Monitorul Oficial 149/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0149 - Partea I - Joi, 27 decembrie year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind organizarea și funcționarea corpului de control comercial în cadrul primăriilor și prefecturilor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Activitatea de inspecție cu privire la unitățile comerciale și de prestări către populație se realizează prin corpul de control comercial.

Art. 2. - Corpul de control comercial se organizează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor, al Primăriei municipiului București, primăriilor municipale, ale sectoarelor municipiului București și ale orașelor.

În comune, primarul, direct sau prin împuterniciți anume desemnați, va asigura ca activitatea de comerț și prestări de servicii să se desfășoare civilizat și cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 3. - Numirea și eliberarea din funcție a șefului corpului de control comercial se fac de către prefecți, respectiv primarul general al municipiului București.

Controlorii comerciali sunt numiți de prefect sau primar, după caz, pe baza rezultatului obținut la concurs.

Art. 4. - Corpul de control comercial exercită controlul asupra activității comerciale și de prestări de servicii desfășurate de toți agenții economici, indiferent de forma de organizare și de caracterul proprietății, asigurând aplicarea dispozițiilor legale din actele normative care reglementează aceste domenii, precum și din orice alte dispoziții cu caracter normativ emise de prefecturi și primării pentru desfășurarea ordonată și civilizată a comerțului și prestărilor de servicii.

Art. 5. - În exercitarea atribuțiilor ce le revin, controlorii din corpul de control comercial, în cadrul dispozițiilor legale și în limita competențelor stabilite prin prezenta hotărâre, au următoarele drepturi și obligații:

a) verifica dacă comercianții efectuează acte de comerț cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și dacă desfășoară activități comerciale în locurile și cu respectarea obiectului activității lor comerciale, înscrise în autorizația de funcționare sau actul de înființare, ori a condițiilor cuprinse în licențe și brevete;
b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locurile autorizate de primării;
c) verifică corelarea între prețurile practicate pe piață și cele ale comercianților cu amănuntul, pentru a putea constata dacă prețurile practicate nu sunt rezultatul unei înțelegeri între comercianți pentru impunerea unor prețuri superioare;
d) controlează proveniența produselor din rețeaua comercială în vederea evitării cumpărării de produse în scop de revânzare, de la restaurante, cofetării, baruri, cantine, unități de turism sau alte unități similare, sau de revânzare de produse care fac obiectul unei sarcini de livrare stabilite prin balanță, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
e) controlează depozitarea produselor de către agenții economici, pentru a se evita stocarea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piață și revânzării lor ulterioare cu un preț mai mare;
f) verifică actele și documentele de proveniență a produselor, înregistrarea mărfurilor, precum și modul de conducere a evidenței contabile, pentru a stabili dacă nu se urmărește ținerea unei duble evidențe contabile în scopul sustragerii de la plata unor impozite sau taxe.
Constatările privind dubla evidență contabilă se comunică de îndată în scris inspecției financiare teritoriale;
g) interzic livrarea, preluarea sau punerea în vânzare a mărfurilor depreciate calitativ.
Pentru produsele alimentare care prezintă pericol pentru sănătatea publică, controlorii comerciali pot ridica probe și dispune efectuarea de analize și determinări ale calității produselor. De asemenea, se pot ridica probe pentru analize și determinări și pentru alte produse puse în vânzare;
h) dau dispoziții obligatorii, în scris, agenților economici controlați, pentru înlăturarea deficiențelor constatate;
i) propun măsuri de stabilire a răspunderii materiale și de aplicare a sancțiunilor disciplinare, potrivit legislației muncii;
j) constată contravenții la dispozițiile legale și aplică sancțiunile contravenționale date în competența lor prin lege, pentru nerespectarea regulilor generale de comerț, vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare, a oricăror bunuri și produse care, în condițiile legii, constituie activități de comerț;
k) propun organelor competente suspendarea, pe o perioadă de până la cel mult 15 zile, a autorizației de funcționare sau, după caz, retragerea acesteia dacă se constată încălcarea prevederilor din autorizație sau a dispozițiilor legale privind desfășurarea activității respective;
l) îndeplinesc orice alte atribuții privind controlul comercial stabilite prin decizii ale prefectului sau primarului, după caz.

Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul unităților de prestări de servicii.

Art. 6. - Împotriva măsurilor luate de către controlorii comerciali, cu excepția constatării contravențiilor, cei în cauză pot să facă plângere în termen de 15 zile. Rezolvarea plângerii se face de către șeful corpului de control comercial din care face parte controlorul care a dispus măsura, iar la orașe, de către primar, în termen de 10 zile.

În cazul în care măsura a fost luată de către șeful corpului de control comercial, plângerea se rezolvă, după caz, de prefectul, subprefectul, primarul sau viceprimarul care coordonează activitatea corpului de control comercial respectiv, în termen de 10 zile.

Împotriva soluției date în condițiile alin. 1 și 2, cei în cauză pot face plângere la instanțele judecătorești competente, potrivit legii contenciosului administrativ.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în condițiile prevăzute de lege.

Art. 7. - În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 5, controlorii comerciali au drept de acces la toate documentele și în toate spațiile în care își desfășoară activitatea agenții economici controlați.

Art. 8. - În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, corpul de control comercial colaborează cu organele de stat din domeniul comerțului și al prestărilor de servicii, cu organele de poliție și cu alte organe de control specializate.

Art. 9. - Controlul efectuat de corpurile de control comercial nu exclude controlul care, potrivit legii, cade în sarcina altor organe de specialitate.

Art. 10. - Toți agenții economici care desfășoară activități comerciale și de prestări de servicii către populație sunt obligați să posede registrul de control.

În registrul de control se înscriu constatările și propunerile de înlăturare a deficiențelor rezultate din acțiunile de control efectuate asupra activităților desfășurate de agenții economici, precum și măsurile de protejare a populației împotriva unor activități ilicite. Constatările și propunerile se aduc la cunoștința conducerii agentului economic controlat, precum și primăriei sau prefecturii pe lângă care este organizat corpul de control comercial.

Art. 11. - Controlorii comerciali răspund disciplinar, material sau penal, după caz, atunci când:

a) înscriu în actele de control, cu bună-știință, date și fapte inexacte;

b) dispun măsuri neconforme cu prevederile legale în vigoare și care sunt de natură a produce prejudicii agentului economic;

c) nu iau măsuri de sancționare a celor vinovați, potrivit legii, atunci când constată încălcări ale dispozițiilor legale.

Art. 12. - Corpul de control comercial este încadrat cu controlori comerciali, potrivit anexei nr. 1.

Controlorii comerciali au competența de a constata și sancționa contravențiile date prin lege inspectorilor comerciali de stat.

Art. 13. - Salarizarea corpului de control comercial se face potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 14. - Posturile necesare pentru organizarea corpului de control comercial se asigură de prefecturi și primării prin redistribuirea de posturi.

Concomitent cu organizarea corpului de control comercial își încetează activitatea compartimentul „Controlul activității comerciale și prestărilor de servicii", prevăzut în organigrama aprobată prin Hotărârea guvernului nr. 365/1990, precum și inspecția comercială de stat, posturile și personalul acestora fiind preluate la corpul de control comercial.

Art. 15. - Personalul care trece de la compartimentul „Controlul activității comerciale și prestărilor de servicii" la corpul de control comercial se consideră transferat în interesul serviciului. Personalul trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, precum și personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei hotărâri, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 și 4 din Decretul-lege nr. 57/1990.

Art. 16. - Ministerul Finanțelor, prefecturile și primăriile vor lua măsuri de modificare a indicatorilor financiari prevăzuți pe anul 1990.

Art. 17. - Prefecturile și primăriile vor stabili, prin decizie, măsuri pentru aplicarea, de îndată, a dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 18. - Îndrumarea tehnică și metodologică de specialitate a controlorilor comerciali se asigură de către Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 19. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 decembrie 1990 | Nr. 1290.


Anexa nr. 1

Numărul maxim de posturi la corpul de control comercial

Nr. crt.
Funcția
Municipiul București
Județe
Municipii și sectoarele municipiului București
Orașe
1.
Șef corp control
1
1
1
-
2.
Controlor comercial
10-12
3-6
2-4
1-3


Anexa nr. 2

Salarizarea corpului de control comercial

Clasa de salarizare
Nr. crt.
Funcția
Nivelul studiilor
Număr gradații
Municipiul București
Județe
Municipii
Orașe
1.
Șef corp control
S
6
30
27
25
-
2.
Controlor comercial principal
S
6
28
25
23
21
3.
Controlor comercial
S
6
25
23
22
20
M
6
21
19
18
17


Hotărâre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Băncii Române de Comerț Exterior

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Începând cu data de 11 decembrie 1990 Teculescu Constantin se numește în funcția de vicepreședinte al Băncii Române de Comerț Exterior.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 decembrie 1990 | Nr. 1300.


Hotărâre privind executarea monumentelor din municipiul București în amintirea eroilor Revoluției din decembrie 1989

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Lucrările pentru executarea monumentelor eroilor Revoluției din decembrie 1989, care se vor amplasa în Piața Universității, Piața Revoluției, Piața Romană și zona bisericii Krețulescu, se vor executa în mod derogatoriu, plata făcând-se pe baza notelor de comandă.

Art. 2. - Fondurile necesare se vor asigura din contul „Libertatea”, fiind puse la dispoziția Primăriei municipiului București.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 decembrie 1990 | Nr. 1307.


Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de atragere, menținere și stabilizare a personalului din activitatea de distribuție a energiei termice, alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate, salubritate, transport în comun - exploatare și întreținere reparații, spălătorie chimică, curățenie și întreținere parcuri și străzi, cât și repararea acestora

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Munca prestată de personalul care lucrează în tură în zilele de duminică și celelalte zile care, potrivit reglementărilor, sunt sărbători legale, se remunerează cu un spor de 100% din salariul tarifar. Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru din cauza lipsei de personal, precum și cele efectuate în zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care potrivit dispozițiilor legale nu se lucrează, care nu pot fi compensate cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, se remunerează cu un spor de 100% din salariul tarifar, indiferent de numărul de ore suplimentare efectuate.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor și Primăria municipiului București vor modifica indicatorii financiari cu influențele ce rezultă din aplicarea prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 decembrie 1990 | Nr. 1309.


Hotărâre privind eliberarea din funcție a unui subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Începând cu 1 ianuarie 1991 Nicolae Vladimir se eliberează din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 decembrie 1990 | Nr. 1315.


Hotărâre privind acordarea și rambursarea creditelor necesare construirii de locuințe din fondul locativ de stat în județe pe anul 1990

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză prefecturile județene, prin unitățile care administrează fondul locativ de stat, să contracteze, în luna decembrie 1990, împrumuturi pe termen mediu de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., în vederea decontării lucrărilor de investiții pentru construcții de locuințe din fondul locativ de stat.

Art. 2. - Rambursarea creditelor, inclusiv dobânzile aferente, se va efectua în anul 1991 din sumele realizate prin vânzarea locuințelor către populație, terminate cu aceste credite.

Art. 3. - Garanția creditelor se asigură prin ipoteca asupra locuințelor în construcție.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 decembrie 1990 | Nr. 1317.


Hotărâre privind trecerea unor imobile în folosința Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Imobilele situate în localitatea Durău, comuna Ceahlău, județul Neamț, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, cu dotările aferente, trec, pe durată nedeterminată, din patrimoniul fostului Oficiu județean de turism Neamț - fără a mai fi incluse în patrimoniul Societății comerciale „Durău” - S.A. - în folosința gratuită a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, începând cu data de 1 ianuarie 1991.

Trecerea imobilelor prevăzute la alin. 1 în folosința Mitropoliei Moldovei și Bucovinei se efectuează pe bază de protocol încheiat între Ministerul Comerțului și Turismului și Secretariatul de Stat al Cultelor.

Art. 2. - Mitropolia Moldovei și Bucovinei va lua măsuri pentru transformarea și exploatarea imobilelor prevăzute la art. 1 ca așezăminte de ocrotire a persoanelor în vârstă sau fără posibilități de întreținere sau pentru organizarea de manifestări culturale, de interes obștesc, menite a contribui la întărirea moralei publice și introducerea unui climat de reconciliere națională și confesională.

Sala polivalentă se va utiliza ca centru de spiritualitate ecumenică, național și internațional.

Cheltuielile de transformare și exploatare a imobilelor, în condițiile prevăzute la alin. 1 și 2, inclusiv cheltuielile de realizare integrală a Sălii polivalente, se asigură din fondurile proprii ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Art. 3. - Mitropolia Moldovei și Bucovinei are dreptul să folosească imobilele și în alte scopuri, inclusiv gospodărești, sau pentru organizarea de către organele locale și centrale ale administrației de stat, de manifestări cu caracter cultural sau științific, numai dacă imobilele nu pot fi folosite pentru scopul stabilit potrivit art. 2.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului și Turismului, Secretariatul de Stat al Cultelor vor introduce modificările de indicatori determinate de aplicarea prezentei hotărâri, luând totodată măsuri pentru acoperirea de la buget a contravalorii cotelor de amortizare și a creditelor nerambursate aferente imobilelor care fac obiectul prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 decembrie 1990 | Nr. 1318.


Anexă

 1. Vila Floare de Colț
 2. Vila Crinul
 3. Vila Toporașul
 4. Vila Ghiocelul
 5. Vila Bujorul
 6. Vila Viorica
 7. Sala polivalentă - construcție neterminată.


Hotărâre în legătură cu unele măsuri pentru aplicarea Legii privind societățile comerciale

În temeiul prevederilor art. 218 din Legea privind societățile comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Nu pot face obiectul activității unei societăți comerciale:

 • activitățile care, potrivit legii penale, constituie infracțiuni sau sunt contrare unor alte dispoziții legale cu caracter imperativ;
 • activitățile care constituie, în condițiile stabilite de lege, monopol de stat;
 • fabricarea sau comercializarea de droguri sau narcotice în alt scop decât ca medicament;
 • remedii secrete (vrăjitorie, ghicitorie);
 • imprimarea hărților cu caracter militar;
 • fabricarea sau comercializarea de aparatură utilizată în activitatea de interceptare de convorbiri telefonice ori de codificare, fără avizul Ministerului de Interne sau cu încălcarea acestui aviz;
 • fabricarea, utilizarea sau comercializarea de echipamente care folosesc spectrul de frecvențe radioelectrice, fără avizul Ministerului Comunicațiilor sau cu încălcarea acestui aviz.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 decembrie 1990 | Nr. 1323.


Hotărâre privind programul de lucru în perioada 31 decembrie 1990 - 2 ianuarie 1991

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ziua de 31 decembrie 1990 este zi nelucrătoare, urmând a fi recuperată.

Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 unitățile din industria alimentară și comerciale destinate aprovizionării populației cu produse agroalimentare, precum și unitățile de alimentație publică în care se organizează sărbătorirea Revelionului, care vor avea program de lucru normal.

Art. 2. - Zilele de 1 și 2 ianuarie 1991 sunt zile nelucrătoare.

Unitățile sanitare și farmaciile vor lucra potrivit unui program stabilit de Ministerul Sănătății, care să asigure asistența sanitară a populației.

Unitățile de alimentație publică și unitățile comerciale destinate aprovizionării populației cu produse agroalimentare vor avea în ziua de 2 ianuarie 1991 program de lucru de duminică.

Art. 3. - Nu beneficiază de prevederile art. 1 și 2 unitățile cu foc continuu, precum și alte unități a căror activitate nu poate fi întreruptă.

Art. 4. - Recuperarea timpului de muncă lucrat de către angajații unităților prevăzute la art. 1, 2 și 3 urmează a se face eșalonat, în conformitate cu prevederile legale.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 26 decembrie 1990 | Nr. 1350.


Cu acest număr se încheie Monitorul Oficial al României, Partea I, pe anul 1990.