Monitorul Oficial 30/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0030 - Partea I - Luni, 4 februarie year::1991


Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind completarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1031/1990

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Nomenclatorul produselor deficitare pentru consumul populației, prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului României nr. 1031/1990 privind balanțele materiale pentru anul 1991, se completează cu produsele provenind din importul care se realizează din fondul valutar de stat.

Defalcarea acestora pe agenți economici, indiferent de natura capitalului lor social (public, mixt, privat sau cu participare străină), se face în regimul stabilit pentru produsele de balanță, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1058 din 3 octombrie 1990.


Prim-ministru, Petre Roman | București, 31 ianuarie 1991 | Nr. 83.


Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind vinderea locuinţelor construite din fondurile statului

În scopul sprijinirii acțiunii de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului și pentru a veni în sprijinul cetățenilor care solicită cumpărarea acestora, pe care le dețin în calitate de chiriași,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prefecturile județene și Primăria municipiului București, prin întreprinderile pentru vânzarea locuințelor și oficiile specializate, precum și Casa de Economii și Consemnațiuni, vor lua măsurile necesare pentru ca stabilirea prețului locuințelor construite din fondurile statului, care se vând cetățenilor ce le dețin în calitate de chiriași, în condițiile Decretului-lege nr. 61/1990, precum și întocmirea tuturor formelor, inclusiv încheierea contractului de vânzare-cumpărare, să se finalizeze în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererilor de cumpărare și, respectiv, 15 zile de la înregistrarea cererilor de credit.

Cererile depuse până la data prezentei hotărâri vor fi soluționate în termen de cel mult 90 de zile de la data acesteia.

Art. 2. - Prețurile de vânzare către populație se stabilesc potrivit prevederilor anexelor nr. 1 și 2 la Decretul-lege nr. 61/1990, calculele urmând a se face pe baza evidențelor care au fost avute în vedere la determinarea chiriei.

Art. 3. - Părțile contractante au dreptul ca în termen de 30 de zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare să solicite verificarea suprafețelor care au fost avute în vedere la stabilirea prețului potrivit acestui contract.

Eventualele diferențe rezultate din aplicarea alin. 1 vor fi regularizate în mod corespunzător prin depunerea sau restituirea acestora, după caz.

Art. 4. - Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 1 atrage răspunderea celor vinovați, în condițiile legii.


Prim-ministru, Petre Roman | București, 31 ianuarie 1991 | Nr. 88.


Hotărâre privind unele măsuri pentru motivația consumatorilor în utilizarea rațională a gazelor naturale, energiei electrice și termice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Se interzice depășirea de către agenții economici a cantităților contractate de gaze naturale, energie electrică și termică.

(2) În situația depășirii cantităților contractate se vor aplica penalități conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Pentru situațiile în care posibilitățile de producere nu mai permit alimentarea agenților economici depășitori se va trece la sistarea furnizării, cu un preaviz de 5 zile.

Art. 2. - Pentru reducerea consumurilor de gaze naturale, energiei electrice și termice față de cantitățile contractate, furnizorii vor acorda agenților economici bonificații de un procent din prețurile aprobate pentru fiecare procent de reducere a consumului.

Art. 3. - (1) Agenții economici care dispun de resurse valutare proprii pot contracta din import - în vederea realizării de produse suplimentare pentru export în valută sau pentru produse pentru piața internă cu decontare numai în lei - prin intermediul furnizorilor, cantități suplimentare de gaze naturale și energie electrică față de cele stabilite prin contractele încheiate în limita balanțelor materiale.

(2) Costul de facturare către agenții economici, care contractează în condițiile alin. (1), va cuprinde costurile în valută, precum și cheltuielile pentru transport și distribuție ale furnizorilor, calculate în lei.

Art. 4. - Penalitățile încasate prin aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2), diminuate cu bonificațiile acordate conform art. 2, se varsă la bugetul statului pentru completarea bugetului Agenției Române pentru Conservarea Energiei, urmând a fi utilizate exclusiv în vederea finanțării proiectelor aprobate de către Ministerul Resurselor și Industriei pentru reducerea consumurilor energetice, substituirea de hidrocarburi și extinderea folosirii surselor neconvenționale de energie.


Prim-ministru, Petre Roman | București, 31 ianuarie 1991 | Nr. 90.


Anexă

Penalități pentru cantitățile de gaze naturale, energie electrică și termică consumate suplimentar peste cele contractate zilnic, lunar sau trimestrial conform balanțelor aprobate

Consumuri suplimentare cuprinse între: Penalități
100-105 %
1,5 ori prețul aprobat
105-110 %
2 ori prețul aprobat
110-115 %
2,5 ori prețul aprobat
115-120 %
3 ori prețul aprobat
peste 120 %
4 ori prețul aprobat