Monitorul Oficial 141/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0141 - Partea I - Miercuri, 12 decembrie year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Unicarne” București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne” București, cu sediul în strada Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1.

Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne” București se înființează prin preluarea activului și pasivului Fabricii de prototipuri, utilaje și piese de schimb Sibiu și Secției de proiectare București - unități fără personalitate juridică din cadrul Centralei industrializării cărnii, care se desființează.

Art. 2. - Societatea comercială „Unicarne” București are personalitate juridică și va avea ca obiect de activitate producția de piese de schimb, prototipuri, utilaje, proiectare-cercetare, consulting, operațiuni de import-export pentru societățile comerciale din industria cărnii și frigului.

Art. 3. - Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne” București își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind societățile comerciale și statutul prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne” București are un capital social de 117,3 mil. lei, stabilit pe baza bilanțului la data de 30 septembrie 1990 și are următoarea structură:

 • mijloace fixe în valoare de 29,8 mil. lei;
 • mijloace circulante în valoare de 87,5 mil. lei.

Capitalul social al societății comerciale urmează a fi definitivat pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 5. - Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne” București va putea fi influențată de stat prin pârghii economice cum sunt: credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat, subvenții, impozite și taxe.

Art. 6. - Personalul preluat de societatea comercială „Unicarne” București de la unitățile prevăzute în art. 1 alin. 2, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporuri de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 7. - Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Finanțelor, vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 8. - Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 decembrie 1990 | Nr. 1245.


Anexă

Statutul societății comerciale pe acțiuni „Unicarne" București

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este „Unicarne” - S.A. În toate actele și lucrările emanate de la societate, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, numărul de înregistrare din Registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Unicarne” București este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România - București, piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1. Societatea poate avea sucursale, filiale, fabrici situate și în alte localități.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Obiectul de activitate al societății comerciale pentru prestări servicii în industria cărnii și frigului este:

 • proiectarea și executarea de prototipuri, utilaje și piese de schimb pentru industria cărnii și frigului;
 • executarea, la solicitarea societăților comerciale, de proiecte de investiții pentru obiective de producție, inclusiv pentru retehnologizarea și modernizarea proceselor de producție specifice sectorului cărnii și frigului;
 • elaborarea, la solicitarea societăților comerciale, de studii pentru valorificarea optimă a resurselor de carne, și altor subproduse rezultate din tăierea animalelor;
 • elaborarea, la solicitarea societăților comerciale, de studii de marketing, consulting și cercetări de specialitate pentru realizarea de noi sortimente de produse din carne;
 • efectuarea de operațiuni de import-export pentru industria cărnii și frigului, la solicitarea societăților comerciale;
 • testarea noilor produse realizate prin cercetare proprie, prin magazine proprii sau ale societăților comerciale;
 • efectuarea, la solicitarea societăților comerciale, de programe pentru introducerea sistemelor de prelucrare automată a datelor specifice sectorului cărnii și frigului, inclusiv implementarea acestora la beneficiar;
 • alte servicii specifice desfășurării activității în sectorul industriei cărnii și frigului solicitate de societățile comerciale.
Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social al societății comerciale este de 117,3 mil. lei reprezentând mijloace fixe în valoare de 29,8 mil. lei, mijloace circulante în valoare de 87,5 mil. lei. Capitalul social inițial al societății comerciale pe acțiuni va fi modificat în funcție de evaluarea patrimoniului care se va finaliza până la 31 decembrie 1990.

Capitalul social inițial de 117,3 mil. lei împărțit în acțiuni nominative cu o valoare nominală de 5.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de unic acționar și vărsat în întregime la data constituirii societății, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Societatea va emite și înmâna acționarilor titlurile (acțiunile) cuprinzând:

 • denumirea și durata societății;
 • data constituirii societății, numărul de înregistrare la Camera de comerț și industrie și numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
 • capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate;
 • denumirea (numele și prenumele), sediul (domiciliul) acționarului.

Titlurile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație și se păstrează la sediul societății.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură sau din beneficiile cuvenite acționarilor.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total și în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuată de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor; dacă reducerea de capital va influența condițiile în care a fost aprobată societatea, se vor obține noi aprobări de la organele în drept.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către Consiliul de administrație, comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a-și alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea la statut cu toate modificările suferite.

Drepturile și obligațiile legate de acțiune urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii nu sunt angajați răspunzători, chiar față de terți, decât până la concurența valorii totale a acțiunilor pe care le posedă.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată.

Articolul 11

Dreptul acțiunilor asupra activului social

Fiecare acțiune dă dreptul, din proprietatea activului social, la o parte proporțională cu numărul de acțiuni emise. Ea dă, de asemenea, dreptul la o parte din beneficii, dividende, proporțională cu capitalul subscris și vărsat.

Articolul 12

Proprietarii în indiviziune sunt ținuți să fie reprezentați pe lângă societate de unul singur dintre ei, pe care îl consideră drept singur proprietar.

Uzufructuarii și noii proprietari vor trebui, de asemenea, să fie reprezentați de unul singur dintre ei, iar societatea nu-l va recunoaște decât pe uzufructuar pentru toate comunicările care se fac acționarului, precum și pentru prezența la adunările generale și dreptul la vot.

Articolul 13

Cesiunea acțiunilor

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile legii și cu procedura prevăzută de lege. Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 14

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un „duplicat al acțiunii”.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 15

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii Consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) numește directorii și adjuncții acestora, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă. Directorii și directorii adjuncți pot fi numiți și dintre membrii Consiliului de administrație;
d) stabilește competențele și răspunderile Consiliului de administrație și comisiei de cenzori;
e) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.
Articolul 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Ele se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuterniciții date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății. Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut.

Termenul de întrunire în nici un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocării.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de larga circulație răspândite în localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc, din aceeași localitate.

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Articolul 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele Consiliului de administrație desemnează doi secretari pentru a verifica prezența acționarilor la ședință și pentru a întocmi procesul-verbal al adunării generale.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului.

Articolul 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 19

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data ședinței de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Gestiunea societății

Articolul 20

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă de adunarea generală a asociaților formată din 5 membri din care cel puțin unul trebuie să fie contabil.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului de Finanțe.

Adunarea generală poate alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație asupra neregulilor constatate.
  La încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de câte 10% timp de 2 ani consecutiv sau ori de câte ori consideră necesar.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Cenzorii se aleg pe o perioadă de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusă din 5 membri.

Capitolul VI

Consiliul de administrație

Articolul 21

Organizarea

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Adunarea generală va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său.

Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până în transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Componența Consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de administrație.

Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

La prima ședință Consiliul de administrație va alege dintre membrii săi un președinte și 2 vicepreședinți.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori, fixându-se în același timp și salariile.

Președintele îndeplinește, de regulă și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății aducând la îndeplinire deciziile adunării generale și ale consiliului de administrație, în limitele activității societății.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele, vicepreședinții, membrii Consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin decizia adunării generale a acționarilor.

Articolul 22

Atribuții

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
d) stabilește tactica și strategia de marketing;
e) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte până la valoarea stabilită de adunarea generală a acționarilor;
f) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
g) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.
Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 23

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 24

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt numiți de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de directorul general sau directorul societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește de adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților în valută potrivit legii.

Până la aprobarea unei noi legislații a salarizării în domeniu, societatea nou creată ca urmare a modulării va menține nivelurile de salarizare practicate de reorganizare.

Articolul 25

Amortizarea fondurilor

La amortizarea fondurilor fixe se vor putea avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuieli de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și alte nevoi ale societății;
 • prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.
Articolul 26

Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 27

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 28

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge 20% din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț, se scade impozitul legal rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, condiții de constituire, litigii

Articolul 29

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor și după obținerea aprobărilor legale. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 30

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari s-a redus sub 5 în timp de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.
Articolul 31

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se vor face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

Litigiile personalului angajat de societate, ivite în raporturile cu aceasta se rezolvă în conformitate cu legislația muncii.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Articolul 33

Prevederile prezentului statut se completează de drept cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cele referitoare la societățile comerciale.


Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Unifarm”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Unifarm” prin preluarea activului și pasivului de la Oficiul central farmaceutic, care se desființează.

Regia autonomă „Unifarm” are sediul în municipiul București, str. Aviator Sănătescu nr. 48, sectorul 1.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Unifarm” îl reprezintă:

 • asigurarea din producția internă și din import a necesarului de medicamente, produse tehnico-materiale, echipamente sanitare și alte produse specifice sectorului sanitar, în limitele competenței sale;
 • stabilirea de relații cu parteneri străini, cu societăți comerciale și alți agenți economici;
 • informarea cadrelor medicale și farmaceutice asupra produselor autorizate de Ministerul Sănătății și elaborarea de cataloage comerciale.

Art. 3. - Regia autonomă „Unifarm” este persoană juridică și își desfășoară activitatea potrivit legislației române și a regulamentului de organizare și funcționare cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Persoanele trecute la Regia autonomă „Unifarm” se consideră transferate în interesul serviciului.

Art. 5. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 decembrie 1990 | Nr. 1246.


Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Unifarm”

I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Unifarm” funcționează în subordinea Ministerului Sănătății, fiind organul operativ de specialitate prin care acesta realizează, potrivit atribuțiilor sale, asistența rețelei sanitare cu medicamente, produse pentru tehnica medicală și alte produse specifice la nivelul întregii țări.

Art. 2. - Regia autonomă „Unifarm” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament, precum și a reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - Sediul Regiei autonome „Unifarm” este în municipiul București, str. Maior Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Unifarm” are următorul obiect de activitate:

4.1. Realizează, prin depozitele proprii, importul și stocurile necesare de produse specifice activității sale (medicamente, produse tehnico-materiale, echipament sanitar și alte produse specifice activității sale);

4.2. asigură derularea contractelor încheiate cu furnizorii interni și externi;

4.3. urmărește realizarea întregului import de medicamente, produse tehnico-medicale, etc., potrivit cerințelor stabilite de Ministerul Sănătății;

4.4. efectuează studii de prognoză și face propuneri Ministerului Sănătății asupra necesarului anual și de perspectivă de medicamente și alte produse specifice activității sale, în concordanță cu dezvoltarea sectorului sanitar și nevoile populației;

4.5. colaborează cu partenerii străini, cu societăți mixte și alți agenți economici în vederea producerii și difuzării de produse specifice în întreaga țară;

4.6. sprijină Ministerul Sănătății în acțiunea de formare a cadrelor medicale și farmaceutice asupra produselor autorizate pentru utilizare în terapeutică;

4.7. elaborează cataloage comerciale.

III. Patrimoniul

Art. 5. - Regia autonomă „Unifarm” are un patrimoniu în valoare de 205.517.000 lei, conform datelor de la 30.VI.1990, ce se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 6. - Regia autonomă „Unifarm” este proprietara bunurilor din patrimoniul său.

În exercitarea dreptului de proprietate, ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura regiei autonome „Unifarm"

Art. 7. - Regia autonomă „Unifarm” își aprobă structura organizatorică și stabilește atribuțiile compartimentelor sale prin consiliul său de administrație.

De asemenea, Consiliul de administrație stabilește relațiile dintre compartimentele regiei, dintre regie și terți și acordă împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

V. Organele de conducere ale Regiei autonome „Unifarm”

Art. 8. - Conducerea Regiei autonome „Unifarm” se realizează prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul.

Art. 9. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului sănătății și este compus din 9 persoane după cum urmează:

 • directorul Regiei autonome „Unifarm" - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Sănătății;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • specialiști din domeniul de activitate al Regiei autonome „Unifarm”;
 • șeful compartimentului juridic.

Art. 10. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de 2 consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 11. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru infracțiuni de delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelătorie, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 12. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 13. - Atribuțiile, răspunderile și competența Consiliului de administrație sunt următoarele:

13.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Unifarm";

13.2. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

13.3. propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

13.4. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei în caz de excedent sau echilibru;

13.5. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;

13.6. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

13.7. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile ale regiei cu o valoare maximă de 10.000.000 lei;

13.8. negociază în cadrul competențelor ce-i revin, cu agenți economici furnizori, pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei, prețurile la medicamente și celelalte produse ce fac obiectul său de activitate;

13.9 prețurile negociate se supun aprobării guvernului;

13.10. aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

13.11. stabilește nivelul de salarizare a personalului în funcție de studii, competență și munca efectiv prestată, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 14. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună, sau la cererea președintelui ori a o treime din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 15. - Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul de administrație poate să apeleze la consilieri, consultanți sau experți din diferite domenii. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 16. - Consiliul de administrație prezintă anual Ministerului Sănătății un raport asupra activității din perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 17. - Directorul Regiei autonome „Unifarm” este numit prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 18. - Directorul Regiei autonome „Unifarm” conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice.

De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește prin decizie conducătorii compartimentelor funcționale.

VI. Bugetul și administrarea acestuia, relații financiare

Art. 19. - Regia autonomă „Unifarm” determină anual volumul venitului de realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului conform legii.

Art. 20. - Veniturile și cheltuielile Regiei autonome „Unifarm” se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenite din activitatea curentă, iar la „Cheltuieli”, valorile consumate pentru contractarea, aprovizionarea, manipularea, depozitarea, transportul și distribuirea produselor ce fac obiectul activității, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiile capitale, cu întreținerea și exploatarea utilajelor și instalațiilor, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 21. - Regia autonomă „Unifarm” întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după modelul stabilit de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 22. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor Regia autonomă „Unifarm” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație poate hotărî și crearea altor fonduri în afară celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net.

Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profit în limita prevederilor legale.

Art. 23. - În situația în care în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „Unifarm”, pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

Art. 24. - Regia autonomă „Unifarm” hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ceea sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 25. - Operațiunile de încasări și plăți ale Regiei autonome „Unifarm” se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca pentru Dezvoltare, Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci.

VII. Relații comerciale

Art. 26. - Aprovizionarea și desfacerea produselor ce fac obiectul activității Regiei autonome „Unifarm” se realizează pe bază de contracte.

Art. 27. - Regia autonomă „Unifarm” își poate realiza, conform legii, lucrări și servicii necesare activității sale prin orice societate comercială din țară și străinătate, pe bază de licitație publică.

VIII. Dispoziții finale

Art. 28. - Litigiile de orice fel în care este implicată Regia autonomă „Unifarm” sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 29. - Prezentul regulament se completează cu reglementările legale în vigoare.


Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” prin preluarea activului și pasivului de la Institutul Cantacuzino, care se desființează.

Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” are sediul în municipiul București, splaiul Independentei nr. 103, sectorul 5.

Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” are în structura sa unități teritoriale la Iași, Timișoara, Cluj, precum și biobaze în municipiul București și Sectorul agricol Ilfov.

Art. 2. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” are ca obiect de activitate:

 • cercetări științifice în domeniul bolilor bacteriene, virale, parazitare, imunitare și al mijloacelor de prevenire și combatere a acestora, ca și în domeniul biologiei moleculare și geneticii, cu forțe proprii și prin cooperare națională și internațională;
 • învățământ de microbiologie, imunologie, epidemiologie, formarea de personal științific și tehnic;
 • prepararea de produse biologice profilactice și terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, alergene, medii bacteriologice și pentru culturi celulare, cu forțe proprii și prin cooperare națională și internațională, și comercializarea lor în țară și pe piețe externe;
 • asistența tehnică și metodologică acordată unităților de profil din rețeaua sanitară, expertize, consulting, participarea la supravegherea epidemiologică a teritoriului, la programe de sănătate naționale și internaționale, în conformitate cu domeniile specifice;
 • desfacere directă către populație de produse biologice, medicamente și reactivi;
 • asistență medicală directă de profil pentru populație și diverse unități.

Art. 3. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” este persoană juridică și își desfășoară activitatea potrivit legislației române și regulamentului de organizare și funcționare cuprins în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Personalul trecut la Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 decembrie 1990 | Nr. 1247.


Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”

I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” gestionează cercetarea științifică în domeniul medical de profil, producția de preparate biologice, profilactice, terapeutice și de diagnostic, asistența tehnică microbiologică și epidemiologică, activitatea metodologică, de învățământ și formare de personal științific și tehnic, publicații științifice, desfacere de produse biologice, medicamente și reactivi, prestații medicale de profil microbiologic ce se realizează integral în unitățile sale sau prin cooperare națională și internațională.

În toate actele și publicațiile, denumirea „Institutul Cantacuzino” va fi urmată de mențiunea „regie autonomă”, inițialele I.C. constituind marca institutului.

Art. 2. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” este în municipiul București, splaiul Independentei nr. 103.

Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” are în structură subunități (filiale, laboratoare și biobaze pentru creșterea și exploatarea animalelor de laborator).

Modalitatea de constituire, atribuțiile și competențele acestor unități sunt prevăzute în prezentul regulament.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” are următorul obiect de activitate:

4.1. - Cercetări științifice biomedicale în domeniul microbiologiei (bacteriologie, virologie, parazitologie, micologie, imunologie) și epidemiologiei, realizate cu forțe proprii sau prin cooperări naționale și internaționale prin:

 • studiul ecologiei și patogeniei bolilor infecțioase, parazitare și imunitare, al mijloacelor specifice de diagnosticare, prevenire și combatere a acestora;
 • studiul microorganismelor și al rolului lor în procesele naturale, normale sau patologice și al reacțiilor pe care le provoacă;
 • dezvoltarea studiilor teoretice în microbiologie și imunologie, inclusiv în domeniul biologiei și geneticii moleculare;
 • studiul proceselor epidemice, al eficacității produselor biologice, precum și al metodelor de profilaxie specifică a bolilor infecțioase;
 • cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiei de realizare a produselor biologice de uz medical și al biotehnologiei.

4.2. - Producerea cu forțe proprii și/sau prin cooperare națională și internațională de preparate biologice profilactice și terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, medii bacteriologice și pentru culturi celulare și comercializarea acestora în țară și străinătate.

4.3. - Formarea și perfecționarea de personal științific și tehnic în domeniul microbiologiei, imunologiei și epidemiologiei prin:

 • participarea cadrelor institutului la învățământul universitar și post-universitar de profil;
 • cursuri, seminarii, stagii, demonstrații practice, cu participarea specialiștilor proprii și a celor din alte instituții de profil din țară și străinătate;
 • doctorantura în specialitățile bacteriologie, virologie, parazitologie, imunologie, biochimie, epidemiologie, conform prevederilor legale, prin cadre ale institutului desemnate drept conducători științifici.

4.4. - Asigurarea funcției de referință în domeniul microbiologiei, acordarea de asistență tehnică și metodologică unităților de profil din rețeaua sanitară, participarea la elaborarea, aplicarea și evaluarea programelor de sănătate publică naționale și internaționale în domeniile specifice activității institutului, inclusiv prin acțiuni de instruire tehnico-metodologică și de evaluare a eficienței profesionale în unitățile de profil din țară.

4.5. - Realizarea și editarea de publicații științifice metodologice și tehnice de specialitate în domeniile de competență ale institutului.

4.6. - Desfacerea directă către populație de produse biologice, medicamente și reactivi.

4.7. - Asistență medicală de profil acordată direct populației și altor solicitanți.

Art. 5. - Atribuții principale ale Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” pentru realizarea obiectului său de activitate:

5.1. - Asigură orientarea activității de cercetare științifică în funcție de:

 • nevoile sănătății publice, reieșite din studii proprii și din programele aprobate de Ministerul Sănătății;
 • nevoile de dezvoltare a institutului și de aliniere la nivelul științific mondial;
 • programele naționale de cercetare ale Academiei Române, Academiei de Științe Medicale, Ministerului Învățământului și Științei.

5.2. - Încheie contracte de cercetare cu organisme naționale și internaționale abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale.

5.3. - Inițiază și încheie convenții de cooperare științifică cu instituții și organizații naționale și internaționale în domeniul său de activitate.

5.4. - Dirijează resursele umane și materiale în vederea realizării obiectivelor de cercetare științifică stabilite pentru fiecare etapă.

5.5. - Evaluează periodic stadiul de realizare a programelor de cercetare întreprinse.

5.6. - Urmărește și sprijină din punct de vedere organizatoric și material difuzarea rezultatelor științifice proprii în circuitul științific național și internațional prin:

 • organizarea de manifestări științifice proprii;
 • asigurarea unei activități editoriale proprii prin publicarea revistei institutului și a altor lucrări științifice;
 • sprijinirea afilierii membrilor institutului la societăți științifice naționale și internaționale;
 • promovarea și sprijinirea comunicării și publicării în țară și străinătate a rezultatelor științifice obținute de membrii institutului.

5.7. - Asigură, conform prevederilor legale, protecția rezultatelor științifice brevetabile.

5.8. - Asigură corelarea acțiunilor de specializare și promovare a cadrelor proprii cu necesitățile dezvoltării programelor de cercetare ale institutului.

5.9. - Urmărește dotarea și asigură funcționalitatea bibliotecii științifice a Institutului Cantacuzino în vederea asigurării unei documentări științifice corespunzătoare prin abonamente și achiziționare de publicații, schimb de publicații, solicitări și trimiteri de extrase ale lucrărilor publicate și alte modalități de documentare științifică operativă informatizată.

5.10. - Promovează și urmărește aplicarea și fructificarea complexă a rezultatelor științifice.

5.11. - Pregătește și negociază cu reprezentanții organelor competente volumul și structura sortimentală a producției și contractarea acesteia în condițiile asigurării resurselor primare și bazei materiale prin repartiții sau direct de pe piața liberă și din import.

5.12. - Fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de livrare și propune pentru aprobare nivelul subvențiilor necesare.

5.13. - Asigură programarea și urmărirea producției pentru satisfacerea nevoilor beneficiarilor.

5.14. - Asigură respectarea în condițiile prevederilor legale ale instrucțiunilor de preparare și control sau altor norme legale pentru garantarea parametrilor calitativi ai preparatelor biologice produse de institut.

5.15. - Asigură baza materială și condițiile necesare pentru exploatarea corectă a biobazelor institutului.

5.16. - Stabilește strategia de dezvoltare a producției de biopreparate, a instalațiilor și utilajelor din dotare, corelat cu programul de cercetare-dezvoltare propriu și cu evoluția previzibilă. Asigură baza materială și organizează în condițiile legale realizarea de biopreparate și testarea de laborator și clinică a acestora.

5.17. - Inițiază și încheie acțiuni de cooperare tehnică cu firme sau instituții din țară sau străinătate în domeniul producției de biopreparate.

5.18. - Asigură desfacerea produselor realizate către beneficiarii contractelor, conform clauzelor contractuale și a prevederilor legale.

5.19. - Asigură direct către populație și alți solicitanți desfacerea de produse biologice, medicamente, reactivi și animale de laborator.

5.20. - Asigură asistența medicală de profil (expertize, analize de laborator, autovaccinuri și alte prestații de specialitate) către populație și alte instituții sau unități.

5.21. - Organizează desfășurarea activităților proprii de formare profesionala a personalului de toate categoriile din institut.

5.22. - Organizează cursuri, seminarii, stagii, schimburi de experiență, demonstrații practice, instruiri tehnice pentru cadrele proprii și pentru alte cadre de specialitate prin corpul propriu de specialiști precum și prin specialiști invitați din țară și străinătate.

5.23. - Promovează și asigură condiții pentru specializarea și perfecționarea cadrelor proprii prin stagii și schimburi de experiență în alte instituții de profil din țară și străinătate, cu respectarea prevederilor legale.

5.24. - Asigură desfășurarea în Institutul Cantacuzino a doctoranturii în specialitățile bacteriologie, virusologie, parazitologie, imunologie, biochimie, epidemiologie conform prevederilor legale, prin cadre ale institutului desemnate drept conducători științifici.

5.25. - Sprijină învățământul universitar și postuniversitar de microbiologie, parazitologie și epidemiologie, prin cadre de specialitate.

5.26. - Organizează în unitățile institutului centre și laboratoare naționale de referință, prin intermediul cărora se realizează funcția de referință și se acordă asistență tehnico-metodologică de specialitate solicitată de Ministerul Sănătății și de unitățile sanitare din țară, prin contracte sau convenții.

Promovează afilierea unor centre naționale de referință la organizații și organisme internaționale.

5.27. - Participă, ca organ de specialitate, la elaborarea de norme, normative și instrucțiuni ale Ministerului Sănătății, precum și la elaborarea, aplicarea și evaluarea unor programe de sănătate naționale și internaționale în domeniile specifice activității institutului.

5.28. - Intervine operativ, la solicitarea Ministerului Sănătății, în situații epidemiologice speciale, prin deplasarea de laboratoare și specialiști în focare.

5.29. - Participă, ca organ tehnic, la realizarea unui sistem de evaluare a eficienței profesionale în unitățile de profil din țară.

5.30. - Coordonează și asigură realizarea tuturor lucrărilor de întreținere și reparații ale aparaturii, instalațiilor, utilajelor din dotare, în vederea menținerii capacității de cercetare, producție, asistență tehnică și învățământ.

5.31. - Stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția produselor, a mediului înconjurător precum și pentru protecția și securitatea muncii.

5.32. - Asigură finanțarea lucrărilor de investiții.

5.33. - Urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții în vederea respectării proiectelor de execuție și asigură condițiile de punere în funcțiune a noilor utilaje și obiective.

5.34. - Pregătește executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităților existente, potrivit reglementărilor legale.

5.35. - Realizează importul de: aparatură, utilaje, echipamente, tehnologii sau licențe pentru retehnologizarea capacităților existente sau pentru realizarea de noi linii tehnologice, chimicale și reactivi, materiale consumabile, piese de schimb, tulpini de referință, linii celulare și animale de laborator.

5.36. - Asigură dezvoltarea aplicațiilor informatice în toate sectoarele de activitate, pentru decizii operative în domeniul organizatoric și tehnico-economic precum și pentru susținerea documentării și cercetării științifice.

5.37. - Asigură respectarea disciplinei muncii, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, pe baza Statutului personalului Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” care se va elabora și aproba de către Consiliul de administrație al institutului având în vedere prezentul regulament.

5.38. - Elaborează documentațiile pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare, inclusiv pentru fond valutar.

5.39. - Realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare.

5.40. - Efectuează direct operații de comerț exterior prin compartimentul propriu sau unități specializate de import-export, marketing și conjunctură.

III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” are un patrimoniu în valoare de 136,8 milioane lei prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură conform datelor de la 30.09.1990, ce se vor corecta ulterior conform Hotărârii Guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu, pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”

Art. 8. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” își aprobă structura organizatorică prin Consiliul său de administrație, inclusiv înființarea sau desființarea subunităților (filiale, laboratoare și biobaze). Statutul de organizare și funcționare al subunităților se aprobă de Consiliul de administrație în conformitate cu metodologiile generale sau specifice avizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

De asemenea, stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii unităților componente ale regiei autonome se stabilesc de Consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Filialele, laboratoarele și biobazele din componența Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” nu au personalitate juridică, nu întrețin relații directe cu bugetul statului, nu elaborează în mod independent documentații pentru obținerea de subvenții, nu încheie direct contracte de muncă, contracte de cercetare, contracte de aprovizionare și desfacere, convenții de colaborare, nu încheie direct operațiuni de comerț exterior și nu reprezintă Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” în relațiile cu terțe persoane decât în cazuri precizate expres de Consiliul de administrație.

Art. 10. - Filialele, laboratoarele și biobazele răspund în față Consiliului de administrație al Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de delegare precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcționare.

V. Organele de conducere ale Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”

Art. 11. - Conducerea Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • comitetul de direcție;
 • director.

Art. 12. - Consiliul de administrație al Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” se numește prin ordin al ministrului sănătății și este compus (conform prevederilor legale), din 11 persoane, după cum urmează:

 • Director-președinte
 • Reprezentantul Ministerului Finanțelor
 • Reprezentantul Ministerului Sănătății
 • 3 directori adjuncți
 • Secretar științific
 • Contabil șef
 • Șeful compartimentului juridic
 • 2 șefi de laboratoare.

Art. 13. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Art. 14. - Membrii Consiliului de administrație se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare doi ani.

Art. 15. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 16. - Membrii Consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile decurgând din această calitate; ei sunt plătiți cu o indemnizație stabilită de Consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Art. 17. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă; abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală, cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 18. - Atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de administrație sunt următoarele:

18.1. - Aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”.

18.2. - Analizează și adoptă programele de activitate de cercetare, producție, asistență tehnică și învățământ, de activitate economică și de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung.

18.3. - Hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget.

18.4. - Propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe.

18.5. - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare.

18.6. - Stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul statului, pe destinații.

18.7. - Stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora, împreună cu banca creditoare.

18.8. - Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu.

18.9. - Aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei.

18.10. - Propune, negociază și, după caz, stabilește prețuri și tarife pentru produsele și prestațiile sale, în conformitate cu dispozițiile legii.

18.11. - Aprobă utilizarea fondului valutar.

18.12. - Aprobă colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate.

18.13. - Asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător.

18.14. - Aprobă statutul personalului Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” prin care se stabilesc și limitele de competențe ale subunităților din structură;

18.15. - Aprobă regulamentul de funcționare al Consiliului științific, ale cărui componentă, constituire și atribuții se stabilesc în conformitate cu prevederile legale.

18.16. - Stabilește nivelele de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

18.17. - Stabilește măsuri pentru respectarea statutului personalului, disciplinei tehnologice, protecția și securitatea muncii.

18.18. - Asigură legătura permanentă cu sindicatele libere din unitate și cu reprezentanții salariaților, pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfășurării optime a procesului de producție.

18.19. - Ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea pagubelor rezultate din culpa angajaților unității.

18.20. - Adoptă orice alte hotărâri și dispune măsuri privind activitatea Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 19. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o data pe lună sau, la cererea președintelui ori a o treime din membrii săi, ori de cite ori este nevoie.

Art. 20. - Pentru luarea unor anumite decizii, Consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract civil.

Art. 21. - Comitetul de direcție, care asigură conducerea operativă, este compus din:

 • director;
 • 3 directori adjuncți;
 • secretar științific;
 • contabil șef.

Art. 22. - Comitetul de direcție are următoarele atribuții și responsabilități:

22.1. - Repartizează sarcinile profesionale și economico-financiare pe unități componente, asigurând realizarea activităților în condiții de rentabilitate.

22.2. - Organizează activitățile Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”, asigură baza materială din țară și import, precum și contractarea și desfacerea producției.

22.3. - Stabilește răspunderile și competențele pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice ca și relațiile dintre acestea.

22.4. - Aplică măsurile stabilite de Consiliul de administrație pentru paza bunurilor unității, protecția patrimoniului și a datelor, respectarea ordinii și disciplinei tehnologice și ierarhic administrative.

22.5. - Stabilește împuterniciri de reprezentare a unității pentru fiecare din membrii Comitetului de direcție.

Art. 23. - Directorul Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” este numit prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 24. - Directorul Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice.

Art. 25. - Directorul Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” are următoarele atribuții și responsabilități:

25.1. - Angajează, prin semnătură, unitatea în relațiile cu terții, în limita competențelor aprobate de Consiliul de administrație și regulamentul de funcționare.

25.2. - Angajează personalul unității.

25.3. - Aprobă normele privind disciplina tehnologică și administrativă din unitate.

25.4. - Emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse unității, pe baza celor stabilite de Consiliul de administrație.

25.5. - Numește și revocă conducătorii subunităților regiei.

25.6. - Premiază sau sancționează personalul din cadrul regiei la propunerea șefilor de unități.

25.7. - Încheie contractul colectiv de muncă.

VI. Bugetul și administrarea acestuia

Relații financiare.

Art. 26. - Corelat cu contractele încheiate, Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” determină anual volumul de venit realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului conform legii.

Art. 27. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul de stat conform legii.

Art. 28. - Veniturile și cheltuielile Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenite din încasări rezultate din contracte de cercetare și asistență tehnică, vânzarea produselor și prestații, iar la „Cheltuieli” valorile consumate pentru întreaga activitate a institutului, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea instalațiilor, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 29. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” întocmește anual bilanț contabil și cont de profit și pierderi după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profituri și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 30. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit o parte potrivit legii se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri.

Art. 31. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „Institutul Cantacuzino”, pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare activităților sale, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia în condițiile legii de subvenții de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.

Art. 32. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino" hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 33. - Pentru situațiile speciale epidemiologice sau de modificare a unor programe de sănătate publică cu consecințe directe asupra volumului de venituri și cheltuieli ale Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”, legate de activitatea de producție a biopreparatelor și de asistența tehnică, modificările corespunzătoare în bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă în Consiliul de administrație.

Art. 34. - Operațiunile de încasări și plăți ale Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca pentru Dezvoltare și Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci. Pentru necesitățile curente, Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și valută prin casieria proprie.

VII. Relațiile comerciale

Art. 35. - Prețurile și tarifele pentru produsele și prestațiile executate de Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” se supun legilor și reglementărilor privind prețurile.

Art. 36. - Pentru a face față situațiilor speciale și ținând cont de specificul preparării produselor biologice, Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” constituie din timp stocuri de siguranță care se înscriu în bugetul de cheltuieli.

Art. 37. - Livrarea produselor și angajarea activității de cercetare și asistență tehnică se fac pe baze contractuale; în contracte se vor stipula clauze specifice de încheiere, execuție și răspundere. Livrarea unor produse și efectuarea prestațiilor se pot face și direct către populație-

VIII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 38. - Personalul Regiei autonome „Institutul Cantacuzino" este supus prevederilor Statutului personalului, aprobat de Consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice anumitor locuri de muncă.

Prin statut se reglementează în principal:

 • sistemul de ocupare a posturilor, de promovare, acordare de burse, încetare a raporturilor de muncă;
 • îndatoririle personalului pe niveluri ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • sistemul propriu de salarizare;
 • sistemul de recompense;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția socială a personalului.

IX. Dispoziții finale

Art. 39. - Litigiile de orice fel în care este implicată Regia autonomă "Institutul Cantacuzino" sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 40. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Aviația utilitară - S.A."

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea Societății comerciale „Aviația utilitară - S.A.", persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, șoseaua București-Ploiești, km 8, sectorul 1, având un capital social inițial în sumă de 435 milioane lei.

Capitalul social inițial, stabilit pe baza bilanțului la 30 iunie 1990 este de 435 milioane lei, provine prin preluarea activului și pasivului Întreprinderii de aviație utilitară București și are următoarea structură:

 • suma de 280 milioane lei mijloace fixe;
 • suma de 147 milioane lei mijloace circulante.

Valoarea capitalului social va fi corectată după finalizarea reevaluării patrimoniului, dar nu mai târziu de 10.XII.1990.

Art. 2. - Societatea comercială „Aviația utilitară - S.A." are ca obiect de activitate prestarea de servicii de aviație generală, aviochimice și alte servicii similare în folosul economiei naționale, transport aerian public de călători și de mărfuri în curse aeriene charter interne și internaționale și efectuarea de operațiuni de import-export de bunuri și comercializarea acestora direct sau prin intermediari, în lei sau în valută.

Art. 3. - Societatea comercială „Aviația utilitară - S.A." își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu statutul societății prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Personalul care trece la Societatea comercială „Aviația utilitară - S.A." se consideră transferat în interesul serviciului, beneficiind timp de trei luni de diferența până la salariul tarifar avut și la sporuri de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 5. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 decembrie 1990 | Nr. 1248.


Anexă

Statutul societății comerciale „Aviația utilitară - S.A."

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „Aviația utilitară - S.A.".

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni" sau inițialele „S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Aviația utilitară - S.A." este persoană juridică, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul București, șoseaua București-Ploiești, km 8, sectorul 1, cod 71557, Oficiul poștal nr. 18.

Sediul societății va putea fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.

Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenții, reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în conformitate cu legile române și prevederile prezentului statut.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării actului său de înființare la Camera de Comerț și Industrie.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Scopul societății este prestarea de servicii de aviație generală și aviochimice pentru persoane juridice și fizice române sau străine, precum și transport aerian public în curse aeriene charter de persoane și mărfuri pe teritoriul României sau în alte țări și realizarea de beneficii.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății îl constituie:

a) executarea de misiuni de zbor aviochimice;
b) executarea de misiuni de zbor aerofotogrammetrice, geologice, cartografice și geodezice;
c) executarea de misiuni de zbor pentru filmări artistice, de documentare și publicitare;
d) executarea de misiuni de zbor pentru salvarea de vieți omenești și bunuri;
e) executarea de misiuni de zbor pentru supravegherea de conducte, cabluri, păduri, a regiunilor de coastă și a traficului rutier;
f) organizarea și executarea activității de „AIR TAXI" cu aeronave proprii sau închiriate;
g) executarea de misiuni de zbor de agrement;
h) executarea pentru terți de misiuni de zbor de lansare de parașutiști sau testări a echipamentelor de parașutare;
i) organizarea și desfășurarea de activități de turism intern și internațional cu aeronave proprii sau închiriate;
j) organizarea și executarea de misiuni de zbor pentru inițierea și instrucția în pilotaj aerian, pe aeronave de categoria a IV-a, a persoanelor fizice române sau străine;
k) executarea de transporturi aeriene și auto de mărfuri sau persoane sub formă de curse charter;
l) organizarea și executarea de activități de asistență tehnică și service în domeniul transporturilor aeriene și auto pentru persoane juridice sau fizice;
m) efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu bunuri și mărfuri atât din domeniul transporturilor aeriene și auto cât și cu bunuri de larg consum, în condițiile legii;
n) vânzarea directă sau prin intermediari, pe lei sau valută, de bunuri și mărfuri indigene sau din import, în condițiile legii;
o) efectuarea de alte activități legale profitabile societății.
Capitolul III

Capitalul social. Acțiunile

Articolul 7

Capitalul social inițial al Societății comerciale „Aviația utilitară - S.A." este în valoare de 435 milioane lei împărțit în 87.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 5.000 lei fiecare subscrisă în întregime de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative cu valoare nominală de 5.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acestea vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație al societății și să facă publică pierderea prin presă. După scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obține un „duplicat al acțiunii".

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale :

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) alege directorul (directorul general) și adjuncții acestuia, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul (directorul general) și adjuncții acestuia pot fi numiți și dintre membrii consiliului de administrație;
d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori;
e) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;
f) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale, birouri, agenții, reprezentanțe;
j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
k) hotărăște cu privire la adaptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;
m) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general, directorului, adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. k) și l), vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație în țară.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor fi obiectul dezbaterilor.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc, din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor existente în societate.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari, prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea comercială „Aviația utilitară - S.A." este administrată de către un consiliu de administrație, format din 11 persoane, ales de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală a acționarilor în raport cu volumul și specificul activității societății.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care l-a desemnat pe predecesorul său.

Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, un președinte și 2 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte.

Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În asemenea situații ei vor fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de Administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții :

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă acțiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) potrivit competențelor acordate;
e) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate;
g) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății, pe anul următor;
i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității societății.
Capitolul VI
Articolul 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși de consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

Președintele îndeplinește și funcția de director în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleși de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați cu excepția experților contabili.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege de asemenea cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire ia activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani iar prima comisie este compusă din 5 membri.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de directorul societății.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților și potrivit legii.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele :

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și satisfacerea altor nevoi ale societății;
 • prin valoarea de achiziții a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.
Articolul 25

Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 27

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 28

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 29

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar transformarea formei juridice a societății se va putea face prin hotărâre a guvernului.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale da înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 30

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

a) imposibilitatea realizării obiectului social;
b) hotărârea adunării generale;
c) faliment;
d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
e) numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurări de forță majoră și consecințele acestora durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
g) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Articolul 33

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


Hotărâre privind încetarea activității unor centrale industriale și unități cu statut similar

Urmare înființării unor societăți comerciale și regii autonome, în temeiul art. 55 din Legea nr. 15/1990 și al Ordinului primului-ministru nr. 127/17.X.1990,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Centralele industriale și unitățile cu statut similar prevăzute în anexa la prezenta hotărâre își încetează activitatea.

Art. 2. - Patrimoniul centralelor industriale și al unităților cu statut similar care se desființează va fi împărțit și transmis societăților comerciale sau regiilor autonome înființate prin reorganizarea unora dintre unitățile economice subordonate acestora și unităților economice din componența centralelor care nu s-au reorganizat până la data prezentei hotărâri.

În cazul centralelor industriale care au fost partenere în societăți mixte cu participare de capital străin, capitalul social cu care acestea au participat va fi repartizat la unitățile componente ale centralelor.

Responsabilitatea pentru organizarea activității de inventariere a capitalului aferent cotei de participare a centralelor industriale desființate la societăți mixte și de distribuire pe societățile comerciale și regiile autonome nou înființate al acestui capital revine departamentelor care coordonează domeniul în care și-au desfășurat activitatea respectivele centrale industriale.

Activul și pasivul centralelor industriale desființate se preiau de către regiile autonome și societățile comerciale înființate prin reorganizarea unităților economice sau de către unitățile economice nereorganizate până în prezent. Preluarea se va face pe bază de protocol, semnat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezente hotărâri.

Art. 3. - Personalul centralelor industriale și al unităților cu statut similar din anexă care se desființează, va fi preluat în măsura posibilităților de unitățile economice similare care au fost subordonate acestora, nereorganizate încă, inclusiv de societățile comerciale și regiile autonome reorganizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990.

Personalul preluat de la centralele industriale și de la unitățile cu statut similar, se consideră transferat în interesul serviciului și, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Personalul care nu a fost preluat de la centralele industriale desființate are dreptul la salariul tarifar avut, timp de 30 de zile.

Departamentele care coordonează domeniul în care și-au desfășurat activitatea centralele respective, împreună cu oficiile forțelor de muncă ale direcțiilor județene și a municipiului București pentru probleme de muncă și protecție socială, vor lua măsuri pentru asigurarea locurilor de muncă pentru personalul neredistribuit, în conformitate cu prevederile art 56 din Legea nr. 15/1990 și cu respectarea prevederilor Codului muncii - art. 133.

Art. 4. - Ministerul Resurselor și Industriei și Ministerul Finanțelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 decembrie 1990 | Nr. 1255.


Anexă

Lista centralelor industriale și a unităților cu statut similar care își încetează activitatea în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 15/1990 și a Ordinului primului-ministru nr. 127/17.X.1990

Nr. crt. Departamentul Denumirea centralei industriale sau unității cu statut similar care își încetează activitatea Actul de înființare
1. Departamentul minelor Combinatul minier Valea Jiului Decretul nr. 270/1977
2. Departamentul minelor Combinatul minier Banat Decretul nr. 164/1986
3. Departamentul minelor Combinatul minier Motru Decretul nr. 365/1981
4. Departamentul minelor Combinatul minier Rovinari Decretul nr. 365/1981
5. Departamentul minelor Combinatul minier Ploiești Decretul nr. 270/1977
6. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială navală Galați Decretul nr. 224/1985
7. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de rulmenți și organe de asamblare Brașov Decretul nr. 224/1985
8. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de utilaj energetic București Decretul nr. 397/1985
9. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de vagoane și material rulant București Decretul nr. 223/1985
10. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de utilaj metalurgic și prese Iași Decretul nr. 196/1986
11. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de utilaj minier și mașini de ridicat Timișoara Decretul nr. 175/1987
12. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrul Național al Industriei Aeronautice Române București Decretul nr. 224/1985
13. Departamentul industriei electrotehnice, electronice și mecanicii fine Centrala industrială de mecanică fină și mașini textile București Decretul nr. 225/1985
14. Departamentul industriei chimice și petrochimice Societatea „SINTOFARM" București Hot. Guv. nr. 624/1990
15. Departamentul industriei chimice și petrochimice Trustul „ROMPLAST" București Hot. Guv. nr. 632/1990
16. Departamentul industriei chimice și petrochimice Societatea utilaj chimic București Hot. Guv. nr. 730/1990
17. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de rafinării și petrochimie Brazi Decretul nr. 246/1985
18. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de rafinării și petrochimie Pitești Decretul nr. 246/1985
19. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de prelucrare cauciuc București Decretul nr. 246/1985
20. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de fire și fibre sintetice Săvinești Decretul nr. 246/1985
21. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de îngrășăminte chimice Craiova H.C.M. nr. 367/1973
22. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de îngrășăminte chimice Târgu Mureș Decretul nr. 244/1985
23. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de fibre și fire artificiale Brăila Hot. Guv. nr. 189/1990
24. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de produse anorganice Râmnicu Vâlcea H.C.M. nr. 367/1973
25. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala pentru desfacerea produselor „PECO" București Decretul nr. 246/1985
26. Departamentul industriei chimice și petrochimice Trustul „PLAFAR" București Decretul nr. 369/1988
27. Departamentul industriei textile și pielăriei Centrala industriei mătăsii, inului și cânepii București Hot. Guv. nr. 151/1990
28. Departamentul industriei textile și pielăriei Centrala industriei lânii București Hot. Guv. nr. 151/1990
29. Departamentul industriei textile și pielăriei Centrala industriei tricotajelor București Hot. Guv. nr. 151/1990
30. Departamentul industriei textile și pielăriei Centrala industriei confecțiilor Sibiu Hot. Guv. nr. 151/1990
31. Departamentul industriei textile și pielăriei Centrala industriei confecțiilor Bacău Hot. Guv. nr. 151/1990
32. Departamentul industriei textile și pielăriei Trustul de producție și comercializare a confecțiilor București Hot. Guv. nr. 645/1990
33. Departamentul industriei textile și pielăriei Direcția generală de construcții de mașini pentru industria ușoară Hot. Guv. nr. 153/1990
34. Departamentul industriei materialelor de construcții Centrala pentru utilaje și piese schimb București H.C.M. nr. 367/1973
35. Departamentul industriei lemnului Centrala de exploatare a lemnului București H.C.M. nr. 367/1973
36. Departamentul industriei lemnului Centrala de prelucrare a lemnului București H.C.M. nr. 367/1973
37. Departamentul industriei lemnului Centrala industrială a mobilei Brașov Hot. Guv. nr. 98/1990
38. Departamentul industriei lemnului Centrala de celuloză și hârtie Bacău Hot. Guv. nr. 431/1990
39. Departamentul industriei lemnului Centrala industriei sticlei și ceramicii fine București H.C.M. nr. 367/1973
40. Departamentul industriei lemnului Grupul de întreprinderi pentru producție de feronerie, scule, utilaje și piese de schimb București Hot. Guv. nr. 182/1990