Monitorul Oficial 142/1995

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search


Monitorul Oficial al României

Anul VII, Nr. issue::0142 - Partea I - Luni, 10 iulie year::1995

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind manifestările științifice cu participare internațională care se vor organiza în România în anul 1995

În baza prevederilor art. 18 și a precizărilor din anexa nr. 3/24 din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România, în anul 1995, a manifestărilor științifice cu participare internațională, cuprinse în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și finanțarea acestora în limita sumei de 770.000 mii lei.

Art. 2. - Ministerul Cercetării și Tehnologiei va finanța, pe bază de contracte, din fondurile alocate în bugetul de stat pe anul 1995 pentru promovarea rezultatelor cercetării românești prin manifestări științifice cu participare internațională, cheltuielile legate de: redactarea și tipărirea materialelor științifice și tehnice, redactarea și expedierea corespondenței, publicitate, editarea programelor conferințelor, a afișelor, confecționarea ecusoanelor, mapelor, închirierea și amenajarea de săli.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 20 iunie 1995 | Nr. 429.

Contrasemnează:

Ministrul cercetării și tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu


Anexă

Lista
manifestărilor științifice cu participare internațională care se organizează în România în anul 1995
Nr. crt. Denumirea acțiunii Perioada propusă Cheltuieli
-mii lei-
1. Seminarul „Prevenirea dezastrelor seismice în regiunea Marii Negre” septembrie 7.000
2. „Materiale performante în construcții” septembrie 1.000
3. A X-a Conferință Dunărean-Europeană de Geotehnică și Fundații septembrie 30.000
4. A III-a Conferință de elemente finite și de frontiera mai 12.500
5. Collective Motion and Nuclear Dynamics august 15.000
6. Conferința națională de fizică septembrie 20.000
7. Seminarul „Aplicațiile laserilor în biologie” mai 15.000
8. Simpozionul „Chimia coloizilor și suprafețelor” septembrie 10.000
9. Primul seminar italo-român de grupuri cuantice septembrie 5.000
10. Conferința națională de textile septembrie 3.000
11. Primul simpozion al Societății Române de Sonochimie septembrie 5.000
12. A V-a Conferință națională de entomologie generală și aplicată septembrie 3.500
13. Al III-lea Simpozion „Biotehnologiile azi și mâine” octombrie 25.000
14. Colocviul „Biomembrane și boli” (sub egida Internațional Cell Research Organization/UNESCO) iulie 15.000
15. Simpozionul IV - Biologia dezvoltării „Diversitatea dezvoltării organismelor, sursă de valorificări biotehnologice și socioeconomice” octombrie 30.000
16. Sesiunea universitară „Zilele științifice ale Universității din Iași” octombrie 20.000
17. Conferința națională de metalurgie septembrie 6.000
18. Conferința „Realizări și perspective în domeniul sudurii și încercărilor de materiale” mai 45.000
19. Simpozionul „Real World Applications of Intelligent Technologies” septembrie 7.200
20. Simpozionul „Semnale, circuite și sisteme SCS '95” octombrie 7.000
21. A III-a Conferință „Intelligent Manufacturing Systems - IMS '95" octombrie 10.000
22. Colocviu EUROLAN '95 „Percepție și reprezentare în limbaj și vedere” iulie 15.000
23. Seminarul „Studiul geologic și geoecologic al Deltei Dunării și marginii continentale de vest a Marii Negre” noiembrie 15.000
24. Simpozionul de geofizică și expoziție tehnică octombrie 10.000
25. Simpozionul științific „Studierea și explorarea mediului marin - realizări ale Institutului de Cercetări Marine în 25 de ani de activitate” septembrie 14.000
26. Simpozionul „Rețele de foarte înaltă tensiune” mai 15.000
27. Simpozionul de energie nucleară SIEN '95 octombrie 8.000
28. Simpozionul „Încercări, măsurări și certificare a echipamentului electroenergetic la înaltă tensiune și mare putere” septembrie 10.000
29. Sesiunea științifică „Electrotehnica - prezent și perspectivă” octombrie 25.000
30. Conferința de inginerie tehnologică și managerială iunie 3.000
31. Sesiune științifică „Prezent și perspectivă în construcția de motoare termice” septembrie 25.000
32. A III-a Conferință națională de dispozitive pentru prelucrare, asamblare și control octombrie 10.000
33. Simpozionul „Ecologie și acoperiri metalice” octombrie 10.000
34. Simpozionul „Noi tehnologii și materiale pentru armături industriale - aliniere la standardele internaționale" octombrie 10.000
35. Simpozionul internațional „Implementarea conceptelor sistemelor și mijloacelor în domeniul agroecoturismului” iunie 9.000
36. Simpozionul „Actualități în patologia respiratorie” septembrie 10.000
37. Simpozionul „Centenarul Institutului Pasteur - Paris” octombrie 20.000
38. Simpozionul „Oncologie comparată” septembrie 10.000
39. Sesiunea „Cunoașterea, utilizarea rațională și protecția resurselor de sol ale României” iunie 2.700
40. Consfătuirea Rețelei europene FAO pe probleme de floarea-soarelui iulie 30.000
41. Simpozionul „AQUAROM '95” - Acvacultura și pescuitul septembrie 5.400
42. Simpozionul „Rolul nutriției animale în zootehnia modernă” octombrie 12.000
43. Sesiunea științifică „Centenarul INMV 1895-1995” octombrie 20.000
44. Simpozionul „Resurse și dezvoltare în industria alimentară” septembrie 20.000
45. Conferința „Genetica și ameliorarea viței de vie” octombrie 1.680
46. Simpozionul „Ecotehnologii și ecotehnici de lucrare a solului în horticultură” iunie 12.000
47. Simpozionul „Tehnologii noi în industria lemnului, implicații în schimbarea structurii producției, în conformitate cu cerințele perioadei de tranziție” octombrie 15.000
48. Seminarul româno-german cu tema „Infrastructura metrologică în statele moderne industrializate” iulie 5.000
49. Seminarul „Grupuri cuantice” septembrie 10.000
50. Consfătuirea științifică „Creșterea ovinelor - Palas 1995” iunie 10.000
51. Conferința națională „Complicațiile chirurgicale ale osteoporozei” septembrie 8.000
52. „Zeoliții în tehnologia modernă” noiembrie 4.000
53. Conferința anuală de semiconductoare - CAS 1995 octombrie 15.000
54. Sesiunea anuală de comunicări științifice mai 600
55. „Actualități și perspective în culturile de seră și spații protejate” iunie 10.000
56. „Pajiștile României și protecția mediului - trecut, prezent și viitor" septembrie 15.000
57. Conferința internațională „Poduri peste Dunăre. Un secol de la inaugurarea podului lui A. Saligny” septembrie 15.000
58. Rezultate și perspective în speologia românească - 75 de ani de activitate mai 7.000
59. Al II-lea simpozion de optoelectronică septembrie 12.000
60. Programul „Știința avansată, știința aplicată” Fundația Universitară a Mării Negre - București
- Arheologie marină iunie 1.000
- Complexitatea Chaitin și aplicațiile sale iulie 2.800
- Arhitectură iulie 1.800
- Arhive iulie 1.300
- Management strategic iulie 2.000
- Multimedia august 2.200
- Managementul calității totale august 2.320
- Risc și securitate în Europa Centrală și de Est august 3.000
- Tehnologii inteligente și soft computing septembrie 3.000
- Terapie naturală la Marea Neagră octombrie 2.500
- Terapie naturală în geriatrie octombrie 1.500
- Statistică și demografie octombrie 3.000
- Siguranța băncilor de sânge octombrie 2.000
Total 770.000


Hotărâre privind înființarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Oltenița (România) - Tutrakan (Bulgaria)

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Punctul de control pentru trecerea frontierei Oltenița (România) - Tutrakan (Bulgaria), pentru traficul internațional de călători și mărfuri.

Punctul de control pentru trecerea frontierei se va realiza în condițiile contractuale convenite între părțile interesate, cu respectarea cerințelor internaționale de trafic.

Art. 2. - Pentru desfășurarea activităților specifice în Punctul de control pentru trecerea frontierei Oltenița (România) - Tutrakan (Bulgaria), se aprobă suplimentarea numărului de posturi potrivit anexelor nr. 1-5 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Cheltuielile decurgând din aplicarea prezentei hotărâri privind personalul și dotarea se vor asigura de către fiecare ordonator principal de credite, în cadrul prevederilor aprobate prin bugetul de stat.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 20 iunie 1995 | Nr. 431.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală,
Octav Cozmâncă
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Ministru de interne,
Doru Ioan Tărăcilă


Anexa Nr. 1

Numărul de posturi necesare poliției de frontieră pentru funcționarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Oltenița (România) - Tutrakan (Bulgaria)

  • Ofițeri: 7
  • Maiștri militari și subofițeri: 21
  • Salariat civil: 1

Total: 29


Anexa Nr. 2

Posturi suplimentare la Ministerul Finanțelor - Direcția generală a vămilor - pentru funcționarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Oltenița (România) - Tutrakan (Bulgaria)

Denumirea funcției Nr. de posturi
- Conducere 10
- Control vamal 50
- Economist 2
- Contabil 4
- Casier 1
- Dactilograf 1
- Muncitor (șofer) 1
- Îngrijitor 1
Total 70


Anexa Nr. 3

Posturi suplimentare la Ministerul Agriculturii și Alimentației pentru funcționarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Oltenița (România) - Tutrakan (Bulgaria)

I. Pentru control sanitar-veterinar în cadrul Inspectoratului de poliție sanitar-veterinară de frontieră:

Denumirea funcției Nr. de posturi
- Medic veterinar 5
II. Pentru control fitosanitar:
- Inginer agronom sau biolog 5
Total: 10


Anexa Nr. 4

Posturi suplimentare la Ministerul Sănătății pentru funcționarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Oltenița (România) - Tutrakan (Bulgaria)

Denumirea funcției Nr. de posturi
- Asistent medical 4


Anexa Nr. 5

Posturi suplimentare la Ministerul Transporturilor pentru funcționarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Oltenița (România) - Tutrakan (Bulgaria)

Denumirea funcției Nr. de posturi
- Căpitan port gr. I 2
- Căpitan port gr. II 4
Total: 6


Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes național de sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Alimentației

În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes național de sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Alimentației, prevăzute în anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre.

Indicatorii de măsurare a creșterii productivității muncii, respectiv a eficienței economice, sunt cei prevăzuți în anexele nr. 6-8.

Defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscriși în bugetele de venituri și cheltuieli ale regiilor autonome de interes național se aprobă de Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu respectarea prevederilor anuale.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale regiilor autonome prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Alimentației, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor.

În cazurile în care în execuția bugetului de venituri și cheltuieli se înregistrează abateri în plus sau în minus ale veniturilor aprobate, regiile autonome pot modifica, proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, nivelul cheltuielilor materiale aferente acestora.

Art. 3. - Regiile autonome de interes național vor elabora programe proprii de activitate, stabilind măsuri de eficiență în utilizarea fondurilor, concomitent cu reducerea costurilor de producție, restructurarea unor activități și creșterea profitabilității.

Ministerul Agriculturii și Alimentației va analiza și va verifica modul de realizare a obiectivelor stabilite prin programele proprii, iar în raport cu concluziile, va hotărî oportunitatea menținerii în funcție a managerilor regiilor autonome și a membrilor consiliilor de administrație și va dispune măsuri concrete de îmbunătățire a activității regiilor în cauză.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor de la art. 2 constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune și se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 5. - Contravenția se constată și amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor găsite răspunzătoare de nerespectarea prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se transmit Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 30 iunie 1995 | Nr. 467.

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Valeriu Tabără Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin GeorgescuActe ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale

Ministerul Finanțelor

Ordin privind lansarea emisiunii de titluri de stat cu discont seria D2.95.10.19

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, ale art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995 și ale Convenției nr. 20.169/1994, încheiată între Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont, numite certificate de trezorerie seria D2.95.10.19, garantată de stat, în valoare nominală de nu mai mult de 274.834.985.100 lei.

Art. 2. - Lansarea emisiunii de titluri de stat se efectuează prin Banca Națională a României, care acționează în calitate de agent al statului, de plată, înregistrare și transfer.

Art. 3. - Data emisiunii este joi, 20 iulie 1995, cu scadență joi, 19 octombrie 1995.

Art. 4. - Prețul titlului de stat cu discont este de nu mai puțin de 9,0817 milioane lei la 10 milioane lei valoare nominală corespunzător unui randament de 40%, determinat după formula:

<math> \text{P} = \frac {360}{\text{Y} \times \text{D} + 360} \times 100 </math>

în care:

P = prețul titlului de stat cu discont;
Y = randament (rata profitului %);
D = numărul de zile până la scadență.

Art. 5. - Lansarea emisiunii de titluri de stat se va face prin subscripție publică. Certificatele de trezorerie pot fi cumpărate de societăți bancare din România în nume propriu sau în numele clienților lor.

Cererile de subscriere se depun la Banca Națională a României până marți, 18 iulie 1995.

După închiderea subscrierii, dar în aceeași zi, participanții vor fi informați asupra acceptării sau neacceptării totale sau parțiale a cererilor depuse.

Art. 6. - Plata certificatelor de trezorerie subscrise se va face la data emisiunii, respectiv 20 iulie 1995, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Națională a României cu suma reprezentând prețul inițial (valoare inițială) al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie se va face la data scadenței, respectiv 19 octombrie 1995, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie deținute.

Art. 7. - Certificatele de trezorerie nu se emit în formă fizică. Proprietatea asupra acestora va fi înregistrată la Banca Națională a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anunțată acesteia în conformitate cu procedura stabilită.

Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.

Art. 9. - Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului din Ministerul Finanțelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
București, 6 iulie 1995 | Nr. 1.261.


Ordin privind lansarea emisiunii de titluri de stat cu discont seria D2.95.11.08

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, ale art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995 și ale Convenției nr. 20.169/1994, încheiată între Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României,
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont, numite certificate de trezorerie seria D2.95.11.08, garantată de stat, în valoare nominală de nu mai mult de 39.539.040.000 lei.

Art. 2. - Lansarea emisiunii de titluri de stat se efectuează prin Banca Națională a României care acționează în calitate de agent al statului, de plată, înregistrare și transfer.

Art. 3. - Data emisiunii este miercuri 9 august 1995, cu scadența miercuri, 8 noiembrie 1995.

Art. 4. - Prețul titlului de stat cu discont este de nu mai puțin de 9,0817 milioane lei la 10 milioane lei valoare nominală corespunzător unui randament de 40%, determinat după formula:

<math> \text{P} = \frac {360}{\text{Y} \times \text{D} + 360} \times 100 </math>

în care:

P = prețul titlului de stat cu discont;
Y = randament (rata profitului %);
D = numărul de zile până la scadență.

Art. 5. - Lansarea emisiunii de titluri de stat se va face prin subscripție publică. Certificatele de trezorerie pot fi cumpărate de societăți bancare din România în nume propriu sau în numele clienților lor.

Cererile de subscriere se depun la Banca Națională a României până luni 7 august 1995.

După închiderea subscrierii, dar în aceeași zi, participanții vor fi informați asupra acceptării sau neacceptării totale sau parțiale a cererilor depuse.

Art. 6. - Plata certificatelor de trezorerie subscrise se va face la data emisiunii, respectiv 9 august 1995, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Națională a României cu suma reprezentând prețul inițial (valoare inițială) al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie se va face la data scadenței, respectiv 8 noiembrie 1995, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie deținute.

Art. 7. - Certificatele de trezorerie nu se emit în formă fizică. Proprietatea asupra acestora va fi înregistrată la Banca Națională a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anunțată acesteia în conformitate cu procedura stabilită.

Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.

Art. 9. - Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului din Ministerul Finanțelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
București, 6 iulie 1995 | Nr. 1.262.