Monitorul Oficial 145bis/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0145bis - Partea I - Luni, 17 decembrie year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a plumbului și zincului

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă a plumbului și zincului, cu sediul central în municipiul Baia Mare, Piața Revoluției nr. 1, județul Maramureș.

Regia autonomă a plumbului și zincului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Regia autonomă a plumbului și zincului este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în Consiliul de administrație al Regiei autonome a plumbului și zincului, împreună cu Ministerul Finanțelor și, după caz, cu Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 2. - Regia autonomă a plumbului și zincului are ca obiect principal de activitate gestionarea și protecția zăcămintelor din perimetrele încredințate spre exploatare, extracția și prepararea minereurilor complexe cuprifere, auro-argentifere, substanțelor nemetalifere, comercializarea produselor rezultate, executarea lucrărilor și serviciilor din acest domeniu de activitate.

Art. 3. - Patrimoniul net al Regiei autonome a plumbului și zincului este de 15.206,6 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează.

Patrimoniul Regiei autonome a plumbului și zincului se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, Regia autonomă a plumbului și zincului va avea în structură sucursale teritoriale ale minelor Borșa și Gura Humorului și subunități de producție specifice: exploatări, mine, cariere, uzine, fabrici, sectoare, secții, raioane, ateliere și alte subunități necesare obiectului său de activitate.

Art. 5. - Organizarea și activitatea Regiei autonome a plumbului și zincului și a organelor sale de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii.

Structura organizatorică a Regiei autonome a plumbului și zincului se aprobă de consiliul de administrație. La data înființării regiei, structura organizatorică este prezentată în anexa nr. 3[1]. Modificarea structurii organizatorice, după începerea funcționării regiei autonome este, conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 7. - Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale Regiei autonome a plumbului și zincului, aprobate de consiliul de administrație.

Personalul unităților componente care se reorganizează va fi preluat de Regia autonomă a plumbului și zincului. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Art. 8. - Regia autonomă a plumbului și zincului își acoperă cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor prin veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget, acordate potrivit legii.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 decembrie 1990 | Nr. 1285.


Anexa nr. 1

Lista
subunităților din componența regiei autonome care se reorganizează
Nr. crt.                        Denumirea unității existente
Denumirea subunității reorganizate
A. Mine
A. Exploatări miniere
  1. Baia Sprie   1. Baia Sprie
  2. Băiuț   2. Băiuț
  3. Cavnic   3. Cavnic
  4. Nistru   4. Nistru
  5. Herja   5. Herja
  6. Suior   6. Suior
  7. Săsar   7. Săsar
  8. Ilba   8. Ilba
  9. Turț   9. Turț
10. Răzoare 10. Răzoare
B. Uzine
B. Uzine
11. Uzina de preparare Săsar 11. Uzina de preparare Săsar
12. Uzina de preparare Flotația Centrală 12. Uzina de preparare Flotația Centrală
13. Uzina de utilaj minier și reparații Baia Mare 13. Uzina de utilaj minier și reparații Baia Mare
C. Baze de aprovizionare-desfacere
C. Baze de aprovizionare-desfacere
14. Baza de aprovizionare, desfacere și transport Baia Mare 14. Baze de aprovizionare, desfacere, prestări servicii Baia Mare
D. Unități școlare
D. Unități școlare
15. Grupul școlar minier Baia Mare 15. Grupul școlar minier Baia Mare
E. Institute
E. Institute
16. Institutul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectare pentru minereuri neferoase Baia Mare 16. Institutul de cercetări și proiectări miniere Baia Mare
F. Centre de calcul
F. Centre de calcul și informatică
17. Centrul de calcul electronic Baia Mare 17. Centrul de calcul și informatică Baia Mare
G. Întreprinderi
G. Sucursale
18. Borșa
cu:
18. Sucursala minieră Borșa
cu:
H. Mine
H. Exploatări miniere
19. Gura Băii 19. Gura Băii
20. Burloaia 20. Burloaia
I. Uzina de preparare
I. Uzine de preparare
21. Borșa 21. Borșa
J. Unități școlare
J. Unități școlare
22. Grupul școlar minier Borșa 22. Grupul școlar minier Borșa
K. Combinate
K. Sucursale
23. Gura Humorului
cu:
23. Sucursala minieră Gura Humorului
cu:
L. Mine
L. Exploatări miniere
24. Leșu Ursului 24. Leșu Ursului
25. Fundu Moldovei 25. Fundu Moldovei
26. Vatra Dornei 26. Vatra Dornei
27. Rodna-Făget 27. Rodna-Făget
M. Cariere
M Cariere
28. Călimani 28. Călimani
N. Uzine
N. Uzine
29. Uzina de preparare Tarnița 29. Uzina de preparare Tarnița
30. Uzina de reparații și piese de schimb Iacobeni 30. Uzina de reparații și piese de schimb Iacobeni
O. Atelier
O. Autobază
31. Atelier transport Frasin 31. Autobaza Frasin
P. Unități de cazare
P. Unități de cazare
32. Unități de cazare și cantine Gura Humorului 32. Unități de cazare și cantine Gura Humorului
R. Unități școlare
R. Unități școlare
33. Grupul școlar minier Gura Humorului 33. Grupul școlar minier Gura Humorului
34. Grupul școlar minier Iacobeni 34. Grupul școlar minier Iacobeni
35. Grupul școlar minier Vatra Dornei 35. Grupul școlar minier Vatra Dornei


Anexa nr. 2

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei autonome a plumbului și zincului
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă a plumbului și zincului gestionează, protejează și exploatează zăcămintele de minereuri complexe cuprifere, auro-argentifere și substanțele nemetalifere asociate acestora prin perimetrele încredințate spre exploatare.

Art. 2. - Regia autonomă a plumbului și zincului este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al Regiei autonome a plumbului și zincului este municipiul Baia Mare, Piața Revoluției nr. 1, județul Maramureș.

Regia autonomă a plumbului și zincului are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. subunități cu autonomie limitată denumite: sucursale, exploatări miniere, uzine, uzine de utilaj minier, reparații și piese de schimb, baze de aprovizionare, desfacere și prestări servicii;

3.2. subunități denumite: mine, cariere, uzine de preparare, fabrici, sectoare, secții, raioane, ateliere și altele asemenea;

3.3. în structura regiei funcționează și Institutul de cercetări și proiectări miniere, unități școlare, centre de calcul și informatică, organizate conform legii.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă a plumbului și zincului are următorul obiect de activitate:

4.1. gestionarea și protecția zăcămintelor de minereuri și substanțe nemetalifere din perimetrele încredințate spre exploatare;

4.2. extracția, prepararea și comercializarea minereurilor complexe cuprifere, feroase, auro-argentifere, polimetalice;

4.3. executarea de lucrări de cercetare geologică și tehnologică în extinderea perimetrelor în exploatare și pentru creșterea gradului de cunoaștere a celor existente;

4.4. elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea menținerii capacităților existente și a punerii în valoare de noi zăcăminte;

4.5. executarea de lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacităților existente, precum și pentru deschiderea de noi câmpuri miniere;

4.6. fabricarea, repararea și întreținerea utilajelor, mașinilor și instalațiilor miniere și de preparare;

4.7. executarea de lucrări de construcții-montaje miniere, industriale și civile;

4.8. acțiuni de import-export și cooperare economică internațională;

4.9. efectuarea de transporturi auto speciale și de persoane cu mijloace proprii;

4.10. efectuarea de transporturi pe căi ferate;

4.11. asigurarea bazei materiale, executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate Regia autonomă a plumbului și zincului exercită următoarele atribuții principale:

5.1. asigură extracția, prepararea și valorificarea minereurilor complexe cuprifere, auro-argentifere și substanțelor nemetalifere asociate acestora;

5.2. asigură programarea și urmărirea producției și a conducerii proceselor tehnologice pentru realizarea protecției oamenilor, lucrărilor miniere, utilajelor și instalațiilor, precum și utilizarea cu eficiență a acestora;

5.3. asigură cercetarea și proiectarea de investiții, tehnologică și uzinală, modernizarea capacităților existente, documentațiile tehnico-economice pentru menținerea capacităților și dezvoltarea de noi capacități, finanțarea investițiilor, pregătirea cu antreprenori generali a lucrărilor pentru obiectivele de investiții, stabilirea cu furnizorii generali a măsurilor pentru menținerea și dezvoltarea capacităților de producție, execuția și punerea în funcțiune prin unități proprii sau prin contracte cu alte unități a obiectivelor miniere;

5.4. realizează importuri de tehnologii, licențe, utilaje și echipamente pentru modernizarea capacităților de producție și pentru retehnologizarea proceselor de producție;

5.5. asigură aprovizionarea tehnico-materială și comercializarea produselor, studiază piața internă și externă pentru realizarea aprovizionării și desfacerii produselor;

5.6. pregătește și negociază cu reprezentanții organelor competente volumul producției miniere posibile de realizat și contractarea acesteia;

5.7. fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de livrare a produselor miniere și propune pentru aprobare nivelul subvențiilor necesare;

5.8. elaborează documentații pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare;

5.9. realizează programarea și executarea de activități tehnico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;

5.10. stabilește strategia de dezvoltare a extracției, preparării și valorificării minereurilor din zăcămintele pe care le exploatează, corelat cu necesitățile economiei naționale și cu posibilitățile de exploatare rațională a zăcămintelor;

5.11. programează și urmărește activitatea de reparații și întreținere a utilajelor și instalațiilor în funcție de necesitățile producției miniere;

5.12. asigură atribuirea terenurilor aferente lucrărilor miniere în conformitate cu legislația în vigoare;

5.13. organizează activitatea de management în unitățile componente, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice și organizatorice;

5.14. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal;

5.15. stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea muncii;

5.16. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine;

5.17. efectuează direct operații de comerț exterior, prin compartimente proprii sau prin unități specializate de import, export, marketing și conjunctură.

III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă a plumbului și zincului are un patrimoniu net în valoare de 15.206,6 milioane lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990 și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă a plumbului și zincului este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura regiei

Art. 8. - Regia autonomă a plumbului și zincului își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea sucursalelor, exploatărilor, uzinelor și altor asemenea subunități.

De asemenea, stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în numele regiei și în nume propriu în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii unităților componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Subunitățile au competențele stabilite conform regulamentului cu următoarele limitări: nu pot încheia direct operațiuni financiare pentru obținerea de subvenții de la bugetul statului, precum și operațiuni de comerț exterior.

Art. 10. - Subunitățile din structura regiei răspund în fața Consiliului de administrație al Regiei autonome a plumbului și zincului de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de împuternicire.

Art. 11. - Subunitățile regiei sunt conduse de un director și un comitet director. Atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei.

Art. 12. - Regia autonomă a plumbului și zincului are în structură direcții și compartimente.

Normele de structură pentru direcții și compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 13. - Atribuțiile direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administrație.

V. Organele de conducere ale regiei

Art. 14. - Conducerea Regiei autonome a plumbului și zincului se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 15. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • directorul general al Regiei autonome a plumbului și zincului - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentanții Ministerului Resurselor și Industriei;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, economiști, tehnicieni și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 16. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 17. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 18. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 19. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

19.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;

19.2. aprobă politica de dezvoltare și tehnologiile aplicate;

19.3. aprobă domeniile orientative și programele de producție;

19.4. hotărăște cu privire la investițiile economice ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare, sau alocații de la buget;

19.5. propune potrivit reglementărilor în vigoare investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

19.6. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei - în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile dispune promovarea documentației prevăzută de legislația în vigoare către organele competente spre aprobare;

19.7. stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații;

19.8. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;

19.9. aprobă în condițiile legii înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei;

19.10. aprobă politica de vânzare a produselor miniere;

19.11. propune prețurile pentru produsele miniere și urmărește aplicarea acestora;

19.12. aprobă utilizarea fondului valutar;

19.13. aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

19.14. asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și securitatea muncii;

19.15. stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;

19.16. aprobă orice alte probleme privind activitatea Regiei autonome a plumbului și zincului, cu excepția celor date potrivit legii în competența altor organe.

Art. 20. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună, sau la cererea președintelui, sau a o treime din membrii săi - ori de câte ori este nevoie.

Art. 21. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 22. - Anual consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 23. - Directorul general al Regiei autonome a plumbului și zincului conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește și revocă prin decizie conducătorii subunităților din structura regiei.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 24. - Regia autonomă întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierdere, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierdere se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Pentru acoperirea eventualelor deficite regia autonomă poate beneficia de subvenții de la buget, ori poate contracta credite bancare.

Art. 25. - Regia autonomă constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie al fiecărui an.

VII. Relațiile regiei

Art. 27. - Pentru fiecare categorie și tip de subunitate din structura regiei, consiliul de administrație va stabili, conform legii, modalitățile de constituire a acestora, obiectul de activitate, relațiile, atribuțiile, competențele, principalii indicatori, structura organizatorică, funcțiile din conducerea lor, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității.

Art. 28. - Relațiile comerciale dintre regia autonomă și societățile comerciale, precum și cu statul se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale, în temeiul prevederilor Codului civil și Codului comercial.

Art. 29. - Regia va practica în raporturile cu beneficiarii prețuri stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Până la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții materiale, regia autonomă execută sarcinile de livrare stabilite prin balanțele coordonate de Ministerul Resurselor și Industriei, iar refuzurile de încheierea contractelor atrag răspunderea civilă a regiei autonome.

Art. 30. - Regia autonomă poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, executare de lucrări și prestări servicii cu întreprinzători străini.

Art. 31. - Regia autonomă se poate asocia potrivit legii, cu alte regii și societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 32. - Regia autonomă este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 33. - Activitatea regiei autonome poate fi influențată prin acordarea de credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat și subvenții.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare.


Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a sării

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă a sării, cu sediul central în municipiul București, Calea Victoriei nr. 220, sector 1.

Regia autonomă a sării se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Regia autonomă a sării este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în Consiliul de administrație al Regiei autonome a sării, împreună cu Ministerul Finanțelor și, după caz, cu Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 2. - Regia autonomă a sării are ca obiect principal de activitate gestionarea și protecția zăcămintelor din perimetrele încredințate spre exploatare, extracția, prepararea și comercializarea sării și a substanțelor nemetalifere din perimetrele miniere încredințate, precum și executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 3. - Patrimoniul net al Regiei autonome a sării este de 1.456,2 milioane de lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează.

Patrimoniul Regiei autonome a sării se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Regia autonomă a sării are în structură subunități de producție specifice: exploatări, saline, uzine, sectoare, secții, raioane, ateliere, precum și alte subunități necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - Organizarea și activitatea Regiei autonome a sării și a organelor sale de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație constituit potrivit legii.

Structura organizatorică a Regiei autonome a sării se aprobă de consiliul de administrație. La data înființării regiei autonome, structura organizatorică a acesteia este prevăzută în anexa nr. 3[2]. Modificarea structurii organizatorice, după începerea funcționării regiei autonome este, conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 7. - Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale Regiei autonome a sării, aprobate de consiliul de administrație.

Personalul unităților componente care se reorganizează va fi preluat de Regia autonomă a sării. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Art. 8. - Regia autonomă a sării își acoperă cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor din veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget, acordate potrivit legii.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 decembrie 1990 | Nr. 1286.


Anexa nr. 1

Lista
subunităților din componența regiei autonome care se reorganizează
Nr. crt.                        Denumirea unității existente
Denumirea subunității reorganizate
A. Întreprinderi miniere
A. Exploatări miniere
  1. Râmnicu Vâlcea   1. Râmnicu Vâlcea
B. Întreprinderi - saline
B. Saline
  2. Slănic   2. Slănic
  3. Ocna Mureș   3. Ocna Mureș
  4. Târgu Ocna   4. Târgu Ocna
  5. Cacica   5. Cacica
  6. Ocna Dej   6. Ocna Dej
  7. Praid   7. Praid
C. Uzine
C. Uzine
  8. Uzina de reparații utilaj minier și de foraj Alba Iulia   8. Uzina de reparații utilaj minier și de foraj Alba Iulia
D. Institute
D. Institute
  9. Institutul de proiectări miniere „Ipromin" București   9. Institutul de proiectări miniere „Ipromin" București


Anexa nr. 2

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei autonome a sării
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă a sării gestionează, protejează și exploatează zăcămintele de sare și alte substanțe minerale utile din perimetrele miniere încredințate spre exploatare.

Art. 2. - Regia autonomă a sării este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al Regiei autonome a sării este municipiul București, Calea Victoriei nr. 220, sector 1. Regia autonomă a sării are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. subunități cu autonomie limitată, numite: exploatări, saline, uzină de reparații utilaj minier și de foraj;

3.2. subunități denumite: sectoare, secții, raioane, ateliere și altele asemenea;

3.3. în structura regiei funcționează și un institut de proiectare minieră.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă a sării are următorul obiect de activitate:

4.1. gestionarea rezervelor de sare și alte substanțe minerale utile din perimetrele miniere încredințate spre exploatare;

4.2. protecția zăcămintelor de sare și alte substanțe minerale utile aferente regiei;

4.3. extracția din subteran și cariere a sării, calcarului, grafitului, micei, feldspatului, bentonitei și altor substanțe minerale utile din zăcămintele și câmpurile miniere aferente regiei, prepararea și comercializarea acestora pe piața internă și externă;

4.4. executarea de lucrări de cercetare geologică și tehnologia pentru extinderea perimetrelor în exploatare și pentru creșterea gradului de cunoaștere a celor existente;

4.5. elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea menținerii capacităților existente și a punerii în valoare de noi zăcăminte;

4.6. menținerea și dezvoltarea capacităților existente, precum și deschiderea de noi câmpuri miniere;

4.7. executarea lucrărilor de reparații ale utilajelor, asigurarea și fabricarea de piese de schimb, subansamble și confecții metalice;

4.8. executarea de lucrări de construcții-montaj industriale și civile;

4.9. efectuarea de transporturi auto cu mijloace proprii;

4.10. asigurarea bazei materiale, executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 5. - În realizarea obiectului său de activitate, regia are următoarele atribuții principale:

5.1. asigură programarea și urmărirea producției;

5.2. urmărește conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecției oamenilor, lucrărilor miniere, utilajelor și instalațiilor, a utilizării acestora cu eficiență;

5.3. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării și desfacerii produsului de bază;

5.4. asigură aprovizionarea tehnico-materială, cercetarea, proiectarea investițiilor, tehnologică și uzinală, modernizarea capacităților existente;

5.5. asigură documentația tehnico-economică pentru menținerea capacităților de producție și dezvoltarea de noi capacități și aprobarea acestora de către reprezentanții statului;

5.6. asigură finanțarea lucrărilor de investiții;

5.7. pregătește cu antreprenorii generali lucrările pentru obiectivele de menținere și dezvoltarea capacităților existente;

5.8. asigură cu furnizorii generali și de specialitate măsurile necesare pentru menținerea și dezvoltarea capacităților de producție;

5.9. realizează importuri de tehnologii și licențe pentru modernizarea capacităților existente;

5.10. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine;

5.11. programează și urmărește activitatea de reparații și întreținere a utilajelor și instalațiilor în funcție de necesitățile producției miniere;

5.12. fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare;

5.13. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora;

5.14. asigură atribuirea terenurilor aferente lucrărilor miniere în conformitate cu legislația în vigoare;

5.15. efectuează direct operații de comerț exterior organizându-și compartimente specializate de import-export, marketing și conjunctură.

III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă are un patrimoniu net în valoare de 1.456,2 milioane lei prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990 și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu, pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura regiei

Art. 8. - Regia autonomă a sării își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea exploatărilor, salinelor, uzinelor și unităților fără personalitate juridică.

De asemenea, stabilește relațiile unităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în numele regiei și în nume propriu în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii unităților componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Subunitățile au competențele stabilite conform regulamentului, cu următoarele limitări: nu pot încheia direct operațiuni financiare pentru obținerea de subvenții de la bugetul statului, precum și operațiuni de comerț exterior.

Art. 10. - Subunitățile din structura regiei răspund în fața Consiliului de administrație al Regiei autonome a sării de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de aceasta prin hotărârile și deciziile de împuternicire.

Art. 11. - Subunitățile sunt conduse de un director și un comitet director. Atribuțiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei.

Art. 12. - Regia autonomă a sării are în structură direcții și compartimente.

Normele de structură pentru direcții și compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 13. - Atribuțiile direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administrație.

V. Organele de conducere ale regiei

Art. 14. - Conducerea Regiei autonome a sării se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 15. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • directorul general al Regiei autonome a sării - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentanții Ministerului Resurselor și Industriei;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, economiști, tehnicieni și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 16. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 17. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 18. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 19. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

19.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;

19.2. aprobă domeniile orientative și programele de producție;

19.3. aprobă politica de dezvoltare și tehnologiile aplicate;

19.4. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

19.5. propune potrivit reglementărilor în vigoare investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

19.6. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei - în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare;

19.7. stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații;

19.8. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare al acestora;

19.9. aprobă, în condițiile legii, înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei;

19.10. aprobă politica de vânzare a produselor miniere;

19.11. propune prețurile pentru produsele miniere și urmărește aplicarea acestora;

19.12. aprobă utilizarea fondului valutar;

19.13. aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

19.14. asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și securitatea muncii;

19.15. stabilește nivelele de salarizare ale personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;

19.16. aprobă orice alte probleme privind activitatea Regiei autonome a sării cu excepția celor date potrivit legii în competența altor organe.

Art. 20. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau la cererea președintelui, sau a o treime din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 21. - Pentru luarea unor decizii complexe Consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 22. - Anual consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 23. - Directorul general al Regiei autonome a sării conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește și revocă prin decizie conducătorii subunităților din structura regiei.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 24. - Regia autonomă întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierdere, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierdere se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Pentru acoperirea eventualelor deficite regia autonomă poate beneficia de subvenții de la buget, ori poate contracta credite bancare.

Art. 25. - Regia autonomă constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie al fiecărui an.

VII. Relațiile regiei

Art. 27. - Pentru fiecare categorie și tip de subunitate din structura regiei, consiliul de administrație va stabili, conform legii, modalitățile de constituire a acestora, obiectul de activitate, relațiile, atribuțiile, competențele, principalii indicatori, structura organizatorică, funcțiile din conducerea lor, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității.

Art. 28. - Relațiile comerciale dintre regia autonomă și societățile comerciale, precum și cu statul se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale, în temeiul prevederilor Codului civil și Codului comercial.

Art. 29. - Regia va practica în raporturile cu beneficiarii prețurile stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Până la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții materiale, regia autonomă execută sarcinile de livrare stabilite prin balanțele coordonate de Ministerul Resurselor și Industriei, iar refuzurile de încheierea contractelor atrag răspunderea civilă a regiei autonome.

Art. 30. - Regia autonomă poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, executare de lucrări și prestări servicii cu întreprinzători străini.

Art. 31. - Regia autonomă se poate asocia, potrivit legii, cu alte regii și societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 32. - Regia autonomă este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 33. - Activitatea regiei autonome poate fi influențată prin acordarea de credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat și subvenții.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare.


Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a cuprului

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă a cuprului, cu sediul central în municipiul Deva, Piața Unirii nr. 9, județul Hunedoara.

Regia autonomă a cuprului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Regia autonomă a cuprului este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în Consiliul de administrație al Regiei autonome a cuprului, împreună cu Ministerul Finanțelor și, după caz, cu Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 2. - Regia autonomă a cuprului are ca obiect principal de activitate gestionarea și protecția zăcămintelor din perimetrele încredințate spre exploatare, extracția, prepararea și comercializarea minereurilor cuprifere, auro-argentifere și substanțelor nemetalifere asociate acestora, precum și executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 3. - Patrimoniul net al Regiei autonome a cuprului este de 40.737,1 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează.

Patrimoniul Regiei autonome a cuprului se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Regia autonomă a cuprului are în structură subunități de producție specifice: exploatări miniere, mine, cariere, uzine, fabrici, sectoare, secții, raioane, ateliere, precum și alte subunități necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - Organizarea și activitatea Regiei autonome a cuprului și a organelor sale de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație constituit potrivit legii.

Structura organizatorică a Regiei autonome a cuprului se aprobă de Consiliul de administrație. La data înființării regiei structura organizatorică este prezentată în anexa nr. 3[3]. Modificarea structurii organizatorice, după începerea funcționării regiei autonome este, conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 7. - Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale Regiei autonome a cuprului, aprobate de consiliul de administrație.

Personalul subunităților componente care se reorganizează va fi preluat de Regia autonomă a cuprului. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporuri de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 8. - Regia autonomă a cuprului își acoperă cheltuielile inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor prin veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget, acordate potrivit legii.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 decembrie 1990 | Nr. 1287.


Anexa nr. 1

Lista
subunităților din structura regiei autonome care se reorganizează
Nr. crt.                        Denumirea unității existente
Denumirea subunității reorganizate
A. Combinate miniere
A. Exploatări miniere
  1. Roșia Poieni   1. Roșia Poieni
B. Întreprinderi miniere
B. Exploatări miniere
  2. Moldova Nouă   2. Moldova Nouă
  3. Bălan   3. Bălan
  4. Barza   4. Barza
  5. Hunedoara   5. Hunedoara
  6. Dobrești   6. Dobrești
  7. Rușchița   7. Rușchița
  8. Baia de Arieș   8. Baia de Arieș
  9. Bocșa   9. Bocșa
C. Mine
C. Exploatări miniere
10. Deva 10. Deva
11. Roșia Montană 11. Roșia Montană
12. Zlatna 12. Zlatna
13. Coranda-Certej 13. Coranda-Certej
14. Boița Hațeg 14. Boița Hațeg
15. Baia De Aramă 15. Baia De Aramă
16. Sasca 16. Sasca
D. Cariere
D. Exploatări miniere
17. Vețel 17. Vețel
E. Întreprinderi
E. Uzine
18. Întreprinderea de piese de schimb și reparații utilaj minier Deva 18. Uzina de piese de schimb și reparații utilaj minier Deva
F. Uzine
F. Uzine
19. Uzina de utilaj minier și reparații Crișcior 19. Uzina de utilaj minier și reparații Crișcior
G. Baze de aprovizionare-desfacere
G. Baze de aprovizionare-desfacere
20. Baza de aprovizionare, desfacere și transport Deva 20. Baze de aprovizionare, desfacere, prestări servicii Deva
H. Institute
H. Institute
21. Institutul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectare a lucrărilor de construcții și instalații pentru minereuri Deva 21. Institutul de cercetări și proiectări miniere Deva
I. Centre de calcul
I. Centre de informatică
22. Centrul de calcul electronic Deva 17. Centrul de informatică minieră Deva
J. Unități școlare
J. Unități școlare
      Grupul școlar minier:       Grupul școlar minier:
23. Deva 23. Deva
24. Barza-Crișcior 24. Barza-Crișcior
25. Moldova Nouă 25. Moldova Nouă
26. Zlatna 26. Zlatna
27. Abrud 27. Abrud
28. Bălan 28. Bălan
K. Laborator de perfecționare
K. Centru de perfecționare
29. Deva 29. Deva


Anexa nr. 2

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei autonome a cuprului
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă a cuprului gestionează, protejează și exploatează zăcămintele de minereuri cuprifere, auro-argentifere și substanțele nemetalifere asociate acestora din perimetrele încredințate spre exploatare.

Art. 2. - Regia autonomă a cuprului este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al Regiei autonome a cuprului este municipiul Deva, Piața Unirii nr. 9, județul Hunedoara.

Regia autonomă a cuprului are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. subunități cu autonomie limitată denumite: exploatări miniere, uzine, uzine de utilaj minier, reparații și piese de schimb, baze de aprovizionare, desfacere și prestări servicii.

3.2. subunități denumite: mine, cariere, uzine de preparare, fabrici, sectoare, secții, raioane, ateliere și altele asemenea.

3.3. în structura regiei funcționează institute de cercetare și proiectare minieră, unități școlare și centre de informatică organizate conform prevederilor legale.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă a cuprului are următorul obiect de activitate:

4.1. gestionarea și protecția zăcămintelor de minereuri și substanțe nemetalifere din perimetrele încredințate spre exploatare;

4.2. extracția, prepararea și comercializarea minereurilor cuprifere, feroase, auro-argentifere, polimetalice, bauxitei, calcarului, bentonitei, dolomitei, talcului, nisipurilor metalurgice etc.;

4.3. executarea de lucrări de cercetare geologică și tehnologică în extinderea perimetrelor în exploatare și pentru creșterea gradului de cunoaștere a celor existente;

4.4. elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea menținerii capacităților existente și a punerii în valoare de noi zăcăminte;

4.5. executarea de lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacităților existente, precum și pentru deschiderea de noi câmpuri miniere;

4.6. fabricarea, repararea și întreținerea utilajelor, mașinilor și instalațiilor miniere și de preparare;

4.7. executarea de lucrări de construcții-montaj miniere, industriale și civile;

4.8. acțiuni de export-import și cooperare economică internațională;

4.9. efectuarea de transporturi auto speciale și de persoane cu mijloace proprii;

4.10. efectuarea de transporturi pe căi ferate;

4.11. asigurarea bazei materiale, executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate Regia autonomă a cuprului exercită următoarele atribuții principale:

5.1. asigură extracția, prepararea și valorificarea minereurilor cuprifere, auro-argentifere și substanțelor nemetalifere asociate acestora;

5.2. asigură programarea și urmărirea producției și a conducerii proceselor tehnologice pentru realizarea protecției oamenilor, lucrărilor miniere, utilajelor și instalațiilor, precum și utilizarea cu eficiență a acestora;

5.3. asigură cercetarea și proiectarea de investiții, tehnologică și uzinală, modernizarea capacităților existente, documentațiile tehnico-economice pentru menținerea capacităților și dezvoltarea de noi capacități, finanțarea investițiilor, pregătirea cu antreprenori generali a lucrărilor pentru obiectivele de investiții, stabilirea cu furnizorii generali a măsurilor pentru menținerea și dezvoltarea capacităților de producție, executarea și punerea în funcțiune prin unități proprii sau prin contracte cu alte unități a obiectivelor miniere;

5.4. realizează importuri de tehnologii, licențe, utilaje și echipamente pentru modernizarea capacităților de producție și pentru retehnologizarea proceselor de producție;

5.5. asigură aprovizionarea tehnico-materială și comercializarea produselor, studiază piața internă și externă pentru realizarea aprovizionării și desfacerii produselor;

5.6. pregătește și negociază cu reprezentanții organelor competente volumul producției miniere posibile de realizat și contractarea acesteia;

5.7. fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de livrare a produselor miniere și propune pentru aprobare nivelul subvențiilor necesare;

5.8. elaborează documentații pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare;

5.9. realizează programarea și executarea de activități tehnico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;

5.10. stabilește strategia de dezvoltare a extracției, preparării și valorificării minereurilor din zăcămintele pe care le exploatează, corelat cu necesitățile economiei naționale și cu posibilitățile de exploatare rațională a zăcămintelor;

5.11. programează și urmărește activitatea de reparații și întreținere a utilajelor și instalațiilor în funcție de necesitățile producției miniere;

5.12. asigură atribuirea terenurilor aferente lucrărilor miniere în conformitate cu legislația în vigoare;

5.13. organizează activitatea de management în unitățile componente, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice și organizatorice;

5.14. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal;

5.15. stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea muncii;

5.16. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică și cu firme străine;

5.17. efectuează direct operații de comerț exterior, prin compartimente proprii sau prin unități specializate de import-export, marketing și conjunctură.

III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă a cuprului are un patrimoniu net în valoare de 40.737,1 mil. lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la subunitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990 și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă a cuprului este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura regiei

Art. 8. - Regia autonomă a cuprului își aprobă structura organizatorică prin Consiliul său de administrație, inclusiv înființarea exploatărilor, uzinelor și altor asemenea subunități.

De asemenea, stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în numele regiei și în nume propriu în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare, structura și conducerea subunităților componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Subunitățile au competențele stabilite conform regulamentului, cu următoarele limitări: nu pot încheia direct operațiuni financiare pentru obținerea de subvenții de la bugetul statului, precum și operațiuni de comerț exterior.

Art. 10. - Subunitățile din structura regiei răspund în fața Consiliului de administrație al Regiei autonome a cuprului de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de aceasta prin hotărârile și deciziile de împuternicire.

Art. 11. - Subunitățile regiei sunt conduse de un director și un Comitet director. Atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei.

Art. 12. - Regia autonomă a cuprului are în structură direcții și compartimente.

Normele de structură pentru direcții și compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 13. - Atribuțiile direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

V. Organele de conducere ale regiei

Art. 14. - Conducerea regiei autonome a cuprului se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 15. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • directorul general al Regiei autonome a cuprului - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentanții Ministerului Resurselor și Industriei;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, economiști, tehnicieni și juriști, specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 16. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 17. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 18. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 19. - Atribuțiile, răspunderile și competența consiliului de administrație sunt următoarele:

19.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;

19.2. aprobă domeniile orientative și programele de producție;

19.3. aprobă politica de dezvoltare și tehnologiile aplicate;

19.4. hotărăște cu privire la investițiile economice ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

19.5. propune potrivit reglementărilor în vigoare investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

19.6. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare;

19.7. stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații;

19.8. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;

19.9. aprobă în condițiile legii înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei;

19.10. aprobă politica de vânzare a produselor miniere;

19.11. propune prețurile pentru produsele miniere și urmărește aplicarea acestora;

19.12. aprobă utilizarea fondului valutar;

19.13. aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

19.14. asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și securitatea muncii;

19.15. stabilește nivelele de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;

19.16. aprobă orice alte probleme privind activitatea Regiei autonome a cuprului, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 20. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau, la cererea președintelui sau a 1/3 din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 21. - Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 22. - Anual consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 23. - Directorul general al Regiei autonome a cuprului conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește și revocă prin decizie conducătorii subunităților din structura regiei.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 24. - Regia autonomă întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierdere după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierdere se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Pentru acoperirea eventualelor deficite regia autonomă poate beneficia de subvenții de la buget, ori poate contracta credite bancare.

Art. 25. - Regia autonomă constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie al fiecărui an.

VII. Relațiile regiei

Art. 27. - Pentru fiecare categorie și tip de subunitate din structura regiei, consiliul de administrație va stabili, conform legii, modalitățile de constituire a acestora, obiectul de activitate, relațiile, atribuțiile, competențele, principalii indicatori, structura organizatorică, funcțiile de conducere a lor, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității.

Art. 28. - Relațiile comerciale dintre regia autonomă și societățile comerciale, precum și cu statul se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale în temeiul prevederilor Codului civil și Codului comercial.

Art. 29. - Regia va practica în raporturile cu beneficiarii prețuri stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Până la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții materiale regia autonomă execută sarcinile de livrare stabilite prin balanțele coordonate de Ministerul Resurselor și Industriei, iar refuzurile de încheiere a contractelor atrag răspunderea civilă a regiei autonome.

Art. 30. - Regia autonomă poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, executare de lucrări și prestări servicii cu întreprinzători străini.

Art. 31. - Regia autonomă se poate asocia potrivit legii cu alte regii și societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 32. - Regia autonomă este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 33. - Activitatea regiei autonome poate fi influențată prin acordarea de credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat și subvenții.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare.


Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a nemetaliferelor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă a nemetaliferelor, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Horea nr. 78, județul Cluj.

Regia autonomă a nemetaliferelor se organizează și funcționează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Regia autonomă a nemetaliferelor este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al regiei, împreună cu Ministerul Finanțelor și după caz cu Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 2. - Regia autonomă a nemetaliferelor are ca obiect de activitate: gestionarea și protecția zăcămintelor din perimetrele miniere încredințate spre exploatare, extracția, prepararea și comercializarea substanțelor nemetalifere și altor substanțe minerale utile, cum și executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 3. - Patrimoniul net al Regiei autonome a nemetaliferelor este de 5.037,3 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează.

Patrimoniul Regiei autonome a nemetaliferelor se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege Regia autonomă a nemetaliferelor va avea în structură o sucursală teritorială a minelor din Dobrogea la Constanța, și subunități de producție specifice: exploatări miniere, mine, cariere, uzine, fabrici, sectoare, secții, raioane, ateliere, precum și alte subunități necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - Organizarea și activitatea Regiei autonome a nemetaliferelor și a organelor sale de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație constituit potrivit legii.

Structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome a nemetaliferelor se aprobă de consiliul de administrație. La data înființării regiei, structura organizatorică a acesteia este prezentată în anexa nr. 3[4]. Modificarea structurii organizatorice după începerea funcționării regiei autonome este, conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 7. - Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale Regiei autonome a nemetaliferelor, aprobate de Consiliul de administrație.

Personalul unităților componente, care se reorganizează, va fi preluat de Regia autonomă a nemetaliferelor. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporuri de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 8. - Regia autonomă a nemetaliferelor își acoperă cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor din veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget, acordate potrivit legii.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 decembrie 1990 | Nr. 1288.


Anexa nr. 1

Lista
subunităților din structura regiei autonome care se reorganizează
Nr. crt.                        Denumirea unității existente
Denumirea subunității reorganizate
A. Întreprinderi miniere
A. Exploatări miniere
  1. Harghita   1. Harghita
  2. Orșova   2. Orșova
B. Mine
B. Exploatări miniere
  3. Iara   3. Iara
  4. Suncuiuș   4. Suncuiuș
C. Cariere
C. Exploatări miniere
  5. Aghireș   5. Aghireș
  6. Căpuș   6. Căpuș
  7. Jibou   7. Jibou
D. Secții miniere
D. Exploatări miniere
  8. Cluj   8. Cluj
  9. Valea Chioarului
10. Rebrișoara
11. Ineu
E. Institute
E. Institute
12. Institutul de cercetări și proiectări miniere pentru substanțe nemetalifere Cluj   9. Institutul de cercetări și proiectări miniere Cluj
F. Centre de calcul
F. Centre de informatică
13. Centrul de calcul electronic minier Cluj 10. Centrul de informatică minieră Cluj
G. Întreprinderi miniere
G. Sucursale miniere
14. Dobrogea 11. Dobrogea
H. Exploatări miniere
H. Exploatări miniere
15. Altân Tepe 12. Altân Tepe
16. Mahmudia 13. Mahmudia
17. Medgidia 14. Medgidia


Anexa nr. 2

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei autonome a nemetaliferelor
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă a nemetaliferelor gestionează, protejează și exploatează zăcămintele de substanțe nemetalifere din perimetrele încredințate spre exploatare.

Art. 2. - Regia autonomă a nemetaliferelor este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al Regiei autonome a nemetaliferelor este în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 78, județul Cluj.

Regia autonomă a nemetaliferelor are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. subunități cu autonomie limitată denumite sucursală și exploatări miniere;

3.2. subunități denumite: mine, cariere, uzine de preparare, sectoare, secții, raioane, ateliere și altele asemenea;

3.3. în structura regiei funcționează și institute de cercetare-proiectare minieră, centre de informatică, organizate conform prevederilor legale.

II. Obiectul de activitate al regiei

Art. 4. - Regia autonomă a nemetaliferelor are următorul obiect de activitate:

4.1. gestionarea și protecția zăcămintelor de substanțe nemetalifere din perimetrele încredințate spre exploatare;

4.2. extracția, prepararea și comercializarea nisipurilor cuarțoase, calcarului, bentonitei, concentratului de fier, feldspatului, diatomitei, argilei refractare și caolinoase și altor substanțe minerale utile din zăcămintele și câmpurile miniere aferente regiei;

4.3. executarea de lucrări de cercetare geologică și tehnologică în extinderea perimetrelor în exploatare și pentru creșterea gradului de cunoaștere a celor existente;

4.4. executarea de lucrări miniere de deschidere și pregătire în subteran și de descopertă în cariere;

4.5. elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea menținerii capacităților de producție existente, a punerii în valoare de noi zăcăminte de substanțe nemetalifere;

4.6. menținerea și dezvoltarea capacităților existente, precum și deschiderea de noi câmpuri miniere;

4.7. executarea lucrărilor de reparații ale utilajelor, asigurarea și fabricarea de piese de schimb, subansamble și confecții metalice;

4.8. executarea de lucrări de construcții-montaj industriale și civile;

4.9. efectuarea de transporturi auto speciale și de persoane, cu mijloace proprii;

4.10. asigurarea bazei materiale, executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 5. - În realizarea obiectului său de activitate, regia are următoarele atribuții principale:

5.1. asigură programarea și urmărirea producției;

5.2. urmărește conducerea proceselor tehnologice, pentru asigurarea protecției oamenilor, lucrărilor miniere, utilajelor și instalațiilor, a utilizării acestora cu eficiență;

5.3. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării și desfacerii produsului de bază;

5.4. asigură aprovizionarea tehnico-materială, cercetarea, proiectarea investițiilor, tehnologică și uzinală, modernizarea capacităților existente;

5.5. asigură documentația tehnico-economică pentru menținerea capacităților de producție și dezvoltarea de noi capacități și aprobarea acestora de către reprezentanții statului;

5.6. asigură finanțarea lucrărilor de investiții;

5.7. pregătește cu antreprenorii generali lucrările pentru obiectivele de menținere și dezvoltare a capacităților existente;

5.8. asigură cu furnizorii generali și de specialitate măsurile necesare pentru menținerea și dezvoltarea capacităților de producție;

5.9. realizează importul de tehnologii și licențe pentru modernizarea capacităților existente;

5.10. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal;

5.11. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine;

5.12. programează și coordonează activitatea organizatorică în vederea asigurării reparațiilor și întreținerii utilajelor precum și distribuirea mijloacelor și forței de muncă între unități, în funcție de necesități;

5.13. fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare;

5.14. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora;

5.15. asigură atribuirea terenurilor aferente lucrărilor miniere în conformitate cu legislația în vigoare;

5.16. efectuează direct operații de comerț exterior, organizându-și și compartimente specializate de import-export, marketing și conjunctură, cu consultarea Ministerului Comerțului și Turismului.

III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă a nemetaliferelor are un patrimoniu net în valoare de 5.037,3 mil. lei prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990 și care se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă a nemetaliferelor este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea drepturilor de proprietate, regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura regiei

Art. 8. - Regia autonomă a nemetaliferelor își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea sucursalei, exploatărilor, uzinelor și altor asemenea subunități.

De asemenea, stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în numele regiei și în nume propriu în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii unităților componente ale regiei autonome se stabilesc de Consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Subunitățile au competențele prevăzute pentru unitățile cu personalitate juridică, conform regulamentului, cu următoarele limitări: nu încheie direct operațiuni financiare pentru obținerea de subvenții de la bugetul statului, precum și operațiuni de comerț exterior.

Art. 10. - Subunitățile din structura regiei răspund în fața Consiliului de administrație al Regiei autonome a nemetaliferelor de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de împuternicire.

Art. 11. - Subunitățile regiei sunt conduse de un director și un comitet director. Atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament, de consiliul de administrație al regiei.

Art. 12. - Regia autonomă a nemetaliferelor are în structură direcții și compartimente.

Normele de structură pentru direcții și compartimente se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 13. - Atribuțiile direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de către consiliul de administrație.

V. Organele de conducere ale regiei

Art. 14. - Conducerea Regiei autonome a nemetaliferelor se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 15. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • directorul general al Regiei autonome a nemetaliferelor - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentanții Ministerului Resurselor și Industriei;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, economiști, tehnicieni și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 16. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 17. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă, infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 18. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 19. - Atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de administrație sunt următoarele:

19.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;

19.2. aprobă domeniile orientative și programele de producție;

19.3. aprobă politica de dezvoltare și tehnologiile aplicate;

19.4. hotărăște cu privire la investițiile economice care urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

19.5. propune potrivit reglementărilor în vigoare, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

19.6. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei - în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente spre aprobare;

19.7. stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații;

19.8. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare al acestora;

19.9. aprobă în condițiile legii înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei;

19.10. aprobă politica de vânzare a produselor miniere;

19.11. propune prețurile pentru produsele miniere și urmărește aplicarea acestora;

19.12. aprobă utilizarea fondului valutar;

19.13. aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

19.14. asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și securitatea muncii;

19.15. stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;

19.16. aprobă orice alte probleme privind activitatea Regiei autonome a nemetaliferelor, cu excepția celor date potrivit legii în competența altor organe.

Art. 20. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau, la cererea președintelui sau a o treime din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 21. - Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 22. - Anual consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 23. - Directorul general al Regiei autonome a nemetaliferelor conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește și revocă prin decizie conducătorii sucursalei și subunităților din structura regiei.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 24. - Regia autonomă întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierdere, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierdere se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Pentru acoperirea eventualelor deficite regia autonomă poate beneficia de subvenții de la buget, ori poate contracta credite bancare.

Art. 25. - Regia autonomă constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie al fiecărui an.

VII. Relațiile regiei

Art. 27. - Pentru fiecare categorie și tip de subunitate din structura regiei, consiliul de administrație va stabili, conform legii, modalitățile de constituire a acestora, obiectul de activitate, relațiile, atribuțiile, competențele, principalii indicatori, structura organizatorică, funcțiile din conducerea lor, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității.

Art. 28. - Relațiile comerciale dintre regia autonomă și societățile comerciale, precum și cu statul se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale, în temeiul prevederilor Codului civil și Codului comercial.

Art. 29. - Regia va practica în raporturile cu beneficiarii prețuri stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Până la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții materiale regia autonomă execută sarcinile de livrare stabilite prin balanțele coordonate de Ministerul Resurselor și Industriei, iar refuzurile de încheiere a contractelor atrag răspunderea civilă a regiei autonome.

Art. 30. - Regia autonomă poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, executare de lucrări și prestări servicii cu întreprinzători străini.

Art. 31. - Regia autonomă se poate asocia, potrivit legii, cu alte regii și societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 32. - Regia autonomă este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 33. - Activitatea regiei autonome poate fi influențată prin acordarea de credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat și subvenții.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare.


Hotărâre privind înființarea Regiei autonome pentru metale rare

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă pentru metale rare, cu sediul central în municipiul București, strada Dionisie Lupu nr. 68, sector 1.

Regia autonomă pentru metale rare se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Regia autonomă pentru metale rare este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministrul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în Consiliul de administrație al Regiei autonome pentru metale rare, împreună cu Ministerul Finanțelor și după caz cu Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 2. - Regia autonomă pentru metale rare are ca obiect principal de activitate gestionarea și protecția zăcămintelor din perimetrele încredințate spre exploatare, extracția, prepararea și comercializarea minereurilor de metale rare și radioactive și asociatele acestora, precum și executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 3. - Patrimoniul net al Regiei autonome pentru metale rare este de 5.207,7 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile prevăzute în anexa nr. 1, care se reorganizează.

Patrimoniul Regiei autonome pentru metale rare se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Regia autonomă pentru metale rare are în structură subunități de producție specifice: exploatări miniere, mine, cariere, uzine, fabrici, sectoare, secții, raioane, ateliere, precum și alte subunități necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - Organizarea și activitatea Regiei autonome pentru metale rare și a organelor sale de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație constituit potrivit legii.

Structura organizatorică a Regiei autonome pentru metale rare se aprobă de Consiliul de administrație. La data înființării regiei autonome structura organizatorică este prevăzută în anexa nr. 3[5]. Modificarea structurii organizatorice după începerea funcționării regiei autonome este, conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 7. - Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale Regiei autonome pentru metale rare, aprobate de Consiliul de administrație.

Personalul unităților componente care se reorganizează, va fi preluat de Regia autonomă pentru metale rare. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporuri de vechime, după caz, timp de trei luni.

De asemenea, personalul Regiei autonome pentru metale rare își menține toate drepturile avute la data prezentei hotărâri, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 8. - Regia autonomă pentru metale rare își acoperă cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor prin veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget, acordate potrivit legii.

Art. 9. - Regia autonomă pentru metale rare este abilitată ca unică persoană juridică să constituie rezervă de stat la produsul „uraniu în concentrat”.

Art. 10. - Derularea lucrărilor care privesc activitatea regiei se va face prin direcțiile speciale ale ministerelor.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 decembrie 1990 | Nr. 1289.


Anexa nr. 1

Lista
subunităților din structura regiei autonome care se reorganizează
Nr. crt.                        Denumirea unității existente
Denumirea subunității reorganizate
A. Întreprinderi miniere
A. Exploatări miniere
  1. Bihor   1. Bihor
  2. Banat   2. Banat
  3. Crucea   3. Crucea
B. Întreprinderi de preparare
B. Uzine de preparare
  4. Feldioara   4. Feldioara
C. Uzine de preparare
C. Exploatări miniere
  5. Chituc   5. Chituc
D. Secții
D. Exploatări miniere
  6. Tulgheș   6. Tulgheș
E. Secții de prospecțiuni
E. Secții de prospecțiuni
  7. Măgurele   7. Măgurele
F. Secții de exploatări
F. Secții de exploatări
  8. Alba Iulia   8. Alba Iulia
G. Secții de transport
G. Secții de transport
  9. Măgurele   9. Măgurele
H. Stații pilot
H. Stații pilot
10. Glogova 10. Glogova
11. Merișani 11. Merișani
I. Institute
I. Institute
12. Institutul de cercetări și proiectări pentru metale rare și radioactive București 12. Institutul de cercetări și proiectări pentru metale rare și radioactive București
J. Centre de calcul
J. Centre de calcul
13. Centrul de calcul electronic și organizare București 13. Centrul de calcul electronic, organizare și perfecționare București
K. Unități școlare
K. Unități școlare
14. Grupul școlar minier Stei 14. Grupul școlar minier Stei


Anexa nr. 2

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei autonome pentru metale rare
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă pentru metale rare gestionează, protejează și exploatează zăcămintele de minereuri radioactive și rare și asociatele acestora din perimetrele încredințate spre exploatare.

Art. 2. - Regia autonomă pentru metale rare este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al Regiei autonome pentru metale rare este municipiul București, str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1.

Regia autonomă pentru metale rare are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. subunități cu autonomie limitată denumite: exploatări miniere și uzine de preparare;

3.2. subunități denumite: mine, cariere, sectoare, secții, raioane, ateliere și altele asemenea;

3.3. în structura regiei funcționează și institute de cercetare și proiectare minieră, unități școlare și centre de informatică, organizate conform prevederilor legale.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă pentru metale rare are următorul obiect de activitate:

4.1. gestionarea rezervelor de minereuri rare și radioactive și nisipurilor aluvionare titano-zirconifere din perimetrele miniere încredințate spre exploatare;

4.2. protecția zăcămintelor de minereuri rare și radioactive și nisipurilor aluvionare titano-zirconifere aferente regiei;

4.3. extracția, prelucrarea și comercializarea minereurilor de metale rare și radioactive;

4.4. executarea lucrărilor miniere de deschidere și pregătire în subteran și de descopertă în cariere;

4.5. executarea de lucrări de cercetare geologică și tehnologică în extinderea perimetrelor în exploatare și pentru creșterea gradului de cunoaștere a celor existente;

4.6. elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea menținerii capacităților existente și punerii în valoare de noi zăcăminte;

4.7. executarea de lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacităților existente precum și pentru deschiderea de noi câmpuri miniere;

4.8. executarea de lucrări de construcții-montaj industriale și civile;

4.9. executarea lucrărilor de reparații ale utilajelor, asigurarea și fabricarea de piese de schimb, subansamble și confecții metalice;

4.10. efectuarea de transporturi autospeciale, de persoane, cu mijloace proprii;

4.11. executarea de proiecte, asistență tehnică pentru implementarea și efectuarea de lucrări de informatică;

4.12. executarea de studii de organizare pentru unități miniere;

4.13. organizarea de cursuri de perfecționare pentru personalul din industria minieră;

4.14 realizarea de acțiuni de cooperare și comerț exterior în profilul său de activitate, cu parteneri străini;

4.15. asigurarea bazei materiale, executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate Regia autonomă pentru metale rare exercită următoarele atribuții principale:

5.1. asigură programarea și urmărirea producției;

5.2. urmărește conducerea proceselor tehnologice, pentru asigurarea protecției oamenilor, lucrărilor miniere, utilajelor și instalațiilor, a utilizării acestora cu eficiență;

5.3. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării și desfacerii produsului de bază;

5.4. asigură aprovizionarea tehnico-materială, cercetarea, proiectarea investițiilor, tehnologică și uzinală, pentru modernizarea capacităților existente;

5.5. asigură documentația tehnico-economică, pentru menținerea capacităților de producție și dezvoltarea de noi capacități și aprobarea acestora de către reprezentanții statului;

5.6. asigură finanțarea lucrărilor de investiții;

5.7. pregătește cu antreprenorii generali lucrările pentru obiectivele de menținere și dezvoltare a capacităților existente;

5.8. asigură cu furnizorii generali și de specialitate măsurile necesare pentru menținerea și dezvoltarea capacităților de producție;

5.9. realizează importul de tehnologii și de licențe pentru modernizarea capacităților existente;

5.10. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine;

5.11. programează și coordonează activitatea organizatorică în vederea asigurării reparațiilor și întreținerii utilajelor, precum și distribuirea mijloacelor și forței de muncă între subunități, în funcție de necesități;

5.12. fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare;

5.13. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora. Asigură atribuirea terenurilor aferente lucrărilor miniere, în conformitate cu legislația în vigoare;

5.14. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal;

5.15. efectuează direct operații de comerț exterior, organizându-și compartimente specializate de import-export, marketing și conjunctură, cu consultarea Ministerului Comerțului și Turismului.

III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă pentru metale rare are un patrimoniu net în valoare de 5.207,7 mil. lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990 și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă pentru metale rare este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura regiei

Art. 8. - Regia autonomă pentru metale rare își aprobă structura organizatorică prin Consiliul său de administrație, inclusiv înființarea exploatărilor, uzinelor și a altor asemenea subunități.

De asemenea, stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în numele regiei și în nume propriu în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii subunităților componente ale regiei autonome se stabilesc de Consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Subunitățile au competența stabilită conform regulamentului cu următoarele limitări: nu pot încheia direct operațiuni financiare pentru obținerea de subvenții de la bugetul statului și operațiuni de comerț exterior.

Art. 10. - Subunitățile din structura regiei răspund în fața Consiliului de administrație al Regiei autonome pentru metale rare de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de împuternicire.

Art. 11. - Subunitățile regiei sunt conduse de un director și un comitet director. Atribuțiile acestuia se stabilesc prin regulament, aprobat de consiliul de administrație al regiei.

Art. 12. - Regia autonoma pentru metale rare are în structură direcții și compartimente.

Normele de structură pentru direcții și compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 13. - Atribuțiile direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament, aprobat de consiliul de administrație.

V. Organele de conducere ale regiei

Art. 14. - Conducerea Regiei autonome pentru metale rare se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • Directorul general.

Art. 15. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • directorul general al Regiei autonome pentru metale rare - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentanții Ministerului Resurselor și Industriei;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, economiști, tehnicieni și juriști, specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 16. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 17. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 18. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 19. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

19.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;

19.2. aprobă domeniile orientative și programele de producție;

19.3. aprobă politica de dezvoltare și tehnologiile aplicate;

19.4. hotărăște cu privire la investițiile economice ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

19.5. propune, potrivit reglementărilor în vigoare, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

19.6. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile dispune promovarea documentației prevăzută de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare;

19.7. stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații;

19.8. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;

19.9. aprobă, în condițiile legii, înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei;

19.10. aprobă politica de vânzare a produselor miniere;

19.11. propune prețurile pentru produsele miniere și urmărește aplicarea acestora;

19.12. aprobă utilizarea fondului valutar;

19.13. aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

19.14. asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și securitatea muncii;

19.15. stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;

19.16. aprobă orice alte probleme privind activitatea Regiei autonome pentru metale rare, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 20. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau, la cererea președintelui sau a o treime din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 21. - Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 22. - Anual, consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 23. - Directorul general al Regiei autonome pentru metale rare conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește și revocă prin decizie conducătorii subunităților din structura regiei.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 24. - Regia autonomă întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierdere, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierdere se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Pentru acoperirea eventualelor deficite regia autonomă poate beneficia de subvenții de la buget, ori poate contracta credite bancare.

Art. 25. - Regia autonomă constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie al fiecărui an.

VII. Relațiile regiei

Art. 27. - Pentru fiecare categorie și tip de subunitate din structura regiei, consiliul de administrație va stabili, conform legii, modalitățile de constituire a acestora, obiectul de activitate, relațiile, atribuțiile, competența, principalii indicatori, structura organizatorică, funcțiile din conducerea lor, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității.

Art. 28. - Relațiile comerciale dintre regia autonomă și societățile comerciale, precum și cu statul se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale, în temeiul prevederilor Codului civil și Codului comercial.

Art. 29. - Regia va practica în raporturile cu beneficiarii prețuri stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Până la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții materiale regia autonomă execută sarcinile de livrare stabilite prin balanțele coordonate de Ministerul Resurselor și Industriei, iar refuzurile de încheiere a contractelor atrag răspunderea civilă a regiei autonome.

Art. 30. - Regia autonomă poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, executare de lucrări și prestări servicii cu întreprinzători străini.

Art. 31. - Regia autonomă se poate asocia, potrivit legii, cu alte regii și societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 32. - Regia autonomă este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 33. - Activitatea regiei autonome poate fi influențată prin acordarea de credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat și subvenții.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare.


Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Agroexport siloz port Constanța S.A."

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială pe acțiuni „Agroexport siloz port Constanța S.A.", persoană juridică, cu sediul în București, str. Brezoianu nr. 43, sectorul 1.

Societatea are un capital social în valoare de 291.314 mii lei.

Art. 2. - Obiectul de activitate al societății este: efectuarea în țară și străinătate a activității comerciale de export și import, cooperare economică și tehnico-industrială; schimb de mărfuri și alte operațiuni de comerț exterior, îndeosebi pentru produse cerealiere, oleaginoase, făinuri proteice și alte produse agroalimentare, precum și prestări de servicii portuare.

Art. 3. - Societatea comercială pe acțiuni „Agroexport siloz port Constanța S.A.” se va organiza și va funcționa în conformitate cu dispozițiile legale privind funcționarea societății comerciale și ale statutului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Societatea comercială „Agroexport siloz port Constanța S.A." realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 5. - Pe data înființării Societății comerciale „Agroexport siloz port Constanța S.A.”, I.C.E. „Agroexport” și Silozul port Constanța își încetează activitatea, activul și pasivul preluând-se de Societatea comercială „Agroexport siloz port Constanța S.A.”.

Art. 6. - Personalul care trece la Societatea comercială „Agroexport siloz port Constanța S.A.” se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel încadrat cu salarii mai mici va beneficia pe o perioadă de 3 luni de salariul tarifar avut precum, și de sporurile de vechime, după caz.

Art. 7. - Pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la 15 decembrie 1990, Societatea comercială „Agroexport siloz port Constanța S.A.” își va definitiva capitalul social.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 decembrie 1990 | Nr. 1293.


Anexă

Statutul
Societății comerciale pe acțiuni „Agroexport siloz port Constanța S.A.”
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „Agroexport siloz port Constanța S.A.”.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „Agroexport siloz port Constanța S.A.” este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, str. Brezoianu nr. 43. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea are sucursală în portul Constanța, cu sediul în localitatea Constanța, str. Incinta Port Constanța.

Societatea poate avea sucursale, filiale, situate și în alte localități.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

Capitolul II
Obiectul de activitate al societății
Articolul 5
Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societății este:

a) efectuarea în țară și străinătate a tuturor activităților comerciale de export și import, cooperare economică și tehnico-industrială, schimbul de mărfuri și alte operațiuni de comerț exterior, îndeosebi pentru produse cerealiere, oleaginoase, făinuri proteice, concentrate furajere, leguminoase, plante tehnice, alte produse agroalimentare și animale vii, a tehnologiilor necesare desfășurării activității societății, precum și realizarea operațiunilor necesare prelucrării, conservării, condiționării și pregătirii lor pentru consum și comercializare;

b) prestări servicii în domeniul comerțului exterior și asistență tehnică privind operarea navelor cu produse agroalimentare;

c) operațiuni de intermediere, barter, licitații, cooperare, prestări servicii, depozit, compensații, aport valutar, licențe, lohn, know-how, consulting, leasing, swith de tip aller retour, consignații, activități hoteliere, prestații turistice, precum și alte operațiuni comerciale;

d) prestații de transport a mărfurilor prin mijloace proprii sau închiriate;

e) efectuarea de prestări de servicii portuare privind încărcare/descărcare de nave, vagoane, mijloace auto, alte mijloace de transport și întocmirea documentelor aferente expedierii/recepționării mărfurilor de orice tip expediate/primite sau transbordate;

f) depozitarea de mărfuri de orice natură sosite în Portul Constanța, în silozuri, magazii și platforme în vederea păstrării, condiționării și ambalării;

g) efectuarea unor reparații sau alte servicii la navele aflate sub operare;

h) creșterea și îngrășarea de animale vii în unități, fabrici, ferme etc., proprietatea societății sau închiriate în vederea comercializării, achiziționate de la intern sau extern;

i) achiziționarea și comercializarea de mărfuri, cu excepțiile prevăzute de lege, de la producători sau intermediari interni sau externi, precum și desfacerea acestora prin unități proprii sau în cooperare, cu plata în lei sau valută;

j) prestări de servicii în domeniul expedițiilor și reexpedițiilor internaționale de mărfuri agroalimentare;

k) navlosiri de nave românești și străine pentru transportul mărfurilor agroalimentare, precum și agenturare la navele aflate sub operare;

l) orice operațiune industrială, comercială, financiară, mobiliară sau imobiliară, care are legătură directă sau indirectă cu obiectul definit mai sus sau cu orice obiect similar sau conex.

Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 6
Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 291.314 mii lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 199.466 mii lei, mijloace circulante în valoare de 91.848 mii lei.

Capitalul social al societății este de 291.314 mii lei împărțit în 58.000 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7
Acțiunile

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8
Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9
Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să se refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Majorarea sau reducerea capitalului societăților atâta timp cât este integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 11
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 12
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un „duplicat al acțiunii”.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 14
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

c) numește directorii, ținând cont ca pentru Sucursala Constanța să fie din cadrul personalului sucursalei, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic de calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor, stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație, hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

Articolul 15
Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuții prevăzute la art. 14 lit. a), g) și m), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 16

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor, reprezentând 1/10 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație răspândite în localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din această localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 17

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 18

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 19

În perioada în care statul este acționarul unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Remunerarea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu în condițiile stabilite de guvern.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 20
Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 7 persoane alese de adunarea generală din care cel puțin 1/3 vor fi din cadrul Sucursalei Constanța, alese pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din 3 membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director), în care calitate conduce și comitetul de direcție asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Sucursala Port Constanța este condusă de un director, care face parte și din comitetul de direcție al societății, care reprezintă sucursala în relațiile cu terții, pe baza și în limitele date de adunarea generală, sau în lipsa acestuia de către unul din administratorii din cadrul sucursalei.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 21

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;

b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;

d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății, pe anul viitor;

f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI
Articolul 22

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii, de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri care nu pot avea o altă funcție în societate și tot atâția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Articolul 23

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Articolul 24

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 25

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitate, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII
Activitatea societății
Articolul 26

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 27

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun aprobării Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a III-a.

Sucursala își va organiza evidența contabilă sintetică și analitică, întocmind bilanțul contabil, parte integrantă a bilanțului societății și contul de profit și pierderi.

Sucursala Constanța folosește și dispune pentru realizarea programelor de activitate stabilite de adunarea generală, de bunurile și fondurile pe care le gestionează.

În baza programelor de activitate sucursala încheie contracte interne și alte acte juridice în realizarea acestora.

Angajarea muncitorilor și personalului de execuție al sucursalei se face de directorul acesteia în cadrul schemei de organizare, aprobată de adunarea generală a acționarilor, pe bază de contracte individuale de muncă.

Sucursala are cont în bancă în lei și valută, putând beneficia de credite bancare și de a avea relații economice financiare, în baza și în limitele prevăzute de adunarea generală.

Articolul 28

Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 29

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Drepturile salariaților se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Articolul 30

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Articolul 31

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cât timp societatea va avea capitalul integral de stat ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Articolul 32

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
 • în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
Articolul 33

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 34

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România sau arbitrajului, potrivit acordului părților și al legii aplicabile.

Litigiile personalului român angajat de societate, ivite în raporturile cu aceasta, se rezolvă în conformitate cu legislația muncii din România și cu prevederile contractului de muncă.

Articolul 35

Prevederile prezentului statut se completează în mod corespunzător cu dispozițiile legii societăților comerciale.Referințe

 1. Anexa se comunică unităților interesate.
 2. Anexa se comunică unităților interesate.
 3. Anexa se comunică unităților interesate.
 4. Anexa se comunică unităților interesate.
 5. Anexa se comunică unităților interesate.