Monitorul Oficial 44/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0044 - Vineri, 30 martie year::1990

Decrete

Decret privind unele eliberări și numiri în funcție

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Ion Aurel Stoica se eliberează din funcția de ministru al industriei construcțiilor de mașini și se numește în funcția de viceprim-ministru al guvernului.

Art. 2. - Anton Vătășescu se eliberează din funcția de ministru al industriei electrotehnice și electronice și se numește în funcția de viceprim-ministru al guvernului.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 28 martie 1990 | Nr. 185.


Decret privind recunoașterea arhiereului-vicar Ion Cucoșel în funcția de arhiereu-vicar la Episcopia Buzăului

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Arhiereul-vicar Ion Cucoșel se recunoaște în funcția de arhiereu-vicar la Episcopia Buzăului, pentru care a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 1 octombrie 1985.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 30 martie 1990 | Nr. 186.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind organizarea și funcționarea direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În fiecare județ și în municipiul București vor funcționa în continuare direcții de muncă și ocrotiri sociale, care vor fi subordonate Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și primăriilor județene și a municipiului București.

Art. 2. - (1) Structura organizatorică a direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București se stabilește de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale în limita totală a 3.169 posturi, din care 483 număr maxim de posturi de conducere.

(2) Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale va face repartizarea numărului de posturi pe direcțiile de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București.

(3) Principalele atribuții ale direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale sunt cele referitoare la:

  • evidența, încadrarea, utilizarea și instruirea forței de muncă;
  • salarizare, organizarea și normarea muncii și legislația muncii;
  • asigurări sociale, pensii și ocrotiri sociale;
  • expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă.

Art. 3. - În cadrul direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București vor funcționa camere de muncă, care au atribuții în soluționarea problematicii salariaților din unitățile organizate pe baza liberei inițiative.

Art. 4. - (1) Cabinetele județene și al municipiului București de organizare economico-socială din subordinea centrelor și oficiilor teritoriale de calcul electronic trec cu tot patrimoniul în subordinea direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București, sub denumirea de cabinete de organizare.

(2) Obiectul de activitate al cabinetelor de organizare îl reprezintă efectuarea de analize și elaborarea de studii și proiecte de organizare, precum și asistență de specialitate în rezolvarea problemelor privind activitatea de organizare și conducere a unităților din teritoriu.

Art. 5. - Nomenclatura funcțiilor și nivelul de salarizare al personalului direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale se stabilesc de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, potrivit legii.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai primăriilor județene ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 27 februarie 1990 | Nr. 185.


Hotărâre privind autorizarea Băncii de Investiții de a acorda credite întreprinderilor mici, asociațiilor cu scop lucrativ, asociațiilor familiale și persoanelor fizice care prestează activități economice în mod independent

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul constituirii și dezvoltării întreprinderilor mici, asociațiilor familiale, asociațiilor cu scop lucrativ, precum și a activităților prestate de persoane fizice în mod independent, Banca de Investiții, ca bancă specializată, poate acorda credite, pe termen mijlociu și lung, pentru amenajarea sau transformarea unor construcții existente, realizarea de spații noi, procurarea de mașini, utilaje și mijloace de transport, precum și pentru efectuarea altor cheltuieli de natura investițiilor necesare desfășurării acestor activități.

Art. 2. - Banca de Investiții poate acorda credite pe termen scurt pentru finanțarea activităților specifice de prestări și executări de lucrări de construcții, montaj de utilaje și instalații tehnologice, reparații în construcții și instalații, proiectare și alte activități aprobate potrivit legii, desfășurate de persoane fizice autorizate în acest scop.

Art. 3. - Condițiile de acordare, garantare și rambursare a creditelor de la art. 1 și 2 de mai sus se vor stabili prin normele de lucru elaborate de Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României, Banca de Investiții și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 27 februarie 1990 | Nr. 196.


Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 61/1990 privind acordarea de facilități cetățenilor români care dobândesc sume în valută

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 61/1990 privind acordarea de facilități cetățenilor români care dobândesc sume în valută se completează cu următorul alineat:

„Fac excepție despăgubirile civile ca urmare a accidentelor de autovehicule, regularizate de ADAS în baza asigurărilor de răspundere civilă în conformitate cu prevederile convențiilor internaționale tip „Carte verde” și „Carte albastră”, care se plătesc cetățenilor români păgubiți, în lei.”

Prim-ministru, Petre Roman | București, 27 februarie 1990 | Nr. 198.


Hotărâre privind eliberarea din funcție a unui vicepreședinte al Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se eliberează din funcția de vicepreședinte al Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară Gubandru Aurelian, în vederea pensionării.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 martie 1990 | Nr. 204.


Hotărâre privind acordarea de despăgubiri persoanelor fizice care dețin autoturisme proprietate personală, neasigurate facultativ la ADAS, avariate ori distruse în timpul revoluției din decembrie 1989

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Persoanele fizice care dețin autoturisme proprietate personală, care au fost avariate ori distruse în timpul revoluției, însă nu au fost asigurate la Administrația Asigurărilor de Stat pe bază de contracte de asigurări facultative pentru avarii auto - CASCO, vor primi despăgubiri potrivit condițiilor de asigurări facultative stabilite în baza Decretului nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat, republicat.

Art. 2. - Unitățile Administrației Asigurărilor de Stat sunt autorizate să efectueze constatarea și evaluarea pagubelor pentru autoturismele prevăzute la art. 1 și să plătească despăgubirile aferente.

Art. 3. - Despăgubirile plătite potrivit art. 2 vor fi decontate la unitățile Administrației Asigurărilor de Stat - în baza documentațiilor prezentate de acestea - de către unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. din contul „Libertatea” 1989.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 martie 1990 | Nr. 207.


Hotărâre privind eliberarea unui adjunct al ministrului industriei chimice și petrochimice

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Parotă Aristina se eliberează din funcția de adjunct al ministrului industriei chimice și petrochimice, începând cu data de 1 martie 1990, în vederea pensionării.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 martie 1990 | Nr. 212.


Hotărâre privind eliberarea și numirea unui adjunct al ministrului afacerilor externe

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Constantin Oancea se eliberează din funcția de adjunct al ministrului afacerilor externe.

Art. 2. - Constantin Ene se numește în funcția de adjunct al ministrului afacerilor externe.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 martie 1990 | Nr. 215.


Hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare cu amănuntul pentru cafea naturală boabe, prăjită sau măcinată

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețul de vânzare cu amănuntul către populație pentru cafea naturală boabe, prăjită sau măcinată, ce se desface prin unitățile comerciale alimentare și de cafea-dulciuri, pentru consum la domiciliu, se stabilește la 420 lei/kg.

Acest preț se aplică și pentru desfacerea cafelei naturale sub formă preparată, prin bufetele din incinta unităților, instituțiilor și organizațiilor obștești.

Art. 2. - Prețurile de vânzare cu amănuntul pentru cafea naturală în amestec cu năut și cafea naturală preparată și desfăcută prin restaurante, cofetării și alte unități de alimentație publică rămân cele existente.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 martie 1990 | Nr. 216.


Hotărâre privind numirea unui adjunct al ministrului comerțului interior

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numește în funcția de adjunct al ministrului comerțului interior Petre Terzi.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 martie 1990 | Nr. 217.


Hotărâre privind numirea unui adjunct al ministrului minelor

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Burlec Cornel se numește în funcția de adjunct al ministrului minelor, începând cu data de 3 martie 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 martie 1990 | Nr. 220.


Hotărâre privind numirea unui adjunct al ministrului învățământului

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Andrei Țugulea se numește în funcția de adjunct al ministrului învățământului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 martie 1990 | Nr. 227.


Hotărâre privind unele măsuri pentru înființarea unor puncte și magazine de prezentare și desfacere de către unități producătoare

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru asigurarea desfășurării normale a aprovizionării populației, întreprinderile comerciale de stat, magazinele și unitățile componente se mențin în structura organizatorică și subordonarea existentă la data de 1 ianuarie 1990.

Art. 2. - Întreprinderile de stat care produc bunuri de consum destinate fondului pieței pot organiza câte un punct sau magazin de prezentare și desfacere, de regulă în apropierea acestora, având ca obiectiv principal testarea pieței interne și externe, cunoașterea opțiunii populației pentru sortimentele noi, modernizate, precum și valorificarea produselor proprii care nu au intrat în mod curent în circuitul comercial (unicate, prototipuri, capete de serie).

Pentru alte situații decât cele de la alineatul precedent vor fi organizate cu avizul Ministerului Comerțului Interior.

Desfacerea acestor mărfuri la fondul pieței se va face la prețurile cu amănuntul existente, iar produsele noi, la prețuri cu amănuntul ce se vor stabili conform legislației în vigoare.

Art. 3. - Punctele de vânzare și magazinele de prezentare și desfacere de la art. 2 se vor înființa și vor funcționa, la propunerea întreprinderilor producătoare, cu avizul direcțiilor comerciale teritoriale, în baza autorizației emise conform legii de primăriile județene și, respectiv, a municipiului București.

Pentru organizarea acestor activități pot fi preluate și unele spații deținute de întreprinderile comerciale de stat.

Art. 4. - Activitatea acestor puncte sau magazine de prezentare și desfacere se va desfășura cu respectarea strictă a regulilor generale de comerț și a celorlalte reglementări legale privind vânzarea mărfurilor către populație.

Art. 5. - Organizarea și numărul de personal al acestor puncte și magazine de prezentare și desfacere vor fi stabilite de către consiliul de administrație al unității respective, în funcție de volumul de activitate și cu acordul ministerelor de care aparțin.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului Interior împreună cu ministerele producătoare vor lua măsuri pentru modificarea indicatorilor de plan și financiari pe anul 1990, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 martie 1990 | Nr. 228.


Hotărâre privind acțiunea de electrificare a tuturor localităților țării

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Energiei Electrice, în calitate de titular, proiectant și constructor, va realiza lucrările pentru finalizarea electrificării localităților urbane și rurale, eșalonat, în limita resurselor financiare și materiale de care dispune.

Art. 2. - Nominalizarea localităților în care se execută lucrările de rețele electrice publice se face de primăriile județene cu 3 luni înainte de începerea anului de execuție, în limita resurselor financiare și materiale repartizate de Ministerul Energiei Electrice.

Art. 3. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 299 din 6 martie 1958 privind intensificarea acțiunii de electrificare a satelor, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 martie 1990 | Nr. 243.


Hotărâre privind atribuțiile și modul de funcționare a Oficiului pentru Administrația Locală

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Oficiul pentru Administrația Locală, organ central în subordinea guvernului, în colaborare cu ministerele și alte organe centrale ale administrației de stat, acționează pentru soluționarea problemelor specifice din unitățile administrativ-teritoriale, în care scop îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) analizează modul în care primăriile își realizează atribuțiile ce le revin în domeniile de activitate prevăzute de lege și, după caz, propune guvernului să ia măsuri pentru lărgirea autonomiei și democratizarea continuă a întregii activități a organelor locale ale administrației de stat, modernizarea sistemului informațional și de evidență a formularisticii, circulația actelor, organizarea expertizării și arhivării documentelor emise de primării, introducerea mijloacelor moderne de prelucrare a informațiilor, perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților din sistemul organelor locale ale administrației de stat, potrivit specificului său de activitate;

b) pe baza consultării organelor locale, prezintă propuneri cu privire la organizarea administrativ-teritorială a țării și structura aparatului propriu al primăriilor; propune guvernului suspendarea sau anularea actelor emise de primării, când acestea contravin legilor; prezintă guvernului proiecte de acte normative propuse de primăriile județene și a municipiului București, pentru soluționarea unor probleme din sfera sa de activitate;

c) elaborează, împreună cu alte organe centrale ale administrației de stat, norme metodologice referitoare la organizarea de către primării a relațiilor cu publicul, exercitarea atribuțiilor de stare civilă și activitatea notarială, autoritate tutelară și asistență socială, avizează regulamentele elaborate de ministere și alte organe centrale ale administrației de stat pentru organele locale de specialitate ale administrației de stat;

d) avizează editarea hărților care conțin elemente ale organizării administrativ-teritoriale a țării, precum și propunerile pentru stemele județelor, municipiului București și ale celorlalte municipii;

e) sprijină activitatea primăriilor în legătură cu efectuarea lucrărilor tehnice privind alegerile pentru organele de stat;

f) avizează propunerile primăriilor județene și a municipiului București în legătură cu trecerea în categoria superioară a unităților administrativ-teritoriale;

g) avizează numirea și schimbarea din funcție a secretarilor primăriilor județene și a municipiului București;

h) sprijină activitatea de colaborare a primăriilor cu organele similare ale unor localități din alte țări, precum și de amplificare și lărgire a cooperării în cadrul acțiunilor de înfrățire și de legături directe cu aceste localități;

i) conlucrează cu Ministerul de Interne în legătură cu stabilirea de măsuri pentru buna desfășurare a activității de stare civilă, organizarea pazei obștești, precum și cu alte probleme care, potrivit legii, intră în competența primăriilor; colaborează cu ministerele și celelalte organe centrale de stat în probleme din sfera de activitate a primăriilor;

j) avizează proiectele de acte normative emise de ministere și alte organe centrale ale administrației de stat care se referă la activitatea primăriilor.

Art. 2. - Oficiul pentru Administrația Locală are în conducerea sa un președinte și un vicepreședinte.

Art. 3. - Președintele reprezintă Oficiul pentru Administrația Locală în raporturile cu celelalte organe de stat și alte organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 4. - În exercitarea atribuțiilor ce revin Oficiului pentru Administrația Locală, președintele emite, potrivit legii, ordine, instrucțiuni și alte acte prevăzute de lege.

Art. 5. - Oficiul pentru Administrația Locală are în subordinea sa Centrul de perfecționare a cadrelor din aparatul primăriilor.

Art. 6. - Oficiul pentru Administrația Locală se dotează cu două autoturisme de transport persoane pentru parcul comun propriu.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 martie 1990 | Nr. 277.


Hotărâre cu privire la regimul soldărilor de mărfuri din comerțul de stat

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul asigurării desfacerii întregului fond de mărfuri din comerțul de stat și al satisfacerii cerințelor de consum ale populației, se pot organiza soldări de mărfuri, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pot fi soldate următoarele categorii de mărfuri:

a) mărfuri sezoniere care au fost expuse la vânzare în tot timpul sezonului, susceptibile de a deveni demodate sau depășite;

b) mărfuri având o vechime în comerț de minimum 2 ani, care nu se mai produc și au devenit greu vandabile;

c) mărfuri descompletate, desperecheate, degradate, deteriorate, decolorate, declasate, în situația de a depăși termenul de garanție, precum și cupoane de țesături ce se formează în comerț.

Art. 3. - Soldările de mărfuri se efectuează cu reduceri de prețuri diferențiate în funcție de posibilitatea desfacerii mărfurilor și de necesitatea stimulării valorificării acestora, astfel:

a) pentru mărfurile prevăzute la art. 2 lit. a), reducerile de prețuri sunt temporare, valabile numai pe perioada de soldare, după care se va reveni la prețurile anterioare. Reducerea maximă pe produs la aceste mărfuri va fi de 30%;

b) pentru mărfurile prevăzute la art. 2 lit. b), reducerea maximă pe produs va fi de 40%;

c) pentru mărfurile prevăzute la art. 2 lit. c), reducerile de prețuri vor fi în medie de până la 50% din valoarea acestora.

Pagubele rezultate din gospodărirea necorespunzătoare a fondului de marfă, precum și din nerespectarea coeficienților maximi de soldare, vor fi imputate celor vinovați de producerea lor.

Art. 4. - Reducerile de prețuri, precum și cheltuielile efectuate cu recondiționarea sau transformarea unor mărfuri soldabile, se vor acoperi, de întreprinderile și organizațiile comerciale, dintr-un fond constituit pe seama cheltuielilor de circulație. Fondurile cu această destinație se stabilesc anual în limita unei cote maxime de 0,6% din volumul desfacerilor cu amănuntul. Ministerul Comerțului Interior va stabili, în limita acesteia, cote diferențiate pe verigi comerciale și grupe de mărfuri.

Art. 5. - Creditarea mărfurilor la care s-au efectuat reduceri de prețuri cu amănuntul se va face de Banca Națională a României, în condițiile mărfurilor curente.

Termenul maxim de creditare a mărfurilor este de 12 luni de la aplicarea reducerilor de prețuri, cu condiția ca ele să fie expuse la desfacere.

Art. 6. - Ministerul Comerțului Interior stabilește perioadele de soldare și, împreună cu celelalte ministere și organe centrale și locale cu sarcini comerciale, răspunde de organizarea, conducerea și aplicarea măsurilor privind soldările de mărfuri.

Art. 7. - Se recomandă organizațiilor cooperatiste ca pornind de la prevederile prezentei hotărâri să stabilească reglementări corespunzătoare cu privire la regimul soldărilor de mărfuri din activitatea proprie de comerț.

Art. 8. - Ministerul Comerțului Interior va emite, în termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, norme de aplicare.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul nr. 98/1975, anexa nr. IX pct. 11 din Legea nr. 29/1978 și orice alte dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 martie 1990 | Nr. 279.