Monitorul Oficial 3/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0003 - Partea I - Joi, 10 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind constituirea comisiei de specialiști pentru analizarea posibilității normale de recoltare a pădurilor și a cotei anuale de tăiere în perioada 1992-1995 și nivel 2000

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se constituie comisia de specialiști în componența din anexă, care, pe baza criteriilor științifice, a amenajamentelor silvice, studiilor și cercetărilor de specialitate, va analiza posibilitatea normală de recoltare a pădurilor și cota anuală de tăiere, pe natură de resurse, atât pentru industrie cât și pentru populație.

Art. 2. - Comisia de specialiști va prezenta la guvern, în termen de 90 de zile, concluziile analizei și propuneri pentru perioada 1992-1995 și nivel 2000.

Art. 3. - Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor sale, comisia va putea antrena și alți specialiști din sectoarele de silvicultură și de exploatare a lemnului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 decembrie 1990 | Nr. 1328.


Anexă

Componența comisiei de specialiști pentru analizarea posibilității normale de recoltare a pădurilor și a cotei anuale de tăiere în perioada 1992-1995 și nivel 2000

 1. Ing. Ion Sbera, Departamentul industriei lemnului - Președinte
 2. Ing. Ion Pavelescu, Departamentul pădurilor - Secretar
 3. Prof. dr. doc. Victor Giurgiu, Institutul de cercetări și amenajări silvice - Membru
 4. Prof. dr. ing. Gheorghiță Ionașcu, Facultatea de silvicultură și exploatări forestiere - Membru
 5. Dr. ing. Filimon Carcea, Institutul de cercetări și amenajări silvice - Membru
 6. Ing. Balcan Toader, Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Bacău - Membru
 7. Ing. Gheorghe Pîslaru, Inspectoratul silvic județean Suceava - Membru
 8. Ing. Ovidiu Crețu, Institutul de cercetare și proiectare pentru industria lemnului - Membru
 9. Ing. Andrei Zotta, Inspectoratul silvic județean Brașov - Membru
 10. Ing. Ulian Dumitru, Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Suceava - Membru


Hotărâre privind stabilirea unor domenii de activitate de interes local în care se pot organiza regii autonome

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Activitățile de utilitate publică de interes local care se pot organiza, potrivit Legii nr. 15/1990, în regii autonome sunt următoarele:

a) canalizarea și epurarea apelor uzate;
b) distribuirea energiei termice;
c) colectarea gunoaielor menajere și curățenia localităților;
d) amenajarea și întreținerea străzilor și a celorlalte spații publice;
e) administrarea și întreținerea locuințelor sociale și altor clădiri aflate în administrarea unităților specializate din subordinea prefecturilor;
f) transportul urban în comun de persoane, cu tramvaie, troleibuze și autobuze.

Art. 2. - Prefecturile pot organiza ca regii autonome unitățile locale de stat subordonate, care au în profil activitățile prevăzute la art. 1.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 decembrie 1990 | Nr. 1330.


Hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de recepție pentru obiectivul de investiții "Regularizări și acumulări nepermanente în b.h. Barcău”, județul Bihor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă componența comisiei de recepție pentru obiectivul de investiții „Regularizări și acumulări nepermanente în b.h. Barcău”, județul Bihor, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data prezentei, H.C.M. nr. 176/1987 se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 decembrie 1990 | Nr. 1332.


Anexă

Comisia de recepție pentru obiectivul de investiții „Regularizări și acumulări nepermanente în b.h. Barcău”, județul Bihor, ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.M. nr. 72/22.04.1985

Președinte: Stadiu Florin - director general, Ministerul Mediului - Departamentul apelor - Direcția generală a apelor

Vicepreședinte: Bihoiu Gheorghe - șef serviciu, Departamentul apelor - Direcția generală a apelor

Membri:

 • Dacin Aurel - director, Direcția apelor Oradea
 • Dragoș Ioan - director, Direcția apelor Oradea
 • Nica Ștefan - director adjunct, Institutul de proiectări pentru gospodărirea apelor București
 • Oros Iosefina - șef serviciu, Cadastru și organizarea teritoriului și asolamente Bihor
 • Popescu Gheorghe - șef birou exploatare, Direcția apelor Oradea
 • Romocea Teofil - inginer șef, Direcția apelor Oradea
 • Cristian Ioan - inspector principal, Banca Agricolă
 • Antal Cornel - șef sistem hidrotehnic, Direcția apelor Oradea
 • Stănescu Gheorghe - șef serviciu producție, Direcția județeană de drumuri și poduri Bihor.


Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a pădurilor „ROMSILVA” - R.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Cu data de 1 ianuarie 1991 se înființează Regia autonomă a pădurilor „ROMSILVA" - R.A., cu personalitate juridică, ce funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, cu sediul în București, bulevardul Libertății nr. 12, sectorul 4.

Ministerul Mediului este împuternicit să reprezinte interesele statului în regia autonomă a pădurilor.

Art. 2. - „ROMSILVA” - R.A. are un patrimoniu net în valoare de 5.241 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile de stat prevăzute în anexa nr. 1, care se desființează. Valoarea patrimoniului va fi definitivată până la 31 ianuarie 1991.

Art. 3. - „ROMSILVA" - R.A. are ca obiect de activitate aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier, gospodărirea vânatului, a peștelui din apele de munte, precum și valorificarea celorlalte produse ale pădurii.

Art. 4. - „ROMSILVA” - R.A. va funcționa în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5. - Personalul trecut la regie de la unitățile economice de stat care se desființează, precum și din aparatul central al Ministerului Mediului, se consideră transferat în interesul serviciului. Acest personal, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Art. 6. - „ROMSILVA” - R.A. este obligată să respecte volumul de masă lemnoasă ce i se atribuie anual, prin lege, pentru industrie și nevoi locale.

Art. 7. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 decembrie 1990 | Nr. 1335.


Anexa nr. 1

Regia autonomă a pădurilor „ROMSILVA” - R.A. care se înființează în conformitate cu prevederile legii nr. 15/1990

Sediul Patrimoniul net (conform bilanțului la 30.09.1990) -milioane lei- Filiale teritoriale și alte subunități Denumirea unităților care se desființează
I. Filiale teritoriale
Municipiul București, bulevardul Libertății nr. 12, sectorul 4
5.241[1]
Alba Iulia - Inspectoratul silvic județean Alba Iulia
Arad - Inspectoratul silvic județean Arad
Alexandria - Inspectoratul silvic județean Alexandria
Bacău - Inspectoratul silvic județean Bacău
Baia Mare - Inspectoratul silvic județean Baia Mare
Bistrița-Năsăud - Inspectoratul silvic județean Bistrița-Năsăud
Botoșani - Inspectoratul silvic județean Botoșani
Brașov - Inspectoratul silvic județean Brașov
Brăila - Inspectoratul silvic județean Brăila
- Inspectoratul silvic al municipiului București
Buzău - Inspectoratul silvic județean Buzău
Călărași - Inspectoratul silvic județean Călărași
Cluj - Inspectoratul silvic județean Cluj
Constanța - Inspectoratul silvic județean Constanța
Craiova - Inspectoratul silvic județean Craiova
Deva - Inspectoratul silvic județean Deva
Drobeta-Turnu Severin - Inspectoratul silvic județean Drobeta-Turnu Severin
Focșani - Inspectoratul silvic județean Focșani
Galați - Inspectoratul silvic județean Galați
Comana - Inspectoratul silvic județean Giurgiu
Iași - Inspectoratul silvic județean Iași
Miercurea-Ciuc - Inspectoratul silvic județean Miercurea-Ciuc
Oradea - Inspectoratul silvic județean Oradea
Piatra-Neamț - Inspectoratul silvic județean Piatra-Neamț
Pitești - Inspectoratul silvic județean Pitești
Ploiești - Inspectoratul silvic județean Ploiești
Reșița - Inspectoratul silvic județean Reșița
Râmnicu Vâlcea - Inspectoratul silvic județean Râmnicu Vâlcea
Satu Mare - Inspectoratul silvic județean Satu Mare
Sfântu Gheorghe - Inspectoratul silvic județean Sfântu Gheorghe
Sibiu - Inspectoratul silvic județean Sibiu
Slatina - Inspectoratul silvic județean Slatina
Slobozia - Inspectoratul silvic județean Slobozia
Suceava - Inspectoratul silvic județean Suceava
Târgoviște - Inspectoratul silvic județean Târgoviște
Timișoara - Inspectoratul silvic județean Timișoara
Târgu Jiu - Inspectoratul silvic județean Târgu Jiu
Târgu Mureș - Inspectoratul silvic județean Târgu Mureș
Tulcea - Inspectoratul silvic județean Tulcea
Vaslui - Inspectoratul silvic județean Vaslui
Zalău - Inspectoratul silvic județean Zalău
II. Alte subunități
Institutul de cercetări și amenajări silvice Institutul de cercetări și amenajări silvice
Centrul de calcul
Centrul de documentare, instruire și perfecționare
Redacția „Revista pădurilor”


Anexa nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome a pădurilor „ROMSILVA” - R.A.

Capitolul I
Prevederi generale

Art. 1. - Denumirea regiei: "ROMSILVA" - R.A.

Art. 2. - "ROMSILVA" - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, desfășurându-și activitatea conform prezentului regulament.

Art. 3. - Sediul „ROMSILVA” - R.A. este în municipiul București, bulevardul Libertății nr. 12, sectorul 4.

Capitolul II
Scopul regiei și obiectul de activitate

Art. 4. - „ROMSILVA” - R.A. are ca scop gospodărirea unitară, pe principii ecologice, pe baza amenajamentelor silvice, a întregului fond forestier, în vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunătățirea condițiilor de mediu, precum și la satisfacerea unor cerințe ale economiei naționale cu lemn, alte produse și servicii.

Art. 5. - Obiectul de activitate al „ROMSILVA” - R.A. constă în aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier ce îi este atribuit, gospodărirea vânatului, a peștelui din apele de munte, precum și valorificarea altor produse ale pădurii, conform legislației în vigoare.

Capitolul III
Atribuțiile „ROMSILVA” - R.A.

Art. 6. - Atribuțiile „ROMSILVA” - R.A. sunt următoarele:

 • asigură integritatea fondului forestier, a pădurilor, precum și punerea în valoare, cu randament maxim, a întregii suprafețe a acestora;
 • amplasează și pune în valoare masa lemnoasă ce urmează a se exploata anual, pentru producția industrială și nevoile locale, în conformitate cu posibilitatea pădurilor, stabilită prin amenajamentele silvice;
 • exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a pădurilor și ia măsuri, pe baza legislației în vigoare, pentru prevenirea prejudicierii semințișurilor, arborilor pe picior, degradării solului, declasării lemnului și alte asemenea, sancționând abaterile constatate;
 • stabilește rețeaua de drumuri forestiere necesară deschiderii tuturor bazinelor forestiere pentru exploatarea masei lemnoase, gospodărirea pădurilor și a vânatului și turism;
 • organizează și execută lucrările necesare pentru regenerarea pădurilor pe suprafețele de pe care se exploatează lemnul și acționează pentru atragerea în fondul forestier a terenurilor degradate în vederea împăduririi acestora;
 • urmărește realizarea de perdele forestiere pe terenuri din afara fondului forestier, în care scop colaborează cu deținătorii acestora;
 • urmărește protejarea terenurilor din fondul forestier împotriva eroziunii și a altor forme de degradare și asigură execuția lucrărilor de corectare a torenților din fondul forestier;
 • asigură o stare fitosanitară corespunzătoare în păduri, organizând acțiunile necesare pentru depistarea, prevenirea și combaterea bolilor și a dăunătorilor;
 • gospodărește parcurile naționale și rezervațiile naturale, pe principii ecologice, în care scop colaborează cu unitățile specializate în supravegherea și protecția mediului;
 • urmărește executarea tăierilor de îngrijire în pădurile tinere la nivelul prevederilor din amenajamentele silvice;
 • organizează și efectuează paza pădurilor, prevenirea tăierilor ilegale de arbori, a pășunatului abuziv și a altor fapte ce aduc prejudicii fondului forestier;
 • controlează proveniența materialului lemnos și legalitatea circulației acestuia;
 • ia măsuri tehnico-organizatorice pentru prevenirea și stingerea incendiilor în păduri;
 • gospodărești fondurile de vânătoare, precum și cele de pescuit din apele de munte și asigură realizarea efectivelor optime pe acestea;
 • organizează vânători cu turiști străini în condițiile legal aprobate;
 • asigură concesionarea, închirierea și locația gestiunii, inclusiv a fondurilor pentru vânătoare și pescuit sportiv;
 • asigură valorificarea superioară a produselor accesorii ale pădurii - fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale și aromatice și alte asemenea, precum și industrializarea acestora;
 • asigură aprovizionarea tehnico-materială, prin încheierea de contracte cu agenți economici din țară și străinătate;
 • realizează toată gama de operațiuni de comerț exterior în vederea valorificării cât mai avantajoase a lemnului, a vânatului, a produselor pădurii;
 • stabilește relații în domeniul său de activitate cu alte regii autonome, cu societăți comerciale, precum și cu terțe persoane juridice și fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare pe baze contractuale, în condițiile economiei de piață;
 • inițiază acțiuni de cooperare tehnico-economică, științifică, cu agenți economici și firme din țară și străinătate;
 • asigură finanțarea lucrărilor necesare pentru desfășurarea normală a procesului de producție, pentru regenerarea pădurilor, executarea investițiilor destinate dezvoltării activității;
 • realizează politica de credite și a altor surse de finanțare, programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora, stabilirea destinației profitului, potrivit legii;
 • urmărește rentabilizarea maximă și obținerea de profit, putând beneficia de credite și de subvenții de la bugetul de stat; poate constitui fonduri proprii, potrivit legii;
 • asigură realizarea de cercetări fundamentale și aplicarea lor în domeniul silviculturii, amenajarea pădurilor, potrivit legii, precum și proiectarea lucrărilor de investiții.
Capitolul IV
Patrimoniul

Art. 7. - „ROMSILVA” - R.A. are un patrimoniu net de 5.241 milioane lei, prin însumarea patrimoniilor subunităților din structură, stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 8. - „ROMSILVA” - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu și de uzufructul acestora - după caz -, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Art. 9. - „ROMSILVA” - R.A. are, de asemenea, în proprietate 6.332,2 mii hectare fond forestier, înregistrate ca atare în situația statistică a fondului forestier - Silv. 1, la data de 1.01.1990.

Capitolul V
Structura "ROMSILVA" - R.A.

Art. 10. - Structura organizatorică și funcțională a „ROMSILVA” - R.A. se stabilește de Consiliul de administrație al acesteia.

„ROMSILVA" - R.A. are în structura sa următoarele categorii de subunități:

10.1. Filiale teritoriale și Institutul de cercetări și amenajări silvice. Aceste subunități sunt conduse de către un director și un comitet director, ale căror atribuții se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administrație al „ROMSILVA” - R.A.

10.2. Centrul de calcul, Centrul de documentare, instruire și perfecționare a personalului și Redacția „Revista pădurilor”.

10.3. Alte subunități, care intră în structura filialelor teritoriale și a Institutului de cercetări și amenajări silvice (ocoale silvice și secții silvocinegetice, pepiniere, crescătorii de vânat, păstrăvării, secții de producție - împletituri, produse ornamentale, centre pentru recoltarea, industrializarea și valorificarea fructelor de pădure, plantelor medicinale și altele).

10.4. Gradarea subunităților se aprobă de Consiliul de administrație al „ROMSILVA" - R.A.

10.5. Personalul filialelor teritoriale, al Institutului de cercetări și amenajări silvice și al celorlalte subunități este angajat de conducerile acestora, potrivit competențelor acordate.

10.6. Filialele teritoriale și Institutul de cercetări și amenajări silvice au competențele regiei, cu excepția relațiilor directe cu bugetul statului.

Art. 11. - În cadrul regiei se pot constitui direcții, servicii, inspecții, oficii, birouri, după caz. Atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administrație al regiei.

Capitolul VI
Organele de conducere ale regiei

Art. 12. - Conducerea regiei se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul general al regiei.

Art. 13. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului mediului și este campus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei.

Directorul general al regiei se numește de Consiliul de administrație, cu avizul ministrului mediului.

Din Consiliul de administrație fac parte, în mod obligatoriu, câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului - Departamentul pădurilor.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre ingineri, specialiști din cercetarea-proiectarea silvică, învățământul superior silvic, economiști, juriști, manageri, experți.

Art. 14. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 15. - Atribuțiile Consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei, filialelor teritoriale și celorlalte subunități;
 • analizează și adoptă programele de activitate economică, de cercetare, dezvoltare și retehnologizare pe termen scurt, mediu și lung;
 • stabilește competențele tehnice, economico-financiare, juridice și de personal pentru subunitățile din structură;
 • hotărăște asocierea, în condițiile legii, cu alte regii și cu societăți comerciale pentru realizarea de activități de interes comun;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
 • aprobă operațiuni de credite, fundamentează și solicită subvenții pentru investiții, pentru acțiuni de combatere a unor atacuri masive de dăunători și altele;
 • aprobă comercializarea în țară și în străinătate a produselor realizate în cadrul regiei și în cooperare;
 • aprobă utilizarea fondului valutar;
 • stabilește nivelul de salarizare a personalului din regie în funcție de studii, munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime prevăzute de lege;
 • stabilește măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului forestier, precum și a bunurilor unității, acționând în acest scop în conformitate cu prevederile legale;
 • ia măsuri, potrivit legii, pentru angajarea răspunderii disciplinare și materiale, civile, penale sau contravenționale, în sarcina salariaților regiei, în cazul neîndeplinirii de către aceștia a obligațiilor ce le revin;
 • negociază conținutul contractului colectiv de muncă;
 • aprobă orice alte măsuri pentru activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii.

Art. 16. - Atribuțiile directorului general al regiei sunt următoarele:

 • angajează regia, prin semnătură, în relațiile cu terții, în limita competențelor aprobate de Consiliul de administrație și a celor prevăzute de legislația în vigoare;
 • încheie, modifică, suspendă și, după caz, desface contractul de muncă al personalului din aparatul propriu al regiei și din conducerea unităților;
 • asigură conducerea activității curente a regiei.

Art. 17. - Consiliul de administrație se întrunește în ședință ordinară, lunar, la convocarea directorului general al regiei sau la cererea unei treimi din membrii acestuia.

Art. 18. - Consiliul de administrație poate atrage în activitatea sa de analiză a unor probleme complexe specialiști din diferite sectoare. Activitatea acestora va putea fi compensată material, pe bază de contract, încheiat potrivit legii.

Art. 19. - Consiliul de administrație prezintă Ministerului Mediului, în prima lună a fiecărui an, un raport asupra activității regiei în anul precedent, precum și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VII
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 20. - „ROMSILVA” - R.A. întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al regiei se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a III-a.

Art. 21. - „ROMSILVA” - R.A. constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social-culturale și sportive, ori de perfecționare-recalificare ale personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia. Poate crea și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 22. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și sfârșește la 31 decembrie al fiecărui an.

Art. 23. - Controlul activității economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale regiei.

Capitolul VIII
Relațiile „ROMSILVA" - R.A.

Art. 24. - Relațiile cu alte regii autonome, cu societățile comerciale, din țară și din străinătate, cu persoane fizice, precum și cu statul, se vor desfășura pe baze contractuale, în condițiile economiei de piață.

Art. 25. - „ROMSILVA” - R.A. se poate asocia cu societăți comerciale și cu terțe persoane juridice și persoane fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare.

Art. 26. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare care se referă la activitatea regiilor autonome.


Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „IPTANA” - S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială pe acțiuni "IPTANA" - S.A., persoană juridică cu sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexă.

Art. 2. - Societatea comercială pe acțiuni "IPTANA" - S.A., înființată potrivit art. 1, se organizează și funcționează conform statutului prevăzut în anexă.

Art. 3. - Capitalul social inițial al Societății comerciale pe acțiuni "IPTANA" - S.A. a fost stabilit pe baza bilanțului întocmit la data de 30 iunie 1990, prin preluarea activului și pasivului Institutului de proiectări în transporturi auto, navale și aeriene, urmând a fi definitivat după reevaluarea patrimoniului, în condițiile legii, activitate care se va finaliza până la data de 31 decembrie 1990.

Art. 4. - Pe data constituirii Societății comerciale pe acțiuni „IPTANA” - S.A., Institutul de proiectări în transporturi auto, navale și aeriene se desființează, activul și pasivul fiind preluat de aceasta pe bază de protocol.

Art. 5. - Personalul trecut la Societatea comercială pe acțiuni "IPTANA" - S.A. se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar și de sporul de vechime, după caz, avute anterior, dacă este transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 6. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 decembrie 1990 | Nr. 1336.


Anexă

Statutul Societății comerciale pe acțiuni „IPTANA” - S.A.

Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială pe acțiuni „IPTANA” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” ori de inițialele „S.A.”, cu menționarea capitalului social, numărului de înregistrare și sediului.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială pe acțiuni „IPTANA” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară sau din străinătate.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate al societății
Articolul 5

Scopul societății este elaborarea și comercializarea de studii, proiecte, servicii de consulting și ingineering, alte documentații tehnice și economice, precum și verificări, expertize, avize, normative tehnice, acordarea de asistență tehnică, în domeniul investițiilor, reparațiilor, întreținerii, dezvoltării și modernizării construcțiilor inginerești în țară și străinătate.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății este:

a) întocmirea de studii, proiecte, servicii de consulting și ingineering, precum și alte documentații tehnice și economice pentru lucrările de investiții noi, dezvoltări și modernizări, reparații și întreținere pentru drumuri, străzi, autostrăzi, piste și platforme, poduri, pasaje și tuneluri, construcții hidrotehnice și de navigație, construcții și instalații civile și industriale, tehnologii de exploatare, utilaje și dispozitive în domeniul transporturilor, lucrări pentru asanarea și consolidarea terasamentelor și versanților, alte construcții inginerești;
b) verificări, relevee de precizie, expertizări și avizări de documentații, urmărirea execuției lucrărilor, asistență tehnică;
c) constituirea, actualizarea, dezvoltarea și exploatarea comercială a băncilor de date în domeniul căilor de comunicații rutiere, navale și aeriene;
d) elaborarea de caiete de sarcini, normative tehnice și standarde din domeniu;
e) prospecțiuni geotehnice, geologice, încercări și analize de laborator pentru pământuri și roci, rapoarte și studii geotehnice, ridicări topografice, fotogrammetrice, exploatări de aerofotograme, întocmiri de planuri, documentații pentru exproprieri de terenuri, machete;
f) comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute în contractele încheiate de societate cu beneficiarii atât în țară, cât și în străinătate.
Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 7
Capitalul social

Capitalul social inițial este de 38,2 milioane lei împărțit în 7.640 acțiuni nominative în valoare de 5.000 lei fiecare, subscrise în întregime de acționar.

Acțiunile de la nr. 1 la nr. 7.640 reprezintă aportul acționarului (acționarilor) român în valoare de 38,2 milioane lei, respectiv 100% din capitalul social.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de unic acționar, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice române, în condițiile legii.

Articolul 8
Acțiunile

Acțiunile societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acestea vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea Consiliului de administrație.

Articolul 9
Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către Adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație al societății și să facă publică pierderea prin presă. După scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 13
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) alege directorul și adjuncții acestuia, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul și adjuncții acestuia pot fi numiți și dintre membrii Consiliului de administrație;
d) stabilește competențele și răspunderile Consiliului de administrație și Comisiei de cenzori;
e) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
f) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație, al Comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții situate în țară și străinătate;
j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;
m) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorului, directorilor adjuncți și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14
Convocarea Adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social, la cererea Comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Convocarea Adunării generale a acționarilor va fi făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și în unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care societatea își are sediul principal.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15
Organizarea Adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele Consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării generale a acționarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor existente în societate.

Articolul 16
Exercitarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile Adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a Adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 18
Organizare

Societatea comercială „IPTANA” - S.A. este administrată de către un consiliu de administrație format din 13 persoane, ales de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari, în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența Consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de Adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, Consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, un președinte și doi vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte.

Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor ce li se conferă.

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În asemenea situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

Articolul 19
Atribuțiile Consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
d) stabilește sistemul de tarifare și principiile de negociere a prețurilor;
e) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) potrivit competențelor acordate;
f) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
g) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate;
h) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității;
i) supune anual Adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății, pe anul următor;
j) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității societății.
Capitolul VI
Articolul 20
Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din 7 membri aleși de Consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate conduce și Comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile Comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a Consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În Comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII
Gestiunea societății
Articolul 21
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de Comisia de cenzori, aleși de Adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri care trebuie să fie asociați, cu excepția experților contabili.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzorii supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și Comisiei de cenzori li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând Adunării generale a acționarilor un raport scris;
c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
d) prezintă Adunării generale a acționarilor punctual său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează Adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv (cu excepția primilor doi ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează conform dispozițiilor legale.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusă din trei membri.

Capitolul VIII
Activitatea societății
Articolul 22
Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23
Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de Adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către Consiliul de administrație sau de directorul societății.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către Adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților și potrivit legii.

Articolul 24
Amortizarea fondurilor

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include în cheltuielile de producție și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și satisfacerea altor nevoi alte societății;
 • prin valoarea de achiziții a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.
Articolul 25
Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor.

Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective în cheltuielile de producție în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 26
Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 27
Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge 20% din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 28
Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 29
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face prin hotărâre a guvernului.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 30
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului social;
b) hotărârea Adunării generale;
c) faliment;
d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
e) numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurări de forță majoră și consecințele acestora durează mai mult de 8 luni, iar Adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
g) în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X
Dispoziții finale
Articolul 33

Pentru preîntâmpinarea concurenței neloiale se interzice încheierea de contracte economice având același obiect cu agenții economici privați ai căror salariați sunt și angajați ai „IPTANA” - S.A.

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „CASROM” - S.A.

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială pe acțiuni „CASROM” - S.A., persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, șoseaua București - Ploiești km 16,5, având un capital social inițial de 22,128 milioane lei, stabilit pe baza bilanțului întocmit la data de 30 iunie 1990, prin preluarea activului și pasivului de la Întreprinderea „Catering Air Service” România.

Capitalul social inițial are următoarea structură:

 • mijloace fixe în valoare de 15,666 milioane lei;
 • mijloace circulante în valoare de 6,462 milioane lei.

Valoarea capitalului inițial al societății va fi corectată după finalizarea acțiunii de reevaluare a patrimoniului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 1990.

Art. 2. - Societatea comercială pe acțiuni „CASROM” - S.A. are ca obiect de activitate deservirea companiilor aeriene românești și străine cu produse de catering, comercializarea de mărfuri prin magazinele proprii în lei și în valută, precum și prin unitățile cu regim duty-free, alimentație publică, organizarea de activități turistice și hoteliere legate de transportul aerian.

Art. 3. - Societatea comercială pe acțiuni „CASROM” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu statutul anexat la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Întreprinderea „Catering Air Service” România se desființează, personalul acesteia fiind preluat de Societatea comercială „CASROM” - S.A. și considerat transferat în interesul serviciului, beneficiind timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, dacă este transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. – Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 decembrie 1990 | Nr. 1337.


Anexă

Statutul Societății comerciale pe acțiuni „CASROM”

Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „CASROM” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi „CASROM” și va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, de numărul de înregistrare și sediul societății.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „CASROM” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română, inclusiv cu reglementările specifice aviației civile și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul București, șoseaua București – Ploiești km 16,5. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării actului său de înființare la Camera de Comerț și Industrie.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate al societății
Articolul 5

Scopul societății este deservirea companiilor românești și străine cu produse specifice de catering, comercializarea de produse în regim de alimentație publică și duty-free, prestarea de servicii hoteliere și de turism în vederea realizării de beneficii.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății este:

a) deservirea companiilor aeriene românești și străine care operează pe aeroporturile din România cu produse specifice de catering necesare la bordul aeronavelor acestora;
b) aprovizionarea cu produse românești și din import specifice activității de catering;
c) comercializarea produselor românești – inclusive obținute din producție proprie - și din import, aprovizionate pe bază de contracte cu firme din țară și străinătate, prin hotelurile și magazinele sale;
d) prelucrarea materiilor prime alimentare în scopul obținerii preparatelor proprii de catering și comercializarea acestora prin rețeaua de magazine și de alimentație publică;
e) organizarea exclusivă de magazine cu vânzare în valută și în sistemul duty-free, pe aeroporturile din România;
f) achiziționarea directă și în consignație de produse de import și indigene pentru valorificarea la bordul aeronavelor, în magazinele sale din zona de tranzit a aeroporturilor sau din alte spații autorizate, la prețurile de desfacere cu amănuntul stabilite de societate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
g) organizarea activității de alimentație publică (baruri, restaurante) pe aeroporturile din țară, precum și de bufete în incinta unor unități de aviație;
h) organizarea și efectuarea de activități turistice și hoteliere legate de transportul aerian.

În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, Societatea comercială „CASROM” - S.A. va deține parc auto pentru nevoile sale de transport, oficiu de calcul și, în funcție de necesități, va închiria spații hoteliere și comerciale, ori va construi asemenea spații.

De asemenea, efectuează activități de reclamă și publicitate, de încasări și plăți prin conturi deschise la bănci din România și străinătate.

Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 7
Capitalul social

Capitalul social inițial este în valoare de 22,128 milioane lei și împărțit în 4.425 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar la înființare.

Capitalul social inițial este deținut de statul român ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8
Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a 2 administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9
Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii români răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către Adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 13
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) alege directorul general, îi stabilește remunerarea, îl descarcă de activitate și îl revocă;
d) stabilește competențele și răspunderile Consiliului de administrație și Comisiei de cenzori;
e) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
f) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație, al Comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale, agenții;
j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;
m) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
n) hotărăște cu privire la stabilirea normelor de amortizare a fondurilor fixe;
o) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a directorului general, a membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
p) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14
Convocarea Adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea Comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15
Organizarea Adunării generale a acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării extraordinare sunt necesare:

 • la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
 • la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele Consiliului de administrație desemnează dintre membrii Adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării generale a acționarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții sindicatului.

Articolul 16
Exercitarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile Adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile Adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare, aprobat de organul care a înființat societatea.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a Adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 18
Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de Consiliul de administrație compus din 7-15 administratori, aleși de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numiți pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pe care este ales administratorul, pentru a ocupa locul vacant, este egală cu perioada care a rămas până la expirarea predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența Consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de Adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, Consiliul de administrație va alege dintre membrii săi un președinte și 3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății. La întrunirile Consiliului de administrație directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operațiile ce au executat. Consiliul este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin a 1/2 din numărul membrilor Consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președintele acestuia cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții și membrii Consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 19
Atribuțiile Consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) potrivit competențelor acordate;
e) aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparținând societății sau închirierea de tranzacții în litigii, cu o valoare de până la zece milioane lei;
f) stabilește măsuri pentru protejarea patrimoniului și a datelor;
g) stabilește și negociază contractul individual și colectiv de muncă;
h) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
i) stabilește tactica și strategia de marketing;
j) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate;
k) supune anual Adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de programe de activitate și proiectul de buget al societății, pe anul în curs;
l) numește și revocă directorii executivi, la propunerea Comitetului de direcție sau a directorului general, după caz, dintre funcționării societății care nu sunt membri ai Consiliului de administrație, stabilește remunerația potrivit legii și îi descarcă de activitate;
m) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor.
Capitolul VI
Articolul 20
Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcție format din directorul general și un număr de adjuncți, stabiliți prin consiliu, dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația.

Președintele Consiliului de administrație este și director general, în care calitate conduce și Comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducând la îndeplinire deciziile Consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile Comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a Consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În Comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Consiliul de administrație poate oricând revoca persoanele din comitetul de direcție.

Capitolul VII
Gestiunea societății
Articolul 21
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de Comisia de cenzori, aleși de Adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui, în caz de nevoie, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând Adunării generale a acționarilor un raport scris;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă Adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectivului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează Adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusă din 5 membri.

Capitolul VIII
Activitatea societății
Articolul 22
Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23
Personalul societății

Directorul general, membrii Consiliului de administrație și cenzorii sunt aleși de Adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către Consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către Adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate personalului pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților, potrivit legii.

Articolul 24
Amortizarea fondurilor

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și alte nevoi alte societății;
 • prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.
Articolul 25
Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii, sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 26
Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 27
Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 28
Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 29
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face prin hotărâre a guvernului.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 30
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea Adunării generale;
 • faliment;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă dacă Adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acțiuni va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar Adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X
Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


Hotărâre privind înființarea regiei autonome „Administrația națională a aeroporturilor din România”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează regia autonomă „Administrația națională a aeroporturilor din România”, ca persoană juridică, cu sediul în municipiul București, șoseaua București-Ploiești km 16,5.

Administrația națională a aeroporturilor se constituie prin preluarea subunităților de stat prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Administrația națională a aeroporturilor din România are ca obiect principal de activitate administrarea și exploatarea bazei aeroportuare naționale, precum și asigurarea mijloacelor tehnice de deservire la sol a aeronavelor și pasagerilor, de control și dirijare a zborurilor, a informațiilor aeronautice interne și internaționale, pentru desfășurarea în siguranță a transporturilor aeriene de călători și mărfuri, precum și altor zboruri ale aviației în spațiul aerian repartizat aeroporturilor.

Art. 3. - Administrația națională a aeroporturilor asigură dezvoltarea, modernizarea și reînnoirea pistelor, căilor de rulare și platformelor, echipamentelor, instalațiilor, construcțiilor și celorlalte mijloace din dotare, întreținerea și reparațiile acestora, precum și introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară.

Art. 4. - Patrimoniul inițial al Administrației naționale a aeroporturilor este de 2.593.029 mii lei, conform datelor din bilanțul contabil la 30.06.1990, constituit din suma patrimoniilor subunităților prevăzute în anexa nr. 1.

Administrația națională a aeroporturilor își va definitiva patrimoniul pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 31.12.1990.

Art. 5. - Administrația națională a aeroporturilor din România realizează cooperarea în domeniul său de activitate cu organele similare din statele cu care se întrețin relații aviatice civile și cu organizațiile internaționale specializate în acest domeniu.

Art. 6. - Pentru realizarea activității proprii, regia autonomă poate încheia contracte de import-export și de asigurare de asistență tehnică sau servicii cu partenerii din țară sau străinătate.

Art. 7. - Taxele și tarifele, în lei și în valută, se stabilesc de Consiliul de administrație al regiei autonome, cu respectarea prevederilor legale și înțelegerilor internaționale în acest domeniu.

Pentru dezvoltarea și modernizarea rapidă, impusă de standardele internaționale, se pot utiliza o parte din fondurile valutare și în lei realizate din încasări, conform legii.

Art. 8. - Administrația națională a aeroporturilor întocmește și aprobă normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru protecția navigației aeriene, exploatarea, întreținerea și repararea bazei tehnice aeroportuare, construcțiilor și celorlalte mijloace din dotare, precum și pentru operațiunile financiar-contabile specifice.

Art. 9. - Administrația națională a aeroporturilor se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 10. - Personalul care trece la Administrația națională a aeroporturilor, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul prevăzut la alineatul precedent, în cazul în care este trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, are dreptul la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - Până la apariția noilor reglementări în domeniu, salarizarea personalului din aparatul central al Administrației naționale a aeroporturilor se face potrivit prevederilor anexei VI, litera A din Legea nr. 57/l974, iar personalul din unitățile componente, conform prevederilor anexelor IV, V și VII ale aceleiași legi.

Art. 12. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 decembrie 1990 | Nr. 1338.


Anexa nr. 1

Subunitățile din structura regiei autonome „Administrație națională a aeroporturilor din România”

A. Aeroporturi internaționale

 1. Aeroportul București - Otopeni
 2. Aeroportul Constanța - Mihail Kogălniceanu
 3. Aeroportul Timișoara

B. Aeroporturi interne

 1. Aeroportul Arad
 2. Aeroportul Baia Mare
 3. Aeroportul Bacău
 4. Aeroportul București - Băneasa
 5. Aeroportul Cluj-Napoca
 6. Aeroportul Caransebeș
 7. Aeroportul Craiova
 8. Aeroportul Iași
 9. Aeroportul Oradea
 10. Aeroportul Satu Mare
 11. Aeroportul Sibiu
 12. Aeroportul Suceava
 13. Aeroportul Târgu Mureș
 14. Aeroportul Tulcea

C. Baza de deservire tehnică și reparații aeroportuare (B.D.T.R.A.)


Anexa nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a regiei autonome – „Administrația națională a aeroporturilor din România”

I. Dispoziții generale

Art. 1. - Administrația națională a aeroporturilor din România este persoană juridică română și funcționează pe bază de gestiune economică, cu finanțare de la bugetul statului, și își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament, având statut de regie autonomă.

Art. 2. - Sediul principal al Administrației naționale a aeroporturilor din România este în municipiul București, șoseaua București - Ploiești km 16,5.

Administrația națională a aeroporturilor are în structură următoarele categorii de subunități:

2.1. aeroporturi;

2.2. Baza de deservire tehnică și reparații aeroportuare (B.D.T.R.A.);

2.3. servicii atașate de administrație, protecție socială și medicină aeronautică.

Modalitatea de constituire, drepturile și obligațiile pentru toate genurile de subunități sunt stabilite prin prezentul regulament.

II. Obiectul de activitate

Art. 3. - Obiectul de activitate al Administrației naționale a aeroporturilor este: administrarea și exploatarea bazei aeroportuare naționale, precum și asigurarea mijloacelor tehnice de deservire la sol a aeronavelor și pasagerilor, de control și dirijare a zborurilor, a informațiilor aeronautice interne și internaționale, pentru desfășurarea în siguranță a transporturilor aeriene de călători și marfă, precum și altor zboruri ale aviației în spațiul aerian repartizat aeroporturilor.

Art. 4. - În realizarea obiectului de activitate, Administrația națională a aeroporturilor exercită următoarele atribuții principale:

4.1. În domeniul tehnic

4.1.1. Asigură întreținerea și exploatarea sistemului național de aeroporturi și a mijloacelor tehnice de protecție a navigației aeriene, meteorologice și telecomunicații necesare dirijării traficului aerian, precum și a mijloacelor tehnice de deservire aeroportuară în concordanță cu necesitățile unei economii moderne, în vederea satisfacerii cerințelor de transporturi aeriene interne și internaționale de interes public și pentru a asigura necesitățile de apărare a țării.

4.1.2. Elaborează și aplică norme tehnice proprii pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii, a mijloacelor de protecție a navigației aeriene, mecano-energetice, de transport și deservire aeroportuară.

4.1.3. Aplică reglementările internaționale OACI (Organizația Aviației Civile Internaționale) privind utilizarea frecvențelor mijloacelor de protecție a navigației aeriene.

4.1.4. Elaborează studii și execută programe privind dezvoltarea și modernizarea aeroporturilor și dotarea lor cu mijloace tehnice de protecție a navigației aeriene, de transport și deservire aeroportuară prin investiții și reparații capitale.

4.1.5. Realizează lucrările de revizie și reparație a agregatelor, instalațiilor și echipamentelor aeroportuare.

4.1.6. Organizează și ține evidențe de cadastru, a tehnicii aeroportuare și a dotărilor destinate controlului și dirijării zborurilor.

4.1.7. Organizează proiectarea și executarea de lucrări de investiții proprii, reparații și retehnologizări în sistemul aeroportuar.

4.1.8. Optimizează tehnic dotările și exploatarea instalațiilor aeroportuare în concordanță cu asigurarea securității depline a activităților de trafic aerian și deservire aeroportuară.

4.1.9. Analizează, în vederea avizării de către autoritatea aeronautică română, proiectele de construcții-montaj în zonele cu servituți aeronautice, supraveghează semnalizarea și balizarea tuturor construcțiilor existente în zonele de trafic aerian ale aeroporturilor, potrivit reglementărilor internaționale recunoscute în țara noastră.

4.1.10. Asigură organizarea, îndrumarea, și controlul activității de prevenire și stingere a incendiilor potrivit reglementărilor aeronautice, instruirea și atestarea pe posturi a pompierilor civili din aeroporturi.

4.1.11. Asigură proiectarea, executarea și punerea în funcțiune, prin subunitățile proprii sau prin contracte cu alte unități, a noilor obiective aeroportuare.

4.1.12. Execută și controlează desfășurarea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecției oamenilor, utilajelor, utilizării acestora cu eficiență și pentru asigurarea protecției mediului înconjurător.

4.1.13. Elaborează și promovează proiecte de acte normative privind norme, reglementări aeroportuare, aprobarea investițiilor și exproprierea terenurilor necesare pentru acestea.

4.1.14. Inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine în domeniul său de activitate.

4.1.15. Organizează aprovizionarea tehnico-materială a aeroporturilor pentru produsele de balanță și de import.

4.2. În domeniul operațional

4.2.1. Asigură prin organele specializate securitatea aeronavelor ce evoluează în zona de control a aeroporturilor.

4.2.2. Asigură aplicarea reglementărilor Organizației Aviației Civile Internaționale potrivit anexelor la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională, precum și a celorlalte reglementări aeronautice interne și internaționale pe linia activității aeroportuare.

4.2.3. Asigură facilitățile de infrastructură, protecția navigației aeriene și mecano-energetice necesare desfășurării în condiții de siguranță a transporturilor aeriene de pasageri și mărfuri executate de transportatori interni și externi.

4.2.4. Asigură datele de informare aeronautică operativă internă și internațională cu privire la starea și funcționarea unităților și mijloacelor din activitatea aeroportuară.

Asigură datele de informare meteorologică, aeronautică, operativă, internă și internațională, necesare protecției meteorologice a zborurilor.

4.2.5. Asigură aplicarea la nivelul aeroporturilor a programului național de securitate a aviației civile, colaborând cu forțele militare și civile destinate acestui scop.

4.2.6. Coordonează și controlează întocmirea și calitatea documentelor de mobilizare din subunități, verifică modul de înștiințare și scoatere a personalului și mijloacelor de alarmă în situații deosebite.

4.2.7. Participă la planurile de acțiune privind alarmarea, căutarea și salvarea aeronavelor aflate în dificultate.

4.2.8. Asigură spațiile necesare pentru buna desfășurare a activităților pe aeroporturi, acordând prioritate celor destinate confortului pasagerilor și fluidității traficului aerian.

4.2.9. Organizează și execută controlul tehnic periodic și omologarea terenurilor și instalațiilor aeronautice, în vederea emiterii certificatelor de exploatare și a prelungirii duratelor lor de valabilitate.

4.2.10. Asigură efectuarea controlului medical al personalului aeronautic și aeroportuar pentru siguranța zborurilor, potrivit reglementărilor speciale în acest domeniu, asistența medicală de urgență a publicului în aerogări și pe aeroporturi, precum și respectarea normelor igienico-sanitare în spațiile aeroportuare destinate activității publice.

4.2.11. Asigură, contra cost, transportul personalului propriu la și de la locul de muncă al pasagerilor între aeroporturi și agenții, cu autobuze din parcul propriu al subunităților.

4.2.12. Asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție și prestații aeroportuare, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, în baza statutului personalului.

4.2.13. Organizează activitatea de management în subunitățile din structura regiei, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice, în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnico-economice și organizatorice.

4.2.14. În cadrul obiectului său de activitate își poate diversifica serviciile în scopul creșterii veniturilor și satisfacerii cererii serviciilor aeroportuare.

4.3. În domeniul economico-financiar

4.3.1. Realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmește buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor.

4.3.2. Virează la bugetul statului veniturile realizate și asigură acoperirea cheltuielilor din subvenții.

4.3.3. Participă la elaborarea programului de dezvoltare a sistemului național de aeroporturi și asigură finanțarea și realizarea obiectivelor cuprinse în program, urmărind elaborarea și avizarea legală a documentației tehnice de execuție.

4.3.4. Pregătește elementele necesare și fundamentează cu reprezentanții organelor competente cheltuielile de administrație și exploatare aeroportuare, taxele și tarifele prestațiilor efectuate.

4.3.5. Închiriază spațiile comerciale din aeroporturi, prin subunitățile deținătoare, în condițiile legislației în vigoare.

4.3.6. Identifică și exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activității pe care o desfășoară.

4.3.7. Efectuează direct operațiuni de comerț exterior în domeniul său de activitate, prin compartimente proprii specializate de export-import, marketing și conjunctură.

4.4. Administrația națională a aeroporturilor se poate afilia la organe și organisme internaționale din domeniul aeroportuar, în condițiile stabilite de lege.

4.5. Consiliul de administrație poate autoriza subunitățile din structura regiei să efectueze direct acțiunile legate de domeniul lor de activitate.

III. Patrimoniul

Art. 5. - Patrimoniul inițial al Administrației naționale a aeroporturilor din România este de 2.593.029 mii lei, conform datelor din bilanțul contabil de la 30 iunie 1990, constituit din suma patrimoniului subunităților prevăzute în anexa nr. l.

Administrația națională a aeroporturilor din România își va definitiva patrimoniul pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege, activitate ce se va finaliza până la data de 31 decembrie 1990.

IV. Structura regiei, drepturile și obligațiile unităților din structura Administrației naționale a aeroporturilor din România

Art. 6. - Administrația națională a aeroporturilor din România aprobă înființarea de subunități, potrivit legii, stabilind relațiile acestora în cadrul regiei și cu terți pentru acte și fapte juridice din domeniile tehnico-economice, comerciale, administrative, financiare și altele.

Art. 7. - Organizarea și conducerea subunităților din structură se stabilesc de Consiliul de administrație al regiei.

Art. 8. - Închirierea spațiilor comerciale, a activităților de reclamă, precum și a altor servicii din aeroporturi, este atributul subunităților din structura Administrației naționale a aeroporturilor din România, cu respectarea strictă a condițiilor stabilite de Legea nr. 15/l990.

Art. 9. - Subunitățile regiei răspund în fața Consiliului de administrație de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de aceasta prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcționare.

Art. 10. - Directorii aeroporturilor sunt comandanții unici ai tuturor forțelor și mijloacelor de pază, apărare și securitate, răspunzând de aplicarea reglementărilor privind apărarea subunității și activităților împotriva actelor ilicite.

Art. 11. - Subunitățile sunt conduse de un director și un consiliu director, compus din 5-11 persoane, numit de Consiliul de administrație al regiei, format din directorul subunității, adjunctul acestuia, contabilul șef (șef compartiment economic) și șefii unor compartimente principale.

V. Organele de conducere ale Administrației naționale a aeroporturilor

Art. 12. - Conducerea regiei se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 13. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului;
 • directorul general al Administrației naționale a aeroporturilor din România;
 • 4 ingineri specialiști în domeniul de activitate al Administrației naționale a aeroporturilor din România;
 • 2 economiști specialiști în finanțe, management, comerț și colaborare internațională;
 • 5 directori de subunități: București-Otopeni; București-Băneasa; Constanța-Mihail Kogălniceanu; Timișoara; Baza de deservire tehnică și reparații aeroportuare (B.D.T.R.A.);
 • 1 jurist.

Art. 14. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 15. - Atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de administrație sunt următoarele:

15.1. Aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei.

15.2. Aprobă programele de servicii aeroportuare în corelare cu cererile beneficiarilor și resursele tehnice alocate.

15.3. Aprobă potrivit legii investițiile ce urmează a fi realizate din fonduri proprii ale Administrației naționale a aeroporturilor din România.

15.4. Propune, potrivit reglementărilor, investițiile de amploare ce necesită subvenții de la bugetul statului.

15.5. Face propuneri pentru împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora.

15.6. Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu.

15.7. Aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparținând regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei.

15.8. Propune și aplică tarife și taxe proprii pentru prestațiile și serviciile efectuate.

15.9. Aprobă utilizarea fondului valutar, potrivit legii.

15.10. Asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător.

15.11. Aprobă statutul personalului din Administrația națională a aeroporturilor din România.

15.12. Stabilește, potrivit legii, nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime legale de salarizare prevăzută de lege.

15.13. Stabilește funcțiile și meseriile specifice aeroportuare.

15.14. Stabilește și face propuneri pentru subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații.

15.15. Aprobă orice alte probleme privind activitatea Consiliului de administrație, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 16. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau de câte ori este nevoie, la cererea președintelui ori a o treime din membrii săi.

Art. 17. - Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contracte.

Art. 18. - În prima lună a fiecărui an, Consiliul de administrație prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității desfășurate de regie în anul precedent și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 19. - Directorul general al Administrației naționale a aeroporturilor din România este numit de Consiliul de administrație, cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului. E1 nu poate ocupa funcții (remunerate sau nu) în consiliile de administrație ale unor societăți comerciale cu capital privat.

Art. 20. - Directorul general al administrației naționale a aeroporturilor din România conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoane fizice sau juridice.

De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește prin decizie conducătorii unităților subordonate regiei, în conformitate cu prevederile legale.,

Art. 21. - Veniturile și cheltuielile Administrației naționale a aeroporturilor din România se stabilesc prin buget de venituri și cheltuieli pentru fiecare exercițiu financiar.

Art. 22. - Regia realizează venituri în lei și valută din taxele aeroportuare percepute pentru operațiunile aeriene, precum și din încasări de tarife și taxe pentru alte prestări și servicii aeroportuare.

Art. 23. - Pentru dezvoltare și modernizare, regia autonomă poate dispune, conform legii, asupra unei cote din veniturile nete realizate în valută și în lei, potrivit legii.

Art. 24. - Administrația națională a aeroporturilor din România hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul subvențiilor necesare pentru obiectivele de investiții.

Art. 25. - Operațiunile de încasări și plăți ale Administrației naționale a aeroporturilor din România și subunităților din structura sa se efectuează prin conturi în lei și valută deschise la unitățile bancare.

Art. 26. - Subunitățile Administrației naționale a aeroporturilor, având autonomie funcțională limitată:

 • întocmesc buget de venituri și cheltuieli propriu;
 • întocmesc bilanț contabil și situația principalilor indicatori financiari;
 • efectuează încasări și plăți în lei și valută prin conturi deschise la bănci;
 • primesc direct, utilizează și răspund de buna gospodărire a sumelor alocate drept subvenții de către Administrația națională a aeroporturilor din România și a creditelor de la bănci.

Art. 27. - Decontările cu bugetul statului pentru întregul sistem se efectuează în mod unitar de către Administrația națională a aeroporturilor.

Art. 28. - Între subunitățile din structura regiei autonome se efectuează decontări privind serviciile aeroportuare.

Mijloacele fixe se trec de la o subunitate la alta fără plată, cu acordul subunităților deținătoare.

VI. Relații comerciale

Art. 29. - Taxele și tarifele în lei și valută pentru aterizări/decolări și staționări aeronave, precum și pentru deservire aeroportuară, se stabilesc de către Administrația națională a aeroporturilor din România în conformitate cu reglementările interne și internaționale de aviație civilă.

Taxele și tarifele se stabilesc în funcție de greutatea aeronavelor sau categoria aeroporturilor și după aprobare se publică în Monitorul Oficial.

Art. 30. - Prestările de servicii și asigurarea facilităților aeroportuare se fac pe bază de contracte cu beneficiarii (utilizatorii), modul unitar de contractare fiind stabilit de Administrația națională a aeroporturilor din România.

Art. 31. - În cadrul obiectului său de activitate, regia autonomă poate, conform legii, să-și asigure investiții pe bază de licitație publică prin orice societăți comerciale din țară și străinătate.

Adjudecarea licitațiilor se efectuează conform prevederilor legale; licitațiile pentru lucrările cu o valoare mai mare de 10 milioane lei se publică în Monitorul Oficial.

Termenele pentru licitațiile publice sunt de cel puțin 30 de zile de la data publicării.

VII. Controlul activității

Art. 32. - Gestiunea Administrației naționale a aeroporturilor este controlată de organele de specialitate ale regiei.

VIII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 33. - Personalul Administrației naționale a aeroporturilor din România, de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de Consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice.

Prin statut se reglementează cel puțin:

 • criteriile de angajare, promovare și autorizare pe post;
 • îndatoririle salariaților pe nivele ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • relațiile cu persoanele fizice și juridice din afara regiei autonome;
 • păstrarea secretului de stat și de serviciu, limite și competențe privind transmiterea informațiilor către persoane fizice și juridice din afara Administrației naționale a aeroporturilor din România;
 • sistemul propriu de salarizare, cu încadrarea în limitele legale;
 • sistemul de recompensare;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția socială a personalului.

Art. 34. - Personalul de reprezentare, întreținere și exploatare care în desfășurarea activității intră în relații directe cu publicul este obligat să poarte uniformă regulamentară, în condițiile legii.

Locurile de muncă în care se poartă uniforme, modelele și însemnele caracteristice se aprobă de Consiliul de administrație.

Art. 35. - Personalul încadrat în regia autonomă beneficiază de asistență medicală fără plată și de control periodic, potrivit reglementărilor aeronautice, contractelor și convențiilor speciale încheiate.

Art. 36. - Personalul regiei autonome beneficiază fără plată de forme de perfecționare profesională, organizate la locul de muncă și prin Centrul de instruire a personalului aeronautic pe bază de contract, costurile fiind suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al regiei.

IX. Dispoziții finale

Art. 37. - Administrația națională a aeroporturilor din România respectă și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legislația generală internă, precum și din legislația specifică și a reglementărilor emise de Subsecretariatul de stat pentru aviația civilă și O.A.C.I. (Organizația Internațională a Aviației Civile).

Art. 38. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.Referințe

 1. În patrimoniul net nu se include valoarea terenurilor din fondul forestier și a volumului de masă lemnoasă existent pe picior.