Monitorul Oficial 4/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0004 - Luni, 8 ianuarie year::1990

Diverse

Discursul domnului Ion Iliescu la posturile de radio și televiziune

Stimați concetățeni,

La sfârșitul primei săptămâni a noului an, la numai două săptămâni de la victoria revoluției populare, mă adresez din nou cetățenilor țării în numele Frontului Salvării Naționale. În primul rând vreau să remarc, ceea ce ați remarcat cu toții, largul ecou internațional al revoluției noastre, aprecierea unanimă a evenimentelor din România, ca o veritabilă revoluție populară. Am putut constata - și presa relatează zilnic - ampla solidaritate internațională cu poporul nostru, atât a cercurilor guvernamentale, obștești, la nivelul populației, din diferite țări, solidaritate morală, solidaritate politică, solidaritate materială. Toate acestea sunt o recunoaștere unanimă a rolului deosebit al mișcării revoluționare din țara noastră, constituind o manifestare fără precedent a prestigiului câștigat de România, de poporul român pe arena internațională.

Ca un prim bilanț, la numai două săptămâni de la victoria revoluției populare, trebuie să constatăm că această perioadă scurtă a fost o perioadă deosebit de densă. În primele zile au fost practic lichidate, eliminate formațiunile de teroriști care au încercat să destabilizeze situația din țară, să împiedice instaurarea noii puteri. Larga efervescență politică, activizarea populației pe toate planurile, sprijinul activ exprimat în favoarea platformei Frontului Salvării Naționale, în sprijinul reconstrucției și înnoirii țării, sunt un efect pozitiv al procesului revoluționar și o premisă favorabilă pentru viitor. Constituirea consiliilor Frontului Salvării Naționale, la toate nivelurile, într-o perioadă scurtă, a pus bazele noilor organe ale puterii, care au trecut la o activitate practică.

Desigur, au fost inevitabile, în condițiile date, multe improvizații. La prima întâlnire a Consiliului Național cu președinții consiliilor județene ale Frontului Salvării Naționale s-a stabilit să se treacă la completarea, confirmarea consiliilor frontului, la toate nivelurile, de jos în sus, începând cu cele din unitățile economico-sociale, pe baza desemnării prin alegeri libere a reprezentanților tuturor sectoarelor componente, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, în consiliile de front la nivel de întreprindere, de instituție, precum și, în mod similar, definitivarea și completarea consiliilor pe localități și județe, prin confirmarea și delegarea tuturor membrilor de către colectivele de muncă din care provin fiecare. În acest fel vom asigura, pe de o parte, un veritabil caracter reprezentativ și vom da autoritate morală tuturor celor cuprinși în consiliile Frontului Salvării Naționale, ca și răspundere în fața celor pe care îi reprezintă. Este important să asigurăm în toate organele frontului oameni cu deplină autoritate morală, care să se bucure de încrederea cetățenilor. Să evităm pătrunderea unor elemente întâmplătoare, ariviste, carieriste, a demagogilor care, în momente de confuzie și precipitare, încearcă să se strecoare în posturi de comandă. Trecem acum într-o etapă nouă, deosebit de dificilă și complexă - etapa constructivă a revoluției.

Întotdeauna este mai ușor să distrugi un edificiu vechi, deși uneori, în condiții foarte complicate, cu sacrificii enorme, așa cum s-a întâmplat în condițiile țării noastre, unde sacrificiul de sine al populației noastre civile, ca și al militarilor, a fost deosebit de greu. Dar, oricum, este mai ușor să distrugi decât să construiești un edificiu nou. În această etapă nouă sunt necesari oameni de profunzime, cu discernământ și putere de muncă, cu competență și calități organizatorice. Avem nevoie în etapa care urmează de „alergători de cursă 1ungă”.

În această perioadă problemele economice devin deosebit de presante și complicate. Încă din primele zile, Consiliul Frontului Salvării Naționale și guvernul au adoptat o serie de măsuri în direcția ameliorării aprovizionării populației cu alimente, energie, combustibil. Au fost abrogate o serie de legi și decrete care afectau veniturile și viața cetățenilor. Au fost luate unele măsuri în sprijinul industriei, începând cu reducerea și revederea indicatorilor de plan pe trimestrul I, pornind de la situația reală a aprovizionării cu energie și materii prime. Au crescut cotele de energie, gaze și produse petroliere repartizate populației din contul unor ramuri mari consumatoare, care vor trebui să folosească cu mai mare chibzuință resursele și să elimine căile de risipă a energiei. Astă-seară, o serie de miniștri au și prezentat problemele care se pun în fața economiei naționale în legătură cu aceste resurse și cu limitele la care trebuie să facem față.

Au fost prezentate și În presă și la televiziune măsurile adoptate în sprijinul agriculturii și al cetățenilor de la sate, care vor trebui să ducă la creșterea producției agroalimentare încă din acest an. Însă, fără îndoială, așa cum s-a mai subliniat, rămân încă mari greutăți atât în ce privește satisfacerea nevoilor cetățenilor, cât și în activitatea unităților economice. Moștenirea lăsată de regimul Ceaușescu, dezvoltarea haotică, nerațională a economiei, irosirea unor mari valori din avuția națională în investiții costisitoare și neeficiente, necorelări grave în diferite ramuri ale industriei și ale economiei în ansamblu constituie surse de mari dificultăți și premise obiective pentru instabilitate pe timp îndelungat. Trebuie să se înțeleagă că nu există soluții miracol la aceste probleme grele, mai ales într-o perioadă foarte scurtă. Însă, În condițiile unei munci bine organizate, eficiente, la nivelul fiecărei unități economice, unități care au căpătat mai multă libertate de mișcare, fiind degrevate de intervenții arbitrare și indicații ale facturilor politici, există șanse reale de a se obține, încă din acest an, unele rezultate superioare față de ce se putea obține în vremea lui Ceaușescu. Pentru aceasta, însă, este vital necesar să asigurăm condiții normale de muncă în toate întreprinderile, în toate unitățile economice și sociale, în unitățile agricole, să asigurăm un climat de mobilizare a tuturor forțelor în sprijinul producției materiale.

Facem un călduros apel la toți lucrătorii, la toate cadrele tehnice și economice din industrie, din transporturi și construcții, din comerț și cooperație, la întreaga țărănime să dea dovadă de înaltă conștiință patriotică și solidaritate umană concretizată în muncă, în asigurarea unei bune desfășurări a proceselor de producție și îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, atât pentru piața internă, cât și pentru export. Orice activități care sunt de natură să perturbe, să deranjeze desfășurarea normală a activității productive se vor reflecta în primul rând în agravarea situației și așa complicată din economie și, în ultimă instanță, în viața noastră, a tuturor. Retribuția pe luna ianuarie, între altele, nu va putea fi asigurată decât în funcție de rezultatele concrete obținute în muncă. Deși guvernul a luat măsuri de revizuire a sarcinilor de plan în funcție de situația reală a aprovizionării tehnico-materiale a unităților, a resurselor energetice și a intrării în reparații capitale a unor instalații, alte posibilități de a asigura fondul necesar de salarii nu sunt, decât cele ce provin din rezultate efective ale economiei. De aceea, toate activitățile politice și obștești trebuie desfășurate în afara orelor de program. Nimic nu trebuie să perturbe activitățile productive.

În spiritul principiului adoptat în platforma-program a Frontului Salvării Naționale care se va reflecta și în viitoarea Constituție, al separării puterilor în stat, în cazul de față a puterii politice de cea executivă, administrativă, consiliile frontului din întreprinderi, ca și cele locale nu trebuie să se amestece în activitatea curentă a conducerii tehnico-administrative a întreprinderilor. Acestea poartă întreaga răspundere, materială și financiară, asupra activității întreprinderii și trebuie ajutate să-și îndeplinească obligațiile ce le revin.

Pot fi situații în care colectivele de muncă să fie nemulțumite de calitatea, competența, autoritatea morală ale unor conducători. În aceste condiții consiliile Frontului Salvării Naționale, ca organisme reprezentative, pot face apel la instanțele superioare pentru ca împreună să asigure schimbarea lor cu oamenii potriviți. Este în primul rând în interesul colectivelor de muncă să aibă conducători capabili și cinstiți. Aceasta se poate face însă fără a perturba desfășurarea normală a activității productive. Orice chemări demagogice la slăbirea exigenței, a disciplinei de muncă și tehnologice, a respectării programului de muncă sunt dăunătoare, în primul rând, colectivelor de muncă și trebuie respinse. Consiliile Frontului Salvării Naționale din întreprinderi, ca organisme reprezentative ale oamenilor muncii, pot și trebuie să se intereseze activ de asigurarea tuturor condițiilor pentru buna desfășurare a muncii și a producției și să exercite în acest fel control obștesc asupra felului în care își fac datoria cadrele de conducere și aparatul tehnico-administrativ. Dar aceasta trebuie să se facă nu cu metode arbitrare, de comandă, nu prin substituire, ci în sens constructiv, înlesnind rezolvarea problemelor prin consens și colaborare activă.

Același lucru este valabil pentru relațiile dintre consiliile locale ale Frontului Salvării Naționale și primării ca organe ale administrației locale care sunt chemate să se ocupe cu răspundere de rezolvarea problemelor concrete ale cetățenilor.

Singura noastră forță pe care ne putem sprijini în înfrângerea tuturor greutăților cu care ne confruntăm este unitatea și coeziunea tuturor în jurul programului de redresare și dezvoltare pe baze sănătoase a întregii vieți economice, sociale, politice și spirituale a societății. Frontul Salvării Naționale nu dorește altceva decât să ofere o astfel de platformă, deschisă tuturor, indiferent de tendințe și opțiuni politice, ideologice sau religioase, fără deosebire de naționalitate, în slujba interesului comun, salvarea țării și asigurarea propășirii ei viitoare.

Vrem să rămânem liberi de orice idei preconcepute, de orice îngrădiri ideologice sau de partid, să gândim și să elaborăm soluțiile tuturor problemelor pornind de la realitățile și necesitățile societății noastre. De pe această poziție facem apel la toți cetățenii țării să acționăm unit, în strânsă coeziune. Avem toată încrederea în sprijinul activ al tineretului care a fost sufletul și forța de șoc ale revoluției și care, prin elanul și potențialul lui creator, trebuie să devină una din forțele propulsoare ale noului, ale progresului în întreaga noastră societate. Nu de dezbinare, nu de sectarism și exclusivism, nu de poziții înguste de partid avem nevoie noi acum, ci de unitate în gând și faptă. Numai astfel vom învinge! Nu avem voie să eșuăm! Eșecul nostru ar da satisfacție adepților dictaturii, ar fi eșecul democrației care se înfiripă. Trebuie să demonstrăm că poporul eliberat este capabil de performanțe superioare.

Vă rog să nu dați crezare zvonurilor alarmiste cu intenții destabilizatoare. Nu au nici un temei zvonurile care caută să semene suspiciune la adresa armatei. Astăzi m-am întâlnit cu un larg activ de ofițeri superiori din conducerea armatei. Armata este cu noi! Sprijină fără rezerve Frontul Salvării Naționale. A fost și rămâne scutul de nădejde al poporului, al revoluției.

Și cu aceasta, vă rog să-mi permiteți să urez la mulți ani tuturor Ioanelor și Ionilor de ziua numelui lor. Să răspund la rându-mi tuturor celor care mi-au urat același lucru de ziua numelui meu. Să urez întregului popor zile bune și un an prosper. Să ne urăm tuturor succese în muncă și încredere în viitorul țării. Vă mulțumesc.

Decrete-lege

Decret-lege pentru abolirea pedepsei cu moartea, pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din Codul penal și alte acte normative

Pentru a sublinia caracterul profund umanist al regimului instaurat în România de revoluția populară și pentru realizarea propunerilor făcute de cetățeni,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pedeapsa cu moartea prevăzută pentru unele infracțiuni din Codul penal și legile speciale este abolită și se înlocuiește cu pedeapsa detențiunii pe viață.

Art. 2. - De la data adoptării prezentului decret-lege toate dispozițiile privind pedeapsa cu moartea din Codul penal, Codul de procedură penală și alte acte normative, în afara celor prevăzute în art. 4, sunt considerate că se referă la pedeapsa detențiunii pe viață.

Art. 3. - Pedepsele cu moartea, aplicate prin hotărâri rămase definitive dar neexecutate, se înlocuiesc cu pedeapsa detențiunii pe viață, potrivit procedurii privind înlocuirea acestei pedepse.

Art. 4. - Se abrogă art. 54, 55, 120 alin. 4 și 130 din Codul penal, precum și prevederile referitoare la executarea pedepsei cu moartea din Legea nr. 23/1969 și din Regulamentul aprobat prin hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2282/1969.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 ianuarie 1990 | Nr. 6.

Decret-lege privind înființarea unor tribunale militare extraordinare pentru judecarea și pedepsirea actelor teroriste

Având în vedere faptul că în timpul și după victoria revoluției populare din luna decembrie 1989 s-au săvârșit de către elemente puse în slujba dictaturii acte teroriste care au avut ca urmări pierderi de vieți omenești și distrugeri materiale și că sunt necesare judecarea și pedepsirea de urgență a celor ce se fac vinovați de comiterea unor astfel de acte,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se instituie tribunale militare extraordinare în toate județele țării și în municipiul București pentru judecarea celor care sunt vinovați de săvârșirea actelor de teroare.

Art. 2. - Tribunalele militare extraordinare judecă în complet format din doi judecători de la tribunalele județene, delegați de președintele acestor tribunale, și trei ofițeri, desemnați de comandamentele militare locale.

În județele Cluj, Iași și Timișoara, precum și în municipiul București, completul de judecată este format din doi judecători de la tribunalele militare de mare unitate din aceste garnizoane, delegați de președintele acestor tribunale, și trei ofițeri, desemnați de comandamentele militare locale.

Art. 3. - Tribunalele militare extraordinare judecă infracțiunile prevăzute în Codul penal și legile speciale comise în scopul înăbușirii revoluției populare și destabilizării statului, care au pus în pericol existența acestuia, viața, integritatea corporală și sănătatea persoanelor, patrimoniul obștesc, personal sau particular și bunurile din patrimoniul cultural național.

Tribunalele militare extraordinare judecă, de asemenea, infracțiunile de tăinuire și favorizare a infractorului, în legătură cu faptele prevăzute în alin. 1.

Dispozițiile din Codul de procedură penală și din alte acte normative, referitoare la competența după calitatea persoanei, nu sunt aplicabile.

Art. 4. - Judecarea faptelor prevăzute în art. 3 se face de urgență potrivit procedurii pentru infracțiunile flagrante. Participarea procurorului la judecată este obligatorie.

În caz de concurs de infracțiuni, indivizibilitate sau conexitate, judecarea tuturor faptelor se face de tribunalele militare extraordinare.

Asistența juridică este obligatorie. Dacă inculpatul nu și-a ales un avocat, se desemnează un apărător din oficiu.

Art. 5. - Recursurile împotriva sentințelor pronunțate de tribunalele militare extraordinare se judecă de urgență de tribunalul militar teritorial, în complet format din trei judecători.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 ianuarie 1990 | Nr. 7.

Decret-lege privind organizarea și funcționarea organelor locale ale administrației de stat

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret, în județe, municipiul București, municipii, sectoarele municipiului București, orașe și comune se constituie primării, ca organe locale ale administrației de stat.

Art. 2. - Organele locale ale administrației de stat exercită conducerea activității administrative în județe, municipiul București, municipii, sectoarele municipiului București, orașe și comune pe baza și în vederea realizării obiectivelor cuprinse în programul Consiliului Frontului Salvării Naționale și hotărârilor consiliilor teritoriale ale frontului, asigurând aplicarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Organele locale ale administrației de stat rezolvă, în unitățile în care funcționează, problemele economiei locale, sociale, culturale, de învățământ, sănătate, comerț, asistență socială, muncă, asigurări sociale, financiare, de agricultură, gospodărie comunală și locativă, drumuri, edilitar-gospodărești, transport local și altele stabilite de lege, prin organele și unitățile de specialitate care le sunt subordonate.

Art. 4. - Organele locale ale administrației de stat sunt formate din:

a) la municipiul București: 1 primar, 2 viceprimari, 1 secretar și 7 membri;

b) la județe: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar și 6 membri;

c) la municipii și sectoarele municipiului București: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar și 4 membri;

d) la orașe și comune: 1 primar, 1 secretar și 3 membri.

Primarii, viceprimarii, secretarii și membrii organelor locale ale administrației de stat nu pot fi membri ai consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naționale.

Art. 5. - Componența organelor locale ale administrației de stat se stabilește pe funcții de consiliile teritoriale ale Frontului Salvării Naționale.

Art. 6. - Organele locale ale administrației de stat, în întregul lor, și fiecare dintre membrii acestora sunt răspunzători în fața consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naționale, precum și în fața organelor administrației de stat ierarhic superioare și a guvernului.

Art. 7. - În îndeplinirea răspunderilor ce le revin, organele locale ale administrației de stat emit decizii cu majoritate simplă de voturi ale membrilor acestora, care se semnează de primar și se contrasemnează de secretar.

Deciziile de interes general ale organelor locale ale administrației de stat se aduc la cunoștința cetățenilor prin orice mijloc de publicitate.

În unitățile administrativ-teritoriale locuite și de populație de altă naționalitate decât cea română, aceste decizii se aduc la cunoștință cetățenilor și în limba acelei naționalități.

Art. 8. - Deciziile organelor locale ale administrației de stat pot fi anulate de organele ierarhic superioare, atunci când consideră că acestea contravin legilor, decretelor, hotărârilor guvernului, hotărârilor consiliilor teritoriale care le-au desemnat sau ale celor ierarhic superioare.

Art. 9. - Organele locale de specialitate ale administrației de stat se subordonează atât primăriilor, cât și ministerelor și celorlalte organe centrale de specialitate.

Primăriile au un aparat propriu de specialitate, organizat potrivit legii.

Art. 10. - Primăriile exercită drepturile și îndeplinesc obligațiile pe care le au ca persoană juridică județul, municipiul, sectorul municipiului București, orașul și comuna.

În executarea bugetului, primarul îndeplinește atribuțiile de ordonator principal de credite.

Art. 11. - Organele locale ale administrației de stat se întrunesc ori de câte ori este necesar și cel puțin o dată pe săptămână, lucrând valabil în prezența majorității membrilor lor.

Convocarea se face de către primar.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 ianuarie 1990 | Nr. 8.

Decret lege privind abrogarea unor legi și decrete

În vederea continuării acțiunii de eliminare din legislația țării a legilor și decretelor antidemocratice, administrativist-birocratice, demagogice, profund dăunătoare intereselor poporului român, emise de fostul regim dictatorial,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Sunt și rămân abrogate următoarele legi și decrete:

 1. Legea nr. 25 din 15 decembrie l986 privind organizarea Congresului și conferințelor județene ale țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, alegerea și atribuțiile organelor acestora.
 2. Decretul nr. 397 din 1 noiembrie 1982 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Gospodărirea Unitară a Fondului Funciar.
 3. Decretul nr. 326 din 15 octombrie 1986 privind instituirea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare” din Republica Socialistă România.
 4. Decretul nr. 327 din 16 octombrie 1986 privind stabilirea criteriilor de conferire a titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare” și a altor distincții județelor și unităților agricole socialiste, pentru realizări deosebite în sporirea producției agricole.
 5. Decretul nr. 313 din 17 octombrie 1981 privind unele măsuri referitoare la întărirea autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale, precum și la asigurarea autoaprovizionării în bune condiții a populației cu pâine, făină și mălai.
 6. Decretul nr. 245 din 13 iulie 1978 privind aprobarea statutelor asociațiilor producătorilor agricoli cu gospodării individuale din localitățile necooperativizate: Statutul asociației crescătorilor de bovine și ovine din localitățile necooperativizate și Statutul asociației pomicultorilor din localitățile necooperativizate.
 7. Decretul nr. 95 din 9 martie 1982 privind unele măsuri pentru asigurarea tăierii la greutatea economică a ovinelor.
 8. Decretul nr. 158 din 10 iunie 1988 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de contractare și livrare a lânii - art. 2.
 9. Decretul nr. 370 din 7 decembrie 1988 privind îmbunătățirea organizării activității de contractare și achiziționare a legumelor și fructelor - art. 3.
 10. Decretul nr. 77 din 10 martie 1986 privind evaluarea în câmp a producției agricole vegetale.
 11. Decretul nr. 78 din 11 martie 1986 privind elaborarea și executarea planurilor de cultură și de producție, precum și a planurilor de producție în zootehnie ale unităților agricole socialiste, gospodăriilor membrilor cooperativelor agricole de producție și producătorilor particulari.
 12. Decretul nr. 236 din 30 iunie 1986 privind normativele financiare la produsele agricole vegetale și animale din unitățile agricole socialiste.
 13. Decretul nr. 362 din 8 decembrie 1981 privind distanțele de plantare la vița de vie.
 14. Decretul nr. 154/1988 pentru aprobarea măsurilor cu privire la perfecționarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor și tarifelor - art. 3.
 15. Decretul nr. 78 din 7 martie 1988 privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului valutar centralizat al statului.
 16. Decretul nr. 163 din 11 iulie 1989 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de comerț exterior și cooperare economică internațională.
 17. Decretul nr. 3 din 5 ianuarie 1989 privind unele măsuri referitoare la negocierea și semnarea contractelor externe.
 18. Decretul nr. 381 din 19 decembrie 1988 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării unităților de comerț exterior - art. 2-5.
 19. Decretul nr. 164 din 8 mai 1979, cu modificările ulterioare, privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale - art. 21.
 20. Decretul nr. 299 din 17 mai 1973 privind constituirea la Consiliul de Miniștri a Grupului de juriști pentru asistență juridică în raporturile de comerț exterior, personalul și funcțiile acestui grup trecând în structura Ministerului Comerțului Exterior, cu aceeași încadrare.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 7 ianuarie 1990 | Nr. 9.

Decrete

Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Ion Bucur se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

Art. 2. - Vasile Șandru se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 31 decembrie 1989 | Nr. 37.

Decret privind eliberarea din funcție a unor generali

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se eliberează din funcțiile pe care le îndeplinesc următorii generali:

 • generalul-colonel Vlad Nicolae Iulian, din funcția de ministru secretar de stat și șef al Securității Statului;
 • generalul-locotenent Stamatoiu Vasile Aristotel, din funcția de adjunct al ministrului de interne;
 • generalul-maior Bucurescu Nicolae Gianu, din funcția de adjunct al ministrului de interne.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 6 ianuarie 1990 | Nr. 25.

Decret privind trecerea în rezervă a unor generali

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se trec în rezervă prin aplicarea art. 43 lit. l) din Statutul corpului ofițerilor următorii generali:

 • generalul-colonel Vlad Nicolae Iulian
 • generalul-locotenent Stamatoiu Vasile Aristotel
 • generalul-locotenent Vasile Alexandru Gheorghe
 • generalul-maior Bucurescu Nicolae Gianu
 • generalul-maior Neagoe Petre Marin.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 6 ianuarie 1990 | Nr. 26.

Decret privind trecerea în rezervă a unor generali

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se trec în rezervă prin aplicarea art. 43 lit. l) din Statutul corpului ofițerilor următorii generali:

 • generalul-maior Bucur Nicolae Gheorghe
 • generalul-maior Macri Vasile Emil
 • generalul-maior Moț Persida Ioan
 • generalul-major Țencu Petre Alexandru.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 6 ianuarie 1990 | Nr. 27.

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind numiri în funcția de adjunct al ministrului sportului

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Dinu Cornel și Ispas Mihail se numesc în funcția de adjunct al ministrului sportului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 ianuarie 1990 | Nr. 23.

Hotărâre privind numirea în funcția de adjunct al ministrului transporturilor și șef al Departamentului aviației civile

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Prunariu Dumitru Dorin se numește în funcția de adjunct al ministrului transporturilor și șef al Departamentului aviației civile.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 ianuarie 1990 | Nr. 24.