Monitorul Oficial 14bis/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0014bis - Partea I - Marți, 22 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industria de automobile „DACIA”

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, „AUTOMOBILE DACIA” - S.A., Mecanică „ECMA” - S.A., Turnătorii din fontă „FAT” - S.A., Segmenți „SEGMOT” - S.A., Sculării „COMAS” - S.A., Matrițe „FAM” - S.A. și Transporturi auto „DACOTRANS” - S.A., cu sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru realizarea cointeresării în realizarea produsului final, societățile comerciale nou înființate conform art. 1 își compun capitalul social inițial prin participații reciproce în conformitate cu prevederile cuprinse în anexele nr. 2.1.-2.7.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2.1.-2.7., care stabilesc modalitatea de constituire a capitalului social al fiecărei societăți comerciale.

Art. 4. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 6. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 10 decembrie 1990.

Art. 7. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 își încetează activitatea.

Activul și pasivul unităților de stat care își încetează activitatea se preiau de către societățile comerciale înființate conform anexelor nr. 1, 1.1.a. - 1.7.a.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 8. - Pe data prezentei hotărâri se desființează Centrala industrială de autoturisme Pitești.

Patrimoniul centralei industriale va fi împărțit și transmis întreprinderilor care erau subordonate centralei și Departamentului industriei construcțiilor de mașini din Ministerul Resurselor și Industriei.

Cota de participare a Centralei industriale de autoturisme Pitești la capitalul social al societății mixte „OLTCIT” - S.A. se repartizează proporțional cu valoarea mijloacelor fixe existente în fiecare din întreprinderile subordonate centralei și societățile comerciale înființate prin prezenta hotărâre.

Activul și pasivul Centralei industriale de autoturisme Pitești care își încetează activitatea se preiau de întreprinderile subordonate și de societățile comerciale înființate, pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Personalul preluat de la centrala industrială se consideră transferat în interesul serviciului și în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic are dreptul la diferența până la salariul avut, sporul de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Art. 9. - Anexele nr. 1, 1.1.a[1]-1.7.a[1]; 2.1[1]-2.7[1] și 3[1] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 noiembrie 1990 | Nr. 1177.


Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul de activitate Capitalul social inițial și structura[2] (conform bilanțului la 30.06.1990)
- mil. lei -
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială „Automobile Dacia” - S.A. Pitești Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1 - jud. Argeș. Producerea și comercializarea automobilelor DACIA, piese de schimb, utilaje și instalații pentru industria de automobile, inclusiv activitatea de Service și asistență tehnică în țară și străinătate. 5.183,9
——————
(5.011,1+2.330,7)
Întreprinderea de Autoturisme Pitești:
 • Fabrica de Autoturisme;
 • Fabrica de Motoare;

C.I.A. Pitești:

 • BATM Colibași;
 • Depozitul nr. 1;
 • I.A.T.S.A. Dacia - Pitești.
2. Societatea comercială de mecanică „Ecma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1 - jud. Argeș. Producerea și comercializarea semifabricatelor forjate, turnate din neferoase, precum și a subansamblelor auto, inclusiv Service și asistență tehnică în țară și străinătate. 3113,4
——————
(2.426,6+930,7)
Întreprinderea de Autoturisme Pitești:
 • Fabrica de Semifabricate Turnate Forjate;
 • Fabrica de agregate Auto și Tractor;

C.I.A. Pitești:

 • BATM Colibași;
 • Depozitul nr. 2.
3. Societatea comercială de turnătorii de fontă „Fat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1 - jud. Argeș. Producerea și comercializarea de piese turnate din fontă pentru industria de automobile. 531,9
——————
(422,6+214,7)
Întreprinderea de Autoturisme Pitești:
 • Fabrica de Turnătorii din Fonte Speciale;

C.I.A. Pitești:

 • BATM Colibași;
 • Depozitul nr. 3.
4. Societatea comercială de segmenți „Segmot” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1 - jud. Argeș. Producerea și comercializarea de segmenți auto inclusiv servicii de asistență tehnică în țară și străinătate. 232,1
——————
(190,4+85,2)
Întreprinderea de Autoturisme Pitești:
 • Secția Prelucrare Segmenți;

C.I.A. Pitești:

 • BATM Colibași;
 • Depozit cocs.
5. Societatea comercială de sculării „Comas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1 - jud. Argeș. Producerea și comercializarea sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor și cochilelor auto, inclusiv servicii de asistență tehnică în țară și străinătate. 359,5
——————
(324,4+160,2)
Întreprinderea de Autoturisme Pitești:
 • Secția Sculărie Piese Auto;
 • Secția Sculărie Autoturisme.

C.I.A. Pitești:

 • BATM Colibași;
 • Depozit Oțeluri.
6. Societatea comercială de matrițe „Fam” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. Depozitelor nr. 15 - jud. Argeș Producerea și comercializarea de matrițe auto, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 246,6
——————
(159,5+68,2)
Întreprinderea de Autoturisme Pitești:
 • Secția Modelărie Pitești.

C.I.A. Pitești:

 • BATM Colibași;
 • Depozit Oțeluri.
7. Societatea comercială de transporturi „Dacotrans” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1 - jud. Argeș. Efectuarea de prestații de transport și persoane în țară și străinătate cu mijloace auto. 444
——————
(77,4+5,2)
C.I.A. Pitești:
 • Autobaza de Transport Marfă Colibași.


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în domeniul metalurgiei feroase

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, prin reorganizarea unor unități economice de stat, societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Capitalul social inițial al societății comerciale „SIDEROM” - S.A. este constituit din părți ale capitalurilor sociale ale societăților comerciale pe acțiuni participante potrivit prezentei hotărâri (anexa nr. 1), conform anexei nr. 2.1.

Prin participare la constituirea capitalului social al Societății comerciale „SIDEROM” - S.A. statutele și capitalul social ale societăților comerciale înființate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1104/16 octombrie 1990 (anexa nr. 1, poz. 25), nr. 1176/2 noiembrie 1990 (anexa 1, poz. 41; 44; 42; 46), nr. 1200/12 noiembrie 1990 (anexa nr. 1, poz. 7) și nr. 1039/25 septembrie 1990 (anexa nr. 1, poz. 1) se reactualizează la valorile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1.-2.55) și 2.a.

Art. 4. - Pentru realizarea cointeresării societăților comerciale în domeniul specific de activitate, acestea își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.1.-3.42.

Art. 5. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate prin prezenta hotărâre, la care capitalul social este constituit prin participații reciproce, își vor organiza activitatea - adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație - prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art. 6. - Societățile comerciale pe acțiuni realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 7. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social, pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 8. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 (poz. 2-36, 38-44 și 51-55) își încetează activitatea.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 9. - Anexele nr. 1, 2.1[3]-2.55[3], 2.a[3], 3.1[3]-3.42[3] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 ianuarie 1991 | Nr. 29.


Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează potrivit Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul de activitate Capitalul social și structura[4] (conform bilanțului la 30.06.1990)
- mil. lei -
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială „Siderom” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 Activități de cercetare, proiectare în domeniul specific de activitate.

Activități de import pentru materii prime, utilaje, tehnologie în domeniul său de activitate.

Activități de prognozare și strategie în domeniul specific de activitate. Efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborarea directă cu băncile de comerț exterior, executarea operațiunilor de cont valutar.

Efectuarea de studii tehnice, manageriale, comerciale, economice, financiare și de sistem legate de comercializarea și fabricarea produselor specifice.

Servicii apres-vente a tuturor produselor din activitățile specifice. Crearea de sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe.

49.998,63 -
2. Societatea comercială „Combinatul siderurgic Sidex” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Smârdan nr. 1, județul Galați Producerea și comercializarea produselor plate laminate la cald și la rece din oțel (table și benzi), țigle, țevi de diametre mari sudate longitudinal, toate semifabricatele necesare fabricării produselor de bază, precum și produsele secundare rezultate din fluxul tehnologic. 26.812,60
——————
(33.824,8 +12.443,0)
Combinatul siderurgic Galați
3. Societatea comercială „Siderca” - S.A. Călărași Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, prelungirea București nr. 162, județul Călărași Producerea și comercializarea de: var, aglomerat, cocs, fontă, oțel, laminate din oțel, subansamble și piese de schimb, energie termică și executarea de reparații metalurgice. 18.038,73
——————
(4.349,9 +1.205,3)
Combinatul siderurgic Călărași
4. Societatea comercială „Cost” - S.A. Târgoviște Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, șos. Găești nr. 9-11, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea de: oțeluri speciale (aliate și înalt aliate) pentru scule, bare, blocuri, semifabricate forjate, profile laminate și bare trase, bandă și tablă pentru industria electrotehnică, precum și activități de cercetare-proiectare și prestări servicii. 8.010,6
——————
(8.702,4 + 1.926,1)
Combinatul de oțeluri speciale Târgoviște
5. Societatea comercială „Siderurgica” - S.A. Hunedoara Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hunedoara, str. Dr. Petru Groza nr. 8, județul Hunedoara Producerea și comercializarea de: calcar aglomerat, var, oțel, laminate din oțel, semifabricate din fontă și oțel, cocs metalurgic, produse chimice, subansamble și piese de schimb, recuperare și valorificare de materiale refolosibile și executarea de reparații metalurgice. 5.959,33
——————
(6.338,1 + 3.149,4)
Combinatul siderurgic Hunedoara
6. Societatea comercială „Industria sârmei” - S.A. Câmpia Turzii Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 145, județul Cluj Producerea și comercializarea de: oțel, laminate, oțel calibrat în bare și colaci, sârme din oțel tras la rece, electrozi de sudură, cabluri din oțel, piese de schimb, executarea de reparații, precum și recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. 3.192,80
——————
(3.843 + 962,4)
Combinatul metalurgic Câmpia Turzii
7. Societatea comercială „Sidermet” - S.A. Călan Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călan, str. Furnalistului nr. 17, județul Hunedoara Producerea și comercializarea de aglomerat, cocs metalurgic, fontă cenușie, piese turnate din fontă, energie electrică și termică, precum și executarea de reparații. 2.825,55
——————
(4.971,4 + 571,2)
Combinatul siderurgic „Victoria” Călan
8. Societatea comercială „Socomet” - S.A. Oțelul Roșu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oțelu Roșu, str. M. Eminescu nr. 10, județul Caraș-Severin Producerea și comercializarea de: oțel și laminate la cald și rece (profile, platine, blumuri, țagle, tablă subțire, bare trase, benzi, piese de schimb) și executarea de reparații. 1.823,12
——————
(1.729,4 + 874,6)
Întreprinderea „Oțelul Roșu”
9. Societatea comercială „Tepro” - S.A. Iași Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, șos. Țuțora nr. 132, județul Iași Producerea și comercializarea de: țevi sudate longitudinal, profile formate la rece, benzi laminate la cald și la rece, piese de schimb și reparații metalurgice. 1.739,66
——————
(1.834,5+539,31)
Întreprinderea metalurgică Iași
10. Societatea comercială „Ferom” - S.A. Tulcea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. Taberei nr. 2, județul Tulcea Producerea și comercializarea feroaliajelor, pieselor de schimb, recuperarea și valorificarea deșeurilor metalice și executarea de reparații. 1.623,33
——————
(1.730 + 260)
Combinatul metalurgic Tulcea
11. Societatea comercială „CSR” - S.A. Reșița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reșița, str. Podul Înalt nr. 1, județul Caraș-Severin Producerea și comercializarea de: calcar, var, aglomerat, cocs, produse refractate, fontă, oțel, laminate din oțel, piese de schimb, recuperare și valorificare de materiale refolosibile și executarea de reparații metalurgice. 1.579,69
——————
(3.802,5 + 1.586,3)
Combinatul siderurgic Reșița
12. Societatea comercială „Elsid” - S.A. Titu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Titu, str. Unirii nr. 1, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea de: electrozi siderurgici grafitați și cocs petrol calcinat. 1.534,39
——————
(1.425,9 + 155,1)
Întreprinderea de electrozi siderurgici Titu
13. Societatea comercială „Electrocarbon” - S.A. Slatina Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Silozului nr. 9, județul Olt Producerea și comercializarea de produse cărbunoase (electrozi și nipluri din grafit, blocuri și plăci carbonice, mase și paste carbonice, cocs de petrol calcinat, microproduse din grafit) executarea de reparații. 1.428,18
——————
(2.101,3 + 471,8)
Întreprinderea de produse cărbunoase Slatina
14. Societatea comercială „Lamdro” - S.A. Drobeta Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Portului nr. 2, județul Mehedinți Producerea și comercializarea de laminate din oțel. 713,115
——————
(1.100,2 + 905,8)
Întreprinderea metalurgică Turnu Severin
15. Societatea comercială „Grantmetal” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mehadiei nr. 39, sector 6 Producerea și comercializarea produselor metalurgice deformate plastic la cald și la rece. 1.343,81
——————
(541,3 + 118,9)
Institutul de cercetări metalurgice București, Secția microproducție
16. Societatea comercială „Oțelinox” - S.A. Târgoviște Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, șos. Găești nr. 16, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea de: table și benzi inoxidabile, laminate la rece și laminate finite pline în colaci și bare. 1.192,03
——————
(1.758,9 + 427,9)
Întreprinderea „Oțelinox” Târgoviște
17. Societatea comercială „Cord” - S.A. Buzău Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, aleea Industriilor nr. 1, județul Buzău Producerea și comercializarea cordului metalic, cablurilor de tracțiune și benzilor transportoare. 818,09
——————
(1.332,9 + 111)
Întreprinderea de sârmă și produse de sârmă Buzău
18. Societatea comercială „Atlas” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, șos. Smârdan nr. 2, județul Galați Executarea sincronizată de utilaje specifice a lucrărilor de construcții-montaj, transporturi auto de mărfuri, persoane, agabaritice, extragerea de produse balastiere, recuperare și prelucrare de benzi metalice din halde de zgură. 731,64
——————
(1.034,1 + 108,0)
Întreprinderea de utilaj greu pentru construcții Galați
19. Societatea comercială „Laminorul” - S.A. Focșani Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, b-dul Independenței nr. 8, județul Vrancea Producerea și comercializarea de: profile mijlocii și sârme laminate la cald. 709,47
——————
(905,5 + 486,6)
Întreprinderea metalurgică Focșani
20. Societatea comercială „Sociex-Carsium” - S.A. Hârșova Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hârșova, str. 23 August nr. 48, județul Constanța Producerea și comercializarea de: sârmă trefilată și cabluri de oțel. 675,87
——————
(186 + 0)
Întreprinderea de sârmă și cabluri Hârșova
21. Societatea comercială „ICMRS” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, șos. Smârdan nr. 1, județul Galați Efectuarea de lucrări de construcții montaj în domeniul siderurgiei efectuarea de construcții industriale, social-culturale și reparații, efectuarea de reparații proprii și la terți, reglaje pe instalații, mecanizare și transporturi în construcții, activitate de SERVICE, proiectare de lucrări. 649,02
——————
(415,8 + 531,4)
Întreprinderea-antrepriză de construcții, montaj și reparații siderurgice Galați
22. Societatea comercială „Promet” - S.A. Beclean Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Beclean, str. Valea Viilor nr. 3, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea de: laminate sârmă și cuie din oțel moale, sârmă trefilată, acoperită metalic (zincată) și executare de reparații metalurgice. 575,9
——————
(738,5 + 242,3)
Întreprinderea metalurgică Beclean
23. Societatea comercială „Ductil” - S.A. Buzău Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, aleea Industriilor nr. 1, județul Buzău Producerea și comercializarea de: sârmă și produse din sârmă, sârmă laminată, oțel beton, sârmă trasă la rece, sârmă pentru rulmenți și organe de asamblare, sârmă zincată, plase sudate, cuie, electrozi de sudură, piese de schimb și utilaj tehnologic pentru metalurgie. 479.31
——————
(608,6 + 384,9)
Întreprinderea de sârmă și produse din sârmă Buzău
24. Societatea comercială „Laminorul” - S.A. Brăila Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Transilvaniei nr. 1-5, județul Brăila Producerea și comercializarea de: laminate la cald, trase, trefilate, lanțuri, cuie, furci și reparații metalurgice. 469,30
——————
(1.045,2 + 458,4)
Întreprinderea Laminorul Brăila
25. Societatea comercială „Tremag” - S.A. Tulcea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. Taberei nr. 2, județul Tulcea Producerea și comercializarea de: cărămizi refractare bazice, mase refractare și mortare, piese de schimb, recuperare și valorificare deșeuri refractare și executarea de reparații. 433,16
——————
(464,7+ 63,9)
Combinatul metalurgic Tulcea
26. Societatea comercială „Ciocanul” - S.A. Nădrag Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Nădrag, str. Metalurgiștilor nr. 16, județul Timiș Producerea și comercializarea de: tablă laminată la cald, tablă zincată, tablă plumbuită, piese turnate din fontă și oțel, bunuri de larg consum (mașini de gătit, sobe de încălzit, burlane, coturi, găleți negre și zincate și caiele). 339,88
——————
(458,5 + 143,8)
Întreprinderea „Ciocanul” - Nădrag
27. Societatea comercială „ICSH” - S.A. Hunedoara Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hunedoara, str. Dr. Petru Groza nr. 8, județul Hunedoara Efectuarea de lucrări și reparații în domeniul siderurgiei, realizarea de construcții și confecții metalice și din lemn, prefabricate din beton, produse de balastieră, reparații capitale și curente la mijloace de transport și utilaje de construcții, prestații cu utilaje de construcții și mijloace de transport și proiectare în domeniul construcții și montaj, informatică, proiectare și lucrări laborator. 241,73
——————
(173,5 + 211,6)
Întreprinderea-antrepriză de construcții și reparații siderurgice Hunedoara
28. Societatea comercială „Minersort” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Bazinul Nou nr. 87, județul Galați Importul de minereu cărbuni și alte materii prime pentru metalurgie, precum și prelucrarea (concasarea, sortarea etc.) și comercializarea acestora. 241,41
——————
(145,2 + 736,6)
Combinatul siderurgic Galați
Stația de sortare
29. Societatea comercială „Minmetal” - S.A. Constanța Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Portul Constanța, județul Constanța Efectuarea de prestații portuare privind primirea, transbordarea, manipularea, depozitarea, expedierea și reexpedierea mărfurilor, operarea navelor maritime și fluviale, vagoanelor și autovehiculelor și alte prestații. 237,57
——————
(328,5 + 37,8)
Întreprinderea de exploatare portuară pentru produse metalurgice Constanța
30. Societatea comercială „Crosi” - S.A. Reșița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reșița, str. 6 Martie nr. 32, județul Caraș-Severin Efectuarea de lucrări de construcții-montaj în domeniul siderurgic, prestări de servicii și proiectare. 142,15
——————
(213,5 + 176,9)
Întreprinderea-antrepriză construcții metalurgice și reparații Reșița
31. Societatea comercială „Corint” - S.A. Târgoviște Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, str. Laminorului nr. 5, județul Dâmbovița Efectuarea de lucrări de construcții de montaj metalurgie și reparații la instalații tehnologice din siderurgie, prestări de servicii pentru stat, public și particular. 138,97
——————
(179,1 + 188,7)
Întreprinderea-antrepriză construcții-montaje metalurgice și reparații Târgoviște
32. Societatea comercială „Cablul Românesc” - S.A. Ploiești Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, b-dul Republicii nr. 293, județul Prahova Producerea și comercializarea de: cabluri din oțel pentru tracțiune, cabluri pentru industria electrotehnică, din cupru și aluminiu, cabluri cu ocheți, lănci termice și piese de schimb. 125,71
——————
(152,9 + 48,2)
Întreprinderea „Cablul Românesc” Ploiești
33. Societatea comercială „Start” - S.A. Târgoviște Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, șos. Găești-Colanu nr. 1, județul Dâmbovița Prestări de servicii cu mijloace de transport auto și utilaje grele pentru construcții, reparații auto și utilaje, lucrări industrie mică. 121,29
——————
(171,3 + 15,1)
Întreprinderea-antrepriză de construcții-montaj metalurgic și reparații Târgoviște
34. Societatea comercială „Predemet” - S.A. Podu Iloaiei Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Podu Iloaiei, str. Scobâlteni nr. 2, județul Iași Colectarea, prelansarea și comercializarea deșeurilor metalice. 86,32
——————
(106,9 + 31,2)
Secția de prelucrare a deșeurilor metalice Podu Iloaiei
35. Societatea comercială „Comrem” - S.A. Slatina Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Cireașov nr. 5, județul Olt Efectuarea da construcții-montaj și reparații capitale la instalațiile metalurgice, efectuarea de lucrări de întreținere, reparații și prestări în construcții. 30,63
——————
(19,5 + 65,9)
Grupul de șantiere de construcții montaj și reparații Slatina
36. Societatea comercială „Consid” - S.A. Călărași Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, str. Varianta Nord nr. 1, județul Călărași Efectuarea de lucrări și reparații în domeniul siderurgiei, efectuarea de lucrări de montaj, instalații electrice, automatizări, reglaje și prestări servicii în construcții. 26,06
——————
(498,3 + 373,8)
Întreprinderea-antrepriză de construcții-montaj și reparații Călărași
37. Societatea comercială „Metalurgica” - S.A. Aiud Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Aiud, str. Vulcan nr. 2-10, județul Alba Producerea și comercializarea de: utilaj metalurgic și piese de schimb, diferite construcții metalice, utilaje de turnare pentru oțelării, piese turnate din fontă și neferoase, piese de schimb necesare. 1.016,6
——————
(1.304,8 + 1.619,7)
Întreprinderea metalurgică Aiud
38. Societatea comercială „Admeb” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 108 Comercializarea materiilor prime și materialelor metalurgice, feroase și neferoase, siderurgice produse în țară și import. 304,83
——————
(26,63 + 1.221,735)
Baza de aprovizionare și desfacere nr. 1 București
39. Societatea comercială „Admet” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Păcii nr. 130, județul Galați Preluarea, depozitarea și conservarea în vederea desfacerii ulterioare de materii prime, produse metalurgice și alte materiale. 346,44
——————
(35,58 + 753,95)
Baza de aprovizionare și desfacere nr. 2 Galați
40. Societatea comercială „Adimet” - S.A., Iași Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, șos. Tuțora nr. 28, județul Iași Comercializarea materiilor prime și materialelor feroase și neferoase și siderurgice produse în țară și import. 229,32
——————
(17,5 + 521,73)
Baza de aprovizionare și desfacere nr. 3 Iași
41. Societatea comercială „Bador” - S.A. Oradea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, calea Clujului nr. 199 Preluarea și depozitarea, conservarea și livrarea către economie a metalelor feroase și neferoase provenite din import, derularea importului specific metalurgiei. 338,59
——————
(26,73 + 682,78)
Baza de aprovizionare și desfacere nr. 4 Oradea
42. Societatea comercială „Commetcar” - S.A. Caransebeș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caransebeș, comuna Păltiniș nr. 187 Aprovizionarea și desfacerea produselor metalurgice. 135,24
——————
(15,45 + 293,39)
Baza de aprovizionare și desfacere nr. 5 Caransebeș
43. Societatea comercială „Metalul” - S.A. Peștișu Mare Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Peștișu Mare, județul Hunedoara Preluarea și desfacerea laminatelor produse de C.S.H. pe sortotipodimensiuni ce nu pot fi livrate în cantități vagonabile, alte activități specifice. 121,52
——————
(25,88 + 267,01)
Baza de aprovizionare și desfacere din Peștișu Mare
44. Societatea comercială „Metalsoft” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 Producerea și comercializarea de: produse și servicii informatice adresate în special producătorilor, comercianților și consumatorilor de metal, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul informaticii. 13,48
——————
(22,3 + 8,0)
Centrul de calcul electronic al Dept. Ind. Metalurgice
45. Societatea comercială „Intfor” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, Str. Portului nr. 157, județul Galați Producerea și comercializarea de laminate la cald (tablă subțire, mijlocie și groasă), laminate la rece, tablă striată, profile la rece deschise și închise, panouri portante din tablă neagră și zincată, tablă acoperită metalic (zincată și cositorită). 385,45
——————
(383,3 + 331,8)
Întreprinderea Laminorul de tablă Galați
46. Societatea comercială „Trefo” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, b-dul G. Coșbuc nr. 251, județul Galați Producerea și comercializarea de produse din sârmă trefilată, cuie, lanțuri, cabluri electrice pentru cuptoare electrice. 241,8
——————
(324 + 83,3)
Întreprinderea de cuie, sârmă și lanțuri Galați
47. Societatea comercială „Metalurgica” - S.A. Vlăhița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vlăhița, str. Gabor Aron nr. 20, județul Harghita Producerea și comercializarea de fontă specială și piese turnate din fontă pentru industria metalurgică și electrotehnică 230,1
——————
(305,9 + 117,9)
Întreprinderea de fier Vlăhița
48. Societatea comercială „Commet” - S.A. Tecuci Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tecuci, str. 23 August nr. 144, județul Galați Producerea de confecții metalice pentru construcții, ansambluri sudate pentru industrie, utilaje tehnologice și piese de schimb pentru industria metalurgică, minieră, energetică și chimică. 192,92
——————
(186,7 + 119,8)
Întreprinderea de construcții metalice Tecuci
49. Societatea comercială „Mineralimportexport” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Colonadelor nr. 3, sector 3 Import și export de materii prime și materiale pentru industria metalurgică, constructoare de mașini, chimică, lemnului și materialelor de construcții, agricultură și alimentară, energiei electrice ca de ex.: minereuri feroase și neferoase, cărbunoase inclusiv grafit, abrazive, refractare și altele.

Prelucrări, schimburi, intermedieri, cooperări, consulting, barter pentru produsele din nomenclatorul societății.

Operațiuni de aport valutar.

115,58 Întreprinderea Mineralexportimport
50. Societatea comercială „Metalexportimport” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 Operațiuni de import-export de materii prime, produse metalurgice, utilaje și piese de schimb, operațiuni de reexport, intermediere, depozitare, închiriere, transport; operațiuni de import-export de tehnologie, consulting. 29,35
——————
(0,001 + 0,7)
Întreprinderea Metalexportimport
51. Societatea comercială „ICEM” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mehadiei nr. 39, sector 6 Cercetări în toate domeniile: siderurgie, produse refractare, cocs și produse cărbunoase, caracterizarea oțelurilor și comportarea lor în exploatare, pulberi metalice, conducerea pe calculator a proceselor siderurgice, ecologie, aliaje speciale ș.a. Microproducție în stații pilot; produse metalurgice, produse refractare speciale, produse din carburi metalice ș.a. 100,98
——————
(167,9 + 45,8)
Institutul de Cercetări Metalurgice București
52. Societatea comercială „Ipromet” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Constructorilor nr. 20, sector 6 Furnizarea de know-how, engineering, consulting și asistență tehnică pentru implementarea tehnologiilor, utilajelor, acționărilor electrice și automatizării proceselor din metalurgia feroasă, turnătorii, forje, ateliere mecanice, industria refractară, industria produselor din cărbune amorf și grafitat, a abrazivilor în instalații de transport, centrale electrotehnice, fabrici de oxigen, instalații de depoluare, încălziri, ventilații, alimentare cu apă, epurarea apelor, electroenergetică industrială, telefonie. Lucrări pentru import-export, studii de fezabilitate, oferte, asistență tehnică și traduceri. Proiectări de construcții industriale și civile din metal și beton, expertize în domeniul constructorilor. Studii geotehnice și topometrice. 38,25
——————
(48,6 + 26,4)
Inst. pentru proiectări de secții și uzine metalurgice (IPROMET) București
53. Societatea comercială „ICPPAM” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Combinatului nr. 2, județul Galați Efectuarea de studii și cercetări în sectorul siderurgiei, realizarea de produse și procese tehnologice siderurgice, dezvoltare tehnologică și proiectare pentru produse plate, acoperiri metalice, utilaje, instalații, cuptoare siderurgice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 60,0
——————
(43,0 + 22,0)
Inst. de Cercet. și Proiect. de fabricație pt. produse plate și acoperiri metalice (ICPPAM) Galați (modulată în 2 societăți)
54. Societatea comercială „Galfinband” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Combinatului nr. 2, județul Galați Fabricarea și comercializarea de benzi înguste și sudări laminate la rece. 13,77
——————
(25,0 + 4,0)
Inst. de Cerc și Proiect. de fabricație pt. produse plate și acoperiri metalice (ICPPAM) Galați
55. Societatea comercială „Iprolam” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Negustori nr. 23-25, sector 2 Furnizarea de engineering, know-how și asistență tehnică pentru laminoare, trăgătorii, trefilării și secții de extrudare la cald și la rece pentru metale feroase și neferoase, acoperiri metalice, nemetalice, pentru investiții și modernizări sau reparații din metalurgia prelucrătoare; inginerie tehnologică pentru utilaje metalurgice, utilaje de prelucrarea metalului, cuptoare de încălzit și tratamente termice, instalații electrice și automatizări, construcții civile, industriale și consolidări, plan general, instalații chimice, ateliere de întreținere, ventilații, recuperări și instalații de protecția mediului; studii de prognoză, fezabilitate, conjunctură, activități de import și export de secții și uzine de prelucrări metalurgice; producție de serie mică de traductoare metalurgice, aparate de afișare și reglare în conducerea proceselor metalurgice. 21,47
——————
(21,3 + 36,9)
Inst. pt. proiect. de secții și uzine de laminare.


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în ramura de metalurgie neferoasă

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează prin reorganizarea unor unități economice de stat societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Capitalul social inițial al societăților comerciale „Conef” - S.A. se constituie din părți ale capitalurilor sociale ale societăților comerciale pe acțiuni participante potrivit prezentei hotărâri (anexa 1), conform anexei nr. 2.1.

Prin participarea la constituirea capitalului social al societății comerciale „Conef” - S.A. statutul și capitalul social al societății înființate potrivit hotărârii Guvernului nr. 1200/12.11.1990 (anexa 2.8.) se reactualizează la valoarea prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.16) și 2 a.

Art. 4. - Pentru realizarea cointeresării celor 15 societăți comerciale (anexa nr. 1 poz. 2-16) în domeniul specific de activitate, acestea își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.2.-3.13.

Art. 5. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate prin prezenta hotărâre, la care capitalul social este constituit prin participații reciproce, își vor organiza activitatea - adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație - prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art. 6. - Societățile comerciale pe acțiuni realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern potrivit art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 7. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social, pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 8. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1, poz. 2-12 și 14-16 își încetează activitatea.

Personalul care trece la societăți comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 9. - Anexele nr. 1, 2.1[5]-2.16[5], 2.a[5] și 3.1[5]-3.14[5] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 ianuarie 1991 | Nr. 30.


Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează potrivit Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea județul
Obiectul de activitate Capitalul social și structura[6] (conform bilanțului la 30.06.1990)
- mil. lei -
Denumirea unității care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Conef” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, București Activități de cercetare, proiectare în domeniul metalurgiei neferoase, extractive și de prelucrare.

Activități de import pentru materii prime, utilaje tehnologice în domeniul activității specifice.

Activități de prognozare și strategie în domeniul specific de activitate.

Cooperarea cu celelalte societăți comerciale în activitățile de comerț exterior, engineering, colaborare directă cu băncile de comerț exterior, executarea operațiunilor de cont valutar, putând participa și conveni la operațiuni de credit și cooperare cu firme străine atât în domeniul său de activitate cât și în alte domenii.

Servicii apres-vente la toate produsele din activitatea specifică.

Efectuarea de studii tehnice, manageriale, comerciale, economice, financiare și de sistem legate de comercializarea și fabricarea produselor specifice.

Crearea de sucursale, filiale, agenții și reprezentanțe în țară și străinătate cu același obiect de activitate ca și al societății.

Asigurarea asistenței juridice.

6.383,315 -
2. „Phoenix” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Eliberării nr. 15, Baia Mare, Maramureș Producerea și comercializarea de cupru electrolitic, litargă, minium de plumb, laminate de plumb, pulberi de cupru, acid sulfuric, xantați, pământuri decolorante, aur și argint fin, bare și plăci din cupru-argint. 885,14
——————
(951,9+1.452,1)
Combinatul de Metalurgie Neferoasă Baia Mare
3. „Sometra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Fabricilor nr. 1, Copșa Mică, Sibiu Producerea și comercializarea de plumb electrolitic, zinc metalurgic și zinc rafinat
 • acid sulfuric, sulfat de zinc, trisulfură de stibiu și antimoniat de sodiu;
 • stibiu, bismut, cadmiu, pulbere de zinc și aur și argint sub formă de aliaj Dore.
1.157,74
——————
(1.401,94+2.940,9)
Combinatul de Metalurgie Neferoasă Copșa Mică
4. „Ampelum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Gării nr. 10, Zlatna, Alba Producerea și comercializarea de:
 • cupru convertizor și cupru electrolitic;
 • acid sulfuric, sulfați de cupru, fier și magneziu;
 • pulbere de aluminiu, precum și aur și argint în subproduse.
2.100,315
——————
(2.643,233+817,373)
Combinatul de Metalurgie Neferoasă Zlatna
5. „Romplumb” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Gutinului nr. 9, Baia Mare, Maramureș Producere și comercializarea de bioxid de mangan, oxigen tehnic și piese de schimb.

Prelucrarea pirometalurgică a concentratelor plumboase și plumbo-cuproase cu obținerea de plumb decuprată și mată, precum și subproduse cu conținut de aur și argint.

199,53
——————
(260,290+180,267)
Întreprinderea de Metalurgie Neferoasă Firiza
6. „Alor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Șos. Borșului nr. 31, Oradea, Bihor Producerea și comercializarea oxidului de alumină în diferite calități și sortimente.

Producerea și comercializarea de:

 • hidroxid de aluminiu;
 • metavanalat de amoniu și pentoxid de vanadiu - alumină sinterizată de tip tabular.
733,15
——————
(383,273+226,387)
Întreprinderea de Alumină Oradea
7. „Alum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Isaccei nr. 182, Tulcea, Tulcea Producerea și comercializarea oxidului de aluminiu.

Producerea de energie termică și electrică, apă industrială, apă demineralizată și dedurizată, confecții metalice.

804,245
——————
1172,146+486,620
Întreprinderea de Alumină Tulcea
8. „Neferal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Bd. Biruinței nr. 100, sectorul 2, București Producerea și comercializarea de:
 • bronzuri, alame și cupru fosforos;
 • aliaje de plumb pentru acumulatori și cabluri, aliaje de lipit, vergele și tubular și aliaje tipografice;
 • aliaje antifricțiune și zamac;
 • amestecuri de carburi metalice și plăcuțe dure.
460,835 (335,69+387,295) Întreprinderea Metalurgică NEFERAL București
9. „Alro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Piteștilor nr. 116, Slatina, Olt Producerea și comercializarea la intern și export a aluminiului și aliajelor de aluminiu sub formă de blocuri de aluminiu primar, blocuri de aluminiu rafinat, sârmă aliaje, bare, bare plăci și altor produse din aluminiu și aliaje de aluminiu.

Efectuarea directă în nume propriu de operațiuni de export-import pentru produse, materii prime, materiale, piese de schimb, know-how, licențe, consulting, expertize, asistență tehnică, proiectare, informatică și orice alte activități autorizate de lege.

2.657,2
——————
(2.895,752+1.355,947)
Combinatul de Alumină Slatina.
10. „Alprom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Milcov nr. 1, Slatina, Olt Producerea și comercializarea la intern și export de:
 • table și benzi din aluminiu și aliaje de aluminiu în gama 0,3-0,4 mm;
 • folie de aluminiu în gama 0,006 până la 0,3 mm;
 • profile, țevi și bare din aluminiu și aliaje de aluminiu;
 • țevi din aliaje de aluminiu sudate pe generatoare pentru irigații;
 • table, profile, bare și țevi din aluminiu și aliaje de aluminiu destinate industriei aeronautice;
 • efectuarea directă, în nume propriu de operațiuni de export-import pentru materii prime, piese de schimb, materiale, know-how, licențe, consulting, expertize, asistență tehnică, proiectare, informatică și orice alte activități autorizate de lege.
1.817,725
——————
(1.600,686+549,333)
Întreprinderea de Prelucrarea Aluminiului Slatina
11. „Elcaro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Șos. Drăgănești km. 4, Slatina, Olt Producerea și comercializarea de:
 • cabluri electrice armate și nearmate din aluminiu și aliaje din aluminiu;
 • conductori torsadați;
 • funii din AlMgSi.

Efectuarea directă, în nume propriu de operațiuni de export-import pentru materii prime, piese de schimb, materiale, know-how, licențe, consulting, expertize, asistență tehnică, proiectare, informatică și alte activități autorizate de lege.

129,35
——————
(171,827+27,2)
Întreprinderea de Prelucrarea Aluminiului Slatina
12. „Laromet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Bd. Bucureștii Noi nr. 166, sectorul 1, București Elaborarea și turnarea în lingouri a alamelor și bronzurilor laminabile, extrudarea la cald a barelor, țevilor, profilelor și sârmelor de cupru, alamă și bronzuri.

Laminarea țevilor din cupru și alamă și tragerea la rece a acestora precum și trefilarea și tragerea la rece a barelor și sârmelor din alamă și cupru.

Laminarea la cald și la rece a plăcilor și tablelor din cupru și alamă.

Turnarea, laminarea la cald și rece a plăcilor și tablelor din zinc, precum și ștanțarea rondelelor din aliaje de zinc pentru producerea bateriilor electrice.

Comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute în contracte sau convenții.

517,7
——————
(556,384+280,519)
Întreprinderea LAROMET București
13. „Metanef” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București Export, import, prelucrare de materii prime și produse metalurgice, activități de schimburi și cooperare în domeniul industriei metalurgice.

Operațiuni de reexport, intermedieri, finanțare, depozitare, închiriere, transport, barter.

Import de utilaje și piese de schimb pentru industria metalurgică.

Export și import de tehnologie, know-how, consulting, operațiuni de aport valutar.

0,30
——————
(0,116+0,983)
Întreprinderea de Comerț Exterior METANEF București
14. „IMNR” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Bd. Biruinței nr. 102, sector 2, București Elaborare de studii, lucrări de cercetare-dezvoltare; proiecte complexe pentru investiții, asistență tehnică, consulting, expertize, asimilare și comercializare produse de mic tonaj, export-import de documentații tehnice. 135,40
——————
(212,356+86,396)
Institutul de Cercetare, Inginerie Tehnologică, Proiectare și Producție pentru Industria Metalelor Neferoase și Rare - IMNR București
15. „Cepronef” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Dr. V. Babeș nr. 62, Baia Mare, Maramureș Cercetare, inginerie tehnologică, proiectare și producție în domeniul metalurgiei metalelor neferoase grele. 17,7
——————
(19,281+20,134)
Centrul de Cercetare și Proiectare pentru Metalurgie Neferoasă Baia Mare
16. „Cepral” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Pitești nr. 165, Slatina, Olt Cercetare, proiectare de producție de mic tonaj în industria aluminei și aluminiului. 40,057
——————
(78,8+33,6)
Centrul de Cercetări și Proiectări pentru Tehnologia Aluminiului Slatina


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în domeniul fabricației de țevi

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează prin reorganizarea unor unități economice de stat societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Capitalul social al societății comerciale „ROMTUB” - S.A. se constituie din părți ale capitalurilor sociale ale societăților comerciale pe acțiuni participante potrivit prezentei hotărâri (anexa nr. 1), conform anexei nr. 2.1.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate de statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.10) și 2 a.

Art. 4. - Având în vedere legăturile economice cu societatea comercială „SIDEROM” - S.A., 9 din societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 1 își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.1-3.9.

Art. 5. - Pentru realizarea cointeresării celor 9 societăți comerciale din anexa nr. 1, poz. 2-10, în domeniul specific de activitate, acestea își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.2-3.10.

Art. 6. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate prin prezenta hotărâre, la care capitalul social este constituit prin participații reciproce, își vor organiza activitatea - adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație - prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art. 7. - Societățile comerciale pe acțiuni realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 8. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social, pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 9. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1, poz. 2-10, își încetează activitatea.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 10. - Anexele nr. 1, 2.1[7]-2.10[7], 2 a[7], 3.1[7]- 3.10[7] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 ianuarie 1991 | Nr. 31.


Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează potrivit Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea județul
Obiectul de activitate Capitalul social și structura[8] (conform bilanțului la 30.06.1990)
- mil. lei -
Denumirea unității care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială „Romtub” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Muncii nr. 256, sect. 3 Activități de cercetare, proiectare în domeniul specific de activitate.

Activități de import pentru materii prime, utilaje, tehnologie în domeniul său de activitate.

Activități de prognozare și strategie în domeniul specific de activitate.

Efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborarea directă cu băncile de comerț exterior, executarea operațiunilor de cont valutar, putând participa și conveni la operațiuni de credit și cooperare cu firme străine atât în domeniul său de activitate cât și în alte domenii.

Efectuarea de studii tehnice, manageriale, comerciale, economice, financiare și de sistem legate de comercializarea și fabricarea produselor specifice.

Servicii apres-vente a tuturor produselor din activitățile specifice.

Crearea de sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe în țară și străinătate al căror obiectiv de activitate se leagă de activitățile societății.

5.351,56 -
2. Societatea comercială „Artrom” - S.A. Slatina Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Drăgănești km 93, jud. Olt Producerea și comercializarea țevilor resudate, pentru construcții de mașini, rulmenți și industria petrolieră. 2.442,505
——————
(1.528,1+131,0)
Întreprinderea de țevi Slatina
3. Societatea comercială „Petrotub” - S.A. Roman Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, șos. Roman-Iași nr. 333, jud. Neamț Producerea și comercializarea țevilor din oțel fără sudură laminate la cald și laminate sau trase la rece. 2.104,83
——————
(2.718,8+708,6)
Întreprinderea de țevi Roman
4. Societatea comercială „Republica” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Muncii nr. 256, sect. 3 Producerea și comercializarea țevilor din oțel fără sudură laminate la cald și laminate sau trase la rece. 2.017,21
——————
(3.183,5+757,6)
Întreprinderea de țevi Republica București
5. Societatea comercială „Silvotub” - S.A. Zalău Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, Bd. Mihai Viteazu 83, jud. Sălaj Producerea și comercializarea semifabricatelor din oțel, țevi din oțel fără sudură și laminate finite pline. 1.555,45
——————
(1.973,3+478,1)
Întreprinderea de țevi Zalău
6. Societatea comercială „Fortub” - S.A. Roman Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, șos. Roman-Iași km. 333, jud. Neamț Producerea și comercializarea țevilor mari din oțel forjate pe dern din lingouri. 1.053,91
——————
(1.274,5+301,2)
Întreprinderea de țevi Roman
7. Societatea comercială „Zimtes” - S.A. Zimnicea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zimnicea, str. Portului nr. 1, jud. Teleorman Producerea și comercializarea țevilor sudate și profile îndoite la rece. 509,86
——————
(529,5+83,2)
Întreprinderea de țevi Zimnicea
8. Societatea comercială „Helitube” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Sos. Colentina nr. 461 Producerea și comercializarea țevilor sudate elicoidal din oțel carbon și longitudinal din oțel inoxidabil, carbon și neferoase precum și prestarea de servicii. 185,705
——————
(227,7+81,5)
Întreprinderea de țevi sudate București
9. Societatea comercială „Grivița” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Rotașului nr. 14, sect. 1 Producerea și comercializarea profilelor ușoare din oțel, a sârmelor și cuielor. 36,855
——————
(44,1+65,1)
Întreprinderea de țevi Republica - București - Secția Grivița
10. Societatea comercială „Omega” - S A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Muncii nr. 256, sect. 3 Proiectarea de unități economice pentru execuția de produse metalurgice și retehnologizare; cercetarea în domeniul prelucrărilor produselor metalurgice; proiectarea de utilaje, SDV-uri și automatizări; proiectarea de construcții civile, asistență tehnică, consulting, reparații mecanice, electrice și electrotehnice și elaborarea de documentații tehnico-economice pentru întreținere și reparații; analize, expertize și probe de laborator în domeniul metalurgic; operații de multiplicare și tipografie; operații de comerț exterior, import-export în domeniul de activitate al societății. Microproducție de țevi sudate și nesudate cu diametre mici, precum și alte produse metalurgice, utilaje și piese de schimb. 16,71
——————
(28,1+10,9)
Centrul de Cercetări și Proiectări de fabricație pentru țevi și trefilate București


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în domeniul fabricației de produse refractare și abrazive

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, prin reorganizarea unor unități economice de stat, societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Capitalul social inițial al societății comerciale „Refarom” - S.A. este constituit din părți ale capitalurilor sociale ale societăților comerciale pe acțiuni participante, potrivit prezentei hotărâri (anexa nr. 1), conform anexei nr. 2.1.

Prin participarea la constituirea capitalului social al „Refarom” - S.A. statutele și capitalul social al societăților comerciale înființatei potrivit hotărârii Guvernului nr. 1104/16.10.1990 (anexele 2.23; 2.24; 2.26; 2.27), nr. 1176/2.11.1990 (anexele 2.43; 2.45; 2.47) se reactualizează la valorile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. (2.1-2.16) și 2 a.

Art. 4. - Având în vedere legăturile economice cu societatea comercială „Siderom” - S.A., 14 din societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 1 (poz. 1-7 și 10-16) își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.1-3.15.

Art. 5. - Pentru realizarea cointeresării celor 13 societăți comerciale (anexa nr. 1 poz. 2-7 și 10-16) în domeniul specific de activitate, acestea își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.2-3.14, care se păstrează și după reevaluare.

Art. 6. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate prin prezenta hotărâre, la care capitalul social este constituit prin participații reciproce, își vor organiza activitatea - adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație - prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art. 7. - Societățile comerciale pe acțiuni realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 8. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 9. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 (poz. 2-9) își încetează activitatea.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 10. - Anexele nr. 1, 2.1[9]-2.16[9], 2 a[9], 3.1[9]-3.15[9] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 ianuarie 1991 | Nr. 32.


Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează potrivit Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea județul
Obiectul de activitate Capitalul social și structura[10] (conform bilanțului la 30.06 1990)
- mil. lei -
Denumirea unității care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială „Refarom” - S.A. Brașov Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Carierei nr. 127, jud. Brașov Activități de cercetare, proiectare în domeniul fabricației de produse refractare și abrazive.

Activități de import pentru materii prime, utilaje, tehnologie în domeniul de activitate specific.

Activități de prognozare și strategie în domeniul specific de activitate.

Cooperarea cu celelalte societăți comerciale în activitățile de comerț exterior, engineering, colaborarea directă cu băncile de comerț exterior, executarea operațiunilor de cont valutar, putând participa și conveni la operațiuni de credit și cooperare cu firme străine din domeniul său de activitate cât și în alte domenii.

Servicii apres-vente a tuturor produselor din activitatea specifică.

Efectuarea de studii tehnice, manageriale, comerciale, economice, financiare și de sistem legate de comercializarea și fabricarea produselor specifice.

Crearea de sucursale, filiale, agenții reprezentate în țară și străinătate al căror obiect de activitate se leagă de activitățile societății.

Asigurare asistență juridică.

1.558,96 -
2. Societatea comercială „Vulturul” - S.A. Comarnic Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comarnic, str. Republicii nr. 4, județul Prahova Producerea și comercializarea de produse refractare, prestare de servicii de transport auto de aparatură de măsură și control, de laborator și de alimentație publică prin cantină, comerț intern și extern, întreținerea și repararea utilajelor. 326,05
——————
(372,1+51,0)
Într. de produse refractare „Vulturul” - Comarnic
3. Societatea comercială „Helios” - S.A. Aleșd Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Aleșd, str. Aștileu nr. 236, județul Bihor Producerea și comercializarea de cărămizi refractare silico-aluminoase, antiacide, plăci termoizolante, mase lotiere și bucșe termoizolante etc. 296,92
——————
(399,8+103,7)
Într. de produse refractare „Refractar” - Aleșd
4. Societatea comercială „Abrom” - S.A. Bârlad Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bârlad, str. Gândirii nr. 3, județul Vaslui Producerea și comercializarea corpurilor abrazive, produselor cărbunoase, produselor refractare termoizolante, asimilare și consulting și comercializarea lor. 175,53
——————
(209,0+53,2)
Într. de produse abrazive Bârlad
5. Societatea comercială „Casirom” - S.A. Turda Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Armata Roșie nr. 35, județul Cluj Producerea și comercializarea de produse refractare, silică, fabricarea de mase, mortare, betoane și prefabricate din material refractar, silică și din carbură de siliciu, fabricarea de carbură de siliciu și produse din carbură de siliciu. 130,84
——————
(433,1+43,4)
Într. de produse refractare „9 Mai” - Turda
6. Societatea comercială „Unirea” - S.A. Tg. Jiu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu, Bd. 1 Mai, jud. Gorj Producerea și comercializarea de produse refractare silico-aluminoase, mase plastice refractare, extracție de argilă de Viezuroiu. 48,86
——————
(62,2+19,2)
Fabr. de produse refractare „Unirea” - Tg. Jiu
7. Societatea comercială „Stânca” - S.A. Brăila Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Fabricilor nr. 21 Producerea și comercializarea șamotelor refractare, prafurilor de turnare, mortare, mase refractare, val. acțiunii. 15,27
——————
(5,1+31,2)
Fabr. de produse refractare Brăila
8. Societatea comercială „CCPR” - S.A. Brașov Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Carierei nr. 127, Brașov Cercetări, inginerie tehnologică și proiectări de fabricație pentru produsele refractare, bazice, acide, aluminoase etc.; microproducție de refractare și înrudite; asistență tehnică și service, comercializarea rezultatelor muncii. 21,17
——————
(39,2+12,4)
Centrul de cercetări și proiectări de fabricație pentru produse refractare și abrazive (prin modularea în 2 societăți)
9. Societatea comercială „Abrazivul” - S.A. Cluj-Napoca Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 3, jud. Cluj Cercetare, inginerie tehnologică și proiectare aplicativă, avansată și fundamentală pentru produse abrazive și înrudite, SDV, utilaje, instalații și linii tehnologice pentru producția abrazivilor sau înrudite; microproducția de abrazive și înrudite; asistență tehnică și service unităților producătoare sau consumatoare de abrazive. Comercializarea rezultatelor muncii. 5,93
——————
(10,9+2,7)
Centrul de cercetări și proiectări de fabricație pentru produse refractare și abrazive (prin modulare în 2 societăți)
10. Societatea comercială „Real” - S.A. Pleașa Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pleașa, Ploiești, str. Principală nr. 1, Prahova Producerea și comercializarea cărămizilor refractare silico-aluminoase și carorundice, șamote și cimenturi refractare, mase montare betoane și prefabricate din betoane, cărămizi refractare, aluminoase, superaluminoase, corindonografitice, zirconice. 670,46
——————
(896,5+360,7)
-
11. Societatea comercială „Refractara” - S.A. Baru Mare Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baru Mare, str. Principală nr. 314, jud. Hunedoara Producerea și comercializarea cărămizilor refractare silico-aluminoase, șamote, refractare, mase și mortar refractare, plăci termoizolante, prafuri extoterme. 317,83
——————
(510,6+35,9)
-
12. Societatea comercială „Carbochim” - S.A. Cluj Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 3, jud. Cluj Producerea și comercializarea de corpuri abrazive, abrazivi pe suport, granule de electrocorindon, granule de carbură de siliciu și produse cărbunoase, executarea de lucrări privind reparațiile capitale și reparațiile curente. 318,5
——————
(411,9+179,2)
-
13. Societatea comercială „Resial” - S.A. Alba Iulia Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Clujului nr. 23, jud. Alba Producerea și comercializarea de produse refractare, silico-aluminoase, producția de matrițe și piese de schimb pentru sectorul de produse refractare, prestarea de servicii în domeniul energiei termice și apei industriale. 239,5
——————
(343,5+118,6)
-
14. Societatea comercială „Sinteref” - S.A. Azuga Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Azuga, str. Independenței nr. 59, jud. Prahova Producerea și comercializarea de produse refractare, executarea de lucrări privind reparații de utilaje specifice, prestarea de servicii în domeniul asistenței de specialitate. 43,09
——————
(9,6+57,8)
-
15. Societatea comercială „Sorec” - S.A. Cristian Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cristian, str. Brazilor nr. 10, jud. Brașov Producerea și comercializarea de cărămizi refractare, silico-aluminoase, mortare refractare, produse silico-aluminoase, termoizolatoare, chit refractar, betoane termoizolatoare și refractare silico-aluminoase, materiale antiresatură și de lubrefiere. 122,39
——————
(156,1+62,4)
-
16. Societatea comercială „Fareb” - S.A. Brașov Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Carierei nr. 127 Producerea și comercializarea de cărămizi refractare, silico-aluminoase, dense, mortare refractare, chit refractar, betoane refractare și termoizolatoare silico-aluminoase, mase plastice refractare silico-aluminoase, fibre ceramice. 100,62
——————
(124,6+67,7)
-


Hotărâre privind înființarea societății comerciale pe acțiuni în domeniul recuperării și valorificării materialelor refolosibile

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, prin reorganizarea unor unități economice de stat, societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Capitalul social inițial al societăților comerciale „Tehnoremat” - S.A. București este constituit din capital propriu, din părți ale capitalurilor sociale ale societăților comerciale pe acțiuni înființate potrivit prezentei hotărâri (anexa nr. 1), conform anexei 2.1.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.44) și 2 a.

Art. 4. - Pentru realizarea cointeresării celor 44 societăți comerciale (anexa nr. 1, poz. 2-44) în domeniul specific de activitate, acestea își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.1-3.43.

Art. 5. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate prin prezenta hotărâre la care capitalul social este constituit prin participații reciproce își vor organiza activitatea - adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație - prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art. 6. - Societățile comerciale pe acțiuni realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege. Contractarea materialelor refolosibile supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern, potrivit art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 7. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 8. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 (poz. 2-44) își încetează activitatea.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 9. - Anexele nr. 1, 2.1[11]-2.44[11], 2 a[11], 3.1[11]-3.43[11] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 ianuarie 1991 | Nr. 33.


Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează potrivit Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea județul
Obiectul de activitate Capitalul social și structura[12] (conform bilanțului la 30.06.1990)
- mil. lei -
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială „Tehnoremat” - București - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Theodor Aman nr. 4, sector 1 Activitatea de prognoză și strategie în domeniul recuperării, colectării, prelucrării și valorificării materialelor refolosibile.

Activitatea de cercetare, proiectare în domeniul colectării, prelucrării și valorificării materialelor refolosibile.

Servicii de management, studii de marketing, economico-financiare, elaborarea de standarde și tarife. Activitatea de import și export pentru materiale și utilaje tehnologice în domeniul de activitate specific.

980,4
——————
(14,2+28,1)
Atelierul de proiectare al Depart. reciclării materialelor

Secția ind. de reparație a CRVMR - București

2. Societatea comercială „Remat” - Alba - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. București nr. 88, Alba Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 40,2
——————
(46,1+18,1)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Alba
3. Societatea comercială „Remat” - Arad - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Calea Bodrogului nr. 12, Arad Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 41,3
——————
(50,5+28,3)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Arad
4. Societatea comercială „Remat” - Argeș - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. George Coșbuc nr. 40 bis, Argeș Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 42,4
——————
(44,1+26,4)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Argeș
5. Societatea comercială „Remat” - Bacău - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Izvoare nr. 107, Bacău Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 30,6
——————
(39,0+18,7)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Bacău
6. Societatea comercială „Remat” - Bihor - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Gutenberg nr. 16, Bihor Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 35,4
——————
(37,9+24,8)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Bihor
7. Societatea comercială „Remat” - Bistrița-Năsăud - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, Drumul Cetății nr. 1 A, Bistrița-Năsăud Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 22,0
——————
(24,6+11,1)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Bistrița-Năsăud
8. Societatea comercială „Remat”- Botoșani - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Luceafărului nr 137, Botoșani Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 25,0
——————
(33,9+6,0)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Botoșani
9. Societatea comercială „Remat” - Brașov - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Feldioarei nr. 24, Brașov Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 57,9
——————
(70,0+36,7)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Brașov
10. Societatea comercială „Remat” - Brăila - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Baldovinești nr. 12, Brăila Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 28,2
——————
(34,9+14,8)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Brăila
11. Societatea comercială „Remat” - Buzău - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Transilvaniei nr. 429, Buzău Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 29,1
——————
(35,7+15,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Buzău
12. Societatea comercială „Remat” - Caraș-Severin - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reșița, calea Timișoarei nr. 16, Caraș-Severin Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 27,4
——————
(28,6+42,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Caraș-Severin
13. Societatea comercială „Remat” - Călărași - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, str. Varianta Nord nr. 1, Călărași Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 20,7
——————
(19,1+18,5)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Călărași
14. Societatea comercială „Remat” - Cluj - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 8, Cluj Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 33,0
——————
(35,8+28,8)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Cluj
15. Societatea comercială „Remat” - Constanța - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Interioară nr. 2, Constanța Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 50,1
——————
(50,8+38,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Constanța
16. Societatea comercială „Remat” - Covasna - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sf. Gheorghe, str. Constructorului nr. 13, Covasna Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 29,7
——————
(40,9+11,7)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Covasna
17. Societatea comercială „Remat” - Dâmbovița - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, str. Laminorului nr. 10, Dâmbovița Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 52,5
——————
(55,1+38,1)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Dâmbovița
18. Societatea comercială „Remat” - Dolj - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. Karl Marx nr. 4, Dolj Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 45,0
——————
(46,7+28,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Dolj
19. Societatea comercială „Remat” - Galați - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Prutului nr. 53, Galați Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 63,6
——————
(59,4+25,7)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Galați
20. Societatea comercială „Remat” - Giurgiu - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, Zona Industrială, Giurgiu Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 34,4
——————
(26,7+31,3)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Giurgiu
21. Societatea comercială „Remat” - Gorj - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu, str. 23 August nr. 113, Gorj Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 33,4
——————
(37,0+18,3)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Gorj
22. Societatea comercială „Remat” - Harghita - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Petöfi Sandor nr. 65, Harghita Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 19,6
——————
(23,2+14,9)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Harghita
23. Societatea comercială „Remat” - Hunedoara - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, str. Griviței nr. 37, Hunedoara Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 37,6
——————
(35,9+30,6)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Hunedoara
24. Societatea comercială „Remat” - Ialomița - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slobozia, str. Amara nr. 1, Ialomița Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 23,7
——————
(26,1+2,9)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Ialomița
25. Societatea comercială „Remat” - Iași - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 88, Iași Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 18,3
——————
(20,1+11,4)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Iași
26. Societatea comercială „Remat” - Maramureș - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, str. București nr. 51, Maramureș Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 36,3
——————
(47,4+33,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Maramureș
27. Societatea comercială „Remat” - Mehedinți - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, calea Cernețului nr. 14, Mehedinți Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 20,7
——————
(22,6+12,4)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Mehedinți
28. Societatea comercială „Remat” - Mureș - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Mureș, str. Ghe. Doja nr. 18, Mureș Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 32,4
——————
(44,8+16,4)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Mureș
29. Societatea comercială „Remat” - Neamț - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Victoriei nr. 287, Neamț Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 40,6
——————
(48,5+27,3)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Neamț
30. Societatea comercială „Remat” - Olt - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Depozitelor nr. 13, Olt Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 20,5
——————
(19,2+18,4)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Olt
31. Societatea comercială „Remat” - Prahova - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Muzelor nr. 38, Prahova Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 69,4
——————
(71,9+41,8)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Prahova
32. Societatea comercială „Remat” - Satu Mare - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, str. Depozitelor nr. 35, Satu Mare Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 41,0
——————
(40,8+26,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Satu Mare
33. Societatea comercială „Remat” - Sălaj - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Măceșilor nr. 3, Sălaj Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 18,9
——————
(20,1+12,9)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Sălaj
34. Societatea comercială „Remat” - Sibiu - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Distribuției nr. 28, Sibiu Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 36,5
——————
(50,8+16,5)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Sibiu
35. Societatea comercială „Remat” - Suceava - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Mirăuților nr. 70, Suceava Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 41,1
——————
(54,1+34,7)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Suceava
36. Societatea comercială „Remat” - Teleorman - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, Prelungirea Libertății nr. 4, Teleorman Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 26,7
——————
(30,0+15,8)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Teleorman
37. Societatea comercială „Remat” - Timiș - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, calea Buziașului nr. 6, Timiș Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 56,0
——————
(66,7+58,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Timiș
38. Societatea comercială „Remat” - Tulcea - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. 7 Noiembrie nr. 1, Tulcea Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 20,7
——————
(21,6+13,9)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Tulcea
39. Societatea comercială „Remat” - Vaslui - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Podul Înalt nr. 9, Vaslui Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 27,6
——————
(33,2+12,0)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Vaslui
40. Societatea comercială „Remat” - Vâlcea - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rm. Vâlcea, str. Bujoreni nr. 52, Vâlcea Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 25,5
——————
(32,6+17,5)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Vâlcea
41. Societatea comercială „Remat” - Vrancea - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 3 Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 23,8
——————
(20,3+37,7)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Vrancea
42. Societatea comercială „Remat” - București-Sud - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni Fort nr. 5, sector 4, București Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 141,1
——————
(141,2+102,5)
Întreprinderea pentru recuperarea materialelor refolosibile a municipiului București
43. Societatea comerciala „Remat” - București-Nord - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Th. Aman nr. 4, sect. 1, București Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 60,1
——————
(57,1+52,4)
Întreprinderea pentru recuperarea materialelor refolosibile a municipiului București
44. Societatea comercială „Remat” - Sulina - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sulina, str. Portului nr. 1, Tulcea Dezmembrarea navelor maritime și fluviale scoase din funcțiune. 163,8
——————
(218,1+46,5)
Șantierul Naval SulinaReferințe

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Anexele se comunică unităților interesate.
 2. Mijloace fixe + mijloace circulante.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Anexele se comunică unităților interesate.
 4. Mijloace fixe și mijloace circulante.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Anexele se comunică unităților interesate.
 6. Mijloace fixe și mijloace circulante.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Anexele se comunică unităților interesate.
 8. Mijloace fixe și mijloace circulante.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 Anexele se comunică unităților interesate.
 10. Mijloace fixe și mijloace circulante.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Anexele se comunică unităților interesate.
 12. Mijloace fixe și mijloace circulante.