Monitorul Oficial 29/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0029 - Sâmbătă, 17 februarie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind modalitățile de restituire a părților sociale ale salariaților

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Restituirea de către unitățile economice de stat a părților sociale depuse de salariați se va face integral, în mod eșalonat, până la 31 decembrie 1990.

Art. 2. - Pentru prevenirea unor dezechilibre în bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților economice de stat și în circulația monetară, cu acordul depunătorilor, părțile sociale se vor restitui astfel:

a) prin depuneri la C.E.C., pe libretele existente asupra beneficiarului de părți sociale, la termen sau la vedere;

b) prin depuneri în contul curent personal la C.E.C.;

c) prin depuneri în conturi personale la unitățile Băncii Naționale a României, Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Băncii de Investiții și la cooperativele de credit.

Pentru sumele depuse din părțile sociale se vor acorda dobânzi sporite față de cele actuale. În acest scop, guvernul va prezenta, în termen de 15 zile, propunerile corespunzătoare;

d) în numerar de la bănci.

Art. 3. - Restituirea părților sociale potrivit modalităților prevăzute la art. 2 se face pe baza graficelor întocmite de ministere împreună cu întreprinderile subordonate și puse de acord cu băncile, prin care să se eșaloneze la plată unitățile până la 31.XII.1990.

Art. 4. - Se autoriză Casa de Economii și Consemnațiuni și băncile să angajeze personalul necesar pentru efectuarea operațiunilor prevăzute în prezentul decret-lege.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Art. 6. - Pe data prezentului decret-lege prevederile art. 6 din Decretul-lege nr. 1/1989 referitoare la restituirea eșalonată a părților sociale se abrogă.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 16 februarie 1990 | Nr. 83.Decrete

Decret privind unele eliberări și numiri în funcție

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Generalul de armată Militaru Nicolae Nicolae se eliberează, la cerere, din funcția de ministru al apărării naționale.

Art. 2. - Generalul-colonel Atanasie-Victor Stănculescu se eliberează din funcția de ministru al economiei naționale.

Art. 3. - Generalul-colonel Atanasie-Victor Stănculescu se numește în funcția de ministru al apărării naționale.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 16 februarie 1990 | Nr. 124.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind folosirea fostului Palat al pionierilor și șoimilor patriei din București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, fostul Palat al pionierilor și șoimilor patriei din București, împreună cu toate mijloacele fixe și bunurile din dotare, preluat de Ministerul Învățământului, va deveni Palatul copiilor din București.

Art. 2. - Palatul copiilor din București va fi utilizat pentru desfășurarea activităților de orientare profesională și cultural-artistică a copiilor.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 februarie 1990 | Nr. 141.


Hotărâre privind numirea președintelui și a secretarului general ai Comisiei Naționale a României pentru UNESCO

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României și Hotărârea guvernului nr. 135/1990,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Golu Mihail se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Art. 2. - Văideanu M. George se numește în funcția de secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 februarie 1990 | Nr. 142.Comunicate

Comunicat

În ziua de 16 februarie 1990 s-a întrunit în prima sa ședință de lucru Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională. În cadrul reuniunii au fost luate în dezbatere următoarele probleme:

  1. Definitivarea documentelor de constituire pe baza hotărârilor adoptate în sesiunile Consiliului Provizoriu de Uniune Națională din zilele de 9 și 13 februarie 1990.
  2. Stabilirea sarcinilor și răspunderilor în cadrul biroului executiv al consiliului.
  3. Desemnarea conducerilor comisiilor de specialitate ale consiliului.

Biroul executiv a discutat, de asemenea, propunerile prezentate de primul-ministru, Petre Roman, în legătură cu măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor din Decretul-lege nr. 1/1989 referitoare la restituirea către populație a sumelor provenite din contribuțiile cu părți sociale la fondul de dezvoltare economică, percepute în mod abuziv de către regimul ceaușist. În legătură cu aceasta a fost adoptat un decret-lege, care reglementează modul și condițiile de restituire a sumelor respective, ce urmează a fi dat publicității.

Totodată, primul-ministru a propus unele măsuri pentru ajutorarea materială a partidelor și formațiunilor politice recent create, astfel încât acestea să poată să-și desfășoare activitatea în condiții normale. Biroul executiv și-a dat acordul la măsurile propuse.

În partea finală a ședinței, președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu, a prezentat o informare asupra situației politice create în țară, în ultimele zile, ca urmare a nemulțumirilor existente în rândul unor ofițeri și soldați din anumite unități militare. Cu acest prilej, au fost reliefate măsurile întreprinse de guvern pentru ameliorarea, de îndată, a situației create. Biroul executiv și-a exprimat convingerea că măsurile adoptate de guvern, îndeosebi instituirea unei comisii de anchetă, vor permite analiza în spirit de obiectivitate deplină a problemelor ridicate de militarii din unele garnizoane și stabilirea măsurilor ce se impun în vederea normalizării situației din armată, a creării unui climat de ordine și disciplină în toate unitățile militare, premisă importantă a menținerii stabilității în țară, a întăririi legăturilor și unității dintre armată și popor.

A fost, de asemenea, definitivat textul comunicatului adoptat de Consiliul Provizoriu de Uniune Națională la ultima sa sesiune.


Comunicatul Consiliului Provizoriu de Uniune Națională

În decembrie 1989, poporul român, prin jertfa celor mai buni fii ai săi, a răsturnat dictatura ceaușistă. S-a constituit Consiliul Frontului Salvării Naționale, care a preluat funcțiile de organ al puterii de stat, acoperind vidul de putere creat. În noile condiții, pe baza decretului-lege emis de noul organ al puterii, și-au reluat activitatea unele partide politice tradiționale și au fost întemeiate noi formațiuni politice, creându-se astfel climatul necesar revenirii la o societate democrată.

La întâlnirea delegațiilor a 30 de formațiuni politice din 1 februarie 1990 s-a convenit constituirea unui Consiliu Provizoriu de Uniune Națională, prin lărgirea componenței Consiliului Frontului Salvării Naționale cu reprezentanți ai tuturor forțelor politice din România create până la acea dată.

Pe această bază la reuniunea din 9 februarie 1990, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională a fost organizat pe principii paritare, în componența sa intrând reprezentanți ai celor ce au participat activ la revoluție, personalități ale vieții științifice și culturale, muncitori, intelectuali, țărani, tineri, studenți, membri ai tuturor partidelor și formațiunilor politice înregistrate până la acea dată, ai organizațiilor minorităților naționale. Consiliul Provizoriu de Uniune Națională a preluat atributele legislative și este organul provizoriu al puterii de stat în România, până la alegeri. Noul organ legislativ reprezintă încă un pas semnificativ în direcția afirmării pluralismului politic în țara noastră.

La prima sa întâlnire de după constituire - din ziua de 13 februarie 1990 - consiliul a aprobat regulamentul său de funcționare și biroul executiv alcătuit din 21 de membri.

Pentru a asigura înfăptuirea în continuare a obiectivelor revoluției din decembrie 1989 și instaurarea unei adevărate democrații în România, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională se adresează tuturor formațiunilor politice, organelor administrației de stat, armatei, cetățenilor, cerându-le să contribuie cu forțe unite la menținerea liniștii și ordinii publice, la desfășurarea normală a vieții economice și sociale. Acum, când încă mai străbatem o perioadă grea de privațiuni și tensiune socială și când structurile noii puteri social-politice nu sunt încă suficient de stabilizate, sunt necesare moderația și calmul în abordarea multiplelor aspecte cu care viața ne confruntă în interiorul țării și în relațiile internaționale.

În aceste împrejurări excepționale, de pregătire a viitoarelor alegeri libere, după o jumătate de secol de regimuri dictatoriale, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională este pe deplin conștient de răspunderea pe care o are și asigură în mod solemn poporul că își va îndeplini cu bună-credință îndatoririle ce-i revin pentru propășirea țării și reinstaurarea libertății și democrației în România, pentru dezvoltarea raporturilor de prietenie cu celelalte popoare ale lumii.


Comunicat

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu, a acceptat cererea de eliberare din funcția de ministru al apărării naționale a generalului de armată Nicolae Militaru.

Generalul Nicolae Militaru a jucat un rol deosebit în desfășurarea revoluției din decembrie 1989. Până la înfrângerea rezistenței forțelor teroriste, adepte ale fostului regim de dictatură ceaușistă din România, el a asigurat coordonarea și echilibrul operațiunilor militare necesare înlăturării rezistenței acestor forțe.

În perioada ultimilor ani ai dictaturii ceaușiste, el a fost unul dintre cadrele militare care au încercat organizarea rezistenței armate împotriva dictatorului. Totuși, unele dintre metodele și măsurile adoptate de conducerea Ministerului Apărării Naționale au provocat nemulțumiri în rândurile armatei, contribuind la apariția unor stări de tensiune care ar fi putut fi evitate.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională a numit în funcția de ministru al apărării naționale pe generalul-colonel Victor-Atanasie Stănculescu.