Monitorul Oficial 35/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0035 - Partea I - Marţi, 19 februarie year::1991


Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind plata personalului agenților economici a căror activitate s-a întrerupt temporar

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1. - Pe durata întreruperii temporare a activității unor agenți economici stabiliți de Guvern, personalul al cărui contract individual de muncă a fost menținut, dar care nu lucrează, primește în perioada 1 februarie - 31 martie 1991 o indemnizație neimpozabilă egală cu 60% din salariul tarifar net lunar, precum și din compensația prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1163/1990.

Art. 2. - Sumele necesare pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 se pun la dispoziția agenților economiei de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, din fondurile constituite potrivit Decretului-lege nr. 144/1990.

Art. 3. - (1) Până la data de 31 martie 1991 agenții economici care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 vor lua măsuri pentru dimensionarea personalului în raport de posibilitățile efective de desfășurare a activității.

(2) Personalul devenit disponibil va beneficia de drepturile prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională.


Prim-ministru, Petre Roman | București, 11 februarie 1991 | Nr. 99.


Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1284 din 8 decembrie 1990 privind unele măsuri de organizare și finanțare a unităților de cercetare - dezvoltare

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1. - Dispozițiile art. 2 din Hotărirea Guvernului nr. 1284 din 8 decembrie 1990 se abrogă.

Art. 2. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 8 decembrie 1990 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Până la intrarea în vigoare a Legii privind organizarea activităților de cercetare - dezvoltare sau, după caz, până la reorganizarea lor pe baza prevederilor Legii nr. 15/1990, institutele de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare își vor desfășura activitatea potrivit reglementărilor în vigoare, păstrându-și statutul actual.”


Prim-ministru, Petre Roman | București, 11 februarie 1991 | Nr. 100.


Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1215/1990 cu privire la regimul de lucru al unităților de construcții în perioada decembrie 1990 - februarie 1991

Guvernul României hotărăşte:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1215/1990 se abrogă începând cu data de 1 februarie.1991.


Prim-ministru, Petre Roman | București, 11 februarie 1991 | Nr. 101.


Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 37 din 14 ianuarie 1991 cu privire la limitarea consumului de benzină și motorină

Guvernul României hotărăşte:

Articol unic. - (1) Hotărârea Guvernului României nr. 37 din 14 ianuarie 1991 se completează cu articolul 4, care va avea următoarea formulare:

„Art. 4. - Posesorii următoarelor categorii de autovehicule, destinate persoanelor handicapate:

a) autoturisme adaptate prin Întreprinderea de produse ortopedice și protezare;
b):autoturisme Trabant Hycomat;
c) mototricicle speciale și autoturisme adaptate obținute prin aprobări ale Ministerului Comerțului și Turismului, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau Secretariatului de Stat pentru handicapați;
d) autoturismele proprietatea asociațiilor pentru handicapați folosite pentru aceste persoane vor beneficia de livrarea benzinei și motorinei la prețul în vigoare la 14 ianuarie 1991, până la cuantumul următoarelor cantități:
  • pentru autoturisme 100 litri lunar
  • pentru mototricicle speciale 50 litri lunar.”

(2) Pentru livrarea benzinei și motorinei în condițiile prevăzute la alin. 1 se vor prezenta unităților PECO factura autoturismelor de la lit. a) și b), pe care este aplicată ștampila Întreprinderii de produse ortopedice și protezare, și certificatele de înmatriculare pentru mototriciclele speciale și autoturismele de la lit. c) și d).


Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 februarie 1991 | Nr. 105.


Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 35/1991 privind instituirea brevetului pentru agenții economici din comerț și turism

Guvernul României hotărăşte:

Articol unic. - La data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 35/1991 privind instituirea brevetului pentru agenții economici din comerț și turism.


Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 februarie 1991 | Nr. 106.


Hotărâre privind plata recompensei pentru munca prestată, în anul 1990 de personalul din Departamentul căilor ferate și din unitățile subordonate acestuia

Guvernul României hotărăşte:

Articol unic. - În scopul acordării recompensei pentru munca prestată, în anul 1990, de personalul din Departamentul căilor ferate și din unitățile subordonate acestuia, prevăzută în art. 6 din Decretul-lege nr. 98/1990, fondul necesar efectuării acestei plăți se constituie prin aplicarea cotei de 7% asupra fondului de salarii realizat.


Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 februarie 1991 | Nr. 107.