Monitorul Oficial 19/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0019 - Partea I - Sâmbătă, 26 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind înființarea Regiei autonome de electricitate „Renel”

Guvernul României hotărăște:

Art 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia autonoma de electricitate „Renel”, cu sediul central în București, bulevardul Magheru nr. 33, sector 1.

„Renel” se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

„Renel” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al „Renel”.

Art. 2. - „Renel” are ca obiect principal de activitate producerea, transportul și distribuția energiei electrice, producerea și transportul energiei termice, întreținerea și repararea agregatelor și instalațiilor energetice, dezvoltarea sistemului energetic național, importul și exportul de energie electrică.

Art. 3. - Patrimoniul „Renel” este de 395,250 miliarde lei[1], constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile economice, social-culturale și de învățământ prevăzute în anexa nr. 1, care pe data prezentei hotărâri se reorganizează.

Patrimoniul "Renel" se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 1 decembrie 1990.

Art. 4. - „Renel” administrează și exploatează toate bunurile mobile și imobile necesare funcționării sistemului energetic național, precum și cele cu caracter medical, social, cultural și de învățământ din domeniul său de activitate.

Art. 5. - „Renel” are în componență filiale, uzine, fabrici, secții, ateliere, centre, oficii și altele asemenea.

Art. 6. - Organizarea și activitatea „Renel” și a organelor sale de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 7. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii. Președintele consiliului de administrație este directorul general al „Renel”. Directorul general se numește de Ministerul Resurselor și Industriei.

Structura organizatorică a „Renel” este cea prevăzută în anexa nr. 3[2], modificarea acesteia după începerea funcționarii regiei autonome fiind, conform legii, în competența consiliului de administrare al acesteia.

Art. 8. - Personalul „Renel” se supune prevederilor legale privind statutul salariaților din domeniul energetic și reglementărilor interne ale regiei autonome aprobate de consiliul de administrație.

Personalul unităților componente care se reorganizează va fi preluat de „Renel”. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporul de vechime după caz, timp de trei luni.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri nu se aplică.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 noiembrie 1990 | Nr. 1199.


Anexa nr. 1

Lista unităților din componența „Renel” - regie autonomă care se reorganizează

Nr. crt.
Denumirea unității existente
Denumirea unității reorganizate
Nr. crt.
Denumirea unității existente
Denumirea unității reorganizate
A. Întreprinderi electrocentrale
A. Filiale electrocentrale
35.
Turnu Măgurele Turnu Măgurele
1.
Anina Anina
36.
Zalău Zalău
2.
Arad Arad
37.
Uzina electrică Sebeș Sebeș
3.
Bistrița Bistrița
B. Întreprinderi de rețele electrice
B. Filiale de rețele electrice
4.
Borzești Borzești
1.
Alba Iulia Alba Iulia
5.
Brașov Brașov
2.
Arad Arad
6.
Brăila Brăila
3.
Pitești Pitești
7.
București București
4.
Bacău Bacău
8.
Caransebeș Caransebeș
5.
Oradea Oradea
9.
Cluj Cluj
6.
Bistrița-Năsăud Bistrița-Năsăud
10.
Constanța Constanța
7.
Botoșani Botoșani
11.
Craiova Craiova
8.
Brașov Brașov
12.
Curtea de Argeș Curtea de Argeș
9.
Brăila Brăila
13.
Deva Deva
10.
Buzău Buzău
14.
Doicești Doicești
11.
Reșița Reșița
15.
Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin
12.
Călărași Călărași
16.
Galați Galați
13.
Cluj Cluj
17.
Govora Govora
14.
Constanța Constanța
18.
Giurgiu Giurgiu
15.
Sfîntu Gheorghe Sfîntu Gheorghe
19.
Hațeg Hațeg
16.
Tîrgoviște Tîrgoviște
20.
Iași Iași
17.
Craiova Craiova
21.
Mureș Mureș
18.
Galați Galați
22.
Nehoiu Nehoiu
19.
Giurgiu Giurgiu
23.
Oradea Oradea
20.
Tîrgu Jiu Tîrgu Jiu
24.
Paroșeni Paroșeni
21.
Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc
25.
Pitești Pitești
22.
Deva Deva
26.
Ploiești Ploiești
23.
Slobozia Slobozia
27.
Porțile de Fier Porțile de Fier
24.
Iași Iași
28.
Rîmnicu Vîlcea Rîmnicu Vîlcea
25.
Baia Mare Baia Mare
29.
Rovinari Rovinari
26.
Drobeta Drobeta
30.
Slatina Slatina
27.
Tîrgu Mureș Tîrgu Mureș
31.
Suceava Suceava
28.
Piatra-Neamț Piatra-Neamț
32.
Timișoara Timișoara
29.
Slatina Slatina
33.
Tîrgu Jiu Tîrgu Jiu
30.
Ploiești Ploiești
34.
Turceni Turceni


Nr. crt.
Denumirea unității existente
Denumirea unității reorganizate
Nr. crt.
Denumirea unității existente
Denumirea unității reorganizate
31.
Satu-Mare Satu-Mare
4.
Institutul de studii și proiectări hidroenergetice Institutul de studii și proiectări hidroenergetice
32.
Zalău Zalău
E. Centrul de perfecționare a lucrătorilor E. Centrul de perfecționare a lucrătorilor
33.
Sibiu Sibiu
F. Unități școlare F. Unități școlare
34.
Suceava Suceava
1.
București București
35.
Alexandria Alexandria
2.
Craiova Craiova
36.
Timișoara Timișoara
3.
Deva Deva
37.
Tulcea Tulcea
4.
Onești Onești
38.
Vaslui Vaslui
5.
Ploiești Ploiești
39.
Rîmnicu Vîlcea Rîmnicu Vîlcea
6.
Tîrgu Jiu Tîrgu Jiu
40.
Focșani Focșani
7.
Turceni Turceni
41.
București București
8.
Brașov Brașov
42.
Întreprinderea de distribuție a energiei electrice București - I.D.E.B. Filiala de distribuție a energiei electrice București - F.D.E.B.
9.
Cîmpina Cîmpina
C. Întreprinderea nuclearo-electică Cernavodă Filiala Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
10.
Constanța Constanța
D. Institute D. Institute
11.
Cluj Cluj
1.
Institutul de reactori nucleari energetici Pitești Institutul de cercetări nucleare Pitești
12.
Galați Galați
2.
Institutul de cercetări și modernizări energetice Institutul de cercetări și modernizări energetice
12.
Galați Galați
3.
Institutul de studii și proiectări energetice Institutul de studii și proiectări energetice
13.
Iași Iași
14.
Timișoara Timișoara
15.
Cernavodă Cernavodă


Nr. crt.
Denumirea unității existente
Denumirea unității reorganizate
Nr. crt.
Denumirea unității existente
Denumirea unității reorganizate
G.[3] Întreprinderi de reparații G. Filiale
1.
Întreprinderea „Energoreparații" București Filiala „Energoreparații" București


Anexa nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome de electricitate „Renel”

I. Dispoziții generale

Art. 1. - "Renel" gestionează producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice produse în centrale electrice de termoficare sau centrale termice aparținând acesteia.

Centralele electrice sau termice, utilizând orice agent primar, instalațiile de transport și distribuție a energiei electrice și termice realizate pentru nevoi proprii din proprietatea altor regii autonome sau societăți comerciale, nu se cuprind în administrarea „Rene1”.

Art. 2. - „Renel” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al „Renel” este în municipiul București, bulevardul Magheru nr. 33.

„Renel” are în componență următoarele categorii de unități și subunități:

3.1. unități cu autonomie limitată, denumite filiale, având în componență centrale electrice sau rețele electrice, după caz, prevăzute în anexa nr. 1 la hotărârea de înființare;
3.2. institute de cercetare proiectare organizate conform prevederilor legale;
3.3. unități fără personalitate juridică denumite uzine, fabrici, secții, ateliere, centre, oficii și alte asemenea;
3.4. servicii atașate de medicina muncii, administrație și protecție socială.

Modalitatea de constituire au filialelor și unităților fără personalitate juridică și relațiile dintre ele sunt prevăzute în prezentul regulament.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - „Renel” are următorul obiect de activitate:

4.1. producerea, transportul energiei electrice și conducerea prin dispecer a sistemului energetic național;
4.2. distribuția și vânzarea energiei electrice;
4.3. producerea și transportul energiei termice conform contractelor încheiate cu regiile autonome, societățile comerciale sau alte unități beneficiare de agent termic;
4.4. realizarea lucrărilor de revizii și reparații ale agregatelor și instalațiilor energetice, pieselor de schimb necesare acestei activități, precum și dispozitivelor de lucru și de mecanizare specifice;
4.5. realizarea operațiunilor de import-export de energie electrică, combustibili, piese de schimb și materiale de exploatare și întreținere;
4.6. proiectarea și executarea de lucrări de investiții proprii, reparații și retehnologizări în sistemul energetic;
4.7. optimizarea funcționării instalațiilor energetice existente, modernizarea acestora, extinderea automatizării și introducerea de noi tehnologii privind conversia energiei;
4.8. răspunde de impactul instalațiilor energetice asupra mediului înconjurător în limita nivelului tehnic al acestora și de luarea măsurilor de reducere a noxelor;
4.9. pregătirea și perfecționarea pregătirii personalului în rețeaua proprie de învățământ și în sistemul învățământului public.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate, în domeniul clasic cât și nuclear, „Renel” exercită următoarele atribuțiuni principale:

5.1. asigură producerea energiei electrice și termice în centralele electrice, respectiv termice din subordinea sa și urmărește asigurarea puterii electrice necesare acoperirii curbei de sarcină în sistemul energetic național;
5.2. asigură colaborarea cu organele competente din țările învecinate privind debitele uzinate de centralele hidroelectrice de pe Dunăre și celelalte râuri, care interesează și alte țări;
5.3. ia măsuri pentru asigurarea capacității de transport și distribuție a energiei electrice, prin liniile, stațiile și rețelele electrice, în condiții de siguranță, în vederea funcționarii interconectate a centralelor electrice și satisfacerea necesităților de energie electrică în toate zonele și localitățile țării;
5.4. acționează pentru asigurarea capacității de transport a energiei termice din centralele electrice de termoficare și centralele termice proprii, până la limita stabilită cu regiile autonome sau societățile comerciale beneficiare de agent termic;
5.5. asigură conducerea operativă prin dispecer a sistemului energetic național, participă la conducerea sistemelor energetice interconectate, inclusiv la reglarea schimburilor și a tranzitului de energie electrică cu sistemele energetice ale altor țări, în conformitate cu convențiile și contractele încheiate;
5.6. asigură proiectarea, execuția și punerea în funcțiune, prin unitățile proprii sau prin contracte cu alte unități, a noilor obiective energetice (centrale și rețele electrice) în conformitate cu programele aprobate de guvern sau de consiliul de administrație, în funcție de competențele acordate acestuia;
5.7. îndrumă prin filialele de rețele electrice și cele de centrale electrice activitatea energetică a consumatorilor de energie electrică și termică, în vederea utilizării raționale a energiei electrice și termice, controlează modul în care toate categoriile de consumatori respectă prevederile legale și contractele de furnizare a energiei cu privire la instalațiile acestora și regimul lor de funcționare;
5.8. pregătește și negociază cu reprezentanții organelor competente volumul producției de energie electrică și termică posibil de realizat și contractarea acestora în condițiile asigurării resurselor primare și bazei materiale prin repartiții sau direct de pe piața liberă și din import;
5.9. fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de livrare a energiei electrice și termice și propune pentru aprobare nivelul subvențiilor necesare;
5.10. asigură programarea și urmărirea producției, transportului și distribuției energiei electrice și producția și transportul energiei termice pentru satisfacerea consumatorilor în limita. contractelor încheiate;
5.11. execută și controlează conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecției oamenilor, utilajelor și utilizării acestora cu eficiență;
5.12. coordonează și asigură realizarea tuturor lucrărilor de intervenție, întreținere și reparații a instalațiilor și agregatelor energetice din dotare în vederea menținerii capacității de producere, transport și distribuție a energiei în condiții de siguranță în funcționare și de realizare a eficienței economice;
5.13. stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea în muncă.
5.14. efectuează studiile și cercetările științifice și tehnice privind dezvoltarea sistemului energetic național și retehnologizarea instalațiilor acestuia;
5.15. stabilește strategia de dezvoltare a instalațiilor din sistem, corelat cu necesitățile producției, transportului și distribuției energiei electrice și termice;
5.16. asigură finanțarea lucrărilor de investiții;
5.17. urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții în vederea respectării proiectelor de execuție și asigură condițiile de punere în funcțiune a noilor obiective energetice;
5.18. pregătește executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităților existente, organizând, după caz, licitații cu antreprenorii generali, potrivit reglementărilor legale;
5.19. realizează importul de echipamente, utilaje, tehnologii sau licențe pentru retehnologizarea capacităților existente;
5.20. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine în domeniul său de activitate;
5.21. organizează activitatea de management în unitățile componente, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice și organizatorice;
5.22. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, în baza statutului personalului „Renel”.
5.23. elaborează documentațiile pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare a unităților;
5.24. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;
5.25. efectuează direct operații de comerț exterior prin compartimentele proprii sau unități specializate de import, export, marketing și conjunctură.

III. Patrimoniul

Art. 6. - „Renel” are un patrimoniu în valoare de 395,250 miliarde lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990, și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - „Renel” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura „Renel”

Art. 8. - „Renel” își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea filialelor și unităților fără personalitate juridică. Gradarea filialelor și unităților fără personalitate juridică se aprobă de consiliul de administrație în conformitate cu metodologiile generale sau specifice, avizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

De asemenea, stabilește relațiile unităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare din domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii unităților componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Filialele regiei autonome au competențele prevăzute pentru unitățile cu personalitate juridică, conform regulamentului, cu următoarele limitări:

9.1. nu întrețin relații directe cu bugetul statului;
9.2. documentațiile pentru obținerea de subvenții se vor promova numai prin „Renel”;
9.3. nu au dreptul de a produce energie electrică și de a distribui aceasta decât în limitele stabilite de Dispecerul energetic național și contractelor încheiate cu consumatorii;
9.4. nu pot încheia direct operațiuni de comerț exterior.

Art. 10. - Filialele și unitățile fără personalitate juridică răspund în fața consiliului de administrație al „Renel” de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcționare.

Art. 11. - Filialele sunt conduse de un comitet director. Atribuțiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al „Renel”.

Art. 12. - „Renel” are în structură direcții generale, divizii, direcții și compartimente.

Normele de structură pentru direcțiile generale, divizii, direcții și compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 13. - Atribuțiile direcțiilor generale, diviziilor, direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

V. Organele de conducere ale „Renel”

Art. 14. - Conducerea „Renel” se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 15. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane după cum urmează:

 • directorul general al „Renel” - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Resurselor și Industriei;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al Regiei autonome „Renel".

Art. 16. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 17. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 18. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament de funcționare.

Art. 19. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

19.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a „Renel”;
19.2. aprobă programele de producție de energie electrică și termică în corelare cu cererile consumatorilor și resursele de energie primară alocate;
19.3. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;
19.4. propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;
19.5. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al „Renel” în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare;
19.6. stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații;
19.7. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;
19.8. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
19.9. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei, cu o valoare de maximum 10 milioane lei;
19.10. propune tarifele și urmărește aplicarea acestora pentru energia electrică și termică;
19.11. aprobă utilizarea fondului valutar;
19.12. aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țara și străinătate;
19.13. asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător;
19.14. aprobă statutul personalului „Renel";
19.15. stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
19.16. aprobă orice alte probleme privind activitatea „Renel”, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 20. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună sau la cererea președintelui ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 21. - Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 22. - Trimestrial și anual consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 23. - Directorul general al „Renel” este numit prin ordin al ministrului resurselor și industriei.

Art. 24. - Directorul general al „Renel” conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește prin decizie conducătorii filialelor și instituțiilor subordonate acesteia.

VI. Bugetul și administrarea acestuia

Relații financiare

Art. 25. - Corelat cu contractele încheiate pentru energie electrică și energie termică, „Renel” determină anual volumul de venituri realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului, conform legii.

Art. 26. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul de stat conform legii.

Art. 27. - Veniturile și cheltuielile „Renel” se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenite din vânzarea energiei electrice și termice și a celorlalte produse și prestații, iar la „Cheltuieli” valorile consumate pentru producerea, transportul și distribuția energiei și termice, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea în exploatare a instalațiilor energetice, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 28. - „Renel" întocmește anual bilanț contabil și cont de profit și pierderi după modele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 29. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor „Renel” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare patru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări de securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al „Renel” poate hotărî și crearea altor fonduri în afară celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri în limita prevederilor legale.

Art. 30. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, „Renel”, pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare activității de producere, transport și distribuție a energiei electrice și termice în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia, în condițiile legii, de subvenții de la bugetul de stat sau poate contacta credite bancare.

Art. 31. - „Renel” hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 32. - Activitatea de producere, transport și distribuție a energiei electrice fiind supusă comenzii operative prin Dispecerul energetic național, ceea ce influențează în execuție volumul și structura producției unităților, cu consecință directă în volumul veniturilor și cheltuielilor acestora, relațiile financiare de decontare între unitățile de producere și cele de distribuție a energiei electrice se realizează prin reglementări stabilite de consiliul de administrație.

Art. 33. - Operațiunile de încasări și plăți ale „Renel” se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca Română pentru Dezvoltare și Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci.

VII. Relațiile comerciale

Art. 34. - Tarifele de livrare a energiei electrice și termice se propun de „Renel" cu acordul Ministerului Finanțelor și se aprobă de guvern.

Tarifele se stabilesc în funcție de tipul și specificul consumatorilor, perioadele și intervalele de livrare și, după aprobare, pe publică în Monitorul 0ficial.

Celelalte produse, lucrări sau servicii executate de unitățile sau subunitățile sale se supun legilor și reglementărilor generale privind prețurile.

Art. 35. - Livrarea energiei electrice și termice se va face pe bază de contracte economice în care vor fi trecute clauze privind modul de defalcare și tarifare diferențiată în funcție de puterile maxime ce pot fi absorbite și regimul de funcționare a consumatorilor.

Art. 36. - Pentru a face față nevoilor de combustibil, materii și materiale necesare funcționării și dezvoltării sistemului energetic național, „Renel” constituie din timp stocuri de siguranță care se înscriu în bugetul de cheltuieli.

Art. 37. - „Renel” poate realiza, conform legii, lucrări și să-și asigure furniturile pe bază de licitație publică prin orice societate comercială din țara și străinătate.

VIII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 38. - Personalul „Renel” de orice categorie sau specialitate, din activitatea de exploatare, întreținere și reparații care concură nemijlocit la funcționarea sistemului energetic național, este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice.

Prin statut se reglementează cel puțin:

 • constituirea comisiilor de personal și atribuțiile și competențele acestora;
 • sistemul de admitere în serviciu, promovare și ieșire din serviciu, autorizare pe post;
 • îndatoririle salariaților pe niveluri ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • sistemul propriu de salarizare;
 • sistemul de recompense;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția sociala a personalului (servicii medicale proprii, servicii de tratament și recuperare a forței de muncă etc.).

IX. Dispoziții finale

Art. 39. - Litigiile de orice fel în care este implicată „Renel” sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 40. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


Hotărâre privind reorganizarea ca societăți comerciale pe acțiuni a unor unități economice din cadrul Ministerului Mediului

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul aprobat pentru societățile comerciale pe acțiuni, cuprins în anexa nr. 2.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările legale.

Art. 4. - Pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 10 decembrie 1990, societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social.

Art. 5. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul preluat de societățile comerciale, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 23 noiembrie 1990 | Nr. 1227.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt.
Denumirea societății comerciale
Forma juridică
Sediul, localitatea, județul
Obiectul de activitate
Capital social inițial ———————————— Structura[4] conform bilanțului la 30.09.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
1. Societatea comercială "Comatco" - S.A. Argeș Societate comercială pe acțiuni comuna Chiajna, str. Speranței, jud. Argeș Executarea în țară și străinătate de lucrări de construcții hidrotehnice, industriale și civile; instalații și montaj utilaje; realizarea de produse și prestări de servicii specifice acestei activități, inclusiv operațiuni de export-import.
178.181 ———————————— 226.547+46.804
Grupul de șantiere Argeș
2. Societatea comercială "Pentaco" - S.A. București Societate comercială pe acțiuni b-dul Chimiștilor nr. 54-57, București Executarea în țară și străinătate de lucrări de construcții hidrotehnice, industriale și civile; instalații și montaj utilaje; realizarea de produse și prestări de servicii specifice acestei activități, inclusiv operațiuni de export-import.
352.079 ———————————— 392.277+73.822
Grupul de șantiere "Dîmbovița" București
3. Societatea comercială "Arca" - S.A. București Societate comercială pe acțiuni b-dul Chimiștilor nr. 246, sector 3, București Executarea în țară și străinătate de lucrări de construcții hidrotehnice, industriale și civile; instalații și montaj utilaje; realizarea de produse și prestări de servicii specifice acestei activități, inclusiv operațiuni de export-import.
169.147 ———————————— 258.313+27.346
Grupul de șantiere "Dudești" București
4. Societatea comercială "Silvexim" - S.A. București Societate comercială pe acțiuni Artera Nouă N-S. Sedii ministere București Vânzarea în țară și străinătate a produselor rezultate din valorificarea resurselor pădurii; operațiuni de import specifice producției, pentru dotări curente în domeniile pădurilor, apelor, protecția mediului înconjurător; orice alte operațiuni de comerț exterior, necesare desfășurării activității (cooperare, compensație, consulting, marketing etc.); activități productive și prestări de servicii în vederea dezvoltării și conservării produselor pădurii și acțiunilor de vânătoare și pescuit.
2.335 ———————————— 69+15.444
Întreprinderea de comerț exterior "Silvexim" București
5. Societatea comercială "Aqnaproiect" - S.A. București Societate comercială pe acțiuni splaiul Independenței 294, sector 6, București Elaborarea de studii, scheme, planuri de amenajare complexă a bazinelor hidrografice; studii de teren geologice, geotehnice, hidrogeologice, topografice și geodezice; proiectarea de lucrări pentru amenajarea de gospodărirea apelor cât și de proiecte tehnologice pentru execuția acestora; studii de economia apelor și planuri de exploatare a lucrărilor hidrotehnice; activitate de import-export, asistență tehnică, participare la licitații, consulting în domeniul lucrărilor de gospodărirea apelor.
90.253 ———————————— 52.466+31.814
Institutul de proiectare pentru gospodărirea apelor București


Anexa nr. 2

Statutul societății comerciale pe acțiuni.....[5]

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială ...- S.A.

În toate actele, facturile, anunțuri1e, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială...........este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea... str....... nr... Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, situate și în alte localități.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înscrierii în registrul comerțului.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Obiectul de activitate al societății

.............................................

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de... și se compune din: mijloace fixe în valoare de... , mijloace circulante în valoare de.... și este împărțit într-un număr de.... acțiuni nominative cu o valoare nominală de..... fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de stat și vărsat în întregime la data înființării societății, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Acțiunile cuprind mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aport în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată comisiei de cenzori de către consiliul de administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri, Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Majorarea sau reducerea capitalului societăților, cât timp statul deține capitalul social integral, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se face potrivit legii și se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive;
f) hotărăște cu privire la contractare de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor, stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate.
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social;
j) hotărăște cu privire la modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație, hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.
Articolul 14

Felurile adunării

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare. Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 13 lit. a)-g), m) și n), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-l), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 15

Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă potrivit alin. 1 ori de cite ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege.

Administratorii sunt obligați să convoace adunarea la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social și la cererea comisiei de cenzori, potrivit legii.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin l/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Articolul 16

Organizarea adunării generale

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din administratori, desemnat de președinte.

Adunarea generală alege, dintre membrii săi, un secretar care va întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Articolul 17

Exercitarea dreptului de vot

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 18

Consiliul împuterniciților statului

În perioada în care capitalul de stat nu a fost transmis persoanelor fizice, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului alcătuit și numit potrivit legii, până la ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul tatăl și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezenta a patru cincime și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea de drept pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 19

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație formiat din 7-15 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi ales pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Mediului.

Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cite ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului.

El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director), în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultată din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 20

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;
b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității.

Capitolul VI

Controlul societății

Articolul 21

Controlul gestiunii

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă în condițiile legii de adunarea generală a acționarilor, formată din 5 membri din care cel puțin unul va fi contabil. Adunarea generală alege și tot atâția supleanți.

Comisia de cenzori se alege pentru o perioadă de 3 ani.

Articolul 22

Prezentarea de date

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Articolul 23

Atribuțiile comisiei de cenzori

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidentă contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 24

Mod de lucru

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 25

Exercițiu economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 26

Contabilitatea

Societatea va ține evidența contabila în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 27

Beneficiul

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor, respectiv statului, se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 28

Salarizarea

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Articolul 29

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 30

Transformarea societății

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cât timp capitalul este integral de stat, societatea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

Articolul 31

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
Articolul 32

Lichidarea societății

Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 33

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Articolul 34

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale în informatică

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate se organizează și funcționează conform statutelor prevăzute în anexele nr. 2.1.-2.43.[6].

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate conform legii.

Art. 4. - Capitalul social inițial al societăților comerciale pe acțiuni înființate a fost stabilit pe baza bilanțului întocmit la data de 30 iunie 1990, urmând să fie definitivat pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile legii, activitate care se va finaliza până la 31 decembrie 1990.

Art. 5. - Capitalul social sub formă de acțiuni este deținut de stat până la transferul total sau parțial al acțiunilor către terțe părți, în condițiile legii.

Art. 6. - Pe data constituirii societăților comerciale pe acțiuni unitățile prevăzute în anexa nr. 1, coloana 6, se desființează.

Activul și pasivul împreună cu contractele economice ale unităților ce se desființează se preiau de către societățile comerciale pe acțiuni pe bază de protocol.

Art. 7. - Personalul trecut la societățile comerciale înființate se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar și sporul de vechime avute anterior, dacă este încadrat pe funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 8. - Anexele nr. 1 și 2 (2.1-2.43) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 29 decembrie 1990 | Nr. 1365.


Anexa nr. 1

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul Principalul obiect al activității Capitalul social ———————————— Mijl. fixe + Mijl. circ. - mii lei - Denumirea unității care se desființează
0
1
2
3
4
5
6
1. Centrul național de difuzare produse informatice "Romsoft" - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Miciurin nr. 8-10, București Cercetare-elaborare-difuzare-asistență-produse program
6.726 ———————————— 4.186 + 2.540
CNDPI București
2. Centrul de pregătire în informatică București - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Miciurin nr. 8-10, București Formare-perfecționare-specialiști-informaticieni-formatori
10.164 ———————————— 9.264 + 900
CPI București
3. Societatea de servicii informatice S.S.I. București - S.A. Societate pe acțiuni Str. Onești nr. 2, București Servicii informatice conform statutului
1.000 ———————————— 900 + 100
CPI București
4. Societatea de servicii informatice C.T.C.E. Alba Iulia - S.A. Societate pe acțiuni Str. Mihai Viteazu nr. 4, Alba Iulia, jud. Alba Servicii informatice conform statutului
13.586 ———————————— 12.637 + 949
CTCE Alba Iulia
5. Societatea de servicii informatice Arad - S.A. Societate pe acțiuni Str. Horea nr. 7, Arad, jud. Arad Servicii informatice conform statutului
30.134 ———————————— 28.321 + 1.813
CTCE Arad
6. Societatea de servicii informatice Bacău - S.A. Societate pe acțiuni Str. Milcov nr. 1, Bacău, jud. Bacău Servicii informatice conform statutului
14.134 ———————————— 12.606 + 1.528
CTCE Bacău
7. Societatea de servicii informatice "Infomara" Baia Mare - S.A. Societate pe acțiuni Bd. București nr. 23, Baia Mare, jud. Maramureș Servicii informatice conform statutului
19.810 ———————————— 18.151 + 1.659
CTCE Baia Mare
8. Societatea de servicii informatice "Info-salt" Bistrița - S.A. Societate pe acțiuni Str. Republicii nr. 1, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud Servicii informatice conform statutului
8.443 ———————————— 7.470 + 973
CTCE Bistrița
9. Societatea de servicii informatice Botoșani - S.A. Societate pe acțiuni Str. Mihai Eminescu nr. 62, Botoșani, jud. Botoșani Servicii informatice conform statutului
12.093 ———————————— 10.965 + 1.128
CTCE Botoșani
10. Societatea de servicii informatice Brăila - S.A. Societate pe acțiuni Str. Călărașilor nr. 15, Brăila, jud. Brăila Servicii informatice conform statutului
39.459 ———————————— 36.923 + 2.536
CTCE Brăila
11. Societatea de servicii informatice "Infostar" Brașov - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Victoriei nr. 12-14, Brașov, jud. Brașov Servicii informatice conform statutului
35.437 ———————————— 33.375 + 2.062
CTCE Brașov
12. Societatea de servicii informatice "Infobuz" Buzău - S.A. Societate pe acțiuni Aleea Industriilor nr. 1, Buzău, jud. Buzău Servicii informatice conform statutului
59.136 ———————————— 57.270 + 1.866
CTCE Buzău
13. Societatea de servicii informatice "Pascal" Călărași - S.A. Societate pe acțiuni Str. Călărașilor nr. 15, Călărași, jud. Călărași Servicii informatice conform statutului
23.548 ———————————— 23.304 + 244
CTCE Călărași
14.A. Centrul de informatică aplicată Cluj - S.A. Societate pe acțiuni Str. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca, jud. Cluj Concepție-realizare-consulting-informatică
12.443 ———————————— 11.642 + 801
CTCE Cluj-Napoca
14.B. Societatea de calcul electronic Cluj - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca, jud. Cluj Exploatare-închirieri echipamente de calcul-bănci de date
22.818 ———————————— 21.349 + 1.469
CTCE Cluj-Napoca
15.A. Societatea de servicii informatice "Infomar" Constanța - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Lăpușneanu nr. 13 Constanța, jud. Constanța Concepție-elaborare produse-program
14.089 ———————————— 13.341 + 748
CTCE Constanța
15.B. Societatea de servicii informatice "Totaldata" Constanța - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Lăpușneanu nr. 13, Constanța, jud. Constanța Servicii informatice conform statutului
24.364 ———————————— 23.070 + 1.294
CTCE Constanța
16. Societatea de servicii informatice, consulting, organizare "Sico" Craiova - S.A. Societate pe acțiuni Str. Dreslei nr. 8 A, Craiova, jud. Dolj Servicii informatice conform statutului
23.020 ———————————— 20.761 + 2.259
CTCE Craiova
17. Societatea de servicii informatice și consultanță "Consul" Deva - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Decebal bloc P, Deva, jud. Hunedoara Servicii informatice conform statutului
14.698 ———————————— 13.858 + 840
CTCE Deva
18. Societatea de servicii informatice Focșani - S.A. Societate pe acțiuni Str. Bucegi nr. 21, Focșani, jud. Vrancea[7] Servicii informatice conform statutului
28.911 ———————————— 27.433 + 1.478
CTCE Focșani
19. Societatea de servicii informatice C.T.C.E. Galați - S.A. Societate pe acțiuni Str. Basarabiei nr. 6, Galați, jud. Galați Servicii informatice conform statutului
20.485 ———————————— 18.769 + 1.716
CTCE Galați
20. Societatea de servicii informatice Giurgiu - S.A. Societate pe acțiuni Platforma industrială ICMUG - Giurgiu, jud. Giurgiu Servicii informatice conform statutului
14.746 ———————————— 14.427 + 319
CTCE Giurgiu
21. Societatea de servicii informatice "Sinta" Iași - S.A. Societate pe acțiuni Șos. Tuțora nr. 17 Iași, jud. Iași Servicii informatice conform statutului
38.149 ———————————— 35.466 + 2.683
CTCE Iași
22. Societatea de servicii informatice "Infohar" Miercurea-Ciuc - S.A. Societate pe acțiuni Str. Petofi nr. 38, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita Servicii informatice conform statutului
24.654 ———————————— 23.924 + 730
CTCE Miercurea-Ciuc
23. Societatea de servicii informatice Oradea - S.A. Societate pe acțiuni Str. Basarabiei nr. 1, Oradea, jud. Bihor Servicii informatice conform statutului
17.625 ———————————— 15.603 + 2. 022
CTCE Oradea
24.A. Centrul teritorial de calcul electronic Piatra-Neamț - S.A. Societate pe acțiuni Str. Decebal nr. 32, Piatra-Neamț, jud. Neamț Servicii informatice conform statutului
15.546 ———————————— 14.206 + 1.338
CTCE Piatra-Neamț
24.B. Societatea de servicii informatice SSI Roman - S.A. Societate pe acțiuni Piața 23 August nr. 1, Roman, jud. Neamț Servicii informatice conform statutului
5.174 ———————————— 4.728 + 446
CTCE Piatra-Neamț
25. Societatea de servicii informatice SSI Pitești - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Republicii nr. 17, Pitești, jud. Argeș Servicii informatice conform statutului
26.641 ———————————— 24.383 + 2.258
CTCE Pitești
26. Societatea de servicii informatice "Compec" Ploiești - S.A. Societate pe acțiuni Bd. București nr. 29, Ploiești, jud. Prahova Servicii informatice conform statutului
40.251 ———————————— 36.402 + 3.849
CTCE Ploiești
27. Societatea de servicii informatice "Info-caraș" Reșița - S.A. Societate pe acțiuni Str. Timișoarei nr. 5, Reșița, jud. Caraș-Severin Servicii informatice conform statutului
14.411 ———————————— 13.736 + 675
CTCE Reșița
28. Societatea comercială "Infoprest" Satu Mare - S.A. Societate pe acțiuni Str. Petöfi Sandor nr. 4, Satu Mare, jud. Satu Mare Servicii informatice conform statutului
25.315 ———————————— 24.266 + 1.049
CTCE Satu Mare
29. Societatea de servicii informatice "Inf-Covasna" - S.A. Societate pe acțiuni Bd. 23 August nr. 21, Sfîntu Gheorghe, jud. Covasna Servicii informatice conform statutului
15.103 ———————————— 14.478 + 625
CTCE Sf.Gheorghe
30.A. Societatea de soft aplicativ și servicii Sibiu - S.A. Societate pe acțiuni Str. Someșului nr. 19, Sibiu, jud. Sibiu Servicii informatice conform statutului
30.872 ———————————— 27.471 + 3.401
CTCE Sibiu
30.B. Societatea de servicii informatice "Dynamic" Sibiu - S.A. Societate pe acțiuni Str. Someșului nr. 19, Sibiu, jud. Sibiu Concepție-elaborare produse
5.828 ———————————— 5.185 + 643
CTCE Sibiu
31. Societatea de servicii informatice "Altimprex" Slatina - S.A. Societate pe acțiuni Str. Ana Ipătescu nr. 20, Slatina, jud. Olt Servicii informatice conform statutului
28.144 ———————————— 26.385 + 1.759
CTCE Slatina
32. Societatea de servicii informatice "Computer" Slobozia - S.A. Societate pe acțiuni Str. Lacului nr. 10, Slobozia, jud. Ialomița Servicii informatice conform statutului
10.845 ———————————— 10.177 + 668
CTCE Slobozia
33. Societatea de servicii informatice Suceava - S.A. Societate pe acțiuni Str. George Enescu nr. 16, Suceava, jud. Suceava Servicii informatice conform statutului
35.877 - 33.598 + 2.279
CTCE Suceava
34. Societatea de servicii informatice "Infotel" Alexandria - S.A. Societate pe acțiuni Str. Libertății nr. 3, Alexandria, jud. Teleorman Servicii informatice conform statutului
12.599 ———————————— 12.205 + 394
CTCE Teleorman
35. Societatea de servicii informatice Tîrgu Jiu - S.A. Societate pe acțiuni Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, Tg. Jiu, jud. Gorj Servicii informatice conform statutului
17.879 ———————————— 16.908 + 971
CTCE Tîrgu Jiu
36. Societatea comercială "Info-Mureș" Tîrgu Mureș - S.A. Societate pe acțiuni Str. Bolyai nr. 27, Tg. Mureș, jud. Mureș Servicii informatice conform statutului
44.132 ———————————— 41.702 + 2.430
CTCE Tîrgu Mureș
37. Societatea comercială de informatică "Infotim" Timișoara - S.A. Societate pe acțiuni Piața Timișoarei nr. 700, Timișoara, jud. Timiș Servicii informatice conform statutului
36.773 ———————————— 33.782 + 2.991
CTCE Timișoara
38. Societatea de servicii informatice Tîrgoviște - S.A. Societate pe acțiuni Șos. Găești nr. 8-10, Tîrgoviște, jud. Dîmbovița Servicii informatice conform statutului
11.626 ———————————— 10.826 + 800
CTCE Tîrgoviște
39. Societatea de servicii informatice "Argus" Turnu Severin - S.A. Societate pe acțiuni Str. Aurelian nr. 44, Turnu Severin, jud. Mehedinți Servicii informatice conform statutului
15.921 ———————————— 14.949 + 972
CTCE Turnu Severin
40. Societatea de servicii informatice SSI-CTCE Tulcea - S.A. Societate pe acțiuni Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 152, Tulcea, jud. Tulcea Servicii informatice conform statutului
15.806 ———————————— 14.892 + 914
CTCE Tulcea
41. Societatea comercială "Softexpress" Vîlcea - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Traian nr. 26, Vîlcea, jud. Vîlcea Servicii informatice conform statutului
24.324 ———————————— 23.590 + 734
CTCE Vîlcea
42. Societatea de servicii informatice Zalău - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Republicii nr. 79 A, Zalău, jud. Sălaj Servicii informatice conform statutului
17.838 ———————————— 17.821 + 717
CTCE Zalău
43. Societatea de servicii informatice Vaslui - S.A. Societate pe acțiuni Str. Ștefan cel Mare nr. 115, Vaslui, jud. Vaslui Servicii informatice conform statutului
23.066 ———————————— 22-342 + 724
CTCE Vaslui


Anexa nr. 2

Statutul societății comerciale pe acțiuni.....[8]

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială ...- S.A.

În toate actele, facturile, anunțuri1e, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială...........este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea... str....... nr... Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, situate și în alte localități.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Art. 5. - Obiectul de activitate al societății este:

 • proiectarea și implementarea de aplicații și sisteme informatice;
 • dezvoltarea și întreținerea de programe de uz general și aplicative;
 • realizarea de sisteme "la cheie" pentru diverse domenii de utilizare a tehnicii de calcul;
 • activități de service;
 • exploatarea mijloacelor de tehnică de calcul și servicii de prelucrare automată a datelor;
 • organizarea de baze și bănci de date, servicii de acces la bănci de date;
 • consulting în realizarea de sisteme informatice, analiză și proiectare în informatică;
 • consulting în organizare și management;
 • instruire în informatică, automatizare etc.;
 • activități productive în: (echipamente, elemente de automatizare...);
 • închirieri de mijloace de tehnică de calcul;
 • servicii de multiplicare și editare de publicații;
 • reprezentare de firme în domeniul informaticii, tehnicii de calcul și automaticii din țară și străinătate;
 • operațiuni de preluare, pregătire și distribuire echipamente, produse informatice etc.;
 • activități de import-export;
 • activități auxiliare: amenajare de spații de cazare, cantine, bufete etc.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de... și se compune din: mijloace fixe în valoare de... , mijloace circulante în valoare de.... Capitalul social inițial, în valoare de..., se împarte în.... acțiuni nominative în valoare nominală de.....lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de stat, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Societatea va emite acțiuni nominative cuprinzând mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată comisiei de cenzori de către consiliul de administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea acțiunilor se face după procedura prevăzută de lege.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi

competitive;

f) hotărăște cu privire la contractare de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate.
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social;
j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor adjuncților acestora și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște asupra oricăror altor probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.
Articolul 14

Felurile adunării

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare. Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 13 lit. a)-g), m) și n), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-l), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 15

Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă potrivit alin. 1 ori de cite ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege. Administratorii sunt obligați să convoace adunarea la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social. În condițiile legii adunarea se convoacă și la cererea comisiei de cenzori.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație răspândite în localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în altul dinainte ales.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 16

Prezidarea lucrărilor adunării

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din administratori, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație va desemna dintre asociați doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al activității.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 17

Condiții de validitate

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 18

Consiliul împuterniciților statului

În perioada în care capitalul societății este integral de stat, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului alcătuit și numit potrivit ordinului președintelui Comisiei Naționale de Informatică, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul tatăl și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus 1 din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 19

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație formiat din 7-15 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Comisiei Naționale de Informatică.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cite ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi, stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele consiliului de administrație îndeplinește și funcția de director general (director), în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa acestuia de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultată din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 20

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;
b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității.

Capitolul VI

Controlul societății

Articolul 21

Controlul gestiunii

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori numită, în condițiile legii, de adunarea generală a acționarilor, formată din 3-5 membri, din care cel puțin unul să fie contabil, și tot atâția supleanți.

Articolul 22

Prezentarea de date

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Articolul 23

Atribuțiile comisiei de cenzori

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidentă contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 24

Mod de lucru

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate cere convocarea adunării generale a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 25

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 26

Contabilitatea

Societatea va ține evidența contabila în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 27

Beneficiul

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 28

Personalul societății

Personalul din conducerea societății și comisia de cenzori se aleg de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului se numește de consiliul de administrație sau de directorul general (directorul societății).

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație și în contractul de muncă.

Orice salariat este obligat să obțină acordul consiliului de administrație atunci când intenționează să depună o activitate suplimentară într-o altă societate. Încălcarea acestei prevederi atrage desfacerea contractului de muncă.

Articolul 29

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 30

Transformarea societății

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societatea în care capitalul este integral de stat va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

Articolul 31

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
Articolul 32

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 33

Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.Referințe

 1. Conform Hotărârii guvernului nr. 1326/21.12.1990, patrimoniul „Renel” se suplimentează cu 875,4 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la Întreprinderea „Energoreparații" București, care se reorganizează, modificându-se corespunzător pe baza evaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.
 2. Anexa se comunică unităților interesate.
 3. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1326/21.12.1990, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre se completează cu poziția G.
 4. Mijloace fixe + mijloace circulante.
 5. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1
 6. Anexele nr. 2.1-2.43 se comunică unităților interesate.
 7. Corectat, în original jud. Focșani.
 8. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1