Monitorul Oficial 27/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0027 - Vineri, 1 februarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Farmavet”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială pe acțiuni „Farmavet”, cu sediul în municipiul București, str. Pictor Dimitrie Hîrlescu nr. 6, sector 2, cu sucursale teritoriale conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Societatea comercială „Farmavet” - S.A. se înființează prin preluarea patrimoniului Bazei de aprovizionare specializate cu produse de uz zooveterinar, care se desființează.

Societatea are un capital social de 339,2 mil. lei stabilit pe baza bilanțului încheiat la 30 septembrie 1990, urmând să fie definitivat pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege, până la 10 decembrie 1990.

Art. 3. - Societatea comercială „Farmavet” - S.A. are ca obiect de activitate aprovizionarea cu produse farmaceutice, biologice, dezinfectante, instrumentar de uz veterinar, aparatură de laborator și alte produse specifice acestei activități, necesare tuturor crescătorilor de animale și unităților de cercetare, învățământ cu profil veterinar.

Societatea își constituie prin activități de comercializare fondul de produse farmaceutice, biologice și altele, din țară și import, într-o structură cantitativă și sortimentală care să acopere nevoile pieței și a unui stoc de siguranță pentru combaterea epizootiilor.

Art. 4. - Societatea comercială „Farmavet” - S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, funcționează în conformitate cu dispozițiile legale și își desfășoară activitatea potrivit statutului din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Structura organizatorică și funcțională a Societății comerciale „Farmavet" - S.A. se stabilește de organele de conducere ale acesteia, potrivit legii.

Art. 6. - Societatea comercială „Farmavet” - S.A. realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Societatea se poate asocia în vederea realizării unor activități comune de aprovizionare, desfacere, transport, export-import cu regii autonome sau societăți comerciale, potrivit legii.

Art. 7. - Personalul preluat de Societatea comercială „Farmavet” - S.A. de la unitatea prevăzută în art. 2, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 8. - Activitatea unității prevăzute la art. 2 se preia împreună cu activul și pasivul stabilit la data de 30 septembrie 1990 de către Societatea comercială „Farmavet” - S.A.

Art. 9. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 decembrie 1990 | Nr. 1243.

Anexa Nr. 1

Lista sucursalelor Societății comerciale pe acțiuni “Farmavet"

Nr. crt. Denumirea sucursalei Sediul Denumirea subunității care se desființează
1. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Alexandria Comuna Brînceni Filiala Alexandria
2. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Baia Mare Str. Mărgeanului nr. 5 Filiala Baia Mare
3. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Bacău Str. Bucovinei nr. 21 Filiala Bacău
4. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Brașov Str. Mihai Viteazul nr. 89 Filiala Brașov
5. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Cluj Str. F-ca de Chibrituri nr. 18 Filiala Cluj
6. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Constanța Str. Interioară nr. 2 Filiala Constanța
7. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Craiova Calea Dunării nr. 35 Filiala Craiova
8. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Deva Simeria Str. Biscariei nr. 1 Filiala Deva
9. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Galați Str. Prutului nr. 7 Filiala Galați
10. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Iași Str. Aurel Vlaicu nr. 86 Filiala Iași
11. S.C. „Farmavet" - S.A. Sucursala Oradea Str. Rampei nr. 3 Filiala Oradea
12. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Pitești Str. Oborului nr. 2 Filiala Pitești
13. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Ploiești Str. Corlătești nr. 11 Filiala Ploiești
14. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Slobozia Str. Cloșca nr. 18 Filiala Slobozia
15. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Suceava Zona Industrială comuna Scheia Filiala Suceava
16. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Timișoara Str. Andrei Mureșan Filiala Timișoara
17. S.C. „Farmavet” - S.A. Sucursala Tg. Mureș Str. Podeni nr. 10 Filiala Tg. Mureș

Anexa Nr. 2

Statutul Societății comerciale „Farmavet” - S.A.

Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială pe acțiuni „Farmavet”.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din Registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „Farmavet” - S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, str. Pictor Dimitrie Hîrlescu nr. 6, sector 2.

Societatea are în alte localități din țară 17 sucursale, 22 farmacii veterinare, 23 puncte farmaceutice veterinare, 16 puncte de aprovizionare județene (sucursalele sunt prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre).

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II
Scopul (obiectul de activitate) al societății
Articolul 5

Societatea comercială "Farmavet" - SA. are ca obiect de activitate aprovizionarea cu produse farmaceutice, biologice, dezinfectante, instrumentar de uz veterinar, aparatură de laborator și alte produse specifice acestei activități necesare tuturor crescătorilor de animale și a unităților de cercetare, învățământ cu profil veterinar, prin depozitele de la sediu, sucursale, farmacii veterinare și puncte farmaceutice veterinare.

Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 6
Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale stabilit pe baza bilanțului la 30 septembrie 1990 este în valoare de 339,2 mil. lei și se compune din: mijloace fixe în valoare de 69,4 mil. lei, mijloace circulante 269,8 mil. lei. Capitalul societății va fi corectat după finalizarea evaluării patrimoniului până la 10 decembrie 1990.

Capitalul social inițial în valoare de 339,271 mil. lei este împărțit în 339.271 acțiuni nominative în valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7
Acțiunile

Societatea va emite acțiuni cuprinzând mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8
Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experți desemnați de către acționari.

Articolul 9
Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație, comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Majorarea sau reducerea capitalului societății atâta timp cât este cu capital integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea

Articolul 11
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 12
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un „duplicat al acțiunii”.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 14
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forță de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare și creștere a calității;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor, stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, farmacii veterinare, puncte farmaceutice veterinare, puncte de aprovizionare județene;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște salariile și primele directorilor;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului și adjuncților acestuia și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

Articolul 15
Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g) și n), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 16

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor, reprezentând 1/10 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 17

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație va desemna dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Articolul 18

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 19

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit din 9 persoane și numite de Ministerul Agriculturii și Alimentației, până la ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare. Retribuirea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu în condițiile stabilite de guvern.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 20
Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 9 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat sa pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșelile în administrarea societății.

Articolul 21

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;

b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;

d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății, pe anul următor;

f) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a sucursalelor;

g) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI
Articolul 22

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri și tot atâția supleanți, din care cel puțin unul să fie contabil.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Articolul 23

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor societății.

Articolul 24

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 25

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII
Activitatea societății
Articolul 26

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 27

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 28

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor, respectiv statului se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 29

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de directorul general al societății sau de persoanele împuternicite de consiliul de administrație.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii și funcții, se stabilește de adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Articolul 30

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Articolul 31

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

Articolul 32

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5 timp de 6 luni;
 • în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
Articolul 33

Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 34

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale pe acțiuni, prin reorganizarea întreprinderilor avicole de stat

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pentru creșterea păsărilor și animalelor mici, societăți pe acțiuni, care au denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Societățile comerciale se înființează prin preluarea patrimoniului și activității întreprinderilor avicole de stat și a Centralei pentru producția avicolă, care se desființează.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1, au personalitate juridică, se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale privind societățile comerciale și își desfășoară activitatea potrivit statutului propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2.1-2.70[1].

Art. 4. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de către consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile statutului.

Art. 5. - Societățile comerciale cuprinse în anexa nr. 1 realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale, se face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 6. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului până la data de 31 decembrie 1990.

Art. 7. - Structura organizatorică și funcțională a fiecărei societăți comerciale se stabilește de către organele de conducere ale acesteia.

Art 8. - Personalul preluat de societățile comerciale, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 9. - Anexele nr. 1 și 2.1-2.70 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 decembrie 1990 | Nr. 1250.

Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează prin reorganizarea întreprinderilor avicole de stat

Nr. crt. Denumirea societății comerciale care se înființează Obiectul de activitate
Capitalul social
- mii lei -
Sediul societății comerciale
Nr. crt. Întreprinderea avicolă de stat care se desființează
Localitatea Strada Nr. Județul
1. "Avicola" Alba - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
332.468
Sîntimbru Blajului 238 Alba 1 Alba
2. "Avicola" Arad - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
361.526
Arad Zimandului 5 Arad 2 Arad
3. "Avicola" Argeș - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre;
171.264
Băiculești Argeș 3 Băiculești
4. "Avicola" Bacău - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
697.191
Bacău Bîrladului 211 Bacău 4 Bacău
5. "Avicola" Oradea - S.A. - Creșterea păsărilor pentru producția de ouă;
- Comercializarea ouălor;
193.636
Oradea Borșului 45 Bihor 5 Oradea
6. "Avicola" Salonta - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre;
349.497
Salonta Gestului 2 Bihor
7. "Avicola" Bistrița - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
126.386
Bistrița Tărpiului 26 Bistrița 6 Bistrița
8. "Avicola" Botoșani - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
103.588
Botoșani Dorohoiului 5 Botoșani 7 Botoșani
9. "Avicola" Brașov - S.A. - Creșterea păsărilor pentru producția de ouă;
- Comercializarea ouălor;
185.599
Brașov Merilor 9 Brașov 8 Brașov
10. "Avicola" Codlea - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre;
265.375
Codlea Brașov
11. "Avicola" Brăila - S.A. - Creșterea păsărilor pentru producția de ouă;
- Comercializarea ouălor;
96.924
Brăila Rm. Sărat 92 Brăila 9 Brăila
12. "Avicola" Ianca - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre;
274.006
Ianca Brăila
13. "Avicola" Buzău - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
89.115
Buzău Brăilei 6 Buzău 10 Buzău
14. "Avicola" Bocșa - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
188.398
Bocșa Timișorii 2 Caraș-Severin 11 Bocșa
15. "Avicola" Călărași - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
190.141
Călărași Slobozia 4 Călărași 12 Călărași
16. "Avicola" Cluj - S.A. - Creșterea păsărilor pentru producția de ouă;
- Comercializarea ouălor;
182.916
Cluj D. Gherea 17 Cluj 13 Cluj
17. "Avicola" Gilău - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
144.385
Florești Abatorului 1 Cluj
18. "Avicola" Florești - S.A. - Industrializarea și comercializarea cărnii de pasăre;
26.820
Florești Abatorului 2 Cluj
19. "Avicola" Someșeni - S.A. - Creșterea animalelor de blană;
- Prelucrarea blănurilor;
- Confecții;
71.173
Cluj Branului 3-5 Cluj
20. "Service avicola" Tăuți - S.A. - Service de specialitate, reparații;
- Construcții montaj;
- Transporturi speciale;
38.586
Florești Tăuți Cluj
21. "Avicola" Constanța - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
468.704
Agigea Constanța 14 Constanța
22. "Avicola" Covasna - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
197.156
Sf. Gheorghe Pîrîului 6 Covasna 15 Sf. Gheorghe
23. "Avicola" Crevedia - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
263.582
Crevedia Dîmbovița 16 Crevedia
24. "Avicola" Găești - S.A. - Creșterea păsărilor pentru producția de ouă;
- Comercializarea ouălor;
200.730
Găești Dîmbovița 17 Găești
25. "Avicola" Tărtășești - S.A. - Selecția, hibridarea și distribuirea mătcii de reproducție pentru realizarea hibridului de carne broiler;
225.194
Tărtășești București-Pitești Dîmbovița 18 Tărtășești
26. "Avicola" Titu - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
538.099
Lungulețu Dîmbovița 19 Titu
27. "Avicola" Craiova - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
115.555
Craiova Bariera Vîlcii 215 Dolj 20 Craiova
28. "Avicola" Bucovăț - S.A. - Creșterea mătcii de reproducție;
- Producerea ouălor de incubație;
- Producerea puilor hibrizi pentru ouă și carne;
115.160
Bucovăț Dolj
29. "Avicola" Craiova - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre;
161.781
Craiova Gîrlești Dolj
30. "Avicola" Desa - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre;
46.996
Desa Dolj
31. "Service avicola" Craiova - S.A. - Service de specialitate, reparații;
- Construcții montaj;
- Transporturi speciale;
13.103
Craiova Dolj
32. "Avicola" Galați - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
447.734
Galați Traian 437 Galați 21 Galați
33. "Avicola" Drăgănescu - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre;
80.485
Mihăilești Drăgănescu Giurgiu 22 Mihăilești
34. "Avicola" Mihăilești - S.A. - Creșterea păsărilor pentru producția de ouă;
- Comercializarea ouălor;
235.648
Mihăilești Giurgiu
35. "Avicola" Uzunu - S.A. - Creșterea mătcii de reproducție;
- Producerea ouălor de incubație;
- Producerea puilor hibrizi pentru ouă și carne;
23.208
Călugăreni Sat Uzunu Giurgiu
36. "Service avicola" Mihăilești - S.A. - Service de specialitate, reparații;
- Construcții montaj;
- Transporturi speciale;
16.867
Mihăilești Giurgiu
37. "Avicola" Tg. Jiu - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
239.617
Tg. Jiu Mărgăritarului 34 Gorj 23 Tg. Jiu
38. "Avicola" Cristuru Secuiesc - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
353.646
Cristuru Secuiesc Orban Balasz 36 Harghita 24 Cristuru Secuiesc
39. "Avicola" Deva - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
386.014
Mintia Principală 2 Hunedoara 25 Deva
40. "Avicola" Slobozia - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
138.878
Slobozia Constanței 5 Ialomița 26 Slobozia
41. "Avicola" Iași - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
340.952
Iași Iași - Tg. Frumos 10 Iași 27 Iași
42. "Avicola" Baia Mare - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre;
165.950
Baia Mare București Maramureș 28 Baia Mare
43. "Avicola" Baia Mare - S.A. - Creșterea păsărilor pentru producția de ouă;
- Comercializarea ouălor;
173.630
Baia Mare București Maramureș
44. "Avicola" Tr. Severin - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
50.542
Simian Mehedinți 29 Turnu Severin
45. "Avicola" Tîrgu Mureș - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
359.788
Ungheni Leordeni 3 Mureș 30 Tîrgu Mureș
46. "Avicola" Piatra-Neamț - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
372.224
Piatra-Neamț Izvoare 4 Neamț 31 Piatra-Neamț
47. "Avicola" Scornicești - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
212.910
Scornicești Olt 32 Scornicești
48. "Avicola" Curtișoara - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre;
19.709
Curtișoara Olt
49. "Avicola" Ianca - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre;
19.340
Ianca Olt
50. "Avicola" Ploiești - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
475.149
Blejoi Prahova 33 Băicoi
51. "Avicola" Satu Mare - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
112.506
Satu Mare Botizului 52 Satu Mare 34 Satu Mare
52. "Avicola" Zalău - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
103.213
Zalău N. Titulescu 8 Sălaj 35 Zalău
53. "Avicola" Sibiu - S.A. - Creșterea păsărilor pentru producția de ouă;
- Comercializarea ouălor;
121.835
Sibiu Viile Sibiului 1 Sibiu 36 Sibiu
54. "Avicola" Avrig - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre;
212.617
Avrig Sibiu
55. "Avicola" Dumbrăveni - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
180.263
Dumbrăveni Sibiu
56. "Avicola" Suceava - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
308.019
Suceava Dumbrăvii Suceava 37 Suceava
57. "Avicola" Alexandria - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
296.314
Alexandria Poroschia Teleorman 38 Alexandria
58. "Avicola" Timișoara - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre;
190.874
Timișoara Lipovei km. 1 Timiș 39 Timișoara
59. "Avicola" Gearmata - S.A. - Creșterea păsărilor pentru producția de ouă;
- Comercializarea ouălor;
93.391
Gearmata Lipovei 9 Timiș
60. "Service avicola" Gearmata - S.A. - Service de specialitate, reparații;
- Construcții montaj;
- Transporturi speciale;
17.848
Gearmata Lipovei 9 Timiș
61. "Avicola" Babadag - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
84.981
Babadag 40907 Tulcea 40 Babadag
62. "Avicola" Vaslui - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
94.382
Vaslui Ştefan cel Mare Vaslui 41 Vaslui
63. "Avicola" Băbeni - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
186.384
Băbeni Principală 344 Vîlcea 42 Băbeni
64. "Avicola" Focșani - S.A. - Creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- Industrializarea cărnii de pasăre;
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;
86.613
Focșani Independenței 2 Vrancea 43 Focșani
65. "Avicola" Buftea - S.A. - Creșterea păsărilor pentru producția de ouă;
- Industrializarea ouălor;
- Comercializarea ouălor;
365.953
Buftea S.A.Ilfov 44 Buftea
66. "Avicola" Voluntari - S.A. - Creșterea păsărilor pentru producția de ouă;
149.251
Voluntari Ştefănești 79 S.A.Ilfov 45 Voluntari
67. "Grupul de șantiere Buciumeni" - S.A. - Construcții-montaj;
- Proiectare, execuție;
- Studii, expertizare;
- Service;
74.114
Buftea S.A.Ilfov Şantier Buciumeni
68. "Avicola" București - S.A. - Selecția, hibridarea și distribuirea pe piața internă și externă de material biologic păsări și animale mici;
- Elaborarea tehnologiilor specifice fiecărui hibrid;
- Elaborarea programelor de profilaxie sanitar-veterinare specifice fiecărui hibrid;
- Training, asistență tehnică și service în aplicarea tehnologiilor specifice;
- Analize de laborator, consultanță și expertiză sanitar-veterinară;
- Documentare și informații asupra pieței interne și externe;
- Import-export;
- Aprovizionare tehnico-materială.
859.144
București Prislop 2 Sector 1 Centrala avicolă
69. "Institutul de cercetare și producție pentru păsări și animale mici Balotești" - S.A. - Cercetări în genetica, nutriția și tehnologiile de creștere pentru păsări și animale mici;
- Studii de comportament și testare a potențialului productiv al diferitelor rase, varietăți și hibrizi de păsări și animale mici;
- Cercetări în domeniul preluării, industrializării și comercializării produselor avicole și ale animalelor mici;
- Creșterea, industrializarea și comercializarea produselor avicole și ale animalelor mici.
95.429
Balotești S.A.Ilfov 47 Institutul de cercetare și producție pentru păsări și animale mici Balotești
70. "Stațiunea de cercetare și producție pentru animale de blană Tîrgu Mureș" - S.A. - Cercetări în genetica, nutriția și tehnologiile de creștere pentru animalele de blană;
- Cercetări în domeniul prelucrării și valorificării blănurilor;
- Creșterea, prelucrarea și comercializarea blănurilor.
21.129
Tîrgu Mureș Între Movile 1 Mureș 49 Stațiunea de cercetare și producție pentru animale de blană Tîrgu Mureș
Total 14.206.154

Anexa nr. 2

Statutul[2] Societății comerciale ........... - S.A.

Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este societatea comercială ............... - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială ......................... – S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ................ ..., strada ................... nr ....... Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate al societății
Articolul 5

Scopul societății este creșterea păsărilor pentru producerea, industrializarea și comercializarea cărnii și ouălor.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății este:

 • Creșterea păsărilor pentru carne și ouă.
 • Industrializarea cărnii de pasăre.
 • Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor.
Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 7
Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de............... milioane lei împărțit în ...... acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8
Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9
Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 11
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un „duplicat al acțiunii”.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 13
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor este ordinară și extraordinară și are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;

d) stabilește nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administrație, directorului general al membrilor comitetului de direcție și al comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;

e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului;

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la literele i), j) și k), vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14
Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii dată de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15
Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit din 7-15 persoane și numit de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Consiliul împuterniciților statului are următoarea componență:

 • reprezentantul Ministerului Agriculturii și Alimentației;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști, specialiști în domeniul de activitate al societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Membrii consiliului împuterniciților statului își păstrează calitatea de angajat la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii, sau participa le societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare, deoarece primesc indemnizații stabilite de aceste consilii.

Periodic consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe consiliul împuterniciților statului, poate atrage în activitatea de analiză, consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 18
Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din ......... administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI
Articolul 20
Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritate absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII
Gestiunea societății
Articolul 21
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți al Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4 precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administrator sau de la societate.

Capitolul VIII
Activitatea societății
Articolul 22
Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23
Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 24
Amortizarea fondurilor

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 25
Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Articolul 25
Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul și în limita capitalului subscris.

Articolul 27
Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 28
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • faliment;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X
Dispoziții finale
Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale constructoare de mașini pentru agricultură și alimentație

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale constructoare de mașini pentru agricultură și alimentație, având denumirea, sediul și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Societățile comerciale prevăzute la art. 1 se înființează ca societăți pe acțiuni, cu personalitate juridică, funcționează în conformitate cu dispozițiile legale privind societățile comerciale și își desfășoară activitatea potrivit statutelor prezentate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Societățile comerciale nou înființate au ca obiect de activitate fabricarea și comercializarea de mașini, utilaje, instalații, echipamente, agregate și piese de schimb pentru agricultură, zootehnie și alimentație și prestări de servicii pentru regii autonome, societăți comerciale, gospodăriile țărănești și alte unități în acest domeniu, import și export produse.

Art. 4. - Societățile comerciale constructoare de mașini pentru agricultură și alimentație se înființează prin preluarea activului stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la 30.06.1990, de la întreprinderile mecanice pentru agricultură, care se desființează.

Capitalul social inițial al societăților comerciale va fi modificat în funcție de evaluarea patrimoniului care se va finaliza până la 31 decembrie 1990.

Art. 5. - Societățile comerciale constructoare de mașini pentru agricultură și alimentație, realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Personalul care trece la societățile comerciale constructoare de mașini pentru agricultură și alimentație, se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel trecut în funcții cu salarii mai mici, beneficiază pe o perioadă de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, de salariul avut anterior.

Art. 7. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 decembrie 1990 | Nr. 1262.

Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni ce se înființează prin reorganizarea întreprinderilor mecanice pentru agricultură

Nr. crt. Denumirea societății ce se înființează Sediul
Capitalul social
- mii lei -
Întreprinderea din care provine și care se desființează
1. Societatea comercială pe acțiuni "Azoma" Municipiul Arad județul Arad
694.7
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Arad
2. Societatea comercială pe acțiuni "Agrimas" Comuna Pîncota județul Arad
21,0
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Arad
3. Societatea comercială pe acțiuni "Incro" Municipiul Arad județul Arad
10,0
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Arad
4. Societatea comercială pe acțiuni "Instirig" Orașul Balș județul Olt
241,2
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Balș
5. Societatea comercială pe acțiuni "Romcultiv" Municipiul Botoșani județul Botoșani
271,8
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Botoșani
6. Societatea comercială pe acțiuni "Forjarom" Municipiul Botoșani județul Botoșani
140,0
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Botoșani
7. Societatea comercială pe acțiuni "Utindal" Municipiul București
154,3
Întreprinderea mecanică pentru agricultură București
8. Societatea comercială pe acțiuni "Tehnoutilaj" Municipiul București
10,5
Întreprinderea mecanică pentru agricultură București
9. Societatea comercială pe acțiuni "Zoomec" Municipiul Cluj-Napoca județul Cluj
127,1
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Cluj
10. Societatea comercială pe acțiuni "Agrmasdiv" Comuna Dragalina județul Călărași
94,3
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Dragalina
11. Societatea comercială pe acțiuni "Rodajbanc" Municipiul Iași județul Iași
115,8
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Iași
12. Societatea comercială pe acțiuni "Mascomb" Comuna Vlădeni județul Iași
23,8
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Iași
13. Societatea comercială pe acțiuni "Legmas" Orașul Năvodari județul Constanța
309,8
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Năvodari
14. Societatea comercială pe acțiuni "Metturn" Orașul Năvodari județul Constanța
10,6
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Năvodari
15. Societatea comercială pe acțiuni "Recmas" Orașul Roșiori județul Teleorman
229,5
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Roșiori
16. Societatea comercială pe acțiuni "Cilturn" Orașul Roșiori județul Teleorman
70,0
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Roșiori
17. Societatea comercială pe acțiuni "Sembraz" Orașul Sibiu județul Sibiu
239,7
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Sibiu
18. Societatea comercială pe acțiuni "Vitimas" Orașul Tecuci județul Galați
281,7
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Tecuci
19. Societatea comercială pe acțiuni "Multim" Municipiul Timișoara județul Timiș
371,4
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Timișoara
20. Societatea comercială pe acțiuni "Mastim" Municipiul Timișoara județul Timiș
50,0
Întreprinderea mecanică pentru agricultură Timișoara
21. Societatea comercială pe acțiuni "Motorep" Municipiul Tîrgoviște județul Dîmbovița
112,5
Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Comișani, județul Dîmbovița
22. Societatea comercială pe acțiuni "Gospomas" Orașul Onești județul Bacău
145,0
Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Onești, județul Bacău

Anexa nr. 2

Statutul[3] Societății comerciale .............. - S.A.

Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este societatea comercială ................. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială .............. - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ................ Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate al societății
Articolul 5

Scopul societății este producerea și comercializarea produselor industriale pentru agricultură, zootehnie și alimentație, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației de piese și utilaje, domenii conexe și realizarea de beneficii.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății este: producerea și comercializarea de mașini, utilaje, instalații și unelte pentru agricultură, zootehnie și industrie alimentară, service și alte activități industriale.

Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 7
Capitalul social

Capitalul social este fixat la suma de ........... mil. lei împărțit în .......... acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8
Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9
Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 11
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 13
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor este ordinară și extraordinară și are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;

d) stabilește nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administrație, directorului general, al membrilor comitetului de direcție și al comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;

e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului;

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la literele i), j) și k), vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14
Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15
Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare aprobat de organul care a înființat societatea.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 18
Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și directori, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi unu până la trei vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI
Articolul 20
Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus, se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII
Gestiunea societății
Articolul 21
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează administrația asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4 din Legea nr. 15/1990, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII
Activitatea societății
Articolul 22
Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23
Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 24
Amortizarea fondurilor

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 25
Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Articolul 26
Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 27
Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 28
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • faliment;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X
Dispoziții finale
Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Referințe

 1. Anexele nr. 2.1 - 2.70 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale, înființate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.
 3. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.