă din contract și se încheie în același număr de exemplare.

Data ..........................

Locator, ....................

Locatar, ....................


Anexa nr. 7

Conținut cadru


Contract de locație a gestiunii


I. Părțile contractante

Între ................ statutul juridic ................. actul de înființare ............. cu sediul în ............. reprezentat prin ............. funcția .......... în calitate de locator al gestiunii și ...........statutul juridic ....... actul de înființare ......... cu sediul în ............ reprezentat prin ............. funcția ............ în calitate de locatar al gestiunii, s-a încheiat prezentul contract de locație a gestiunii:

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului constă în predarea, respectiv preluarea, gestiunii (secției, uzinei, fabricii, subunității economice - după caz) din structura locatorului ...................... amplasată în .................. .

Art. 2. - Predarea-primirea obiectului locației se consemnează în procesul-verbal încheiat între părți.

III. Termenul

Art. 3. - Termenul locației gestiunii este de ... ani (luni) cu începere de la ................... .

IV. Obligațiile părților

Art. 4. - Obligațiile reciproce ale părților sunt:

A. Locatorul

a) să pună la dispoziție gestiunea secției, uzinei, fabricii, subunității economice în stare de funcționare cu tot inventarul de spațiu, echipament industrial, mijloace fixe și obiecte de inventar, mijloace circulante existente la data predării, în stoc, așa cum rezultă din procesul-verbal de evaluare încheiat conform legii;

b) să efectueze înainte sau după predare, conform convenției părților, contra cost, lucrări de amenajare, reparații capitale;

c) să asigure, la cererea locatarului, contra cost, servicii ca:

 • aprovizionarea tehnico-materială, comercializarea produselor, transportul, recrutarea și formarea personalului;
 • livrarea de utilități, efectuarea de reparații curente;
 • evidențe contabile și alte servicii financiare;
 • asistența tehnică de specialitate.

d) în cazul în care locatarul înțelege să-și desfășoare activitatea de gestionare în mod independent, cu mijloace proprii, aceasta se va stipula în mod expres;

e) să precizeze cu claritate condițiile puse locatarului în ce privește prețurile pe care acesta urmează a le practica.

B. Locatarul

a) să verifice, la preluarea gestiunii, integritatea și starea de folosință a patrimoniului;

b) să conserve patrimoniul primit și să îl dezvolte ca un bun gospodar;

c) să crească eficiența activității prin mijloace de organizare, investiții, politică de personal;

d) să respecte și să crească nivelul calității produselor și serviciilor;

e) să livreze către locator cantitatea de produse și mărfuri, să presteze serviciile convenite;

f) să respecte prețurile convenite;

g) să gospodărească rațional mijloacele materiale și financiare, să sporească fondurile gestiunii prin mijloace legale.

Locatarul poate practica un adaos la prețurile de livrare pentru acoperirea unor cheltuieli proprii suplimentare sau stimularea personalului;

h) să plătească la timp sumele convenite cu locatorul ca preț pentru prestațiile acestuia, cote de amortisment pentru mijloace fixe, chirie pentru spațiu și obiecte de inventar, echivalentul dobânzilor pentru credite nerambursate și altele asemenea;

i) locatarul își poate constitui fonduri proprii de dezvoltare, premiere, fonduri cu scop social din veniturile realizate prin gestiunea secției, uzinei, fabricii, subunității economice luată în locație;

j) locatarul poate prelua integral sau parțial personalul salariat existent la data predării gestiunii sau să încadreze personal nou;

k) în funcție de gradul de integrare a gestiunii în economia locatorului, locatarul gestiunii participă la administrația locatorului.

V. Plățile

Art. 5. - Plățile se fac prin conturile:

al locatorului ........................ deschis la ........................
al locatarului ........................ deschis la ........................

VI. Alte clauze

Art. 6. - La sfârșitul perioadei de locație prevăzută în contract se restituie gestiunea în bună stare de funcționare și în condițiile de eficiență stabilite.

Art. 7. - Locatarul nu are dreptul să cedeze locația gestiunii în tot sau în parte, fără acordul scris al locatorului.

Art. 8. - Clauze speciale: ........................................................................... ...........................................................................

VII. Răspunderea contractuală

Art. 9. - Neexecutarea următoarelor obligații contractuale este sancționată cu rezilierea de plin drept a contractului și plata de daune:

 • Neplata unei singure rate a obligației bănești convenite;
 • ...........................................................
 • ...........................................................

Art. 10. - Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă.

VIII. Litigii

Art. 11. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract sunt de competența instantei de drept comun sau arbitrajului.


Prezentul contract s-a încheiat în 4 exemplare, câte 2 pentru fiecare parte contractantă.


Data .........................

Locatorul gestiunii, ..........................

Locatarul gestiunii, ..........................Ordine

Ordinul nr. 625 privind Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului României nr. 1194/1990

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul art. 16 din Hotărârea Guvernului României nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului României nr. 1194/1990 privind aplicarea tarifului vamal de import în condițiile liberalizării prețurilor,
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului României nr. 1194/1990, prevăzute în anexa la ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1991.

Dat la București la 22 noiembrie 1990.

Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan | București, 22 noiembrie 1990 | Nr. 625.


Anexă

Norme metodologice

I. Aplicarea tarifului vamal de import

1. Tariful vamal de import al României se aplică, cu modificările stabilite prin hotărârile guvernului, tuturor agenților economici care efectuează importuri de mărfuri.

2. Scutirea de taxe vamale se aplică direct de unitățile vamale în baza declarațiilor vamale depuse de agenții economici și, după caz, a documentelor justificative prevăzute de lege.

3. Facilitățile vamale acordate de România importurilor din anumite țări sunt cele prevăzute în protocoalele internaționale încheiate în acest scop. La importurile din aceste țări se aplică taxele vamale corespunzătoare.

II. Declararea mărfurilor la unitățile vamale

4. Importatorii și exportatorii, direct sau prin mandatarii ori comisionarii acestora, denumiți în cele ce urmează „declarant vamal", depun câte o declarație vamală pentru fiecare destinatar și pentru o singură marfă sau grupă de mărfuri determinată precis din punct de vedere al poziției tarifare, chiar dacă este emis un singur document de transport și mărfurile sunt încărcate în același mijloc de transport.

5. Declarația vamală se folosește pentru declararea și vămuirea la import sau export a bunurilor introduse sau scoase din țară de persoane juridice.

6. Declarația vamală se întocmește în minimum 3 exemplare din care:

 • primul exemplar pentru vamă;
 • exemplarul 2, pentru Centrul de calcul al Ministerului Comerțului și Turismului;
 • exemplarul 3, pentru agentul economic.

În cazul declarațiilor vamale de export depuse la o vamă de interior se întocmește un exemplar în plus care se anexează la scrisoarea de trăsură și se reține de vama de frontieră.

7. Declarația vamală se completează numai la mașina de scris. Nu sunt admise ștersături sau modificări.

8. În vederea identificării mărfii în tariful vamal și pentru efectuarea controlului vamal, marfa se va înscrie în declarația vamală sub denumirea comercială (prevăzută în contract).

9. La rubrica privind valoarea se înscrie valoarea în vamă stabilită potrivit prevederilor art. 8 din Hotărârea nr. 1194/1990, exprimată în moneda din factură.

10. Declarantul vamal înscrie în declarația vamală de import poziția din tariful vamal de import, nivelul taxei vamale și cuantumul taxei vamale calculat prin aplicarea nivelului taxei la valoarea în vamă.

11. Declarația vamală completată și depusă la vamă împreună cu documentele prevăzute la art. 4 din Hotărârea nr. 1194/1990 se înregistrează de organele vamale numai după verificarea admisibilității ei. Cu ocazia acestei verificări organele vamale constată dacă declarația vamală este corect întocmită, dacă a fost depusă împreună cu toate documentele prevăzute de normele legale și dacă există concordanță între datele din declarație și documentele prezentate.

În cazul importului, din momentul înregistrării taxele vamale de import sunt datorate statului.

12. După controlul vamal al mărfurilor rezultatele se consemnează în declarația vamală și se certifică prin semnătura și ștampila individuală a lucrătorului vamal care a făcut controlul. În cazul în care declarația vamală se anulează, aceasta se anexează la procesul-verbal de constatare încheiat de organele vamale.

13. Liberul de vamă, definitiv sau provizoriu, potrivit art. 6 din Hotărârea nr. 1194/1990 se acordă de lucrătorul vamal care efectuează verificarea încadrării tarifare, a calculului taxelor vamale și a încasării taxelor vamale sau a garanției.

14. Dacă la verificarea încadrării tarifare, a nivelului taxelor vamale, a valorii în vamă și a calculului taxelor vamale se constată erori, lucrătorul vamal face rectificarea acestora pe declarația vamală certificând prin semnătura și ștampila proprie.

15. Unitățile vamale vor preda, pe bază de borderou, punctelor Romtrans exemplarul 2 al declarației vamale (import și export) pentru care a fost acordat liberul de vamă definitiv pentru a fi transmis prin intermediul Centralei „Romtrans" București la Centrul de calcul al sistemului de comerț exterior în vederea prelucrării.

III. Documentele însoțitoare declarației vamale

16. Licența de import sau export cu indicativul „C", eliberată de Ministerul Comerțului și Turismului se depune la vamă în original și copie. Pe măsura realizării importurilor sau exporturilor organele vamale completează pe verso exemplarului original următoarele date: vama emitentă, numărul și data declarației vamale, cantitatea derulată și soldul, semnătura și ștampila individuală a lucrătorului vamal.

Originalul licenței se restituie declarantului vamal, iar copia se reține de vamă.

Licențele cu indicativele „S" și „A" se depun și se rețin de organele vamale numai în fotocopie pentru verificarea felului mărfii.

17. Pentru operațiunile de introducere sau scoatere de bunuri, fără plăți de orice fel, efectuate în afara activității de comerț exterior nu se prezintă la organele vamale licența. În cazul în care operațiunea este supusă plății taxelor vamale se depune la vamă o factură din care să rezulte valoarea bunurilor.

În lipsa facturii valoarea se stabilește de organele vamale.

18. Răspunderea pentru respectarea condițiilor stabilite la eliberarea licenței, altele decât cele cantitative, revine declarantului vamal și nu este supusă verificării organelor vamale.

19. Pentru fiecare declarație se depune la vamă un exemplar din factura mărfii.

Dacă în prețul de facturare a mărfurilor de import, pentru care se datorează taxe vamale, nu sunt incluse și cheltuielile externe de transport, manipulare, asigurare și alte cheltuieli aferente transportului, declarantul vamal depune la organele vamale un document din care să rezulte aceste cheltuieli.

20. Documentul de transport internațional al mărfurilor se prezintă la vamă fără a se reține o copie. Se poate accepta depunerea declarației vamale fără prezentarea documentului de transport în cazurile în care marfa este transportată în mijloace de transport care nu aparțin unor firme specializate în transporturi internaționale.

21. În cazurile în care la declarația vamală se depun liste specificative, acestea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: felul mărfurilor, cantitatea din fiecare unitate de ambalare și cantitatea totală, felul ambalajului, marcajul și numărul unităților de ambalare.

Listele specificative, semnate și ștampilate de declarantul vamal se anexează la fiecare exemplar al declarației vamale și se vizează și de lucrătorul vamal care a făcut controlul mărfii.

22. În cazul importurilor de mărfuri al căror nivel de taxă vamală a fost redus prin protocoale internaționale care prevăd facilități vamale acordate importurilor facturate din anumite țări, declarația vamală va fi însoțită de certificatul de origine eliberat de organele competente din țările în cauză.

Originalul certificatului se reține de organele vamale.

IV. Garantarea taxelor vamale

23. Sunt supuse garantării taxelor vamale mostrele și modelele de referință, cu valoare comercială, introduse temporar în țară.

V. Încasarea taxelor vamale

24. Încasarea taxelor vamale de la agenții economici, indiferent de forma de proprietate, se poate face prin acceptare (plată efectivă) și prin forme de asigurare (garanție) cu anticipație a sumelor datorate.

Pentru efectuarea încasărilor se pot folosi următoarele instrumente de plată:

 1. - dispoziția de plată;
 2. - cecul de decontare;
 3. - dispoziția de încasare;
 4. - încasarea în numerar.

Dispoziția de plată

25. Dispoziția de plată, întocmită de plătitor, se prezintă la banca unde își are deschis contul, în vederea achitării taxelor vamale, conform declarației vamale depusă la unitatea vamală și înregistrată de aceasta.

Dispoziția de plată se întocmește în 3 exemplare având următoarele destinații:

 • exemplarul 1 servește la debitarea contului plătitorului și se reține de bancă;
 • exemplarul 2 servește pentru creditarea contului unității vamale și i se eliberează acestuia, ca anexă la extrasul de cont;
 • exemplarul 3 se restituie emitentului, ca anexă la extrasul de cont, drept dovadă de efectuare a plății.

26. În cazul în care agentul economic solicită eliberarea bunurilor supuse taxelor vamale într-un termen mai redus decât circuitul documentelor între unitățile bancare și între unitățile bancare și vamale, dispoziția de plată se va întocmi în 4 exemplare.

Exemplarul 4 se va restitui emitentului, de către unitatea bancară, purtând viza acesteia, și se va prezenta unității vamale pentru eliberarea imediată a bunurilor, aceasta procedând la reținerea exemplarului vizat.

În cazul când agentul economic nu prezintă exemplarul nr. 4 din dispoziția de plată cu viza băncii, bunurile se eliberează din vamă numai după apariția în extrasul de cont a taxelor vamale datorate.

27. La data apariției taxelor vamale în extrasul de cont, unitățile vamale vor confrunta sumele prevăzute în acesta cu cele din dispoziția de plată și declarația vamală, procedând la întocmirea chitanței de venituri (formular tipizat).

Cecul de decontare

28. Plata taxelor vamale cu cecuri se va accepta numai în carnete de cecuri cu limită de sumă. Valoarea minimă a unui cec este de 500 lei, iar cea maximă până la limita disponibilului din carnet.

La primirea cecului, lucrătorul vamal are următoarele obligații:

 • după legitimarea și verificarea agentului economic sau a împuternicitului, să ceară acestuia să semneze cecul în fața sa și să verifice dacă semnătura corespunde cu specimenul din carnet;
 • să verifice dacă în carnet există cotorul cecului precedent, dacă soldul de pe acesta este bine calculat și dacă acoperă suma cecului ce se dă în plată;
 • să stabilească și să treacă pe cotorul cecului prezentat noul sold al carnetului rămas după emiterea cecului de încasare a taxelor vamale, să semneze și să aplice ștampila;
 • să treacă pe cecul primit în plată, disponibilul din carnet, înainte de eliberarea cecului.

Unitățile vamale sunt obligate să depună cecul în termen de 24 ore de la primire, la unitatea bancară la care are contul deschis, cu excepția zilelor în care unitățile bancare sunt închise. În aceste condiții termenul de depunere se prelungește până la prima zi de activitate a unității bancare.

După primirea cecului, unitatea vamală poate acorda liberul de vamă.

Cecurile primite în plată se depun la unitatea bancară, înscrise într-un borderou (formular tipizat).

La data apariției, în extrasul de cont, a taxelor vamale se va întocmi chitanța de venituri.

Dispoziția de încasare

29. Dispoziția de încasare poate fi folosită pentru recuperarea sumelor datorate din taxe vamale în cazul unor recalculări.

Dispoziția de încasare se completează de unitatea vamală, în 3 exemplare, care vor fi depuse la banca unde are deschis contul.

Încasarea în numerar

30. Încasarea taxelor vamale în numerar se poate face, în mod excepțional, direct la unitatea vamală atunci când agentul economic nu poate utiliza modalitățile de plată enumerate mai sus.

După depunerea sumelor și întocmirea chitanței de venituri, bunurile pot fi eliberate din vamă.Referințe

 1. A.N.P. = Agenția Națională pentru Privatizare (în continuare se va folosi A.N.P.).