Monitorul Oficial 41/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0041 - Partea I - Vineri, 1 martie year::1991

Legi

Lege privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989, precum și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se anulează obligația de restituire a împrumuturilor de stat acordate în baza decretelor nr. 449/1984 și nr. 252/1985, pentru pierderile înregistrate de unele întreprinderi de stat din activitatea anilor 1982-1984, în sumă de 36,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă acoperirea financiară a pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat, în sumă de 182,5 miliarde lei, din care: 140,3 miliarde lei din activitatea anilor 1985-1988 și 42,2 miliarde lei o parte din pierderile aferente anului 1989, potrivit anexei nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă regularizarea financiara a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie l989, în suma de 19,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2.

Art. 4. - Resursele de acoperire a pierderilor și cheltuielilor menționate la art. 1-3, în sumă totală de 238,8 miliarde lei, formate din excedentele bugetare din anii precedenți, sumele rezervate din buget pentru regularizări financiare și alte resurse financiare ale statului sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Se aprobă utilizarea disponibilităților la fondul de rezervă pentru mijloace circulante și la alte fonduri constituite la nivelul ministerelor, pentru acoperirea pierderilor înregistrate de unitățile economice de stat în anul 1989.

Art. 6. - Până la asanarea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anului 1989 și rămase neacoperite, băncile sunt autorizate să crediteze unitățile în cauză cu dobândă de 0,5 la sută. Același nivel de dobândă se aplică și în relațiile de refinanțare dintre Banca Națională a României și celelalte bănci, pentru creditele respective.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 februarie 1991.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 februarie 1991.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989, precum și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 26 februarie 1991 | Nr. 19.


Anexa nr. 1

Situația acoperirii financiare a pierderilor întreprinderilor de stat din anii 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989

- milioane lei -

Pierderi din anii 1982-1984
Pierderi din anii 1985-1988
Pierderi din anul 1989
Total pierderi acoperite
Total 36.668,7 140.269,3 42.251,3 219.189,3
din acesta:
Ministerul Resurselor și Industriei
din care:
- Departamentul energiei electrice și termice 3.036,6 10.921,0 7.478,3 21.435,9
- Departamentul minelor 5.344,8 17.045,0 12.783,6 35.173,4
- Departamentul petrolului 76,4 5.338,0 2.205,0 7.619,4
- Departamentul industriei chimice și petrochimice 4.426,1 20.650,2 - 25.076,3
- Departamentul industriei metalurgice 791,5 6.900,0 171,8 7.863,3
- Departamentul industriei construcțiilor de mașini 890,6 2.703,0 - 3.593,6
- Departamentul industriei lemnului 878,0 892,0 - 1.770,0
- Departamentul industriei textile și pielăriei 131,5 258,0 - 389,5
- Departamentul geologiei - - 6,7 6,7
- Departamentul industriei electrotehnice, electronice, de mecanică fină și mașini-unelte 105,8 27,0 - 132,8
Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului
din care:
- Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice 629,4 594,0 - 1.223,4
- Departamentul transporturilor 56,7 682,0 30,3 769,0
Ministerul Mediului - - 14,3 14,3
Ministerul Agriculturii și Alimentației
din care:
- Departamentul agriculturii de stat 10.132,9 41.621,4 2.400,2 54.154,5
- Direcția generală economică pentru mecanizarea agriculturii 6.344,3 17.567,1 7.698,0 31.609,4
- Direcția generală economică de îmbunătățiri funciare și construcții în agricultură 92,7 2.214,3 3.625,0 5.936,5
- Direcția generală economică a horticulturii 535,6 3.011,6 2.309,7 5.856,9
- Unități direct subordonate 1.000,2 3.366,5 1.938,4 6.305,1
- Departamentul industriei alimentare 1.958,9 5.516,1 - 7.475,0
- Academia de științe agricole și silvice - 7,1 - 7,1
Alte unități - 187,0 - 187,0
Economia locală 232,2 768,0 1.590,0 2.590,2


Anexa nr. 2

Situația acoperirii financiare a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989

- milioane lei -
Total cheltuieli acoperite, din care: 19.570,7
1. Cheltuieli cu reparațiile efectuate în perioada 1987-1989 din credite bancare de către unități din industria energiei electrice 11.519,2
2. Rambursarea creditelor primite pentru investiții de fostul Minister al Construcțiilor Industriale (Întreprinderea de utilaj greu și transport pentru construcții în străinătate) care au fost utilizate pentru achiziționarea de utilaje folosite pe șantierele din străinătate, returnate în țară și care au fost transferate fără plată altor unități sau casate, fără recuperarea amortizării aferente, în condițiile legii 1.110,5
3. Sumele rămase nedecontate din operațiunile țării noastre cu Fondul Monetar Internațional, legate de vărsămintele de cotă 1.246,1
4. Echivalentul în lei al valutei utilizate de Banca Română de Comerț Exterior pentru compensarea Drepturilor speciale de tragere necesare reconstituirii acestora la nivelul alocațiilor efectuate de Fondul Monetar Internațional pentru țara noastră 1.500,0
5. Diferențele de curs nefavorabile la Banca de Investiții și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară rezultate din reevaluarea creanțelor primite de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 4.068,4
6. Datoriile neachitate ale unităților teatrale, instituțiilor muzicale și muzeelor 126,5


Anexa nr. 3

Situația resurselor pentru acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989

- milioane lei -
Total resurse
din care:
238.760,0
1. Excedentele bugetului republican din anul 1989 și mai vechi[1] 136.664,6
2. Sume rezervate din veniturile bugetului de stat din care s-au acordat împrumuturi de stat pentru acoperirea pierderilor de mijloace circulante din activitatea anilor 1982-1984, potrivit decretelor nr. 449/1984 și nr. 252/1985, precum și pentru efectuarea de regularizări financiare 64.028,3
3. Excedentele bugetelor locale la finele anului 1989, inclusiv fondul de rulment din anii precedenți 1.716,5
4. Disponibilități bănești rezultate din valorificarea unor stocuri de la rezerva de stat 10.985,9
5. Diferențe favorabile din reevaluarea metalelor prețioase, potrivit Decretului nr. 154/1988 9.746,1
6. Disponibilități reprezentând contravaloarea în lei a valutei încasate de la Ministerul de Interne 6.348,1
7. Alte resurse financiare ale statului identificate ca disponibile (diferențe favorabile din reevaluarea activelor și pasivelor în valută la B.R.C.E., disponibil la fondul de rezervă pentru mijloace circulante și la alte fonduri constituite la nivelul ministerelor etc.) 9.270,5


Legea rectificativă asupra bugetului de stat pe anul 1990

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 1990, aprobat în decembrie 1989, se modifică și se ajustează cu influențele rezultate din aplicarea măsurilor aprobate de organele provizorii ale puterii politice și executive și de noile organe alese la data de 20 mai 1990, rezultând la venituri o reducere de 66,3 miliarde lei, iar la cheltuieli o majorare de 27,1 miliarde lei.

Art. 2. - Bugetul de stat pe anul 1990, astfel modificat, însumează la venituri 338,1 miliarde lei și la cheltuieli 337,5 miliarde lei, rezultând un excedent de 552 milioane lei, care se constituie ca rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1990 se prezintă în anexa la prezenta lege.

Art. 3. - În cadrul veniturilor, impozitul pe circulația mărfurilor este stabilit la suma de 116,4 miliarde lei, impozitul pe beneficii și vărsămintele din beneficiile unităților economice de stat la suma de 65,0 miliarde lei, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat la suma de 59,2 miliarde lei și impozitul pe salarii la suma de 58,2 miliarde lei.

Celelalte impozite, taxe și venituri sunt stabilite la suma de 39,3 miliarde lei.

Art. 4. - Cheltuielile bugetului statului pe anul 1990 sunt repartizate astfel:

- în miliarde lei -
a) cheltuieli pentru finanțarea economiei naționale, din care: 176,0
- alocații de la buget pentru investiții 62,0
- subvenții acordate unităților economice de stat de la buget 28,1
- cheltuieli pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif la unele produse și servicii 53,5
b) cheltuieli pentru finanțarea acțiunilor social-culturale, din care pentru: 134,1
- învățământ 22,0
- sănătate 23,5
- alocații și alte ajutoare pentru copii 23,1
- asigurările sociale de stat 59,0
c) cheltuieli pentru funcționarea organelor puterii de stat, organelor administrației de stat, organelor judecătorești și celor ale procuraturii 5,9
d) cheltuieli pentru apărare și pentru ordine publică 19,6
e) cheltuieli pentru alte acțiuni 2,0

Art. 5. - Defalcarea veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1990 pe ministere, celelalte instituții ale administrației centrale, precum și pe județe și municipiul București s-a asigurat de către Ministerul Finanțelor, în baza autorizărilor trimestriale date de Guvern.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 februarie 1991.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 februarie 1991.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea rectificativă asupra bugetului de stat pe anul 1990 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 26 februarie 1991 | Nr. 20.


Anexă

Bugetul de stat pe anul 1990

1989
1990
1990
1990
Realizări
Aprobat 15 dec. 1989
Program în prețuri 30 sept. 1990
Diferențe (3-2)
Program în condiții de liberalizare a prețurilor
Diferențe (5-3)
Preliminat
1
2
3
4
5
6
7
I. Total general venituri 348.421,3 404.379 308.111,1 -96.267,9 338.087,2 29.976,1 318.248,2
1. Impozitul pe beneficii și vărsăminte din beneficiile unităților economice de stat 53.737,7 70.772 64.972,7 -5.799,3 64.972,7 - 62.986,0
2. Impozitul pe veniturile unităților cooperatiste și obștești 2.810,9 2.734 1.770,5 -963,5 1.770,5 - 1.729,0
3. Impozitul pe circulația mărfurilor 150.611,9 195.537 95.448,9 -100.088,1 116.448,9 21.000,0 114.634,0
4. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat 44.360,0 48.521 52.232,0 3.711,0 59.226,0 6.994,0 53.707,0
5. Alte vărsăminte la buget ale unităților economice 14.767,3 12.435 15.534,1 3.099,1 15.534,1 - 9.221,0
6. Vărsăminte la buget de la instituțiile de stat 5.147,2 4.203 6.747,1 2.544,1 6.767,2 20,1 5.965,1
7. Impozitul pe salarii 50.060,9 52.271 56.274,2 4.003,2 58.236,2 1.962,0 56.527,0
8. Impozitul agricol de la cooperativele agricole de producție 1.116,7 1.361 1.561,0 200,0 1.561,0 - 1.225,1
9. Impozite și taxe de la populație 6.037,7 5.985 6.228,5 243,5 6.228,5 - 6.566,0
10. Alte venituri 14.661,2 5.226 7.342,1 2.116,1 7.342,1 - 5.688,0
11. Venituri din chirii 5.163,8 5.334 - 5.334,0 - - -
II. Total cheltuieli 288.425,5 310.437 305.438,7 -4.998,3 337.535,2 32.096,5 318.248,2
A. Cheltuieli pentru finanțarea economiei naționale 161.518,2 180.806 150.316,8 -30.489,2 175.951,3 25.634,5 160.433,9
1. Alocații de la buget pentru investiții 135.299,5 154.482 62.029,4 -92.452,6 62.029,4 - 55.800,0
2. Alocații de la buget pentru reparații capitale 1.081,6 1.303 1.739,6 436,6 1.739,6 - 1.425,0
3. Alocații de la buget pentru mijloace circulante - - 100,0 100,0 100,0 - 53,0
4. Subvenții acordate unităților economice de stat de la buget - - 24.519,6 24.519,6 28.060,5 3.540,9 25.006,9
5. Cheltuieli pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la unele produse și servicii 3.751,2 3.847 33.602,9 29.755,9 53.511,6 19.908,7 48.670,1
6. Cheltuieli pentru cercetare științifică 1.076,3 950 2.026,7 1.076,7 2.110,7 84,0 1.984,0
7. Cheltuieli pentru prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 7.504,4 7.545 8.184 639,0 8.214,5 30,5 8.130,5
8. Cheltuieli pentru rezerva de stat 4.116,2 4.658 4.635,1 -22,9 5.956,8 1.321,7 5.456,7
9. Cheltuieli pentru acțiuni agrozooveterinare 2.995,8 2.800 5.294,6 2.494,6 5.444,6 150,0 5.323,0
10. Cheltuieli pentru întreținerea și repararea drumurilor și podurilor 1.867,2 1.830 3.690,0 1.860,0 4.201,3 511,3 4.197,3
11. Cheltuieli pentru acțiuni de gospodărie comunală 1.032,0 956 2.320,7 1.364,7 2.359,6 38,9 2.338,9
12. Cheltuieli pentru alte acțiuni economice de la buget 2.775,0 2.432 2.174,2 -257,8 2.222,7 48,5 2.048,5
13. Rate la credite bancare rambursate din veniturile bugetelor locale 19,0 3 - -3 - - -
B. Cheltuieli pentru finanțarea acțiunilor social-culturale 107.953,1 110.375 129.835,7 19.460,7 134.050,1 4.214,4 130.667,3
1. Cheltuieli pentru învățământ 16.648,9 17.185 20.994,6 3.809,6 21.971,8 977,2 21.477,2
2. Cheltuieli pentru cultură și artă 632,4 600 1.682,6 1.082,6 1.697,6 15,0 1.615,0
3. Cheltuieli pentru sănătate 18.975,2 19.185 22.561,2 3.376,2 23.469,3 908,1 23.108,1
4. Cheltuieli pentru educație fizică și sport 112,6 139 445,0 306,0 457,1 12,1 445,0
5. Cheltuieli pentru asistență socială 482,2 487 844,8 357,8 861,3 16,5 856,5
6. Cheltuieli pentru alocații și alte ajutoare pentru copii 22.353,0 22.795 23.100,5 305,5 23.100,5 - 23.000,0
7. Cheltuieli pentru pensii și ajutoare IOVR, militari și alte persoane 2.648,8 2.773 2.965,9 192,9 3.077,1 111,2 3.041,2
8. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat 46.020,7 47.130 56.838,8 9.708,8 59.013,1 2.174,3 56.774,3
9. Alocații de la buget pentru fondul de acțiuni sociale 79,3 81 402,3 321,3 402,3 - 350,0
C. Cheltuieli pentru funcționarea organelor puterii de stat, organelor administrației de stat, organelor judecătorești și celor ale procuraturii 4.286,3 4.371,9 5.664,1 1.292,2 5.863,4 199,3 5.799,3
D. Cheltuieli pentru apărarea țării 9.513,8 9.535 11.937,7 2.402,7 14.365,2 2.427,5 14.282,0
E. Cheltuieli pentru apărarea ordinii publice 3.438,1 3.579 4.503,2 924,2 5.270,9 767,7 5.267,7
F. Cheltuieli pentru alte acțiuni 2.130,5 2.168 3.181,2 1.013,2 2.034,3 -1.146,9 1.798,0
III. Fond de rezervă/Deficit - 93.942 2.672,4 -91.269,6 552,0 -2.120,4 -
IV. Excedent 59.995,8 - - - - - -Referințe

  1. Exclusiv sumele utilizate în trimestrul I/1990 pentru acoperirea datoriilor la unitățile agricole cooperatiste de 61,9 miliarde lei.