Monitorul Oficial 37/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0037 - Marți, 20 martie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind unele măsuri pentru atragerea investiției de capital străin în România

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Investirea de capital străin în România se poate face în domeniile industriei, agriculturii, construcțiilor, turismului, cercetării științifice și tehnologice, schimburilor economice cu străinătatea, serviciilor bancare, asigurărilor și în alte domenii de interes pentru economia națională.

Se exceptează de la dispozițiile alin. 1 industria de armament, muniții, explozivi, droguri, narcotice și stupefiante, precum și alte activități stabilite de Guvernul României.

Art. 2. - Constituirea de societăți comerciale cu participare străină se face fie în asociere cu persoane juridice sau persoane fizice române, fie cu capital integral străin.

Art. 3. - Participarea părților la constituirea capitalului social se stabilește prin contractul de societate.

Art. 4. - Bunurile aduse de părți ca aport la capitalul social, precum și cele dobândite ulterior de societate, constituie proprietatea acesteia, în afară de cazul în care părțile convin altfel.

Aportul în natură al părții străine la capitalul social este scutit de plata taxelor vamale.

Art. 5. - Aportul părții române poate cuprinde și echivalentul dreptului de folosință a terenului necesar pus la dispoziția societății pe toată durata de funcționare a acesteia. În cazul în care echivalentul acestui drept nu a fost cuprins în aportul părții române, societatea va plăti către proprietarul terenului chiria convenită.

Art. 6. - Capitalul social și evidențele contabile ale societății comerciale vor fi exprimate în valută și în lei, potrivit convenției părților.

În cazul în care se va conveni exprimarea capitalului și a evidențelor contabile în lei, schimbul valutelor în lei se va face la cursul în vigoare din România la data efectuării operațiunii.

Art. 7. - Societatea se poate aproviziona direct de la producătorii români cu materii prime, materiale, echipamente, utilaje și alte mărfuri, precum și cu utilități și servicii necesare cu plata în lei și în valută. Prețurile se stabilesc de părți prin contract.

Art. 8. - Societatea își desface mărfurile în străinătate direct, la prețurile în valută convenite prin contract.

Pe piața internă, desfacerea mărfurilor se face, de asemenea, direct, la prețuri în lei sau în valută, convenite prin contract, precum și la prețuri cu amănuntul, cu plata impozitului pe circulația mărfurilor.

Art. 9. - Fondurile în lei ale societății se constituie din aporturile la capital ale asociaților, încasările în valută sau din credite în valută, prin schimb valutar la Banca Română de Comerț Exterior sau la alte bănci constituite în România, la cursul în vigoare la data schimbului, precum și din sumele realizate din vânzările de mărfuri, executările de lucrări și prestările de servicii pe piața internă cu prețurile în lei și din credite în lei.

Art. 10. - Contul în valută se alimentează din aportul financiar al părților, încasările societății în valută și din împrumuturi în valută.

Plățile în valută, inclusiv beneficiile cuvenite părții străine, se fac din disponibilul din contul în valută al societății.

Art. 11. - Salariile personalului român și străin angajat la societate se stabilesc prin convenția părților.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale, pentru personalul român, se face în moneda stabilită prin contractul de societate.

Art. 12. - Beneficiile în valută și lei, cuvenite părții străine, pot fi utilizate de aceasta pentru efectuarea de noi investiții în aceeași societate sau în alte societăți din România cu participare română. Beneficiile în lei pot fi utilizate și pentru cumpărarea de mărfuri și servicii românești.

Din beneficiile anuale în lei cuvenite părții străine, o cotă reprezentând cel mult 8 la sută din aportul financiar al acesteia la capital poate fi transferată în străinătate în valută convertibilă prin schimb valutar efectuat de Banca Română de Comerț Exterior, dacă plata acestei cote nu se poate face potrivit art. 10.

Art. 13. - Societatea comercială este scutită de impozitul pe beneficiu pe o perioadă de 2 ani de la realizarea de venituri impozabile. Pentru următorii trei ani calendaristici, Ministerul Finanțelor poate aproba reducerea impozitului pe beneficiu cu 50 la sută.

Pentru cota din beneficiu ce se investește în aceeași societate sau în altă societate din România cu participare română, pentru un termen de cel puțin 5 ani, impozitul pe beneficiu se reduce cu 50 la sută.

Art. 14. - Înființarea în România de societăți comerciale cu capital integral străin se aprobă de guvern.

Constituirea de societăți comerciale cu participare străină se aprobă de ministerul coordonator al domeniului de activitate, cu avizul Ministerului Comerțului Exterior și al Ministerului Finanțelor, iar pentru societățile comerciale din domeniul producției, și cu avizul Ministerului Economiei Naționale.

Art. 15. - Societatea dobândește personalitate juridică de la data înregistrării la Ministerul Finanțelor. Taxa de înregistrare se plătește în lei reprezentând echivalentul valutar al sumei de 500 dolari S.U.A.

Art. 16. - Modificarea contractului de societate și a statutului se face cu aprobarea, după caz, a Guvernului României sau a ministerelor prevăzute la art. 14.

Art. 17. - Actele de dizolvare și lichidare ale societății se înregistrează la Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 18. - Dispozițiile art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 8, art. 12, art. 14 alin. 2, art. 16 alin. 2 și 3, art. 17, art. 18 alin. 1, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 28 alin. 2, art. 29, art. 32 alin. 2, art. 34 și art. 37 din Decretul nr. 425/1972 pentru constituirea, organizarea și funcționarea societăților mixte în Republica Socialistă România și dispozițiile art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 1 și art. 14 din Decretul nr. 425/1972 privind impozitul pe beneficiile societăților mixte constituite în Republica Socialistă România, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 14 martie 1990 | Nr. 96.


Decret-lege cu privire la abrogarea unor prevederi legale referitoare la termenele de plată a salariilor personalului muncitor în unitățile de construcții-montaj

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret-lege se abrogă prevederile art. 2 alin. 3 din Decretul nr. 270/1979 privind termenele de plată a salariilor, alocațiilor de stat pentru copii, altor drepturi bănești cuvenite personalului muncitor, precum și a pensiilor și burselor, potrivit cărora plata salariilor în unitățile de construcții-montaj se face numai în zilele de sâmbătă.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 14 martie 1990 | Nr. 97.


Decret-lege privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Munca prestată în timpul nopții între orele 22-6 de muncitorii și personalul operativ și tehnic din unitățile de căi ferate se plătește cu un spor de 25% din salariul tarifar, indiferent de numărul de ore efectuate.

Art. 2. - Orele de muncă prestate de personalul prevăzut la art. 1, peste durata normală a timpului de lucru, precum și cele efectuate în zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, se plătesc cu un spor de 100% din salariul tarifar, indiferent de numărul de ore suplimentare efectuate.

Pentru personalul care lucrează în tură, turnus sau program de exploatare C.F.R., se consideră muncă suplimentară toate orele lucrate peste numărul total de ore normale din luna respectivă, precum și cele efectuate în zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează.

Zilele în care nu se lucrează, în sensul prezentului decret-lege, sunt zilele de sâmbătă și duminică sau alte zile libere acordate în cursul săptămânii de lucru reduse.

Art. 3. - Muncitorii din secțiile, atelierele, reviziile de vagoane și uzinale din unitățile de căi ferate vor fi salarizați după rețeaua construcții mașini nivel „A”, respectiv energie electrică nivel „A”, pentru munca în regie, precum și pentru unitățile unde salariile tarifare nu sunt diferențiate pe acord și regie.

Art. 4. - Anexa nr. IV, cap. V, pct. 1., A. lit. b) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, nr. 57/1974, se modifică după cum urmează:

  • poziția de la nr. crt. 5 se completează și va avea următorul conținut: „Revizor de locomotive-automotoare, revizor tehnic vagoane”;
  • nivelul de salarizare al funcțiilor de șef tură revizie vagoane, operator circulație la vagoane, instructor la revizie de vagoane, prevăzute la nr. crt. 2, 3 și 4, va fi egal cu cel al funcțiilor similare prevăzute pentru ramura tracțiune;
  • denumirea funcției de instructor la depou, prevăzută la nr. crt. 4, se modifică în „mecanic instructor depou”.

Art. 5. - Sporul pentru vechimea neîntreruptă în aceeași unitate, prevăzut la art. 66 (2) din Legea nr. 57/1974 se majorează cu câte 5 procente la fiecare tranșă de vechime pentru personalul din unitățile de căi ferate, ajungând astfel până la 20% din salariul tarifar la ultima tranșă, iar pentru mecanicii de locomotivă și personalul operativ a căror activitate este legată direct de siguranța circulației, cotele respective se majorează cu câte 7 procente, ajungându-se astfel la 25% din salariul tarifar pentru ultima tranșă.

Art. 6. - Personalul din unitățile din subordinea Departamentului căilor ferate poate primi o recompensă în bani echivalentă cu un salariu tarifar pentru munca ireproșabilă prestată în cursul unui an calendaristic, la expirarea acestuia. Categoriile de personal și condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a beneficia de această recompensă se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul transporturilor.

Fondul necesar pentru acordarea recompenselor anuale se constituie în cadrul fondului de salarii planificat, prin aplicarea unei cote de 3% asupra acestui fond, în locul cotei de 2% prevăzută de art. 59 din Legea nr. 57/1974.

Art. 7. - Mecanicii de locomotivă de la calea ferată care lucrează fără mecanic ajutor beneficiază de premii lunare pentru economii de forță de muncă, la obținerea cărora contribuie nemijlocit, de 50% din salariul tarifar la nivel de bază al mecanicului ajutor de locomotivă, în condițiile art. 64 din Legea nr. 57/1974.

Art. 8. - Muncitorii, personalul operativ și personalul tehnic productiv din unitățile din subordinea Departamentului căilor ferate au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit de 24 de zile lucrătoare. În funcție de condițiile de muncă, acest personal beneficiază și de concedii suplimentare, potrivit legii.

Art. 9. - Personalul unităților din subordinea Departamentului căilor ferate va putea beneficia pentru interese personale, în cazuri bine justificate, de concedii fără plată de până la 30 de zile anual, care nu afectează durata concediului de odihnă.

Art. 10. - Personalul din unitățile de căi ferate care are o vechime de 20 de ani în locuri care, potrivit legii, se încadrează până la data de 1 martie 1990 în grupa a II-a de muncă, poate fi pensionat la împlinirea vârstei de 52 ani bărbații și 50 ani femeile și, la cerere, la împlinirea vârstei de 50 ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Art. 11. - Cuantumul pensiei de urmaș pentru personalul din unitățile de căi ferate se stabilește în procent de 100% din pensia titularului, indiferent de numărul urmașilor.

Art. 12. - Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru mai buna organizare a muncii în vederea obținerii unei eficiențe economice sporite care să permită acoperirea unei părți cât mai mari din fondurile suplimentare necesare aplicării prevederilor prezentului decret-lege.

Art. 13. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990, care rezultă din aplicarea prezentului decret-lege.

Art. 14. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică începând cu data de 1 martie 1990.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 14 martie 1990 | Nr. 98.


Decret-lege privind modul de îndeplinire a serviciului militar în termen și cu termen redus

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Toți cetățenii României, băieți, inclusiv absolvenții de liceu, pot fi chemați pentru îndeplinirea serviciului militar în anul când aceștia împlinesc vârsta de 20 de ani.

Limita maximă de vârstă până la care cetățenii români pot fi chemați pentru îndeplinirea serviciului militar în termen este de 30 de ani.

Art. 2. - Durata serviciului militar este de 12 luni pentru militarii în termen din toate armele, în afară de militarii în termen încorporați la marina militară și la navele grănicerești, pentru care durata serviciului militar este de 1 an și 6 luni.

Art. 3. - Absolvenții de liceu admiși în instituțiile civile de învățământ superior îndeplinesc serviciul militar cu termen redus, durata 6 luni, după terminarea studiilor. Aceștia pot fi chemați pentru îndeplinirea serviciului militar până la împlinirea vârstei de 40 de ani.

Absolvenții institutelor sau seminariilor teologice nu vor fi chemați pentru îndeplinirea serviciului militar în termen sau cu termen redus.

Art. 4. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică începând cu încorporările din anul 1988 ale tinerilor chemați pentru îndeplinirea serviciului militar.

Art. 5. - Reglementările prevăzute la alin. 1, 2, 3 și 4 ale art. 31, alin. 3, 4 și 5 ale art. 45, art. 51-54, 60 și 95-97 din Legea nr. 14 din 22 noiembrie 1972, precum și orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege, se abrogă.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 14 martie 1990 | Nr. 99.