Monitorul Oficial 36/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0036 - Partea I - Miercuri, 20 februarie year::1991


Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe m.p., la chiriile pentru spațiile cu altă destinație din fondul locativ de stat, precum și la spațiile comerciale, spațiile administrative, sedii de organisme și organizații

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1. - Se autoriză prefecturile județene și Primăria municipiului Bucureşti să stabilească, prin decizii, tarife de bază, lunare, pe m.p., în lei sau în valută, la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe, diferenţiate pe zone de atracție comercială.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.


Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 februarie 1991 | Nr. 85.


Hotărâre privind utilizarea sumelor prevenite din vânzarea locuințelor, pentru asigurarea necesarului de funduri de investiții în municipiul București și județe

Art. 1. - Primăria municipiului București și prefecturile județelor vor utiliza 50% din sumele provenite din vânzarea locuinţelor construite din fonduriic statului, pentru completarea necesarului de fonduri în vederea satisfacerii unor nevoi sociale prin realizaree de inveestiţii în domeniul construcțiilor de locuințe, gospodăriei comunale și transportului în comun. Sumele respective vor fi virate într-un cont distinct, deschis la Banca Comercială Română pe seama direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

Diferența de 50% se va vira la fondul special constituit potrivit prevederilor din legea bugetului administrației centrale de stat planul 1991.

Art. 2. - Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor urmări și controla modul de constituim și repartizare a sumelor obținute din vânzarea locuințelor, iar prefecturile judeţene și Primăria municipiului București, prin organele proprii de control, vor verifica utilizarea sumelor și obiectivele de investiții realizate.

Art. 3. - În termen ale 10 zile, Ministerul Finanțelor va elabora norme metodologice privind constituirea, utilizarea și controlul sumelor obținute din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului.


Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 februarie 1991 | Nr. 86.