Monitorul Oficial 40/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0040 - Miercuri, 21 martie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

Ca urmare a victoriei revoluției de la 22 decembrie 1989 este necesar să se stabilească noi norme de atribuire și schimbare a denumirilor, întrucât unui număr important de localități, unități economice, social-culturale și altor obiective li s-au atribuit denumiri legate de evenimente politice și istorice din perioada dictaturii, precum și numele unor persoane ale fostului regim, care nu sunt în concordanță cu înnoirile vieții politice și sociale din România.

În temeiul Decretului-lege nr. 2/1989,

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de către:

a) Consiliul Provizoriu de Uniune Națională, pentru județe, municipii, orașe, comune, sate, localități componente ale municipiilor și orașelor și stațiuni balneoclimaterice, la propunerea primăriilor județene și a municipiului București;

b) guvern, pentru unitățile și instituțiile de stat de interes național pe care le înființează;

c) organele centrale și locale de stat și organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești, pentru unitățile economice și social-culturale pe care le înființează potrivit legii, precum și pentru alte obiective aflate în administrarea acestora;

d) primăriile județene și a municipiului București, pentru parcuri, piețe, cartiere, străzi, stații ale mijloacelor de transport în comun, precum și pentru alte obiective aflate în administrarea unităților sau subunităților de interes local.

Art. 2. - Pentru atribuirea și schimbarea de denumiri de către primăriile județene și a municipiului București se constituie, pe lângă fiecare dintre aceste organe, câte o comisie formată din 7-9 specialiști din domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii, artei și alte domenii de activitate. În județele cu minorități naționale, din aceste comisii vor face parte și reprezentanți ai acestora. Comisiile analizează propunerile privind atribuirea și schimbarea de denumiri, adresate primăriilor. Comisiile, din proprie inițiativă, pot face propuneri privind atribuirea și schimbarea de denumiri.

Cu acest prilej se va ține seama și de denumirile tradiționale în limbile minorităților naționale, alături de cele în limba română.

Componența nominală a comisiilor prevăzute la alin. 1 se stabilește prin decizii ale primăriilor județene și a municipiului București. Președintele comisiei este un viceprimar al acestor organe.

Art. 3. - Primăriile județene și a municipiului București vor ține evidența denumirii unităților și obiectivelor prevăzute la art. 1, existente în unitățile administrativ-teritoriale în care funcționează.

Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat, organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești vor ține evidența denumirii tuturor unităților și obiectivelor din subordinea lor.

Art. 4. - Decretul nr. 386/1977 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și Decretul prezidențial nr. 26/1978, modificat prin Decretul prezidențial nr. 372/1979, se abrogă.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 14 martie 1990 | Nr. 100.Hotărâri

Hotărâre privind instituirea unei comisii de anchetă

Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 20 martie 1990 se instituie Comisia de anchetă pentru cercetarea faptelor petrecute în cursul evenimentelor ce au avut loc în municipiul Târgu Mureș în zilele de 16, 19 și 20 martie 1990.

Art. 2. - Comisia de anchetă are următoarea componență:

  1. Ion Mânzat - vicepreședinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională
  2. Gelu Voican-Voiculescu - viceprim-ministru al guvernului
  3. Nicolae S. Dumitru - membru al Biroului executiv al C.P.U.N.
  4. Nicolae Radu - membru al Biroului executiv al C.P.U.N.
  5. Attila Verestoy - membru în C.P.U.N.
  6. Mihai Șora - ministrul învățământului
  7. general-colonel Nicolae Eftimescu - prim-locțiitor al șefului Marelui Stat Major - Ministerul Apărării Naționale
  8. general-maior Corneliu Diamandescu - adjunct al ministrului de interne
  9. Nicolae Cochinescu - director în Procuratura Generală.

Art. 3. - Comisia va prezenta, în termen de 14 zile, concluziile și propunerile sale Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 20 martie 1990 | Nr. 5.Comunicate

Declarația Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională

Biroul executiv al C.P.U.N. a luat cunoștință cu îngrijorare de evenimentele grave petrecute începând cu ziua de 15 martie 1990 într-o serie de localități din Transilvania. Acestea au culminant cu manifestările de violență din municipiul Târgu Mureș din 16 și 19 martie 1990, în cursul cărora mai multe persoane au fost molestate, iar sedii ale unor partide politice au fost devastate.

Biroul executiv al C.P.U.N. consideră că astfel de manifestări, ca de altfel orice acțiuni extremiste, naționalist-șovine, indiferent din partea cui ar proveni ele, sunt de natură să destabilizeze situația internă și internațională a României, contravenind valorilor și țelurilor revoluției din decembrie.

Pornind de la principiul respectării independenței, integrității și unității statului național român, pe care Biroul executiv al C.P.U.N. îl consideră sacrosanct, apreciem că orice extremism slujește interese străine nouă tuturor, români și maghiari deopotrivă.

Starea de confuzie creată în urma unor acțiuni care depășeau cadrul unor revendicări firești, a exceselor comise în materie de reorganizare a învățământului și a tendințelor de izolare economică, administrativă și culturală a fost receptat cu îngrijorare la nivelul populației românești majoritare.

Într-un astfel de proces s-a ajuns la escaladarea stării de încordare, de neîncredere, de suspiciune reciprocă, îngreunând-se considerabil dialogul ce reprezintă singura modalitate de transpunere în practică a idealurilor revoluției, inclusiv în ceea ce privește realizarea drepturilor și libertăților membrilor minorităților naționale.

Înțelegând aspirațiile legitime ale minorităților naționale din România, inclusiv ale celei maghiare, care și-au declarat loialitatea față de statul român, Biroul executiv al C.P.U.N. afirmă că realizarea acestora nu poate avea loc decât în cadrul general al democratizării societății noastre, într-un climat de înțelegere reciprocă, de conlucrare, de dialog responsabil, prin excluderea oricărui privilegiu, dar și a oricărei discriminări.

S-a hotărât crearea unei comisii centrale de anchetă - la nivelul guvernului și al Biroului executiv al C.P.U.N. - pentru analiza cauzelor, stabilirea soluțiilor în vederea restabilirii ordinii și liniștii publice, precum și a identificării persoanelor care s-au făcut vinovate de actualele incidente, spre a fi trase la răspundere. Această comisie își începe activitatea imediat.

A fost, de asemenea, exprimată hotărârea fermă a guvernului de a determina aplicarea întocmai a prevederilor legale referitoare la asigurarea liniștii publice. A fost evidențiată răspunderea ce revine organelor locale pentru împiedicarea oricăror manifestări naționalist-șovine, precum și a noi acte de vandalism.

Condamnând orice acte de violență, indiferent de motivație, și pe autorii lor, Biroul executiv al C.P.U.N. face apel la calm și responsabilitate, la o atitudine reținută în exprimarea și promovarea diverselor puncte de vedere. Aceasta este o cerință esențială a momentului politic pe care îl traversăm, singura în măsură să garanteze așezarea vieții politice a țării pe baze fundamental noi, construirea unui regim democratic autentic - garant al realizării aspirațiilor și drepturilor tuturor cetățenilor României.

Biroul executiv al C.P.U.N. afirmă că va acționa cu fermitate pentru soluționarea problemelor și dezamorsarea tensiunilor, pentru asigurarea respectării drepturilor tuturor locuitorilor. Vă cerem insistent să vă întoarceți în liniște și ordine la casele dumneavoastră.