Monitorul Oficial 3/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0003 - Sâmbătă, 6 ianuarie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române

Ținând seama de necesitatea organizării, pe baze noi, a întregii activități științifice și culturale a țării, a reunirii celor mai de seamă forțe creatoare ale națiunii în scopul servirii intereselor poporului, al propășirii patriei, precum și în vederea renașterii celei mai înalte instituții de știință și cultură a țării,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Academia Română, cel mai înalt for științific și cultural al țării, reunește personalitățile de o deosebită valoare ale științei, tehnicii, învățământului, culturii și artei române, reprezentând spiritualitatea creatoare a națiunii.

Art. 2. - Academia Română va funcționa autonom și este finanțată de la bugetul de stat.

Art. 3. - Academia Română își întemeiază întreaga activitate pe principiul promovării și dezvoltării adevăratelor valori, urmărind să contribuie la așezarea pe baze noi, democratice, a științei și culturii române, la afirmarea acestora pe plan național și internațional.

Art. 4. - Academia Română se compune din membri de onoare, membri titulari și membri corespondenți.

Academia Română are un număr de maximum l81 membri titulari și corespondenți.

Art. 5. - Membrii titulari ai Academiei Române sunt actualii membri ai Academiei RSR și acei membri corespondenți care vor fi aprobați cu votul a 2/3 din membrii titulari, în cel mult 15 zile de la data prezentului decret-lege.

Art. 6. - Organul suprem de conducere al Academiei Române este adunarea generală, care reunește membrii săi titulari și corespondenți.

Adunarea generală a academiei alege pe președintele academiei pe o durată de 4 ani. Președintele academiei poate fi reales o singură dată, pe durata unui nou mandat, dar nu în continuarea celui precedent.

Art. 7. - Membrii Academiei Române sunt aleși dintre oamenii de știință și cultură de înaltă ținută cetățenească și morală, care s-au distins prin lucrări originale de mare valoare teoretică sau practică și contribuie activ la progresul spiritual al țării și propășirea națiunii.

Art. 8. - Membrii Academiei Române se aleg de adunarea generală pe baza propunerilor prezentate de unitățile de cercetare, învățământ și producție, de instituțiile de cultură, precum și de membrii titulari ai academiei, potrivit criteriilor și procedurilor aprobate de adunarea generală.

Art. 9. - Adunarea generală a Academiei Române poate exclude din rândurile sale pe acei membri care au desfășurat activități potrivnice intereselor țării și poporului român, dovedite și recunoscute public.

Art. 10. - Academia Română are filiale în principalele centre științifice și culturale ale țării stabilite de adunarea generală.

În subordinea Academiei Române pot funcționa unități științifice, de cercetare fundamentală și de cercetări avansate, cu avizul guvernului. Unitățile academiei pot depăși finanțarea de la buget prin contracte cu alte unități.

De asemenea, în subordinea sa funcționează, ca unități cu personalitate juridică, Biblioteca academiei și Editura academiei.

Art. 11. - Academia Română întreține relații directe cu academii și instituții similare din alte țări.

Art. 12. - Academia Română va decerna premii pentru stimularea cu prioritate a creației științifice și culturale a tineretului.

Art. 13. - În termen de cel mult 30 de zile de la data prezentului decret-lege va fi convocată adunarea generală a academiei, care va alege președintele academiei. Începând cu anul 1990 se vor organiza alegeri de noi membri ai academiei.

Art. 14. - Academia Română are un aparat propriu.

Numărul și structura personalului din aparatul propriu se stabilesc de adunarea generală a academiei, cu avizul guvernului.

Art. 15. - Activitatea Academiei Române și a organelor sale se stabilește prin statut aprobat de adunarea generală a academiei.

Art. 16. - Pe data prezentului decret-lege se abrogă Decretul nr. 97/1984 privind măsuri de reorganizare a aparatului central al Academiei Republicii Socialiste România și a unităților din subordine.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 5 ianuarie 1990 | Nr. 4.

Decret-lege privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Membrii Academiei Române primesc o indemnizație lunară după cum urmează:

a) membrii titulari - 5.000 lei

b) membrii corespondenți - 3.000 lei.

Art. 2. - Indemnizațiile prevăzute la art. 1 nu se acordă în perioada în care membrii academiei sunt demnitari de stat. În cazul în care aceștia îndeplinesc o funcție de conducere pentru care legea prevede acordarea unei indemnizații, vor opta pentru una dintre cele două indemnizații.

Art. 3. - Sumele necesare pentru acordarea indemnizațiilor se înscriu în bugetul academiei.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 5 ianuarie 1990 | Nr. 5.

Decrete

Decret privind numirea directorului general al Institutului de fizică atomică București

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Gheorghe Pascovici se numește în funcția de director general al Institutului de fizică atomică București, cu grad de ministru secretar de stat.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 5 ianuarie 1990 | Nr. 22.

Decret privind înființarea Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, care se desființează.

Art. 2. - Mihnea Marmeliuc se numește în funcția de ministru al muncii și ocrotirilor sociale.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 5 ianuarie 1990 | Nr. 23.

Decret privind înființarea Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Comisia Națională pentru Protecția Muncii.

Art. 2. - Virgil Iga se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii, cu grad de ministru secretar de stat.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 5 ianuarie 1990 | Nr. 24.

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind numiri în funcția de adjunct al ministrului muncii și ocrotirilor sociale

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numesc în funcția de adjunct al ministrului muncii și ocrotirilor sociale:

  • Ispas Morega
  • Gheorghe Brehoi.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 ianuarie 1990 | Nr. 17.

Hotărâre privind trecerea Direcției de montaj și reparații capitale utilaj energetic și tehnologic din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini la Ministerul Energiei Electrice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La data prezentei hotărâri Direcția de montaj și reparații capitale utilaj energetic și tehnologic din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini trece în subordinea Ministerului Energiei Electrice.

Art. 2. - Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Energiei Electrice se majorează cu numărul de posturi prevăzute în statul de funcțiuni al direcției ce se preia, inclusiv posturile de ingineri, economiști principal I și II, micșorându-se corespunzător numărul de posturi al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.

Personalul care trece la Ministerul Energiei Electrice se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici pe anul 1990 ai Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului Energiei Electrice.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 ianuarie 1990 | Nr. 18.

Hotărâre privind desărcinarea și numirea unor adjuncți ai ministrului energiei electrice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Cu data prezentei hotărâri Marinoiu Marin se desărcinează din funcția de adjunct al ministrului energiei electrice.

Art. 2. - Cu aceeași dată Câmpureanu Tiberiu se numește în funcția de adjunct al ministrului energiei electrice.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 ianuarie 1990 | Nr. 19.

Hotărâre privind numirea și eliberarea unor adjuncți ai ministrului industriei metalurgice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Curcubătă Dan Mihail și Chițu Gheorghe se numesc în funcția de adjunct al ministrului industriei metalurgice.

Art. 2. - Deliu Gheorghe și Mihu Victor se eliberează din funcția de adjunct al ministrului industriei metalurgice.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 ianuarie 1990 | Nr. 20.

Hotărâre privind eliberarea din funcția de adjunct al ministrului finanțelor

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se eliberează din funcția de adjunct al ministrului la Ministerul Finanțelor Gheorghe Picoș, în vederea pensionării.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 ianuarie 1990 | Nr. 21.

Hotărâre privind eliberarea și numirea unor adjuncți ai ministrului finanțelor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se eliberează din funcția de adjunct al ministrului la Ministerul Finanțelor Ion Zipiș.

Art. 2. - Se numește în funcția de adjunct al ministrului la Ministerul Finanțelor Dan Stelian Marin.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 ianuarie 1990 | Nr. 22.

Comunicate

Comunicat

Biroul Executiv al Consiliului Frontului Salvării Naționale a acceptat demisia lui Virgil Iga din funcția de președinte al Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii.