Monitorul Oficial 25/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0025 - Partea I - Joi, 31 ianuarie year::1991

Legi

Lege privind impozitul pe profit

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Regiile autonome, societățile comerciale, organizațiile cooperatiste, instituțiile financiare și de credit, alți agenți economici organizați ca persoane juridice, inclusiv cele cu capital străin, precum și unitățile economice ale altor persoane juridice, române sau străine, care realizează profituri din activitatea desfășurată, denumite în prezenta lege unități plătitoare de impozit, au obligația de a plăti, potrivit legii, la bugetul administrației centrale de stat sau la bugetele locale, impozit pe profit.

Art. 2. - Impozitul pe profit se calculează cu cote progresive, diferențiate în funcție de mărimea profitului unității plătitoare de impozit.

Cotele de impozit sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege și se aplică asupra profitului impozabil.

Profitul impozabil se determină ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art. 3. - Impozitul pe profit se calculează și se regularizează lunar, în funcție de profitul realizat, cumulat de la începutul anului. În acest scop, vărsămintele din impozitul pe profit se efectuează lunar, se recalculează și se regularizează cu bugetul administrației centrale de stat sau cu bugetele locale, după caz, cumulat de la începutul anului, pe baza soldului creditor din contul „profit și pierderi", până la 15 ale lunii următoare pentru perioada expirată în cursul anului și până la 25 ianuarie, pe baza bilanțului anual. În cazul în care ziua de plată este nelucrătoare, vărsământul se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia.

Sumele vărsate în plus la bugetul administrației centrale de stat sau bugetele locale față de cele efectiv datorate se compensează cu sumele datorate pentru perioada următoare sau se restituie unităților plătitoare în termen de 5 zile de la cererea acestora.

Art. 4. - În cazuri bine justificate, Ministerul Finanțelor poate acorda amânări și eșalonări de la plată, precum și stabilirea altor termene de plată a impozitului pe profit în cursul anului.

Art. 5. - Unitățile plătitoare de impozit, înființate începând cu data aplicării prezentei legi, precum și cele înființate anterior, dar care realizează profit impozabil după data aplicării prezentei legi, sunt scutite de impozitul pe profit, astfel:

a) unitățile din industrie, agricultură și construcții, pentru o perioadă de 5 ani de la data înființării;
b) unitățile din domeniul exploatării și explorării resurselor naturale, al comunicațiilor și transporturilor, pentru o perioadă de 3 ani de la data înființării;
c) unitățile prestatoare de servicii pentru o perioadă de un an de data înființării;
d) unitățile cu profil comercial, pentru o perioadă de șase luni de la data înființării.

Prevederile de la lit. a), b), c) și d) din prezentul articol nu se aplică regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat.

Art. 6. - Unitățile plătitoare de impozit, cu capital străin, înființate până la data aplicării prezentei legi, se impozitează în condițiile legislației în vigoare la 31 decembrie 1990.

Art. 7. - În cazul în care unitățile plătitoare de impozit prevăzute la art. 5 din prezenta lege își încetează activitatea într-un interval de timp mai mic decât cel pentru care sunt scutite de plata impozitului de la data expirării perioadei pentru care se aplică scutirea de impozit, acestea au obligația de a vira la bugetul administrației centrale de stat sau la bugetele locale, după caz, impozitul pe profit calculat pentru întreaga perioadă de scutire.

Impozitul pe profit aferent perioadei de scutire se calculează și se comunică anual de organele fiscale unității plătitoare de impozit pentru luare la cunoștință.

Art. 8. - Organizațiile de nevăzători și de invalizi, asociațiile persoanelor handicapate și unitățile economice ale acestora, precum și asociațiile de binefacere, se scutesc de plata impozitului pe profit.

Unitățile plătitoare de impozit, altele decât cele menționate la alineatul precedent, care angajează persoane ce potrivit legii sunt considerate handicapate, beneficiază de reducerea impozitului pe profit, proporțional cu ponderea persoanelor respective în totalul salariaților.

Art. 9. - La unitățile plătitoare de impozit, impozitul aferent profitului utilizat pentru lărgirea și modernizarea bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricație sau extinderea activității în scopul obținerii de profituri suplimentare, precum și pentru investiții destinate protejării mediului înconjurător, se reduce cu 50 la sută, urmând ca sumele echivalente reducerii să fie folosite cu aceeași destinație.

Calculul și regularizarea cu bugetul administrației centrale de stat sau bugetele locale a sumelor aferente reducerii impozitului se fac până la data de 25 ianuarie a anului următor și se reflectă în bilanțul anului de bază.

Art 10. - Profitul cuvenit părții străine din societatea comercială, cu capital parțial sau integral străin, după plata impozitului, se impozitează cu o cotă de 10 1a sută în cazul în care se transferă în străinătate.

Art. 11. - Sumele plătite ca dividende de societățile comerciale pentru partea de capital reprezentând participarea statului se varsă integral la bugetul administrației centrale de stat sau la bugetele locale, după caz, în termen de 10 zile de la data aprobării bilanțului contabil de către adunarea generală, dar nu mai târziu de 1 martie al anului următor.

Termenele prevăzute la alin. 1 din prezentul articol se aplică și pentru vărsarea profitului net rezultat din activitatea regiilor autonome, stabilit potrivit legii.

Art. 12. - Unitățile plătitoare de impozit au obligația de a depune la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, până la data de 15 mai a fiecărui an, declarația de impunere pentru anul următor.

Unitățile plătitoare de impozit nou înființate au obligația de a depune declarația de impunere în termen de 30 de zile de la data dobândirii personalității juridice.

Art. 13. - Obligația calculării și răspunderea pentru efectuarea plății în termen a impozitului pe profit, precum și a sumelor datorate conform art. 10 și 11 din prezenta lege, revin unităților plătitoare.

Neplata sumelor cuvenite bugetului administrației centrale de stat sau bugetelor locale, la termenele legale, atrage după sine plata unei majorări de 0,05 la sută asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întârziere.

În cazuri justificate, Ministerul Finanțelor poate aproba reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere.

Art. 14. - Verificarea modului în care sunt respectate prevederile prezentei legi se face de către organele fiscale.

Art. 15. - Constituie contravenții următoarele fapte, dacă potrivit legii penale nu sunt considerate infracțiuni:

a) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control documentele privind calculul și vărsarea la bugetul administrației centrale de stat sau bugetele locale a impozitului pe profit;
b) majorarea unor categorii de cheltuieli sau întocmirea unor evidențe eronate, în scopul vădit de a reduce impozitul datorat asupra profitului.

Contravenția de la lit. a) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contravenția de la lit. b) cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei.

Sancțiunea se aplică unităților plătitoare de impozit.

Contestarea procesului-verbal de constatare a contravenției se face conform legii.

Art. 16. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 15 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25 și 26.

Art. 17. - În situația diminuării impozitului pe profit ca urmare a faptelor prevăzute la art. 15 lit. b), unitățile plătitoare vor vărsa la bugetul administrației centrale de stat sau la bugetele locale o suna egală cu valoarea impozitului sustras, care se va plăti împreună cu impozitul datorat.

Art. 18. - Constatarea abaterilor și contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor, potrivit art. 13, 15 și 17, se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanțelor și din unitățile sale teritoriale.

Art. 19. - Contestațiile privind stabilirea, încasarea, urmărirea impozitului pe profit, a majorărilor de întârziere, precum și a altor sume datorate bugetului administrației centrale de stat sau bugetelor locale, potrivit prevederilor prezentei legi, se depun în termen de 30 de zile de la data înștiințării unității plătitoare și se rezolvă de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare.

Împotriva deciziei date se poate face contestație la Ministerul Finanțelor, care în cel mult 40 de zile de la înregistrare este obligat să o soluționeze. Soluția dată este definitivă.

Depunerea contestației nu suspendă obligația plătitorului cu privire la virarea la bugetul administrației centrale de stat sau în bugetele locale a sumelor datorate potrivit prezentei legi.

Art. 20. - Contestațiile cu privire la stabilirea impozitului pe profit, a majorărilor de întârziere, precum și a altor sume datorate bugetului administrației centrale de stat sau bugetelor locale, potrivit prezentei legi, sunt supuse unei taxe de timbru de 2 la sută calculată la suma contestată. Această taxă nu poate fi mai mică de 100 lei.

Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o altă contestație cu același obiect, înregistrată și rezolvată anterior a fost taxată.

În vederea calculării taxei de timbru, unitățile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate să specifice în scris cuantumul sumei contestate.

În situația admiterii integrale sau parțiale a contestației, taxa de timbru se restituie integral sau proporțional cu reducerea sumei contestate.

Art. 21. - Ministerul Finanțelor va propune anual, în proiectul legii bugetare, în funcție de starea economiei și de execuția bugetară, nivelul maxim al cheltuielilor pentru satisfacerea unor necesități social-culturale și sportive la regiile autonome și la societățile comerciale cu capital integral de stat.

De asemenea, până la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Finanțelor va elabora instrucțiuni privind tehnica de calcul al impozitului și formularistica corespunzătoare, care se vor publica în Monitorul Oficial.

Art. 22. - Prevederile prezentei legi se aplică de la 1 ianuarie 1991.

Pe aceeași dată se abrogă:

 • art. 11 lit. h), 12 lit. e), 16-18 și 22 din Legea nr. 29 din 22 decembrie 1978 privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor;
 • Decretul nr. 179 din 15 martie 1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor și ale celorlalte organizații cooperatiste, de consum și meșteșugărești, precum și ale întreprinderilor și organizațiilor economice ale organizațiilor obștești, republicat;
 • art. 1-10 și 21 din Legea nr. 2 din 30 iunie 1977 privind impozitul agricol;
 • Hotărârea Guvernului nr. 741 din 3 iulie 1990 privind impozitul pe beneficiu la unitățile economice de stat;
 • tabelul cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor întreprinderilor mici și a asociațiilor cu scop lucrativ, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 201 din 3 martie 1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative;
 • orice alte prevederi contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 ianuarie 1991.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 ianuarie 1991.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea privind impozitul pe profit și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 30 ianuarie 1991 | Nr. 12.


Anexa nr. 1

Cotele de impozit pe profit

Profitul anual Cota medie de impozit % Modul de calcul al impozitului pentru profitul situat între cote
până la 25.000 lei
scutit
25.001 - 50.000 lei
2,50
0+5% pentru partea care depășește 25.000 lei
50.001 - 75.000 lei
2,50- 5,66
1.250+12% pentru partea care depășește 50.000 lei
75.001- 100.000 lei
5,66- 7,50
4.250+13% pentru partea care depășește 75.000 lei
100.001- 125.000 lei
7,50- 8,80
7.500+14% pentru partea care depășește 100.000 lei
125.001- 150.000 lei
8,80- 9,03
11.000+15% pentru partea care depășește 125.000 lei
150.001- 175.000 lei
9,03- 10,71
14.750+16% pentru partea care depășește 150.000 lei
175.001- 200.000 lei
10,71- 11,50
18.750+17% pentru partea care depășește 175.000 lei
200.001- 225.000 lei
11,50- 12,22
23.000+18% pentru partea care depășește 200.000 lei
225.001- 250.000 lei
12,22- 12,90
27.500+19% pentru partea care depășește 225.000 lei
250.001- 275.000 lei
12,90- 13,54
32.250+20% pentru partea care depășește 250.000 lei
275.001- 300.000 lei
13,54- 14,15
37.250+21% pentru partea care depășește 275.000 lei
300.001- 325.000 lei
14,16- 14,77
42.500+22% pentru partea care depășește 300.000 lei
325.001- 350.000 lei
14,77- 15,36
48.000+23% pentru partea care depășește 325.000 lei
350.001- 375.000 lei
15,36- 15,93
53.750+24% pentru partea care depășește 350.000 lei
375.001- 400.000 lei
15,93- 16,50
59.750+25% pentru partea care depășește 375.000 lei
400.001- 425.000 lei
16,50- 17,06
66.000+26% pentru partea care depășește 400.000 lei
425.001- 450.000 lei
17,06- 17,61
72.500+27% pentru partea care depășește 425.000 lei
450.001- 475.000 lei
17,61- 18,16
79.250+28% pentru partea care depășește 450.000 lei
475.001- 500.000 lei
18,16- 18,70
86.250+29% pentru partea care depășește 475.000 lei
500.001- 1.000.000 lei
18,70- 24,35
93.500+30% pentru partea care depășește 500.000 lei
1.000.001- 1.500.000 lei
24,35- 26,57
243.500+31% pentru partea care depășește 1.000.000 lei
1.500.001- 2.000.000 lei
26,57- 27,92
398.500+32% pentru partea care depășește 1.500.000 lei
2.000.001- 2.500.000 lei
27,92- 28,94
558.500+33% pentru partea care depășește 2.000.000 lei
2.500 001- 3.000.000 lei
28,94- 29,78
723.500+34% pentru partea care depășește 2.500.000 lei
3.000.001- 3.500.000 lei
29,78- 30,53
893.500+35% pentru partea care depășește 3.000.000 lei
3.500.001- 4.000.000 lei
30,53- 31,21
1.068.500+36% pentru partea care depășește 3.500.000 lei
4.000.001- 4.500.000 lei
31,21- 31,85
1.248.500+37% pentru partea care depășește 4.000.000 lei
4.500.001- 5.000.000 lei
31,85- 32,47
1.433.500+38% pentru partea care depășește 4.500.000 lei
5.000.001- 30.000.000 lei
32,47- 37,91
1.623.500+39% pentru partea care depășește 5.000.000 lei
30.000.001- 55.000.000 lei
37,91- 38,86
11.373.500+40% pentru partea care depășește 30.000.000 lei
55.000.001- 80.000.000 lei
38,86- 39,53
21.373.500+41% pentru partea care depășește 55.000.000 lei
80.000.001-105.000.000 lei
39,53- 40,11
31.623.500+42% pentru partea care depășește 80.000.000 lei
105.000.001-130.000.000 lei
40,11- 40,67
42.123.500+43% pentru partea care depășește 105.000.000 lei
130.000.001-155.000.000 lei
40,67- 41,20
52.873.500+44% pentru partea care depășește 130.000.000 lei
155.000.001-180.000.000 lei
41,20- 41,74
63.873.500+45% pentru partea care depășește 155.000.000 lei
180.000.001-205.000.000 lei
41,74- 42,25
75.123.500+46% pentru partea care depășește 180.000.000 lei
205.000.001-230.000.000 lei
42,25- 42,77
86.623.500+47% pentru partea care depășește 205.000.000 lei
230.000.001-255.000.000 lei
42,77- 43,28
98.373.500+48% pentru partea care depășește 230.000.000 lei
255.000.001-280.000.000 lei
43,28- 43,79
110.373.500+49% pentru partea care depășește 255.000.000 lei
280.000.001-305.000.000 lei
43,79- 44,30
122.623.500+50% pentru partea care depășește 280.000.000 lei
305.000.001-330.000.000 lei
44,30- 44,81
135.123.500+51% pentru partea care depășește 305.000.000 lei
330.000.001-355.000.000 lei
44,81- 45,31
147.873.500+52% pentru partea care depășește 330.000.000 lei
355.000.001-380.000.000 lei
45,31- 45,82
160.873.500+53% pentru partea care depășește 355.000.000 lei
380.000.001-405.000.000 lei
45,82- 46,32
174.123.500+54% pentru partea care depășește 380.000.000 lei
405.000.001-430.000.000 lei
46,32- 46,83
187.623.500+55% pentru partea care depășește 405.000.000 lei
430.000.001-455.000.000 lei
46,83- 47,33
201.373.500+56% pentru partea care depășește 430.000.000 lei
455.000.001-480.000.000 lei
47,33- 47,83
215.373.500+57% pentru partea care depășește 455.000.000 lei
480.000.001-505.000.000 lei
47,83- 48,34
229.523.500+58% pentru partea care depășește 480.000.000 lei
505.000.001-530.000.000 lei
48,34- 48,84
244.123.500+59% pentru partea care depășește 505.000.000 lei
530.000.001-555.000.000 lei
48,84- 49,34
258.873.500+60% pentru partea care depășește 530.000.000 lei
555.000.001-580.000.000 lei
49,34- 49,85
273.073.500+61% pentru partea care depășește 555.000.000 lei
580.000.001-605.000.000 lei
49,85- 50,35
289.123.500+62% pentru partea care depășește 580.000.000 lei
605.000.001-630.000.000 lei
50,35- 50,85
304.523.500+63% pentru partea care depășește 605.000.000 lei
630.000.001-655.000.000 lei
50,85- 51,35
320.373.500+64% pentru partea care depășește 630.000.000 lei
655.000.001-680.000.000 lei
51,35- 51,85
336.373.500+65% pentru partea care depășește 655.000.000 lei
680.000.001-705.000.000 lei
51,85- 52,35
352.623.500+66% pentru partea care depășește 680.000.000 lei
705.000.001-730.000.000 lei
52,35- 52,85
369.123.500+67% pentru partea care depășește 705.000.000 lei
730.000.001-755.000.000 lei
52,85- 53,36
385.873.500+68% pentru partea care depășește 730.000.000 lei
755.000.001-780.000.000 lei
53,36- 53,86
402.873.500+69% pentru partea care depășește 755.000.000 lei
780.000.001-805.000.000 lei
53,86- 54,36
420.123.500+70% pentru partea care depășește 780.000.000 lei
805.000.001-830.000.000 lei
54,36- 54,86
437.623.500+71% pentru partea care depășește 805.000.000 lei
830.000.001-855.000.000 lei
54,86- 55,36
455.373.500+72% pentru partea care depășește 830.000.000 lei
855.000.001-880.000.000 lei
55,36- 55,86
473.373.500+73% pentru partea care depășește 855.000.000 lei
880.000.001-905.000.000 lei
55,86- 56,37
491.623.500+74% pentru partea care depășește 880.000.000 lei
905.000.001-930.000.000 lei
56,37- 56,86
510.123.500+75% pentru partea care depășește 905.000.000 lei
930.000.001-955.000.000 lei
56,86- 57,37
528.873.500+76% pentru partea care depășește 930.000.000 lei
peste 955.000.000 lei
57,37
547.873.500+77% pentru partea care depășește 955.000.000 lei


Anexa nr. 2

Cheltuieli care se scad din veniturile încasate în vederea determinării profitului impozabil

 1. Cheltuielile aferente activității desfășurate, corespunzătoare veniturilor încasate, care potrivit reglementărilor legale se evidențiază în costurile agenților economici.
 2. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat.
 3. Cheltuielile cu pregătirea profesională și practica în producție.
 4. Sumele plătite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programele prioritare de interes național, fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor și elaborarea de produse noi, competitive, neincluse în costurile de producție sau cheltuielile de circulație, după caz, ale agenților economici.
 5. Comisioanele plătite agenților economici cu activitate de comerț exterior.
 6. Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate, în limitele stabilite de Ministerul Finanțelor.
 7. Alocația pentru copii plătită de agenții economici la care aceste sume nu se evidențiază în costuri
 8. Sumele utilizate pentru cumpărarea de acțiuni pentru care se încasează dividende.
 9. Prelevările la fondul de rezervă și la alte fonduri speciale, constituite potrivit reglementărilor legale.
 10. Pierderile din anii precedenți, în măsura în care acestea nu au putut fi recuperate până la data determinării profitului impozabil.
 11. Prelevările și donațiile făcute în scopuri umanitare, precum și pentru sprijinirea activităților sociale, culturale, științifice și sportive, conform legii bugetare anuale.
 12. Alte cheltuieli prevăzute de normele legale în vigoare.