Monitorul Oficial 20/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0020 - Partea I - Luni, 28 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind împuternicirea Băncii Naționale a României de a organiza Bursa de valori

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Banca Națională a României este împuternicită să organizeze Bursa de valori ca societate pe acțiuni, în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Înființarea Bursei de valori din București se va face astfel încât aceasta să poată desfășura operațiunile specifice imediat ce vor fi îndeplinite condițiile tehnice și formele de funcționare.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Bursei de valori din București va fi crearea condițiilor de funcționare și implementare a pieței secundare de capital, în cadrul mai larg al pieței de capital din România.

În acest scop, Bursa de valori va acționa pentru crearea cadrului legislativ, instituțional și organizatoric privind operațiunile de pe piața de capital din România și va asigura, într-o perioadă viitoare, vânzarea acțiunilor societății în vederea trecerii Bursei de valori în proprietate privată.

Art. 3. - Cheltuielile efectuate de Consiliul de administrație al Bursei de valori din București se creditează de către Banca Națională a României până la recuperarea lor din veniturile Bursei de valori.

Art. 4. - Secretariatul general al Guvernului României va sprijini înființarea și funcționarea Bursei de valori, prin repartizarea unui spațiu adecvat funcționării acestei instituții.

Art. 5. - La înființare structura organizatorică și bugetul vor fi cele prevăzute în anexa[1] la prezenta hotărâre. Structura organizatorică și bugetul vor putea fi modificate în condițiile prevăzute de actele constitutive ale Bursei de valori.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 23 ianuarie 1991 | Nr. 65.


Hotărâre privind componența și Regulamentul-cadru de funcționare ale Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă componența Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul-cadru de funcționare al Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, prezentat în anexa nr. 2.

Art. 3. - Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare funcționează până la aprobarea legii pentru organizarea activităților de cercetare-dezvoltare.

Art. 4. - Departamentul pentru știință din cadrul Ministerului învățământului și Științei asigură secretariatul tehnic al Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 23 ianuarie 1991 | Nr. 66.


Anexa nr. 1

Componența Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare

 1. Președinte - acad. Nicolae Cajal, vicepreședinte al Academiei Romane, directorul Institutului de virusologie „Ștefan S. Nicolau".
 2. Vicepreședinte - prof. univ. dr. ing. Virgil N. Constantinescu, membru corespondent al Academiei Române, rectorul Institutului politehnic București.
 3. Secretar - dr. ing. Doru Palade, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului de cercetare și proiectare pentru mecanică fină București.
 4. dr. ing. Atanasiu Dan, inginer proiectant principal gradul I, directorul „URBANPROIECT” București.
 5. Babeţi Coriolan, Ministerul Culturii.
 6. prof. univ. Badea Cornelia, membru corespondent al Academiei Române, Institutul de istorie „Nicolae Iorga” București.
 7. acad. Balaban Alexandru, profesor, Institutul politehnic București.
 8. dr. ing. Chiran Paul, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze Cîmpina.
 9. dr. ing. Chiricuță Ion, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetare și inginerie tehnologică pentru sectoare calde București.
 10. acad. Constantinescu Liviu, profesor, Universitatea București.
 11. dr. ing. Cuncev Ion, inginer tehnolog principal gradul I, directorul „INCERTANS" București.
 12. prof. univ. Dascălu Dan, membru corespondent al Academiei Române, Institutul politehnic București.
 13. dr. ing. Dobrinoiu Gheorghe, cercetător științific principal gradul II, Institutul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări miniere pentru lignit Craiova.
 14. prof. dr. docent Dordea Toma, Institutul politehnic Timișoara.
 15. ing. Ene Ion, Regia autonomă de electricitate „RENEL".
 16. prof. dr. ing. Fodor Dumitru, Institutul de mine Petroșani.
 17. conf. dr. ing. Gheorghiu Mircea, Institutul politehnic București.
 18. prof. univ. Haiduc Ionel, membru corespondent al Academiei Române, rectorul Universității Cluj-Napoca.
 19. dr. ing. Ionescu Constantin, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetări metalurgice București.
 20. dr. Iosifescu Marius, director al Centrului de statistică București.
 21. dr. ing. Istrătescu Constanța, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetare și proiectare pentru industria lemnului București.
 22. dr. ing. Jelev Ion, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului de cercetare și ingineria mediului București.
 23. acad. Moțoc Mircea, prof. dr. ing., membru în prezidiul Academiei de Științe Agricole și Silvice.
 24. dr. fiz. Musa Geavid, cercetător științific principal gradul I, Institutul de fizică atomică.
 25. dr. ing. Musca Gavril, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului de energetică chimică și biochimică București.
 26. prof. dr. ing. Negruțiu Aurel, Universitatea Brașov.
 27. dr. Păunescu Florin, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului pentru cercetare în informatică București.
 28. contraamiral dr. ing. Plăviciosu Ion Alexandru, directorul Institutului pentru tehnică militară.
 29. dr. ing. Pomîrleanu Jean, cercetător științific principal gradul I, secretar științific la „ICEMENERG”.
 30. dr. ing. Popescu Dan, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului de cercetări textile București.
 31. ing. Popescu Paul, cercetător științific principal gradul II, director general adjunct - Direcția generală de cercetare științifică și economia construcțiilor din Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice.
 32. prof. dr. Popovici Valentin, Institutul agronomic București.
 33. dr. ing. Prodan Gheorghe, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului de cercetări și inginerie tehnologică pentru construcțiile de mașini București.
 34. prof. dr. ing. Radu Adrian, Institutul politehnic Iași.
 35. dr. Simionescu Nicolae, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de biologie și patologie celulară București.
 36. prof. univ. dr. docent ing. Soare Mircea, rectorul Institutului de construcții București.
 37. dr. ing. Stănciulescu Ion, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetări și proiectări tehnologice în telecomunicații București.
 38. dr. Ștefan Mihai, director general adjunct, Institutul național de cercetări economice.
 39. dr. ing. Tănăsescu Florin, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului de cercetare și proiectare pentru electrotehnică București.
 40. prof. dr. docent Teaci Dumitru, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetări pentru pedologie și agrochimie București.
 41. prof. dr. ing. Timotin Alexandru, Institutul politehnic București.
 42. dr. ing. Vasilescu Ion, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetare și proiectare pentru materiale de construcții, "PROCEMA” - S.A. București.
 43. dr. ing. Vlad Valentin, cercetător științific principal gradul I, Institutul de fizică atomică.
 44. acad. Voiculescu Vlad, prof. dr., directorul Institutului de neurologie și psihiatrie București.
 45. dr. docent Vrînceanu Viorel, cercetător științific principal gradul I, director adjunct științific, Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea.


Anexa nr. 2

Regulament-Cadru de funcționare a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare

1. Atribuții

a) Elaborează propuneri și recomandări privind politica națională în domeniul cercetării-dezvoltării, prin:
 • analiza și avizarea prognozelor, scenariilor, studiilor și sintezelor privind orientarea conținutului activității de cercetare-dezvoltare;
 • avizarea programelor naționale de cercetare-dezvoltare;
 • promovarea colaborării între organismele de nivel național care au atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării;
 • stabilirea unor priorități privind valorificarea rezultatelor cercetării științifice din țara noastră și din alte țări, potrivit necesităților naționale.
b) Evaluează periodic rezultatele obținute în domeniul cercetării-dezvoltării și gestiunii fondurilor alocate și informează semestrial guvernul asupra aspectelor constatate;
c) Elaborează propuneri privind implicarea cooperării pe plan internațional pentru realizarea programelor naționale.
d) Face recomandări cu privire la:
 • volumul necesar de fonduri pentru finanțarea de la bugetul special și de la bugetul de stat a activității de cercetare-dezvoltare;
 • repartizarea fondurilor prevăzute în bugetul special pe programe naționale, alte teme de cercetare de interes major, activități de proiectare legate de retehnologizarea ramurilor și sectoarelor economiei naționale, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și culturii scrise etc.;
 • repartizarea și destinațiile sumelor în valută prevăzute în bugetul special, potrivit Hotărârii guvernului nr. 1284/1990.

2. Funcționare

a) Colegiul consultativ își desfășoară activitatea în plen și pe comisii.
b) Conducerea colegiului este asigurată de un președinte, un vicepreședinte și un secretar.
c) Colegiul se întrunește în plen semestrial și ori de câte ori este necesar.
d) Comisiile vor fi formate din membri ai colegiului și alți specialiști de înaltă valoare din diverse domenii de activitate. Numărul comisiilor, componența nominală, atribuțiile și modul de lucru ale acestora se stabilesc de către colegiul consultativ.
e) Pentru activitatea desfășurată, membrii colegiului și ai comisiilor vor fi remunerați potrivit numărului de ore efectiv lucrate; cuantumul pentru o oră va fi calculat ca 1/50 din salariul lunar al fiecăruia. Sumele necesare vor fi suportate din bugetul special.

Pentru membrii colegiului consultativ și ai comisiilor de lucru din alte localități, cheltuielile de deplasare (diurnă, cazare, transport) vor fi suportate, de asemenea, din bugetul special.


Hotărâre privind constituirea și administrarea fondului de contrapartidă rezultat din comercializarea ajutoarelor economice din străinătate

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Importul de mărfuri și servicii provenite din ajutoare economice din străinătate se efectuează prin societăți comerciale de export-import.

Aceste importuri sunt scutite de taxe vamale și sunt supuse regimului licențelor de import.

Art. 2. - Societățile comerciale de export-import vor factura către agenții economici beneficiari contravaloarea în lei a mărfurilor și serviciilor provenite din ajutoare economice din străinătate la prețurile formate potrivit Hotărârii guvernului nr. 1109/1990.

Sumele încasate de la agenții economici beneficiari ai importurilor vor fi depuse în contul fondului de contrapartidă deschis pe numele Agenției Române pentru Promovarea investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate, după deducerea cheltuielilor efectuate de societatea comercială de export-import și a comisionului acesteia.

Art. 3. - Fondurile de contrapartidă astfel constituite pot fi folosite numai cu aprobarea guvernului, pe baza propunerilor primite la Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate, în conformitate cu prevederile înțelegerilor survenite asupra destinației fondurilor între Guvernul român și autoritățile organizațiilor internaționale și statelor donatoare.

Art. 4. - Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate va comunica conturile fondului de contrapartidă agenților economici interesați.

Art. 5. - Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate va întreprinde măsurile necesare punerii în aplicare a acestei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 26 ianuarie 1991 | Nr. 72.


Hotărâre pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind regimul produselor și substanțelor stupefiante

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Constituie contravenție la normele privind regimul produselor și al substanțelor stupefiante următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni:

a) neînregistrarea unităților care fabrică sau condiționează produse sau substanțe stupefiante, la poliția județeană sau la poliția municipiului București în a cărei rază teritorială își au sediul, până la 1 decembrie al anului în curs pentru anul următor, în cazul unităților existente, iar pentru cele nou înființate, cu 45 de zile înainte de intrarea în funcțiune;
b) nedepunerea la Ministerul Sănătății, în termen de 30 de zile, a autorizațiilor pentru activitatea cu produse sau substanțe stupefiante, în cazul în care activitatea unității încetează total; nedepunerea la Ministerul Sănătății, în termen de 30 de zile, a autorizației de către unitățile a căror activitate încetează parțial în vederea preschimbării ei;
c) necomunicarea, în termen de 30 de zile, a situațiilor de încetare parțială sau totală a activității unităților care fabrică sau condiționează produse sau substanțe stupefiante, poliției județene sau a municipiului București în a cărei rază teritorială acestea își au sediul;
d) necomunicarea la Ministerul sănătății, în termenele fixate potrivit normelor legale, a situațiilor trimestriale, anuale, suplimentare și ocazionale, cuprinzând intrările, consumurile și stocurile produselor și substanțelor stupefiante, precum și cantităților de plante care conțin stupefiante și care fac obiectul activității acelor unități;
e) necomunicarea la Ministerul Sănătății a modificărilor aduse proceselor tehnologice care ar putea influența consumurile specifice și randamentele de producție înregistrate la Ministerul Sănătății cu prilejul solicitării autorizației pentru activitate cu produse sau substanțe stupefiante;
f) neluarea măsurilor de către unitățile care au primit autorizația pentru fabricarea sau condiționarea de produse sau substanțe stupefiante, privitoare la organizarea producției în condiții în care să asigure securitatea cantităților de materii prime, produse intermediare și produse finite și prevenirea sustragerilor;
g) neținerea evidenței zilnice a produselor și substanțelor stupefiante în registrele destinate acestui scop;
h) neconsemnarea în registrul de producție a șarjelor remaniate și a cantităților rezultate după remaniere;
i) nerespectarea normelor legale cu privire la manipularea, depozitarea, ambalarea, transportul și distrugerea produselor și substanțelor stupefiante;
j) neîndeplinirea de către responsabilul cu evidenta produselor și a substanțelor stupefiante pe întreaga întreprindere a atribuțiilor legale cei revin ori a însărcinărilor ce i-au fost date în scris de directorul întreprinderii în legătură cu urmărirea evidenței acestor produse și substanțe;
k) neîntocmirea comenzilor și facturilor pentru produse și substanțe stupefiante pe formulare separate, precum și nepăstrarea acestora separat de celelalte acte în condiții care să garanteze deplina lor siguranță;
l) eliberarea produselor și substanțelor stupefiante din unitățile farmaceutice fără prescripție medicală;
m) nerespectarea de către medici a obligațiilor ce le revin cu privire la prescrierea produselor și substanțelor stupefiante pe formulare speciale, cu timbru sec sau în condici de prescripții medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii produselor și substanțelor stupefiante în cadrul unităților sanitare umane sau veterinare;
n) nerespectarea la prescrierea și eliberarea produselor sau substanțelor stupefiante a cantităților prevăzute în normele legale;
o) executarea prescripțiilor medicale conținând produse sau substanțe stupefiante, precum și eliberarea produselor stupefiante preparate în farmacie după expirarea termenelor de 7 zile de la prescriere și respectiv 5 zile de la preparare;
p) autoadministrarea de produse sau substanțe stupefiante fără indicație medicală;
r) neținerea de către directorii direcțiilor sanitare județene și a municipiului București a evidenței aplicării timbrului sec pe formularele tip prevăzute de normele legale;
s) nedesemnarea de către directorii direcțiilor sanitare județene și a municipiului București a unui medic sau farmacist ca responsabil cu numerotarea formularelor și aplicarea timbrului sec;
ș) utilizarea produselor și substanțelor stupefiante din truse de prim-ajutor de pe avioane și vapoare în alte condiții decât cele prevăzute de normele legale;
t) nesesizarea direcțiilor sanitare județene sau a municipiului București a cazurilor de toxicomanie prin stupefiante de către personalul sanitar și orice alte persoane care prin specificul activității lor trebuie să manipuleze stupefiante și care cunosc astfel de cazuri;
ț) nesesizarea organelor de urmărire penală a cazurilor de toxicomanie de către organele sanitare care au stabilit aceste cazuri.

Art. 2. - Contravențiile prevăzute la. art. 1 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei - cele prevăzute la lit. g), h), i), j), m), o);
b) cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei - cele prevăzute la lit. a), b), c), d), e), f), k), l), n), p), r) s) ș) t), ţ).

Art. 3. - Contravențiile prevăzute la art. 1 se constată de către organele prevăzute mai jos, care aplică și amenda:

a) personalul de specialitate - medici, farmaciști - al Ministerului Sănătății, împuternicit în acest scop de conducerea ministerului;
b) personalul de specialitate - medici, farmaciști - al direcțiilor sanitare județene și a municipiului București și al oficiilor farmaceutice teritoriale, împuternicit în acest scop de Ministerul Sănătății;
c) ofițerii și subofițerii de poliție însoțiți de un specialist - medic, farmacist, toxicolog - delegat de minister sau alt organ central în subordinea căruia se află unitatea în care s-a săvârșit contravenția.
Contravențiile prevăzute la art. 1 lit. a) și c), precum și contravențiile săvârșite în afara unităților sanitare prevăzute la art. 1 lit. i), se pot constata de către ofițerii și subofițerii de politie neînsoțiți de specialist;
d) specialiștii - medici, farmaciști, toxicologi - ai Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne delegați în acest scop, pentru unitățile din subordinea acestor organe.

Art. 4. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției, se depune la organul din care face parte agentul constatator.

Plângerea, depusă la organul prevăzut la alin. 2, împreună cu dosarul cauzei, se trimit de îndată la judecătoria în drept să o soluționeze, care citează pe cel care a făcut plângerea, precum și orice altă persoană în măsură să contribuie la rezolvarea justă a acesteia.

Agentul constatator și organul care a aplicat sancțiunea nu se citează.

Art. 5. - În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune, contravențiilor prevăzute în cuprinsul ei le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 6. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 899/1970 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind regimul produselor și substanțelor stupefiante, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 8 iulie 1970, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 26 ianuarie 1991 | Nr. 75.


Hotărâre privind organizarea atestării pe post a salariaților din administrația de stat

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Secretariatul general al guvernului vor organiza și vor urmări realizarea atestării pe post, pe bază de examinare, a salariaților din administrația de stat, elaborând metodologia corespunzătoare specificului unităților din administrația centrală și locală.

Art. 2. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Secretariatul general al guvernului vor informa guvernul asupra rezultatelor atestării, în termen de 30 de zile de la încheierea acesteia.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 26 ianuarie 1991 | Nr. 76.


Hotărâre privind autorizarea Primăriei București pentru concesionarea unor terenuri proprietate de stat, în vederea construirii și amenajării de dotări orășenești

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Primăria municipiului București să organizeze concesionarea, prin licitație publică, a unor terenuri proprietate de stat, identificate conform anexei, în vederea construirii și amenajării de dotări orășenești, cu drept de concesiune până la 49 de ani.

Art. 2. - Sumele rezultate din concesionarea terenurilor vor fi vărsate în bugetul Primăriei municipiului București în vederea viabilizării terenurilor respective și a soluționării altor activități în interesul municipalității.

Art. 3. - Primăria municipiului București va stabili obiectivele ce se var construi, precum și modul de organizare și de desfășurare a licitațiilor.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 28 ianuarie 1991 | Nr. 82.


Anexă

Tabel cuprinzând terenurile ce se propun a fi licitate în zona b-dul Unirii - Mircea Vodă - Călărași - Sfânta Vineri și Calea Griviței - str. G-ral Budișteanu

Poziția în plan
Destinația propusă
Delimitare teren
Suprafață teren aferent (mp)
Suprafață construită la sol
Nr. niveluri
Observații
0
1
2
3
4
5
6
1.
Centru comercial Str. Sfânta Vineri - Magazin Tineretului - b-dul Mircea Vodă
1.300
540
P+M+7
Cu garaj la subsol
2.
Locuințe Str. Sfânta Vineri - str. Iuliu Barasch - str. Olteni - str. Clucerul Udricani - str. Maria Clucereasa
1.445
625
P+4
Cu garaje la subsol parțial
3.
Locuințe Str. Iuliu Barasch - str. Olteni
90
42
P+5
-
4.
Hotel B-dul Mircea Vodă - Str. Sfânta Vineri - str. Iuliu Barasch
1.120
390
P+M+7
Cu garaje la subsol
5.
Complex comercial B-dul Mircea Vodă - str. Matei Basarab - str. Clucerul Udricani
1.300
380
P+4
Cu garaje la subsol
6.
Centru afaceri + hotel B-dul Unirii - b-dul Mircea Vodă - str. Vintilă Vodă
1.525
750
P+M+8
Cu garaje la subsol
7.
Birouri B-dul Mircea Vodă - str. Căuzași - str. Vintilă Vodă
460
137
P+10
Cu garaje la subsol
8.
Centru comercial + birouri B-dul Mircea Vodă - str. Vintilă Vodă - str. Căuzași
1.045
497
P+7 P+5
-
9.
Policlinică + spital Str. Vintilă Vodă
200
91
P+5
Cu garaj la subsol
10.
Imobil sanitar str. Vintilă Vodă - str. Căuzași
190
71
P+5
Cu garaj la subsol
11.
Locuințe str. Vintilă Vodă
785
341
P+5 P+3
Cu garaj la subsol
12.
Locuințe + comerţ B-dul Mircea Vodă - calea Călărașilor - str. Matei Basarab
1.621
350
P+2-6
Cu garaje la subsol
13.
Patriarhie, refacerea bisericii Sfânta Vineri - clopotniţă, casă parohială Calea Călărașilor - str. Matei Basarab - str. Iuliu Barasch
900
420
P+4
-
14.
Hotel + comerț Str. Iuliu Barasch - str. Clucerul Udricani - str. Matei Basarab
510
364
P+4
-
15.
Hotel Calea Călărașilor - B-dul Mircea Vodă
575
264
P+6
Cu garaj la subsol
16.
Locuințe Str. Columnelor
336
112
P+2
-
17.
Dotări locuințe Calea Călărașilor - str. C. F. Robescu
690
88
P+3
-
18.
Locuințe Str. Iuliu Barasch - str. Clucerul Udricani - str. Olteni
306
146
P+3-4
-
19.
Birouri Calea Griviței - str. G-ral Budișteanu
4.500
2.400
P+2 P+15
Cu garaj la subsolReferințe

 1. Anexa se comunică unităților interesate.