Monitorul Oficial 20/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0020 - Marți, 6 februarie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind vechimea în muncă a soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Timpul cât soția salariată lipsește din țară, pentru a-și urma soțul trimis în misiune permanentă în străinătate, constituie vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă în raport de vechimea în muncă.

Art. 2. - De prevederile art. 1 beneficiază și persoanele care au fost în această situație până la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege, inclusiv cele care au decizii de pensionare.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 5 februarie 1990 | Nr. 51.


Decret-lege privind abrogarea Decretului nr. 11/1989

Pentru a crea posibilitatea unităților economice și sociale de a rezolva în mod operativ unele cerințe urgente care necesită aprovizionarea de la fondul pieței cu unele mărfuri în cantități mărunte, în scopul desfășurării normale a activității unităților și al îmbunătățirii prestărilor de servicii către populație,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret-lege se abrogă Decretul nr. 11/1989 privind reglementarea vânzărilor de mărfuri către întreprinderi, instituții, organizații cooperatiste și obștești cu plata prin virament, prin unitățile de desfacere ale comerțului de stat și cooperatist.

Art. 2. - Vânzarea mărfurilor către unitățile și organizațiile de stat și obștești prin unitățile de desfacere ale comerțului de stat și cooperatist se va face potrivit reglementărilor legale aplicate până la data emiterii Decretului nr. 11/1989.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 5 februarie 1990 | Nr. 52.


Decret-lege privind majorarea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole

Având în vedere nivelul foarte redus al pensiilor pentru membrii cooperativelor agricole și că majoritatea acestora sunt sub 250 lei pe lună, din care în fapt s-au plătit sume și mai mici, de până la 80% din cuantumul pensiilor, se impun unele măsuri care să conducă la creșterea acestora până la nivelul pensiilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, în condiții de muncă și venituri similare.

De asemenea, este necesar să fie majorate și alte drepturi de asigurări sociale ale cooperatorilor, care în prezent sunt mult sub nivelul celor care se acordă celorlalte categorii de oameni al muncii.

Majorarea pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole se face treptat, ținând seama de posibilitățile financiare actuale ale sistemului de pensii pentru țărănime.

În acest scop,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Începând cu data de 1 februarie 1990 pensiile pentru limită de vârstă, invaliditate și de urmaș ale membrilor cooperativelor agricole se majorează după cum urmează:

a) pensiile între 60 și 400 lei se majorează la 500 lei pe lună;

b) pensiile între 401 și 500 lei se majorează la 600 lei pe lună;

c) pensiile între 501 și 600 lei se majorează la 700 lei pe lună;

d) pensiile între 601 și 700 lei se majorează la 800 lei pe lună;

e) pensiile între 701 și 800 lei se majorează la 900 lei pe lună;

f) pensiile între 801 și 900 lei se majorează la 1.000 lei pe lună;

g) pensiile între 901 și 1.000 lei se majorează la 1.100 lei pe lună;

h) pensiile între 1.001 și 1.100 lei se majorează la 1.200 lei pe lună;

i) pensiile de peste 1.100 lei se majorează la 1.300 lei pe lună.

Art. 2. - Indemnizația pentru copiii membrilor cooperativelor agricole se majorează după cum urmează:

a) pentru primul copil, de la 100 lei la 300 lei lunar;

b) pentru al doilea copil, de la 100 lei la 350 lei lunar;

c) pentru al treilea copil, de la 200 lei la 430 lei lunar;

d) pentru al patrulea copil și următorii, de la 300 lei la câte 500 lei lunar.

Indemnizațiile se acordă pentru copiii cooperatorilor care nu sunt îndreptățiți la alocația de stat pentru copii, cu condiția ca unul dintre părinți să realizeze, lunar, volumul de muncă stabilit de adunarea generală a cooperativei.

Art. 3. - Membrii cooperativelor agricole care participă la muncă și pensionarii cooperativelor agricole beneficiază de tratament balnear și odihnă în unitățile din administrarea Uniunii Cooperativelor Agricole. Costul biletelor se suportă în proporție de 70% din fondul de pensii și asigurări sociale și de 30% de către beneficiarii acestora.

Cooperativele agricole care dispun de fonduri proprii pot acoperi - parțial sau integral - cota de 30% ce trebuie plătită de beneficiarul biletului de tratament sau de odihnă.

Art. 4. - Cooperatorii care lucrează în unitățile agricole cooperatiste, pensionarii cooperativelor agricole, precum și membrii de familie ai acestora, beneficiază, în mod gratuit, pe timpul internării în spitale, de întreținere și medicamente în rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății.

Art. 5. - Munca prestată în sectorul zootehnic din unitățile agricole cooperatiste de către cooperatori, până la data încadrării lor cu contracte de muncă, potrivit art. 7 din Decretul-lege nr. 43/1990, se consideră vechime în muncă pentru stabilirea pensiilor în cadrul asigurărilor sociale de stat.

Art. 6. - Se înființează Casa autonomă de pensii și asigurări sociale ale țărănimii, care va funcționa, în cadrul Uniunii Cooperativelor Agricole, pe baza unui statut propriu.

Casa autonomă de pensii și asigurări sociale ale țărănimii efectuează, în condițiile prevăzute prin statutul său propriu, toate operațiunile privind constituirea și administrarea fondurilor de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru membrii cooperativelor agricole și țăranii cu gospodării individuale, stabilirea și acordarea acestor drepturi.

Art. 7. - Activitatea de pensii și asigurări sociale pentru țărănime trece de la Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale la Uniunea Cooperativelor Agricole - Casa autonomă de pensii și asigurări sociale ale țărănimii. Predarea-primirea întregii activități se face prin protocol, pe bază de bilanț.

Salariații aferenți activității preluate de la Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și de la oficiile județene ale acestuia se consideră transferați în interesul serviciului. O dată cu preluarea activității se transferă și fondul de salarii și celelalte drepturi de la Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale la Uniunea Cooperativelor Agricole.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei Naționale vor opera modificările corespunzătoare privind fondul de salarii și numărul de personal.

Art. 8. - Uniunea Cooperativelor Agricole va face, în termen de 60 de zile de la emiterea prezentului decret-lege, propuneri pentru reglementarea unitară a pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale pentru membrii cooperativelor agricole și țăranii cu gospodărie individuală, pe principii similare cu cele din sistemul asigurărilor sociale de stat.

Sumele necesare pentru majorarea pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale, conform dispozițiilor prezentului decret-lege, se suportă din fonduri de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale cooperativelor agricole, constituite potrivit Legii nr. 4/1977.

Art. 9. - Art. 138 lit. b) și d) din Legea finanțelor nr. 9/1972 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) plățile pentru plata în bani a muncii și pentru celelalte drepturi asimilate, precum și contribuția la Casa autonomă de pensii și asigurări sociale ale țărănimii;”

„d) plățile pentru livrări de mărfuri, executări de lucrări și prestări de servicii, precum și primele de asigurare.”

Art. 10. - Art. 7 din Legea nr. 4/1977, art. 16 și 17 din Decretul nr. 410/1985, prevederile art. 8 din Decretul nr. 247/1977 referitoare la unitățile de tratament balnear ale Uniunii Cooperativelor Agricole, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 5 februarie 1990 | Nr. 53.


Decret-lege privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative

Dezvoltarea liberei inițiative în sectoarele de activitate economico-socială ce interesează nemijlocit populația este de natură să conducă la creșterea și diversificarea gamei de produse și servicii în condițiile pieței libere.

Ținând seama de dezvoltarea continuă a cererii de produse și servicii, îndeosebi pentru acoperirea nevoilor de consum ale cetățenilor, de imperativele economice imediate și de perspectivă, direct legate de ridicarea nivelului de viață al oamenilor și pentru instituirea cadrului legal de promovare a liberei inițiative în sectoarele de industrie mică și servicii,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - În scopul satisfacerii în condiții mai bune a cerințelor de bunuri și servicii ale populației, folosirii eficiente a resurselor de materii prime și materiale, îndeosebi locale, precum și creșterii gradului de utilizare a forței de muncă, se pot organiza, prin liberă inițiativă:

a) întreprinderi mici cu un număr de cel mult 20 salariați;

b) asociații cu scop lucrativ;

c) asociații familiale;

d) activități prestate de persoane fizice în mod independent.

Organizarea activităților prevăzute la lit. a)-d) se poate face numai de cetățeni care au domiciliul în România.

Art. 2. - Statul garantează libera organizare și desfășurare a activităților de producție și servicii prevăzute la art. 1.

Organizarea acestor activități se face pe bază de autorizație, în condițiile prezentului decret-lege.

Art. 3 - Organizarea și desfășurarea activităților de producție și servicii pe bază de liberă inițiativă se pot face numai cu respectarea prevederilor legale.

Încălcarea legii atrage răspunderea materială, civilă, administrativă, contravențională sau penală, după caz, a persoanei vinovate.

Capitolul II

Organizarea activității economice pe baza liberei inițiative

Secțiunea 1

Întreprinderile mici

Art. 4. - Întreprinderile mici se pot constitui din inițiativa unei persoane sau a mai multor persoane asociate în acest scop.

Persoana care, singură sau prin asociere, este întreprinzător într-o întreprindere, nu mai poate avea această calitate într-o altă întreprindere.

Categoriile de activități pentru care se pot constitui întreprinderi mici pe bază de liberă inițiativă se stabilesc de guvern.

Art. 5. - Încadrarea salariaților în întreprinderi mici se face pe bază de contract de muncă, cu respectarea prevederilor Codului muncii. Salarizarea se stabilește prin liberul acord al părților.

Pot fi încadrați și salariați ai unităților de stat ori cooperatiste sau cooperatori, aceștia urmând să-și desfășoare activitatea în afara programului de muncă al acestor unități.

Persoanele pensionate pot cumula salariul cu pensia.

Salariații întreprinderilor mici beneficiază de drepturile de asigurări sociale ale personalului unităților de stat. Contribuția la asigurări sociale, contribuția pentru pensia suplimentară, ca și impozitul pe salarii, se plătesc de întreprindere, în condițiile prevăzute de lege pentru unitățile de stat.

Art. 6. - Salariații întreprinderilor mici au dreptul să adere la organizațiile sindicale din domeniul lor de activitate.

În cazul în care sunt încadrați și în unități de stat, salariații din întreprinderile mici pot opta între organizația sindicală din unitatea de stat sau cea prevăzută la alin. 1.

De asemenea, salariații își pot constitui organizație sindicală proprie.

Art. 7. - Întreprinderile mici, precum și personalul acestora, au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru sectorul de stat privind cerințele de pregătire pe meserii și asigurarea protecției muncii. Dacă salariatul lucrează în domeniul său de specialitate se aplică reglementările privind vechimea în acest domeniu.

Regimul de exploatare a bunurilor din patrimoniul întreprinderii, de amortizare a fondurilor fixe ale acesteia, de repartizare a beneficiilor și de lucru al salariaților se stabilește de organizatori la înființarea întreprinderii și poate fi modificat numai de întreprinzători.

Art. 8. - Mijloacele financiare necesare activității întreprinderilor mici se asigură din resurse proprii, precum și prin credite acordate de bănci, pe baza de garanții asiguratorii.

Volumul creditelor, condițiile de acordare și rambursare a acestora, precum și modul de garantare, se vor stabili de Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României.

Mijloacele necesare constituirii și desfășurării activității întreprinderii mici pot fi obținute și din străinătate, dar numai pe baza autorizației eliberate, potrivit legii, de către Ministerul Comerțului Exterior.

Finanțarea din străinătate, în valută sau lei, a înființării sau desfășurării activității întreprinderii se poate face numai în condițiile stabilite de Banca Română de Comerț Exterior.

Art. 9. - Primăriile județene și a municipiului București pot închiria întreprinderilor mici suprafețe disponibile în clădiri proprietate de stat, inclusiv terenul aferent, dacă acestea nu dețin suprafețele de construcții și terenul necesar sau dacă nu își construiesc clădirile sau își amenajează suprafețele construite și terenurile pe care le dețin, cu orice titlu.

Suprafețele construite și terenurile necesare vor putea fi închiriate și de la persoane particulare care le dețin în proprietate.

Transformarea și amenajarea clădirilor proprii sau închiriate pentru a putea fi folosite în vederea desfășurării activităților de producție și servicii se vor putea face numai în baza autorizației eliberate de primărie, în condițiile legii.

Art. 10. - Unitățile de stat sau cooperatiste care dețin mașini, utilaje și instalații disponibile le pot vinde sau închiria întreprinderilor mici, pe bază de contract, cu respectarea normelor stabilite de Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor.

Art. 11. - Întreprinderile mici își pot procura piesele de schimb pentru instalațiile proprii, sculele și accesoriile, materiile prime și materialele necesare desfășurării activității direct de la producători, persoane fizice sau juridice, de stat sau cooperatiste, pe bază de contract. Prețurile practicate în contracte vor fi cele legal stabilite sau, în lipsa acestora, prin înțelegerea dintre părți.

Art. 12. - Utilajele, mașinile și instalațiile, sculele, dispozitivele, materiile prime și materialele, accesoriile necesare activității întreprinderilor mici pot fi procurate și din import, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 13. - Ministerul Economiei Naționale împreună cu Comisia Națională pentru Industria Mică și Servicii vor stabili condițiile și cazurile când unele materii prime, materiale, combustibili și energie alocate prin balanțele materiale vor putea fi puse și la dispoziția întreprinderilor mici.

De regulă, asigurarea resurselor din balanțe pentru realizarea unor produse se face pe bază de contracte de cooperare.

Art. 14. - Prețurile și tarifele pentru bunurile și serviciile întreprinderilor mici se stabilesc în mod liber.

Produsele se vând și serviciile se prestează unităților de stat numai pe bază de contract în formă scrisă.

Art. 15. - Produsele și serviciile întreprinderilor mici pot fi exportate direct sau prin intermediul întreprinderilor de comerț exterior ori firmelor străine, pe baza autorizației de export emise în condițiile legii.

Art. 16. - Întreprinderile mici își desfășoară activitatea pe bază de buget de venituri și cheltuieli întocmit anual, aprobat de organizatorii întreprinderii. Bugetul se depune în copie legalizată la organele financiare locale.

Întreprinderile vor avea contabilitate proprie și sunt obligate să întocmească semestrial un bilanț contabil pe care să-l publice în Monitorul Oficial, după verificarea sa de către organele financiare, în termen de 10 zile.

Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, contabilizarea operațiunilor financiare, comerciale, fiscale, precum și cele privind încadrarea și salarizarea personalului, ca și elaborarea bilanțului semestrial, se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanțelor.

Art. 17. - Sumele în lei ale întreprinderilor mici se păstrează în conturi bancare proprii. Ministerul Finanțelor, împreună cu Banca Națională, va stabili regimul acestor conturi și limitele în care întreprinderile vor putea deține sume în lei pentru nevoile curente. Aceste limite se stabilesc de filialele băncilor, cu acordul întreprinderii.

Sumele în valută se păstrează numai în conturi deschise pe numele întreprinderii la Banca Română de Comerț Exterior.

Din sumele în valută obținute de pe urma activității de export, 50% se decontează în lei întreprinderii, la cursul în vigoare la data încasării valutei, iar restul rămâne la dispoziția întreprinderii.

Art. 18. - Angajarea întreprinderii în relațiile sale cu persoanele fizice și juridice, ca și în fața organelor de jurisdicție, se face de persoana care a constituit-o, iar în cazul în care întreprinderea a fost constituită de mai multe persoane, de persoana desemnată de acestea.

Persoana prevăzută la alin. 1 poate da împuternicire de reprezentare și altor persoane. În acest caz, persoana care a dat împuternicire răspunde, în limitele împuternicirii, solidar cu persoana împuternicită, pentru orice pagubă.

Art. 19. - Activitatea întreprinderilor mici se desfășoară cu respectarea dispozițiilor Codului comercial, în măsura în care, potrivit prezentului decret-lege, nu se prevede altfel.

Secțiunea a 2-a

Asociațiile cu scop lucrativ

Art. 20. - Asociațiile cu scop lucrativ se înființează cu maximum 10 membri, pe bază de contract de asociere.

Contractul de asociere va cuprinde:

a) scopul, denumirea și sediul asociației;

b) modul de constituire a activului patrimonial și de gestiune a patrimoniului;

c) modul de organizare, conducere și funcționare a asociației;

d) repartizarea beneficiilor între asociați;

e) modul de încetare a activității și de lichidare a asociației.

Art. 21. - Prevederile art. 4 alin. 3, art. 5 alin. 3, art. 8-10, 11, 12, 14, 15, 16 alin. 2 și art. 19 se aplică în mod corespunzător și pentru asociațiile cu scop lucrativ.

Răspunderea persoanelor asociate pentru pagube este solidară.

Art. 22. - Persoanele încadrate în unități de stat și cooperatiste se pot asocia numai dacă își desfășoară activitatea în afara programului lor de muncă din aceste unități.

Secțiunea a 3-a

Asociațiile familiale

Art. 23. - Asociațiile familiale se constituie între membrii unei familii cu gospodărie comună.

Art. 24. - Prevederile art. 4 alin. 3, art. 5 alin. 3, art. 8-11, 14 și 19 se aplică în mod corespunzător și pentru asociațiile familiale.

Secțiunea a 4-a

Persoanele autorizate să desfășoare o activitate independentă

Art. 25. - Persoanele fizice pot fi autorizate să desfășoare activități independente în domeniul serviciilor sau pentru realizarea anumitor produse.

Autorizarea pentru prestarea de servicii se poate da pe baza atestării capacității profesionale de către organele centrale de domeniu, iar în cazul în care există organizații profesionale specifice activității pentru care se cere autorizarea, cu acordul acestora.

Art. 26. - Persoanele fizice autorizate să desfășoare o activitate independentă pot lucra, prin cumul, și într-o unitate de stat, cooperatistă sau întreprindere mică, dacă prin autorizație nu se prevede altfel.

Art. 27. - Prevederile art. 4 alin. 3, art. 8-12, 14, 15 și 19 se aplică în mod corespunzător și persoanelor autorizate să desfășoare o activitate independentă.

Capitolul III

Regimul de autorizare

Art. 28. - Autorizația pentru constituirea de întreprinderi mici, asociații cu scop lucrativ, asociații familiale sau pentru desfășurarea de către persoanele fizice a unor activități independente se emite de primăriile județene sau a municipiului București.

Cererea de autorizație se rezolvă în cel mult 30 de zile, cu respectarea condițiilor de autorizare stabilite de guvern.

Denumirea, sediul și obiectul activității întreprinderilor mici și asociațiilor cu scop lucrativ se stabilesc prin autorizație. Pentru asociațiile familiale și persoanele ce desfășoară o activitate independentă, autorizația va cuprinde numele solicitanților, adresa și obiectul de activitate.

De asemenea, autorizația va putea cuprinde și condiții specifice privitoare la desfășurarea activității.

Pentru eliberarea autorizației privind înființarea de întreprinderi mici și asociații cu scop lucrativ, întreprinzătorii sunt obligați să obțină în prealabil acordul Comisiei Naționale pentru Industria Mică și Servicii.

Încălcarea prevederilor autorizației sau a dispozițiilor legale privind desfășurarea activității poate atrage suspendarea, pe cel mult 15 zile, a dreptului pe care îl conferă autorizația sau, după caz, retragerea autorizației.

Art. 29. - Litigiile legate de refuzul de autorizare sau de retragere a acesteia sunt de competența tribunalelor județene și al municipiului București. Tribunalul poate fi sesizat în cel mult 10 zile de la primirea actului de refuz, respectiv de retragere a autorizației.

Art. 30. - Întreprinderile mici sunt persoane juridice pe data înregistrării lor la administrația financiară. Asociațiile cu scop lucrativ pot avea această calitate dacă se înregistrează la administrația financiară ca persoană juridică, înregistrarea este obligatorie.

Capitolul IV

Dispoziții finale

Art. 31. - Timpul lucrat de persoanele încadrate cu contract de muncă în întreprinderile mici se consideră vechime în muncă și în specialitate.

De asemenea, se consideră vechime în muncă și în specialitate perioada lucrată de persoanele din cadrul asociațiilor cu scop lucrativ, asociațiilor familiale sau timpul lucrat de persoanele care desfășoară o activitate independentă dacă au fost vărsate, pe toată această perioadă, la asigurările sociale de stat, contribuția la asigurările sociale și contribuția pentru pensia suplimentară.

De prevederile alin. 2 pot beneficia și organizatorii întreprinderilor mici.

Art. 32. - Prevederile legislației muncii referitoare la transfer și la vechimea neîntreruptă în aceeași unitate sunt, deopotrivă, aplicabile și în cazul unităților organizate potrivit prevederilor prezentului decret-lege.

Art. 33. - Prevederile legale privind proprietatea industrială se aplică și întreprinderilor mici, asociațiilor cu scop lucrativ și persoanelor autorizate să desfășoare o activitate independentă.

Art. 34. - Impozitul pe beneficiul întreprinderilor mici și al asociațiilor cu scop lucrativ, precum și impozitul pe câștig al asociațiilor familiale și impozitul pe veniturile persoanelor autorizate să desfășoare o activitate independentă, se stabilesc, în mod diferențiat, pe domenii și în funcție de utilitatea socială a activității, cu caracter stimulativ și progresiv, urmărind punerea în valoare a inițiativei individuale și colective, în condițiile asigurării justiției sociale în domeniul veniturilor personale.

Normele privind modul de stabilire a impozitelor, precum și nivelurile acestora, se stabilesc de guvern.

Art. 35. - Întreprinderile mici și asociațiile cu scop lucrativ se pot asocia între ele sau cu alte unități numai cu acordul Comisiei Naționale pentru Industria Mică și Servicii.

Art. 36. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică și pentru executări de lucrări.

Art. 37. - Prezentul decret-lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Până la intrarea în vigoare a decretului-lege guvernul, Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor și Banca Națională vor elabora normele prevăzute la art. 4 alin. 3, art. 8, 10, 16, 17, 28 alin. 2 și art. 34 alin. 2. Normele se publică în Monitorul Oficial.

Pe data intrării în vigoare a prezentului decret-lege se abrogă Hotărârea Consiliului de Miniștri nr 1189 din 31 mai 1968 privind administrarea unor unități comerciale prin angajați mandatari, precum și orice prevederi contrare.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 5 februarie 1990 | Nr. 54.Decrete

Decret privind înființarea și organizarea Comisiei muzeelor și colecțiilor

În vederea ocrotirii, cunoașterii, evidenței, păstrării, folosirii adecvate, conservării, restaurării și punerii în valoare a patrimoniului cultural național mobil al României, precum și pentru coordonarea activității muzeelor și colecțiilor muzeale de orice fel din întreaga țară,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înființează, pe lângă Ministerul Culturii, Comisia muzeelor și colecțiilor.

Comisia muzeelor și colecțiilor este instituție autonomă și va coordona activitatea de ocrotire, cunoaștere, evidență, păstrare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural național mobil al României, precum și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor muzeale.

Hotărârile comisiei în domeniul său de activitate sunt obligatorii pentru toți deținătorii de muzee și colecții, indiferent de forma de proprietate.

Art. 2. - Se înființează Direcția muzeelor și colecțiilor, instituție bugetară, cu personalitate juridică, ca organ operativ al comisiei prevăzute la art. 1. Gradul de organizare al direcției se stabilește de Ministerul Culturii, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Fondurile necesare funcționării direcției se asigură atât de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii și unitățile administrativ-teritoriale, din donații de la organizații obștești și de cult, de la persoane fizice, cât și din încasări pentru lucrările executate în regim contractual.

Art. 3. - Numărul și structura personalului din aparatul Direcției muzeelor și colecțiilor se stabilesc corespunzător cerințelor activității desfășurate, în corelare cu indicatorii economici prevăzuți în planurile anuale.

Art. 4. - Ministerul de Interne și organele poliției vor sprijini, la cerere, Comisia muzeelor și colecțiilor în aplicarea atribuțiilor prevăzute în prezentul decret.

Art. 5. - Comisia muzeelor și colecțiilor va prezenta, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, propuneri de reglementare generală în domeniul său de activitate, precum și de organizare a activității instituțiilor specializate.

Art 6. - Radu Florescu se numește în funcția de președinte al Comisiei muzeelor și colecțiilor.

Art. 7. - Membrii Comisiei muzeelor și colecțiilor se numesc de ministrul culturii, la propunerea președintelui comisiei.

Art. 8. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în planul și bugetul pe anul 1990 ale Ministerului Culturii.

Art. 9. - Legea nr. 63/1974, Decretul nr. 13/1975, decretele prezidențiale nr. 52/1975 și 53/1975, precum și prevederile din Decretul nr. 244/1978 cu privire la obligativitatea depunerii la Banca Națională a bunurilor culturale mobile cuprinzând metale prețioase sau pietre prețioase ori semiprețioase, H.C.M. nr. 661/1955, H.C.M. nr. 311/1975 și H.C.M. nr. 312/1975, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului decret, se abrogă.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 5 februarie 1990 | Nr. 90.


Decret privind înființarea și organizarea Comisiei naționale a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice

Pentru asigurarea evidenței, protejării, conservării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înființează, pe lângă Ministerul Culturii, Comisia națională a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice.

Comisia națională a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice este instituție autonomă și coordonează toate activitățile de evidență, protejare, conservare, restaurare și punere în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice din unitățile teritorial-administrative, având regimul proprietății de stat, obștești sau particulare.

Hotărârile comisiei în domeniul său de activitate sunt obligatorii.

Art. 2. - Se înființează Direcția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, instituție bugetară cu personalitate juridică, organ operativ al Comisiei naționale înființate potrivit art. 1.

Gradul de organizare al direcției se stabilește de Ministerul Culturii, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Fondurile necesare activităților în domeniile care fac obiectul de reglementare al prezentului decret se asigură din bugetul statului, prin Ministerul Culturii și unitățile administrativ-teritoriale, din donații și venituri ale unor fundații special constituite, donații de la organizații obștești și de cult, de la persoane fizice, precum și din încasări pentru lucrările executate în regim contractual.

Art. 3. - Asigurarea integrității monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice este coordonată sau realizată cu mijloace proprii, după caz, de organele administrației de stat din unitățile administrativ-teritoriale sau de alți beneficiari, sub îndrumarea de specialitate și controlul Direcției monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice.

Art. 4. - Numărul și structura personalului din aparatul Direcției monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice se stabilesc corespunzător cerințelor activității desfășurate, în corelare cu indicatorii economici prevăzuți în planurile anuale.

Art. 5. - Comisia națională a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice preia, de la data prezentului decret, prin Direcția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, întreaga documentație a fostelor organisme care au funcționat anterior în acest domeniu (Comisiunea monumentelor istorice, Direcția monumentelor istorice, Direcția monumentelor istorice și de artă, Direcția patrimoniului cultural-național, Direcția economică și a patrimoniului cultural-național), cuprinzând arhive, biblioteci și fototeci, precum și inventarul bunurilor mobile și imobile ale fostei Direcții a patrimoniului cultural-național.

Art. 6. - Comisia națională a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice va prezenta, în termen de 90 de zile, propuneri de reglementare generală în domeniul său de activitate.

Art. 7. - Ionescu Grigore se numește în funcția de președinte al Comisiei naționale a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice.

Art. 8. - Membrii Comisiei naționale a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice se numesc de ministrul culturii, la propunerea președintelui comisiei.

Art. 9. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în planul și bugetul pe anul 1990 ale Ministerului Culturii și ale altor organe interesate.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prevederilor prezentului decret se abrogă.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 5 februarie 1990 | Nr. 91.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind menținerea în vigoare a hotărârilor Consiliului de Miniștri care urmau să-și înceteze aplicabilitatea la 31 decembrie 1989

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârile Consiliului de Miniștri cuprinse în anexa la H.C.M. nr. S 2720/XIV/1989, prevăzute să-și înceteze aplicabilitatea la data de 31 decembrie 1989, rămân în vigoare până la adoptarea altor reglementări în domeniile respective.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 februarie 1990 | Nr. 100.


Hotărâre privind eliberarea unui vicepreședinte al Băncii Naționale

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se eliberează din funcția de vicepreședinte ai Băncii Naționale Constantin Horia Tatu, în vederea pensionării.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 februarie 1990 | Nr. 102.


Hotărâre privind numirea unui vicepreședinte al Băncii Naționale

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pretorian Nicolae se numește în funcția de vicepreședinte al Băncii Naționale, începând cu 25 ianuarie 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 februarie 1990 | Nr. 103.


Hotărâre privind numirea unui adjunct al ministrului industriei lemnului

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Andarache Radu se numește în funcția de adjunct al ministrului industriei lemnului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 februarie 1990 | Nr. 104.


Hotărâre privind instituirea de comisii interministeriale pentru examinarea și soluționarea solicitărilor și propunerilor reprezentanților oamenilor muncii din diferite sectoare de activitate

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se instituie, la fiecare minister economic, comisii interministeriale pentru examinarea și soluționarea solicitărilor și propunerilor reprezentanților oamenilor muncii din ramurile și sectoarele care constituie obiectul de activitate al ministerului respectiv.

Art. 2. - Comisia este condusă de un adjunct al ministrului și se constituie, după caz, cu reprezentanți ai ministerelor și altor organe centrale care, prin specificul activității lor, trebuie să contribuie la rezolvarea problemelor ridicate de reprezentanții oamenilor muncii.

Reprezentanții celorlalte ministere și organe centrale sunt împuterniciți de ministrul sau conducătorul organului central de resort dintre adjuncții acestuia sau alte persoane cu funcții de conducere.

Art. 3. - Solicitările și propunerile oamenilor muncii vor fi centralizate și analizate de aceste comisii. Problemele ce nu își pot găsi soluții la acest nivel vor fi analizate de ministrul de resort.

Art. 4. - Asupra modului de soluționare se vor informa operativ conducerea guvernului, precum și colectivele reprezentate de delegații care au formulat propuneri și solicitări.

Art. 5. - Delegațiile oamenilor muncii vor putea fi compuse dintr-un număr de maximum 7 persoane împuternicite de colectivele respective.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 februarie 1990 | Nr. 107.


Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 201 din 31 august 1989

Având în vedere că prin H.C.M. nr. 201/31.08.1989 au fost abrogate o serie de reglementări privind drepturi de personal, impozite, procurarea publicațiilor periodice și a cărților de către unități, criteriile de stabilire a valorilor nominale ale bunurilor din patrimoniul cultural național și altele, precum și faptul că, până în prezent, nu au fost adoptate alte acte normative,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se abrogă Hotărârea Consiliului de Miniștri nr 201 din 31 august 1989.

Hotărârile Consiliului de Miniștri cuprinse în anexa la H.C.M. nr. 201/1989 sunt și rămân în vigoare până la adoptarea altor reglementări în domeniile respective.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 februarie 1990 | Nr. 108.