Monitorul Oficial 331/1994

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search


Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul VI, Nr. issue::0331 - Partea I – Miercuri, 30 noiembrie year::1994


Legi și decrete

Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 1 iunie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 1 iunie 1994.


Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 9 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Senatului, prof. univ. dr. Oliviu Gherman

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase

București, 24 noiembrie 1994 | Nr. 106.


Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor

Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părți contractante,

  • dorind să dezvolte cooperarea economică între cele două state,
  • preocupate să încurajeze și să creeze condiții favorabile pentru investițiile investitorilor unei părți contractante pe teritoriul celeilalte părți contractante, pe baza egalității și avantajului reciproc,
  • recunoscând că promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, în conformitate cu prezentul acord, stimulează inițiativele în acest domeniu,

au convenit următoarele:


Articolul 1

În sensul acestui acord:

1. Termenul investiții va desemna orice fel de active și, în special:

a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile și orice alte drepturi reale ca: ipoteci, garanții sau gajuri;
b) părți sociale, acțiuni și alte titluri de proprietate care materializează participarea la societăți;
c) creanțe și orice alte drepturi având valoare economică;
d) drepturi în domeniul proprietății intelectuale, ca: drepturi de autor, brevete, licențe, desene industriale, mărci și nume comerciale, procedee tehnice, know-how și goodwill;
e) concesiuni de afaceri conferite prin lege sau în baza unui contract sau act administrativ al autorității de stat competente și, în special, pentru explorarea, prelucrarea, extracția sau exploatarea resurselor naturale.

Investițiile trebuie să fie efectuate în conformitate cu legile și reglementările în vigoare pe teritoriul respectivei părți contractante.

Nici o schimbare ulterioară a formei în care au fost efectuate investițiile nu va afecta caracterul lor de investiții, cu condiția ca această schimbare să nu contravină legilor părții contractante interesate.

2. Termenul venituri va desemna toate sumele produse de investiții, precum profituri, dividende, dobânzi și alte venituri legale.

3. Termenul investitor va desemna, în legătură cu fiecare parte contractantă:

a) persoane fizice având cetățenia României sau a Republicii Bulgaria, în conformitate cu legislația națională respectivă;
b) orice societate, firmă, parteneriat, organizație sau asociație cu sau fără personalitate juridică, înregistrată sau constituită în conformitate cu legile României sau ale Republicii Bulgaria, cu sediul pe teritoriile lor respective.

4. Termenul teritoriu înseamnă teritoriul aflat sub suveranitatea României, pe de o parte, și a Republicii Bulgaria, pe de altă parte, incluzând marea teritorială, precum și platforma continentală și zona economică exclusivă asupra cărora statul respectivei părți contractante exercită drepturi suverane sau jurisdicție în conformitate cu dreptul internațional.

Articolul 2

1. Fiecare parte contractantă va promova și va proteja pe teritoriul său investițiile investitorilor celeilalte părți contractante și va admite aceste investiții, în conformitate cu legile și reglementările sale, și le va acorda un tratament just și echitabil, precum și protecție.

2. În cazul reinvestirii veniturilor provenite dintr-o investiție, aceste reinvestirii și veniturile aferente se vor bucura de aceeași protecție ca și investițiile inițiale.

3. Fiecare parte contractantă va analiza favorabil și în conformitate cu legile și reglementările sale problemele privind intrarea, sejurul, munca și mișcarea pe teritoriul său ale investitorilor celeilalte părți contractante, care desfășoară activități legate de investițiile definite prin prezentul acord și ale persoanelor care fac parte din familia lor.

Articolul 3

1. Investițiilor efectuate de către investitori ai unei părți contractante pe teritoriul celeilalte părți contractante li se va acorda un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat investițiilor efectuate de către investitorii oricărui stat terț.

2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu se vor aplica nici unui avantaj acordat investitorilor unui stat terț de către cealaltă parte contractantă, bazat pe:

a) o uniune vamală existentă sau viitoare, zonă de comerț liber, comunități economice sau instituții internaționale similare, sau
b) acorduri privind impozitarea.

3. Dacă prevederile legale ale fiecărei părți contractante sau obligațiile rezultate din tratatele internaționale existente în prezent sau stabilite ulterior între părțile contractante, suplimentar față de prezentul acord, conțin o reglementare generală sau specifică care îndreptățește investițiile investitorilor celeilalte părți contractante la un tratament mai favorabil decât cel prevăzut în prezentul acord, această reglementare, în măsura în care este mai favorabilă, va prevala prezentului acord.

Articolul 4

Investitorilor unei părți contractante ale căror investiții suferă pierderi pe teritoriul celeilalte părți contractante, datorită războiului, altui conflict armat, stării de necesitate sau altor evenimente similare, li se va acorda un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat investitorilor oricărui stat terț în ceea ce privește orice măsură adoptată de către cea din urmă parte contractantă în legătură cu aceste pierderi.

Eventualele plăți vor fi liber transferabile.

Articolul 5

1. Investițiile investitorilor oricărei părți contractante nu vor fi supuse exproprierii, naționalizării sau oricăror alte măsuri al căror efect ar fi echivalent exproprierii sau naționalizării, pe teritoriul celeilalte părți contractante, decât în interes public, pe baza unei proceduri legale corespunzătoare, în mod nediscriminatoriu și contra unei despăgubiri prompte.

2. Despăgubirea va corespunde valorii investițiilor imediat înainte de data exproprierii, va fi plătită fără întârziere și va fi purtătoare de dobândă anuală, la o rată LIBOR la 12 luni, cotată pentru valuta în care s-a efectuat investiția, până la data plății. Plata acestei despăgubiri va fi efectiv realizabilă și liber transferabilă.

Articolul 6

1. Fiecare parte contractantă va acorda investitorilor celeilalte părți contractante, după îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale, liberul transfer al:

a) capitalului și sumelor suplimentare în vederea întreținerii sau dezvoltării investiției;
b) veniturilor provenite din investiție;
c) sumelor obținute din vânzarea totală sau parțială sau din lichidarea investiției;
d) sumelor necesare pentru plata cheltuielilor care provin din funcționarea investiției, precum: rambursarea împrumuturilor, plata brevetelor sau taxelor de licență, plata altor cheltuieli;
e) despăgubirilor plătibile conform art. 5;
f) remunerațiilor primite de către persoanele fizice având cetățenia celeilalte părți contractante, pentru munca și serviciile prestate în legătură cu investițiile efectuate pe teritoriul sau în conformitate cu legile și reglementările sale.

2. Transferurile menționate în paragraful precedent vor fi efectuate fără întârziere, la cursul de schimb în vigoare aplicabil la data transferului pe teritoriul părții contractante unde a fost efectuată investiția.

3. În conformitate cu reglementările legale ale fiecărei părți contractante, tuturor transferurilor menționate în acest articol li se va acorda un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat transferurilor în legătură cu investițiile efectuate de către un investitor al oricărui stat terț.

Articolul 7

O parte contractantă care, în virtutea unei garanții pentru riscuri necomerciale, acordată pentru o investiție efectuată pe teritoriul celeilalte părți contractante, efectuează o plată către unul dintre propriii săi investitori, este îndreptățită, în virtutea subrogării, să exercite drepturile și pretențiile, precum și să-și asume obligațiile acelui investitor. Subrogarea în drepturile și obligațiile investitorului asigurat va fi extinsă și asupra dreptului de transfer menționat la art. 5 de mai sus. Partea contractantă care plătește nu va dobândi nici un drept sau obligație suplimentară celor ale investitorului asigurat.

Articolul 8

1. Diferendele dintre părțile contractante privind interpretarea sau aplicarea acestui acord se vor soluționa, pe cât posibil, prin negocieri între părțile contractante.

2. Dacă părțile contractante nu reușesc să ajungă la o soluție în 6 luni după începerea negocierilor, diferendul va fi supus unui tribunal arbitral, la cererea oricărei părți contractante.

3. Acest tribunal arbitral va fi constituit, pentru fiecare caz individual, în felul următor:

În 3 luni de la data primirii cererii de arbitraj, fiecare parte contractantă va desemna un membru al tribunalului. Acești doi membri vor alege apoi un cetățean al unui stat terț care, cu aprobarea celor doua părți contractante, va fi desemnat președinte al tribunalului. Președintele va li desemnat în 2 luni de la data desemnării celorlalți doi membri.

4. Dacă, în perioadele menționate în paragraful 3 al acestui articol, numirile necesare nu au fost efectuate, fiecare parte contractantă poate, în absența oricărui alt acord, să-l invite pe președintele Curții Internaționale de Justiție să facă numirile necesare. Dacă președintele este cetățean al unei părți contractante sau este într-un alt mod împiedicat să îndeplinească aceasta funcție, vicepreședintele va fi invitat să facă numirile necesare. Dacă vicepreședintele este cetățean al unei părți contractante sau și el este împiedicat să-și îndeplinească această funcție, atunci membrul Curții Internaționale de Justiție, următorul în funcție, care nu este cetățean al unei părți contractante, va fi desemnat să facă numirile necesare.

5. Tribunalul arbitral va lua hotărârea pe baza prevederilor prezentului acord, precum și a principiilor și regulilor general acceptate ale dreptului internațional. Tribunalul arbitral își va lua hotărârea cu majoritate de voturi. Această hotărâre va fi definitivă și obligatorie pentru ambele părți contractante. Tribunalul își stabilește propria procedura.

6. Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile pentru membrul său în tribunal și pentru participarea sa în cadrul procedurilor arbitrale. Cheltuielile privind președintele și restul cheltuielilor vor li suportate în părți egale de către părțile contractante.

Articolul 9

1. Orice diferend care poate interveni între un investitor al unei părți contractante și cealaltă parte contractantă, în legătură cu o investiție de pe teritoriul acestei părți contractante, va forma obiectul negocierilor între părțile la diferend.

2. Dacă orice diferend între un investitor al unei părți contractante și cealaltă parte contractantă continua să existe după o perioada de 6 luni, atunci diferendul poate fi supus instanțelor judecătorești competente ale părții contractante unde a fost efectuată investiția.

3. Investitorul poate alege, în locul procedurii prevăzute la paragraful 2 al acestui articol, să supună diferendul, în legătură cu art. 4 și 6, arbitrajului ad-hoc constituit pe baza regulilor de arbitraj ale UNCITRAL sau ale Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (I.C.S.I.D.), în cazul în care ambele părți contractante sunt parte la Convenția pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965.

4. Investitorul poate fi îndreptățit să prezinte cazul propriei părți contractante, în vederea obținerii unei reglementări în conformitate cu art. 8 și 10 ale acestui acord.

Articolul 10

Fiecare parte contractantă poate propune celeilalte părți contractante să înceapă consultări privind orice probleme în legătură cu aplicarea sau interpretarea prezentului acord. Cealaltă parte contractantă va face demersurile necesare pentru ținerea acestor consultări.

Articolul 11

Prezentul acord se va aplica și investițiilor de pe teritoriul unei părți contractante, efectuate în conformitate cu legile și reglementările sale, de către investitorii celeilalte părți contractante, înaintea intrării în vigoare a acestui acord.

Totuși acest acord nu se va aplica diferendelor referitoare la investițiile efectuate înaintea intrării sale în vigoare.

Articolul 12

1. Acest acord va fi ratificat și va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare.

2. Prezentul acord va fi în vigoare pentru o perioadă de 15 ani. Valabilitatea sa va fi extinsă automat pentru fiecare perioadă următoare de 5 ani, dacă una dintre părțile contractante nu va notifica, în scris, cu cel puțin 6 luni înaintea expirării, celeilalte părți contractante, hotărârea sa de a denunța acordul.

3. În ceea ce privește investițiile efectuate înaintea datei la care notificarea denunțării acestui acord este primită de către cealaltă parte contractantă, prevederile art. 1-11 vor rămâne în vigoare pentru o noua perioada de 15 ani, începând de la acea dată.

Încheiat la București, la data de 1 iunie 1994, în două exemplare originale, în limbile română, bulgară și engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergență, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României, Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finanțelor

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria, Stoian Alexandrov, ministrul finanțelor


Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 1 iunie 1994

În temeiul art. 77 alin. (1) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României decretează:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 1 iunie 1994, și se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 22 noiembrie 1994 | Nr. 225.


Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori

În temeiul art. 91 alin. (2) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României decretează:

Art. 1. - Domnul Alexandru Petrescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Bulgaria.

Art. 2. - Domnul Vasile Tănase se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Bulgaria.


Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituția României, contrasemnăm acest decret.
Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu

București, 22 noiembrie 1994 | Nr. 231.


Decret privind numirea în funcție a unui adjunct al directorului Serviciului de Protecție și Pază

În temeiul art. 94 lit. c) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României, precum și al art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de Protecție și Pază, aprobat prin Hotărârea nr. 109 din 15 noiembrie 1991 a Consiliului Suprem de Apărare a Țării,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecție și Pază,

Președintele României decretează:

Articol unic. - Se numește în funcția de adjunct cu probleme de logistică al directorului Serviciului de Protecție și Pază colonelul Bănuță Ion Nicolae.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 25 noiembrie 1994 | Nr. 234.


Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind corelarea pensiilor de asigurări sociale de stat, a pensiilor suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat, a pensiilor I.O.V.R. și a celor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, cu evoluția salariilor în anul 1994

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Cuantumul pensiilor de asigurări sociale de stat, al pensiilor I.O.V.R., al pensiilor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, și al ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislației de pensii existente în plată la data de 1 decembrie 1994, se corectează cu 18% în plus.

(2) Pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat existente în plată la data de 1 decembrie 1994 se corectează cu 18% în plus.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplica și pensiilor din aceste categorii ce se vor stabili după data de 1 decembrie 1994, dacă în baza de calcul sunt cuprinse numai venituri anterioare acestei date.

Art. 3. - Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se suportă din aceleași fonduri din care se plătesc drepturile la care se referă.


Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 23 noiembrie 1994 | Nr. 810.

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Hotărâre privind stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 1 decembrie 1994

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României, ziua de 1 decembrie 1994 este declarată zi nelucrătoare. În această zi instituțiile publice vor arbora drapelul României.

Art. 2. - Nu beneficiază de prevederile art. 1 salariații din unitățile cu foc continuu, precum și din alte unități, a căror activitate nu poate fi întreruptă.

Art. 3. - Autoritățile publice locale vor stabili un program adecvat de lucru pentru unitățile de alimentație publică și pentru unitățile sanitare, în scopul aprovizionării populației cu produse alimentare și asigurării asistenței sanitare.

Art. 4. - Recuperarea timpului de muncă lucrat de către angajații unităților prevăzute la art. 2 și 3 se va face potrivit legii.


Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 25 noiembrie 1994 | Nr. 817.

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu

Secretarul general al Guvernului, Viorel Hrebenciuc

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Decizii ale Consiliului Național al Audiovizualului

Decizia nr.92 din 3 noiembrie 1994 pentru retragerea unor licențe de emisie

În conformitate cu dispozițiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

Consiliul Național al Audiovizualului decide:

Art. 1. - Având în vedere nesolicitarea avizului tehnic prealabil în termenul prevăzut la art. 22 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, se sting drepturile rezultate din licențele de emisie pentru radiodifuziune/televiziune distribuite prin cablu, după cum urmează:

Nr. crt. Titularul licenței
(Societatea Comercială)
Nr./Data licenței Localitatea
1. Hi-Tech Communications - S.R.L. C154/01.07.1993 Brăila
2. Parabol Satelit - S.R.L. C186/06.07.1993 Tîrgu Frumos
3. Kedrian - S.R.L. C196/06.07.1993 Vișeu de Sus
4. Dagida Eelectronics - S.R.L. C183/22.07.1993 Galați
5. Cony Sat - S.R.L. C184/22.07.1993 Bîrlad
6. Store TV - S.R.L. C195/22.07.1993 Petroșani
7. Basaraba V - Cerna - S.N.C. C198/09.09.1993 Băile Herculane
8. Valmisat - S.R.L. C205/09.09.1993 Mangalia
9. Elf TV Comunications - S.R.L. C208/09.09.1993 Cernavodă
10. Vaston - S.R.L. C212/09.09.1993 Năvodari
11. Vaston - S.R.L. C213/09.09.1993 Basarabi
12. I.D. SATTEL - S.R.L. C214/28.09.1993 Ovidiu
13. Telesat - S.R.L. C215/28.09.1993 Constanța
14. Pellin - S.R.L. C217/28.09.1993 Eforie


Art. 2. - În conformitate cu dispozițiile art. 17 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, se sting drepturile rezultate din licența de emisie din cauza nesolicitării în termen legal a eliberării autorizației tehnice de funcționare pentru următoarele stații locale:

Nr. crt. Titularul licenței
(Societatea Comercială)
Nr./Data licenței Localitatea Frecvența canalului
1. GIP - S.R.L. R028/01.02.1993 Galați 1.584
2. GIP - S.R.L. R029/01.02.1993 Piatra-Neamț 1.602
3. GIP - S.R.L. R030/01.02.1993 Suceava 1.584
4. GIP - S.R.L. R031/01.02.1993 Iași 1.584
5. Cine TV Film Production Import-export - S.R.L. R021/28.01.1993 Focșani 1.602
6. Ruvacom - S.R.L. TV025/23.02.1993 Tîrgoviște 12-4M


Președintele Consiliului Național al Audiovizualului, prof. univ. dr. Titus Raveica


Decizia nr.96 din 9 noiembrie 1994 privind retragerea Licenței de emisie TV 005 din 29 ianuarie 1993 și a Deciziei de autorizare nr. 069.0 din 4 octombrie 1994, acordate Societății Comerciale „Soti” - S.A. pentru canalul 57 în municipiul București

Având în vedere că, în pofida dispoziției art. 37 lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, postul TV Soti și-a încetat emisia pe canalul 57, în municipiul București, din alte motive decât cele de avarie tehnică,

  • constatând că Societatea Comercială „Soti” - S.A. nu s-a conformat Somației publice nr. 5751/3 noiembrie 1994, transmisă de Consiliul Național al Audiovizualului, și nu a reluat emisia până la expirarea termenului acordat în acest scop de către acesta,
  • întrucât Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat, la data de 14 aprilie 1994, cererea Societății Comerciale „Soti” - S.A. nr. 420 din 7 aprilie 1994 pentru realizarea emisiei pe emițător propriu și cu antena proprie, dar societatea, după cum rezultă din adresa Ministerului Comunicațiilor nr. 4/4294 din 29 iulie 1994, nu a inițiat procedura de eliberare a autorizației tehnice de funcționare conform dispozițiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

Consiliul Național al Audiovizualului decide:

Art. 1. - În baza art. 37 lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, se retrage Decizia de autorizare nr. 069.0 din 4 octombrie 1994, acordată Societății Comerciale „Soti” - S.A. pentru difuzarea programelor prin postul cu denumirea TV Soti, în municipiul București, pe canalul 57.

Art. 2. - Constatând, de asemenea, că Societatea Comercială „Soti" - S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a solicita eliberarea autorizației tehnice de funcționare (potrivit art. 15 din Legea audiovizualului nr. 48/1992) în termen de 30 de zile de la aprobarea dată de Consiliul Național al Audiovizualului la 14 aprilie 1994 - aprobare de a emite pe emițător propriu și cu antenă proprie - dreptul rezultat din Licența de emisie TV nr. 005 din 29 ianuarie 1993, pentru municipiul București, a Societății Comerciale „Soti” - S.A. se stinge.

Art. 3. - Prezenta decizie se comunică astăzi, 9 noiembrie 1994, Societății Comerciale „Soti” - S.A. și se publică în Monitorul Oficial al României.


Președintele Consiliului Național al Audiovizualului, prof. univ. dr. Titus Raveica