Monitorul Oficial 21/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0021 - Joi, 8 februarie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind jurământul militar

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Militarii, la intrarea în rândurile forțelor armate, vor depune următorul jurământ:

„Eu, ....................., intrând în rândurile forțelor armate, jur credință nestrămutată poporului român și patriei mele.

Jur să respect legile țării, să execut întocmai cerințele regulamentelor militare și ordinele comandanților și șefilor mei, atât în timp de pace, cât și în timp de război.

Jur să nu-mi precupețesc sângele și viața pentru a apăra pământul strămoșesc, independența și suveranitatea patriei.

Dacă voi călca jurământul meu, să suport pedeapsa aspră a legilor patriei mele, România.”

Art. 2. - Prevederile art. 35 din Legea nr. 14/1972 se abrogă.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 6 februarie 1990 | Nr. 55.


Decret-lege cu privire la consumul de energie termică pentru populație

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 1990 se stabilește tariful unic de 220 lei/Gcal., pentru energia termică necesară încălzirii locuințelor și preparării apei calde menajere.

Art. 2. - Temperatura de încălzire în interiorul locuințelor este de 20° C.

Art. 3. - Plata energiei termice necesare încălzirii locuințelor și preparării apei calde menajere se face lunar, potrivit consumurilor efectiv realizate.

La cererea asociațiilor de locatari, plata energiei termice aferente perioadei de iarnă se va putea eșalona și pe celelalte luni ale anului.

Art. 4. - Consumurile de energie termică se măsoară cu contoare montate le blocurile de locuințe sau la casele individuale. Contoarele se plătesc și se montează de către unitățile distribuitoare și sunt proprietatea acestora. Verificarea contoarelor la cererea beneficiarilor se face de unități specializate, contra cost.

În decursul unui an de la data prezentului decret-lege, până la montarea contoarelor, determinarea și facturarea consumurilor de energie termică se efectuează potrivit prevederilor cuprinse în normele unitare aprobate prin ordinul ministrului energiei electrice, care se aplică în prezent.

Art. 5. - Diferența dintre tariful stabilit în prezent pe plan local pentru energia termică produsă pe combustibili lichizi sau solizi, de până la 345 lei/Gcal., și tariful unic de 220 lei/Gcal., se va acoperi unităților distribuitoare de la buget.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret-lege, va elabora norme și normative de consum de combustibili pentru încălzirea locuințelor și prepararea apei calde menajere, ținând seama de asigurarea temperaturii interioare de 20° C, randamentele instalațiilor de încălzire și de zonele climatice în care se află amplasate locuințele.

Art. 7. - Institutul român de standardizare, în termen de 30 de zile, va adapta standardele de stat în acest domeniu potrivit prevederilor prezentului decret-lege.

Art. 8. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru introducerea modificărilor corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990, în volumul și structura bugetului de stat și a bugetelor locale, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret-lege.

Art. 9. - Pe data prezentului decret-lege se abrogă toate reglementările contrare cuprinse în:

 • Decretul nr. 620/1973 cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de folosire mai judicioasă a combustibililor și energiei, cu modificările ulterioare;
 • Decretul nr. 283/1979 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea consumului de energie electrică, energie termică și gaze naturale;
 • Decretul nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termică, gaze naturale și alți combustibili.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 februarie 1990 | Nr. 56.


Decret-lege cu privire la salarizarea personalului din organele, instituțiile și organizațiile care și-au încetat activitatea

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Persoanele din cadrul organelor centrale și locale de stat desființate, care sunt necesare la vechile locuri de muncă pentru predarea lucrărilor, a gestiunilor, întreținerea clădirilor și alte activități, primesc, până la trecerea pe o nouă funcție, dar nu mai mult de trei luni de la data desființării, salariul tarifar avut, fără alte sporuri sau indemnizații.

Persoanele din aceste organe care, până la trecerea pe o nouă funcție, rămân la domiciliu, primesc, în limita termenului de trei luni, 50% din salariul tarifar avut.

Prevederile prezentului articol se aplică și personalului din cadrul fostelor organe supreme ale puterii de stat și organe centrale și locale, cu dublă subordonare, de partid și de stat, care și-au încetat activitatea.

După reîncadrarea pe funcții corespunzătoare pregătirii lor, persoanele prevăzute la alin. 1-3 vor fi salarizate potrivit legii.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică și persoanelor ale căror posturi s-au desființat prin reorganizarea unor ministere, altor organe centrale și instituții de stat. Aceste persoane vor primi, după reîncadrarea pe o nouă funcție, și diferența până la salariul tarifar avut, în perioada de trei luni de la data reorganizării organului sau instituției în care au fost încadrate anterior.

Art. 3. - Persoanele înlocuite din funcții, ca urmare a măsurilor luate de consiliul de administrație cu consultarea colectivelor de muncă, vor fi încadrate pe funcții corespunzătoare pregătirii și salarizate potrivit legii, fără a mai primi diferența până la salariul tarifar avut.

Art. 4. - Pentru persoanele din organele și instituțiile care au fost desființate, și-au încetat activitatea sau au fost reorganizate și care la acea dată erau înscrise la pensie, decizia de pensionare va fi pusă în plată cu începere de la 1 ianuarie 1990, fără menținerea salariului tarifar avut.

În cazul persoanelor care au îndeplinit condițiile de pensionare până la 1 ianuarie 1990 și solicită ieșirea la pensie, organele competente le vor emite de îndată decizia de pensionare, care va fi pusă în plată de la data de 1 ianuarie 1900, fără menținerea salariului tarifar avut.

Persoanelor care îndeplinesc condițiile de pensionare, dar nu doresc ieșirea la pensie și se încadrează în unități care apreciază ca necesară menținerea lor în activitate, li se aplică, după caz, prevederile art. 1 sau 2.

Art. 5. - Personalul încadrat pe funcții specifice muncii politice, din cadrul fostelor organe de partid, sindicale, de femei și altor organizații obștești al căror obiect de activitate era cel politic și s-au autodizolvat, nu beneficiază de prevederile prezentului decret-lege.

Personalului din cadrul organelor și organizațiilor menționate la alin. 1, care era încadrat pe funcții prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, nr. 57/1974, i se aplică prevederile art. 1.

Comisiile de inventariere, gestionare, întocmire a bilanțurilor și predare a bunurilor acestor foste organe și organizații vor funcționa pe baza statelor de funcții ce vor fi avizate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 6. - Perioadele în care personalul menționat în prezentul decret-lege urmează să primească salariul tarifar integral sau parțial pe perioada până la reîncadrarea în alte funcții, în limita termenului de trei luni, se consideră vechime neîntreruptă în muncă și în aceeași unitate. Pentru aceste perioade, personalul respectiv beneficiază de alocația de stat pentru copii.

Art. 7. - Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale va putea da instrucțiuni în aplicarea prezentului decret-lege.

Art. 8. - Prevederile art. 1 și art. 3 din Decretul-lege nr. 1/1990 se modifică în mod corespunzător.

Art. 9. - Prezentul decret-lege se aplică de la 1 ianuarie 1990.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 februarie 1990 | Nr. 57.


Decret-lege privind vechimea în specialitate în domeniul culturii și artei

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Ministrul culturii poate aproba, în cazul unor personalități din domeniul culturii și artei, ca perioada în care au activat în uniuni și organizații de scriitori, artiști plastici, compozitori, creatori de film și teatru să poată fi luată în calculul vechimii în specialitate necesară, conform legii, pentru încadrarea în instituții de stat.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 februarie 1990 | Nr. 58.


Decret-lege privind majorarea unor pensii din cadrul asigurărilor sociale de stat și a unor pensii militare

Prin reglementările adoptate în anul 1988 au fost majorate numai unele categorii de pensii din cadrul asigurărilor sociale de stat, precum și unele pensii militare. Nu au fost majorate pensiile de invaliditate de gradul I și III și nici pensiile de invaliditate de gradul II mai mari de 800 lei.

De asemenea, nu au fost majorate pensiile pentru limită de vârstă cu vechime incompletă ale celor care au realizat vechimea în muncă în mai multe sectoare de activitate, cu sisteme proprii de pensionare, dacă nu aveau cel puțin 10 ani de activitate în fiecare sector, nici pensiile de urmaș și nici ajutoarele sociale.

Pentru înlăturarea acestor discriminări,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - (1) Se stabilește la 800 lei pensia minimă pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă a pensionarilor care au lucrat în mai multe sectoare de activitate, cu sisteme proprii de pensionare, dacă în aceste sectoare s-a aplicat majorarea prevăzută de Decretul nr. 210/1988.

(2) Procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă, diferențiate pe niveluri de pensii, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Pensiile de invaliditate în cuantum de până la 3.000 lei lunar se majorează, în medie, cu 8 la sută.

(2) Procentele de majorare a pensiilor de invaliditate, diferențiate pe niveluri de pensii, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Pensia minimă este de 950 lei pentru gradul I de invaliditate, 800 lei pentru gradul II de invaliditate și 600 lei pentru gradul III de invaliditate.

Art. 3. - (1) Pensiile de urmaș din cadrul asigurărilor sociale de stat, ajutoarele sociale și ajutoarele pentru copii urmași invalizi de gradul I sau II se majorează cu câte 100 lei lunar pentru fiecare titular de drepturi.

(2) De majorarea prevăzută la alin. 1 beneficiază și văduvele I.O.V.R.

Art. 4. - Pensiile militare de toate categoriile se majorează în mod corespunzător prevederilor de la art. 1-3 din prezentul decret-lege.

Art. 5. - Pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege se autorizează[1] Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne, să modifice corespunzător indicatorii financiari pe anul 1990.

Art. 6. - Majorarea prevăzută la art. 1-4 se acordă cu începere de la data de 1 februarie 1990.

Art. 7. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul decret-lege.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 februarie 1990 | Nr. 59.


Anexa nr. 1

Tabel cu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă, diferențiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor
-lei-
Procentul de majorare Nivelul pensiei după majorare
-lei-
minim maxim
până la 550 45,5 800 -
551-700 25,2 800 877
701-800 15,2 877 922
801-900 13,7 922 1.024
901-1.000 7,9 1.024 1.079
1.001-1.100 5,6 1.079 1.162
1.101-1.200 5,2 1.162 1.263
1.201-1.300 4,8 1.263 1.363
1.301-1.400 4,4 1.363 1.462
1.401-1.500 4,1 1.462 1.562
1.501-1.700 3,4 1.562 1.758
1.701-2.000 3,0 1.758 2.060
2.001-2.200 2,6 2.060 2.258
2.201-2.500 2,3 2.258 2.558
2.501-2.700 1,9 2.558 2.752
2.701-3.000 1,8 2.752 3.054

În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.054 lei, cât devine pensia de 3.000 lei majorată cu procentul de 1,8 la sută.


Anexa nr. 2

Tabel cu procentele de majorare a pensiilor de invaliditate de gradul I, II și III, diferențiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor
-lei-
Procentul de majorare Nivelul pensiei după majorare
-lei-
minim maxim
până la 500 20,0 600 -
501-600 16,7 600 700
601-700 14,3 700 800
701-800 12,5 800 900
801-900 11,1 900 1.000
901-1.000 10,0 1.000 1.100
1.001-1.100 9,1 1.100 1.200
1.101-1.200 8,3 1.200 1.300
1.201-1.300 7,7 1.300 1.400
1.301-1.400 7,1 1.400 1.500
1.401-1.500 6,7 1.500 1.600
1.501-1.700 5,9 1.600 1.800
1.701-2.000 5,0 1.800 2.100
2.001-2.200 4,5 2.100 2.300
2.201-2.500 4,0 2.300 2.600
2.501-2.700 3,7 2.600 2.800
2.701-3.000 3,3 2.800 3.100

Pensia minimă pentru gradul I de invaliditate se stabilește la 950 lei, pentru gradul II de invaliditate la 800 lei, iar pentru gradul III de invaliditate la 600 lei.

În vederea corelării:

 • pensiile de invaliditate gradul II în cuantum de peste 700 lei lunar, care au fost ridicate la minima de 800 lei lunar potrivit Decretului nr. 210/1988, vor fi majorate cu diferența de până la 100 lei;
 • pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.100 lei, cât devine pensia de 3.000 lei majorată cu 3,3 la sută.


Decret-lege privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor salariați

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Salariații care au vechimea integrală în muncă pot cere pensionarea cu până la 2 ani înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege.

Art. 2. - Salariații care au vechimea integrală în muncă pot cere pensionarea cu până la 4 ani înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege, în următoarele situații:

 • pentru motive de sănătate, constatate cu certificat medical, fără a fi încadrabili într-un grad de invaliditate;
 • în cazul în care conducerea unității, cu acordul colectivului de muncă, apreciază că cererea este întemeiată, deoarece salariatul desfășoară o activitate cu randament scăzut.

Art. 3. - Salariații care au o vechime în muncă mai mare decât vechimea minimă integrală prevăzută de lege pot cere pensionarea și înainte de împlinirea vârstei de 60 ani, bărbații, și 55 ani, femeile. În aceste cazuri, vârsta de pensionare se reduce corespunzător cu numărul de ani care depășește vechimea minimă necesară, fără a putea fi mai mică de 55 ani pentru bărbați și de 50 ani pentru femei.

Art. 4. - Salariații care au o vechime în muncă de cel puțin 10 ani în cadrul asigurărilor sociale de stat pot fi pensionați, la cerere, la împlinirea vârstei de 60 ani, bărbații, și 55 ani, femeile.

Art. 5. - (1) Persoanelor pensionate în condițiile prezentului decret-lege li se suspendă plata pensiei pe timpul cât realizează venituri din prestarea unei activități salariate, în calitate de membru al unei cooperative meșteșugărești ori dintr-o activitate pe cont propriu, cu excepția activităților productive din agricultură.

(2) În cazurile prevăzute la alin. 1, pensionarii au obligația ca, în termen de 15 zile de la reluarea activității, să comunice organului de pensii noua situație, pentru suspendarea plății pensiei.

(3) Prevederile alin. 1 și 2 se aplică până la împlinirea vârstei de 60 ani, bărbații, și de 55 ani, femeile.

Art. 6. - Se autorizează[1] Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de titularii de plan pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, să modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuți pe anul 1990.

Art. 7. - Numărul de posturi al oficiilor teritoriale de pensii se suplimentează cu câte 4 posturi pentru fiecare oficiu.

Art. 8. - Prezentul decret-lege intră în vigoare la data de 1 martie 1990 și se aplică, cu excepția art. 7, pe o durată de 6 luni.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 februarie 1990 | Nr. 60.Decrete

Decret privind trecerea direct în retragere a unor generali din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se trec direct în retragere prin aplicarea art. 46 lit. a) din Statutul corpului ofițerilor următorii generali:

 • generalul-locotenent Gomoiu Ilie Gheorghe
 • generalul-maior Cîrneanu Nicolae Florea.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 6 februarie 1990 | Nr. 92.


Decret privind înființarea Oficiului pentru Administrația Locală

Pentru a asigura conducerea generală de către guvern a activității organelor locale ale administrației în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în programul Consiliului Frontului Salvării Naționale,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează, ca organ central în subordinea guvernului, Oficiul pentru Administrația Locală, care asigură îndrumarea unitară a activității primăriilor și colaborarea cu organele centrale pentru soluționarea problemelor specifice din unitățile administrativ-teritoriale.

Art. 2. - Atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale Oficiului pentru Administrația Locală se stabilesc prin hotărâre a guvernului.

Art. 3. - Bădescu Costică se numește în funcția de președinte al Oficiului pentru Administrația Locală, cu grad de ministru secretar de stat.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 februarie 1990 | Nr. 93.


Decret privind înființarea Corpului de control economico-financiar al primului-ministru al guvernului

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Corpul de control economico-financiar al primului-ministru al guvernului.

Corpul de control are următoarele atribuții:

a) exercită controlul financiar preventiv asupra legalității și eficienței cheltuielilor efectuate de la bugetul de stat, de către organele centrale ale administrației de stat, precum și de primăriile județene și primăria municipiului București;

b) verifică executarea bugetului de stat și a balanței de încasări și plăți externe;

c) verifică legalitatea bilanțurilor contabile ale organelor centrale ale administrației de stat;

d) prezintă lunar primului-ministru concluziile din controalele și analizele efectuate, precum și, la finele anului, contul general de încheiere a exercițiului bugetar.

Din împuternicirea primului-ministru, Corpul de control economico-financiar îndeplinește orice alte sarcini de control și analiză în domeniul economico-financiar.

Art. 2. - Cheltuielile din bugetul de stat se fac numai cu viza de control preventiv al împuternicitului Corpului de control economico-financiar al primului-ministru.

În cazul în care împuternicitul constată că o cheltuială este nelegală sau nejustificată economic, va cere luarea măsurilor ce se impun, sesizând de îndată pe șeful corpului de control.

Art. 3. - Pe data prezentului decret, Curtea Superioară de Control Financiar se desființează.

Legea nr. 2/1973 privind Curtea Superioară de Control Financiar se abrogă.

Art. 4. - Litigiile aflate în curs de judecată, în fond sau în recurs, la Colegiul de jurisdicție și ministerul public al Curții Superioare de Control Financiar se vor trimite spre soluționare instanțelor judecătorești competente, potrivit legii.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 februarie 1990 | Nr. 94.


Decret privind numirea în funcție a unui general

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Generalul-colonel Topliceanu Constantin Iulian se numește în funcția de adjunct al ministrului apărării naționale și comandant al Trupelor de uscat.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 februarie 1990 | Nr. 95.


Decret privind acordarea gradului de general-maior unui colonel din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se acordă gradul de general-maior colonelului Culda Iosif Lucian.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 februarie 1990 | Nr. 96.


Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali și acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înaintează în gradul de general-colonel următorii:

 • generalul-locotenent Cetină Ion Gheorghe
 • generalul-locotenent Cheler Romano Paul.

Art. 2. - Se înaintează în gradul de general-locotenent următorii:

 • generalul-maior Ciubăncan Traian Liviu
 • generalul-maior Codrescu Ștefan Costache
 • generalul-maior Constantinescu Gheorghe Ilie
 • generalul-maior Ispas Constantin Ștefan
 • generalul-maior Niculescu Matei Gheorghe
 • generalul-maior Oancea Gheorghe Traian
 • generalul-maior Popa Paraschiv Dimitrie
 • generalul-maior Popescu Constantin Gheorghe.

Art. 3. - Se înaintează în gradul de viceamiral contraamiralul Hîrjeu Gheorghe Nicolae.

Art. 4. - Se acordă gradul de general-maior următorilor:

 • colonelului Apostol Jenică Vasile
 • colonelului Brădiceanu Vasile Vasile
 • colonelului Breuer Ludovic Otto
 • colonelului Burdoi Nicolae Gheorghe
 • colonelului Cernat Virgil Gheorghe
 • colonelului Cioflină Ioan Dumitru
 • colonelului Coman Ștefan Constantin
 • colonelului Gabroveanu Ștefan Dan-Gheorghe
 • colonelului Gheorghiu Gheorghe Dorin
 • colonelului Grigoraș Ioan Nicolae
 • colonelului Ilie Marin Constantin
 • colonelului Irinoiu Gheorghe Nicolae
 • colonelului Mincu Gheorghe Gheorghe
 • colonelului Mitru Lina Gheorghe
 • colonelului Morega Călina Ispas
 • colonelului Nanescu Vasile Victor
 • colonelului Nistor Constantin Ioan
 • colonelului Prună Dumitru Liviu
 • colonelului Roșca Cirilă Maftei
 • colonelului Sandu Gheorghe Gavrilă
 • colonelului Suvejanu Neculai Neculai
 • colonelului Ștefănescu Dumitru Constantin
 • colonelului Voicu Aurelian Victor
 • colonelului Zinca Grigore Vasile
 • colonelului Smirnov Constantin Eugeniu-Victor.

Art. 5. - Se acordă gradul de contraamiral căpitanului de rangul I Spineanu Grigore Grigore.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 februarie 1990 | Nr. 97.


Decret privind destituirea ministrului turismului

Pentru neîndeplinirea unor sarcini, depășirea mandatului încredințat și folosirea unor metode abuzive în conducerea Ministerului Turismului,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Mihai Lupoi se destituie din funcția de ministru al turismului.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 februarie 1990 | Nr. 99.Referințe

 1. 1,0 1,1 În original, „se autoriză".