Monitorul Oficial 185/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0185 - Partea I - Luni, 16 septembrie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate de stat din municipiul Tulcea în folosința gratuită a Societății „Caritas” - Solidaritate Catolică - Filiala Tulcea

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul amenajării unui cămin pentru bătrâni, imobilul proprietate de stat, compus din construcții și teren în suprafață de 9.000 mp, situat în municipiul Tulcea, județul Tulcea, str. Prislav nr. 164, identificat potrivit planului de situație anexat[1], se transmite din administrarea Liceului „Spiru C. Haret” din municipiul Tulcea, județul Tulcea, în folosința gratuită a Societății „Caritas” - Solidaritate Catolică - Filiala Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, județul Tulcea, str. Traian nr. 8, pe o durată de 10 ani.

Art. 2. - Transmiterea dreptului de folosință se va face pe bază de protocol de predare-primire, care să conțină clauze distincte referitoare la obligațiile părților în legătură cu întreținerea și reparația imobilului pe durata folosinței de către Societatea „Caritas”, precum și asupra modalității concrete de repunere în dreptul de folosință, după expirarea termenului de 10 ani.

Art. 3. - Secretariatul de Stat pentru Handicapați va exercita atribuțiile de supraveghere ce decurg din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociații și fundații).

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 septembrie 1991 | Nr. 597.


Hotărâre privind aprobarea renunțării la cetățenia română de către unele persoane

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă renunțarea la cetățenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 septembrie 1991 | Nr. 599.


Anexă

Lista persoanelor pentru care s-a aprobat renunțarea la cetățenia română
 1. Militaru Georgeta, născută la data de 9 noiembrie 1948 în București, fiica lui Nicolae și Elena, domiciliată în prezent în Germania, Ben Gurion Ring 66/6000 Frankfurt.
 2. Munteanu Constantin Laurențiu, născut la data de 21 ianuarie 1927, în Giurgiu, România, fiul lui Tudose și Florica, domiciliat în prezent în Suedia, 502-49 Böras, Kummingängen 10 A.


Hotărâre privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Ansamblu de locuințe - 800 apartamente - în orașul Cernavodă pentru personalul de exploatare a centralei nuclearo-electrice, inclusiv anexele, dotările social-culturale și lucrările tehnico-edilitare aferente”

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Ansamblu de locuințe - 800 apartamente - în orașul Cernavodă pentru personalul de exploatare a centralei nuclearo-electrice, inclusiv anexele, dotările social-culturale și lucrările tehnico-edilitare aferente”, cu caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici și prevederile de realizare cuprinse în anexă[2].

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 septembrie 1991 | Nr. 600.


Hotărâre privind obiectivul de investiții „Extinderea stației de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui” la Regia autonomă de gospodărie comunală Vaslui

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul tehnico-economic al obiectivului de investiții „Extinderea stației de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui” la Regia autonomă de gospodărie comunală Vaslui, prevăzuți în anexă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 septembrie 1991 | Nr. 601.


Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extinderea stației de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui”
Studiu tehnico-economic

1. Titular: Prefectura județului Vaslui.

2. Beneficiar: Regia autonomă de gospodărie comunală Vaslui.

3. Amplasament: Obiectivul se va amplasa în perimetrul construibil al municipiului Vaslui, în incinta stației de epurare existentă și alăturat acesteia.

4. Necesitatea și oportunitatea investiției: Creșterea consumului de apă potabilă și industrială la capacitatea de 1.490 l/s impune extinderea stației de epurare cu 800 l/s, ajungând la capacitatea finală de 1.200 l/s.

5. Indicatorii tehnico-economici:

 • valoarea totală a investiției
mii lei 545.000[3]
din care:
 • construcții-montaj
mii lei 390.000
 • utilaje
mii lei 112.000
 • eșalonarea investiției <math>\frac{\mbox{Inv.}}{\mbox{C} + \mbox{M}}</math>
 • An I
mii lei/an <math>\frac{125.350}{97.500}</math>

 • An II
mii lei/an <math>\frac{201.650}{195.000}</math>

 • An III
mii lei/an <math>\frac{218.000}{97.500}</math>
 • capacități:
 • epurare mecanică și biologică
l/s 600
 • deshidratare mecanică a nămolului
l/s 980
 • rețea de canalizare
km 10
 • costul apei epurate
lei/mc 4,20
 • volumul anual de încasări
mii lei 83.982
 • cheltuieli la 1.000 lei încasări
lei 946
 • profitul anual
mii lei 4.494
 • durata de realizare a investiției
luni 24
 • de la punerea în funcțiune până la atingerea
  principalilor indicatori tehnico-economici
luni 2
 • locuri de muncă nou create
30

6. Factori de risc: încărcarea seismică corespunzătoare perioadei de colț (Tc) - 1,0 sec. și zonei seismice de calcul 8, conform prevederilor normativului P100-91.

7. Măsuri pentru protecția mediului înconjurător: evacuarea apelor epurate în emisar se va încadra în parametrii impuși prin acordul Ministerului Mediului, de 20 mg/l CB05 și 30 mg/l suspensii.

8. Finanțarea obiectivului se va face în limita fondurilor alocate anual, prin bugetul local, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.Referințe

 1. Anexa se comunică celor interesați.
 2. Anexa se comunică instituțiilor interesate.
 3. Valoarea calculată în prețuri actualizate la data avizării.