Monitorul Oficial 40/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0040 - Partea I - Marţi, 26 februarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind stabilirea taxelor de afișaj în municipiul București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Taxa de afișaj în municipiul București este între 25 lei/mp/zi și 100 lei/mp/zi, urmând ca diferențierea să se facă de Primăria municipiului București în funcție de tipul de activitate.

Art. 2. - Se autoriză Primăria municipiului București să stabilească locurile de afișaj, unitățile în atribuțiile cărora intră organizarea și întreținerea acestor locuri, precum și faptele care constituie contravenție.

Art. 3. - În cazul contravențiilor ce se vor stabili prin decizia Primăriei municipiului București se vor aplica amenzi între 5.000 lei și 10.000 lei.

Art. 4. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se vor face potrivit Legii nr. 32/1968.

Art. 5. - Fondurile obținute potrivit art. 1 și 3 din prezenta hotărâre se fac venit la bugetul Primăriei municipiului București.

Art. 6. - Prevederile Decretului nr. 425/1981 se modifică în mod corespunzător.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 februarie 1991 | Nr. 109.


Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe în proprietatea Regiei autonome a huilei Petroșani

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se trece în proprietatea Regiei autonome a huilei Petroșani - Exploatarea minieră Lupeni, fără plată, obiectivul turistic compus din Cabana Straja-Lupeni, telescaunul și cele trei teleschiuri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 februarie 1991 | Nr. 110.


Hotărâre privind încetarea activității unor centrale industriale și unități cu statut similar

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Centralele industriale prevăzute în anexa la prezenta hotărâre își încetează activitatea.

Art. 2. - Patrimoniul centralelor industriale și al unităților cu statut similar care se desființează va fi împărțit și transmis societăților comerciale sau regiilor autonome înființate prin reorganizarea unităților economice subordonate acestora.

În cazul centralelor industriale care au fost partenere în societăți mixte cu participare de capital străin, capitalul social cu care acestea au participat va fi repartizat la unitățile componente ale centralelor.

Responsabilitatea pentru organizarea activității de inventariere a capitalului aferent cotei de participare a centralelor industriale desființate la societăți mixte și de distribuire pe societățile comerciale și regiile autonome nou înființate a acestui capital revine departamentelor care coordonează domeniul în care și-au desfășurat activitatea respectivele centrale industriale.

Activul și pasivul centralelor industriale desființate se preiau de către regiile autonome și societățile comerciale înființate prin reorganizarea unităților economice. Preluarea se va face pe bază de protocol, semnat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Personalul centralelor industriale și al unităților cu statut similar din anexă, care se desființează, va fi preluat, pe măsura necesităților, de societățile comerciale și regiile autonome reorganizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990.

Personalul preluat de la centralele industriale și de la unitățile cu statut similar se consideră transferat în interesul serviciului și, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Personalul care nu a fost preluat de la centralele industriale desființate are dreptul la salariul tarifar avut, timp de 15 zile.

Departamentele care coordonează domeniul în care și-au desfășurat activitatea centralele respective, împreună cu oficiile forțelor de muncă ale direcțiilor județene și a municipiului București pentru probleme de muncă și protecție socială, vor lua măsuri pentru asigurarea locurilor de muncă pentru personalul neredistribuit, în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 15/1990 și cu respectarea prevederilor Codului muncii, art. 133 alin. 1 lit. a), c), e) și g).

Art. 4. - Ministerul Resurselor și Industriei și Ministerul Finanțelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 februarie 1991 | Nr. 120.


Anexă

Lista centralelor industriale și a unităților cu statut similar care își încetează activitatea în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 15/1990

Nr. crt.
Departamentul
Denumirea centralei industriale sau unității cu statut similar care își încetează activitatea
Actul de înființare
1.
Departamentul minelor Centrala minereurilor Baia Mare Decretul nr. 164/1986
2.
Departamentul minelor Centrala minereurilor Deva Decretul nr. 162/1973
3.
Departamentul minelor Combinatul minier Gura Humorului Decretul nr. 164/1986
4.
Departamentul minelor Centrala industrială pentru metale rare București Decretul nr. 162/1973
5.
Departamentul minelor Centrala sării și nemetaliferelor București Decretul nr. 162/1973
6.
Departamentul industriei electrotehnice, electronice și mecanicii fine Centrala industrială de echipament special București Decretul nr. 64/1986
7.
Departamentul industriei textile și pielăriei Trustul pielăriei București Hotărârea Guvernului nr. 731/1990
8.
Departamentul reciclării materialelor Centrala pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Decretul nr. 10/1980


Hotărâre privind finanțarea investițiilor Regiei autonome de electricitate „Renel” pentru anul 1991

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Sursele de finanțare pentru investițiile Regiei autonome de electricitate „Renel” în anul 1991 se vor asigura astfel:

  • alocații bugetare 3.000 mil. lei
  • surse proprii 5.200 mil. lei
  • credite interne 9.480 mil. lei
  • credite externe 3.000 mil. lei
Total: 20.680 mil. lei.

Art. 2. - Sursele de finanțare menționate la art. 1 vor fi utilizate pentru continuarea execuției lucrărilor la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, la obiectele de termocentrale și amenajări hidroenergetice, retehnologizări, dezvoltări pentru sistemul energetic național, electrificări rurale, rețele de termoficare, precum și pentru unele lucrări de investiții menite să asigure continuitatea în funcționare a instalațiilor energetice.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 februarie 1991 | Nr. 122.